En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet."

Transkript

1 En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os antage, at du i dag foretager en investering med den intention, at du vil afhænde den på et tidspunkt ude i fremtiden. Dit payoff fra denne investering vil bestå af de samlede betalinger, der flyder fra investeringen, og vil består af to kilder: 1) de betalinger som investeringen afkaster imens du holder den, samt 2) betalingen, der modtages, når den afhændes. Disse betalinger er gengivet for to typer af investeringer i figur 1. erminalinvestering Investeringshorisont: I Initial investering F 1 F 2 F -1 F Aktieinvestering engestrømme Investeringshorisont: Initial pris d 1 d 2 d -1 t + d Dividender Figur 1 eriodiske afkastbetalinger fra investeringer idslinjen starter på det tidspunkt, hvor investeringen foretages (t=) og dækker perioder, hvor refererer til investeringshorisonten. Det er normalt at tale om årlige afkast så tænk på perioder i figuren som år. Den første investering i figuren er en investering for en tidsbegrænset periode. Et eksempel herpå er en obligation, hvor investor hver periode modtager kuponrenter (F) samt hovedstolen ved udløb. Den anden investering i figuren adskiller sig fra en 1

2 obligation, idet den ikke udløber. Dette er kendetegnede for en investering i en aktie. Virksomheder antages normalt at være going concern, det vil sige have en uendelig levetid. Der er ingen udløbsdato eller likvidationsbetaling, der kan budgetteres. Imidlertid gælder, at en investor kan sælge sin investering på et tidspunkt,, ude i fremtiden. Dette efterlader investor med det problem at skulle forecaste salgsprisen,. I tilfældet med en investering i en aktie er købsprisen, og d1, d2---d er udbetalte dividender fra virksomheden. Dividenderne er de modtagne periodiske pengestrømme svarende til kuponrenterne på obligationen. er salgsprisen, der realiseres gennem enten at sælge aktien i markedet eller til virksomheden i forbindelse med et eventuelt aktietilbagekøb. Såfremt du solgte aktien i slutningen af det første år (t=1) vil dit payoff være 1 + d1, og dit afkast ville være 1 + d1, hvilket er det samlede payoff fratrukket, hvad du betalte for aktien. Hvis du havde købt en aktie i arlsberg for 384, i slutningen af 29, ville du have modtaget en dividende på 5, i løbet af 21. Hvis du havde solgt aktien i slutningen af 21 til den daværende lukkekurs på 558,5 ville du samlet have modtaget et payoff på 563,5 (5, + 558,5) samt et afkast på 179,5 (563,5 384,) svarende til et procentvis afkast på 46,74 procent. Dette afkast ville være kommet i form af dividende på 5, samt en kursgevinst (ændringen i kursen, 1 ) på 174,5. Normale afkast, overnormale afkast og markedseffektivitet. Inden vi forsætter er det vigtigt, at du er i stand til at skelne mellem afkast, som er opnået i fortiden og fremtidige afkast. Afkast opnået i fortiden benævnes aktuelle, realiserede eller ex post afkast. Investering er fremadskuende og de fremtidige afkast, du vil opnå, benævnes ex ante afkast. Mange fremtidige afkast er mulige, men det afkast du forventer at opnå gennemsnittet af mulige afkast benævnes forventet afkast. Det forventede afkast er det afkast, du forventer at opnå på baggrund af din investeringsanalyse. Vi vil indikere forventede beløb ved at putte en hat over de forventede størrelser. Det forventede afkast for én periode er 1d1 og det forventede procentvise afkast er 1d1. Dit forventede afkast vil afhænge af den information, du er i besiddelse af omkring investeringen, men der er et minimumsafkast, du vil kræve, inden du investerer. Du vil kun investere i en aktie, såfremt det forventede afkast mindst er på højde med det afkast du vil kunne opnå ved at investere i et andet aktiv med samme risiko. Det forventede afkast fra denne alternative investering benævnes dit afkastkrav eller din (offer) kapitalomkostning. Dit afkastkrav vil afspejle tidsværdien af de penge som investeres og 2

3 risikoen ved investeringen. For at investere i en risikofri statsobligation vil du kræve et positivt afkast for at kompensere for tidsværdien af penge. For at investere i en aktie vil du kræve et højere afkast for at kompensere for risikoen for at tabe dine penge. Afkastkravet (kapitalomkostningen) benævnes ofte som normalafkastet for den påtagede risiko. Normalafkastet udtrykkes som et årligt procentvis afkast, det vil sige, som et afkast for hver investeret krone (f.eks. 1 pct. eller 12 pct. per år), men du vil se, at det beregningsmæssigt er nemmere at skrive det som en plus sats. Vi benævner dette R (f.eks. 1,1 eller 1,12), hvilket er det krævede afkast per investeret krone. Det følger heraf, at det krævede afkast er R-1 (,1 eller,12). (Du er måske vant til at benævne afkastkravet r, i så fald er r lig R-1). Forskellen mellem det aktuelle afkast og normalafkastet benævnes overnormalt afkast eller alfa afkast. Nedenfor i tabel 1 analyseres aktieafkastet i 21 for arlsberg. Antag, at du efter at have undersøgt risikoen ved at investere i arlsberg havde besluttet dig for at kræve et afkast på 1 procent per år. Normalafkastet ved at have købt aktien til kurs 384, i begyndelsen af 21 ville have været 34,8 kroner og det overnormale afkast ville have været 141,1 kroner. Det procentvise overnormale afkast ville have været 36,74 procent (og du ville have været meget glad). abel 1. arlsberg: Aktieafkast for 21 Afkastkrav 1 procent Kurs ultimo ,5 Udbytte 21 5, Afkastbetalinger ,5 Kurs ultimo , Afkast i kroner 179,5 rocentvis afkast = 179,5/384, = 46,74 procent Normalafkast: 384, x,1 38,4 Overnormal afkast i kroner 141,1 Overnormalt afkast i procent = 141,1/384, = 36,74 procent rocentvist afkast = 46,74 procent -Normal afkast 1, Overnormalt afkast = 36,74 procent 3

4 Erindrer, at en fundamentanalyse forsøger at sikre, at du kun betaler for det du får og ja finde investeringer, hvor du får mere end du betaler for. Vi fremsætter nu en vigtig betingelse, der giver et sammenligningsgrundlag, hvor du får, hvad du betaler for. Det du får er nutidsværdien på tidspunktet, hvor investeringen foretages af de forventede afkastbetalinger, der er berettiget af den tilgængelige information. Denne værdi er det forventede afkast diskonteret med det krævede afkast per investeret krone. Det gælder, at ifald aktien handles til nutidsværdien af de forventede afkastbetalinger baseret på den tilgængelige information således at ris = Forventet payoff 1+afkastkrav da er aktien korrekt prisfastsat eller sagt med andre ord er markedsprisen efficient. Denne betingelse kan udtrykkes på forskellig måde. Se nedenfor i Boks 1. Boks 1: Efficiente (ikke-arbitrage) priser Der er tre måder at udtrykke, at prisen på en investering (f.eks. prisen til hvilken en aktie handles) er efficient: 1. risen er lig nutidsværdien af det forventede payoff. Forventet payoff ris = 1 + afkastkrav 1 d1 = R 2. risen er lig det forventede afkast kapitaliseret med afkastkravet. Forventet afkast ris = afkastkrav = 1d1 R 1 3. Det forventede procentvise afkast er lig afkastkravet. Forventet afkast Afkastkrav = pris R - 1 = 1d1 Ovenstående tre udtryk er forskellige måder at udtrykke det samme: på efficiente markeder prisfastsættes investeringer således, at køberen kan forvente at opnå det 4

5 normale afkast for den påtagede risiko, hverken mere eller mindre. Såfremt det ikke var tilfældet ville investorer få noget for ingenting og indsigtsfulde investorer ville drive prisen imod den efficiente pris ved at udnytte denne mulighed. Denne udnyttelse benævnes arbitrage. Det følger heraf, at den betingelse, hvor der ikke eksisterer nogen arbitragemulighed kaldes ikke-arbitrage prisen eller den efficiente pris. En forskel mellem forventet og krævet afkast benævnes forventet overnormalt afkast (ex ante alfa afkast) og denne forskel siges at tilvejebringe en arbitragemulighed. Såfremt 1d1 er større end afskastkravet er aktien billig : SÆLG eller gå kort i den alternative investering med samme risiko og KØB denne aktie for provenuet (og få noget for ingenting ). Ifald 1d1 er mindre end afkastkravet, da er aktie for dyr: SÆLG eller gå kort i aktien og invester i alternativet (og få noget for ingenting ). Dette er arbitrage. Såfremt ikkearbitrage betingelsen holder, da HOLD: investeringen forventes at afkaste normalafkastet for den påtagede risiko. KØB, SÆLG eller HOLD er investeringsbeslutningen og typisk anvender analytikere denne sprogbrug i deres anbefalinger. I tilfældet med arlsberg ville prisen på 384, i slutningen af 29 have været en efficient pris såfremt vi havde forecasted en dividende på 5, i 21 samt en pris på 417,4 kr. i slutningen af 21. Hvorfor 417,4? Jo, fordi det er den forventet pris, der ville give et afkast på 1 procent: 417,4 5, 384, 1% som i den tredje version af ikkearbitrage betingelsen i boks 1 ovenfor. Såfremt vi på basis af en gennemgribende analyse 384, havde forecastet, at arlsbergs pris og dividende i 21 ville have været forskellig fra disse størrelser ville vi havde spottet en arbitragemulighed, det vil sige en mulighed for at opnå et overnormalt afkast. Se boks 2. Der gælder, at arbitragemuligheder opstår ved at forecaste payoff (eller procentvise afkast), hvorfor vi må finde en måde - med reference til, hvad virksomheden foretager sig til at forecaste disse payoff. Vi havde måske forecastet alsberg s overskud i 21 og nået til den konklusion, at som et resultat af dette overskudsforecast skulle arlsberg s pris i slutningen af 21 være højere end 417,4. Men bemærk, at et sådant forecast kræver en analyse af virksomhedens indtjeningsevne. Det er ikke muligt at forecaste fremtidige priser og dividender i et vakuum uden en forståelse for 5

6 Boks 2: Arbitrage i aktier. Den specielle form for arbitrage i aktier benævnes intertemporal arbitrage. Arbitrage kan tage form af at udnytte forskellige priser for værdipapirer eller varer i forskellige markeder på samme tidspunkt. Såfremt prisen på en option på en aktie på samme tid ikke er relateret til prisen på aktien ifølge ikke-arbitrage betingelsen eksisterer der en arbitragemulighed. En optionsprisfastsættelsesmodel giver ikke-arbitrage betingelsen. I tilfældet med intertemporal arbitrage udnyttes forskellige priser for den samme aktie på forskellige tidspunkter. Ligningerne i boks 1 giver ikke-arbitrage betingelsen. Arbitrage i aktier benævnes også forventningsarbitrage, fordi det involverer forventninger til fremtidige afkast. Det involverer risiko, fordi aktuelle afkast kan være forskellig fra det forventede afkast. Modsat risikofrie arbitrage eller ren arbitrage, hvor det ikke er muligt at tabe penge. virksomhedens evne til at skabe værdi. Det følger heraf, at din mulighed for at udnytte arbitragemuligheder kommer fra at udvikle bedre forecast end markedet omkring virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. Et bedre forecast udspringer af overlegen information samt analyse heraf, hvorfor arbitragemuligheder i bund og grund udspringer af at have overlegen information og være i stand til at vurdere implikationerne af denne information. Når afkastene realiseres over en overrække vil de være i form af salgsprisen,, i slutningen af investeringshorisonten (t=) samt modtagne dividender inden for investeringshorisonten, som vist i figur 1. Dog med den vigtige pointe, at modtagne dividender før tidspunkt kan geninvesteres (i aktien eller en tilsvarende investering) og dermed forøge afkastet. Beregningen af det samlede afkast fra de modtagne dividender inden for investeringshorisonten for arlsberg er vist i figur 2 nedenfor. Investeringshorisonten er fem år, hvorfor =5. Antag, at de modtagne dividender geninvesteres til afkastkravet på 1 procent. Den modtagne dividende det første år, 26, geninvesteres til afkastkravet for de tilbageværende fire perioder, hvorfor det samlede beløb i 21 er 4,8 x 1,1 4 = 7,3. Med hensyn til dividenden i 27 er beløbet 4,8 x 1,1 3 = 6,39 osv. Det samlede afkast fra alle modtagne dividender vil derfor være summen for alle fem perioder. Summen af de sammensatte dividender benævnes terminalværdien (V) af dividender på tidspunkt. erminalværdien af dividenderne i arlsberg i slutningen af 21 var 26,51 kr. per aktie. Det samlede payoff beregnet når aktien sælges består af salgsprisen på aktien samt terminalværdien af dividenderne, +V. Dette samlede payoff benævnes cum-dividend pris. Afkastet indenfor investeringshorisonten er det samlede payoff minus købsprisen 6

7 d 6 = 4,8 d 7 = 4,8 d 8 = 3,5 d 9 = 3,5 d 1 = 5, 5, 3,5 x 1,1 3,85 3,5 x 1,1 2 4,24 4,8 x 1,1 3 6,39 4,8 x 1,1 4 7,3 erminalværdi af dividender i 29 26,51 Salgspris i 21 ( ) 558,5 Samlet payoff 585,1 Købspris i 25 ( ) 338, Fem-årig afkast 247,1 Afkast i % 73,8% Normalfafkast (1,1 5-1) 61,5% Overnormalt afkast 12,3% Figur 2: Beregning af terminaleværdien af dividender samt det samlede payoff 21 fra en aktie i arlsberg holdt fra 26 til 21. ( + V af dividender ), og det procentvise afkast findes ved at dividere dette beløb med. udgør kursgevinstelementet. arlsberg blev handlet til kurs 558,5 i slutningen af 21. hvorfor det samlede payoff, som det fremgår af figuren, var 558,5 plus terminalværdien af dividenderne på 26,51 eller 585,1. arlsberg blev handlet til kurs 338, i slutningen af 25, hvorfor det samlede afkast var 247,1. Kursgevinsten var 22,5. 7

8 Det normale afkast eller afkastkravet for en flerperiodisk investering er et sammensat årligt afkast. Såfremt R = 1,1 (dvs. et årligt afkastkrav på 1% p.a.) er det femårige afkastkrav per investeret krone R = 1,1 5 = 1,615, og det procentvise afkastkrav er R -1 = 61,5 procent. De tre måder, hvor vi ud fra forventede payoff og afkast for én periode udtrykte den effeciente markedspris ovenfor kan, som det fremgår af boks 3 nedenfor, tilsvarende udtrykkes for fler-periodiske forventede payoffs og afkast. Ifølge den tredje version for eksempel er prisen effecient, hvis det forventede afkast for -perioder fra at købe til den nuværende pris lig med afkastkravet for -perioder. Såfremt du havde købt arlsberg i 25 vil dit afkast for de fem år have været 247,1/338, eller ca. 73 procent. Med et afkastkrav på 1 procent p.a. eller 61 procent for de fem år ville det have været et godt køb (ex post). Hvis du havde kunne forudsige det samlede payoff i 25 vil du have nået den konklusion, at prisen på daværende tidspunkt ikke var effecient, og var et oplagt KØB. Boks 3 Efficiente (ikke-arbitrage) priser flerperiodisk investering. 1. risen er lig med nutidsværdien af det forventede payoff Forventet payoff Betalt pris = 1 + afkastkrav R 2. risen er lig det forventede afkast kapitaliseret med afkastkravet t1 d R t t Betalt pris = Forventet afkast t1 afkastkrav ( R 1) d R t t 3. Der forventede afkast fra at købe til markedsprisen er lig med afkastkravet Forventet pris Afkastkrav = R - 1 Betalt pris t1 d R t t En investeringsanalyse ender altid op med en beslutning om KØB, SÆLG eller HOLD. Analysen, der leder frem til beslutnigen indeholder altid to elementer. For det førte skal de forventede afkast budgetteres. For det andet skal normalafkastet, der 8

9 konverterer de budgetterede afkast til en værdi, fastlægges. Disse to elementer indgår altid i en analyse. Vi har i vores gennemgang primært fokuseret på investering i noterede aktier, men sammenligningen af nutidsværdien af de forventede payoff overfor den betalte pris gælder for alle former for investering. Dette inkluderer bl.a. investering af venturekapital i ikke-noterede virksomheder, køb af en virksomhed samt køb af fysiske aktiver såsom en maskine. I tilfældet med køb af en maskine udgør maskinens scarpværdi, dt er de periodiske nettoindbetalinger, og udgør initialinvesteringen. I dette tilfælde benævnes investeringsbeslutningen en kapitalbudgetteringsbeslutning: AEER projektet, hvis højresiden i ikke-arbitrage betingelsen er større end venstresiden. Dette er det samme som at sige, at projektet har en positiv nettonutidsværdi (NV). En positiv NV betyder blot, at der er en mulighed for et overnormalt afkast. Aktieanalytikere søger efter overnormale afkast i noterede aktier og virksomhedsledere søger overnormale afkast fra produktive aktiver og strategier. Begge sammenligner de forventede payoff med de forbundne omkostninger fra at skabe dem. Normalafkast: Betateknologier. Når du investerer køber du reelt et spil. Forskellige investeringer vil tilbyde forskellige forventede afkast. Det forventede afkast er imidlertid kun et moment af spillet, idet du reelt køber et helt spektrum af mulige udfald, hvortil der knytter sig forskellige sandsynligheder. Som investor bør du bekymre dig om chancen for at få et afkast, som er forskelligt fra det forventede afkast. De fleste investorer er risikoaverse (dvs. er specielt bekymret om downside), så de ønsker sig betalt i form af et højere forventet afkast for at påtage sig risiko. De ønsker som minimum det risikofrie afkast som en statsobligation kan tilbyde dem, men de ønsker en præmie for at påtage sig risiko. En asset pricing model tilvejebringer teknologien til at estimere normalafkastet. Disse modeller har det tilfælles, at markedet ikke prisfastsætter en investering for at kompensere for den risiko, som kan bortdiversificeres i en portefølje. Modellerne har endvidere det tilfælles, at de fastlægger nomalafkastet som summen af en risikofrit afkast plus en risikopræmie: Normalafkast = risikofrit afkast + risikopræmie Da estimering af betaværdier er centralt i disse modeller benævnes estimering af normalafkastet ofte betateknologi. Betateknologi forbindes ofte med passiv investering. Hvis du erkender, at du ikke bestrider nogen komparativ fordel i at forecaste overnormale 9

10 afkast (eller tror at markedet er effecient) vil du købe en investering til markedsprisen og alt hvad du ønsker fra din investeringsrådgiver er en indikation af størrelsen af den risiko du påtager dig. Når du er blevet gjort bekendt med risikoen ønsker du måske at kombinere den med andre investeringer i en portefølje for at opnår det ønskede risikoniveau. Det følger heraf, at passiv investering også inkluderer porteføljestyring eller aktivallokering, der omhandler risikostyring. Ekstrem passiv investering er en investering i et markedsindeks med en AM beta på 1, hvor kapitalforvalteren alene sikrer lave transaktionsomkostninger. Overnormale afkast: Alfa teknologier assiv investering forudsætter, at du får, hvad du betaler for. Det forudsætter, at markedet er effecient så alt hvad du får er et normalafkast og for at måle det afkast du forventer at få behøver du en betateknologi. Modsat gælder aktiv investering, der insisterer, at der kan forefindes muligheder for overnormale afkast som kan udnyttes grundet lommer af markedsineffeciens. Dem der hælder til det synspunkt, at markedet altid er effektivt fremfører, at det ikke er muligt at opnå overnormale afkast. Argumentet går på, at nuværende priser allerede har inkorporeret værdien fra forecast som du har udarbejdet på baggrund af offentlig tilgængelig information. Dette betyder, at vi alle er hensat til at være passive investorer, men uden aktiv investering og analyser af en eller anden, hvordan inkorporerer markedet forecast og bliver effektivt? Når dette er sagt, må den aktive investor erkende, at incitamenter til at udnytte arbitragemuligheder bør drive priserne i retning af effeciente sådanne, hvorfor den aktive investor må have en sikker tro på sine evner for at investere imod disse økonomiske kræfter. Jagten på overnormale afkast involverer opdagelse af, at højresiden i ikke-arbitrage ligningerne i boks 1 er forskellig fra venstresiden. Dette kan ske på to måder. Du kan tænkes at forudsige, at den pris du forventer at sælge til,, vil være korrekt prisfastsat, men erkender, at den nuværende pris,, er forkert prisfastfast. Det vil med andre ord sige, at du forudsiger, at du vil opnå en fair pris når du sælger din investering på tidspunkt, og at du opnår et overnormalt afkast fra at købe aktien til den nuværende pris, som du vurderer ikke er korrekt prisfastsat. Et andet scenario går på, at du konkluderer, at aktien pt. er korrekt prisfastsat, men i tidspunkt vil være forkert prisfastsat. For at kunne vurdere det melder der sig et behov for en skøn over denne korrekte pris. Det er den fundamentale værdi som findes via fundamentalanalyse. Vi vil benytte V til at indikere den sande eller fundamentale værdi. Ovenstående to scenarier af 1

11 Scenario A: risen konvergerer imod den fundamentale værdi. V Normal afkast V V Aktuel afkast Overnormalt afkast V Scenario B: risen afviger fra den fundamentale værdi. Overnormalt afkast V V Aktuel afkast Normal afkast V V = V Figur 3: Scenarier for overnormale afkast

12 afbildet i de to paneler i figur 3. Hvert panel viser nuværende og fremtidige forventede markedspriser for en investering og vist på en tidslinje som i figur 3. (den forventede fremtidige pris med et c knytter an) indikerer, at den forventede fremtidige pris på tidspunkt er cum-dividend for dividender modtaget fra tidspunkt til, det vil sige, terminalværdi af forventede dividender. og fundamentale værdier på tidspunkt og, V og er ligeledes cum-dividend, det vil sige, V V terminalværdi af forventede dividender. sammenlignes med V. En fundamental værdi på tidspunkt I scenario A eksisterer der en arbitragemulighed fordi analysen afslører, at den nuværende værdi er højere end markedsprisen (V > ), men du forventer, at på tidspunkt vil prisen være lig den fundamentale værdi V. Aktien er på nuværende tidspunkt identificeret som værende forkert prisfastsat. Gennem at investere i aktien og holde den frem til tidspunkt forventes den at skabe et overnormalt afkast, fordi over tid forventes markedsprisen at konvergere imod fundamentalværdien i takt med, at markedet korrigerer sig selv. Det forventede overnormale afkast er V. Ifald prisen forventes at konvergere imod den fundamentale værdi må den have afveget fra den fundamentale værdi. Konkret identificeres i scenario A et tidspunkt, hvor prisen afviger fra den fundamentale værdi. Imidlertid gælder, at du også kan opnå overnormale afkast gennem at forudsige afvigelser fra den fundamentale værdi på et tidspunkt ude i fremtiden. I scenario B opdager du gennem analyse at V =. Dog gælder, at du forventer, at prisen cum-dividend vil afvige fra den fremtidige fundamentale værdi V, hvorfor du køber aktien og holder den frem til det tidspunkt, hvor prisen afviger fra den fundamentale værdi. De to scenarier er forskellig med hensyn til forventningen omkring, hvordan fremtidige priser vil udvikle sig. Scenario A forudsiger, at markedet i sidste ende vil anerkende den forkerte prisfastsættelse og korrigerer sig selv (for eksempel i takt med at fremtidige regnskaber offentliggøres). Scenario B forudsiger, at markedet vil blive ført bort fra fundamentale værdier. For eksempel kan man forestille sig, at det forecastes, at virksomheder der følger en vækststrategi gennem opkøb i processen med at opbygge et imperie vil byde prisen på målvirksomheden op over den fundamentale værdi. Investoren kan tænkes at ville købe mulige overtagelseskandidater i forventning om dette. Eller du kan tænkes at forecaste overvurderede priser på mulige overtagelseskandidater i perioder med fusionsfeber, hvor bydende virksomheder konkurrerer om målvirksomheden. 12

13 Endelig kan du have en forventning om udbud og efterspørgsel efter aktier og forecaste, at en kraftig efterspørgsel efter aktier (eller mangel på efterspørgsel) vil drive dem væk fra deres fundamentale værdier. Endelig kan du have en ide om, priserne på aktier vil blive drevet væk fra deres fundamentale værdier grundet mode eller en lemmingeeffekt der introducerer misforståede populære meninger om en akties værdi. Disse er såkaldte psykologiske teorier af adfærden på aktiemarkedet. Begge scenarier kræver en fornemmelse for den fundamentale værdi. Det fremgår, at nuværende og fremtidige fundamentale værdier er involveret. Fordrer det to forskellige beregninger? Nej. Fundamentale værdier på forskellige tidspunkter vil altid adlyde ikkearbitrage betingelsen, hvorfor forventede fundamentale værdier, cum-dividend, altid er afstemt med nuværende fundamentale værdier med kapitalomkostninger således at V terminalværdi af forventede dividender = R V å samme måde som effeciente nuværende priser og forventede fremtidige cum-dividend priser er relateret via kapitalomkostningerne ifølge ikke-arbitrage forudsætningen således gælder det også for fundamentale værdier. Forventede fremtidige cum-dividend fundamentale værdier er lig nuværende fundamentale værdier, der vokser med kapitalomkostningerne. Såfremt den fundamentale værdi i dag er lig 1 og afkastkravet er 1 procent, da vil den forventede fundamentale værdi cum-dividend om et år (=1) være 11, og to år (=2) 121 osv. Det følger heraf, at med kendskab til V samt afkastkravet kan du beregne på V alle tidspunkter. Du behøver med andre ord kun at beregne en fundamentalværdi, V. For få en fremtidig værdi ex-dividend behøver du kun at fremskrive den nuværende fundamentale værdi med afkastkravet og fratrække terminalværdien af alle dividender som forventes modtaget frem til det tidspunkt. 13

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Investerings- og finansieringsteori, F04, ugeseddel 7

Investerings- og finansieringsteori, F04, ugeseddel 7 12. marts 2004 Rolf Poulsen AMS Investerings- og finansieringsteori, F04, ugeseddel 7 Seneste forelæsninger Mandag 8/3: Resten af kapitel 5. Jeg beviste 1st and 2nd theorem of asset pricing eller mathematical

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

FINANSIERING 1. Opgave 1

FINANSIERING 1. Opgave 1 FINANSIERING 1 3 timers skriftlig eksamen, kl. 9-1, onsdag 9/4 008. Alle sædvanlige hjælpemidler inkl. blyant er tilladt. Sættet er på 4 sider og indeholder 8 nummererede delspørgsmål, der indgår med lige

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI

NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI 4 timers skriftlig eksamen, 10-14, tirsdag 1/6 2004. Ingen hjælpemidler (blyant & lommeregner dog tilladt).

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

22. maj Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15. Nogle eksamensopgaver:

22. maj Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15. Nogle eksamensopgaver: 22. maj 2006 Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15 Nogle eksamensopgaver: 1 NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN INVESTERING OG FINANSIERING Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6 4 timers

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Rettevejledning til 1. obligatoriske opgave Beslutninger og strategi

Rettevejledning til 1. obligatoriske opgave Beslutninger og strategi Rettevejledning til. obligatoriske opgave Beslutninger og strategi Christian S. Liebing og Tobias N. Thygesen Forår 00. version. Opgave Betragter en agent med vnm-præferencer. Vi får oplyst, at agenten

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Investerings- og finansieringsteori

Investerings- og finansieringsteori Sidste gang: Beviste hovedsætningerne & et nyttigt korollar 1. En finansiel model er arbitragefri hvis og kun den har et (ækvivalent) martingalmål, dvs. der findes et sandsynlighedsmål Q så S i t = E Q

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Hvad bør en option koste?

Hvad bør en option koste? Det Naturvidenskabelige Fakultet Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag 9. oktober 2012 Dias 1/19 Reklame først: Matematik-økonomi-uddannelsen Økonomi på et solidt matematisk/statistisk

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Finansanalytikerforeningen, 22. november 2005 Svend Jakobsen Institut for regnskab, finansiering og logistik Handelshøjskolen i Århus Indekseret obligation

Læs mere

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Estimation af egenkapitalomkostninger Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Introduktion Hvad kigger vi på: Investeringsbeslutning/prisfastsættelse WACC Estimation af egenkapital-omkostninger til brug i WACC

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere