Indstilling. Djurslandmotorvejen Søften - Skejby. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Djurslandmotorvejen Søften - Skejby. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. maj 2006 Århus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. maj 2006 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Djurslandmotorvejen Søften - Skejby 1. Resume Som følge af strukturreformen overtager og afslutter Staten arbejdet med anlæg af Djurslandmotorvejen Søften Skødstrup. Strækningen Skejby Skødstrup er under anlæg i Amtets regi og færdiggørelsen overtages af Vejdirektoratet pr. 1. januar Strækningen Søften Skejby er uafklaret. Vejdirektoratet har udarbejdet en analyse med henblik på afklaring af denne del af Djurslandmotorvejen. TOV/Planlægning Grøndalsvej Viby J Sagsnr. VEJ/05/ Journalnr P20 Sagsbeh. Hans V. Tausen / Bi Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Analysen er, i form af et notat med blandt andet forskellige løsningsforslag, sendt i høring. Det fremsendte materiale behandler alene anlægsprojektet på et overordnet niveau. Nærværende indstilling omhandler Teknik og Miljøs forslag til Byrådets bemærkninger til det fremsendte materiale. 2. Tidligere beslutninger Byrådet behandlede den 20. oktober 2004 indstillingen Ny motorvej Søften - Skødstrup. Projekt vest for Randersvej samt revideret projekt øst for Randersvej til udtalelse hos Århus Kommune. Det reviderede projekt øst for Randersvej var en konsekvens af Amtets behov for at gennemføre besparelser i forhold til det oprindeligt planlagte. Denne del af projektet er nu under udførelse.

2 For projektet vest for Randersvej var der tale om et oplæg fra Amtet, der ikke var færdigbearbejdet, ligesom der var tale om principielle forhold, særligt i relation til finansieringen af ramper til Lisbjerg Byudviklingsområde, der var uafklarede. Byrådets bemærkninger omhandlede disse principielle spørgsmål om finansieringen samt konkrete bemærkninger til projektforslaget. Byrådet besluttede desuden at igangsætte nærmere undersøgelser af en mulig tracé, herunder de økonomiske konsekvenser for en kollektiv trafikforbindelse fra Lisbjerg Byudviklingsområde på tværs af Søften Skødstrup motorvejen mod City. 3. Beskrivelse af indstilling Med strukturreformen, hvorefter der alene er 2 vejbestyrelser nemlig Staten og kommunerne, bliver Staten vejbestyrelse for Djurslandmotorvejen. Det betyder, at motorvejen øst for Randersvej efter 1. januar 2007 færdiggøres af Vejdirektoratet. For strækningen vest for Randersvej er den videre afklaring og færdiggørelse af projektet overtaget af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har med brev dateret 28. april 2006 sendt et notat Djurslandmotorvejen, udbygningsstrategier for Søften Skejby i høring. Høringen varer frem til den 2. juni Notatet er vedlagt indstillingen som bilag 1. Notatet fra Vejdirektoratet omhandler beskrivelser, vurderinger samt anbefalinger af udbygningsstrategier for Søften - Skejby motorvejen. Beskrivelserne er på et overordnet niveau med fokus på afklaring af principperne for vejudbygningen, hvilket blandt andet indebærer at visse forhold i relation til stiforløb og det lokale vejnet ikke er fuldt afklarede. De væsentligste elementer i notatet er resumeret nedenfor: Trafikale forudsætninger Vejdirektoratets notat (bilag 1) gør rede for en gennemført trafikal analyse af de fremtidige trafikstrømme i Århus Nord-området. Forestående byudvikling i Skejby-området og i Lisbjerg Byudviklingsområde indgår som forudsætninger herfor. Det forekommer dog uklart hvorvidt de trafikale konsekvenser af udbygningen af Skejby Sygehus er medtaget i fuldt omfang. Analysen viser blandt andet at de tidligere projekter for ombygningen ikke sikres tilstrækkelig kapacitet i krydset mellem Randersvej og Søftenvej (ved IKEA). Vejdirektoratet har derfor udarbejdet et alternativt projektforslag herfor. Side 2 af 10

3 Der er størst behov for udbygning af IKEA-krydset og af tilslutningsanlægget ved E45. Som følge af en øget trafik efter Djurslandmotorvejens åbning er der behov for en større udbygning af trafiksystemet omkring motorvejen end tidligere forudsat. Alle forslagene i Vejdirektoratets notat er baseret på de reviderede trafikale forudsætninger. Alternative forslag I bilag 2 og 3 er vedlagt Vejdirektoratets illustrationer med henholdsvis forslag A1 og forslag A2 og B2. Forslag B1 er ikke illustreret, idet Vejdirektoratet vurderer, at det ikke kan realiseres. - Ombygning af Søftenvej/E45: A1: 2 parallelspor mellem E45 og Lisbjerg Parkvej. Løsningen er en viderebearbejdning af Amtets forslag som det forelå ved Byrådets seneste behandling af sagen, i I forhold til Amtets projekt opererer Vejdirektoratet med en højere standard i udvekslingen mellem de 2 motorveje og med forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed set i lyset af revurderede trafikale forventninger. Søftenvej vest for E45 får en fuld tilslutning til de to motorveje. Lisbjerg Parkvejs tilslutningsanlæg med vestvendte ramper suppleres med parallelspor i begge sider af motorvejen af sikkerheds- og kapacitetsmæssige grunde. I projektet er ikke medtaget de af Århus Kommune ønskede østvendte ramper mellem Lisbjerg Byudviklingsområde og Søftenvej. Det er en følge heraf at trafik mellem Lisbjerg Byudviklingsområde og såvel Århus som Djurslandmotorvejen forudsættes at køre via Randersvej. Fra Vejdirektoratet henvises til at det sædvanlige afstandskrav mellem ramper/flettestrækninger på motorveje ikke vil kunne overholdes. Århus Kommune forudsættes at betale Lisbjerg Parkvejs tilslutning til Djurslandmotorvejen. A2: Parallel Ny Søftenvej. Der er tale om et nyt forslag fra Vejdirektoratet. Der etableres en ny 2-sporet vej Ny Søftenvej mod øst parallelt med Djurslandmotorvejen og syd for denne med forbindelse til Randersvej. Lisbjerg Parkvej føres under Djurslandmotorvejen og tilsluttes den nye vej i en rundkørsel. Tilslutningsanlægget ved E 45 forbedres og udføres således, at Søftenvej tilsluttes E45, men ikke Djurslandmotorvejen. Side 3 af 10

4 Trafik mellem blandt andet Hinnerup og Djurslandmotorvejen vil herefter skulle køre via Ny Søftenvej og gennem enten Lisbjerg Byudviklingsområde eller IKEA-krydset til Randersvej og via ramperne her til/fra motorvejen. Der er dog tale om en begrænset trafikmængde. Århus Kommune forudsættes at betale Lisbjerg Parkvejs tilslutning til Ny Søftenvej. - Ombygning af krydset Randersvej Søftenvej. B1: Y-løsning. Som tidligere foreslået af Amtet. Løsningen indebærer at Søftenvej og Randersvej føres henholdsvis vest og øst om IKEArundkørslen ude af niveau med de skærende veje og sammenflettes syd for rundkørslen. I rundkørslen tilsluttes Skejby Nordlandsvej samt Herredsvej efter at den er forlagt nord om Skejby. De skærende veje tilsluttes Y-krydset via ramper eller hanke. Vejdirektoratet vurderer, at projektet ikke giver tilstrækkelig sikkerhed og kapacitet. Århus Kommune forudsættes at forlægge Herredsvej nord om Skejby og udbygge Skejby Nordlandsvej. B2: Trompetløsning. Alternativ foreslået af Vejdirektoratet. Både Søftenvej og Randersvej føres vest om IKEA-rundkørslen og på bro over den forlagte Herredsvej. Den nordlige 4-sporede del af Randersvej forlægges mod vest syd om Haveforeningen Humlehaven. De skærende veje, Herredsvej og Skejby Nordlandsvej tilsluttes Randersvej via sydvendte hanke. Løsningen betyder, at anlægget som helhed kan få en bedre kapacitet og sikkerhed. Løsningen giver Søftenvej Randersvej linjen et naturligt glidende forløb, men betyder at Randersvej Randersvej linjen får et noget kurvet forløb. Forslaget har væsentlige arealmæssige konsekvenser, idet store dele af et byudviklingsområde nord for Skejby forudsættes benyttet til vejformål. Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål. Århus Kommune forudsættes at forlægge Herredsvej nord om Skejby og udbygge Skejby Nordlandsvej. Side 4 af 10

5 I såvel B1 som B2 indgår krydsombygninger syd for IKEA-krydset: 1. Herredsvej Skejbyvej, hvor krydset nedlægges, midterrabatten føres igennem og Herredsvej lukkes mod Randersvej. 2. Brendstrupgårdsvej - Skejbygårdsvej 3. Nehrus Allé - Nydamsvej 4. Hasle Ringvej Vejlby Ringvej. For de to sidstnævnte kryds vil der også være et behov for ombygning som følge af Århus Kommunes projekt for busprioritering på Randersvej mv. Der er kontakt med Vejdirektoratet herom, og i den videre projektering forventes at busprioriteringsprojektet kan koordineres med Vejdirektoratets planer for krydsene. Anlægsøkonomi A1: 149 mio. kr mio. kr. i kommunale udgifter til Lisbjerg Parkvejs tilslutning til Djurslandmotorvejen. A2: 149 mio. kr mio. kr. i kommunale udgifter til Lisbjerg Parkvejs tilslutning til Ny Søftenvej. B1: 190 mio. kr. + kommunale udgifter til Herredsvejs forlægning og udbygning af Skejby Nordlandsvej. B2: 174 mio. kr. + kommunale udgifter til Herredsvejs forlægning og udbygning af Skejby Nordlandsvej. Forlægning af Herredsvej er medtaget i forslag til Vejplan 2006 i 2006 til Forudsætningen om at Århus Kommune gennemfører udbygning af Skejby Nordlandsvej er ny og dermed ikke indarbejdet i Vejplanens investeringsoversigt. Vejdirektoratets forslag til strategi for vejudbygningen i Århus Nord. Vejdirektoratet opstiller 2 alternativer for vejudbygningen i Århus Nord: Alternativ 1. Trinvis udbygning af statsvejdelen med en første etape omfattende: - at forslag B2 for krydset Randersvej Søftenvej gennemføres. - at der gennemføres kapacitetsfremmende foranstaltninger i tilslutningsanlægget ved E45, så vidt muligt som en første etape af forslag A1 eller A2. Alternativ 2. Samlet udbygning af statsvejdelen. Side 5 af 10

6 Vejdirektoratet vurderer, at åbningsåret tidligst kan være 2009 uanset valg af alternativ. Er der behov for en supplerende VVM-undersøgelse estimeres åbningsåret til I relation til det igangværende anlægsarbejde på Amtsvejen Skejby Skødstrup oplyser Vejdirektoratet, at entreprenøren kan fremskynde åbningen til efteråret Åbningen er hidtil forudsat i Teknik og Miljøs vurdering og anbefaling Valg af alternativ For alternativerne A1 og A2 for ombygningen af Søftenvej og krydset med E45 ligger de væsentligste forskelle for Århus Kommune i adgangsforholdene til Lisbjerg Byudviklingsområde samt i at der i A2 anlægges en parallel Ny Søftenvej, der må forventes at blive en kommunal vej. Da Amtet forestod projekteringen var der enighed mellem Amt og kommune om vejbetjeningen af Lisbjerg Byudviklingsområde, men ikke om finansieringen. Mellem Lisbjerg Byudviklingsområde og Århus var således forudsat, at trafik mod Århus kørte via Lisbjerg Parkvej og en rampe mod øst til Søftenvej, mens trafik fra Århus var forudsat at køre via en rampe fra Søftenvej med forbindelse til byudviklingsområdets vejnet mellem Lisbjerg Parkvej og Randersvej. Hermed var der tale om acceptable adgangsforhold, men med det problem at til og frakørsel tilsluttes vejsystemet forskellige steder med manglende entydighed til følge. Med Vejdirektoratets bearbejdede projekt A1 er forudsat, at Lisbjerg Byudviklingsområde alene får forbindelse til/fra Århus via Randersvej. Ovennævnte adgange via Søftenvej er ikke medtaget i projektet. Hermed vurderer Teknik og Miljø at alternativ A1 giver uacceptable adgangsforhold til Lisbjerg Byudviklingsområde. A2 indebærer til gengæld en løsning med en mere entydig vejadgang fra Ny Søftenvej og via Lisbjerg Parkvej til byudviklingsområdet end forudsat. Det er derfor Teknik og Miljøs opfattelse, at Byrådet bør anbefale alternativ A2, der samtidig i Vejdirektoratets oplæg indebærer færrest udgifter for Århus Kommune. For alternativerne B1 og B2 foreslår Teknik og Miljø at Byrådet peger på B2 da det findes væsentligt, at der med udbygningen sikres en god kapacitet over en længere årrække. Side 6 af 10

7 Kommunale forpligtelser Med valg af A2 og B2 forudsætter Vejdirektoratet at Århus Kommune afholder udgifter til: 1. Lisbjerg Parkvejs tilslutning til Ny Søftenvej, i alt 15 mio. kr. 2. Herredsvejs forlægning. Projektet aktualiseres også af udbygningsplaner for Skejby Sygehus. Disse forventes at medføre forlægning af Herredsvej mod vest ind til krydset med Paludan - Müllers Vej. Projektet er medtaget i Vejplan 2006 i Skejby Nordlandsvej, udbygning. Vejdirektoratet forudsætter, at projektet gennemføres for at der kan sikres en god trafikafvikling. Teknik og Miljø finder, at det bør være en del af statsvejsprojektet at gennemføre udbygning af Skejby Nordlandsvej, for så vidt dette er nødvendigt for at sikre trafikafviklingen i det ombyggede kryds mellem Søftenvej Randersvej. For så vidt der er behov herfor, kan et projekt for yderligere ombygning søges optaget på vejplanen. Udbygningsstrategi I relation til spørgsmålet om samlet eller trinvis udbygning synes fordelen ved en trinvis udbygning alene at være, at Staten får mulighed for at strække udgifterne over en længere periode. Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet anbefaler en samlet udbygning snarest muligt. Det mest optimale ville have været hvis hele Djurslandmotorvejen kunne tages i brug samtidig. Kendsgerningen er imidlertid, at Søften - Skejby er væsentligt forsinket i forhold til strækningen Skejby - Skødstrup. Åbning af ramperne til Randersvej forudsætter - af hensyn til trafikafviklingen på Randersvej - som minimum færdiggørelse af etape 1 i Vejdirektoratets forslag til trinvis udbygning af Søften - Skejby. Hermed sikres en rimelig forbindelse til E45 og tilstrækkelig kapacitet i krydset Søftenvej - Randersvej. Den videre projektafklaring Det fremsendte materiale behandler alene anlægsprojektet på et mere overordnet/principielt niveau. Teknik og Miljø finder det derfor væsentligt, at Århus Kommune fortsat inddrages i afklaringen af projektet. Der bør således blandt andet lægges vægt på: - At vejanlæggets indpasning i det omgivende terræn særligt med hensyn til de niveaufri vejkryds og ramper bearbejdes, blandt andet på baggrund af en visualisering. - At vejforbindelsen Skejby Nordlandsvej Herredsvej dimensioneres så der er god kapacitet og trafiksikkerhed med kanaliserede kryds. Side 7 af 10

8 - At der fra Skejbyvej opretholdes mulighed for højresving til og fra Randersvej - At der i et samarbejde med Teknik og Miljø sker en nærmere bearbejdning af de kommunale vejforbindelser der berøres af projektet samt af de eksisterende stiforbindelser der berøres af projektet og de nye der skal anlægges. Særligt i relation til stiforbindelserne forekommer det ikke afklaret hvordan der kan sikres gode forbindelser langs Randersvej og Søftenvej og gennem krydset ved IKEA. Uanset hvilket projekt der vælges, lukkes desuden en forbindelse for let trafik på tværs af Randersvej ved Herredsvej Skejbyvej og det er ikke vist hvordan denne forbindelse evt. kan genskabes. Med baggrund i den forventede byudvikling i såvel Skejby - som Lisbjergområdet er det afgørende, at der som en del af statsvejprojektet sikres gode stiforbindelser både på langs og tværs af de overordnede veje. Skiltning til Djurslandmotorvejen bør desuden ikke ske via vejene i Lisbjerg Byudviklingsområde som antydet i Vejdirektoratets notat. Letbane I relation til Byrådets planer om et særligt tracé for den kollektive trafikbetjening af Lisbjerg Byudviklingsområde kan oplyses, at krydsningen af Søftenvej og den nye Djurslandsmotorvej er skitseret og forelagt Vejdirektoratet. Fra Vejdirektoratet er på et møde udtalt, at der ikke ses afgørende problemer ved den viste krydsning, men at Vejdirektoratet forventes at stille specifikke krav til anlægget i form af frihøjder, spændvidde for broer mv. Skejby Sygehus og forlægning af Herredsvej Motorvejsprojektet findes i god overensstemmelse med udbygningsplanerne for Skejby Sygehus og de tilhørende planer om forlægning af Herredsvej. En ny vej- og stiplan for området vil blive forelagt for Byrådet i sammenhæng med kommuneplantillæg og senere lokalplan mv. for Skejby Sygehus. Den samlede forlægning af Herredsvej kan etapeopdeles og forventes afhængigt af behovet at kunne indpasses tidsmæssigt i forhold til anlæg af motorvejen og udbygningen af Skejby Sygehus. 4. Økonomiske konsekvenser Vejdirektoratet forudsætter visse kommunale udgifter i sammenhæng med anlæg af Søften Skejby motorvejen. Med valg af alternativerne A2 og B2, som anbefalet af Teknik og Miljø, vil der være tale om: Side 8 af 10

9 - Lisbjerg Parkvejs tilslutning til Ny Søftenvej, i alt 15 mio. kr. (niveau juli 2005). - Forlægning af Herredsvej nord og vest om Skejby. Projektet er medtaget i Vejplan 2006 i årene Afklaringen af projektet for vejforlægningen sker i sammenhæng med planerne for udvidelse af Skejby Sygehus. Det forventes at være en forudsætning herfor, at der sker en forlægning af Herredsvej mod vest fra krydset Herredsvej Paludan - Müllers Vej. Vejdirektoratet forudsætter desuden at Århus Kommune forestår udbygning af Skejby Nordlandsvej til 4 spor med 2-sporet rundkørsel ved Graham Bells Vej. Et projekt herfor må afklares nærmere med Vejdirektoratet. I sammenhæng hermed må det afklares hvorvidt der er tale om en ombygning der bør ske i sammenhæng med statsvejprojektet og finansieres af dette. Udgifter til tilslutningsanlæg (herunder forlægning mv. af Lisbjerg Parkvej) ved Lisbjerg Byudviklingsområde, som ikke afholdes af Vejdirektoratet, forudsættes afholdt som en del af byudviklingsomkostningerne. I det omfang statsvejprojektet udløser behov for kommunale vejprojekter ud over ovennævnte projekt for Herredsvej, forudsættes disse medtaget i Vejplanen. 5. Miljømæssige konsekvenser Forinden Amtets projekt blev udarbejdet, blev gennemført en VVM-undersøgelse og udarbejdet et Regionplantillæg for Djurslandmotorvejen Søften - Skødstrup. Vejdirektoratet anfører at det må forventes, at der skal gennemføres en fornyet VVMscreening af de løsninger der vælges. Hvis VVM-screeningen viser at de valgte løsninger får væsentlige negative konsekvenser i forhold til den gamle VVM-undersøgelse, skal der gennemføres en ny. 6. Konsekvenser i forhold til mål Realiseringen af motorvejsprojektet mellem Søften og Skødstrup er i overensstemmelse med Byrådets målsætning om at der etableres en sammenhængende trafikal infrastruktur, som nævnt i Kommuneplanen. 7. Beslutningspunkter At 1) Byrådet anbefaler Vejdirektoratet at gennemføre en samlet udbygning af Søften Skejby motorvejen med udgangspunkt i alternativerne A2 og B2 indenfor den kortest mulige tidshorisont Side 9 af 10

10 At 2) At Vejdirektoratet anmodes om at inddrage Teknik og Miljø i den videre bearbejdning af projektet At 3) Byrådet anmoder Vejdirektoratet om at sikre de bedst mulige stiforbindelser på langs og på tværs af de overordnede veje. Vejdirektoratet anmodes derfor om at iværksætte en teknisk undersøgelse af krydsningsmulighederne særligt på tværs af Randersvej At 4) En evt. udbygning af Skejby Nordlandsvej for så vidt den nødvendiggøres af statsvejprojektet også søges finansieret over dette At 5) Vejdirektoratet anmodes om at sikre at statsvejprojektet tager højde for et nyt trace for kollektiv trafik til Lisbjerg Byudviklingsområde At 6) Byrådet anbefaler at Djurslandmotorvejen tilslutningsanlæg til Randersvej først åbnes når som minimum 1. etape af en trinvis udbygning af Søften Skejby motorvejen er gennemført. Peter Thyssen / Niels Schmidt Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Djurslandmotorvejen. Udbygningsstrategier for Søften - Skejby. Notat April 2006, Vejdirektoratet (Vedlagt til alle / + elektronisk) (må offentliggøres på hjemmesiden) Bilag 2: Forslag A1. Illustration (Vedlagt til alle / + elektronisk) (må offentliggøres på hjemmesiden) Bilag 3: Forslag A2 og B2. Illustration (Vedlagt til alle / + elektronisk) (må offentliggøres på hjemmesiden). Side 10 af 10

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 23. august 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02.P20/01/00311 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. august 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02.P20/01/00311 Ref.: Tlf.nr. Hans

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Djurslandmotorvejen Udbygningsstrategier for Søften - Skejby

Djurslandmotorvejen Udbygningsstrategier for Søften - Skejby Djurslandmotorvejen Udbygningsstrategier for Søften - Skejby Notat April 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax. 3315 6335 Notat om valg af udbygningsstrategi

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Indstilling. Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juli 2006 Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på udvidelse af Skejby Sygehus 1. Resume Skejby

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. juli 2006 Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende

Læs mere

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. marts 2007. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Letbanen, etape 1 og Skejby Lisbjerg-stien. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Letbanen, etape 1 og Skejby Lisbjerg-stien. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Teknik og Miljø 1. Resume Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S ønsker at igangsætte de forberedende anlægsarbejder,

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Busprioritering på Nørrebrogade og Randersvej. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Busprioritering på Nørrebrogade og Randersvej. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. april 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har principgodkendt en skitseret letbaneløsning gennem nordbyen

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. september 2013 Aarhus Kommune Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby November 2008 Søftenvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby. 850 Randersvej

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25.

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Aarhus Letbane I/S har med brev af 20. marts 2013 (bilag 1) anmodet

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juli 2006 Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 107 til Kommuneplan Udvidelse af Århus Universitetshospital,

Indstilling. Endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 107 til Kommuneplan Udvidelse af Århus Universitetshospital, Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. juni 2007 Endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 107 til Kommuneplan 2001 - Udvidelse af Århus Universitetshospital, Skejby

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Indstilling. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 17.

Indstilling. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 17. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. februar 2011 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I november 2008 igangsatte Trafikministeren et forsøg, hvor der

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby

Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby Den 24. juni 2008 Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Etape 3. Strækningen syd for Stjernepladsen til nord for Ringvejen. 1. Resume

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Etape 3. Strækningen syd for Stjernepladsen til nord for Ringvejen. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 5. juli 2011 Etape 3. Strækningen syd for Stjernepladsen til nord for Ringvejen 1. Resume

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2006 Værkmestergades forlængelse fra Frederiks Bro til Ringgadebroen. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af detailprojekt

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. august 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. oktober 2016 Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Høringssvar til VVM redegørelse fra Banedanmark for elektrificering

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Til støtte herfor har Tele Danmark anført,

Til støtte herfor har Tele Danmark anført, Trafikministeriet TDC Tele Danmark Entreprenørforhold Sletvej 30 8310 Tranbjerg J Dato Jnr Deres Sagsbeh ret : 15 april 2003 : 403-86 : 4560-0115/18 :NPa Mg øreise vedr flytning af ledninger ved Langelinieo

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313 Trekroner Allé Marbjergvej til Hedelandsvej Lokalplan nr. 313 J.nr. 01.02.05 P16 Sagsid. 9701266 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen Sagsbehandler

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Bilag 5. Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Foreninger

Bilag 5. Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Foreninger Bilag 5 Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr. 1016 Foreninger Nr. 1 Lystrup-Elested-Elev Fællesråd Nr. 2 Grundejerforeningen Elev Bakker Nr. 3 Venstre i Lisbjerg-Elev-Lystrup-Trige Borgere Nr. 4 Lone

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Indstilling. Omlægning af Hasle Torv. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 2. Afdeling. Den 2. november 2005.

Indstilling. Omlægning af Hasle Torv. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 2. Afdeling. Den 2. november 2005. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 2. november 2005 Omlægning af Hasle Torv 1. Resume Hasle Torv fremtræder nedslidt, utidssvarende og domineret af parkerede biler,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere