Tidsplan til årsafslutningen 2015

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsplan til årsafslutningen 2015"

Transkript

1 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte årsafslutningen. Der er angivet hvilke opgaver kunderne er ansvarlige for, og hvilke opgaver er ansvarlig for. I kolonnen Ansvarlig er felterne markeret med en farve. Er et felt markeret med rød er s ansvarlig for opgaven. Er feltet farvet med grøn er det kundens ansvar, og hvis feltet er markeret med gult er det både og kunden, som har ansvaret for opgaven. Opgaverne er beskrevet i den rækkefølge de skal løses, med angivelse af dato for deadline, eller perioden hvori opgaven skal løses. Er opgaven beskrevet i Vejledning i årsafslutning udgivet af Moderniseringsstyrelsen (MODST), henvises der hertil i nedenstående tabel. Statslig brugervejledning til Årsafslutning 2015 finder du på: Statslig brugervejledning til Årsafslutning 2015 Det anbefales at hele vejledningen læses igennem fra start til slut, inden man læser enkelte afsnit. Hvorimod er opgaven beskrevet i; Lønårsafslutning 2015 på lønområdet henvises der til medsendte vejledning. Dato Opgave Vejledning Ansvarlig Nu Opret nyt år Se Vejledning i årsafslutning, afsnit 1. Nu Opret ny bilagsnummerserie Se Vejledning i årsafslutning, afsnit 2. Nu Årsafslutningskonti Inden årsafslutningen skal opsætningen for alle årsafslutningskonti kontrolleres i NS. Se Vejledning i årsafslutning, afsnit 6 Nu Periode Periode for indrapportering i Navision til periode er åbnet Nu Arbejdsdato For at anvende bilagsnummer for nyt år samt accept af E-bilag for nyt år, er det vigtigt at husk at skifte arbejdsdato, se Vejledning i årsafslutning, afsnit 3. NB! Der er ikke krav om, at bilagsnumre skal indeholde årstal. Nu Årsafslutning på Sende forespørgsel til kunder, om hvorvidt de dimensionsniveau ønsker at årsafslutningen skal foretages på dimensionsniveau. Kan anvendes fra d til d Se Vejledning i Periode 12 husk at anvende årsafslutning, afsnit 13 Husk at datoen først må anvendes fra periode 13.1, fra den og efter kørslen afslut år. Se Vejledning i årsafslutning, afsnit 6. I periode 12 anvendes datoen , hvor dags dato ikke kan anvendes. og Afleveringsfrist LK2 Afleveringsfrist til SLS 2. lønkørsel.

2 Indrapporteringsfrist LK2 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl Regnskabserklæring udsender regnskabserklæring for periode Indlæsning af løn Data fra SLS 2. lønkørsel kan indlæses i Navision. Se Vejledning i årsafslutning, afsnit Interne fakturaer Interne fakturaer dvs. fakturaer til andre statsinstitutioner, sendes på den måde at fakturaen kan være godkendt af den modtagne institution, og returneret til senest Betalinger i banken Alle betalinger der ønskes registreret i banken i 2015 skal være i hænde senest den og For korrekt bankafstemning anvendes forfaldsdato Datoen den betragtes ikke som en bankdag Udbetalingsmaksimum Husk at tjekke udbetalingsmaksimum på udbetalings- og lønkonti i Business Online delsrater Moderniseringsstyrelsen udbetaler 12- delsrater for periode 12, som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskaber Rejseafregninger/udlæg Opfølgning på rejseafregninger/udlæg for 2015, der ikke er færdigbehandlet RejsUd Der skal indtastes en tilfældigt linje (med et kontonummer) i købskladden til RejsUd poster, så alt lander i integrationsbatchen som behandlingsfejl. Det er efterfølgende muligt at vælge arbejdsdato/bogføringsdato, inden de relevante batches manuelt behandles Juleferie holder juleferie. Kunden kan evt. indgå individuel aftale med -team. og 04. Arbejdsdato Husk at anvende arbejdsdato når der arbejdes i periode Bogføringsopsætning Vi skal huske, at opsætte tilladt bogf. til Det sikre at der ikke fejlagtigt bogføres pr Afleveringsfrist LK1 Frist for aflevering til SLS 1. lønkørsel Feriepengehensættelse Frist for fremsendelse af materiale til beregning af feriepengeforpligtigelsen. Se vejledningen Lønårsafslutning 2015 på lønområdet Indrapporteringsfrist LK1 Frist for indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12.

3 RejsUd Sidste dag for godkendelse af afregninger i RejsUd der skal med i I RejsUd kan der ikke arbejdes både i nyt og gammelt år. RejsUd batch der modtages i efter den , vil blive bogført i Er der behov for en længere periode i gammelt år, kan der aftales en senere skæringsdato mellem kunde og regnskabsteam, dog senest Se Vejledning i årsafslutning, afsnit Bankkonti Afstemning af SKB/Navision, der må ikke bogføres på SKB-konti efter periode 12 er Sidste frist for indsendelse af bilag til periode 12 lukket, se Vejledning i årsafslutning, afsnit 4. Sidste dag for indrapportering til regnskab periode 12. tømmer DDI og IndFak helt frem til kl Feriepengehensættelse fremsender samlet opgørelse til godkendelse og evt. bogføring af differencer. Se vejledningen Lønårsafslutning 2015 på lønområdet Frist for lønbilag 2015 Tjek med nedenstående punkt, aflev.frist Afleveringsfrist for lønbilag i finansår 2015 Se vejledningen Lønårsafslutning 2015 på lønområdet Afleveringsfrist LK2 Frist for aflevering til SLS 2. lønkørsel Afskrivning og Afskrivninger og afstemning foretages med afstemning af anlæg bogføringsdatoen Der flyttes ikke likviditet i periode Periode 12 Periode 12 lukker, men husk at der ikke kan bogføres i periode 13, før kørslen afslut år er foretaget Afslut år foretager kørslen afslut år i Navision, inden der kan bogføres i periode 13.1, se Vejledning i årsafslutning, afsnit 6 Husk også at afslutte år på lukkede regnskaber, som evt. ikke er lukket i SKS Indlæsning af løn Data fra SLS 1. lønkørsel kan indlæses og bogføres i Navision, se Vejledning i årsafslutning afsnit 9. Indlæsning af løn kan først ske når p.13 er startet p.g.a. dato Bogføringsdato for gammelt år Periode 13.1 Husk at anvende datoen for posteringer i gammelt år, evt. ændre arbejdsdato, se Vejledning i årsafslutning, afsnit 3. Institutionernes efterposteringsperiode. Detailplanlægning med departement for perioden til og og

4 , senest Kl Regnskabserklæring periode 12 udsender regnskabserklæring for periode 12 med indhold til følgende punkter: Punkt 0 Bogføringskredsspecifikke forhold. Punkt 1 Er der overensstemmelse mellem SKS og NS. Punkt 2 Er der overensstemmelse mellem SLS og NS. Punkt 4 Har afstemning af debitorer givet anledning til Bemærkninger. Punkt 5 Har afstemning af kreditorer givet anledning til Bemærkninger. Punkt 9 Er lønnen indlæst. Punkt 10 Har momssandsynliggørelsen givet anledning til bemærkninger, og i givet fald hvilke. Punkt 14 Indeholder SLS alt rettidigt modtaget materiale. Punkt 15 Er der rettidigt foretaget ansøgning for Refusionsanmodninger. Punkt 16 Feriepengeforpligtigelsen er beregnet (kun ved årsafslutning) Punkt 18 Er E-indkomst for perioden afstemt, og vedhæftet. Punkt 19 Lønteamets øvrige bemærkninger til perioderegnskabet. Røde tal i debet/kredit kontrol kommenteres. Beholdningsafstemninger vedlægges og kommenteres. Evt. rettelser som følge af regnskabserklæringen kan således bogføres i periode Indrapporteringsfrist LK2 Frist for indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl Indlæsning af løn Data fra SLS 2. lønkørsel kan indlæses og bogføres i Navision, se Vejledning i årsafslutning, afsnit Sidste dag for kunder MODST opfordrer departementerne til at føre kontrol i den sidste uge i periode Bevillingsafregning Når al anden bogføring er fortaget bogføres bevillingsafregning/resultatdisponering, og sendes til bogføring hos senest den 22/1 kl Vi bogfører samme dag. Mail med bestillings nr. skal sendes til teamet dels rater Moderniseringsstyrelsen udbetaler 12. dels rater for periode 1, som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskaber for Periode 13.1 Departementerne kan vælge efterposteringsperiode til bogføring- og kontrol af bevillingsafregning /resultatdisponering. Bogføring i denne periode kræver godkendelse af eget departement. og og Ekstraordinær afskrivningskørsel Kun såfremt at der er foretaget rettelser i periode i anlægsmodulet, skal der køres en afskrivningskørsel med dato for de pågældende anlæg.

5 Anlægsafstemning Der skal udarbejdes 2 afstemninger, en for periode 13 og en scratch afstemning. Afstemningerne skal vedlægges i RE P Salgsprovenu af anlæg Investering i Nationalregnskaber. Ompostering af salgsprovenu for salg af anlægsaktiver Likviditetsflytning FF4 Likviditetsflytning FF4 langfristet gæld Frist for efterposteringer via DDI Frist for resultatdisponering via DDI foretages inden udgangen af januar måned. Er sidste frist for fremsendelse af rettelser til regnskabsposter i periode Bevillingsafregning/resultatdisponering er sidste postering. Individuel aftale med kunden. Sidste frist for fremsendelse af bogføring af Bevillingsafregning/resultatdisponering i periode Afleveringsfrist LK1 Frist for aflevering til SLS 1. lønkørsel Periode 13.1 Periode 13.1 lukker i Navision. Afstem periode 13.1, se Vejledning i årsafslutning, afsnit SKS afstemning NS/SKS rapport trækkes inden der bogføres i periode Beholdningsafstemning Løn og Regnskab forbereder beholdningsafstemning Periode 13.2 Sidste dag i periode 13.2 for de Navisionbrugere, som har fået tilladelse til eller krav fra Moderniseringsstyrelsen (eller Finansministeriet) om at foretage yderligere posteringer til Husk at Nulstille finans på ny Periode 13.2 Periode 13.2 lukker, måneds- og kvartalskørsel for periode 13.2 i SKS og for hele Afstem periode 13.2, se Vejledning i årsafslutning, afsnit Nulstil finans Nulstil finans køres som det første, når periode er lukket. se Vejledning i årsafslutning, afsnit 13. Husk også at køre Nulstil finans på lukkede regnskaber, som evt. ikke er lukket i SKS Indrapporteringsfrist LK1 Frist for indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl Afsluttende Løn afslutter beholdningsafstemninger. beholdningsafstemninger Regnskabserklæringer udsender regnskabserklæring for periode 13. og Godkendelse af ministerområderegnskab Sidste frist for at departementerne skal udfylde og underskrive den særlige godkendelse af ministerområderegnskab regnskabserklæring, og derefter sende den

6 FF5 afstemning og likviditets flytning Primokorrektion og Inaktivering af solgte anlæg fra 2015 elektronisk til Inden udgangen af 1. kvartal skal der flyttes midler mellem FF5 uforrentet konto og FF7 finansieringskontoen. Dvs. at der skal flyttes mellem FF5 TRANS til/fra FF7 ind- eller udbetalingskontoen. Beregningsgrundlaget skal godkendes af kunden og derefter vedlægges i RE P som dokumentation når likviditeten er flyttet. På balancen skal solgte anlæg udlignes mellem afskaffelser 5xx2 og afhændelser 5xx4 med primokorrektion. Samt solgte anlæg skal inaktiveres. Se vejledning:. Kvikguide - Årlig regulering af afhændede anlæg ( Lønårsafslutning 2015 Nedenfor ses oplyste frister samt øvrige vigtige oplysninger, I skal være opmærksomme på i forbindelse med årsafslutningen 2015 på lønområdet. Skattekort SKAT sender automatisk et nyt skattekort til SLS, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling. Frivillig forhøjelse af trækprocent Medarbejdere kan en gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Vær opmærksom på, at forhøjelsen af trækprocenten skal være oprettet på løndelen 250 i SLS for at undgå, at et eventuelt nyt skattekort automatisk overskriver forhøjelsen. Da e-skattekortet bliver indlæst automatisk, skal I bede jeres medarbejdere om at være opmærksomme på, om deres skatteoplysninger er korrekte. Trækkes der f.eks. på bikortet, hvor det skulle være hovedkort eller lign.? Skatteår og indkomstår 2015 og 2016 Som hovedregel gælder det at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag der skal bruges. Dvs. at alt der udbetales i januar 2016, vil indgå i medarbejderens A-indkomst i 2016, også selv om beløbet vedrører f.eks. merarbejdere for december Hvis I har medarbejdere, der ved en fejl, først får et beløb udbetalt i 2016, der skulle have været udbetalt i gammelt skatteår 2015, kan I ændre skatteåret i SLS indtil 13. januar 2016, og der vil blive dannet en supplerende oplysningsseddel. I skal være opmærksomme på at I skal påføre skatteår på lønbilaget, hvis beløbet skulle have været på medarbejderens skatteår 2015.

7 Oplysningssedler Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb, indkomst m.v. i deres personlige skattemappe på Finansår 2015 og 2016 Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i SLS med dato i gammelt år 2015, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2016 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for Dvs. at f.eks. merarbejdere, som vedrører december 2015 og udbetales i januar 2016, vil indgå i medarbejderens A-indkomst i 2016, men lønudgiften vil belaste finansår Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2015 er den 12. januar Det er meget vigtigt at alle lønbilag, der vedrører 2015, og som skal udgiftsføres i 2015, afleveres til tiden, således at jeres regnskab bliver så korrekt som muligt. holder som udgangspunkt lukket mellem jul og nytår, dvs. fra den 24. december 2015 til og med den 3. januar Der bør derfor så tidligt som muligt, træffes særskilt aftale, hvis der er væsentlige/større opgaver i årsafslutningsperioden. Ferieafregning til FerieKonto Der kan ikke indrapporteres ferieafregning for forudlønnede i 2. kørsel i december, da disse kan få udbetalt løn både for december og januar samtidig med, at ferietotalerne flyttes på lønregistrene. Det er dog rettidigt at afregne til 1. lønkørsel i januar 2016, hvis den ansatte er fratrådt den 31. december Feriepengehensættelse 2015 I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager beregning af feriepengeforpligtelsen for alle institutioner, som ønsker det. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode (som lukker den 29. januar 2016), og institutionen skal inden periode lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer i forhold til det med udgangen af 2015 hensatte beløb. Formlen for beregning af feriepengeforpligtelsen er: Antal årsværk (leveres af ) * antal tilgodehavende feriedage med udgangen af året i gennemsnit pr. medarbejder (leveres af institutionen) * en gennemsnitlig pris pr. feriedag (leveres af ). Det betyder at når s bistand anvendes, er følgende proces for dannelse af korrekte data som følger: Fra og med Institutionen fremsender antal tilgodehavende feriedage i gennemsnit pr. medarbejder pr til lønpostkassen, for deres lønteam med angivelse af institutionsnavn i emnefeltet (statens gennemsnit er 34,5 tilgodehavende dage ved årets udgang).

8 Senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af bestilling fremsender samlet opgørelse til institutionen til godkendelse og evt. bogføring af difference. Ratepension Hvis den ansatte ønsker at indbetale ekstraordinære bidrag til sin ratepension vedr. skatteåret 2015, skal det indrapporteres senest til 2. kørsel i december Kan dette ikke nås må den ansatte selv indbetale beløbet, og rette henvendelse til SKAT for, at få udbetalt skat og arbejdsmarkedsbidrag herfor. Forhåndsregistrering af refusioner i forbindelse med årsafslutning 2015 For at der ikke skal opstå tvivl om, hvorvidt alle refusioner vedrørende finansåret registreres korrekt, beskrives hermed processen i. I årets første 3. kvartaler arbejder med de frister, som er gældende inden for de forskellige refusionsordninger, men i forbindelse med årsafslutningen skal alle refusioner for året være forhåndsregistreret i SLS senest ved 2. lønkørsel i januar (19. januar 2016), da der ellers ikke kan aflægges et retvisende regnskab for finansår I den forbindelse er det meget vigtigt, at der hurtigst muligt i januar 2016 fremsendes oplysninger omkring fravær på fx deltidssyge, så alt kan blive søgt så korrekt som muligt. Kørselskalender 2016 LG LK Afleveringsfrist Seneste indrapp. Dispositionsdato 02/ januar 7. januar 15. januar 02/ januar 19. januar 29. januar 03/ januar 5. februar 15. februar 03/ februar 17. februar 29. februar 04/ februar 3. marts 11. marts 04/ marts 16. marts 31. marts 05/ marts 5. april 13. april 05/ april 18. april 29. april 06/ april 4. maj 17. maj 06/ maj 19. maj 31. maj 07/ maj 6. juni 14. juni 07/ juni 20. juni 30. juni

9 08/ juni 6. juli 13. juli 08/ juli 19. juli 29. juli 09/ juli 5. august 15. august 09/ august 19. august 31. august 10/ august 5. september 13. september 10/ september 20. september 30. september 11/ september 5. oktober 13. oktober 11/ oktober 19. oktober 31. oktober 12/ oktober 4. november 14. november 12/ november 18. november 30. november 01/ november 5. december 13. december 01/ december 19. december 30. december

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.)

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 02/10, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS

Feriepengeforpligtelse i SLS Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser.

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2018

Vejledning om årsafslutning Oktober 2018 Vejledning om årsafslutning 2018 Oktober 2018 1. Indhold 1. Indhold 2 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navisionbrugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Opsætningsworkshop - Navision og IndFak. April/maj 2019

Opsætningsworkshop - Navision og IndFak. April/maj 2019 Opsætningsworkshop - Navision og IndFak April/maj 2019 Dagsorden Fælles opstart 10:00-10:30 Velkomst og program Status på FGU opgavelisten Opdeling formiddag 10:30-12:15 Gruppe 1 Navision Stat Gruppe 2:

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.)

Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.) Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.)

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 22. september 2014 (LG 10/14, 2.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2014 (LG 10/14, 2.) Løninformation nr. 18 af 22. september 2014 (LG 10/14, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.)

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 03/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn.

I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn. Skat i HR-Løn Side 1 af 6 I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn. Indhold 1. Indberetning af skat i HR-Løn... 2 2. Bestil skattekort i HR-Løn... 3 3.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.)

Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.) Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

Pensionsbidrag Rettelser mv.

Pensionsbidrag Rettelser mv. Pensionsbidrag Rettelser mv. Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når der er: indbetalt for meget til en pensionskasse indbetalt for meget til en IA pension indbetalt

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm. ressortændringer

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Ændringer i

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 15 I denne vejledning kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere i

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.)

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 03/19, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. februar 2019. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 11/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne

Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne Cirkulære om aftale om Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne 2014 Cirkulære af 16. oktober 2014 Modst. nr. 050-14 J.nr. 2014-7511-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår

Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår Årsafslutning, Dan primo Når et regnskabsår er afsluttet, alle bilag er bogført og beholdningskontiene er afstemt, skal der dannes primotal i næste regnskabsår. Det vil sige, at årets resultat skal opgøres

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn, februar Sabrina Larsen og Jesper Schantz

Webinar Sidste nyt i DataLøn, februar Sabrina Larsen og Jesper Schantz Webinar Sidste nyt i DataLøn, februar 2018 Sabrina Larsen og Jesper Schantz Dagens agenda DataLøn Siden sidst DataLøn Tips og tricks til DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Rettelser til gammelt indkomst

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

CAKIs miniguide til skat

CAKIs miniguide til skat 1 CAKIs miniguide til Skat Kilde: Skat.dk Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 22. september 2015 (LG 10/15, 2.)

Løninformation nr. 20 af 22. september 2015 (LG 10/15, 2.) Løninformation nr. 20 af 22. sept. 2015 (LG 10/15, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 10/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere