NYT CENTRALT HAVNEBYRUM OG MULTIMEDIEHUS I ÅRHUS KONKURRENCEPROGRAM, BIND II BETINGELSER, FORUDSÆTNINGER OG TEKNISKE KRAV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT CENTRALT HAVNEBYRUM OG MULTIMEDIEHUS I ÅRHUS KONKURRENCEPROGRAM, BIND II BETINGELSER, FORUDSÆTNINGER OG TEKNISKE KRAV"

Transkript

1 MEDIASPACE NYT CENTRALT HAVNEBYRUM OG MULTIMEDIEHUS I ÅRHUS KONKURRENCEPROGRAM, BIND II BETINGELSER, FORUDSÆTNINGER OG TEKNISKE KRAV Kultur og oplevelser Fleksibel og professionel organisation Livslang læring og fællesskab Bæredygtigt ikon Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fælleskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Brobygger mellem borger,teknologi og viden Fleksibel og professionel organisation Bæredygtigt ikon Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fællesskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Brobygger mellem borger, teknologi og viden Fleksibel og professionel organisation Bæredygtigt ikon Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fællesskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Brobygger mellem borger, teknologi og viden Fleksibel og professionel organisation Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fællesskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Århus Kommune

2 NYT CENTRALT HAVNEBYRUM OG MULTIMEDIEHUS I ÅRHUS Konkurrenceprogram, Bind II April 2008 BETINGELSER, FORUDSÆTNINGER OG TEKNISKE KRAV 1. Konkurrencetekniske betingelser Ordregiver Konkurrencens form Konkurrencemateriale Konkurrencens sekretær Forespørgsler Konkurrenceforslagets omfang Forslagenes udførelse Digitale krav Indlevering Bedømmelse Bedømmelseskriterier Vederlag Rettigheder Forsikring Returnering af forslagene Udstilling og publicering 7 2. Økonomiske og tidsmæssige aspekter Budgetramme Økonomisk redegørelse Forventet tidsplan for projektets gennemførelse 8 3. Bæredygtighed Bygherrens overordnede miljøkrav Miljørigtig projektering Energiforbrug Indeklima 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 4. Planlægningsmæssige forudsætninger Kommuneplan Lokalplan Højhuspolitik Trafikale forhold Overordnet struktur Bane og stationer i forbindelse med 13 konkurrenceområdet Vejstrukturen i forbindelse med konkurrenceområdet Cykelruter i forbindelse med konkurrenceområdet Stier og forbindelser for gående Areal ved ankomstcentret Cykelparkering Havnepladsens trafikale elementer Tekniske forudsætninger - bygningsbase Havnekonstruktioner Jordbundsforhold Funderings- og grundvandsforhold Forureningsforhold Forsyningsforhold Overordnede tekniske krav til bygningskomplekset Generelt Materialer Bærende konstruktioner Installationer Akustik Brandforhold 22

3 1.1 Ordregiver Århus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Rådhuset DK-8100 Århus C 1 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Konkurrencedeltagerne Konsortiet IN MEDIO bestående af C.F. Møller (DK), CEBRA A/S (DK) & BB + GG Arquitectes (E) 3xN A/S (DK) Mecanoo architecten b.v. (NL) Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S (DK) Konsortiet A-Team bestående af Arkitema A/S (DK) & AART A/S (DK) Schmidt Hammer Lassen K/S (DK) Sprog 1.2 Konkurrencens form Konkurrencen er udskrevet som projektkonkurrence i henhold til artikel i EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 efter forudgående prækvalifikation. Vinderen eller vinderne vil efterfølgende blive indbudt til at deltage i et udbud efter forhandling uden offentliggørelse i henhold til direktivets artikel 31, stk. 3. Der bliver således tale om gennemførelse af 2 udbudsforløb, inden Århus Kommune kan indgå totalrådgivningsaftaler. Udbudsvilkår og forhandlingsprocedure for udbudet efter forhandling fastlægges endeligt, når vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen er fundet, idet indholdet af de modtagne konkurrenceforslag har betydning herfor. Følgende elementer forventes dog at indgå i forhandlingsforløbet: Afklaring af eventuelle usikkerhedselementer i forhold til forståelsen af det modtagne konkurrenceforslag, herunder fornøden viderebearbejdning i dialog med bygherren inden for rammerne af det afleverede forslag. Bygbarhed samt tilvejebringelse af tilfredsstillende dokumentation for overholdelse af danske byggebestemmelser. Projektets evne og robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme, herunder udarbejdelse af supplerende undersøgelser og beregninger ift. det økonomiske overslag. Forslag til den kommende tværgående proces i forbindelse med projektets realisering, herunder hvorledes de bydende vil sikre en omfattende interessent-inddragelse. Forslag til bemanding af opgaven inkl. CVer. Honorartilbud. Udbuddet efter forhandling vil i tilfælde af, at der udpeges flere vindere af projektkonkurrencen, blive gennemført som fortrolige, parallelle forhandlinger mellem udbyderen og de enkelte vindere af projektkonkurrencen. Dialog- og forhandlingsfasen forventes at kunne afdække firmaernes evne til at kunne deltage kvalificeret i den videre proces, samtidigt med at der skabes mulighed for ved fornøden viderebearbejdning inden for rammerne af det enkelte vinderprojekt at analysere projekternes evne og robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme. Dialog og forhandling foretages af byggeudvalget og bygherrerådgiveren, der efter endt forhandling afleverer skriftlig redegørelse og afrapportering om forhandlingsforløbet til dommerkomitéen. Konkurrencesproget er engelsk. Forhandlings- og kontraktsproget er dansk og engelsk. Arbejdssproget i forbindelse med projektets projektering og udførelse er dansk. Entrepriseudbud Udbudsformen for entreprisearbejderne er ikke endeligt fastlagt. Valg af udbudsform vil blive baseret på en udbudsstrategi, der tager udgangspunkt i den aktuelle markedssituation, og de enkelte projektafsnits kompleksitet samt kravet om budgetsikkerhed. Som udgangspunkt forventes projektafsnit, hvor det vil være fordelagtigt at inddrage de udførende entreprenørers kompetencer og ønsker i projektudformningen, at skulle udbydes i partnering på storentrepriseniveau på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Totalrådgiveren skal i givet fald indgå i partneringsteamet. Projektafsnit, hvor valg af løsninger primært er baseret på rådgiverens egne faglige kompetencer og valg, vil fordelagtigt kunne udbydes i normale fagentrepriser evt. med prisindhentning i tidligt udbud. 1.3 Konkurrencemateriale Konkurrencematerialet omfatter ud over nærværende program følgende bilagsmateriale, der tillige findes på DVD under bilag Luftfoto af området med angivelse af konkurrenceområdet. 2. Opmålingsplan med angivelse af eksisterende mål og koter. 3. Digital bymodel for området. 4. Plan- og snittegning af eksisterende kajkonstruktioner. 5. Plantegning af fysiske bindinger ved Åboulevarden og Europaplads. 6. Principtegning af eksisterende broer. 7. Århus Å, eksisterende forhold og tekniske principper for åbning 8. Kanaler ved den nordlige bastion. 9. Spildevandsbassin på Havnepladsen. 10. Plantegning fremtidig trafikale forudsætninger. 11. Geoteknisk notat. 12. Obligatoriske fotostandpunkter fra forskellige vinkler. 13. Rumskema for Multimediehuset. 14. Multimediehusets kerneværdier. 15. Idéhæfte Multimediehuset. 16. Transformation Lab Prototyping the Future. 17. Xperimentarium idéværksted for børn. 18. Kontraktretlige forhold. 19. Ydelsesbeskrivelser. 20. Bygherrekrav digitalt byggeri. 21. Hovedtidsplan. 22. Kalkulationsskabelon for økonomisk overslag. 23. Tilbudslister. 24. DVD med digital udgave af materialet. 3

4 1.4 Konkurrencens sekretær Rambøll Danmark A/S Projektdirektør Lars Peder Pedersen Olof Palmes Allé 22 DK 8200 Århus N Telefon Forespørgsler Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen skal formuleres på engelsk og må kun fremsendes på til konkurrencens sekretær. 1. spørgerunde: Spørgsmålene skal være konkurrencesekretariatet i hænde senest den spørgerunde: Spørgsmålene skal være konkurrencesekretariatet i hænde senest den For begge spørgerunder gælder det, at spørgsmål og svar vil blive rundsendt i anonymiseret form til samtlige konkurrencedeltagere 1-2 uger efter fristens udløb. Der vil den blive arrangeret et fælles møde for alle konkurrencedeltagere, hvor disse får lejlighed til at møde bygherren og udvalgte interessenter. Pause Konkurrenceforslagets omfang Konkurrenceområdet er opdelt i 2 delområder, benævnt A og B jf. Bind I, afsnit 4.1. Der skal udarbejdes et samlet forslag for delområde A og B, men forslaget skal udarbejdes således, at bedømmelseskomiteen hvor bedømmelseskomiteen vurderer, at dette giver den bedste løsning for Århus Kommune kan udpege selvstændige vindere for de to delområder A og B. Forslaget skal derfor som minimum omfatte følgende materiale: FÆLLES FOR DELOMRÅDE A + B: 1. Helhedsplan, mål 1:1000. Planen skal vise en samlet disponering af hele konkurrenceområdet. 2. Visualiseringer. Der ønskes visualiseringer af både eksteriør og interiør, herunder illustration af det overordnede greb om formgivningen i relation til omgivelserne, jf. pkt Digitale krav. Der er på forhånd udvalgt 3 obligatoriske fotostandpunker. 3. Beskrivelse. En kortfattet tekstbeskrivelse, der supplerer tegningsmaterialet med oplysninger om forslagets arkitektoniske og funktionelle hoveddisposition, byggetekniske principper, materialevalg, bæredygtighed, indeklimamæssige forhold, drifts- og vedligeholdsmæssige forhold samt andre relevante oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven, herunder hvorledes integreret design har været anvendt i processen. Hovedessensen af beskrivelsen placeres på plancherne. 4. Mapper. 50 A3 mapper med planchernes indhold i nedfotograferet eller ombrudt format samt det fulde tekstmateriale. 5. CD-rom. Deltagerne skal aflevere CD-rom indeholdende konkurrencematerialet nævnt under pkt. 1 til 18 excl. pkt. 5, 6, 14 og 18 i digital form. Materialet skal være brugbart som illustrationsmateriale i forbindelse med bedømmelsesudvalgets betænkning. 6. Navnekuvert. Med forslaget afleveres en ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende navneseddel i A4-format med forslagsstillerens navn, adresse og telefonnummer (dag/aften), samt kendingstallet. Kuverten forsynes med teksten Identification sheet og det valgte kendingstal. I samme kuvert afleveres oplysning om samtlige medvirkende i forslaget. Det skal være tydeligt, hvem der har ophavsret til forslaget, samt hvem der er kontaktperson. SPECIELT FOR DELOMRÅDE A: 7. Situationsplan, delområde A, mål 1:500. Planen skal mere detaljeret redegøre for den geometriske udformning af bastionen og å-åbningen samt bebyggelsens placering og relation til det omkringliggende byområde. Planen skal endvidere redegøre for de trafikale løsningsprincipper, herunder specielt adgangsmuligheder for gående og cyklister til bastionen. Endelig skal planen redegøre for behandlingen af friarealer, herunder byrumsinventar, belægninger, belysning m.v. Situationsplanen kan suppleres med typiske snit og eventuelle diagrammer, der redegør for det idémæssige indhold samt visualiseringer, der beskriver den foreslåede idémæssige bearbejdning. 8. Bygningstegninger, mål 1:200. Planer, facader og snit der på overskuelig måde redegør for den funktionelle og arkitektoniske disponering. Materialet skal have det nødvendige omfang for den fulde forståelse af den foreslåede løsning, herunder de forskellige funktioners indbyrdes fordeling. Planerne skal med møblering i forskellige hensigtsmæssige opstillinger vise fleksibilitet i indretningen af såvel biblioteksområder, administrative områder samt for det optionelle areal. Bygningstegningerne skal som nævnt under pkt. 5 afleveres i digital form på CD-rom. Til brug for kontrolopmåling af arealerne skal disse angives som et særligt tema, udført som lukkede polylinier. Der skal anvendes et format, der kan konverteres til dwg-format. 9. Plan af parkeringsetager, mål 1:500. En overordnet og foreløbig disponering af parkeringsanlægget, der overbeviser om, at det krævede antal køretøjer kan forventes placeret her. 10. Facadeudsnit, mål 1:50. Tegningen skal redegøre for materialeholdning, konstruktioner og arkitektonisk udtryk. Facadeudsnittene skal også demonstrere klimaskærmens egnethed i forhold til klimapåvirkningerne på stedet, samt dennes eventuelle bidrag til et bæredygtigt design. 11. Diagram. Diagrammatisk oversigt med bygningernes flow- og funktionsfordeling. 12. Arealopgørelse. Arealopgørelse opgjort i brutto- og nettoarealer. 13. Udfyldt kalkulationsskabelon. Der skal med besvarelsen afleveres en økonomisk redegørelse for gennemførelse af det i delområde A viste forslag jf. bind II, afsnit Tilbudsliste. Deltagerne skal udfylde og underskrive tilbudslisten for delområde A med kendingstallet og aflevere denne i en lukket kuvert, som forsynes med teksten Bid schedule, site A og det valgte kendingstal. Der kan ikke tages nogen form for forbehold.

5 SPECIELT FOR DELOMRÅDE B: 15. Situationsplan, delområde B, mål 1:500 med udsnit i 1:200. Planen skal mere detaljeret redegøre for den geometriske udformning af Havnepladsen inkl. forslag til en hel eller eventuelt delvis fjernelse af Pier 1. Planen skal endvidere redegøre for den eksisterende bebyggelses placering og relation til den nye omkringliggende offentlige plads samt for evt. mindre bygninger til understøttelse af de fremtidige anvendelsesmuligheder. Planen skal redegøre for de trafikale forhold og det rekreative forbindelsesforløb gennem området samt for den øvrige behandling af friarealerne, herunder byrumsinventar, belægninger, belysning m.m. Situationsplanen kan suppleres med typiske snit og eventuelle diagrammer, der redegør for det idémæssige indhold samt visualiseringer, der beskriver den foreslåede idémæssige bearbejdning. 16. Aktivitetsplaner, delområde B. Forslag til indretning og anvendelse af Havnepladsen på forskellige tider af året, herunder f.eks. placering af flytbare pavilloner, scener og lignende. 17. Udfyldt kalkulationsskabelon. Der skal i besvarelsen afleveres en økonomisk redegørelse for gennemførelse af det i delområde B viste forslag jf. bind II, afsnit Tilbudsliste. Deltagerne skal udfylde og underskrive tilbudslisten for delområde B med kendingstallet og aflevere denne i en lukket kuvert, som forsynes med teksten Bid schedule, site B og det valgte kendingstal. Der kan ikke tages nogen form for forbehold. 1.8 Digitale krav Projektet ønskes som helhed at blive gennemført efter kravene, der er specificeret i Det Digitale Byggeri. Projektweb er obligatorisk og der stilles krav om brug af 3D-modeller samt digital aflevering af data til drift og vedligehold. Yderligere informationer om Det Digitale Byggeri kan findes på internettet under mens udbyderens specifikke krav til digitalt byggeri er vedlagt som bilag 20. Til at belyse konkurrenceforslaget ønskes som minimum et antal stillbilled visualiseringer. Der er metodefrihed i forbindelse med fremstillingen af stillbillederne under forudsætning af, at bygværket og de omliggende bygninger og byinventar afbildes i et indbyrdes korrekt forhold. Det er op til den bydende at vælge det grafiske udtryk i billederne. Stillbilleder kan afleveres digitalt i JPG eller PDF-format på CD/DVD/Flash disk. Såfremt konkurrencedeltagerne vælger at aflevere videosekvenser af konkurrenceprojektet, kan disse afleveres i AVI eller MOV-format. Såfremt der benyttes en komprimeringsmetode, skal dette oplyses. Vælger konkurrencedeltageren at illustrere projektet med interaktive computervisualiseringer, skal software til afvikling vedlægges. Ved interaktive visualiseringer forstås her visualiseringer, hvor brugeren har mulighed for fri navigation og har mulighed for at kunne vælge egne ruter eller fremhæve særlige elementer i materialet. De bydende anmodes om at producere en KMZ-fil med henblik på publicering i Google Earth af konkurrenceprojektet. Filen kan indeholde en overordnet 3D-geometri af konkurrenceområdet og en forenklet repræsentation af Multimediehusets ydre. Den udleverede digitale bymodel vil med fordel kunne inkluderes i KMZ-filen. Modellen vil i første omgang præsenteres for dommerkomiteen, men vil senere kunne indgå i en publicering rettet mod offentligheden. 1.7 Forslagenes udførelse Forslaget skal være anonymt, og samtlige tegninger og beskrivelser skal i nederste højre hjørne være forsynet med et 5-cifret, vilkårligt valgt kendingstal. Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, skal være forfattet på engelsk. Alle tegninger skal udføres i en tegneteknik, der muliggør en klar opfattelse af forslagets udformning. Tegningerne må ikke opklæbes på hårde masonitplader, men kun på karton og lignende. Tegningerne skal være forsynet med ophængningsplan. Konkurrenceforslaget må maksimalt fylde 6 A0-plancher. Forslagene skal indleveres plane, emballeret med pap eller lignende. Formater over 60 x 84 cm skal sammenfoldes til dette format. Tegninger må ikke indleveres sammenrullede. Emballagen skal udvendigt forsynes med kendingstal og oplysning om antal tegninger. Forslagsstillerne opfordres til at indsende kopi af forslagets original, idet der ikke vil kunne ydes nogen form for erstatning for eventuel beskadigelse eller bortkomst af det indsendte materiale. Den bydende er velkommen til at supplere illustrationer med geometriske modeller eller bygningsinformationsmodeller i IFC2x3-format. I forbindelse med gennemførelse af projekterings- og udførelsesfaserne og ved aflevering af bygværket skal den vindende part være rede til at videredistribuere egne digitale data, herunder bygningsinformationsmodeller (BIM) til de af bygherren udpegede aktører i byggeriet. Bygherren ønsker generelt brug af bygningsmodeller under projekteringen, og ønsker modellerne overført via IFC og original format til de af bygherren udvalgte aktører. Der vil blive stillet krav om, at inkonsistens i data fx geometriske kollisioner afhjælpes i de digitale modeller under projekteringsfasen, og før udførelsen af byggeriet påbegyndes. Eventuelle viewere skal kunne installeres og afvikles som minimum fra Windows XP platform. Dommerkomiteen/bygherren kan vælge at se bort fra digitalt materiale, som kræver installation af særskilt software til visning, såfremt der viser sig vanskeligheder i forbindelse med installation eller brug af softwaren eller komprimeringsmetoder. Bygherren forbeholder sig ret til at publicere materiale fra konkurrencen i forhold til offentligheden og øvrige interessenter uden særskilt honorering til konkurrencedeltagerne. 5

6 1.9 Indlevering Forslaget skal enten være indleveret til et postkontor eller kurérfirma senest den og være adresseret til: Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Indkøb og udbud Indkøbskonsulent Eva Dyrberg Jensen Rådhuset, værelse 489 DK Århus C tydeligt mærket Design competition - MEDIASPACE eller være indleveret til Århus Kommune på samme adresse samme dag kl I forbindelse med indleveringen, som skal foregå anonymt, vil der blive udstedt en kvittering. Hvis forslaget indleveres på et postkontor eller til et kurérfirma, skal der omgående sendes en kopi af indleveringskvitteringen som anbefalet forsendelse til Eva Dyrberg Jensen. Som afsender anføres det valgte kendingstal - og uden at anonymiteten brydes - et telefonnummer, hvortil evt. henvendelse kan ske, såfremt forsendelsen ikke er kommet udskriveren i hænde eller der savnes bilag som f.eks. beskrivelse eller nav-nekuvert Bedømmelse De indsendte forslag vil blive bedømt af en bedømmelseskomité bestående af: Borgmester Nicolai Wammen, Århus Kommune. Rådmand for Kultur og Borgerservice, Flemming Knudsen, Århus Kommune. Rådmand for Teknik og Miljø, Peter Thyssen, Århus Kommune. Byrådsmedlem Dorthe Laustsen. Byrådsmedlem Keld Hvalsø Nedergaard. Byrådsmedlem Niels Brøchner. Byrådsmedlem Henrik Vestergaard. Direktør Hans Peter Svendler, Realdania. Direktør Peter Cederfeld, Realia A/S. Partner/arkitekt M.A.A., Bo Lautrup, partner, udpeget af Akademisk Arkitektforening. Partner/arkitekt M.A.A., Martin Wienberg Mortensen, udpeget af Akademisk Arkitektforening. Arkitekt M.A.A., Stig Lennart Andersson, udpeget af Akademisk Arkitektforening. Ingeniør udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Bedømmelseskomitéen har tilknyttet en række rådgivere, der deltager fast i alle bedømmelsesmøderne. Som rådgivere er udpeget: Direktør Carl Nielsen, Teknik og Miljø. Stadsarkitekt Gøsta Knudsen, Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø. Vejchef Niels Schmidt, Trafik og Veje, Teknik og Miljø. Juridisk chef Christian Mølgaard, Borgmesterens afdeling. Direktør Kirsten Jørgensen, Kultur og Borgerservice. Forvaltningschef Rolf Hapel, Borgerservice og biblioteker, Kultur og Borgerservice. Bygningschef Niels M. Poulsen, Byggeri og Planlægning, Kultur og Borgerservice. Chef for Hovedbiblioteket, Knud Schulz, Borgerservice og Biblioteker, Kultur og Borgerservice. Projektleder Marie Østergård, Multimediehussekretariatet, Borgerservice og Biblioteker, Kultur og Borgerservice. Projektleder Karen Skou. Realdania. Underdirektør Peter Kjølby, Realea A/S. Bibliotekschef Jens Lauridsen, Tårnby Kommunebiblioteker. Partner, arkitekt M.A.A. Ib Laursen, PLH arkitekter. Afdelingsleder Lars Peder Pedersen, Rambøll Danmark A/S. Herudover er der til bedømmelsen tilknyttet en specialistgruppe. Specialistgruppen består af: Arkitekt M.A.A. Knud Fladeland. Chef for Byplanafdelingen Lisbeth Errboe Svendsen, Teknik og Miljø Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, Kommuneplanlægning, Teknik og Miljø Afdelingsingeniør Michael Kirkfeldt, Trafik og Veje, Teknik og Miljø Beredskabschef Jakob Vedsted Andersen, Århus Brandvæsen Økonomisk konsulent Michael Friis Nielsen, Budget og Regnskab, Borgmesterens Afdeling Fuldmægtig Alice Johnsen, Rådmandssekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatschef Henrik Traberg, Sekretariatet for Borgerservice og Biblioteker, Kultur og Borgerservice Bygherrekonsulent, arkitekt M.A.A. Preben Nørgaard, Byggeri og Planlægning, Kultur og Borgerservice Chef for Borgerservice, Lene Hartig Danielsen, Borgerservice og Biblioteker, Kultur og Borgerservice Biblioteksdirektør Maija Berndtson, Helsinki City Library Chef for IT & Kommunikation Bo Fristed, Borgerservice og Biblioteker, Kultur og Borgerservice Specialist vedrørende kontorindretning Specialist vedrørende interaktivitet Specialist vedrørende bibliotekets børnedimension Kunstner. Deltagerne i specialistgruppen vil typisk blive tilknyttet et eller flere hovedtemaer i forbindelse med bedømmelsen med afsæt i den enkeltes kompetence. Bedømmelseskomitéen har ret til yderligere at indkalde yderligere sagkyndige. 6

7 1.11 Bedømmelseskriterier Vinderne af projektkonkurrencen vil blive udpeget efter følgende kriterier i uprioriteret rækkefølge: Sammenfattende arkitektonisk, æstetisk, funktionel og teknisk vurdering i forhold til konkurrenceprogrammet. Anvendelse af integreret design, herunder integration, synergi og sammenhæng mellem arkitektonisk koncept, bærende konstruktioner, bæredygtige tiltag og tekniske installationsprincipper. Økonomisk anlægsoverslag, herunder forslagets robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme. Det vurderes specifikt, hvorledes integreret design har været anvendt udfra en anlægsøkonomisk og teknisk betragtning. Honorarbudget. I forbindelse med bedømmelsen vil der blive foretaget en kontrolopmåling af etagearealet. Bedømmelseskomitéen forbeholder sig som nævnt ret til at udpege selvstændige vindere af de 2 delområder A og B. Såfremt dette skulle blive tilfældet, opdeles det efterfølgende udbud efter forhandling i 2 selvstændige udbud omhandlende hhv. delområde A og delområde B. En konkurrencedeltager kan i tilfælde af en opdeling godt blive udpeget til at deltage i udbudet efter forhandling for begge delområder, men forhandlingen vil i givet fald foregå i separate forløb Vederlag Alle konkurrencedeltagere, der afleverer et gennemarbejdet og konditionsmæssige forslag, vil blive honoreret med ekskl. moms, som kommer til udbetaling, når projektkonkurrencen er afgjort. Vinderne af projektkonkurrencen modtager hver yderligere ekskl. moms for at deltage i et udbud efter forhandling for område A og ekskl. moms for at deltage i et udbud efter forhandling for område B. Såfremt der gennemføres et fælles udbud efter forhandling for område A og B, modtager hver deltager ekskl. moms. Udbyderen dækker endvidere i forbindelse med udbuddet efter forhandling dokumenterbare rejseomkostninger i f.m. forhandlingsmøderne. De nævnte vederlag betragtes som et aconto honorar, der fratrækkes honoraret for tjenesteydelsen hos den vinder, som indgår en tjenesteydelseskontrakt med Århus Kommune Rettigheder Ejendomsretten, herunder brugsretten til forslagene, tilhører udbyderen. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren. Århus Kommune og Realdania har ret til at publicere de indkomne forslag. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst Forsikring Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at forslagsstillerne opbevarer originaler af forslagene Returnering af forslagene Forslagene returneres ikke Udstilling og publicering Umiddelbart efter offentliggørelsen af resultatet af udbudet efter forhandling, vil forslagene blive udstillet. Tid og sted vil blive meddelt senere. Tredjepart har ret til at gengive de indsendte forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier, dog kun med angivelse af forslagsstillernes navne. Hvis sagen standses, før der er underskrevet kontrakt med vinderen, eller måtte den udbudte opgave ikke blive overdraget vinderen inden to år efter konkurrencens afslutning, tilkommer der vinderen af område A en kompensation på yderligere ekskl. moms og vinderen af område B yderligere ekskl. moms. Såfremt der kun er udpeget én vinder for område A og B, udbetales en kompensation på ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en acontoudbetaling af rådgivningshonoraret. 7

8 2 ØKONOMISKE OG TIDSMÆSSIGE ASPEKTER 2.1 Budgetramme Bygherrens budgetramme for det samlede projekt er mio. DKK (=177 mill. ) fordelt således: mio. DKK Delområde A Base (Bastionsopbygning, P-anlæg, trafikkorridorer, kælderfunktioner, spor- og belægningsarbejder, inventar på terræn m.v.) 435 Bygning ekskl. kælderfunktioner (Multimediehuset, optionelt areal og ankomstcentret) 600 Å-åbning og omforandring af Europaplads inkl. broer 110 I alt mio. DKK ekskl. moms Delområde B Omforandring af Havnepladsen inkl. hel- eller delvis fjernelse af Pier Ændring af vej- og banetracé 40 I alt mio. DKK ekskl. moms 180 Alle beløb er i prisniveau januar Områdebegrænsningen fremgår af bind I, afsnit 4. Budgetrammen indeholder alle byggeudgifter (håndværkerudgifter, projekteringsudgifter, fast inventar m.v.) fra som området henligger i dag til det færdige projekt er gennemført med undtagelse af følgende: Grund Bygherresekretariat Løst inventar, herunder møbler, reoler, skranke m.v. IT- og AV-udstyr inkl. telefoni Sceneteknik Sorteringsanlæg Landinspektørafsætninger samt supplerende geo- og miljøtekniske undersøgelser Lokalplan, byggesagsgebyr og forsikringer Tilslutningsafgifter, deponeringsudgifter m.v. Endvidere skal der ikke medregnes udgifter til anlæggelse af letbanen, herunder detailindretning af letbanestationen. Århus Kommune afsætter desuden 1% af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning. Dette beløb indgår heller ikke i rammen. 2.2 Økonomisk redegørelse Overholdelse af budgetrammen er helt essentielt for projektets gennemførelse og vil blive et centralt omdrejningspunkt gennem alle projektets faser. Gennemsigtighed og troværdighed i budgetplanlægningen vil derfor blive et afgørende kriterium for valg af det endelige projekt og den endelige rådgiver. I forbindelse med projektkonkurrencen skal de bydende anvende den, i bilag 22, vedlagte kalkulationsskabelon, der via arealopgørelser og enhedspriser successivt beregner projektets økonomi. Der må gerne vedlægges underbilag, der dokumenterer de valgte enhedspriser. Den udfyldte kalkulationsskabelon skal afleveres i såvel papirformat som digitalt. Der skal afleveres udfyldt skabelon for både område A og B. Udfyldelsen af kalkulationsskabelonen vil udover vurdering af forslagets økonomi også blive anvendt til en vurdering af tilbudsgiverens evne til prissætning af byggeprojekter i denne kategori. Begge dele indgår i bedømmelsen af forslaget, jf. bedømmelseskriteriet Økonomisk overslag. I forbindelse med udbudet efter forhandling vil projektets økonomi blive ét af hovedtemaerne. Udbudsvilkårene fastlægges som tidligere nævnt først endeligt, når vinderen/vinderne af projektkonkurrencen er fundet. Det er dog forventeligt, at projektets evne og robusthed til overholdelse af den økonomiske ramme som minimum vil vægte i samme størrelsesorden som den arkitektoniske løsning. De konkurrerende bør således allerede i forbindelse med projektkonkurrencen have anlægsøkonomi som et væsentligt udgangspunkt for opgavebesvarelsen. Endvidere bør man forberede sig på at kunne indgå i en intensiv dialog med udbyderen om projektets bygbarhed samt de valgte løsningsprincipper og disses prissætning i tilfælde af, at man skulle gå videre til udbudet efter forhandling. Søgning Internet adgang 2.3 Forventet tidsplan for projektets gennemførelse Tidsplan for projektets gennemførelse er vedlagt som bilag 21 til nærværende konkurrenceprogram. 8 Ved gennemførelse i partnering kombineret med tidligt udbud forventes byggeriet påbegyndt i det tidlige forår 2011 med ibrugtagning ultimo Havnepladsen ibrugtages dog først ultimo 2015.

9 3 BÆREDYGTIGHED Det er udbyders forventning, at bæredygtighed indtænkes som en naturlig del af projektet, og at det indgår som en væsentlig del af det integrerede design. Bæredygtighed ønskes indtænkt i såvel bygningskomplekset som i udformningen af de omkringliggende arealer. Bygningskomplekset tænkes således at fremstå som et bæredygtigt ikon, low emission/ low use byggeri. I takt med befolkningens stigende miljøbevidsthed, delvist som følge af diskussionerne om klimaforandringer og global opvarmning, samt Århus Kommunes byråds beslutning om at Århus Kommune som samfund skal være CO2-neutral i 2030, er det et uomtvisteligt krav, at de offentlige byggerier går forrest og anviser nye måder at tænke energimæssigt. Det er tænkeligt, at en del af temaudstillingerne på Multimediehuset i fremtiden netop vil omhandle globale perspektiver, herunder energiforbrug og forurening. Det er derfor et krav, at det nye byggeri indrettes og udformes med tanke på netop de muligheder der ligger her, så bygningen også kan anvendes som sit eget anskueliggørende eksempel og evt. foregribe det nye bygningsreglement, der forventes i 2015, og som yderligere vil skærpe kravene til begrænsning af energiforbruget i bygninger. Udover selve bygningen skal der som nævnt også på de omgivende arealer specielt havnepladsen arbejdes med bæredygtige løsninger. Overordnet er det ønskeligt om forslaget foregriber muligheder som endnu ikke er almindeligt kendte, end at det blot opfylder bestemmelser, som allerede er indarbejdede lovgivningsmæssigt. 3.1 Bygherrens overordnede miljøkrav Bygherren prioriterer følgende miljøpåvirkninger højest: Energiforbruget i driftsfasen Indeklimaet for bygningens brugere og medarbejdere Brugen af farlige stoffer (f.eks. lime, fugemasser og overfladebehandlinger) Det betyder ikke, at der kan ses bort fra øvrige miljøpåvirkninger, der er forbundet med opførelsen og driften af Multimediehuset og de omgivende arealer. Således skal der f.eks. i valget af konstruktionsmetoder og materialer indgå miljømæssige overvejelser, og særligt skal brugen af knappe, ikke-fornyelige ressourcer minimeres. Endvidere skal de sociale aspekter af bæredygtighed tilgodeses ved valg af materialer, der er udvundet og forarbejdet under arbejdsmiljømæssige forsvarlige forhold. Refleksion 3.2 Miljørigtig projektering Allerede i konkurrencefasen skal der anvises miljø- og energirigtig tiltag i projektet, der senere kan danne baggrund for en miljørigtig projektering. Der skal foretages en samlet miljømæssig optimering af projektet, omfattende både arkitektur, indretning, konstruktionsprincipper, installationssystemer og materialer. Miljøindsatsen skal integreres i den samlede planlægning, projektering og udførelse, og den skal gennemføres med respekt for de æstetiske, funktionelle, byggetekniske og driftsmæssige krav, der stilles til projektet. Det skal her særligt bemærkes, at bygherren anser god arkitektur (omfattende såvel bygningens ydre og indre fremtræden som dens funktionelle egenskaber herunder fleksibilitet mht. indretning og anvendelse) som en væsentlig miljømæssig faktor, idet god arkitektur vil øge bygningens faktiske levetid og mindske behovet for ombygninger. Dette medfører i sig selv lavere ressourceforbrug. Ved opstarten af projekteringen skal der ske en kortlægning af det konkrete projekts miljøpåvirkninger og effekter. Formålet med miljøkortlægningen er at tilvejebringe et overblik over projektets type og påvirkninger på miljøet, bygherrens egne miljømål/holdninger, myndigheders miljømål, og de lokale forhold. De økonomiske muligheder, begrænsninger og prioriteringer kortlægges ligeledes. Kortlægningen dækker alle faser i byggeriets levetid. Kortlægningen vil resultere i en liste over miljøpåvirkninger og -effekter, knyttet til Multimediehuset og de omgivende arealer. Der udarbejdes herefter et forslag til prioritering af miljøindsatsen. Prioriteringen foregår i en dialog mellem bygherren, dennes rådgivere og de projekterende. 3.3 Energiforbrug Bygningens energiforbrug ønskes begrænset gennem anvendelse af passive foranstaltninger, som f.eks. passiv solvarme, aktiv havvandskøling samt varme- og køleakkumulering i bygningskonstruktionerne, dagslysanvendelse mv. Først når de passive foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, bringes aktive foranstaltninger i anvendelse som f.eks. systemer til opvarmning, køling og belysning. Udendørs belysning af og omkring bygningen samt belysning på Havnepladsen og de øvrige arealer indeholdt i projektet ønskes udformet således, at elforbruget begrænses. Udover anvendelse af energibesparende belysningsarmaturer tænkes her også på muligheden for at opbygge belysningsanlægget hierarkisk, således at alt lys ikke skal tændes og slukkes på én gang, men at belysningen kan gradueres efter behovet ligesom dagslyset skifter karakter og styrke igennem døgnet og året. 3.4 Indeklima Ved udformningen af bygningen og dens installationer skal det sikres, at brugerne af bygningen sikres et sundt og godt indeklima, herunder bl.a. en god dagslystilførsel. Indeklimaet skal således føles neutralt i forhold til den aktivitet, der finder sted i det enkelte rum. Der skal her særligt påpeges klimaskærmens store betydning for såvel indeklima som energiforbrug. Klimaskærmen ønskes udformet under hensyntagen til såvel æstetiske, indeklimamæssige og energimæssige hensyn. Glaspartier i facader og evt. i tag skal optimeres/minimeres mht. glasareal og solafskærmning, således at der opnås den optimale balance mellem dagslysindfald og solvarmetilførsel. 9

10 4 PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER 4.1 Kommuneplan 2001 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 udgør den overordnede ramme for omdannelsen af områderne fra havneformål til forskellige former for byformål. I Kvalitetshåndbogens hovedstrukturdel redegøres blandt andet for de overordnede attraktioner og strukturelle sammenhænge, udsigter, overordnede bymæssige kvaliteter mv. der lægges vægt på i forbindelse med De Bynære Havnearealers omdannelse, integration og samspil med den øvrige by, erhvervshavnen og bugten. Der redegøres endvidere for de udsigtsmæssige, bymiljømæssige og grundlæggende arkitektoniske værdier, der knytter sig til de enkelte afsnit af De Bynære Havnearealer. Endelig fastlægger Kvalitetshåndbogen kommuneplanrammerne for de enkelte nye byområder. Domkirken M ølleparken Aros Rådhuset Musikhuset Havnebyrummet ved fjernelse af hele Pier 1. Kystvejen, mod bugten af det aktive havneerhvervsområde på Mellemarmen, mod nord af Pier 2 og mod syd af Mindet ved å-udløbet. Nedenstående er væsentlige uddrag fra Kvalitetshåndbogen. Vedrørende samspillet mellem byen, havnen og bugten: Havnebyrummet fremkommer ved en bearbejdning af kajanlæg i de indre havnebassiner, som i dag er adskilt af Pier 1, etablering af to markante bastioner, samt en samlende havneplads placeret ud for Domkirken. Århus bys placering ved bugten og samspillet mellem byen, havnen og det omgivende landskab er medvirkende til at give byen en særlig karakter og kvalitet. Den overordnede vision er, at dette samspil såvel det rekreative, som bebyggelsesmæssige og funktionelle, skal sikres gennem den løbende udvikling af byen og havnen. Planen beskriver i to ligeværdige alternativer muligheden for hel eller delvis fjernelse af Pier 1. I det ene, som bygger på 1. præmieforslaget fra byplanidékonkurrencen i 1999, etableres en stor åben vandflade ved at fjerne hele Pier 1. Det andet går ud på, at der ved en delvis fjernelse af Pier 1 kan etableres enten en udvidelse af havnepladsen som en ubebygget ø eller nye byggemuligheder, der økonomisk kan understøtte omdannelsen af De Bynære Havnearealer. Med omdannelsen af De Bynære Havnearealer er der på én gang opstået mulighed for en markant udvidelse af Midtbyens område, herunder udvikling af en helt ny bydel direkte ud mod bugten, samt at styrke samspillet mellem de eksisterende midtbyområder, havnen og bugten. Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer bygger på to grundelementer, som skal medvirke til at styrke dette samspil: den rekreative forbindelse og havnebyrummet. NB: Byrådet har senere besluttet at muligheden for en bebyggelse af Pier 1 frafaldes, således at rammen for en samlet projektkonkurrence, herunder konkurrence for den sydlige bastion, havnepladsen og å-åbningen fra Mindebroen til havnen bliver, at der i konkurrenceprogrammet lægges op til en hel eventuel delvis fjernelse af Pier 1 - og ikke en egentlig bebyggelse. Om den rekreative forbindelse fremgår blandt andet: Det første grundelement er etableringen af en rekreativ forbindelse der skal forløbe gennem De Bynære Havnearealer fra nord til syd. Forbindelsen skal dels fungere som bindeled mellem Midtbyen, de nye byområder, havnen og bugten, dels skabe forbindelse mellem de forskellige nye byområder og attraktioner. Havnebyrummet vil blive et af de vigtigste rum i byen, og vil, beliggende tæt ved cityområdet og åens udløb, komme til at udgøre det markante bindeled mellem byen og bugten. Bygningernes anvendelse skal medvirke til at aktivere hele området og danne et nyt aktivt rum i Midtbyen. Herved vil Havnebyrummet blive en pendant til kulturinstitutionsområdet ved Rådhusparken, Musikhusparken og Mølleparken, med Å-promenaden og Strøget som sammenbindende elementer. Som hovedprincip skal forbindelsen bestå af en sti for fodgængere og cyklister, som forløber parallelt med en kanal eller et kanal motiv. Kanalmotivet kan f.eks. være spejlbassiner, vandtrapper eller markering i belægninger. Vedrørende Havnebyrummet: Det andet af Helhedsplanens grundelementer er etableringen af et stort sammenhængende havnebyrum, centralt beliggende i området ud for Domkirken. Havnebyrummet skal stå i forbindelse med Midtbyens øvrige torve, pladser og strøggader og have visuel forbindelse med bugtens vandflade og Mols, og omvendt. Havnebyrummet er på bysiden afgrænset af havnefrontbebyggelsen langs Havnegade, Skolebakken og 10 Str øget Med udgangspunkt i en situation hvor Pier 1 fjernes helt, viser illustrationen de væsentlige forhold, der skal respekteres i forbindelse med bebyggelse i havnebyrummet. Hovedkonceptet fra havnekonkurrencen

11 Vedrørende den nordlige og sydlige bastionsbebyggelse: SKOLEBAKKEN NORDHAVNSGADE Det er intentionen at de nye bebyggelser skal fremstå som markante/ skulpturelle bygningsværker med særlige arkitektoniske kvaliteter og sammen med den eksisterende havnefrontbebyggelse, udgøre byens nye profil mod bugten. Bygningerne skal med indbyrdes afstemt volumen og arkitektonisk udformning danne en nordlig og en sydlig indramning af havnebyrummet, og som de karaktergivende, dominerende bebyggelser være i indbyrdes dialog tværs over havnebassinet. Den arkitektoniske dialog kan endvidere styrkes ved at bebyggelserne åbnes mod hinanden og havnebassinet samt at der etableres udendørs opholdsarealer, trappeanlæg m.v. tæt på vandspejlet og med udsigt over havnebyrummet. SKOLEGYDE SKIBBROGADE Den unikke placering, hvor byen møder vandet og den rumlige samhørighed mellem de to bygninger, skal afspejle sig i bygningernes udformning. Bygningerne skal have god tilgængelighed og rumme mulighed for nye visuelle oplevelser af byen, havnen og bugten, såvel indendørs som udendørs. Bygningernes underste etager skal indeholde funktioner der kan medvirke til at skabe liv i bybilledet. HAVNEGADE Der skal etableres offentligt tilgængelige parkeringsanlæg i bebyggelsernes underetager eller i underjordiske anlæg. NORDHAVNSGADE MINDEBROGADE P EUROPAPLADS HONNØRKAJEN MINDET EKS. PÅ NY KAJKANT FRA DE BYNÆRE HAVNEAREALER EKS. KAJKANT BANETRACÉ PERRON BOMANLÆG BYGGEFELT MED BYGNINGER I SÆRLIG INDBYRDES DIALOG EKS. BYGNINGSMÆSSIGE KVALITETER REKREATIV FORBINDELSE/ RELATEREDE PLADSER VISUELLE ÅBNINGER VIGTIGE KRYDSNINGSPUNKTER FOR LETTE TRAFIKANTER NYT P-ANLÆG UNDER TERRÆN ADGANG TIL P-ANLÆG Med udgangspunkt i en situation hvor Pier 1 fjernes helt, viser illustrationen de væsentlige forhold, der skal respekteres i forbindelse med bebyggelse i havnebyrummet. P Dialogen mellem de eksisterende bymæssige kvaliteter og de nye bastionsbebyggelser er afgørende for det samlede havnebyrums rumlige kvalitet 11

12 4.2 Lokalplan Specielt vedrørende den sydlige bastion: Bebyggelsens relation til åens udmunding i havnen skal gives særlig opmærksomhed. Området vil med den nye bebyggelse, åens frilægning på det sidste stykke mod havnen og nedlæggelsen af den interne havnevej blive et nyt væsentligt bindeled mellem byen og havnen. Afgrænsning af byggefeltet skal respektere væsentlige sigtelinier fra byen mod havnebassinet og bugten. Der udarbejdes en ny lokalplan for området på baggrund af det vindende forslag og den eventuelle bearbejdning af dette i det efterfølgende forhandlingsforløb. Gældende eksisterende lokalplaner vil blive sløjfet/ændret i overensstemmelse hermed. Der kan eventuelt indgå en niveaufri krydsning mellem bebyggelsen og Åboulevarden, således at fodgængere kan bevæge sig henover trafikken ved Europaplads, frem til bebyggelsen og videre ud på havnearealerne. Forbindelsen kan eksempelvis føres via en rampe som starter ved Mindebrogade og følger åen til bebyggelsen. Derudover skal der være adgang i terrænniveau og mulighed for offentlig adgang langs åen og rundt om bebyggelsen langs kajkanten. Udformningen af den nye bebyggelse vil skulle koordineres med frilægningen af åen fra Mindebrogade til Mindet, således at åen får et markant og attraktivt udløb i havnen i samspil med den nye bebyggelse. Grenåbanen opretholdes med sin nuværende linieføring og det forudsætter, at der i forbindelse med den nye bebyggelse gives mulighed for indplacering af baneforløbet samt et standsningssted. Byrådet har i 2005 principgodkendt en letbanevision, der går ud på at etablere første fase af en letbanestrækning fra Århus Midtby til Lisbjerg Byudviklingsområde. Letbanen skal fra Hovedbanegården til Nørreport forløbe i Grenåbanens tracé. Der er efterfølgende arbejdet videre med en konkretisering af planen og her indgår to spor til Grenåbanen/letbanen samt en station integreret i Multimediehusets ankomstcenter. Illustration fra konkurrencen 4.3 Højhuspolitik Øvre niveau Byggehøjde Århus Byråd har vedtaget en højhuspolitik der fastlægger, at ny bebyggelse indenfor Midtbyen som hovedregel ikke må overstige 6 etager eller meter over terræn. Intentionen er, at den traditionelle byprofil med den historiske by og Domkirkens tårn for enden af den lavt beliggende ådal og de bynære skove som baggrund skal fastholdes. Havnearealerne er dog udpeget som et område, hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises. Bebyggelsens højde fastlægges derfor som udgangspunkt til maksimalt 25 meter. Det kan ikke afvises, at bebyggelsen kan udføres i en større højde, hvis det kan begrundes arkitektonisk eller visuelt. Publikumsfunktioner langs nedre gangzone Antallet af etager og byggehøjder defineres i byggefeltet med udgangspunkt i en terrænkote på 2,5. Dvs. at evt. etager i en bastionsopbygning over dette niveau skal medregnes i bebyggelsens samlede etageareal. 12 Åpromenaden 48,2% er her vist videreført i sydbastionens to hovedniveauer som begge leder til havnepladsen. Grenåbanen og den rekreative forbindelse passerer under bastionsbebyggelsens øverste dæk.

13 5 TRAFIKALE FORHOLD 5.1 Overordnet struktur Trafikplanen for den fremtidige trafikstruktur i Århus midtby klassificerer vejnettet mere differentieret end hidtil. Trafikplanens initiativer skal bidrage til at reducere den gennemkørende trafik i Midtbyen og sikre, at en større andel af den samlede trafik i Midtbyen foregår på cykel eller med kollektive transportmidler. Transportmiddelvalget påvirkes primært ved at forbedre de fysiske forhold for busser og cykler, og dermed gøre disse alternativer mere attraktive. Trafikforbindelsen langs havnen er et af de strategiske ombygningsprojekter, der er tiltænkt en nøglerolle i fredeliggørelsen af Århus Midtby. Visionen for området er et trafiksystem, som domineres af lette trafikanter og kollektiv trafik med begrænsede muligheder for gennemkørende biltrafik. Ombygningen spiller også en vigtig rolle i bestræbelserne på at mindske trafikkens barrierevirkning og på den måde sammenbinde de bynære havnearealer med midtbyen. Trafikplanens initiativer understøtter således udviklingen af de bynære havnearealer. Havnebyrummet spænder fra kajkanten mod øst til den eksisterende husrække mod vest. Her set fra Skolebakken mod Europaplads. I dag udgør vejforbindelsen langs havnen to overordnede trafikårer, der er stærkt trafikerede med til biler i døgnet og med en høj andel af tung trafik. I fremtiden nedlægges den interne Nordhavnsgade, mens Havnegades karakter helt ændres. Det fremtidige tværprofil indrettes under hensynstagen til den lette tværgående trafik. Dette sker med etablering af blot to kørebaner med lav hastighed. Derudover etableres stier for den lette trafik og to banespor til den kollektive trafik. På strækningen mellem Nørreport og Sønder Allé ændres vejens tværprofil. Fra at være en trafikvej med mange spor og svingbaner, skal der etableres en imødekommende forbindelse med rene linier og en entydig arkitektur. Havnebyrummet, der starter ved kajkanten, skal kunne række henover den ombyggede Havnegade og banen og helt ind til de eksisterende bygningsfacader på bysiden. Princippet for vejbetjeningen til de bynære havnearealer er vist på figur 5.1. Nordhavnsgade nedlægges og den fremtidige primære biladgang vil være fra Nørreport til Nordhavnen og den nordlige Bastion, samt fra Mindet til Multimediehuset og den sydlige bastion med tilhørende P-anlæg og videre ud på Havnepladsen. I 2005 tog Århus Byråd en principbeslutning om, at der på sigt skal etableres letbane i Århus. Letbanen skal danne rygraden i visionen om at skabe et større sammenhængende kollektivt trafiknet i Århus. I Letbane-visionens første etape indgår bl.a. strækningen langs havnen, hvor letbanemateriellet skal anvende dele af det eksisterende sportracé for Grenåbanen. Det er planen at det fremtidige byudviklingsområde på Nordhavnen også skal betjenes af letbanen. For at sikre den størst mulige fleksibilitet og fremkommelighed for letbanen, er det i forbindelse med nærværende konkurrence vedtaget, at der forberedes for en dobbeltsporet banestrækning langs havnen. Eks. på letbaneløsning i tæt byområde Figur 5.3 Væsentlige sigtelinier for tilstødende byrum, samt princip for hvordan der sikres offentlig færdselsmulighed langs alle kajkanter. [Figur fra Kvalitetshåndbogen for de Bynære Havnearealer] Tværgående let trafik Sigtelinier Træskibshavnen Østbanetorvet Nørreport Skt. Olufs Gade Skolegyde Østbanetorvet BY Som tidligere nævnt er den rekreative forbindelse sammen med havnebyrummet de to grundelementer som helhedsplanen bygger på. Dele af forløbet for den rekreative forbindelse er vist sammen med de vigtigste krydsningspunkter for lette trafikanter på Figur 5.2. Placeringen af de kommende letbanestationer langs havnen fremgår også af figuren. Åboulevarden Nørreport Mindet Sønder Allé Værkmestergade BY ERHVERVSHAVN BILADGANG TIL HAVNEAREALERNE VEJKRYDS GRENÅBANEN Figur 5.1 Udsnit af princip for biladgang til De Bynære Havnearealer beskrevet i Kvalitetshåndbogen for De Bynære Havnearealer. [Figur fra Kvalitetshåndbogen] Ved Multimediehuset skal den rekreative forbindelse føres igennem og uden om bygningen, samtidig med at der skal være adgang for lette trafikanter fra forbindelsen til Åboulevarden via Europaplads. Krydset ved Skolegyde, Skolebakken, Skibbrogade, Havnegade er et meget vigtigt element i at sammenbinde den centrale havneplads og den gamle bykerne ved Domkirken. Der ønskes i konkurrencen forslag til hvordan der skabes et sammenhængende og velfungerende miljø indenfor konkurrenceområdet. Det er ikke meningen, at der i arkitektkonkurrencen skal udarbejdes et trafikteknisk design, men der ønskes planer i forskellige detaljeringsniveauer, jf. de konkurrencetekniske betingelser. Trafikale forudsætninger fremgår af bilag 10. REKREATIV FORBINDELSE VIGTIGT KRYDSNINGSPUNKT FOR LETTE TRAFIKANTER GRENÅBANEN STANDSNINGSSTED FOR GRENÅBANEN KOLLEKTIV TRAFIKFORBINDELSE (evt. en forgrening af Grenåbanen) Figur 5.2 Udsnit af forløbet for den rekreative forbindelse, med angivelse ved pile af vigtige krydsningspunkter for lette trafikanter. De runde cirkler angiver de kommende letbanestationer. [Figur fra Kvalitetshåndbogen]. 13

14 5.2 Bane og stationer i forbindelse med konkurrenceområdet Der er to hovedprincipper for den fremtidige banebetjening langs havnen. Samtidig er baneforholdene i de enkelte scenarier de mest fastlåste geometriske elementer inden for konkurrenceområdet. SKOLEGYDE SKOLEBAKKEN NORDHAVNSGADE Det ene princip er to spor i en korridor på min. 9,75 m bredde med plads til både letbane-, regional og godstog. Udformningen af disse følger de gældende regler for fjernbaner. Reglerne indebærer, at krydsningen af sporene kun kan ske enten ved bomanlæg eller ude af niveau og strækningen langs havnen skal derfor sikres med en barriere af en eller anden form. Den anden mulighed er en dobbeltsporet strækning, der et designet efter letbaneregler. De vigtigste forskelle er, at bredden af det samlede profil er reduceret til 7,25 m, samt at sporene kan krydses i niveau uden bomanlæg. Der er i dette tilfælde ikke et krav om afskærmning eller barriere langs sporene. Letbanereglerne giver det ønskelige profil ud fra en byplanmæssig, trafikal og arkitektonisk betragtning. Men i henhold til gældende landspolitisk beslutning om at opretholde godstransporterne til Grenå Havn er det i dette konkurrenceprogram en forudsætning, at banekorridoren er 9,75 m bred, og at banen ikke kan krydses i niveau uden bomanlæg. Mellem bomanlæggene indhegnes banen. SKIBBROGADE Følgende figur viser baneforholdene med angivelse af de to spor i den 9,75 m bredde korridor, perroner og bomanlæg. MINDEBROGADE HAVNEGADE Placeringen af begge spor ligger fast i et tracé, der er knyttet op på den eksisterende Grenåbane. Vertikalt skal sporene også følge det eksisterende spor i terræn. Den overordnede placering af standsningsstederne jf. figuren ligger også fast. Banekorridoren er i det følgende beskrevet fra syd mod nord. Sporene krydser Mindet, hvor det eksisterende bomanlæg udvides afh. til det ekstra spor. Passagen af åen sker i dag på en ældre banebro, der er beskrevet i bind I, afsnit 7. Ved Multimediehuset/Ankomstcentret på den sydlige bastion etableres en station/stoppested. Perronens placering, længde og retliniet udformning skal overholde retningslinierne i det følgende afsnit samt bilag 10. Der ønskes her forslag til et urbant og trygt design af perronområderne. NORDHAVNSGADE Videre mod nord er sporene adskilt fra Havnegaden og havnepladsen af et lavt hegn. Umiddelbart nord for krydset med Skolegyden etableres et stoppested for banen. HONNØRKAJEN EUROPAPLADS MINDET 14 EKS. PÅ NY KAJKANT FRA DE BYNÆRE HAVNEAREALER EKS. KAJKANT BANETRACÉ PERRON BOMANLÆG Figur 5.4 Baneforhold inden for konkurrenceområdet.

15 Omkring rullende banemateriel og gods skal der af sikkerhedsgrunde sikres et frirum beskrevet ved et fritrumsprofil. Alle elementer inden for konkurrenceområdet udføres i respekt for, at to regional- eller godstog kan passere hinanden samtidig. Dette krav giver det nødvendigt samlede fritrumsprofil en minimumsbredde på 9,75 m og højde på 4,80 m. 2,5 9,75 1,9 3,5 SKO L EB SKOL E EGYD Ved perronerne skal der være en min. afstand på 3,5 m fra faste genstande til grænsen for togets fritrumsprofil. Over meget begrænsede strækninger ved enkeltstående faste genstande og lign. må bredden reduceres til 1,9 m. Et eksempel på et tværsnit er vist på figur 5.5-a: Det er vigtigt, at der mellem banen og vejen gennem bygningskomplekset sikres plads til både den fornødne perronbredde samt konstruktioner og evt. trappesystemer mm. Selvom der ønskes et urbant design, må forslagene ikke indeholde dørsystemer mellem perronkanten og toget (togets fritrumsprofil). NORD HAVN SGAD E EGYD NORD HAVN SGAD E SKO L EB AKK EN AKK EN Figur 5.5-a Tværsnit med to regionaltog med fritrumsprofil, perroner og rulletrapper. Det samlede fritrumsprofil er min. 9,75 m på det bredeste sted. SKOL R D EB Fritrumsprofiler og perronudformning 4, E Vejstrukturen i forbindelse med konkurrenceområdet DE OGA MI N DE Multimediehuset, P-anlægget, varegården og den centrale havneplads skal vejbetjenes fra Mindet. Krydset ved Mindet bliver et signalanlæg og anlæggets placering ligger fast som vist med den sydlige cirkel på figur 5.6. Herfra føres vejen over åen på en ny vejbro. NO RD HA VN SG A HAVNEGAD E DE NO RD HA VN SG A HAVNEGA DE Strukturen for vejene i og umiddelbart omkring konkurrenceområdet er vist på nedenstående Figur 5.6. Vejens kørebane skal være min. 7 m. bred. Det er et krav, at der etableres en særskilt ind- og udkørsel til P-anlægget og til varegården, så de forskellige trafikstrømme ikke sammenblandes. ADE ROG D EB Cykelsti EU EU VAREGÅRD PA P M IN DE T Et muligt forslag til et tværprofil for vejen gennem Multimediehuset/bastionen er vist på nedenstående figur. JEN KA S AD PL JEN KA S AD PL M ØR NN HO RO PA P ØR NN HO RO VAREGÅRD Vej Vejen skal gennem Multimediehuset/bastionen have en frihøjde på min. 4,5 m. Der skal etableres min. én vendemulighed på den sydlige del af Havnepladsen, således at en sættevogn og en turistbus kan vende rundt og køre tilbage gennem huset/bastionen. Vejens forløb kan indenfor de begrænsninger det tilstødende baneanlæg giver tilpasses den ønskede udformning af Multimediehuset og den sydlige bastion. IN DE T 3,5 m Figur 5.5-b Forslag til tværprofil. P Road connections Vejforbindelser New or rebuild crossing Nyt eller ombygget kryds P New parking facilities Ny P-plads med 1000 pladser Limited access Begrænset adgang Access to parking facilities Adgang til P-anlæg One way street Ensrettet Figur 5.6 Vejforbindelser omkring Multimediehuset og Havnepladsen. 7,0 m Havnegaden skal indgå i konkurrencen på et miljøbeskrivende og arkitektonisk niveau, der understøtter de beskrevne visioner for vejen og byrummene. Det samme gør sig gældende for de mindre veje; Mindegade, Mindebrogade og Skolegyden. På Mindebrogade skal der sikres et sted til af- og pålæsning af varer til butikker/serveringssteder langs åen. Det skal bemærkes, at Toldbodgaden opretholdes med dobbelttrettet adgang til Mindet, mens den ensrettes fra Spanien. Endvidere ligges der op til, at Mindegade skal være ensrettet mod Havnegade. Det er intentionen, at svinget ved Mellemarmen spærres for gennemkørende trafik for at fredeliggøre den rekreative forbindelses videre forløb mod syd. Uddybende krav og beskrivelser af parkeringsforhold inden for konkurrenceområdet er behandlet i bind I, afsnit 9 Parkeringsanlæg. 15

16 5.4 Cykelruter i forbindelse med konkurrenceområdet Strukturen for cykelruterne er vist på nedenstående figur. Figuren viser de primære ruter og de sekundære ruter, herunder de normale cykelstier. Vigtige krydsningspunkter og de ønskede adgange til cykelfaciliteterne i ankomstcentret fremgår også. En af de vigtige primære ruter er cykelstien i den rekreative forbindelse, der forløber fra nord henover havnepladsen og videre mod syd ad Mindet. Det er forudsat, at den dobbeltrettede cykelsti fra den rekreative forbindelse føres igennem Multimediehuset/bastionen, mens gangstien føres rundt om bygningen langs kajkanten. Den dobbeltrettede cykelsti skal have med en bredde på min. 3,5 m og igennem Multimedie-huset/ bastionen have en frihøjde på min. 2,8 m. På selve havnepladsen er det forudsat, at der ikke anlægges en egentlig sti, men at cykling kan foregå på pladsen og på den belægning der tænkes, med henblik på at skabe en smuk og naturlig løsning. P Ved Multimediehuset ønskes et forslag til et cykelstiforløb, der skaber en attraktiv og tryg forbindelse. For cyklister fra syd ad Mindet og for cyklisterne fra Havnepladsen, skal der ved Multimediehuset være en mulighed for en sikker forbindelse ude af niveau (krydsning i to plan) på tværs af banen til cykelparkeringsfaciliteterne ved ankomstcenteret. Princippet er angivet på Figur 5.8. For at skabe en sikker cykelsti, bør cykelstien placeres på den modsatte side af vejen i forhold til Multimediehusets indkørsler til P-anlæg og varegård. Ved ankomstcentret ønskes en/eller flere tydelige og logiske cykelforbindelser til de omkringliggende stier. 16 SEKUNDÆR CYKELRUTE PRIMÆR CYKELRUTE VIGTIGT KRYDNINGSPUNKT FOR LETTE TRAFIKANTER SEKUNDÆR CYKELRUTE P NYT P-ANLÆG MED 1000 P-PLADSER VIKTIG KRYSNINGSPUNKT FOR LETTE TRAFIKANTER Figur 5.7 Cykelruter i forbindelse med konkurrenceområdet. NY P-ANLÆG MED 50 P-PLADSER? P EKS. PÅ NY KAJKANT FRA DE BYNÆRE HAVNEAREALER EKS. KAJKANT PRIMÆR CYKELRUTE

17 5.5 Stier og forbindelser for gående Det er intentionen at der via den nuværende Europaplads skal være adgang til den sydlige bastion i to niveauer. Der ønskes dels forslag til hvordan der fra å-strøget og den nuværende Europaplads kan skabes en attraktiv forgængerforbindelse ude af niveau hen over vej- og baneanlægget og eventuelt også Havnegade til en hævet forplads på den sydlige bastion, hvorfra der skal etableres adgang til Multimediehuset og til havnepladsen mod nord. Det er intentionen, at der fra den hævede forplads skal være udsyn over havnebyrummet og de tilstødende byområder. Endvidere ønskes forslag til hvordan der fra Europaplads kan etableres adgang i terræn til Multimediehuset/ankomstcentret samt hvordan der skabes mulighed for offentlig adgang langs åen og rundt om bebyggelsen langs kajkanten. Endelig ønskes forslag til, hvordan der via Skolegyde kan skabes en attraktiv fod-gængerforbindelse i niveau over Havnegade/Skolebakken, således at der bliver en tydelig sammenhæng mellem Havnepladsen og Bispetorvet og Store Torv. 5.6 Areal ved ankomstcentret De bygningsmæssige krav til ankomstcentret er beskrevet i bind I, afsnit 7. På arealet ved ankomstcentret skal der i tilknytning til dette etableres: Busstoppested til bybusser. Et Kiss and Ride stoppested. Taxaholdepladser. Der skal ved disponeringen tages hensyn til, at evt. kælderudbredelse er begrænset af å-åbningen mod syd og de store forsyningsledninger mod syd og vest. Der henvises den tekniske redegørelse i bind I, afsnit 6.5 for en oversigt af de arealer, der er til rådighed under jorden på den nuværende Europaplads. Som en del af konkurrencematerialet ønskes en dispositionsplan for ankomstcenteret både i terræn- og kælderniveau. Alle elementer skal udføres efter de tilgængelighedskrav, der er beskrevet i bind I, afsnit Cykelparkering De bygningsmæssige krav til cykelparkeringen er beskrevet tidligere i bind I, afsnit EKS. PÅ NY KAJKANT FRA DE BYNÆRE HAVNEAREALER EKS. KAJKANT REKREATIV STI XXX VIGTIGT KRYDSNINGSPUNKT FOR LETTE TRAFIKANTER Der skal være forbindelser til cykelparkeringen, både fra city, selve Multimediehuset og ankomstcentret samt fra cykelstien i den rekreative forbindelse. Krydsningen med banen skal være ude af niveau, enten under eller over banen. Cyklister er meget følsomme over for omveje og for at undgå problemer med ulovligt parkerede cykler er det vigtigt, at forbindelserne fra eksisterende stier og til anlægget er direkte. Figur 5.8 Illustration over forbindelser for gående 17

18 5.8 Havnepladsens trafikale elementer Havnepladsen skal være et smukt, fleksibelt og robust byrum. Udformningen og indretningen af pladsen skal give mulighed for mange forskellige aktiviteter. Pladsen kan trafikalt inddeles i en sydlig del, en central del og en nordlig del. Det sydlige delområde af havnepladsen frem til Toldboden skal - via forbindelsen gennem Multimediehuset/bastionen - kunne fungere som vendemulighed for sættevogne, aflæsningssted for busser og taxier (evt. få holdepladser), samt varelevering til Toldboden og Pakhus 13. Langtidsparkering for busser foretages uden for konkurrenceområdet. Den midterste og nordlige del af pladsen skal kunne afspærres for motorkøretøjer med steler ved Toldboden og ved krydset ved Havnegaden, men skal også rumme mulighed for afsætning af passagerer fra såvel bybusser som turistbusser. Ved specielle lejligheder som f.eks. koncerter og idrætsevents skal stelerne kunne sænkes for at give offentlig adgang. I den forbindelse skal det indtænkes, at der ved særlige arrangementer skal være adgang for tung trafik som sættevognstog, mobilkraner og slukningskøretøjer, evt. på særligt disponerede traceer og belægninger. Den rekreative forbindelse skal forløbe gennem hele konkurrenceområdet og sikre en høj komfort for cyklister og rulleskøjteløbere mm., og den nødvendige tilgængelighed for gangbesværede. 18

19 6 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER: BYGNINGSBASE 6.1 Havnekonstruktioner Kaj 31 Etableringen af den sydlige bastion forudsætter indvinding af nyt landareal og bearbejdning af kajkanterne. På baggrund af det konkrete vinderprojekt søger Århus Kommune tilladelse fra Kystdirektoratet om landindvindingen. Kaj 27 Kaj 29 Den eksisterende havnefront i konkurrenceområdet indeholder kajstrækninger opført mellem 1930 og Konstruktionerne består alle af en spuns (kajkonstruktion under vand), en hammer (kajkonstruktion over vand) samt en forankring ind i baglandet. Forankringen vil resultere i bindinger i forbindelse med udformningen og funderingen af det fremtidige byggeri, såfremt konstruktionerne bibeholdes uden ændringer. Det må påregnes, at enkelte eller alle de eksisterende kajkonstruktioner skal fjernes/ændres i forbindelse med projektet. Kaj 25 Kaj 23 Kaj 21 Århus Kommune har fået foretaget en tilstandsvurdering af kajkonstruktionerne i det område, hvor den sydlige bastion skal etableres. Med baggrund i tilstandsvurderingen samt det konkrete projekt er det op til konkurrencedeltagerne at vurdere, om dele af de eksisterende kajkonstruktioner med økonomisk fordel kan bibeholdes i projektudformningen. I bilag 4 er vist snittegninger af de enkelte kajkonstruktioner. Kaj 17 Kaj 19 Kaj 1-3 er fra 1954 og i en sådan tilstand, at den ikke kan bevares. Kaj Kaj 11 Kaj 7 Kaj 9 Kaj 5-7 samt inderste del af kaj 9-11 (2x90 m) er ligeledes fra 1954 og på baggrund af tilstandsvurderingen kan det påregnes, at spunsen ikke er svækket betydeligt i forhold til opførelsestidspunktet, men at betonhammeren bør istandsættes. Konstruktionen består af en betonspuns (betonpæle rammet tæt sammen som en væg). Langs hele strækningen er en 6,5 m bred aflastningsplade i jernbeton samt pælebukke. Sikring af en vandtæt kajkonstruktion vurderes at skulle ske ved en udvendig tætning, hvis den eksisterende betonspuns bevares. Yderste del af kaj 9-11 (2x50 m) er fra 1985 og det kan forudsættes, at stålspunsen omtrent er i samme tilstand som ved opførelsen pga. katodisk beskyttelse. Betonhammeren er beskadiget og må påregnes reetableret. Forankringen består af en aflastningsplade, der spænder mellem kaj 9 og 11 samt af pælebukke. Det vurderes muligt, at sikre spunsen mod vandindtrængning. Kaj 1-3 Kaj 5 Kaj 9 og 11 har tidligere været anvendt til færgeanløb, hvilket medfører, at der forekommer rester fra eksempelvis ramper, fendere og bundsikring. Der er ikke foretaget en tilstandsvurdering af kaj 13-15, men både aldersog konstruktionsmæssigt svarer de til kaj 5-7 samt den inderste del af kaj 9 og 11. Det kan således forventes, at tilstanden af denne kajstrækning svarer til tilstanden af kaj 5-7 samt inderste del af kaj Her må det derfor ligeledes forventes problematisk at sikre en vandtæt kajkonstruktion. Eksisterende kajanlæg Pier 1 er opført omkring 1950 og en tidligere tilstandsvurdering har vist, at den er i meget dårlig stand, hvilket skyldes, at den oprindelig blev opført uden korrosionsbeskyttelse. Århus Havn har tidligere frarådet tung last tættere end 10 m på kajen. 19

20 Kaj er fra 1930 erne og består af en betonspuns. Bag denne findes resterne af den gamle kajkonstruktion, en forankringskonstruktion med pælebukke samt pælefunderede kranskinnefundamenter. Konstruktionerne strækker sig ca. 15 m ind i baglandet. Der er ikke foretaget en tilstandsvurdering af denne del af kajfronten. Alle omkostninger i forbindelse med ændringer/fjernelse af eksisterende kajkonstruktioner, pæleværker etc. inkl. rydning af arealerne på terræn skal være indeholdt i budgetrammen og skal derfor medtages i den økonomiske kalkulation. Overside lerlag og boringernes placering Omlægning af spildevandsledningen Jordbundsforhold I forbindelse med tidligere projekter i området er der udført en række geotekniske boringer. Hertil kommer, at der som forberedelse til dette konkurrenceprogram er foretaget supplerende undersøgelser, heraf er én foretaget i havnebassinet. Hovedparten af konkurrenceområdets eksisterende landareal er skabt ved en opfyldning fra havbund til terræn. Opfyldningen er sket gradvist, hvor området længst mod vest er inddæmmet før 1870 erne. Den oprindelige havbund består af tertiært ler og opfyldningen enten af sand eller blandet sand- og lerfyld. Stedvis forekommer der mindre gytjelag mellem opfyldningen og den tertiære ler. Oversiden af det tertiære ler varierer fra kote -3 m mod vest til kote -9 m mod øst. Terrænet i konkurrenceområdet ligger i dag i kote 1,8 m til 2,2 m. Opfyldning i forbindelse med inddæmning af land i havnebassinet anbefales udført med sandfyld for at minimere de fremtidige sætninger. Eftersom der kan forekomme lag med gytje/slam tilrådes, at der sker en oprensning af havbunden inden opfyldningen finder sted. 6.3 Funderings- og grundvandsforhold På baggrund af de geotekniske undersøgelser må konkluderes, at alt byggeri skal pælefunderes med rammede jernbetonpæle bærende i det tertiære lerlag. Bæreevnen og styrkeparametre fremgår af geoteknisk notat bilag nr. 11. Langs den østlige side af Nordhavnsgade fortsættende retlinet gennem konkurrence-området har der tidligere ligget en stenkastning. Det kan påregnes, at denne skal fjernes således, at der ikke forekommer hindringer på denne strækning i forbindelse med udgravning og pælefundering. Etablering af kælderkonstruktion kan ske uden væsentlige grundvandsproblemer, såfremt byggegruben afgrænses af en vandtæt spunskonstruktion. Dette kræver, at spunsvæggene er ført/føres ned i det tertiære lerlag og har tilstrækkelig tæthed mod indtrængning af vand. Der kan etableres permanent dræning af byggegruben uden risiko for skader på nærliggende bygninger, hvilket blandt andet vil gøre det muligt, at udføre det nederste dæk i kælderen med almindelig gulvkonstruk-tion/kørebanebelægning, såfremt dette befinder sig under vandoverfladen. Forventninger til vandstandsstigninger medfører, at alle bygværker skal sikres mod vandindtrængning til min. kote 2,5 m. 6.4 Forureningsforhold Konkurrenceområdet er et gammelt havneareal, hvilket medfører, at der er risiko for forurening fra industrivirksomheder. De indledningsvise undersøgelser viser ingen tegn på tilstedeværelse af flygtige ioniserbare forbindelser, men der skal i forbindelse med projekteringen foretages en vurdering af miljøforholdene, således at et acceptabelt indeklima kan sikres. Det kan påregnes, at overskudsjorden fra udgravning til kælder kan anvendes som opfyld af evt. nyinddæmmede arealer. Den afgravede jord vil stamme fra opfyldninger, der er sket i hhv erne og 1950 erne. Eventuelle forureningskomponenter vurderes at have gennemgået en betydelig nedbrydning eller udvaskning som følge af den årrække de har været i havnemiljøet. Udgravningen og evt. genanvendelse kræver anmeldelser samt tilladelser. Tilladelsen til genanvendelsen kræver en analyse af jorden, således denne kan klassificeres som enten klasse 1, 2 eller 3. Bygherren afholder udgifter til analyser af jorden udenfor budgetrammen. Eventuelle omkostninger til bortskaffelse af forurenet jord er ligeledes udenfor den samlede budgetramme. 6.5 Forsyningsforhold Udformningen af hhv. å-åbningen og evt. kælderkonstruktioner skal tænkes sammen med nogle store eksisterende overordnede afløbsanlæg. Under Europaplads løber en større gravitationsspildevandsledning, hvortil der er knyttet to større bygværker: Et overløbsbygværk med forbindelse til å-kassen Et bygværk bestående af to underjordiske kamre, der sikrer, at spildevandet, via to dykkerledninger, ledes under åen og videre mod Marselisborg renseanlæg. Det kan påregnes, at spildevandsledningen kan omlægges og overløbsbygværket erstattet med et nyt. Dermed kan skabes et større underjordisk areal, der kan udnyttes til projektudformningen. Omkostningerne til omlægningen af spildevandsledningen og reetableringen af overløbsbygværket skal indeholdes i budgetrammen. Det andet bygværk må påregnes bibeholdt. På konkurrenceområdet findes yderligere en række mindre forsyningsledninger til eksempelvis el, vand, regnvand, telefon mm., disse kan alle fjernes i forbindelse med funderingen samt etableringen af en evt. kælderkonstruktion. Der er fjernvarmepligt for alle opførte bygninger. I budgettet forudsættes forsyninger at være ført ind i byggefeltet.

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Udbud efter forhandling Totalrådgivning Udbudsbetingelser af 30. september 2008 Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Udbud efter forhandling

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for

Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 14. april 2009 Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for 1. Resume

Læs mere

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer. Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer. Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Udgiver Århus Kommune januar 2006 Forfatter

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Ny Kærvang, Mors PROJEKTKONKURRENCE Region Nordjylland 8.maj 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale... 2 2 Generelle oplysninger...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Multimediehuset..hvorfor og hvordan? April 2008

Multimediehuset..hvorfor og hvordan? April 2008 Multimediehuset..hvorfor og hvordan? April 2008 Udfordringer for Udfordringer for biblioterne biblioterne Biblioteksudfordringer Demografien Nye medborgere De nye gamle" Brugerne Mere individuelle Handler

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Aktualitet: Århus Havn

Aktualitet: Århus Havn Aktualitet: Århus Havn DEN BYNÆRE HAVN Af Birgitte Kleis Den 16. april offentliggjorde Århus borgmester Nicolai Wammen resultatet af to udbudsrunder om udformningen af delarealer i de bynære havnearealer

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181. Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181. Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182181-2013:text:da:html DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181 Bekendtgørelse

Læs mere