Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen"

Transkript

1

2

3 NOTAT 27. august 2009 Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen J.nr kt./eni Kommunen vil i forbindelse med overdragelsen fra stat til kommune modtage nedenstående typer poster vedr. det statslige budget og regnskab. Opgørelsen er en bruttoliste over mulige overdragelser. Det enkelte jobcenter vil således ikke nødvendigvis modtage overdragelser på alle områder. Driftsbevillingen/administration Budget Kommunen vil få overdraget et evt. mindreforbrug på det statslige jobcenters budgetter til løn og øvrig drift i perioden januar til august (Bilag A1) Af det overdragede budget vedr. øvrig drift kan der være disponeringer vedr. aftale kompetenceudviklingsforløb til de overdragede medarbejdere (Bilag A2) Regnskab Vedr. øvrig drift kan kommunen få overdraget følgende tilgodehavender (Bilag C2): Udlæg EØS-dagpenge Tilgodehavender vedr. AER, VEU og voksenlærlinge Tilskudsfinansierede aktiviteter Jobcentrene udbetaler dagpenge til dagpengemodtagere fra EØS-lande, der efterfølgende refunderes af Arbejdsdirektoratet. De overdragede tilgodehavender er således med Arbejdsdirektoratet som debitor. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udsende nærmere information til kommunerne vedr. fremtidig håndtering af EØS-dagpenge. Tilgodehavender vedr. AER- og VEUgodtgørelse samt tilskud til voksenlærlinge vedr. medarbejderne i jobcenteret. Tilgodehavender vedr. tilskudsfinansierede projekter, der skal videreføres i regí af kommunen (f.eks tilskud fra EU). Udgangspunktet vedr. tilskudsfinansierede projekter har været, at de selvom de indholdsmæssigt videreføres af kommunen - regnskabsmæssigt har skullet afsluttes i staten, således at der ikke er regnskabsmæssi-

4 Øvrige debitorer ge overdragelser vedr. disse. Herefter skal kommunen starte projektet op på ny regnskabsmæssigt. Tilgodehavender der ikke falder ind under ovenstående, og hvor debitor er faktureret. Vedr. øvrig drift kan kommunen få overdraget følgende forpligtelser (Bilag C2): Kompetenceudvikling mv. Forpligtelser vedr. kompetenceudvikling af medarbejdere, hvor der er udbetalt tilskud fra kompetencecudviklingsfonden eller trepartsmidlerne. Øvrige gældsforpligtelser Diverse gældsforpligtelser overfor leverandører af varer og tjenesteydelser, hvor det statslige jobcenter ikke har fået afregnet forud for afslutningen af det statslige regnskab. Vedr. løn kan kommunen få overdraget følgende tilgodehavender (Bilag C3): Refusioner Refusioner vedr. overdragede medarbejdere, som er ansøgt men endnu ikke udbetalt. Det drejer sig bl.a. om refusioner vedr. sygdom, barsel og beskæftigelsesrettede ordninger. Foretagne udlæg Vedrører udlæg det statslige jobcenter har haft i forhold til overdragede medarbejdere. Herunder manglende træk af medarbejderens løn. (f.eks. nyansatte medarbejdere der ikke har ret til ferie med løn, men ikke har fået løntræk for afholdt ferie) Vedr. løn kan kommunen få overdraget følgende forpligtelser (Bilag C3): Skyldigt over-/merarbejde Overdragede medarbejderes evt. over- /merarbejde, der ikke er blevet afregnet/afspadseret forud for afslutningen af det statslige regnskab Fratrædelsesordninger Forpligtelser vedr. åremålsaftaler for overdragede medarbejdere, hvor der er aftalt et fratrædelsesbeløb ved evt. udløb af åremålet. Feriepenge Den hensatte feriepengeforpligtelse i de omkostningsbaserede statslige regnskaber for de overdragede medarbejdere. Feriepengeforpligtelsen er ikke opgjort i denne overdragelseserklæring, men vil blive udsendt særskilt til kommunerne. 2

5 Bevillingerne til aktiv beskæftigelsesindsats Budget Kommunen vil få den i det statslige jobcenter ikke-forbrugte bevilling i forhold til helårsbevillingerne til aktiv beskæftigelsesindsats. (Bilag B1). Af de overdragede bevillinger vedr. aktiv beskæftigelsesindsats, vil der være foretaget disponeringer vedr. aktivitet i perioden efter 1. august (Bilag B1). Regnskab Tilgodehavender i forhold til redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats. Gældsforpligtelser overfor leverandører af varer og tjenesteydelser vedr. redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesrettede tilskud, hvor det statslige jobcenter ikke har fået afregnet forud for afslutningen af det statslige regnskab. Dette vedrører f.eks. køb af vejledning og opkvalificering, andre aktører, hjælpemidler, mentorordninger, personlig assistance, skyldigt løntilskud til virksomheder mv. Overdragelsen vedrører ikke de statslige hensættelser vedr. bonus til andre aktører. Disse hensættelser vil fortsat blive administreret i staten. 3

6 Kontonr. i Balancepost Dokumentation Tilvejebringelse statens kontoplan Udlæg EØS-dagpenge Oversigt over åbne og lukkede sager vedlægges til jobcenteret Bevillingskrivelser fra Arbejdsdirektoratet vedr. de Forefindes i jobcenteret Tilgodehavender vedr. AER- og VEUgodtgørelse samt voksenlærlinge ansat i jobcentret Øvrige debitorer (Debitor samlekonto) , , , , , Tilskudsfinansierede aktiviteter enkelte sager Dagpengekort indsendt via BAC til Arbejdsdirektoratet Udbetalingskvittering fra banken Vedr. AER og VEU-godtgørelse er dokumentationen den af jobcenteret fremsendte godtgørelsesansøgning til ATP/A-kassen Vedr. voksenlærlinge er dokumentation den af jobcenteret fremsendte udbetalingsanmodning til det tilskudsgivende jobcenter Kopi bør forefindes i jobcenteret. Alternativt forefindes den i BACs arkiv hos beskæftigelsesregionen BACs arkiv hos beskæftigelsesregionen Dokumentationen forefindes i jobcenteret Dokumentationen forefindes i jobcenteret Fakturaanmodning Jobcenteret bør selv være i besiddelse af anmodning. Alternativt forefindes den i BACs arkiv hos Beskæftigelsesregionen Kopi af fremsendt faktura BACs arkiv - Beskæfttigelsesregionen Ved overdragelse af ikke-afsluttede projekter består dokumentationen af aftale med tilskudsgiver, dokumentation for afholdte udgifter/allerede modtagne tilskud, i henhold til dokumentationskrav fra tilskudsgiver Dokumentation er tilstede i jobcenteret Lønrefusioner Kopi af refusionsansøgning med tilhørende bilag (f.eks. Fleksjobaftale) Periodeafgrænsningsposter - tilgodehavender Forudbetalinger vedr. perioden efter 1. august. Dokumentationen er betalt faktura Refusionsansøgningssager fra ØSC løncenter bliver udsendt til de relevante kommuner Jobcenteret bør selv være i besiddelse af kopi af faktura. Alternativt forefindes den i BACs arkiv hos Beskæftigelsesregionen

7 Fratrædelsesordninger Er en del af medarbejderens ansættelsesvilkår. Indgår i medarbejderens personalesag Personalesagerne er overført til kommunerne Kompetenceudvikling mv. Udmeldingsbrev vedr. midler fra kompetencefonden, trepartsmidler mv. Udmeldingsbrevet af 7. juli indgår i de pågældende medarbejderes personalesag, der er overført til kommunerne. AMS ligger inde med kopier Skyldige feriepenge Underskrevne ferierapporter Rapporter er udsendt til jobcentrene. De underskrevne rapporter vil således forefindes i jobcenteret Udtræk fra Statens Løn System (SLS) Øvrige gældsforpligtelser Dokumenteres afhængigt at hensættelsestypen ved: Ordrebekræftelse, kontrakt/aftale med leverandøren, kopi af udregningsgrundlag, kopi af modtaget men ikke registreret faktura Skyldigt over-/merarbejde Rapporter vedr. ferie mv. underskrevet af statslig chef og medarbejder Udtræk på medarbejderniveau bliver udsendt til kommunerne Dokumentationen er tilstede i jobcenteret, herunder fsva. aktivrammen i IDA/ØKO-AMS Rapporter er udsendt til jobcentrene. De underskrevne rapporter vil således forefindes i jobcenteret

8 NOTAT 27. august 2009 Notat om bilag til A) Driftsbevillingen vedr. forsikrede ledige (afregnede udgifter og disponeringer) J.nr kontor/eni Dette notat vedrører indholdet af bilagene vedr. punkt A i overdragelseserklæringen vedr. overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Formålet med bilagene er at: 1. Give kommunen overblik over evt. mindreforbrug på løn og øvrig drift i forhold til den objektive bevilling for januar til juli Give kommunen overblik over evt. disponeringer vedr. øvrig drift foretaget af staten for perioden efter d. 1. august Dette vil udelukkende dreje sig om længerevarende kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. For begge formål gælder, at de kun ville skulle indgå i overdragelseserklæringen i det omfang, der er et mindreforbrug, eller der er foretaget disponeringer for perioden efter 1. august. Bilagene vil indeholde følgende oplysninger: Bilag A1 Bilaget indeholder en opgørelse over mindreforbrug på jobcenterets lønbudget og centerbudget i forhold til den objektive bevilling for årets første syv måneder: Evt. mindreforbrug på centerbudgettet i perioden januar til juli 2009 i forhold til den disponible bevilling for perioden (7/12 af den objektive bevilling for hele disponibel videreførsel). Mindreforbruget opgøres på baggrund af det ved den fremrykkede årsafslutning opgjorte forbrug på centerbudgetregnskabet for januar til juli Evt. mindreforbrug på lønsumsbudgettet i forhold til den objektive lønsumsbevilling. Mindreforbruget opgøres som summen af det ved den fremrykkede årsafslutning opgjorte lønsumsforbrug og det ved RRII budgetterede lønsumsforbrug for perioden august til december sat i forhold til bevillingen for hele Evt. mindreforbrug vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter. Mindreforbruget opgøres som forskellen mellem tilskud (indtægter) og udgifter i perioden januar til juli Bilag A2 Bilaget indeholder en liste med af det statslige jobcenter foretagne disponeringer for perioden efter d. 1. august 2009 vedr. længerevarende kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne.

9 Listen skal indeholde følgende oplysninger: De pågældende medarbejdernes navne De pågældende kompetenceudviklingsforløb Den disponerede udgift pr. forløb Endvidere indeholder bilaget en lignende opgørelse over kompetenceudviklingsforløb finansieret over til kommunen overdragede tilskud vedr. kompetenceudviklingsfonden og trepartsmidlerne. 2

10 NOTAT 27. august 2009 Notat om bilag til B) Aktiveringsrammen og øvrige bevillinger til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige J.nr kontor/cso Dette notat beskriver indholdet af bilagene vedr. punkt B i den overdragelseserklæring til kommunen, som det statslige jobcenter skal udarbejde og underskrive ved overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Formålet med bilagene er, at give et overblik over; Realiseret aktivitet og udgifter til afholdt aktivitet (såvel allerede afregnede udgifter som hensættelser til ikke-afregnede aktiviteter) pr. 31/7. Disponeret aktivitet for året (realiseret aktivitet pr. 31/7 plus planlagt igangsat i løbet af resten af året). Skønnet aktivitet og udgifter for hele året. Hovedparten af igangværende eller planlagte person-relaterede aktiviteter vil fremgå af jobplaner eller aktiviteter uden for jobplaner i Jobplanmodulet på Arbejdsmarkedsportalen (der vil dog kunne opstå situationer, hvor der kommer fakturaer vedrørende aktiviteter, der var afsluttet i AMANDA, og derfor ikke blev konverteret til Jobplanmodulet). Bilagene vil indeholde følgende oplysninger: Generelt for alle redskaber: Bilag B1. Jobcentrets forbrug og aktivitet vedrørende forsikrede ledige pr. 31/ (5 oversigter fra ØKO-AMS Excel bog til overdragelse på Økonomiportalen). Vejledning og opkvalificering Bilag B2a. Vejledning og opkvalificering (fra IDA: overdragelsesliste 2009, og evt. holdlister fra tidligere år). Bilag B2b. Vejledning og opkvalificering (ØKO-AMS Excel bog til årsafslutning på Økonomiportalen). Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor Bilag B3a. Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor (fra IDA: overdragelsesliste). Bilag B3b: Interimslister fra IDA Anden aktør Bilag B4a. Rapporten AA hensættelser for året 2009 (ØKO-AMS rapport fra Økonomiportalen).

11 Bilag B4b. Jobcentrets disponeringsregneark for forløb under Service- og LVU-udbud. Bilag B4c: Jobcentrets disponeringsregneark for forløb under Hurtigt-igang 1. Voksenlærlinge fra beskæftigelse Bilag B5. Udtræk af driftsregionens opfølgningsregneark vedrørende igangværende bevillinger til voksenlærlinge-forløb for beskæftigede. Personlig assistance Bilag B6a. Overdragelsesliste fra IDA eller jobcentrets regneark, print fra lokal Access-databaser eller lignende. Bilag B6b. Interimsliste fra IDA. Erstatninger (vil kun omfatte få jobcentre) Evt. Bilag B7. Separat bilag fra de få jobcentre/driftsregion Syd, hvor sagsbehandling vedrørende erstatninger ikke måtte være afsluttet med henblik på udbetaling. Listerne fra IDA og ØKO-AMS samt evt. andre systemer trækkes af staten i jobcentret den 7. september På dette tidspunkt har staten i jobcentret afregnet de fakturaer vedrørende aktiviteten frem til den 31/7 2009, som jobcentret har modtaget senest den 11/8 2009, og jobcentret har i det statslige regnskab fået hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 31/ Herunder beskrives og kommenteres de enkelte bilag i flere detaljer. Bilag B1. Jobcentrets forbrug og aktivitet vedrørende forsikrede ledige pr. 31/ Jobcentrene skal vedlægge 5 oversigter fra Økonomiportalen / Excel bøger / Kontrol excel bøger / Excel bogen til overdragelse. Jobcentret skal huske at vælge eget jobcenter i de bagvedliggende Excel bøger, der genererer data til oversigterne. Oversigterne er opdelt på aktiveringsrammen, dispositionsretten fra flaskehalsbevillingen, løntilskud til ledige, beskæftigede og personlig assistance til handicappede i erhverv m.v. Oversigterne viser jobcentrets samlede forbrug pr. 31/ og forbrugsskønnet ved RR II (rammeredegørelse II, dvs. halvårsstatus som indtastet af det statslige jobcenter i IDA) for året For ordninger, hvor der opgøres aktivitet målt i helårspersoner, vises den samlede realiserede aktivitet pr. 31/7, den disponerede aktivitet for året (såvel realiseret som planlagt for året ud) og aktivitetsskønnet ved RR II for året Oversigterne vises pr. redskab (delregnskab, fx offentligt løntilskud), men kan (ved at klikke på +) foldes ud til at vises mere opdelt (fx offentligt løntilskud opdelt op løntilskud til kommunale/regionale arbejdsgivere og til statslige arbejdsgivere). 1 Hvis jobcentret har sådanne planlagte/igangværende forløb. 2

12 De anvendte kriterier i den 1. del af oversigten, der viser aktiveringsrammen er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiserede aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året for vejledning og opkvalificering samt helårskontaktforløb for ledige, som er henvist til Anden aktør. g) Den resulterende gennemsnitsomkostning for ordninger med aktivitet. h) Staten i jobcentrets forbrugsskøn ved RR II for hele Aktiveringsrammen vises opdelt på de forskellige redskaber (dog er udgifter til Anden aktør opdelt på driftsudgifter og bonus). Aktivitet vises dels for vejledning og opkvalificering og dels samlet for aktiveringsrammen. Forskellen består i den uddannelsesaktivering, som Anden aktør finansierer. Til information skal staten i jobcentret ved manuel indtastning vise den udmeldte aktiveringsramme for hele De anvendte kriterier i den 2. del af oversigten, der viser dispositionsretten fra flaskehalsbevillingen er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiserede aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året for vejledning og opkvalificering samt helårskontaktforløb for ledige, som er henvist til Anden aktør. g) Den resulterende gennemsnitsomkostning for ordninger med aktivitet. h) Staten i jobcentrets forbrugsskøn ved RR II for hele Dispositionsretten fra flaskehalsbevillingen vises opdelt på de forskellige redskaber. Til information skal staten i jobcentret ved manuel indtastning vise den udmeldte dispositionsret for hele I 3. del af oversigten, der viser løntilskud, anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsens fastsatte gennemsnitsomkostninger, idet jobcentrene alene skønner aktivitet og ikke forbrugsskøn ved RR II. De anvendte kriterier er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiseret aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året. g) Arbejdsmarkedsstyrelsens anvendte gennemsnitsomkostning. h) Arbejdsmarkedsstyrelsens beregnede forbrugsskøn for hele 2009 (staten i jobcentrets RRII skøn for aktivitet * AMS gennemsnitsomkostning). 3

13 Løntilskud vises opdelt på de forskellige redskaber. Ved den samlede aktivitet vises hvor mange helårspersoner heraf, som er henvist til Anden aktør. I 4. del af oversigten, der viser tilskud til beskæftigede anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsens fastsatte gennemsnitsomkostning til beskæftigede voksenlærlinge, idet jobcentrene alene skønner aktivitet og ikke forbrugsskøn ved RR II. De anvendte kriterier er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiseret aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året. g) Arbejdsmarkedsstyrelsens fastsatte gennemsnitsomkostning for beskæftigede voksenlærlinge. h) Arbejdsmarkedsstyrelsens beregnet forbrugsskøn for hele 2009 (staten i jobcentrets RRII skøn for aktivitet * AMS gennemsnitsomkostning). Bilagets oversigt 4 indeholder ikke oplysninger om realiseret/skønnet aktivitet samt gennemsnitsomkostning eller forbrugsskøn for året for servicejob og jobrotation, idet kommunerne i perioden 1/ til 31/ for disse ordninger skal anmelde udgiftsbehov via refusionssystemet i Indenrigs- og Socialministeriet. I oversigt 5, der viser personlig assistance til handicappede i erhverv m.v., anvendes ikke gennemsnitsomkostninger ved beregning af forbrugsskøn, da aktiviteten ikke opgøres i helårspersoner eller lignende. De anvendte kriterier er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Staten i jobcentrets forbrugsskøn ved RR II for hele Bilag B2. Vejledning og opkvalificering Jobcentrene skal vedlægge en overdragelsesliste fra Økonomiportalen / IDA / Stamdata/Overdrag / Overdragelseslister, og vælg Søg Vejledning og opkvalificering. Listen kan printes som et download i Excel format/regneark. Det foreslås, at jobcentrene tilføjer overskriften Bilag B2a til overdragelseserklæring fra Jobcenter X vedrørende Vejledning og opkvalificering, bearbejder sideformat (liggende format og gentagelse af kolonne A) og formindsker kolonnebredde på de sidste 6 kolonner med disponeret beløb. Listen indeholder, for alle de hold, der har status åben på udtrækningstidspunktet, følgende oplysninger pr. finspec 2 pr. hold: ID (svarende til holdid fra AMANDA/Jobplanmodulet, der kan være enkelte fiktive holdid såfremt aktiviteten i/udenfor jobplan ikke er oprettet endnu) Navn, dvs. holdnavn Finspec nr., dvs. statslig finspec 2 Finspec eller FLSpec er forkortelse for finanslovsspecifikation, og er en underopdeling af underkonti på finansloven. 4

14 Kommunalt kontonr., dvs. den tilsvarende gruppering i den kommunale kontoplan Holdtype (enkeltplads, hold og hold med løbende indtag) Startdato Slutdato CVR-nr. Leverandørnavn Sted, dvs. jobcenter Disponeret beløb: o Godkendt disponering (=betalt/hensat i statsligt regnskab) fra 1/1 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/1 til 31/ o Samlet disponering fra 1/1 til 31/ o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/8 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/8 til 31/ o Samlet disponering fra 1/8 til 31/ Overdragelseslisten viser, hvorledes der er disponeret i IDA. En evt. restdisponering pr. 31/7, der fremgår af IDA-listen, er ikke nødvendigvis lig med det beløb, som staten i jobcentret har hensat pr. 31/7, idet jobcentrene har erfaring med frafald og andre forhold erfaringsmæssigt betyder, at det faktiske udgiftsbehov er lidt mindre end restdisponeringen i IDA. For at vise, hvad det statslige jobcenter faktisk hensætter pr. hold til ikke-afregnet aktivitet, skal jobcentret derfor også vedlægge et print af Excel bog fra Økonomiportalen / Excel bøger / Kontrol excel bøger / Excel bogen til årsafslutning. De statslige jobcentre skal ved udarbejdelsen af overdragelsesmaterialet kontrollere, at hensættelsen i Excel bogen (som summeres op til delregnskab 215) svarer til det hensatte beløb i det statslige regnskab på finanskonto , jf. bilag B1 (summen af vejledning og opkvalificering i oversigt 1 og 2). Det skal bemærkes, at kolonnen Bogf Finans Beløb i Excel bogen ved et udtræk af 7/9 også vil indeholde de hensatte beløb i den sidste kolonne. Bogf Finans Beløb svarer således til kolonne c) i bilag B1 (summen af vejledning og opkvalificering i oversigt 1 og 2). De øvrige kolonner i Excel bogen er ikke umiddelbart sammenlignelige med IDA-overdragelseslisten, men anvendes af jobcentret ved vurdering af hensættelsesbehovet. Bilag B3. Aktivitetspulje, Hjælpemidler og Mentor Jobcentrene skal vedlægge en overdragelsesliste fra Økonomiportalen / IDA / Stamdata/Overdrag / Overdragelseslister, og vælg Søg Aktivitetspulje, hjælpemidler og mentor. Listen kan printes som et download i Excel format/regneark. Det foreslås, at jobcentrene tilføjer overskriften Bilag B3a til overdragelseserklæring fra Jobcenter X vedrørende Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor, bearbejder sideformat (liggende format og gentagelse af kolonne A) og reducerer bredden på de sidste 6 kolonner med disponeret beløb. Kolonnen Holdtype kan slettes. 5

15 Listen indeholder, for alle forløb, der har status åben på udtrækningstidspunktet, følgende oplysninger pr. finspec pr. forløbsid: ID (dvs. forløbsid, som er en unik nøgle der anvendes i IDA) Navn, dvs. forløbsnavn Finspec nr., dvs. statslig finspec Kommunalt kontonr., dvs. den tilsvarende gruppering i den kommunale kontoplan Holdtype (ikke relevant her, kolonnen kan slettes) Startdato Slutdato CVR-nr. Leverandørnavn Sted, dvs. jobcenter Disponeret beløb: o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/1 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/1 til 31/ o Samlet disponering fra 1/1 til 31/ o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/8 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/8 til 31/ o Samlet disponering fra 1/8 til 31/ Overdragelseslisten viser, hvorledes der er disponeret i IDA. En evt. restdisponering pr. 31/7, der fremgår af IDA-listen, er ikke nødvendigvis lig med det beløb, som staten i jobcentret har hensat pr. 31/7, idet jobcentrene har erfaring med frafald og andre forhold erfaringsmæssigt betyder, at det faktiske udgiftsbehov er lidt mindre end restdisponeringen i IDA. For at vise, hvad staten i jobcentret faktisk hensætter pr. finspec ikke-afregnet aktivitet, skal jobcentrene vedlægge 3 interimslister fra IDA som tilgås fra Økonomiportalen / IDA ved at vælge fanen Aktivitetspulje, Hjælpemidler eller Mentor samt vælge betalingsbilledet. Herefter vælges Interimsliste. Skærmbilledet nedenfor viser en interimsliste fra IDA fra 2008, idet der først åbnes for 2009-versionen til august. 6

16 Det statslige jobcenter skal i forbindelse med udarbejdelsen af overdragelsesmaterialet kontrollere, at hensættelsen i Interimslisten svarer til det hensatte beløb i det statslige regnskab på finanskonto , jf. bilag B1. Kommunerne kan - hvis det ønskes - fortsat anvende IDA s disponeringsmodul for Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor. Bilag B4. Andre aktører Jobcentrene skal som bilag B4a vedlægge den faste rapport AA hensættelse fra Økonomiportalen/Rapporter. Rapporten vil vise de delaftaler, der har rest i 2009 af tilsagn til forventet bonus, eller hvor der er udgiftsført i Jobcentret skal vedlægge dokumentation for bonus-vurderingerne og forventet driftstilskud for 2009 ved som bilag B4b og B4c at vedlægge opdaterede disponeringsregneark for delaftaler under: Service- og LVU-udbud Hurtigt i gang-udbud For at vise ikke-afregnede driftsudgifter skal jobcentrene tilpasse disponeringsregneark. Der er vedlagt disponeringsregneark for Service- og LVU-udbud, hvor der efter de sædvanlige beregninger vedrørende disponeringer er tilføjet tre nye kolonner, som jobcentret skal tilføje i sine disponeringsregneark: Kolonne AF: Skøn for driftsudgifter 1/1-31/7 (her indtaster jobcentret en formel for at få et antal driftshelårskontaktforløb (dvs. antallet i afløb plus henvisninger i 1. kvartal * 23,5 uge plus henvisninger i 2. kvartal * 9,5 uge plus henvisninger i 3. kvartal * 2 uger) gange prisen pr. uge) Kolonne AG: Faktisk bogført pr. 19/8 ifølge NS (her indtaster jobcentret bogført forbrug pr. hold, men husk evt. udligning af for meget hensat driftsbeløb i maj på finspec-niveau) Kolonne AH: Difference der nu skal interimsposteres på finspec-niveau på (her indtaster jobcentret følgende formel AF-AG). Rapporten AA hensættelser kan ikke opdateres efterfølgende af styrelsen, eftersom det væsentligst består af regnskabstal fra det statslige regnskabssystem. Med henblik på efterfølgende opfølgning på Anden aktør udgifterne kan kommunerne vælge at downloade rapporten og selv opdatere efterfølgende. Bilag B5. Voksenelever fra beskæftigelse Driftsregionen skal til hver kommune give en relevant delmængde af regnearket til registrering af igangværende bevillinger til voksenlærlinge-forløb for beskæftigede. Bilag B6. Personlig assistance Oplysningerne til dette bilag kan komme fra IDA, regneark, lokale accessdatabaser og lignende. Anvendes IDA, tilgår jobcentrene overdragelseslisten fra Økonomiportalen / IDA / Stamdata/Overdrag / Overdragelseslister, og vælg Søg Personlig assistance. Listen kan printes som et download i Excel format/regneark. 7

17 Det foreslås, at jobcentrene tilføjer overskriften Bilag B6a til overdragelseserklæring fra Jobcenter X vedrørende Personlig assistance, bearbejder sideformat (liggende format og gentagelse af kolonne A) og formindsker kolonnebredde på de sidste 6 kolonner med disponeret beløb. IDA-listen vil indeholde de forløb, der har status Åben på udtrækstidspunktet. Listen skal omfatte følgende oplysninger: ID (dvs. forløbsid, som er en unik nøgle der anvendes i IDA) Navn, dvs. forløbsnavn Finspec nr., dvs. statslig finspec Kommunalt kontonr., dvs. den tilsvarende gruppering i den kommunale kontoplan Holdtype (ikke relevant her, kolonnen kan slettes) Startdato Slutdato CVR-nr. Leverandørnavn Sted, dvs. jobcenter Disponeret beløb: o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/1 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/1 til 31/ o Samlet disponering fra 1/1 til 31/ o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/8 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/8 til 31/ o Samlet disponering fra 1/8 til 31/ Overdragelseslisten viser, hvorledes der er disponeret. En evt. restdisponering pr. 31/7, der fremgår af IDA-listen, er ikke nødvendigvis lig med det beløb, som staten i jobcentret har hensat pr. 31/7, idet jobcentrene har erfaring med frafald og andre forhold erfaringsmæssigt betyder, at det faktiske udgiftsbehov er lidt mindre end restdisponeringen i IDA. For at vise, hvad staten i jobcentret faktisk hensætter pr. finspec ikke-afregnet aktivitet, skal staten i jobcentret vedlægge en interimslisten (enten fra eget system eller fra IDA, som tilgås fra Økonomiportalen / IDA / Personlig assistance / betalingsbilledet, hvor der vælges Interimsliste (se evt. skærmbilledet ovenfor)). Staten i jobcentret skal ved udarbejdelsen af overdragelsesmaterialet kontrollere, at hensættelsen i Interimslisten svarer til det hensatte beløb i det statslige regnskab på finanskonto , jf. bilag B1. Evt. bilag B7. Erstatninger Såfremt der er sagsbehandling i jobcentre eller modtaget sager i Driftsregion Syd, som ikke er færdigbehandlet til udbetaling af erstatninger skal der gives oplysninger herom. Der skal som minimum oplyses følgende: Journalnr. Forventede udgifter 8

18 NOTAT 27. august 2009 Notat om bilag til C) Regnskabsmæssige overdragelser (forpligtelser og tilgodehavender) J.nr kontor/eni Dette notat vedrører indholdet af bilagene vedr. punkt C i overdragelseserklæringen vedr. overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Formålet med bilagene er at: Give kommunen udførlig specifikation over og dokumentation for overdragede tilgodehavender på bevillingerne til aktiv beskæftigelsesindsats (Bilag C1). Give kommunen udførlig specifikation over og dokumentation for overdragede forpligtelser og tilgodehavender på driftsbevillingen vedr. øvrig drift (Bilag C2). Give kommunen udførlig specifikation over og dokumentation for overdragede forpligtelser og tilgodehavender på lønsumsbevillingen vedr. overdragede medarbejdere. (Bilag C3). Oplyse overfor kommunen, hvilke beløb - på henholdsvis drifts- og aktivbevillingen, der vil blive overført fra staten til finansiering af de overdragede nettoforpligtelser (Bilag C4). Bilagene vil indeholde følgende oplysninger: Bilag C1 Bilag C1 vil bestå af posteringslister vedr. evt. tilgodehavender for hvert enkelt delregnskab på aktivbevillingerne, der igen er opdelt på de enkelte beholdningskonti på balancen. Evt. forpligtelser ved. aktivbevillingerne vil indgå i Bilag B. For hvert enkelt balancekonto udspecificeres de enkelte posteringer på beløb, kreditor/debitor, bogføringsdato, samt henvisning til regnskabsbilag. For så vidt angår specifikation af. forpligtelser (hensættelser) vedr. aktivbevillingerne vil disse fremgå af materialet vedr. aktiveringsbevillingerne (bilag B) Bilag C1 udarbejdes på baggrund af udtræk fra Navision. Bilag C2 Bilag C2 består af to dele: a) Lister over de overdragede forpligtelser vedr. administration/drift (eksklusiv løn) på et aggregeret niveau (Bilag C2a) b) Posteringslister vedr. de overdragede forpligtelser og tilgodehavender for hver enkelt balancekonto på delregnskaberne vedr. drift. For hvert enkelt balancekonto udspecificeres de enkelte posteringer på beløb, kredi-

19 tor/debitor, bogføringsdato, samt henvisning til regnskabsbilag. (Bilag C2b) Bilag C2a udarbejdes i en excel-skabelon og C2b udarbejdes på baggrund af udtræk fra Navision. Bilag C3 Bilag C3 vil bestå af to dele: a) Lister hvor de overdragede forpligtelser og tilgodehavender vedr. lønsum er specificeret ud på balancekonti for de overdragede medarbejdere under ét (Bilag C3a) b) Lister hvor de overdragede forpligtelser og tilgodehavender vedr. lønsum på hver enkelt balancekonto er specificeret ud på de enkelte overdragede medarbejdere (Bilag C3b) Overdragelsen vil bl.a. dreje sig om følgende lønforpligtelser og tilgodehavender: Foretagne udlæg (herunder medarbejderes skyldige løn til arbejdsgiver) Refusioner Skyldig resultatløn Hensatte forpligtelser vedr. fratrædelsesordninger, åremål mv. Bilag C3 udarbejdes på baggrund af udtræk fra Navision og SLS Bilag C4 Bilag C4 indeholder en samlet opgørelse over de overdragede forpligtelser og tilgodehavender for driftsbevillingen (både løn og øvrig drift). Opgørelse vedr. aktivbevillingen vil blive fremsendt særskilt til kommunen i september måned. For begge bevillinger opgøres: De oplyste posteringer i bilagene C2 og C3 aggregeret på henholdsvis aktivsiden (tilgodehavender) og passivsiden (forpligtelser) Et samlet nettobeløb for aktiver og passiver (forpligtelser tilgodehavender), der vil blive udbetalt til kommunerne. 2

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kapitel 5. Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne

Kapitel 5. Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne Kapitel 5 Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne Version 5 Side 22 af 23 Indhold 5.1 Indledning... 2 5.2 Forretningsgange vedr. aktivbevillingen... 2 5.2.1 Udbetalinger fra aktivbevillingen... 2 5.2.2

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Dok.nr.: 18340 Ændringer i forhold til version udsendt den 23. februar er markeret med rødt Dette regneark er et værktøj for menighedsrådene til

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 1 Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 2 Ændre anlægsbogføringsgruppe Ændre anlægsbogføringsgruppe på anlægget og bogføre posterne på ny Opret nyt anlæg med korrekt anlægsbogføringsgruppe

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere