En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet."

Transkript

1 En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os antage, at du i dag foretager en investering med den intention, at du vil afhænde den på et tidspunkt ude i fremtiden. Dit payoff fra denne investering vil bestå af de samlede betalinger, der flyder fra investeringen, og vil består af to kilder: 1) de betalinger som investeringen afkaster imens du holder den, samt 2) betalingen, der modtages, når den afhændes. Disse betalinger er gengivet for to typer af investeringer i figur 1. erminalinvestering Investeringshorisont: I Initial investering F 1 F 2 F -1 F Aktieinvestering engestrømme Investeringshorisont: Initial pris d 1 d 2 d -1 t + d Dividender Figur 1 eriodiske afkastbetalinger fra investeringer idslinjen starter på det tidspunkt, hvor investeringen foretages (t=) og dækker perioder, hvor refererer til investeringshorisonten. Det er normalt at tale om årlige afkast så tænk på perioder i figuren som år. Den første investering i figuren er en investering for en tidsbegrænset periode. Et eksempel herpå er en obligation, hvor investor hver periode modtager kuponrenter (F) samt hovedstolen ved udløb. Den anden investering i figuren adskiller sig fra en 1

2 obligation, idet den ikke udløber. Dette er kendetegnede for en investering i en aktie. Virksomheder antages normalt at være going concern, det vil sige have en uendelig levetid. Der er ingen udløbsdato eller likvidationsbetaling, der kan budgetteres. Imidlertid gælder, at en investor kan sælge sin investering på et tidspunkt,, ude i fremtiden. Dette efterlader investor med det problem at skulle forecaste salgsprisen,. I tilfældet med en investering i en aktie er købsprisen, og d1, d2---d er udbetalte dividender fra virksomheden. Dividenderne er de modtagne periodiske pengestrømme svarende til kuponrenterne på obligationen. er salgsprisen, der realiseres gennem enten at sælge aktien i markedet eller til virksomheden i forbindelse med et eventuelt aktietilbagekøb. Såfremt du solgte aktien i slutningen af det første år (t=1) vil dit payoff være 1 + d1, og dit afkast ville være 1 + d1, hvilket er det samlede payoff fratrukket, hvad du betalte for aktien. Hvis du havde købt en aktie i arlsberg for 384, i slutningen af 29, ville du have modtaget en dividende på 5, i løbet af 21. Hvis du havde solgt aktien i slutningen af 21 til den daværende lukkekurs på 558,5 ville du samlet have modtaget et payoff på 563,5 (5, + 558,5) samt et afkast på 179,5 (563,5 384,) svarende til et procentvis afkast på 46,74 procent. Dette afkast ville være kommet i form af dividende på 5, samt en kursgevinst (ændringen i kursen, 1 ) på 174,5. Normale afkast, overnormale afkast og markedseffektivitet. Inden vi forsætter er det vigtigt, at du er i stand til at skelne mellem afkast, som er opnået i fortiden og fremtidige afkast. Afkast opnået i fortiden benævnes aktuelle, realiserede eller ex post afkast. Investering er fremadskuende og de fremtidige afkast, du vil opnå, benævnes ex ante afkast. Mange fremtidige afkast er mulige, men det afkast du forventer at opnå gennemsnittet af mulige afkast benævnes forventet afkast. Det forventede afkast er det afkast, du forventer at opnå på baggrund af din investeringsanalyse. Vi vil indikere forventede beløb ved at putte en hat over de forventede størrelser. Det forventede afkast for én periode er 1d1 og det forventede procentvise afkast er 1d1. Dit forventede afkast vil afhænge af den information, du er i besiddelse af omkring investeringen, men der er et minimumsafkast, du vil kræve, inden du investerer. Du vil kun investere i en aktie, såfremt det forventede afkast mindst er på højde med det afkast du vil kunne opnå ved at investere i et andet aktiv med samme risiko. Det forventede afkast fra denne alternative investering benævnes dit afkastkrav eller din (offer) kapitalomkostning. Dit afkastkrav vil afspejle tidsværdien af de penge som investeres og 2

3 risikoen ved investeringen. For at investere i en risikofri statsobligation vil du kræve et positivt afkast for at kompensere for tidsværdien af penge. For at investere i en aktie vil du kræve et højere afkast for at kompensere for risikoen for at tabe dine penge. Afkastkravet (kapitalomkostningen) benævnes ofte som normalafkastet for den påtagede risiko. Normalafkastet udtrykkes som et årligt procentvis afkast, det vil sige, som et afkast for hver investeret krone (f.eks. 1 pct. eller 12 pct. per år), men du vil se, at det beregningsmæssigt er nemmere at skrive det som en plus sats. Vi benævner dette R (f.eks. 1,1 eller 1,12), hvilket er det krævede afkast per investeret krone. Det følger heraf, at det krævede afkast er R-1 (,1 eller,12). (Du er måske vant til at benævne afkastkravet r, i så fald er r lig R-1). Forskellen mellem det aktuelle afkast og normalafkastet benævnes overnormalt afkast eller alfa afkast. Nedenfor i tabel 1 analyseres aktieafkastet i 21 for arlsberg. Antag, at du efter at have undersøgt risikoen ved at investere i arlsberg havde besluttet dig for at kræve et afkast på 1 procent per år. Normalafkastet ved at have købt aktien til kurs 384, i begyndelsen af 21 ville have været 34,8 kroner og det overnormale afkast ville have været 141,1 kroner. Det procentvise overnormale afkast ville have været 36,74 procent (og du ville have været meget glad). abel 1. arlsberg: Aktieafkast for 21 Afkastkrav 1 procent Kurs ultimo ,5 Udbytte 21 5, Afkastbetalinger ,5 Kurs ultimo , Afkast i kroner 179,5 rocentvis afkast = 179,5/384, = 46,74 procent Normalafkast: 384, x,1 38,4 Overnormal afkast i kroner 141,1 Overnormalt afkast i procent = 141,1/384, = 36,74 procent rocentvist afkast = 46,74 procent -Normal afkast 1, Overnormalt afkast = 36,74 procent 3

4 Erindrer, at en fundamentanalyse forsøger at sikre, at du kun betaler for det du får og ja finde investeringer, hvor du får mere end du betaler for. Vi fremsætter nu en vigtig betingelse, der giver et sammenligningsgrundlag, hvor du får, hvad du betaler for. Det du får er nutidsværdien på tidspunktet, hvor investeringen foretages af de forventede afkastbetalinger, der er berettiget af den tilgængelige information. Denne værdi er det forventede afkast diskonteret med det krævede afkast per investeret krone. Det gælder, at ifald aktien handles til nutidsværdien af de forventede afkastbetalinger baseret på den tilgængelige information således at ris = Forventet payoff 1+afkastkrav da er aktien korrekt prisfastsat eller sagt med andre ord er markedsprisen efficient. Denne betingelse kan udtrykkes på forskellig måde. Se nedenfor i Boks 1. Boks 1: Efficiente (ikke-arbitrage) priser Der er tre måder at udtrykke, at prisen på en investering (f.eks. prisen til hvilken en aktie handles) er efficient: 1. risen er lig nutidsværdien af det forventede payoff. Forventet payoff ris = 1 + afkastkrav 1 d1 = R 2. risen er lig det forventede afkast kapitaliseret med afkastkravet. Forventet afkast ris = afkastkrav = 1d1 R 1 3. Det forventede procentvise afkast er lig afkastkravet. Forventet afkast Afkastkrav = pris R - 1 = 1d1 Ovenstående tre udtryk er forskellige måder at udtrykke det samme: på efficiente markeder prisfastsættes investeringer således, at køberen kan forvente at opnå det 4

5 normale afkast for den påtagede risiko, hverken mere eller mindre. Såfremt det ikke var tilfældet ville investorer få noget for ingenting og indsigtsfulde investorer ville drive prisen imod den efficiente pris ved at udnytte denne mulighed. Denne udnyttelse benævnes arbitrage. Det følger heraf, at den betingelse, hvor der ikke eksisterer nogen arbitragemulighed kaldes ikke-arbitrage prisen eller den efficiente pris. En forskel mellem forventet og krævet afkast benævnes forventet overnormalt afkast (ex ante alfa afkast) og denne forskel siges at tilvejebringe en arbitragemulighed. Såfremt 1d1 er større end afskastkravet er aktien billig : SÆLG eller gå kort i den alternative investering med samme risiko og KØB denne aktie for provenuet (og få noget for ingenting ). Ifald 1d1 er mindre end afkastkravet, da er aktie for dyr: SÆLG eller gå kort i aktien og invester i alternativet (og få noget for ingenting ). Dette er arbitrage. Såfremt ikkearbitrage betingelsen holder, da HOLD: investeringen forventes at afkaste normalafkastet for den påtagede risiko. KØB, SÆLG eller HOLD er investeringsbeslutningen og typisk anvender analytikere denne sprogbrug i deres anbefalinger. I tilfældet med arlsberg ville prisen på 384, i slutningen af 29 have været en efficient pris såfremt vi havde forecasted en dividende på 5, i 21 samt en pris på 417,4 kr. i slutningen af 21. Hvorfor 417,4? Jo, fordi det er den forventet pris, der ville give et afkast på 1 procent: 417,4 5, 384, 1% som i den tredje version af ikkearbitrage betingelsen i boks 1 ovenfor. Såfremt vi på basis af en gennemgribende analyse 384, havde forecastet, at arlsbergs pris og dividende i 21 ville have været forskellig fra disse størrelser ville vi havde spottet en arbitragemulighed, det vil sige en mulighed for at opnå et overnormalt afkast. Se boks 2. Der gælder, at arbitragemuligheder opstår ved at forecaste payoff (eller procentvise afkast), hvorfor vi må finde en måde - med reference til, hvad virksomheden foretager sig til at forecaste disse payoff. Vi havde måske forecastet alsberg s overskud i 21 og nået til den konklusion, at som et resultat af dette overskudsforecast skulle arlsberg s pris i slutningen af 21 være højere end 417,4. Men bemærk, at et sådant forecast kræver en analyse af virksomhedens indtjeningsevne. Det er ikke muligt at forecaste fremtidige priser og dividender i et vakuum uden en forståelse for 5

6 Boks 2: Arbitrage i aktier. Den specielle form for arbitrage i aktier benævnes intertemporal arbitrage. Arbitrage kan tage form af at udnytte forskellige priser for værdipapirer eller varer i forskellige markeder på samme tidspunkt. Såfremt prisen på en option på en aktie på samme tid ikke er relateret til prisen på aktien ifølge ikke-arbitrage betingelsen eksisterer der en arbitragemulighed. En optionsprisfastsættelsesmodel giver ikke-arbitrage betingelsen. I tilfældet med intertemporal arbitrage udnyttes forskellige priser for den samme aktie på forskellige tidspunkter. Ligningerne i boks 1 giver ikke-arbitrage betingelsen. Arbitrage i aktier benævnes også forventningsarbitrage, fordi det involverer forventninger til fremtidige afkast. Det involverer risiko, fordi aktuelle afkast kan være forskellig fra det forventede afkast. Modsat risikofrie arbitrage eller ren arbitrage, hvor det ikke er muligt at tabe penge. virksomhedens evne til at skabe værdi. Det følger heraf, at din mulighed for at udnytte arbitragemuligheder kommer fra at udvikle bedre forecast end markedet omkring virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. Et bedre forecast udspringer af overlegen information samt analyse heraf, hvorfor arbitragemuligheder i bund og grund udspringer af at have overlegen information og være i stand til at vurdere implikationerne af denne information. Når afkastene realiseres over en overrække vil de være i form af salgsprisen,, i slutningen af investeringshorisonten (t=) samt modtagne dividender inden for investeringshorisonten, som vist i figur 1. Dog med den vigtige pointe, at modtagne dividender før tidspunkt kan geninvesteres (i aktien eller en tilsvarende investering) og dermed forøge afkastet. Beregningen af det samlede afkast fra de modtagne dividender inden for investeringshorisonten for arlsberg er vist i figur 2 nedenfor. Investeringshorisonten er fem år, hvorfor =5. Antag, at de modtagne dividender geninvesteres til afkastkravet på 1 procent. Den modtagne dividende det første år, 26, geninvesteres til afkastkravet for de tilbageværende fire perioder, hvorfor det samlede beløb i 21 er 4,8 x 1,1 4 = 7,3. Med hensyn til dividenden i 27 er beløbet 4,8 x 1,1 3 = 6,39 osv. Det samlede afkast fra alle modtagne dividender vil derfor være summen for alle fem perioder. Summen af de sammensatte dividender benævnes terminalværdien (V) af dividender på tidspunkt. erminalværdien af dividenderne i arlsberg i slutningen af 21 var 26,51 kr. per aktie. Det samlede payoff beregnet når aktien sælges består af salgsprisen på aktien samt terminalværdien af dividenderne, +V. Dette samlede payoff benævnes cum-dividend pris. Afkastet indenfor investeringshorisonten er det samlede payoff minus købsprisen 6

7 d 6 = 4,8 d 7 = 4,8 d 8 = 3,5 d 9 = 3,5 d 1 = 5, 5, 3,5 x 1,1 3,85 3,5 x 1,1 2 4,24 4,8 x 1,1 3 6,39 4,8 x 1,1 4 7,3 erminalværdi af dividender i 29 26,51 Salgspris i 21 ( ) 558,5 Samlet payoff 585,1 Købspris i 25 ( ) 338, Fem-årig afkast 247,1 Afkast i % 73,8% Normalfafkast (1,1 5-1) 61,5% Overnormalt afkast 12,3% Figur 2: Beregning af terminaleværdien af dividender samt det samlede payoff 21 fra en aktie i arlsberg holdt fra 26 til 21. ( + V af dividender ), og det procentvise afkast findes ved at dividere dette beløb med. udgør kursgevinstelementet. arlsberg blev handlet til kurs 558,5 i slutningen af 21. hvorfor det samlede payoff, som det fremgår af figuren, var 558,5 plus terminalværdien af dividenderne på 26,51 eller 585,1. arlsberg blev handlet til kurs 338, i slutningen af 25, hvorfor det samlede afkast var 247,1. Kursgevinsten var 22,5. 7

8 Det normale afkast eller afkastkravet for en flerperiodisk investering er et sammensat årligt afkast. Såfremt R = 1,1 (dvs. et årligt afkastkrav på 1% p.a.) er det femårige afkastkrav per investeret krone R = 1,1 5 = 1,615, og det procentvise afkastkrav er R -1 = 61,5 procent. De tre måder, hvor vi ud fra forventede payoff og afkast for én periode udtrykte den effeciente markedspris ovenfor kan, som det fremgår af boks 3 nedenfor, tilsvarende udtrykkes for fler-periodiske forventede payoffs og afkast. Ifølge den tredje version for eksempel er prisen effecient, hvis det forventede afkast for -perioder fra at købe til den nuværende pris lig med afkastkravet for -perioder. Såfremt du havde købt arlsberg i 25 vil dit afkast for de fem år have været 247,1/338, eller ca. 73 procent. Med et afkastkrav på 1 procent p.a. eller 61 procent for de fem år ville det have været et godt køb (ex post). Hvis du havde kunne forudsige det samlede payoff i 25 vil du have nået den konklusion, at prisen på daværende tidspunkt ikke var effecient, og var et oplagt KØB. Boks 3 Efficiente (ikke-arbitrage) priser flerperiodisk investering. 1. risen er lig med nutidsværdien af det forventede payoff Forventet payoff Betalt pris = 1 + afkastkrav R 2. risen er lig det forventede afkast kapitaliseret med afkastkravet t1 d R t t Betalt pris = Forventet afkast t1 afkastkrav ( R 1) d R t t 3. Der forventede afkast fra at købe til markedsprisen er lig med afkastkravet Forventet pris Afkastkrav = R - 1 Betalt pris t1 d R t t En investeringsanalyse ender altid op med en beslutning om KØB, SÆLG eller HOLD. Analysen, der leder frem til beslutnigen indeholder altid to elementer. For det førte skal de forventede afkast budgetteres. For det andet skal normalafkastet, der 8

9 konverterer de budgetterede afkast til en værdi, fastlægges. Disse to elementer indgår altid i en analyse. Vi har i vores gennemgang primært fokuseret på investering i noterede aktier, men sammenligningen af nutidsværdien af de forventede payoff overfor den betalte pris gælder for alle former for investering. Dette inkluderer bl.a. investering af venturekapital i ikke-noterede virksomheder, køb af en virksomhed samt køb af fysiske aktiver såsom en maskine. I tilfældet med køb af en maskine udgør maskinens scarpværdi, dt er de periodiske nettoindbetalinger, og udgør initialinvesteringen. I dette tilfælde benævnes investeringsbeslutningen en kapitalbudgetteringsbeslutning: AEER projektet, hvis højresiden i ikke-arbitrage betingelsen er større end venstresiden. Dette er det samme som at sige, at projektet har en positiv nettonutidsværdi (NV). En positiv NV betyder blot, at der er en mulighed for et overnormalt afkast. Aktieanalytikere søger efter overnormale afkast i noterede aktier og virksomhedsledere søger overnormale afkast fra produktive aktiver og strategier. Begge sammenligner de forventede payoff med de forbundne omkostninger fra at skabe dem. Normalafkast: Betateknologier. Når du investerer køber du reelt et spil. Forskellige investeringer vil tilbyde forskellige forventede afkast. Det forventede afkast er imidlertid kun et moment af spillet, idet du reelt køber et helt spektrum af mulige udfald, hvortil der knytter sig forskellige sandsynligheder. Som investor bør du bekymre dig om chancen for at få et afkast, som er forskelligt fra det forventede afkast. De fleste investorer er risikoaverse (dvs. er specielt bekymret om downside), så de ønsker sig betalt i form af et højere forventet afkast for at påtage sig risiko. De ønsker som minimum det risikofrie afkast som en statsobligation kan tilbyde dem, men de ønsker en præmie for at påtage sig risiko. En asset pricing model tilvejebringer teknologien til at estimere normalafkastet. Disse modeller har det tilfælles, at markedet ikke prisfastsætter en investering for at kompensere for den risiko, som kan bortdiversificeres i en portefølje. Modellerne har endvidere det tilfælles, at de fastlægger nomalafkastet som summen af en risikofrit afkast plus en risikopræmie: Normalafkast = risikofrit afkast + risikopræmie Da estimering af betaværdier er centralt i disse modeller benævnes estimering af normalafkastet ofte betateknologi. Betateknologi forbindes ofte med passiv investering. Hvis du erkender, at du ikke bestrider nogen komparativ fordel i at forecaste overnormale 9

10 afkast (eller tror at markedet er effecient) vil du købe en investering til markedsprisen og alt hvad du ønsker fra din investeringsrådgiver er en indikation af størrelsen af den risiko du påtager dig. Når du er blevet gjort bekendt med risikoen ønsker du måske at kombinere den med andre investeringer i en portefølje for at opnår det ønskede risikoniveau. Det følger heraf, at passiv investering også inkluderer porteføljestyring eller aktivallokering, der omhandler risikostyring. Ekstrem passiv investering er en investering i et markedsindeks med en AM beta på 1, hvor kapitalforvalteren alene sikrer lave transaktionsomkostninger. Overnormale afkast: Alfa teknologier assiv investering forudsætter, at du får, hvad du betaler for. Det forudsætter, at markedet er effecient så alt hvad du får er et normalafkast og for at måle det afkast du forventer at få behøver du en betateknologi. Modsat gælder aktiv investering, der insisterer, at der kan forefindes muligheder for overnormale afkast som kan udnyttes grundet lommer af markedsineffeciens. Dem der hælder til det synspunkt, at markedet altid er effektivt fremfører, at det ikke er muligt at opnå overnormale afkast. Argumentet går på, at nuværende priser allerede har inkorporeret værdien fra forecast som du har udarbejdet på baggrund af offentlig tilgængelig information. Dette betyder, at vi alle er hensat til at være passive investorer, men uden aktiv investering og analyser af en eller anden, hvordan inkorporerer markedet forecast og bliver effektivt? Når dette er sagt, må den aktive investor erkende, at incitamenter til at udnytte arbitragemuligheder bør drive priserne i retning af effeciente sådanne, hvorfor den aktive investor må have en sikker tro på sine evner for at investere imod disse økonomiske kræfter. Jagten på overnormale afkast involverer opdagelse af, at højresiden i ikke-arbitrage ligningerne i boks 1 er forskellig fra venstresiden. Dette kan ske på to måder. Du kan tænkes at forudsige, at den pris du forventer at sælge til,, vil være korrekt prisfastsat, men erkender, at den nuværende pris,, er forkert prisfastfast. Det vil med andre ord sige, at du forudsiger, at du vil opnå en fair pris når du sælger din investering på tidspunkt, og at du opnår et overnormalt afkast fra at købe aktien til den nuværende pris, som du vurderer ikke er korrekt prisfastsat. Et andet scenario går på, at du konkluderer, at aktien pt. er korrekt prisfastsat, men i tidspunkt vil være forkert prisfastsat. For at kunne vurdere det melder der sig et behov for en skøn over denne korrekte pris. Det er den fundamentale værdi som findes via fundamentalanalyse. Vi vil benytte V til at indikere den sande eller fundamentale værdi. Ovenstående to scenarier af 1

11 Scenario A: risen konvergerer imod den fundamentale værdi. V Normal afkast V V Aktuel afkast Overnormalt afkast V Scenario B: risen afviger fra den fundamentale værdi. Overnormalt afkast V V Aktuel afkast Normal afkast V V = V Figur 3: Scenarier for overnormale afkast

12 afbildet i de to paneler i figur 3. Hvert panel viser nuværende og fremtidige forventede markedspriser for en investering og vist på en tidslinje som i figur 3. (den forventede fremtidige pris med et c knytter an) indikerer, at den forventede fremtidige pris på tidspunkt er cum-dividend for dividender modtaget fra tidspunkt til, det vil sige, terminalværdi af forventede dividender. og fundamentale værdier på tidspunkt og, V og er ligeledes cum-dividend, det vil sige, V V terminalværdi af forventede dividender. sammenlignes med V. En fundamental værdi på tidspunkt I scenario A eksisterer der en arbitragemulighed fordi analysen afslører, at den nuværende værdi er højere end markedsprisen (V > ), men du forventer, at på tidspunkt vil prisen være lig den fundamentale værdi V. Aktien er på nuværende tidspunkt identificeret som værende forkert prisfastsat. Gennem at investere i aktien og holde den frem til tidspunkt forventes den at skabe et overnormalt afkast, fordi over tid forventes markedsprisen at konvergere imod fundamentalværdien i takt med, at markedet korrigerer sig selv. Det forventede overnormale afkast er V. Ifald prisen forventes at konvergere imod den fundamentale værdi må den have afveget fra den fundamentale værdi. Konkret identificeres i scenario A et tidspunkt, hvor prisen afviger fra den fundamentale værdi. Imidlertid gælder, at du også kan opnå overnormale afkast gennem at forudsige afvigelser fra den fundamentale værdi på et tidspunkt ude i fremtiden. I scenario B opdager du gennem analyse at V =. Dog gælder, at du forventer, at prisen cum-dividend vil afvige fra den fremtidige fundamentale værdi V, hvorfor du køber aktien og holder den frem til det tidspunkt, hvor prisen afviger fra den fundamentale værdi. De to scenarier er forskellig med hensyn til forventningen omkring, hvordan fremtidige priser vil udvikle sig. Scenario A forudsiger, at markedet i sidste ende vil anerkende den forkerte prisfastsættelse og korrigerer sig selv (for eksempel i takt med at fremtidige regnskaber offentliggøres). Scenario B forudsiger, at markedet vil blive ført bort fra fundamentale værdier. For eksempel kan man forestille sig, at det forecastes, at virksomheder der følger en vækststrategi gennem opkøb i processen med at opbygge et imperie vil byde prisen på målvirksomheden op over den fundamentale værdi. Investoren kan tænkes at ville købe mulige overtagelseskandidater i forventning om dette. Eller du kan tænkes at forecaste overvurderede priser på mulige overtagelseskandidater i perioder med fusionsfeber, hvor bydende virksomheder konkurrerer om målvirksomheden. 12

13 Endelig kan du have en forventning om udbud og efterspørgsel efter aktier og forecaste, at en kraftig efterspørgsel efter aktier (eller mangel på efterspørgsel) vil drive dem væk fra deres fundamentale værdier. Endelig kan du have en ide om, priserne på aktier vil blive drevet væk fra deres fundamentale værdier grundet mode eller en lemmingeeffekt der introducerer misforståede populære meninger om en akties værdi. Disse er såkaldte psykologiske teorier af adfærden på aktiemarkedet. Begge scenarier kræver en fornemmelse for den fundamentale værdi. Det fremgår, at nuværende og fremtidige fundamentale værdier er involveret. Fordrer det to forskellige beregninger? Nej. Fundamentale værdier på forskellige tidspunkter vil altid adlyde ikkearbitrage betingelsen, hvorfor forventede fundamentale værdier, cum-dividend, altid er afstemt med nuværende fundamentale værdier med kapitalomkostninger således at V terminalværdi af forventede dividender = R V å samme måde som effeciente nuværende priser og forventede fremtidige cum-dividend priser er relateret via kapitalomkostningerne ifølge ikke-arbitrage forudsætningen således gælder det også for fundamentale værdier. Forventede fremtidige cum-dividend fundamentale værdier er lig nuværende fundamentale værdier, der vokser med kapitalomkostningerne. Såfremt den fundamentale værdi i dag er lig 1 og afkastkravet er 1 procent, da vil den forventede fundamentale værdi cum-dividend om et år (=1) være 11, og to år (=2) 121 osv. Det følger heraf, at med kendskab til V samt afkastkravet kan du beregne på V alle tidspunkter. Du behøver med andre ord kun at beregne en fundamentalværdi, V. For få en fremtidig værdi ex-dividend behøver du kun at fremskrive den nuværende fundamentale værdi med afkastkravet og fratrække terminalværdien af alle dividender som forventes modtaget frem til det tidspunkt. 13

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

FINANSIERING 1. Opgave 1

FINANSIERING 1. Opgave 1 FINANSIERING 1 3 timers skriftlig eksamen, kl. 9-1, onsdag 9/4 008. Alle sædvanlige hjælpemidler inkl. blyant er tilladt. Sættet er på 4 sider og indeholder 8 nummererede delspørgsmål, der indgår med lige

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Hvad bør en option koste?

Hvad bør en option koste? Det Naturvidenskabelige Fakultet Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag 9. oktober 2012 Dias 1/19 Reklame først: Matematik-økonomi-uddannelsen Økonomi på et solidt matematisk/statistisk

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Hvad bør en option koste?

Hvad bør en option koste? Det Naturvidenskabelige Fakultet Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag 19. marts 2015 Dias 1/22 Reklame først: Matematik-økonomi-uddannelsen Økonomi på et solidt matematisk/statistisk

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere