Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL"

Transkript

1 PROTOKOL Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 27.februar Valg af dirigent Finn Madsen (nr. 31) blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt rettidigt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formanden Tage Andersen. Siden sidste generalforsamling har vi udsendt 4 nyhedsbreve i februar, juni, oktober og december. På den måde har vi løbende orienteret foreningens medlemmer og der er ikke nogen grund til at gentage. Deltagelse i generalforsamlingerne har jeg med glæde konstateret har været stigende i den tid vi har udgjort bestyrelsen. Før den tid var der vel gennemsnitlig deltagere hver gang, hvorimod de seneste 3 år har det været hver gang. Dog med undtagelse af i år, hvor der er 36. Og vi har jo været rigtig dumme at lægge det i vinterferien. Det beklager vi det var en tanketorsk. Og I kan se, ikke engang hele bestyrelsen kunne være tilstede. Generalforsamling Fordi vi er blevet flere og flere til generalforsamlingerne og vi har været ret så rundhåndet med beværtningen ud fra den betragtning, at dem, der gider komme også skal have lejlighed til at nyde på bekostning af dem, som ikke har lyst til at deltage ja, så er posten generalforsamling blevet en så stor på regnskabet, så vi følte, at vi måtte ændre lidt. Derfor er vi ikke så rundhåndede mere og har indrettet det sådan at kaffen under generalforsamlingen er på foreningens vegne og ølsmagning og fællesspisning bagefter er på egen regning.

2 Stranden Vort projekt fra sidste års generalforsamling om ændring af strandarealet, faldt jo på demokratisk vis på generalforsamlingen. Vi havde forinden lavet en opinionsundersøgelse, der fik os til at tro, at der var flertal for at gennemføre ændringerne. Mange af dem som var positive i undersøgelsen kom imidlertid ikke til generalforsamlingen, hvorimod der kom mange som ikke ønskede ændringerne og som ikke havde givet sin mening tilkende i undersøgelsen. Vi var lidt ærgerlige over det, men sådan er demokratiet. Vi har efterfølgende fået få henvendelser om projektet, men ikke anset det for at være massivt nok til at forsøge igen. Men projektet ligger der og kan evt. tages op senere. Legeplads I foråret blev vi af legepladsudvalget stillet overfor et spørgsmål: Hvad hvis nogen kommer til skade på vores legeplads? Kan vi bare sætte et skilt op med at brug af legepladsen sker på eget ansvar. Og så er det i orden. Det har vi undersøgt. Og kommet til at det kan vi ikke. Det er stadig foreningens ansvar. Og der er eksempler på, at der har været stillet ret så store økonomiske krav mod en forening. Kan vi tegne en ansvarsforsikring, der dækker sådant et krav? Ja, vi kan tegne en forsikring, der formentlig dækker. Men vi kan ikke være sikre. Fordi forsikringsselskabet formentlig kan afvise at betale, hvis et eller andet ikke har været forskriftsmæssigt. Vi synes, at det var underligt, at en ansvars-forsikring formentlig ikke dækker ansvar. Men med alt det formentlig, følte vi os ikke trygge. Med alle disse tanker henvendte vi os til kommunens tilsynsførende med legepladser. Vores legeplads er nemlig hvad enten vi vil det eller ej en offentligt tilgængelig legeplads. Ja, men den er jo privat?? Nej, det er den ikke når enhver frit kan gå ind på den og bruge legeredskaberne. Hvis den skulle være privat, så skulle vi afspærre den med et hegn og låge og nøgler ligesom vi har til stranden. Det ville bare blive mere end 10 gange så dyrt. Og forældre skulle kunne give nøglen til børnene. Og vi skulle være sikre på at nøglerne ikke blev væk eller blev kopieret. Det ville være helt utopi. Ikke mere om juraen vedr. legepladsen den er klar nej den er uklar. Tilbage er så det vigtigste: Sikkerheden. Kommunens konsulent påpegede et utal af forskellige ting, der ikke var i orden. Noget blev betegnet som livsfarligt. Her i grundejerforeningen er det bestyrelsen der har ansvaret for at ingen kommer til

3 skade. Skulle nogen komme til skade fordi vi ikke har kendt vores ansvar, ville det være ubærligt. Tilskadekomne og pårørende vil måske få livsvarige mén, og vi bestyrelsen ja, hele grundejerforeningen ville være de skyldige. Den risiko, der hermed blev påpeget, at der var forbundet med de 30 år gamle legeredskaber turde vi ikke løbe. Derfor valgte vi at fjerne de fleste af legeredskaberne, idet de ikke med sikkerhed kunne bringes i forskriftsmæssig stand. Derfor valgte legepladsudvalget at træde tilbage som legepladsudvalg, hvilket er helt forståeligt. Heldigvis har de valgt at fortsætte deres aktiviteter som børneaktivitetsudvalg. Nå, men der må jo findes legeredskaber, der er brugbare. Det er der også. F.eks. fra Kompan. Vi har undersøgt priser. Og kommet til at det vil være udenfor foreningens økonomiske formåen. Derfor har vi i efteråret søgt Kommunens Landdistriktspulje om kr ,-. Vi mente nok at vi kunne høre ind under kommunens landdistrikter, idet vi jo ligger i det gamle Diernæs sogn. Men vi fik afslag med den begrundelse, at vi hører til Faaborg by!!! Indu Så er vi blevet opmærksomme på et firma, som hedder Indu og som etablerer legepladser for kommuner og andre institutioner også her i kommunen. Selve legeredskaberne betales af Indu mod at der sættes reklamebander op på siden. Indu skaffer selv sponsorerne. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det er det heller ikke altså sandt. For til Indu skal vi betale kr ,- + moms månedlig for en serviceaftale, som er obligatorisk i 7 år. Det er ,- kr. i alt. På etableringstidspunktet skal der forudbetales mdr. ydelse alt efter hvornår på året det etableres. Det er ,- kr. Men: Indu tillader, at der er andre reklamer på legeredskaberne end deres. D.v.s. at vi kunne godt selv tegne lokale sponsoraftaler, der dækker denne omkostning helt eller delvist, så vi ikke får nogen større udgift af det.

4 Vi fik tilbuddet fra Indu i december. Da vi var så tæt på generalforsamlingen og vi på det tidspunkt var klar over, at tre af os ville udtræde, har vi valgt at vente med beslutningen, således at generalforsamlingen kan få lejlighed til at udtale sig og en ny bestyrelse kan behandle det. Skal vi fremtidig have legeplads? Hvor skal den ligge? Samme sted? Stranden? Fodboldbanen? Telekommunikationsmast I marts blev vi opmærksomme på at der var en nabohøring i gang om at placere en telekommunikationsmast dér hvor seniorbofællesskabets flagstang står. Den skulle samtidig fungere som flagstang. Den ville blive nogle få meter højere end den eksisterende flagstang og der skulle også placeres en minikabine få meter derfra. Vi har protesteret, idet vi ikke kender risikoen for at den vælter og at der kommer støj eller værre endnu stråler fra den. Så vidt vi kunne se ville det være generende for først og fremmest Ruth og Jess Rom, men også for seniorbofællesskabet. Efter noget korrespondance er det endt med at vi i oktober har fået meddelelse om at kommunen ikke vil modsætte sig det. Det kunne vi jo forvente, men vi syntes at vi varetog medlemmernes interesser bedst ved at klage. Udtynding af træer Også i år har vi lidt udtynding af træer. Det er oppe ved fodboldbanen. Tre har meldt sig. Vi venter på bedre vejr. Indbrud Indbrudsbølgen fra i efteråret ser ud til at have lagt sig. Vi tror, at det er takket være den indsats, som en stor kreds af medlemmer har ydet ved at gå vagt og især skaffe pressedækning om at vi holder øje med indbrudstyvene. Herfra skal lyde en stor tak til alle dem, som har gået vagt. Fælles indkøb af alarmudstyr

5 Der har kun meldt sig 3, der var interesseret i fællesindkøb med rabat, hvis vi køber 10 stk. Derfor frafalder vi medvirken til indkøb. Medmindre der nu melder sig yderligere 7 Lejere Vi er blevet opmærksomme på at det iflg. foreningens vedtægter kun er grundejere, der har ret og pligt til at være medlem af foreningen. Som konsekvens heraf har bestyrelsen bestemt, at lejere kan møde op på generalforsamlingen, hvis de har en fuldmagt med fra ejeren. Det kan bestyrelsen gøre med hjemmel i vedtægternes 17, der siger, at hvis der forekommer spørgsmål, hvorom vedtægterne intet foreskriver, skal bestyrelsen løse det og forelægge det på førstkommende generalforsamling. Derfor dagsordenens pkt. 4a. Den nye udstykning Vi får engang imellem henvendelser fra ejendomsmæglere især udenbys der gerne vil have nogle oplysninger om grundejerforeningen fordi de er ved at sælge nr. 10 eller 12 o.s.v. Vi får også henvendelser fra nogle som er flyttet ind og gerne vil være medlemmer af foreningen. Og det er både ejere og lejere. Alt det kan vi selvfølgelig afvise, men vi kan forvente, at de mere og mere bruger vores område. Det kan vi ikke forhindre og det er også OK bare de ikke misbruger det. Vi er i går blevet opmærksomme på, at der nu findes en grundejerforening for det nye område. Den hedder Grundejerforeningen Strandgårdsparken 2. Det er så nyt for os, at vi ikke har haft mulighed for at protestere over navnet, der efter min mening er for tæt på vores. Jeg vil anbefale, at den nye bestyrelse protesterer over navnet. Hjertestarter Vi har søgt Trygfonden om at få en hjertestarter. Vi har begrundet det med, at der er et stigende antal ældre i området og at vi mener at ambulancedækningen er forringet. Der kan forventes svar ca. 1. juni Børneaktivitetsudvalget Som nævnt har det tidligere legepladsudvalg taget konsekvensen af at der ingen legeplads er og kalder sig nu børneaktivitetsudvalget. De er stadig meget aktive og

6 har arrangeret sportsdag og halloween. Der skal herfra lyde en tak til dem og en anerkendelse af deres arbejde. Axfort Axfort og hans håndgangne mænd passer jo det grønne område tilfredsstillende. Bestyrelsesmøder Vi har i det forløbne år haft 7 bestyrelsesmøder. Det giver mig anledning til her at takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde. Også tak til alle jer, der kommer til vore arrangementer og deltager aktivt. Bemærkninger: Ivan Nielsen nr Spørger til hjertestarters placering. Placeringen vil formentlig blive ved stamvejen, midt i Strandgårdsparken. Morten Rohde, nr. 178 En hjerte starter skal gennemses når den har været brugt. Henning Iskov, nr.1 Ældreboligerne undersøger også muligheden for en hjertestarter. Jens Martinsen, nr. 156 Undrer sig over naboforenings navn. Strandgårdsparken Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorerne: Britta Kongstad fremlagde regnskabet. Det bemærkes, at der er et skyldigt beløb til Kopman på kr ,-

7 Bemærkninger: Anne-Beth, nr. 41 Havde spørgsmål til reparation af kompan-legeredskab. Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt. 4. Rettidigt indkomne forslag 1. Bestyrelsens fremlæggelse til generalforsamlingens godkendelse: I h.t. vedtægterne 17 har bestyrelsen besluttet, at lejere mod aflevering af behørig fuldmagt fra ejeren har adgang og stemmeret til den aktuelle generalforsamling. Ingen kan afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. Forslag 1 blev vedtaget. 5. Fastsættelse af kontingent Kontingentforhøjelse på kr. 200,- årligt. Kontingentet forhøjes fra kr ,- til 1.300,- pr. år. Bemærkninger: Ivan Nielsen, nr. 116 Mener at kontingentstigningen burde være højere p.a. vedligeholdelse af strand, legeplads og 2 broer, som vinteren har været hård ved. Morten Rohde, nr.178 Intet i regnskabet retfærdiggør en højere stigning af kontingentet. Fru Iskov, nr. 1 Generalforsamlingen er ikke så dyr i år.

8 Kontingent forhøjelsen på kr. 200,- om året blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter Helle Rohde nr. 178 blev genvalgt til bestyrelsen Leif Nielsen, nr. 89 blev valgt til bestyrelsen Lissy Kragelund Iversen, nr. 210 blev valgt til bestyrelsen for 1 år Lis Nielsen, nr. 116 blev valgt til bestyrelsen Jeanet Heitmann nr. 121 blev genvalgt som suppleant, valgt til 2 år. Margit Andersen, nr. 174 blev valgt som suppleant, valgt til 1 år. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Revisorer og revisorsuppleanter var ikke på valg. 8. Eventuelt Bemærkninger: Anne-Beth, nr. 41 Olav, nr. 164 Jens Martinsen, nr.156 Margit Andersen, nr. 174 Legepladsen skal selvfølgelig blive, hvor den er nu. Tak til bestyrelsen og aktivitetsudvalg. Naturlegeplads er en god ide. Der gælder samme regler ved naturlegeplads, som ved andre legepladser med hensyn til faldunderlag m.v.

9 Lissy, nr. 210 Lise Rohde, nr. 203 Ivan Nielsen, nr. 116 Henning Iskov, nr. 1 Jens Martinsen, nr. 156 Bodil Kirsten Andersen, nr. 182 Margit Andersen, nr. 174 Lis Nielsen, nr. 141 Lissy, nr. 210 Jens Martinsen, nr. 156 Er det Axfort, som smider haveaffald på arealet mellem bane og sti? Mener at det kan være kommunen, som har efterladt afklippede grene. Bør regnskabet ikke sendes ud sammen med dagsorden? Opfordrer bestyrelsen til at tage strandprojektet op igen. Alle har krav på at se regnskabet. Hundelorte, ny opfordring til at der bliver samlet op. Strandgårdsparkens hjemmeside bliver ikke opdateret. Foreslår at der bliver oprettet et udvalg til pasning af hjemmeside. Udvalg til hjemmesiden ikke en god ide, John Gunn opdaterer rimeligt hurtigt. Irrelevant med hjemmeside udvalg. Alt hvad hun sender, bliver lagt på hjemmesiden Har en beton-genstand stående ved deres garage, som indbrudstyve eller andre har efterladt. Genstanden kan afhentes. Havde hørt at nogen havde meddelt til medierne, at vores vagtordning var ophørt. Opfordrer den nye bestyrelse til at tage vagtordningen op igen, hvis det bliver nødvendigt.

10 Strandgårdsparken, den sign. Finn Madsen, dirigent sign. Helle Rohde, referent sign. Tage Andersen, afgående formand

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere