Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen"

Transkript

1

2

3 NOTAT 27. august 2009 Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen J.nr kt./eni Kommunen vil i forbindelse med overdragelsen fra stat til kommune modtage nedenstående typer poster vedr. det statslige budget og regnskab. Opgørelsen er en bruttoliste over mulige overdragelser. Det enkelte jobcenter vil således ikke nødvendigvis modtage overdragelser på alle områder. Driftsbevillingen/administration Budget Kommunen vil få overdraget et evt. mindreforbrug på det statslige jobcenters budgetter til løn og øvrig drift i perioden januar til august (Bilag A1) Af det overdragede budget vedr. øvrig drift kan der være disponeringer vedr. aftale kompetenceudviklingsforløb til de overdragede medarbejdere (Bilag A2) Regnskab Vedr. øvrig drift kan kommunen få overdraget følgende tilgodehavender (Bilag C2): Udlæg EØS-dagpenge Tilgodehavender vedr. AER, VEU og voksenlærlinge Tilskudsfinansierede aktiviteter Jobcentrene udbetaler dagpenge til dagpengemodtagere fra EØS-lande, der efterfølgende refunderes af Arbejdsdirektoratet. De overdragede tilgodehavender er således med Arbejdsdirektoratet som debitor. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udsende nærmere information til kommunerne vedr. fremtidig håndtering af EØS-dagpenge. Tilgodehavender vedr. AER- og VEUgodtgørelse samt tilskud til voksenlærlinge vedr. medarbejderne i jobcenteret. Tilgodehavender vedr. tilskudsfinansierede projekter, der skal videreføres i regí af kommunen (f.eks tilskud fra EU). Udgangspunktet vedr. tilskudsfinansierede projekter har været, at de selvom de indholdsmæssigt videreføres af kommunen - regnskabsmæssigt har skullet afsluttes i staten, således at der ikke er regnskabsmæssi-

4 Øvrige debitorer ge overdragelser vedr. disse. Herefter skal kommunen starte projektet op på ny regnskabsmæssigt. Tilgodehavender der ikke falder ind under ovenstående, og hvor debitor er faktureret. Vedr. øvrig drift kan kommunen få overdraget følgende forpligtelser (Bilag C2): Kompetenceudvikling mv. Forpligtelser vedr. kompetenceudvikling af medarbejdere, hvor der er udbetalt tilskud fra kompetencecudviklingsfonden eller trepartsmidlerne. Øvrige gældsforpligtelser Diverse gældsforpligtelser overfor leverandører af varer og tjenesteydelser, hvor det statslige jobcenter ikke har fået afregnet forud for afslutningen af det statslige regnskab. Vedr. løn kan kommunen få overdraget følgende tilgodehavender (Bilag C3): Refusioner Refusioner vedr. overdragede medarbejdere, som er ansøgt men endnu ikke udbetalt. Det drejer sig bl.a. om refusioner vedr. sygdom, barsel og beskæftigelsesrettede ordninger. Foretagne udlæg Vedrører udlæg det statslige jobcenter har haft i forhold til overdragede medarbejdere. Herunder manglende træk af medarbejderens løn. (f.eks. nyansatte medarbejdere der ikke har ret til ferie med løn, men ikke har fået løntræk for afholdt ferie) Vedr. løn kan kommunen få overdraget følgende forpligtelser (Bilag C3): Skyldigt over-/merarbejde Overdragede medarbejderes evt. over- /merarbejde, der ikke er blevet afregnet/afspadseret forud for afslutningen af det statslige regnskab Fratrædelsesordninger Forpligtelser vedr. åremålsaftaler for overdragede medarbejdere, hvor der er aftalt et fratrædelsesbeløb ved evt. udløb af åremålet. Feriepenge Den hensatte feriepengeforpligtelse i de omkostningsbaserede statslige regnskaber for de overdragede medarbejdere. Feriepengeforpligtelsen er ikke opgjort i denne overdragelseserklæring, men vil blive udsendt særskilt til kommunerne. 2

5 Bevillingerne til aktiv beskæftigelsesindsats Budget Kommunen vil få den i det statslige jobcenter ikke-forbrugte bevilling i forhold til helårsbevillingerne til aktiv beskæftigelsesindsats. (Bilag B1). Af de overdragede bevillinger vedr. aktiv beskæftigelsesindsats, vil der være foretaget disponeringer vedr. aktivitet i perioden efter 1. august (Bilag B1). Regnskab Tilgodehavender i forhold til redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats. Gældsforpligtelser overfor leverandører af varer og tjenesteydelser vedr. redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesrettede tilskud, hvor det statslige jobcenter ikke har fået afregnet forud for afslutningen af det statslige regnskab. Dette vedrører f.eks. køb af vejledning og opkvalificering, andre aktører, hjælpemidler, mentorordninger, personlig assistance, skyldigt løntilskud til virksomheder mv. Overdragelsen vedrører ikke de statslige hensættelser vedr. bonus til andre aktører. Disse hensættelser vil fortsat blive administreret i staten. 3

6 Kontonr. i Balancepost Dokumentation Tilvejebringelse statens kontoplan Udlæg EØS-dagpenge Oversigt over åbne og lukkede sager vedlægges til jobcenteret Bevillingskrivelser fra Arbejdsdirektoratet vedr. de Forefindes i jobcenteret Tilgodehavender vedr. AER- og VEUgodtgørelse samt voksenlærlinge ansat i jobcentret Øvrige debitorer (Debitor samlekonto) , , , , , Tilskudsfinansierede aktiviteter enkelte sager Dagpengekort indsendt via BAC til Arbejdsdirektoratet Udbetalingskvittering fra banken Vedr. AER og VEU-godtgørelse er dokumentationen den af jobcenteret fremsendte godtgørelsesansøgning til ATP/A-kassen Vedr. voksenlærlinge er dokumentation den af jobcenteret fremsendte udbetalingsanmodning til det tilskudsgivende jobcenter Kopi bør forefindes i jobcenteret. Alternativt forefindes den i BACs arkiv hos beskæftigelsesregionen BACs arkiv hos beskæftigelsesregionen Dokumentationen forefindes i jobcenteret Dokumentationen forefindes i jobcenteret Fakturaanmodning Jobcenteret bør selv være i besiddelse af anmodning. Alternativt forefindes den i BACs arkiv hos Beskæftigelsesregionen Kopi af fremsendt faktura BACs arkiv - Beskæfttigelsesregionen Ved overdragelse af ikke-afsluttede projekter består dokumentationen af aftale med tilskudsgiver, dokumentation for afholdte udgifter/allerede modtagne tilskud, i henhold til dokumentationskrav fra tilskudsgiver Dokumentation er tilstede i jobcenteret Lønrefusioner Kopi af refusionsansøgning med tilhørende bilag (f.eks. Fleksjobaftale) Periodeafgrænsningsposter - tilgodehavender Forudbetalinger vedr. perioden efter 1. august. Dokumentationen er betalt faktura Refusionsansøgningssager fra ØSC løncenter bliver udsendt til de relevante kommuner Jobcenteret bør selv være i besiddelse af kopi af faktura. Alternativt forefindes den i BACs arkiv hos Beskæftigelsesregionen

7 Fratrædelsesordninger Er en del af medarbejderens ansættelsesvilkår. Indgår i medarbejderens personalesag Personalesagerne er overført til kommunerne Kompetenceudvikling mv. Udmeldingsbrev vedr. midler fra kompetencefonden, trepartsmidler mv. Udmeldingsbrevet af 7. juli indgår i de pågældende medarbejderes personalesag, der er overført til kommunerne. AMS ligger inde med kopier Skyldige feriepenge Underskrevne ferierapporter Rapporter er udsendt til jobcentrene. De underskrevne rapporter vil således forefindes i jobcenteret Udtræk fra Statens Løn System (SLS) Øvrige gældsforpligtelser Dokumenteres afhængigt at hensættelsestypen ved: Ordrebekræftelse, kontrakt/aftale med leverandøren, kopi af udregningsgrundlag, kopi af modtaget men ikke registreret faktura Skyldigt over-/merarbejde Rapporter vedr. ferie mv. underskrevet af statslig chef og medarbejder Udtræk på medarbejderniveau bliver udsendt til kommunerne Dokumentationen er tilstede i jobcenteret, herunder fsva. aktivrammen i IDA/ØKO-AMS Rapporter er udsendt til jobcentrene. De underskrevne rapporter vil således forefindes i jobcenteret

8 NOTAT 27. august 2009 Notat om bilag til A) Driftsbevillingen vedr. forsikrede ledige (afregnede udgifter og disponeringer) J.nr kontor/eni Dette notat vedrører indholdet af bilagene vedr. punkt A i overdragelseserklæringen vedr. overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Formålet med bilagene er at: 1. Give kommunen overblik over evt. mindreforbrug på løn og øvrig drift i forhold til den objektive bevilling for januar til juli Give kommunen overblik over evt. disponeringer vedr. øvrig drift foretaget af staten for perioden efter d. 1. august Dette vil udelukkende dreje sig om længerevarende kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. For begge formål gælder, at de kun ville skulle indgå i overdragelseserklæringen i det omfang, der er et mindreforbrug, eller der er foretaget disponeringer for perioden efter 1. august. Bilagene vil indeholde følgende oplysninger: Bilag A1 Bilaget indeholder en opgørelse over mindreforbrug på jobcenterets lønbudget og centerbudget i forhold til den objektive bevilling for årets første syv måneder: Evt. mindreforbrug på centerbudgettet i perioden januar til juli 2009 i forhold til den disponible bevilling for perioden (7/12 af den objektive bevilling for hele disponibel videreførsel). Mindreforbruget opgøres på baggrund af det ved den fremrykkede årsafslutning opgjorte forbrug på centerbudgetregnskabet for januar til juli Evt. mindreforbrug på lønsumsbudgettet i forhold til den objektive lønsumsbevilling. Mindreforbruget opgøres som summen af det ved den fremrykkede årsafslutning opgjorte lønsumsforbrug og det ved RRII budgetterede lønsumsforbrug for perioden august til december sat i forhold til bevillingen for hele Evt. mindreforbrug vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter. Mindreforbruget opgøres som forskellen mellem tilskud (indtægter) og udgifter i perioden januar til juli Bilag A2 Bilaget indeholder en liste med af det statslige jobcenter foretagne disponeringer for perioden efter d. 1. august 2009 vedr. længerevarende kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne.

9 Listen skal indeholde følgende oplysninger: De pågældende medarbejdernes navne De pågældende kompetenceudviklingsforløb Den disponerede udgift pr. forløb Endvidere indeholder bilaget en lignende opgørelse over kompetenceudviklingsforløb finansieret over til kommunen overdragede tilskud vedr. kompetenceudviklingsfonden og trepartsmidlerne. 2

10 NOTAT 27. august 2009 Notat om bilag til B) Aktiveringsrammen og øvrige bevillinger til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige J.nr kontor/cso Dette notat beskriver indholdet af bilagene vedr. punkt B i den overdragelseserklæring til kommunen, som det statslige jobcenter skal udarbejde og underskrive ved overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Formålet med bilagene er, at give et overblik over; Realiseret aktivitet og udgifter til afholdt aktivitet (såvel allerede afregnede udgifter som hensættelser til ikke-afregnede aktiviteter) pr. 31/7. Disponeret aktivitet for året (realiseret aktivitet pr. 31/7 plus planlagt igangsat i løbet af resten af året). Skønnet aktivitet og udgifter for hele året. Hovedparten af igangværende eller planlagte person-relaterede aktiviteter vil fremgå af jobplaner eller aktiviteter uden for jobplaner i Jobplanmodulet på Arbejdsmarkedsportalen (der vil dog kunne opstå situationer, hvor der kommer fakturaer vedrørende aktiviteter, der var afsluttet i AMANDA, og derfor ikke blev konverteret til Jobplanmodulet). Bilagene vil indeholde følgende oplysninger: Generelt for alle redskaber: Bilag B1. Jobcentrets forbrug og aktivitet vedrørende forsikrede ledige pr. 31/ (5 oversigter fra ØKO-AMS Excel bog til overdragelse på Økonomiportalen). Vejledning og opkvalificering Bilag B2a. Vejledning og opkvalificering (fra IDA: overdragelsesliste 2009, og evt. holdlister fra tidligere år). Bilag B2b. Vejledning og opkvalificering (ØKO-AMS Excel bog til årsafslutning på Økonomiportalen). Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor Bilag B3a. Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor (fra IDA: overdragelsesliste). Bilag B3b: Interimslister fra IDA Anden aktør Bilag B4a. Rapporten AA hensættelser for året 2009 (ØKO-AMS rapport fra Økonomiportalen).

11 Bilag B4b. Jobcentrets disponeringsregneark for forløb under Service- og LVU-udbud. Bilag B4c: Jobcentrets disponeringsregneark for forløb under Hurtigt-igang 1. Voksenlærlinge fra beskæftigelse Bilag B5. Udtræk af driftsregionens opfølgningsregneark vedrørende igangværende bevillinger til voksenlærlinge-forløb for beskæftigede. Personlig assistance Bilag B6a. Overdragelsesliste fra IDA eller jobcentrets regneark, print fra lokal Access-databaser eller lignende. Bilag B6b. Interimsliste fra IDA. Erstatninger (vil kun omfatte få jobcentre) Evt. Bilag B7. Separat bilag fra de få jobcentre/driftsregion Syd, hvor sagsbehandling vedrørende erstatninger ikke måtte være afsluttet med henblik på udbetaling. Listerne fra IDA og ØKO-AMS samt evt. andre systemer trækkes af staten i jobcentret den 7. september På dette tidspunkt har staten i jobcentret afregnet de fakturaer vedrørende aktiviteten frem til den 31/7 2009, som jobcentret har modtaget senest den 11/8 2009, og jobcentret har i det statslige regnskab fået hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 31/ Herunder beskrives og kommenteres de enkelte bilag i flere detaljer. Bilag B1. Jobcentrets forbrug og aktivitet vedrørende forsikrede ledige pr. 31/ Jobcentrene skal vedlægge 5 oversigter fra Økonomiportalen / Excel bøger / Kontrol excel bøger / Excel bogen til overdragelse. Jobcentret skal huske at vælge eget jobcenter i de bagvedliggende Excel bøger, der genererer data til oversigterne. Oversigterne er opdelt på aktiveringsrammen, dispositionsretten fra flaskehalsbevillingen, løntilskud til ledige, beskæftigede og personlig assistance til handicappede i erhverv m.v. Oversigterne viser jobcentrets samlede forbrug pr. 31/ og forbrugsskønnet ved RR II (rammeredegørelse II, dvs. halvårsstatus som indtastet af det statslige jobcenter i IDA) for året For ordninger, hvor der opgøres aktivitet målt i helårspersoner, vises den samlede realiserede aktivitet pr. 31/7, den disponerede aktivitet for året (såvel realiseret som planlagt for året ud) og aktivitetsskønnet ved RR II for året Oversigterne vises pr. redskab (delregnskab, fx offentligt løntilskud), men kan (ved at klikke på +) foldes ud til at vises mere opdelt (fx offentligt løntilskud opdelt op løntilskud til kommunale/regionale arbejdsgivere og til statslige arbejdsgivere). 1 Hvis jobcentret har sådanne planlagte/igangværende forløb. 2

12 De anvendte kriterier i den 1. del af oversigten, der viser aktiveringsrammen er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiserede aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året for vejledning og opkvalificering samt helårskontaktforløb for ledige, som er henvist til Anden aktør. g) Den resulterende gennemsnitsomkostning for ordninger med aktivitet. h) Staten i jobcentrets forbrugsskøn ved RR II for hele Aktiveringsrammen vises opdelt på de forskellige redskaber (dog er udgifter til Anden aktør opdelt på driftsudgifter og bonus). Aktivitet vises dels for vejledning og opkvalificering og dels samlet for aktiveringsrammen. Forskellen består i den uddannelsesaktivering, som Anden aktør finansierer. Til information skal staten i jobcentret ved manuel indtastning vise den udmeldte aktiveringsramme for hele De anvendte kriterier i den 2. del af oversigten, der viser dispositionsretten fra flaskehalsbevillingen er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiserede aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året for vejledning og opkvalificering samt helårskontaktforløb for ledige, som er henvist til Anden aktør. g) Den resulterende gennemsnitsomkostning for ordninger med aktivitet. h) Staten i jobcentrets forbrugsskøn ved RR II for hele Dispositionsretten fra flaskehalsbevillingen vises opdelt på de forskellige redskaber. Til information skal staten i jobcentret ved manuel indtastning vise den udmeldte dispositionsret for hele I 3. del af oversigten, der viser løntilskud, anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsens fastsatte gennemsnitsomkostninger, idet jobcentrene alene skønner aktivitet og ikke forbrugsskøn ved RR II. De anvendte kriterier er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiseret aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året. g) Arbejdsmarkedsstyrelsens anvendte gennemsnitsomkostning. h) Arbejdsmarkedsstyrelsens beregnede forbrugsskøn for hele 2009 (staten i jobcentrets RRII skøn for aktivitet * AMS gennemsnitsomkostning). 3

13 Løntilskud vises opdelt på de forskellige redskaber. Ved den samlede aktivitet vises hvor mange helårspersoner heraf, som er henvist til Anden aktør. I 4. del af oversigten, der viser tilskud til beskæftigede anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsens fastsatte gennemsnitsomkostning til beskæftigede voksenlærlinge, idet jobcentrene alene skønner aktivitet og ikke forbrugsskøn ved RR II. De anvendte kriterier er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Realiseret aktivitet pr. 31/7. e) Disponeret aktivitet for året (realiseret og/eller planlagt for året ud). f) Staten i jobcentrets RR II skøn for aktivitet for hele året. g) Arbejdsmarkedsstyrelsens fastsatte gennemsnitsomkostning for beskæftigede voksenlærlinge. h) Arbejdsmarkedsstyrelsens beregnet forbrugsskøn for hele 2009 (staten i jobcentrets RRII skøn for aktivitet * AMS gennemsnitsomkostning). Bilagets oversigt 4 indeholder ikke oplysninger om realiseret/skønnet aktivitet samt gennemsnitsomkostning eller forbrugsskøn for året for servicejob og jobrotation, idet kommunerne i perioden 1/ til 31/ for disse ordninger skal anmelde udgiftsbehov via refusionssystemet i Indenrigs- og Socialministeriet. I oversigt 5, der viser personlig assistance til handicappede i erhverv m.v., anvendes ikke gennemsnitsomkostninger ved beregning af forbrugsskøn, da aktiviteten ikke opgøres i helårspersoner eller lignende. De anvendte kriterier er: a) Betalt pr. 19/8 for aktivitet indtil 31/7 (Samlet forbrug hensat). b) Hensat til ikke-afregnede aktiviteter pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. c) Samlet forbrug pr. 4/9 for aktivitet indtil 31/7. d) Staten i jobcentrets forbrugsskøn ved RR II for hele Bilag B2. Vejledning og opkvalificering Jobcentrene skal vedlægge en overdragelsesliste fra Økonomiportalen / IDA / Stamdata/Overdrag / Overdragelseslister, og vælg Søg Vejledning og opkvalificering. Listen kan printes som et download i Excel format/regneark. Det foreslås, at jobcentrene tilføjer overskriften Bilag B2a til overdragelseserklæring fra Jobcenter X vedrørende Vejledning og opkvalificering, bearbejder sideformat (liggende format og gentagelse af kolonne A) og formindsker kolonnebredde på de sidste 6 kolonner med disponeret beløb. Listen indeholder, for alle de hold, der har status åben på udtrækningstidspunktet, følgende oplysninger pr. finspec 2 pr. hold: ID (svarende til holdid fra AMANDA/Jobplanmodulet, der kan være enkelte fiktive holdid såfremt aktiviteten i/udenfor jobplan ikke er oprettet endnu) Navn, dvs. holdnavn Finspec nr., dvs. statslig finspec 2 Finspec eller FLSpec er forkortelse for finanslovsspecifikation, og er en underopdeling af underkonti på finansloven. 4

14 Kommunalt kontonr., dvs. den tilsvarende gruppering i den kommunale kontoplan Holdtype (enkeltplads, hold og hold med løbende indtag) Startdato Slutdato CVR-nr. Leverandørnavn Sted, dvs. jobcenter Disponeret beløb: o Godkendt disponering (=betalt/hensat i statsligt regnskab) fra 1/1 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/1 til 31/ o Samlet disponering fra 1/1 til 31/ o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/8 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/8 til 31/ o Samlet disponering fra 1/8 til 31/ Overdragelseslisten viser, hvorledes der er disponeret i IDA. En evt. restdisponering pr. 31/7, der fremgår af IDA-listen, er ikke nødvendigvis lig med det beløb, som staten i jobcentret har hensat pr. 31/7, idet jobcentrene har erfaring med frafald og andre forhold erfaringsmæssigt betyder, at det faktiske udgiftsbehov er lidt mindre end restdisponeringen i IDA. For at vise, hvad det statslige jobcenter faktisk hensætter pr. hold til ikke-afregnet aktivitet, skal jobcentret derfor også vedlægge et print af Excel bog fra Økonomiportalen / Excel bøger / Kontrol excel bøger / Excel bogen til årsafslutning. De statslige jobcentre skal ved udarbejdelsen af overdragelsesmaterialet kontrollere, at hensættelsen i Excel bogen (som summeres op til delregnskab 215) svarer til det hensatte beløb i det statslige regnskab på finanskonto , jf. bilag B1 (summen af vejledning og opkvalificering i oversigt 1 og 2). Det skal bemærkes, at kolonnen Bogf Finans Beløb i Excel bogen ved et udtræk af 7/9 også vil indeholde de hensatte beløb i den sidste kolonne. Bogf Finans Beløb svarer således til kolonne c) i bilag B1 (summen af vejledning og opkvalificering i oversigt 1 og 2). De øvrige kolonner i Excel bogen er ikke umiddelbart sammenlignelige med IDA-overdragelseslisten, men anvendes af jobcentret ved vurdering af hensættelsesbehovet. Bilag B3. Aktivitetspulje, Hjælpemidler og Mentor Jobcentrene skal vedlægge en overdragelsesliste fra Økonomiportalen / IDA / Stamdata/Overdrag / Overdragelseslister, og vælg Søg Aktivitetspulje, hjælpemidler og mentor. Listen kan printes som et download i Excel format/regneark. Det foreslås, at jobcentrene tilføjer overskriften Bilag B3a til overdragelseserklæring fra Jobcenter X vedrørende Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor, bearbejder sideformat (liggende format og gentagelse af kolonne A) og reducerer bredden på de sidste 6 kolonner med disponeret beløb. Kolonnen Holdtype kan slettes. 5

15 Listen indeholder, for alle forløb, der har status åben på udtrækningstidspunktet, følgende oplysninger pr. finspec pr. forløbsid: ID (dvs. forløbsid, som er en unik nøgle der anvendes i IDA) Navn, dvs. forløbsnavn Finspec nr., dvs. statslig finspec Kommunalt kontonr., dvs. den tilsvarende gruppering i den kommunale kontoplan Holdtype (ikke relevant her, kolonnen kan slettes) Startdato Slutdato CVR-nr. Leverandørnavn Sted, dvs. jobcenter Disponeret beløb: o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/1 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/1 til 31/ o Samlet disponering fra 1/1 til 31/ o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/8 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/8 til 31/ o Samlet disponering fra 1/8 til 31/ Overdragelseslisten viser, hvorledes der er disponeret i IDA. En evt. restdisponering pr. 31/7, der fremgår af IDA-listen, er ikke nødvendigvis lig med det beløb, som staten i jobcentret har hensat pr. 31/7, idet jobcentrene har erfaring med frafald og andre forhold erfaringsmæssigt betyder, at det faktiske udgiftsbehov er lidt mindre end restdisponeringen i IDA. For at vise, hvad staten i jobcentret faktisk hensætter pr. finspec ikke-afregnet aktivitet, skal jobcentrene vedlægge 3 interimslister fra IDA som tilgås fra Økonomiportalen / IDA ved at vælge fanen Aktivitetspulje, Hjælpemidler eller Mentor samt vælge betalingsbilledet. Herefter vælges Interimsliste. Skærmbilledet nedenfor viser en interimsliste fra IDA fra 2008, idet der først åbnes for 2009-versionen til august. 6

16 Det statslige jobcenter skal i forbindelse med udarbejdelsen af overdragelsesmaterialet kontrollere, at hensættelsen i Interimslisten svarer til det hensatte beløb i det statslige regnskab på finanskonto , jf. bilag B1. Kommunerne kan - hvis det ønskes - fortsat anvende IDA s disponeringsmodul for Aktivitetspuljen, Hjælpemidler og Mentor. Bilag B4. Andre aktører Jobcentrene skal som bilag B4a vedlægge den faste rapport AA hensættelse fra Økonomiportalen/Rapporter. Rapporten vil vise de delaftaler, der har rest i 2009 af tilsagn til forventet bonus, eller hvor der er udgiftsført i Jobcentret skal vedlægge dokumentation for bonus-vurderingerne og forventet driftstilskud for 2009 ved som bilag B4b og B4c at vedlægge opdaterede disponeringsregneark for delaftaler under: Service- og LVU-udbud Hurtigt i gang-udbud For at vise ikke-afregnede driftsudgifter skal jobcentrene tilpasse disponeringsregneark. Der er vedlagt disponeringsregneark for Service- og LVU-udbud, hvor der efter de sædvanlige beregninger vedrørende disponeringer er tilføjet tre nye kolonner, som jobcentret skal tilføje i sine disponeringsregneark: Kolonne AF: Skøn for driftsudgifter 1/1-31/7 (her indtaster jobcentret en formel for at få et antal driftshelårskontaktforløb (dvs. antallet i afløb plus henvisninger i 1. kvartal * 23,5 uge plus henvisninger i 2. kvartal * 9,5 uge plus henvisninger i 3. kvartal * 2 uger) gange prisen pr. uge) Kolonne AG: Faktisk bogført pr. 19/8 ifølge NS (her indtaster jobcentret bogført forbrug pr. hold, men husk evt. udligning af for meget hensat driftsbeløb i maj på finspec-niveau) Kolonne AH: Difference der nu skal interimsposteres på finspec-niveau på (her indtaster jobcentret følgende formel AF-AG). Rapporten AA hensættelser kan ikke opdateres efterfølgende af styrelsen, eftersom det væsentligst består af regnskabstal fra det statslige regnskabssystem. Med henblik på efterfølgende opfølgning på Anden aktør udgifterne kan kommunerne vælge at downloade rapporten og selv opdatere efterfølgende. Bilag B5. Voksenelever fra beskæftigelse Driftsregionen skal til hver kommune give en relevant delmængde af regnearket til registrering af igangværende bevillinger til voksenlærlinge-forløb for beskæftigede. Bilag B6. Personlig assistance Oplysningerne til dette bilag kan komme fra IDA, regneark, lokale accessdatabaser og lignende. Anvendes IDA, tilgår jobcentrene overdragelseslisten fra Økonomiportalen / IDA / Stamdata/Overdrag / Overdragelseslister, og vælg Søg Personlig assistance. Listen kan printes som et download i Excel format/regneark. 7

17 Det foreslås, at jobcentrene tilføjer overskriften Bilag B6a til overdragelseserklæring fra Jobcenter X vedrørende Personlig assistance, bearbejder sideformat (liggende format og gentagelse af kolonne A) og formindsker kolonnebredde på de sidste 6 kolonner med disponeret beløb. IDA-listen vil indeholde de forløb, der har status Åben på udtrækstidspunktet. Listen skal omfatte følgende oplysninger: ID (dvs. forløbsid, som er en unik nøgle der anvendes i IDA) Navn, dvs. forløbsnavn Finspec nr., dvs. statslig finspec Kommunalt kontonr., dvs. den tilsvarende gruppering i den kommunale kontoplan Holdtype (ikke relevant her, kolonnen kan slettes) Startdato Slutdato CVR-nr. Leverandørnavn Sted, dvs. jobcenter Disponeret beløb: o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/1 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/1 til 31/ o Samlet disponering fra 1/1 til 31/ o Godkendt disponering (=betalt i statsligt regnskab) fra 1/8 til 31/ o Restdisponeret (Disponeret i alt minus Godkendt) fra 1/8 til 31/ o Samlet disponering fra 1/8 til 31/ Overdragelseslisten viser, hvorledes der er disponeret. En evt. restdisponering pr. 31/7, der fremgår af IDA-listen, er ikke nødvendigvis lig med det beløb, som staten i jobcentret har hensat pr. 31/7, idet jobcentrene har erfaring med frafald og andre forhold erfaringsmæssigt betyder, at det faktiske udgiftsbehov er lidt mindre end restdisponeringen i IDA. For at vise, hvad staten i jobcentret faktisk hensætter pr. finspec ikke-afregnet aktivitet, skal staten i jobcentret vedlægge en interimslisten (enten fra eget system eller fra IDA, som tilgås fra Økonomiportalen / IDA / Personlig assistance / betalingsbilledet, hvor der vælges Interimsliste (se evt. skærmbilledet ovenfor)). Staten i jobcentret skal ved udarbejdelsen af overdragelsesmaterialet kontrollere, at hensættelsen i Interimslisten svarer til det hensatte beløb i det statslige regnskab på finanskonto , jf. bilag B1. Evt. bilag B7. Erstatninger Såfremt der er sagsbehandling i jobcentre eller modtaget sager i Driftsregion Syd, som ikke er færdigbehandlet til udbetaling af erstatninger skal der gives oplysninger herom. Der skal som minimum oplyses følgende: Journalnr. Forventede udgifter 8

18 NOTAT 27. august 2009 Notat om bilag til C) Regnskabsmæssige overdragelser (forpligtelser og tilgodehavender) J.nr kontor/eni Dette notat vedrører indholdet af bilagene vedr. punkt C i overdragelseserklæringen vedr. overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Formålet med bilagene er at: Give kommunen udførlig specifikation over og dokumentation for overdragede tilgodehavender på bevillingerne til aktiv beskæftigelsesindsats (Bilag C1). Give kommunen udførlig specifikation over og dokumentation for overdragede forpligtelser og tilgodehavender på driftsbevillingen vedr. øvrig drift (Bilag C2). Give kommunen udførlig specifikation over og dokumentation for overdragede forpligtelser og tilgodehavender på lønsumsbevillingen vedr. overdragede medarbejdere. (Bilag C3). Oplyse overfor kommunen, hvilke beløb - på henholdsvis drifts- og aktivbevillingen, der vil blive overført fra staten til finansiering af de overdragede nettoforpligtelser (Bilag C4). Bilagene vil indeholde følgende oplysninger: Bilag C1 Bilag C1 vil bestå af posteringslister vedr. evt. tilgodehavender for hvert enkelt delregnskab på aktivbevillingerne, der igen er opdelt på de enkelte beholdningskonti på balancen. Evt. forpligtelser ved. aktivbevillingerne vil indgå i Bilag B. For hvert enkelt balancekonto udspecificeres de enkelte posteringer på beløb, kreditor/debitor, bogføringsdato, samt henvisning til regnskabsbilag. For så vidt angår specifikation af. forpligtelser (hensættelser) vedr. aktivbevillingerne vil disse fremgå af materialet vedr. aktiveringsbevillingerne (bilag B) Bilag C1 udarbejdes på baggrund af udtræk fra Navision. Bilag C2 Bilag C2 består af to dele: a) Lister over de overdragede forpligtelser vedr. administration/drift (eksklusiv løn) på et aggregeret niveau (Bilag C2a) b) Posteringslister vedr. de overdragede forpligtelser og tilgodehavender for hver enkelt balancekonto på delregnskaberne vedr. drift. For hvert enkelt balancekonto udspecificeres de enkelte posteringer på beløb, kredi-

19 tor/debitor, bogføringsdato, samt henvisning til regnskabsbilag. (Bilag C2b) Bilag C2a udarbejdes i en excel-skabelon og C2b udarbejdes på baggrund af udtræk fra Navision. Bilag C3 Bilag C3 vil bestå af to dele: a) Lister hvor de overdragede forpligtelser og tilgodehavender vedr. lønsum er specificeret ud på balancekonti for de overdragede medarbejdere under ét (Bilag C3a) b) Lister hvor de overdragede forpligtelser og tilgodehavender vedr. lønsum på hver enkelt balancekonto er specificeret ud på de enkelte overdragede medarbejdere (Bilag C3b) Overdragelsen vil bl.a. dreje sig om følgende lønforpligtelser og tilgodehavender: Foretagne udlæg (herunder medarbejderes skyldige løn til arbejdsgiver) Refusioner Skyldig resultatløn Hensatte forpligtelser vedr. fratrædelsesordninger, åremål mv. Bilag C3 udarbejdes på baggrund af udtræk fra Navision og SLS Bilag C4 Bilag C4 indeholder en samlet opgørelse over de overdragede forpligtelser og tilgodehavender for driftsbevillingen (både løn og øvrig drift). Opgørelse vedr. aktivbevillingen vil blive fremsendt særskilt til kommunen i september måned. For begge bevillinger opgøres: De oplyste posteringer i bilagene C2 og C3 aggregeret på henholdsvis aktivsiden (tilgodehavender) og passivsiden (forpligtelser) Et samlet nettobeløb for aktiver og passiver (forpligtelser tilgodehavender), der vil blive udbetalt til kommunerne. 2

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kapitel 5. Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne

Kapitel 5. Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne Kapitel 5 Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne Version 5 Side 22 af 23 Indhold 5.1 Indledning... 2 5.2 Forretningsgange vedr. aktivbevillingen... 2 5.2.1 Udbetalinger fra aktivbevillingen... 2 5.2.2

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde

Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tilsagn om tilskud fra den ordinære varslingspulje i forbindelse med afskedigelser af større omfang på Daka

Læs mere

KAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET

KAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET KAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET Version 2 Side 1.1 Indhold 1.1 Regnskabssystemer under beskæftigelsessystemet...3 1.2 Overordnet nummerstruktur i beskæftigelsessystemet...3 1.2.1

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 11 Mødedato: 09. december 2009 Mødevarighed: 17.00-18.05 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Charlotte Juhl Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige.

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor Til andre aktører / Jobcentrene (ny version!) 19. maj 2009 Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Andre aktører

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016 1 Underskriv via elektronisk pen gennem virksomhedssupport og på medarbejderhøring I VITAS er det nu muligt at underskrive ansøgningen med en elektronisk pen. Dette kan lade sig gøre når jobcentermedarbejderen

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Dok.nr.: 18340 Ændringer i forhold til version udsendt den 23. februar er markeret med rødt Dette regneark er et værktøj for menighedsrådene til

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere