Indstilling. Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i. Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i. Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. december 2009 Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Århus Kommune På baggrund af Århus Kommunes fritids- og ungdomsskoleplan eksisterer der i dag 13 fritidscentre. Fritidscentrene skal, som beskrevet i fritids- og ungdomsskoleplanen, være dynamiske enheder, som på bedst mulig måde understøtter de lokale behov. Et centralt element i fritids- og ungdomsskoleplanen er, at der skal gøres en særlig indsats i forhold til socialt udsatte børn og unge, ligesom tilbuddene skal være fleksible. Der er lokalt et stort ønske om at tilgodese de udsatte børn og unge i endnu højere grad end i dag, hvilket blandt andet kom til udtryk i statusnotatet for fritids- og ungdomsskoleområdet, hvor fritids- og ungdomsskolelederne udtrykker ønske om, at lave særlige tilbud som er specifikt målrettet udsatte grupper af børn og unge. Herudover er der i fritids- og ungdomsskoleområdene et ønske om, at styrke fritidscentertanken yderligere ved at skabe mere målrettede, differentierede og fleksible fritidstilbud der matcher de lokale unges behov. De lokale ønsker understøtter de tiltag der allerede er iværksat for, at sætte fokus på de udsatte børn og unge samt at skabe et fleksibelt og vedkommende fritidstilbud. På baggrund heraf indstilles der to forslag i denne indstilling. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Grøndalsvej Viby J Sagsnummer M5/2009/13356 Sagsbehandler Stine Fiedler Røge Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte For det første indstilles det at rammerne for at lave fleksible, målrettede tilbud af længere og kortere varighed styrkes. Kerneydelsen for fritids- og ungdomsskoleområderne vil fortsat være den traditionelle klub og ungdomsskolevirksomhed. Derudover vil områderne få mulighed for, at målrette deres tilbud til specifikke grupper af børn og unge, som måske ikke har interesse for det traditionelle klubtilbud, men som måske vil kunne få det gennem deltagelse i et mere målrettet og kortere varende tilbud. For at kunne målrette ydelserne forslås det, at det traditionelle klubtilbud suppleres med alternative arrangementer af længere eller kortere varighed. Tilbuddene vil af omfang være mindre end det traditionelle klubtilbud ligesom indhold og fokus vil være et andet. Det er vurderet, at det faste kontingent i visse situationer

2 modvirker at nogle børn og unge deltager i denne type af arrangementer og tilbud, da det kan virke som en relativ høj pris at betale for et tilbud der kun benyttes i en kortere periode eller få timer om ugen. Konkret forslås det derfor, at fritids- og ungdomsskoleområderne får mulighed for at supplere det faste tilbud og kontingent ved at differentiere kontingentet i henhold til de konkrete tilbud. Kerneydelsen vil fortsat være et traditionelt klub- og ungdomsskoletilbud - herunder de pædagogisk ledede legepladser, men derudover vil fritids- og ungdomsskoleområderne få mulighed for at udbyde alternative tilbud såsom madaften, fodboldturnering, pigeklub, projektforløb og lignende. Da disse tilbud ikke vil have samme omfang som det traditionelle klubtilbud, vil kontingentet blive fastsat på baggrund af, hvor mange timer tilbuddet strækker sig over. De differentierede tilbud vil således være et supplement til de eksisterende klubtilbud med det formål at skabe aktiviteter for nye eller tilgrænsende målgrupper til de, som i forvejen er medlemmer. For det andet forslås det, at indsatsen i de særligt udsatte boligområder understøttes i en endnu højere grad end i dag. På baggrund af udvalgte indikatorer peges der på Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang som særligt udsatte områder. Det Boligsociale Fællessekretariat betegner ligeledes på disse 4 områder som særligt udsatte. For at styrke indsatsen forslås det, at kontingentet nedsættes i de klubber, som ligger i de nævnte områder samt i klubben på Charlottevej i Brabrand, da ca. 80 % af klubbens medlemmer kommer fra boligområdet Gellerup. Forslaget understøtter visionen i fritids- og ungdomsskoleplanen om, at styrke indsatsen for de socialt udsatte børn og unge. De nævnte områder bærer præg af en høj andel af beboere med anden etnisk baggrund forventes forslaget også at medføre en styrket indsats i forhold til integrationen af børn og unge. Dette vil blandt andet ske ved at få en større andel til at indgå i positive normfællesskaber i en periode i deres liv, hvor børnene og de unge er i en proces omkring at udvikle deres holdnings- og identitetsdannelse. Kontingentnedsættelsen forslås på den baggrund finansieret af opsparede uforbrugte midler på reserven til implementering af Integrationspolitikken. Det forslås endvidere, at ovenstående vedtages som et forsøg for en tre års periode, hvor effekten af forslaget vil blive fulgt. I slutningen af perioden forslås det, at der erfaringer og resultater belyses med henblik på en vurdering af om det nedsatte kontingent skal gøres perma- Side 2 af 15

3 nent og om modellen eventuelt skal udvides til at omfatte årige i hele byen. Herudover skal effekten af de differentierede tilbud vurderes med henblik på, om modellen skal gøres permanent. En indstilling herom fremsendes til Byrådet ved forsøgsperiodens afslutning. 2. Beslutningspunkter At 1) At der for en tre års periode som et forsøg indføres differentieret kontingent på hele fritids- og ungdomsskoleområdet inden for de rammer der er beskrevet under afsnittet organisering. Herefter evalueres ordningen med henblik på at undersøge, om modellen skal gøres permanent. At 2) At kontingentet nedsættes til 200 kr. pr. år for 5. klasse 13 år og til 100 kr. pr. år for år i de særligt udsatte boligområder, Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang samt for klubben på Charlottevej. Det forslås, at ordningen indføres som et forsøg over tre år og finansieres via uforbrugte midler på reserven til implementering af Integrationspolitikken. 3. Baggrund På baggrund af Århus Kommunes fritids- og ungdomsskoleplan eksisterer der i dag 13 fritidscentre som varetager Århus kommunes tilbud til børn og unge fra 5. klasse til 18 år. Fritidscentrene er oprettet med en vision om, at de skal være fleksible og dynamiske arbejds- og organiseringsenheder, som tilgodeser målgruppens behov på den bedst mulige måde. Den enkelte fritids- og ungdomsskoleleder har ansvaret for at tilrettelægge områdets tilbud i samarbejde med de relevante lokale aktører samt fritids- og ungdomsskolebestyrelsen. Et centralt element i den vedtagne fritids- og ungdomsskoleplan er desuden, at indsatsen i højere grad end tidligere er målrettet børn og unge i de socialt udsatte områder. Herudover er der fokus på integration, inklusion og sammenhængskraft i de 13 områder. I forbindelse med vedtagelsen af fritids- og ungdomsskoleplanen blev der besluttet et fast og ens kontingent over hele byen. Samtidig med at det faste kontingent blev indført, blev der sikret mulighed for, at der kunne søges om kontingenttilskud på samme vilkår, som der tidligere kunne søges om økonomisk- eller social-pædagogisk friplads. Side 3 af 15

4 I forbindelse med statusnotatet har der blandt andet givet følgende problematikker: Manglende fleksibilitet i kontingentfastsættelsen i forhold til at efterleve visionen bag fritidscentrene. Socialt udsatte børn og unge, som vurderes at have behov for et fritidstilbud, er generelt vanskelige at tiltrække og fastholde i klubberne. I forhold til den øvrige del af byen er Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang defineret som særligt udsatte boligområder, hvor der er nogle helt særlige udfordringer i forhold til at organisere fritidstilbuddene. Disse områder er udvalgt på baggrund af følgende indikatorer for aldersgruppen år (se bilag 1): Andel sigtede Andel med social underretning Andel med social foranstaltning Definitionen af særligt udsatte boligområder stemmer desuden overens med den definition som det Boligsociale Fællesråd anvender. Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang har generelt en markant højere score på ovenstående indikatorer end den øvrige del af byen, hvilket indikerer et øget behov for en særlig indsats i forhold til disse fire boligområder. Der er i disse fire områder ligeledes et stort behov for, at have en høj andel af områdernes børn og unge tilknyttet et etableret klubtilbud, for derigennem at understøtte dem bedst muligt. Det tilstræbes derfor med dette forslag, at opnå en højere andel børn og unge i fritidstilbuddene i disse områder. Nedenstående tabel illustrerer hvor stor en procentdel af de enkelte områders børn og unge der er medlem af et klubtilbud. Side 4 af 15

5 Procentdel medlemmer pr. område august 2009 Område 5. klasse 13 år år 1 47,1 % 5,9 % 2 28,5 % 13,2 % 3 33,5 % 5,0 % 4 31,2 % 6,1 % 5 38,4 % 10,4 % 6 39,4 % 9,5 % 7 43,3 % 2,5 % 8 41,3 % 5,9 % 9 31,3 % 6,7 % 10 31,1 % 3,4 % 11 13,0 % 11,6 % 12 31,4 % 4,4 % 13 19,7 % 6,6 % Gennemsnit 33,3 % 6,6 % Tabel 1: oversigt over procentdel medlemmer i de enkelte områder. De markerede felter er de områder, hvor der er særligt udsatte boligområder (Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang). Det er på baggrund af tallene ikke muligt at sige noget om, hvilke unge der er medlem i klubberne, og tabellen afspejler således ikke, om de unge der har et særligt behov for et fritidstilbud er indmeldte i en af klubberne. Dog må det generelt tilstræbes, at der er en relativ høj andel af børn og unge i de udsatte områder, som er indmeldt i klubtilbud. For de udsatte områder er der en række forhold som kan forklare, hvorfor det er vanskeligt at tiltrække netop de børn og unge, som vurderes at have behov for et fritidstilbud. Før fritids- og ungdomsskoleplanen trådte i kraft, var der i de daværende udsatte områder et nedsat kontingent i forhold til resten af byen. I disse områder er kontingentet steget fra henholdsvis 179 og 50 kr. pr. måned til 632 og 223 kr. pr. måned. Kontingentstigningen betød, at nogle medlemmer meldte sig ud af klubberne, selv om der lokalt blev gjort en stor indsats for at hjælpe med ansøgninger om økonomisk eller social-pædagogisk begrundet kontingenttilskud. Et centralt element i fritids- og ungdomsskoleplanen er som nævnt, at der skal gøres en særlig indsats i forhold til socialt udsatte børn og unge, ligesom tilbuddene til de unge skal være fleksible. På den baggrund er der nedenfor beskrevet en række muligheder, hvor det enkelte område får større frihed til at tilpasse områdets tilbud til de konkrete behov samt tilgodese de socialt udsatte børn og unge. Beregningerne i de forskellige forslag tager udgangspunkt i det gennemsnitlige medlemstal for Side 5 af 15

6 Generel kontingentnedsættelse Kontingentet kan nedsættes over hele byen således, at grundbeløbet for at være medlem i en klub er relativt lavt. Hvis man vælger at nedsætte kontingentet til eksempelvis 200 kr. pr. måned for 5. klasse 14 år og til 100 kr. pr. måned for år, vil det medføre en årlig reduceret nettoindtægt på ca mio. kr. Modellen vil give fritids- og ungdomsskoleområderne stor fleksibilitet, idet kontingentet ikke i så stort et omfang vil skabe en barriere for, hvorvidt målgruppen melder sig ind i et fritidstilbud. Modellen er dog en relativ bekostelig løsning og tilgodeser ikke specifikt børn og unge i de udsatte områder. Generel kontingentnedsættelse for år Kontingentet kan fastholdes for 5. klasse 14 år, men nedsættes for aldersgruppen år. Det er denne gruppe som generelt er vanskeligst for fritids- og ungdomsskoletilbuddene at tiltrække og fastholde, og udgiften til en generel nedsættelse vil være relativ lav. En mulighed er at nedsætte det nuværende kontingent fra 230 kr. pr. måned til 200 kr. pr. år. Forslaget understøtter blandt andet et stærkt ønske fra fritids- og ungdomsskolelederne, som forventer, at de på denne baggrund vil få styrket deres muligheder for at tiltrække medlemmer, som ellers ikke ville være interesseret i de forskellige tilbud. Reduktionen i indtægten forbundet med forslaget er ca. 1,4 mio. kr. årligt Nedsat kontingent for 5. klasse 18 år i de særligt udsatte områder Der kan også vælges en model, hvor kontingentet alene nedsættes for medlemmerne i de klubber, som ligger i de særligt udsatte boligområder. De særligt udsatte boligområder er på baggrund af de nævnte indikatorer Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang samt klubben på Charlottevej, da 80 % af medlemmerne i denne klub er bosat i boligområdet Gellerup. Hvis kontingentet fastsættes til eksempelvis 200 kr. pr. år for 5. klasse 14 år og til 100 kr. pr. år for år, vil det medføre en reduceret indtægt på ca. 1,4 mio. kr. pr. år Forslaget er isoleret til disse fire områder, idet de har en helt særlig udfordring i forhold til at understøtte de børn og unge som bor i områderne, da indikatorerne viser, at disse børn og unge er i en særlig risikogruppe. Modellen vil i høj grad imødekomme ønsket om at understøtte de socialt udsatte områder, men modellen vil ikke give en øget fleksibilitet til de øvrige områder. Hvis modellen som udgangspunkt vedtages for en tre års periode vil erfaringerne desuden kunne anvendes til at belyse, hvor stor betydning kontingentet har i forhold til børnene og de unges deltagelse i kommunens fritidstilbud. På baggrund af en evalue- Side 6 af 15

7 ring efter de tre år, kan det desuden overvejes, om ordningen eventuelt skal udbredes. Nedsat kontingent for år i de særligt udsatte områder Man kan også vælge udelukkende at nedsætte kontingentet for de årige i de fire særligt udsatte boligområder. Hvis kontingentet også her fastsættes til 100 kr. pr. år vil udgiften hertil være 0,3 mio. kr. årligt. Forslaget vil i høj grad imødekomme ønsket om at understøtte de socialt udsatte områder på års området, men forslaget vil ikke give en øget fleksibilitet til de øvrige områder, ligesom den ikke vil give en øget fleksibilitet i de socialt udsatte områder for målgruppen 5. klasse til 14 år. Differentieret kontingent En model som kan imødekomme en større fleksibilitet i tilbuddene er, at differentiere ydelsen i en højere grad end i dag. Det traditionelle klubtilbud skal fortsat være kerneydelsen, men herudover forslås det, at der lokalt gives mulighed for at supplere det nuværende tilbud med særlige målrettede tilbud. Konkret forslås det, at hvert område får mulighed for at tilbyde forskellige aktiviteter af kortere og længere varighed. Derved vil det for eksempel blive muligt at lave et aftentilbud nogle timer om ugen, en pigeklub som kun har åbent i dele af klubbens åbningstid, faste madaftener, projektforløb og lignende. Da disse tilbud forventes at tiltrække børn og unge som ikke er interesseret i et fuldt klubtilbud forslås det, at differentiere kontingentet i forhold til det enkelte tilbuds omfang, da det vil være vanskeligt at tiltrække børn og unge til mindre tilbud, hvis der opkræves et fuldt klubkontingent for ydelsen. Ligeledes forslås det, at der gives mulighed for at afholde enkeltstående arrangementer af maksimalt en dags varighed, hvor både medlemmer og ikke medlemmer kan deltage. De enkeltstående aktiviteter skal så vidt muligt planlægges i samarbejde med de frivillige foreninger i områderne. Den konkrete kontingentsammensætning er beskrevet i afsnittet om organisering. Det forslås endvidere, at det er det enkelte område som beslutter, hvorvidt man ønsker at gøre brug af modellen eller ej. Der vil således godt kunne være nogle områder, som vælger udelukkende at fortsætte med de eksisterende tilbud til det nuværende kontingent, mens andre anvender muligheden for at tilbyde andre former for aktiviteter til et andet kontingent. Det er dog centralt, at det traditionelle klubtilbud fortsat er kerneydelsen, men at der derudover er mulighed for, at tilbyde andre aktiviteter indenfor de nedenfor beskrevne rammer. Side 7 af 15

8 Ansvaret for at beslutte hvilke typer tilbud der skal udbydes, vil således ligge hos det enkelte områdes fritids- og ungdomsskoleleder indenfor de rammer og retning som er vedtaget af bestyrelsen. Fritidsog ungdomsskolelederen skal desuden høre MED-udvalget, inden der træffes beslutning om konkrete tilbud. Områderne har forskellige forudsætninger, og de unge har forskellige behov og ønsker alt afhængigt af, hvilket område de bor i. På den baggrund forventes det, at der er forskel på, om og på hvilken måde de enkelte områder vil anvende modellen. I dag modtager områderne et grundbudget som dækker en antaget medlemsgrad på 30 % for 5. klasse 13 år og 15 % for år af det samlede antal børn og unge mellem 5. klasse og 18 år i det enkelte område. Forventningen er, at en øget differentiering i tilbuddene vil medføre et øget antal medlemmer og deraf en øget forældrebetaling. Hvis modellen viser sig at medføre et fald i forældrebetalingen vil dette blive modregnet det samlede budget for de respektive fritids- og ungdomsskoleområder, ligesom en eventuel merindtægt vil blive tilført områderne. Forslaget er således udgiftsneutralt for kommunekassen. Et differentieret kontingent vil give områderne en større fleksibilitet til at imødekomme visionerne bag fritids- og ungdomsskoleplanen samt tilpasse tilbuddene til de konkrete behov i lokalområderne. Forslag På baggrund af ovenstående beskrevne muligheder peges der i denne indstilling på, at der indføres mulighed for at differentiere kontingentet i alle områderne og for hele fritids- og ungdomsskoleområdets målgruppe. Herudover forslås det, at kontingentet nedsættes til 200 kr. pr. år for 5. klasse 13 år og til 100 kr. pr. år for 14 år 18 år i de klubber som ligger i Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang samt klubben på Charlottevej i Brabrand. Hvis kontingentet besluttes nedsat i disse områder, vil det nedsatte kontingent ikke blive differentieret efter den beskrevne model. Forslaget indstilles som et forsøg over en tre års periode. I slutningen af perioden forslås det, at der foretages en evaluering af effekten, herunder om klubberne derved får bedre kontakt til de unge, som har et særligt behov for et fritidstilbud. Hensigten med evalueringen vil desuden være at vurdere, om de to forslag med fordel kan gøres permanente. Desuden vil det ved evalueringen blive vurderet, om det nedsatte kontingent bør udbredes til års området i hele byen. Der peges på disse to muligheder ud fra en betragtning om, at de samlet tilgodeser behovet for en øget fleksibilitet i hele byen samt en Side 8 af 15

9 større understøttelse af de særligt socialt udsatte områder. Dette forslag understøtter desuden et ønske fra flere fritids- og ungdomsskoleledere som mener, at det vil styrke deres muligheder for at skabe tilbud som er målrettet de enkelte områders behov og ønsker i en endnu højere grad end i dag. Forslaget om nedsættelse af kontingentet i de særligt udsatte boligområder giver desuden mulighed for at sikre en styrket social indsats i kommunens fritidstilbud. 4. Den forventede effekt Det forventes, at forslaget vil medføre et mere målrettet og fleksibelt fritids- og ungdomsskoletilbud til byens børn og unge mellem 5. klasse og 18 år, samt understøtte indsatsen yderligere i de socialt udsatte boligområder. Den forslåede model om differentieret kontingent vil give områderne en øget mulighed for at tilpasse fritidstilbuddene til de lokale behov. Forslaget vil give fritids- og ungdomsskoleområdet en styrket fleksibilitet i forhold til alternative arrangementer såsom sportsturneringer, ture ud af områderne, madlavning, pigeaftener og lignende. Modellen giver således mulighed for, at skabe differentierede arrangementer og tilbud af kortere eller længere varighed til forskellige grupper af børn og unge - baseret på de konkrete behov og ønsker. Modellen vil således skabe en større sammenhængskraft og synergi mellem de forskellige tilbud, og de unge forventes på den baggrund at opleve et mere fleksibelt og målrettet fritidstilbud. Kontingentnedsættelsen i de fire socialt udsatte boligområder forventes at give nogle særlige attraktive tilbud i disse områder. Det lave kontingent vil give klubberne mulighed for at tiltrække flere medlemmer. På den måde får klubberne mulighed for at få kontakt til børn og unge som i dag ikke er tilknyttet en klub. Dette giver klubmedarbejderne bedre mulighed for at indgå i dialog og samarbejde med denne gruppe, hvorved det kan blive muligt at få børnene og de unge til at indgå i et positivt normfællesskab og derved styrke dem i deres identitetsdannelse. Forslaget løber foreløbigt over tre år, og forventes at bidrage med viden omkring, hvor meget kontingentet betyder i forhold til fremmøde og deltagelse i fritidsaktiviteter. Derefter kan der tages stilling til, om ordningen skal fortsættes og eventuelt spredes til flere dele af byen. På baggrund af ovenstående er den forventede effekt af differentieret kontingent på kort sigt, at der vil komme flere medlemmer i Århus Kommunes fritidstilbud og at disse medlemmer vil føle de modtager et relevant og fleksibelt fritidstilbud. I de fire særligt udsatte boligområder forventes medlemstilslutningen ligeledes at stige som konsekvens Side 9 af 15

10 af det lave kontingent. På længere sigt forventes medlemmerne at have en opfattelse af kommunens fritidstilbud som værende et endnu mere fleksibelt, nærværende og spændende tilbud. Derudover er den forventede effekt, at det nedsatte kontingent på længere sigt vil give klubberne i de særligt udsatte områder mulighed for, at nå de unge som vurderes at have et særligt behov for et fritidstilbud, men som i dag ikke deltager i et af de eksisterende tilbud. På baggrund heraf forventes de beskrevne indikatorer omkring antal sigtede, andel med sociale underretninger og andel med foranstaltninger over tid, at komme tættere på niveauet for den øvrige del af byen. 5. De planlagte ydelser Det nuværende klubtilbud vil fortsat tilbydes og vil fortsat være den primære ydelse, men suppleres med en større vifte af tilbud til hele målgruppen. Det er det enkelte fritids- og ungdomsskoleområde som beslutter, om der skal tilbydes andre tilbud end det nuværende klubtilbud, ligesom det er det enkelte område som beslutter, hvilke alternative der i givet fald skal udbydes. Ved at følge den foreslåede model, vil de unge kunne vælge et tilbud, som passer til deres ønsker og behov. Ligeledes vil ydelserne kunne målrettes og tilpasses til det enkelte område i en højere grad end i dag. Der skal fortsat tilbydes et traditionelt klubtilbud i alle områder på samme betingelser som i dag. Ydelsen bliver på den baggrund mere tilgængelig for de unge. Beslutningen træffes af FU leder efter høring af Med udvalg og indenfor de af bestyrelsen fastlagte rammer. Kontingentet for at gå i klub i en af de særligt udsatte boligområder vil desuden blive nedsat betragteligt, hvilket vil give målgruppen en lettere adgang til klubberne. 6. Organisering af indsatsen Modellen tager udgangspunkt i drøftelser med fritids- og ungdomsskolelederne. Indsatsen vil blive organiseret med udgangspunkt i, at ordningen skal være fleksibel og let at administrere både for brugere, personale og forvaltning. I 2010 er kontingentet for at gå i fritidsklub 650 kr. pr. måned for 5. klasse 13 år og 230 kr. pr. måned for år. Dette kontingent er fast, uanset hvor meget den enkelte benytter tilbuddet. Det forslås, at de differentierede takster fastsættes som beskrevet nedenfor: Side 10 af 15

11 5. klasse 13 år (30 timers tilbud) 1-10 timer pr. uge: 217 kr. (1/3 kontingent) timer pr. uge: 433 kr. (2/3 kontingent) timer pr. uge: 650 kr. (fuldt kontingent) Enkeltstående aktiviteter - én dag eller aften: 33 kr. (1/20 kontingent) - aktivitetsbetaling opkræves på stedet 14 år 18 år (25 timers tilbud) 1-6 timer pr. uge: 58 kr. (1/4 kontingent) 7-12 timer pr. uge: 115 kr. (1/2 kontingent) timer pr. uge: 173 kr. (3/4 kontingent) timer pr. uge: 230 kr. (fuldt kontingent) Enkeltstående aktiviteter - én dag eller aften: 12 kr. (1/20 kontingent) - aktivitetsbetaling opkræves på stedet Hvis forslaget godkendes i Byrådet, vil modellen træde i kraft den første i måneden efter den måned der træffes beslutning plus en måned. Der er valgt tre kategorier for 5. klasse 13 år og 4 kategorier for år, da det af områdechefer samt fritids- og ungdomsskoleledere er vurderet, at tre kategorier indfanger behovet for den yngste gruppe, hvorimod der for de er behov for den fleksibilitet, som fire kategorier giver. Man er medlem af fritids- og ungdomsskoleområdet ved indmeldelse i både et fuldt klubtilbud såvel som et af de differentierede tilbud. Dog er man ikke medlem blot ved deltagelse i en enkeltstående aktivitet af enten én dag eller én aftens varighed. Forslaget om differentieret kontingent tilpasses den nuværende handicapmodel således at 80 % af de ressourcer som tildeles efter handicapmodellen gradueres efter de samme principper som kontingentet forslås gradueret, mens de øvrige 20 % fordeles på samme måde som i dag. Baggrunden for at det ikke er samtlige ressourcer som gradueres er, at når et barn eller en ung med handicap meldes ind i et fritidstilbud tildeles der ressourcer dels til den tid barnet eller den unge er i tilbuddet, men derudover også til udvidet forældresamarbejde, mødeaktivitet, koordinering med skole og lignende som ikke varierer med tilbuddets længde. Det er fritids- og ungdomsskolelederen som beslutter i hvordan modellen konkret skal anvendes. Den konkrete anvendelse skal drøftes i MED-udvalg inden vedtagelse ligesom den skal drøftes områdets fritids- og ungdomsskolebestyrelse og holde sig inden for de mål og rammer, som er besluttet af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen. Side 11 af 15

12 Det enkelte FU-område synliggør de forskellige tilbud på fritids- og ungdomsskoleområdets hjemmeside samt eventuelt andre relevante medier. Det nedsatte kontingent i de fire særligt udsatte boligområder samt på Charlottevej vil træde i kraft samtidig som det differentierede kontingent. Høring Indstillingen har i høring hos: Fritids- og ungdomsskolelederne Fritids- og ungdomsskolebestyrelserne Fritids- og ungdomsskolernes MED-udvalg BUPL FOA LSK LU Lokalkreds Århus Folkeoplysningsudvalget Idrætssamvirket ÅUF Børne- og Ungerådet Børne- og Ungebyrådet Borgmesterens afdeling Magistratens 4. afdeling Magistratens 1. afdeling Integrationsrådet Generelt set er høringssvarene positive overfor forslaget. Dog er der også enkelte indvendinger og ændringsforslag. De mest gennemgående kommentarer beskrevet nedenfor. Høringssvarene kan desuden læses i bilag 2 og i bilag 3 er der en mere uddybende sammenfatning. Nedsat kontingent i særligt udsatte boligområder Stort set alle høringssvar er positive overfor, at kontingentet nedsættes i de særligt socialt udsatte boligområder. Dog peger nogle enkelte på et par opmærksomhedspunkter. Flere ressourcer ÅUF mener, at forslaget vil presse de private foreninger, som ikke kan være med på de beskrevne vilkår. Flere peger desuden på, at der bør følge ekstra ressourcer med til klubberne, så de kan rumme de flere børn og unge, som forventes at benytte tilbuddet. Der er ikke afsat ekstra ressourcer til de konkrete klubber, da budgetmodellen for fritids- og ungdomsskoleområdet allerede tager højde for antallet af socialt udsatte børn og unge i de enkelte områder. Side 12 af 15

13 Nedsat kontingent skal følge de unge frem for klubberne Flere høringssvar peger på, at det nedsatte kontingent skal følge de børn og unge, som bor i de særligt udsatte områder uanset hvilken klub de går i, frem for at kontingentet nedsættes i de klubber som ligger i de særligt udsatte boligområder. Hensigten med forslaget er netop, at klubberne i de særligt udsatte områder får nogle nye muligheder i kraft af, at kontingentet nedsættes. Dog er klubben på Chalottevej blevet medtaget i forslaget på baggrund af høringssvarene, da ca. 80 % af medlemmerne i denne klub er bosat i boligområdet Gellerup. Differentierede tilbud Høringssvarene er generelt positive overfor øget fleksibilitet og mere målrettede tilbud på fritids- og ungdomsskoleområdet. Dog peges der på en række problemstillinger, som kort er beskrevet nedenfor. Administration af differentieret kontingent MED-udvalg og bestyrelser i fritids- og ungdomsskoleområderne gør opmærksom på, at administrationen af det differentierede kontingent ikke må blive tidskrævende. Der vil ved implementeringen af forslaget derfor være særlig opmærksomhed på at sikre en enkel model for administration af modellen. Ressourcer Flere af foreningerne peger på, at der bør følge ekstra ressourcer med forslaget, så der er midler til at understøtte de nye tilbud og aktiviteter. Der er ikke afsat ekstra ressourcer til den del af forslaget, da det vurderes, at de nuværende rammer godt kan rumme at skabe tilbud inden for den beskrevne model. Samtidig bemærkes at det er op til de enkelte FU-ledere at vurdere behovet og muligheden for at tilbyde yderligere aktiviteter i henhold til den foreslåede model. Handicap-modellen MED-udvalg og bestyrelser i fritids- og ungdomsskoleområderne mener ikke, at handicap-modellen skal gradueres som forslået under organisering af indsatsen. Dette beror på lokale vurderinger af, at handicappede børn og unge har samme behov for støtte, uanset om de deltager i kortere arrangementer eller i et fuldt klubtilbud. Det fastholdes i indstillingen, at handicap-modellen gradueres som beskrevet. Det anerkendes, at det alene er en del af tilskuddet, der er knyttet til den tid barnet eller den unge er i tilbuddet. Derfor er det også i indstillingen foreslået, at 80 % af tilskuddet gradueres som beskrevet, men at 20 % af tilskuddet ikke gradueres. Side 13 af 15

14 Konkurrence til frivillige foreningsliv ÅUF udtrykte i høringssvaret bekymring for, at især de enkeltstående arrangementer vil skabe utilsigtet konkurrence til det frivillige foreningsliv. ÅUF foreslår derfor, at de enkeltstående aktiviteter planlægges i samarbejde med de frivillige foreninger. Det er der på den baggrund tilføjet i indstillingen, at enkeltstående aktiviteter skal planlægges i samarbejde med lokalforeningerne i de enkelte områder så vidt det er muligt. Risiko for modulordning på fritids- og ungdomsskoleområdet Flere af høringssvarene fra fritids- og ungdomsskoleområderne peger på, at forslaget ikke må blive en modullignende ordning. Det er ikke hensigten med denne indstilling, at indføre modulordning på området. Tvært i mod skal forslaget ses som et supplement til de eksisterende tilbud. Det vil således ikke blive muligt for forældre at bede om, at få deres barn meldt ind i et 20 timers klubtilbud. Derimod kan en fritidsog ungdomsskoleleder efter høring i MED-udvalget samt drøftelse i bestyrelsen vedtage et supplerende tilbud, som er målrettet en bestemt gruppe unge (eksempelvis 7. klassetrin, kønsopdelt eller med udgangspunkt i særlige interesser). Dette tilbud kan de unge så vælge at benytte. De der i forvejen er tilmeldt et klubtilbud kan benytte tilbuddet uden ekstra betaling, hvis blot de er del af den gruppe, som tilbuddet er målrettet. Det er uddybet i indstillingen, at der er tale om et supplerende tilbud i forhold til de eksisterende klubtilbud. Forsøgsordning Enkelte af organisationerne foreslår i høringen, at modellen om differentierede tilbud indføres som en forsøgsordning. Forslaget er indarbejdet, og modellen indstilles som en tre års forsøgsordning. 7. Konsekvenser for ressourcer Indførelsen af differentieret kontingent er udgiftsneutralt for kommunekassen idet en eventuel mer- eller mindreindtægt vil blive fordelt inden for fritids- og ungdomsskoleområdets eksisterende budget. Det vil medføre en udgift på ca. 1,4 mio. kr. årligt i en at nedsætte kontingentet til 200 kr. pr. år for 5. klasse 13 år og 100 kr. pr. år for 14 år 18 årige i de klubber som ligger i de socialt udsatte boligområder (Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang) samt klubben på Charlottevej. De fire boligområder bærer præg af en høj andel af beboere med anden etnisk baggrund, og forslaget forventes derfor også at medføre en styrket indsats i forhold til integrationen af de børn og unge som bor i området. Dette vil blandt andet ske ved at få Side 14 af 15

15 en større andel af børn og unge med anden etnisk baggrund til at indgå i positive normfællesskaber i en periode i deres liv, hvor de pågældende børn og de unge er i en proces omkring at udvikle deres holdnings- og identitetsdannelse. Denne proces vil blive understøttet gennem børnenes og de unges deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre jævnaldrene og ansatte i tilbuddene. På den baggrund forslås udgifterne til forslaget finansieret via. Uforbrugte opsparede midler på reserven til implementering af Integrationspolitikken i en treårig forsøgsperiode. Bilag Bilag 1: Indikatorer for særligt udsatte boligområder Bilag 2: Høringssvar Bilag 3: Resumé af høringssvar Bilag 4: Statusnotat for fritids- og ungdomsskoleområdet Bilag 5: T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Tidligere beslutninger 1 Byrådet vedtog den 27. juni 2007 fritids- og ungdomsskoleplanen for Århus Kommune 2 Statusnotat for FU-området blev behandlet på udvalgsmøde september 2009 Side 15 af 15

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Baggrund Byrådet vedtog den 28. april 2010 i indstilling om Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Aarhus kommune.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juni 2010 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juni 2010 Århus Kommune Indstilling Til Magistraten Børn og Unge Den 2. juni 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume I juni 2009 besluttede byrådet, at der skal laves en samlet evaluering af Børn og

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2.

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2. FU-analyse 2014 Tids- og procesplan Aktivitet Tidspunkt Byrådet anmoder Børn og Unge om en Oktober 2013 analyse af den fremtidige organisering af FU-området Inddragende proces Oktober november 2013 Børn

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007.

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 3. maj 2007 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling 1. Resume Lektielæsning har en afgørende betydning for, at får optimalt udbytte af deres skolegang. Det indstilles

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Notat om høringssvar vedrørende høring af Byrådsindstilling Udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Til høringsparterne Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Baggrund En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 23. oktober 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over antal klubber og medlemmer i FU-områderne... 10

Tabel 1. Oversigt over antal klubber og medlemmer i FU-områderne... 10 Notat Den 30. april 2012 Indholdsfortegnelse Analyse af fritids- og ungdomsskoletilbuddet i Aarhus Kommune... 3 Resume... 4 De sociale kriterier... 4 Samspillet mellem FU- og FO-klubberne... 6 Budgettildelingsmodel

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 30. august 2010 1. Resume I juni 2009 nedbrændte en spejderhytte beliggende på Bjørnbaksvej 5B i Viby tilhørende Hyttefonden for

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Indstilling. Fritids- og ungdomsskoleplan for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Fritids- og ungdomsskoleplan for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Organisationsudvikling Børn og Unge 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 har Århus Byråd

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Høringsresultat Ny FU Plan

Høringsresultat Ny FU Plan Høringsresultat Ny FU Plan Børn og Unge Udvalget d. 25.11 Høringssvar Område Afsender Antal Skoleområdet Bavnehøj Skole, Aarhus Skolelederforening, Hasle Skole, N.J. Fjords Gades Skole, Risskov Skole,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 24. januar 2006 Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling 1. Resume Folketinget vedtog den 17.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 06. maj 2010 Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 2. maj 2014 Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune Tilpasning af strukturen på FU-området med henblik på at sikre et selvstændigt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. november 2008 Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 65 Fremtidens Fritidstilbud ved Korsager Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering 0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup, herunder placering af FU Dette notat indeholder et forslag til, at SFO og FU får fælleslokaler

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. juni 2013 Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Børn og Unge har modtaget en indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Læs mere

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Indledning...2 Hvorfor ungdomsskoleloven...2 Ungdomsskoleloven giver større fleksibilitet:...2 Åbningstider...2 Normering: 3,2 mio. kr. pr. år...3 Børn og

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Anbefalingens betegnelse: 5.50 MBU Klubtilbud til 4. klasse Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 (2016-priser i 1.000 kr.) Forslag (model1) 2016 2017 2018 2019 Mindreudgift i

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar Notat Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte Side 1 af 6 Resume af høringssvar I forbindelse med revision af reglerne for aktivitetsstøtte har foreningerne haft mulighed for at afgive et høringssvar

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere