Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag kl. 7:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse 4 Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse 10 Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte samt tillæg 9 til Helhedsplan endelig vedtagelse 16 Stutteri Stasevang - ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til ridehal og varmecentral 23 Sanskevej 15 C - nedrivning af bevaringsværdig ejendom 27 Sjælsmark Kaserne - ansøgning om tidsbegrænset tilladelse til modtagecenter 30 Byggesagsgebyrer Bygningsreglement lufttæthedsmåling 35 Belysning på sti langs motionsruterne i Kokkedal Skov 37 Hørsholm Kommunes Klimapolitik 40 Klimatilpasningsstrategi 43 Hørsholm Kommune som klimakommune 46 Rapport om Hørsholm Kommunes CO2 udledning som virksomhed 49 Finansiering af energibesparelser på kommunens ejendomme 51 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljø-området 54 Serviceniveau for vedligeholdelse af private vandløb 57 Aftale vedrørende Usserød Renseanlæg 61 Tomgangsregulativ for Hørsholm Kommune 64 Bilagsoversigt 66 Fraværende: Ove Petersen (V) forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkterne 126 samt

2 Bemærkninger til dagsorden Mødet starter kl med besigtigelse på Sanskevej 15 C Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 2

3 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 123 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Rungsted Ladegård - orientering om at ejer har søgt og fået tilladelse til nedrivning af driftslænger Rungsted Strandvej 313 ejer har søgt og fået tilladelse til nedrivning af villa. Orientering om á conto opkrævning af affaldsgebyr. Genbrugsplads - Fredensborg Kommune har godkendt ændrede åbningstider nu åbner pladsen kl. 10. Vandselskab - afskedsreception den for medarbejderoverdragelse til det nye selskab. Buslinie 382E Movia har afvist at omdanne 382 E til en regionalbusrute. Sag på næste TMU. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 3

4 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 124 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: SSU BSU KFU TMU BEU ØU KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Helhedsplanen har været i høring fra 16. juni til 16. september. Der er modtaget i alt 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. I dette dagsordenspunkt, der forelægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse behandles høringssvar der berører Hovedstrukturen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer: Alle afsnit indsatsområder: For alle indsatsområder, der ligger udover nuværende budgetperiode, fjernes angivelse af årstal. Hørsholm og verden omkring os: Afsnittet suppleres med følgende afsnit: I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. Afsnit Kultur og Fritid Forslag til nyt indsatsområde (s 19) Oplæg til Fremtidens bibliotek inkl. Trommen igangsættes i Afsnit Erhverv, Handel og Beskæftigelse På baggrund af fællesmøde mellem TMU og BEU den 24. august 2009 tilføjes følgende: Om Turismesamarbejdet side 28 i Hovedstrukturen: (tilføjelser med kursiv); Kommunen vil styrke og udvide det regionale samarbejde på turistområdet ved at arbejde for at blive en del af et regionalt destinationsselskab, som fire nordsjællandske kommuner har stiftet i Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 4

5 Overskriften Erhvervsservicesamarbejde ændres til Samarbejder på erhvervsområdet. Efter 2. punktum laves der nyt afsnit, (tilføjelse med kursiv): Samarbejdet om erhvervsservice i foreningen Erhverv.net danner grundlag for andre erhvervssamarbejder på tværs af kommuneskel. Hørsholm Kommune vil både via Erhverv.net og gennem dialog med nabokommunerne sikre koordination og samarbejde omkring erhvervs- og detailhandelsudviklingen. Endelig tilføjes en selvstændig linje: Hørsholm Kommunen vil arbejde for at tiltrække nye innovative virksomheder i tomme erhvervslokaler. Rettelser til signatur for Centerstruktur i overensstemmelse med ændringsforslag beskrevet i dagsordenpunkt om Retningslinjer og Rammer. (Bilag 3) Afsnit Klima og Energi Indsatsområde: CO2 analyse (2009) ændres til: Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året. Sagsfremstilling I det følgende gives et kort resumé af de afsnit i Hovedstrukturen og der redegøres for høringssvar, der berører kapitlerne. Samtlige høringssvar er kommenteret i Bilag 1 (bilag til TMU-punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i samme dagsordenspunkt. Hørsholm og verden omkring os (alle udvalg) Afsnittet omhandler befolknings- og boligprognoser, forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og den regionale udviklingsplan. Boligprognosen viser en forøgelse på 700 boliger. Flere høringssvar bemærker at der mangler konsekvensanalyser. Økonomisk Sekretariat begrunder disse med den store usikkerhed, der er omkring såvel befolknings- som boligprognosen. Det foreslås, at der tilføjes følgende forklarende tekst til bolig- og befolkningsprognose (Hovedstruktur side 6): I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. By og bolig (TMU) Askehavegård Askehavegårdområdet er i denne Hovedstruktur ikke længere udpeget som fremtidigt "perspektivområde", der ønskes udviklet som boligområde. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 5

6 Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med, at Askehavegård ikke længere er udpeget som perspektivområde. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde (fremtidig byudvikling), dog med rammebestemmelse om anvendelse til rekreativ område. Sjælsmark Kaserne som særligt indsatsområde indgår ikke i Helhedsplan Områdets fremtidige anvendelse fastholdes til rekreative formål. Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med dette, ligesom der udtrykkes tilfredshed med, at der er åbnet for adgang til øvelsesterrænet. Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (VUK) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Vejledning for Usserød Kongevej og de planmæssige konsekvenser er uddybet i dagsordenspunkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning, som alene behandles i fagudvalget TMU. Rungsted Kyst Station og Kokkedal Vest og Nordvest (TMU) I Helhedsplanens Hovedstruktur er Rungsted Kyst og områderne Kokkedal Vest og Nordvest udpeget som områder, hvor fortætning er mulig i fremtiden. I dagsordenspunkt om retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning er høringssvar om udviklingen omkring stationerne behandlet. En grøn og blå kommune (TMU/SSU) I Helhedsplan er der i kapitlet en grøn og blå kommune fokuseret på borgernes muligheder for at opleve og udnytte de blå og grønne områder. Flere høringssvar lægger vægt på vigtigheden af at skabe bedre adgang til det åbne land og bedre adgang til kysten. Administrationen vurderer, at der til stadighed arbejdes på at skabe flere og bedre adgange til såvel det åbne land som til kysten. Arbejdet med at etablere motionsruter, er eksempel på det tværfaglige arbejde, hvor også sund livsstil inddrages. Kultur og Fritid (KFU) Kommunalbestyrelsen har i sommeren 2007 vedtaget en ny kulturpolitik og i 2008 en ny bibliotekspolitik. Synergi mellem kultur- og fritidsliv og integrering af sundhed på alle niveauer er indsatsområder inden for kultur og fritid. Fornyelse af Idrætsparken er et af de store indsatsområder som spænder på tværs af de kommunale politikområder. Der har kun været et enkelt høringsvar til Kultur og Fritid fra Friluftsrådet, der spørger til, hvordan der sikres plads til sørelaterede foreninger i bygninger på havnen. Administrationen er ikke bekendt med, at der er problemer for de sørelaterede foreninger med at finde mødelokaliteter på havnen. (Se Bilag 1 svar xx.x) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 6

7 Børn og Unge (BSU) En ny sammenhængende Børne- og ungepolitik er under udarbejdelse, hvor også de overordnede temaer sundhed og klima, energi og miljø søges integreret Høringssvar, der vedrører børn og unge er relateret til Cykelhandlingsplan og Trafiksikkerhedsplan og behandles under Trafik og Transport. Ældre og seniorer (SSU) Kommunalbestyrelsen har haft stor fokus på at etablere gode boliger for seniorer, og også at etablere de nødvendige pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter. Den vedtagne sundhedspolitik lægger vægt på forebyggelse, som skal sikre at fremtidens ældre holder sig sunde længst muligt. Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for det frivillige arbejde fx med oprettelse af Selmersbo som frivillighedscenter. Der er et enkelt høringsvar, der bemærker at forringelse af bustrafikken er særligt dårlig for de ældre. Kommunalbestyrelsen har stor fokus på den kollektive trafik, men bussernes linjeføringer er komplicerede projekter med mange parter involveret. (Se svar i Bilag a) Erhverv og beskæftigelse (BEU/TMU) Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en erhvervspolitik. Fællesnotat fra BEU og TMU indskrives i Helhedsplanen. (Den fulde ordlyd er gengivet oven for under "Forslag") Blandt høringsvarene opfordrer Cyklistforbundet kommunalbestyrelsen til at inddrage cykelturisme som et indsatsområde i turismepolitikken. Klima, energi og miljø (TMU) Klima, energi og miljø er et særligt fokusområde. I Hovedstrukturen er temaerne opdelt i kapitlerne Miljø og ressourcer og Klima og energi. Der har ikke været høringssvar om dette emne. På baggrund af det igangværende arbejde med en klimastrategi foreslås følgende indsatsområde indsat i "Klima og Energi" "Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året." Trafik og transport (TMU/BSU/SSU) Trafik og transport omhandler bl.a. tiltag om cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen er i god overensstemmelse sundhedspolitikken, ligesom en øget brug af cykler også vil være til fordel for miljøet. Udbygning af cykelstierne indgår i de fremtidige planer. Hovedstrukturen for trafik viser også overordnede veje, planlagt af vejdirektoratet, som fx den såkaldte ring 5, der er vist som forlængelse af Sjælsmarksvej med tilslutning til Hørsholm Kommunes vejnet ved motorvejen og Ådalsvejs forlængelse. Denne vejføring som tidligere har været en del af Regionplan 2005 skal nu indgå i de kommunale planer. Flere høringssvar kommer med positive bemærkninger til Cykelhandlingsplan, Trafiksikkerhedsplan og til stier, som dog følges op af bemærkninger om, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til projekterne Svar til bemærkningerne er, at den økonomiske virkelighed giver begrænsninger, det kan have betydning for tidsplanen for gennemførelsen, Mange høringssvar har bemærkninger til Vejdirektoratets vejudlæg til opgradering af Isterødvej, ring 5 og til Ådalsvejs forlængelse. Vejdirektoratets vejudlæg skal ikke ses som en planlagt vej, men som et vejudlæg til en eventuel fremtidig vej. Udlægget har været en del af de regionale planer i en årrække. Også Hørsholm Kommunes vejudlæg til Ådalsvejs forlængelse har været en del af de kommunale planer gennem en årrække. Vejdirektoratets udlæg indgår i overordnede planer, som kommunen ikke kan ændre. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 7

8 Sunde borgere i Hørsholm (SSU) Kommunalbestyrelsen har vedtaget en sundhedspolitik og sundhed har været et vigtigt fokusområde i planperioden. Sundhed skal integreres i alle politikområder og sundhed er integreret i de øvrige temaer. Der har ikke været høringssvar med Sunde borgere som hovedtema. Kommunikation Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen vil der blive annonceret i Ugebladet at Helhedsplan er vedtaget. Der vil blive udsendt pressemeddelelse til aviser og til kommunens hjemmeside. Når planen er færdigredigeret vil den blive lagt på hjemmesiden. Noter til bilag Høringsnotat bilag 1 er vedlagt TMU punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i TMU punkt om retningslinjer og rammer. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Punktet blev drøftet. Thorkild Gruelund (K) var meget glad for, at punktet kommer ud i de forskellige udvalg inden selve færdigbehandlingen af Hovedstruktur Helhedsplan Udvalget ønskede, at punktet under Ældre og seniorer tjekkes op, for så vidt formuleringen omkring Selmersbo. Punktet taget til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt, idet udvalget anbefaler følgende nye indsatsområde til temaet, Trafik og transport: Arbejde for at forbedre kundeparkering ved Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station. Borgerlisten havde følgende 4 ændringsforslag, som blev sat til afstemning: 1. By og Bolig: almene boliger skal have en fremtrædende plads ved planlægning af de ledige kommunale byudviklingsarealer. Forslaget blev nedstemt: 3 (V) 1 (T). C undlod at stemme. 2. By og Bolig, tilføjes til indsatsområde: Information til bygherrer om miljørigtigt byggeri skal også omfattet til- og ombygninger af eksisterende huse. Anbefales vedtaget. 3. Kultur og Fritid: Planlagt aflastningsvej mellem Lågegyde og Stadion Allé udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 8

9 Trafik og transport: Reservation af areal til Ådalsvejens forlængelse til Helsingørmotorvejen udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) - 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 125 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Forslag til Helhedsplan , der har været i høring fra 16. juni 2009 til 16. september 2009, består af dokumenterne Hovedstruktur og Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning. Dette dagsordenspunkt behandler høringssvar til dokumentet "Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning". Der er i høringsperioden modtaget 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning med følgende ændringer: Afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder omkring stationerne Kokkedal og Rungsted Kyst ændres som beskrevet i bilag 2 med tilhørende kortbilag. Baggrunden for ændringer i definitioner og afgrænsning af de stationsnære områder er begrundet i indsigelse fra Miljøcenter Roskilde Centerområder og detailhandel. Hørsholm Bymidte har status som Bymidte og ikke som særligt lokaliseringsområde. Centrene Rungsted Bytorv og Ådalsparkens Center har status af bydelscentre. Skema i Retningslinjer og rammer side 12 ændres så de er i overensstemmelse med Landsplandirektiv for detailhandel, som beskrevet i bilag 3. Ændringerne er begrundet i indsigelse fra Miljøcenter Roskilde Særligt pladskrævende varegrupper. Alene erhvervsområderne 1.E1 og 1.E2 fastholdes som områder, hvor virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper tillades. (konsekvens: i erhvervsområderne 1.E3 og 1.E4 vil særligt pladskrævende varegrupper ikke længere tillades) Møbelbutikker tillades alene i bymidten. Landskabelige værdier Fredningsområdet Usserød Ådal udpeges som område med landskabelige værdier. Området er dermed omfattet af de retningslinjer, der gælder for de områder med landskabelige værdier. (Retningslinje og redegørelseskort side 34 og 37) Nyt kort redegørelse biologi Nyt kort der bl.a. viser beskyttede naturtyper ( 3 områder). Nyt kort Kystnærhedszonen indsættes s. 55. Tilføjelse til retningslinje s. 45: Nyudlæg og udvidelser af eksisterende friluftsanlæg i kystnærhedszonen kan kun ske på grundlag af sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 10

11 Rammeområde 2.BE5 Rungsted Ladegård udgår. Området sammenlægges med landområdet 2.L2 med anvendelsesmulighederne Landbrug og grønne områder. Anvendelse i overensstemmelse med landzonebestemmelser og fredningsbestemmelser. Mulig ny campingplads Mulighed for placering af campingplads i området vest for Helsingørmotorvejen udgår af planen. (Mulig ny campingplads har tidligere indgået i regionplanen) Miljøvurdering Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse tilføjes som en del af dokumentet Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning. Redaktionelle rettelser og konsekvensrettelser, herunder særligt rettelser af redegørelses og retningslinjekort, der er revideret, så de omfatter såvel byområdet som landområdet. Sagsfremstilling Retningslinjer for arealanvendelsen I denne første revision af Helhedsplanen efter Kommunalreformen indgår retningslinjerne fra Regionplan 2005 uden ændringer, (bortset fra ændringer pga. Fingerplan 2007 og Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre mm.) I forbindelse med høringssvarene er der foreslået ændringer i nogle retningslinjer. Ligesom planen er ændret/rettet på baggrund af indsigelser fra Miljøcenter Roskilde. Høringssvar er resumeret i bilag 1, hvor også forslag til Kommunalbestyrelsens svar er gengivet. Miljøcenter Roskilde har sendt høringsnotat til Helhedsplanen med flere indsigelser og en del bemærkninger. Administrationen har efterfølgende besvaret Miljøcentrets indsigelser og bemærkninger, og ændringsforslag fremgår af høringssvar fra Miljøcentret og rettelsesblade til Helhedsplanen. I det endelige høringssvar godkender Miljøcenter Roskilde Helhedsplan under forudsætning af visse ændringer i planen. Den endelige tekniske ophævelse af retningslinjerne i Regionplan 2005 er en forudsætning for en endelig vedtagelse af Helhedsplan Administrationen vil, efter behandling af Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning i TMU den 25. november, fremsende ansøgning til Miljøcenter Roskilde om ophævelse af de regionplanretningslinjer, der for Hørsholm Kommune afløser retningslinjer i Regionplan Herefter vil Kommunalbestyrelsen kunne vedtage Helhedsplan på mødet i december. Stationsnærhed Høringssvar der omhandler stationsnærhed: Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod forslagets manglende konkrete afgrænsning af stationsnære kerneområder. I bilag 2 redegøres for ændringer i de stationsnære områder og udpegning af stationsnære kerneområder, således at indsigelserne fra Miljøcentret frafaldes. Indsigelsen har medført forslag til ændringer i Helhedsplanen. Centerområder og detailhandel Høringssvar der omhandler centerområder og detailhandel: Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod benævnelsen af Hørsholm Bymidte som særligt lokaliseringsområde der åbner mulighed for at allokere regionale byfunktioner af intensiv karakter. Planen ændres så betegnelse særligt lokaliseringsområde udgår. Hørsholm Bymidte var i Regionplan 2005 omtalt som en eventuelt fremtidigt "særligt lokaliseringsområde". I Fingerplan 2007, som afløste bestemmelserne i Regionplan 2005 Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 11

12 mht. centerstruktur er Hørsholm Bymidte ikke medtaget som "særligt lokaliseringsområde". Helhedsplanen er underordnet bestemmelserne i Fingerplan Ændringsforslag fremgår af bilag 3. Indsigelsen har medført forslag til ændringer i Helhedsplanen. Handelsforeningen udtrykker bekymring for lokalcentrenes overlevelse og for hvordan Bymidten og Hovedgaden kan udbygges visionært. Handelsforeningen udtrykker tilfredshed med, at bymidteafgrænsningen er fastholdt. Kommunalbestyrelsen har gennem Masterplan for bymidten og efterfølgende lokalplanlægning skabt grundlag for en styrkelse af bymidten, det er samtidig Kommunalbestyrelsens mål at lokalcentrene sikres. I Helhedsplanens høringsperiode er arbejde med en ny lokalplan igangsat, med tillæg til Helhedsplanen der omhandler en udvidelse af bymidteafgrænsningen. Skovrejsning Flere høringssvar har kommenteret skovrejsningsområdet, både med udsagn om at man ser frem til at skovrejsningen iværksættes, andre der finder, at det ikke er en hensigtsmæssig placering af ny skov. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ønsket etablering af skovrejsning i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen fastholder, at der ikke plantes skov, hvor skovrejsning er uønsket. Udpegning af skovrejsningsområdet er overtaget i forbindelse med implementeringen af Regionplan Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at plante skov i skovrejsningsområdet. I den kommende revision af Helhedsplanen vil udpegning og eventuel revision af skovrejsningsområdet indgå. Friluftsanlæg Kort over friluftsanlæg (s. 51 i Retningslinjer og Rammer) viser i området mellem Isterødvej og Helsingørmotorvejen mulighed for at etablere en ny campingplads. Muligheden for etablering af campingplads har gennem en årrække været videreført i regionplanerne. Flere høringssvar opfordrer til at muligheden for at etablere en campingplads udgår af Helhedsplanen. Det indgår i ændringsforslag til Helhedsplanen, at "mulig campingplads" udgår af planen. Støjende friluftsanlæg Redegørelseskortet for støjende friluftsanlæg justeres (s. 53 i Retningslinjer og Rammer), således at byområdet fremgår og områder hvor støjende friluftsanlæg kan placeres mere tydeligt fremgår. En eksisterende motorbane, (anlæg som hører til Ådalsparkens fritidscenter) udgår af kortet. Anlægget har ikke en størrelse eller omfang, der berettiger til betegnelse motorbane. Flere høringssvar har ønsket at områderne mellem Stumpedyssevej og Helsingørmotorvejen ikke indgår i områder hvor støjende friluftsanlæg kan placeres. Bestemmelserne har i en årrække været indeholdt i Regionplanen og er derfor fastholdt i denne første revision af Helhedsplanen. I den kommende revision af Helhedsplanen skal alle områder fra Regionplan 2005 revurderes. Vejanlæg - Udlæg til nye veje ring 5 og Ådalsvejs forlængelse (s 58 i Retningslinjer og Rammer) Ring 5 (fra Isterødvej til Helsingørmotorvejen ved Christianshus). (Den overordnede placering af ring 5 går fra områder syd for København til Hørsholm Kommune i et cirkelslag omkring København). Strækningen har i en årrække været et arealudlæg i regionplanerne. I Regionplan 2005 har vejen betegnelsen Påtænkt ny vej. Udlægget er en del af den overordnede planlægning og kan ikke ændres af kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 12

13 Ådalsvejens forlængelse er et vejudlæg, som kommunalbestyrelsen i alle Helhedsplaner har opretholdt som en mulighed for en eventuel fremtidig mulighed for tilkørsel til motorvejen. En del høringssvar har haft bemærkninger til ring 5 og til Ådalsvejens forlængelse. Vejdirektoratet har haft bemærkninger til betegnelsen Påtænkt ny vej. Betegnelsen vil blive ændres i den endelige version af Helhedsplanen til Eventuel fremtidig vej. Der findes ikke planer, der angiver en præcis placering af vejen. Vejdirektoratet bemærker til udlæg af Ådalsvejens forlængelse, at de ikke har planer om etablering af tilkørsel til motorvejen på dette sted. Det har i flere Helhedsplaner fra Hørsholm Kommunes side været fastholdt som en arealreservation til en eventuel fremtidig mulighed for forbindelse til motorvejen. Rammer for lokalplanlægning Rammeområder omkring Usserød Kongevej Principperne i "Usserød Kongevej - vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper" er omsat til rammeændringer for følgende områder: 1.BE1, 1.BE2, 1.BE5, 1.BE6, 1.C2 og 1.C3. Rammeændringerne giver mulighed for fremtidig bebyggelse langs Usserød Kongevej med højere bebyggelsesprocenter og højere etageantal. En del høringssvar kommer med kommentarer til de nye rammebestemmelser, og mange finder bebyggelsesmulighederne for høje. Forslag om at nedsætte byggemulighederne langs med Usserød Kongevej er ikke imødekommet. Vejledning for Usserød Kongevej indeholder en samlet vurdering af udviklingsmuligheder i området. En særlig rammebestemmelse betyder for et mindre område at anvendelsesmulighederne indskrænkes, idet fremtidig anvendelse ikke tillader butikker, hvor disse findes i dag. Begrundelsen for at anvendelse til butikker ønskes afviklet er, at den p-plads, der i dag anvendes af butikkernes kunder, ønskes udviklet med byggeri. Rammeområder omkring Rungsted Kyst Station Forslag om nyt rammeområde 2.B21 og ændrede rammebestemmelser for 2.C1 og 2.B7. Rammebestemmelser i området lægger op til højere bebyggelsesprocenter i området i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplan Der har tidligere i Teknik- og Miljøudvalget været behandling af en sag omkring byudvikling og fortætning omkring Rungsted Kyst Station. Rungsted Kyst Station er beliggende tæt ved fredede områder, kystkile og endelig indgår stationen i et helt specielt kulturmiljø. Der er mange modsatrettede hensyn at tage i området. Flere høringssvar har bemærkninger til de meget høje bebyggelses- procenter, der bliver givet mulighed for. Hørsholm Egns Museum lægger stor vægt på områdets værdi som kulturhistorisk område og bemærker at en fredningssag er under behandling. Byudvikling kan ødelægge det bevaringsværdige kulturmiljø. Der er mange eksempler på at ny byudvikling kan tilpasses eksisterende kulturmiljøer og fredninger. Den igangværende fredningssag er ikke færdigbehandlet i Kulturarvsstyrelsen og er ikke fremsendt til Hørsholm Kommune. Områderne Kokkedal Vest og Nordvest Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest er indarbejdet i rammebestemmelserne, således at forslag til nye områder, der skabes ved at flytte vejen Lågegyde indgår i planen. Områder i Kokkedal Vest har i en årrække været udlagt til fremtidige byformål, indgår ligeledes. Principperne i masterplanen er i forbindelse med revision af Helhedsplanen omsat til forslag til tre nye rammeområder 1.B37, 1.E14 og 1.O16. For området 1.O16 er en lokalplan for pleje- og ældreboliger under udarbejdelse. Mange høringssvar behandler forslag til udviklingsmuligheder i Kokkedal Vest. Masterplanens trafikale løsninger, både adgangsvej gennem det fredede område og forlægning af Lågegyde, til ny placering på fredet område bliver kritiseret. Der er også kritik af erhvervsområdet 1.E14, som er et nyt område, der dannes ved forlægning af Lågegyde og inddragelse af del af fredet område. Også fra Fredensborg Kommune, som har Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 13

14 parcelhusområder, der grænser op til området er der bemærkninger til den høje bebyggelsesprocent og højt etageantal, både hvad angår erhvervsområdet 1.E14 og boligområdet 1.B37. I forhold til intentionerne i Fingerplanen vurderes en bebyggelsesprocent på 80 som en rimelig bebyggelsesprocent. Der lægges ikke op til ændringer i Helhedsplanen på baggrund af høringssvar vedrørende Kokkedal Vest og Nordvest. Miljøvurdering Samtidig med offentliggørelse af Forslag til Helhedsplan , blev den tilhørende Miljøvurdering offentliggjort. Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen. Sammen med den endelige Helhedsplan skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. (bilag 5 til dette dagordenspunkt). Det anbefales at såvel miljøvurdering som den sammenfattende redegørelse indgår i den endelige dokument Helhedsplan Kommunikation Det foreslås, at der i forbindelse med endelig vedtagelse af Helhedsplanen, herunder Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning udsendes pressemeddelelse, og at beslutningen annonceres i overensstemmelser med reglerne i planloven. Bilag - Bilag 1 Skematisk oversigt over høringssvar.doc - Bilag 2 Stationsnære områder - Bilag 3 Detailhandel - Bilag 4 Hovedstrukturkort. - Bilag 5 Kort. Rettelser. - Bilag Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering.doc - Bilag Høringssvar til Helhedsplan pdf Noter til bilag Bilag 1 og 7 er også bilag til punktet Helhedsplan Hovedstruktur Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt med følgende tilføjelser: Mulighed for indretning af campingplads i området vest for motorvejen ønskes fastholdt. I delområde 1.C.2 (vest for Usserød Kongevej) åbnes der mulighed for dagligvarebutikker med en max. butiksstørrelse på 300 m². Delområde 1.E.1 (Kokkedal Industri Park) fastholdes til særligt pladskrævende varegrupper. Rammen for nybyggeri til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper begrænses til kun at omfatte matr. nr. 10 eæ Usserød By, Hørsholm (Ådalsvej 50). Den enkelte virksomhed på denne ejendom må max. have et etageareal inden for et interval på m² til m². Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 14

15 Tabel for rammen for nybyggeri konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående. I delområde 1.BE.1, matr. nr. 33 c Usserød by, Hørsholm, skal der åbnes mulighed for indretning af butikker. Butikkerne må max. have en størrelse på 300 m². Borgerlisten havde følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning: 1. I delområde 1.E.10 (Sophienberg Slot) udgår mulighed for anvendelse til kontorformål. Forslaget blev nedstemt: 4 (V+C) 1(T). 2. Delområde 1.E.14 (nyt erhvervsområde v. Kokkedal Station). Erhvervsområdets skal begrænses til arealet mellem jernbanen og Lågegyde. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 % og max. 3 etager. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). 3. Delområde 2.B.7 (nyt boligområde ved Rungsted Kyst Station). Rammebestemmelser i Helhedsplan ønskes fastholdt, dvs. max. bebyggelsesprocent 25 og max etageantal 1½. Forslaget blev nedstemt: 4 (V+C) 1(T). 4. Delområde 2.B.21 (Østre Stationsvej/Rungstedvej nyt etageboligområde). Området må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse, med max. bebyggelsesprocent på 35 og max etageantal 2. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). 5. Delområde 2.C.1 (Vestre Stationsvej nyt etageboligområde). Bebyggelsesprocent fastsættes til 50 og max. etageantal 2. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 15

16 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 126 Acadre sagsnr.: 08/14678 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming Nielsen Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte samt tillæg 9 til Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte Hovedgaden udbygning samt facader og skilte samt Tillæg 9 til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden 5. august 2009 til den 30. september Hørsholm Kommune har i høringsperioden modtaget 27 høringssvar. 2 er indkommet efter høringsfristen, men indgår i oversigt over høringssvar. Der her været holdt borgermøde om lokalplanen den 3. september Lokalplan 140 er en udmøntning af Masterplan for Hørsholm Bymidte, som blev miljøvurderet i På baggrund af en screening og høring af berørte myndigheder blev lokalplan 140 ikke miljøvurderet. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 140 samt tillæg 9 til Helhedsplan vedtages endeligt med følgende ændringer: 1. Side Lokalplanens formål indsættes: - sikre, at udbygning sker med respekt for Hovedgadens kendetegn og historiske forhold. 2. Side 29 og side 30 og 31 For blandt andet at muliggøre etablering af en dyreklinik i bag - og sidehusene i delområde B ændres anvendelsen således: 3.2 I bag - og sidehusene kan der i stueetagen udover butikker også etableres mindre håndværksvirksomheder i miljøklasse 1 og 2 med. Ændres til: 3.2 I bag - og sidehusene kan der i stueetagen udover butikker også etableres liberalt Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 16

17 erhverv (herunder klinikker) og mindre håndværksvirksomheder og lign. med tilhørende butikslokaler, Anvendelsen i delområde A, B og D konsekvensrettes: (dog ikke dyreklinikker) udgår. 3. Side 31. I lokalplanforslaget gives der mulighed for etablering af butikker i stueetagen i delområde D, og dermed også i det gamle Rådhus. Det foreslås, at lokalplanen ændres således, at der udover butik kan indrettes kontor og servicevirksomhed og liberale erhverv i det gamle Rådhus mod Rungstedvej. Samtidig præciseres rammen til etablering af detailhandel og erhverv, og butiksstørrelser til dagligvare ændres, for at undgå, at der både etableres én dagligvarebutik på m² og yderligere én dagligvarebutik på m² i delområde D: 3.4 Der kan i delområde D maksimalt etableres m² detailhandel og erhverv dog maksimalt m² detailhandel. Stueetagen må kun anvendes til butiksformål. Dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m² og udvalgsvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m² Ændres til: 3.4 I den nye bebyggelse som vist på kortbilag 5 kan der maksimalt etableres m² detailhandel og erhverv dog maksimalt m² detailhandel. Der kan etableres én dagligvarebutik på maksimalt m². Øvrige dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på 350 m². Udvalgsvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m². Kontor- og serviceerhverv må højst indrettes og opføres med et etageareal på max m² Stueetagen må kun anvendes til butiksformål, dog må stueetagen mod Rungstedvej anvendes til butik, kontor- og servicevirksomhed, klinikker, kulturelle aktiviteter, fritidsformål og boliger. 4. Kortbilag: For at sikre den bevaringsværdige bygning reduceres byggezonen på kortbilag 3A og 3B, så en sammenbygning med Det gamle Rådhus ikke er mulig. 5. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser. Sagsfremstilling Flere udtrykker sig positivt overfor lokalplanforslagets indhold. Det gælder specielt Hørsholm og Omegns Handelsforening, Dansk Cyklistforbund og Hørsholm Handicapråd. Indsigelser og bemærkninger samler sig om: 1. Detailhandelens indsigelse mod en dagligvarebutik på indtil m² i den sydlige del af Hovedgaden. 2. Sikring og styrkelse af den historiske hovedakse, sikring af det bevaringsværdige Rådhus og sikring af Kammerrådshuset. 3. Naboers og andres indsigelser mod den øgede trafik og støj. 4. Indsigelser mod bygningshøjder. 5. Indsigelser og forslag til den fremtidige anvendelse. 6. Spørgsmålet om vækst og øget miljøbelastning vurderet i forhold til grønt miljø og borgernes forestilling om det gode handelsliv. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 17

18 Dansk Cyklistforbunds, Friluftsrådets og Hørsholm Handicaprådets høringssvar søges indarbejdet, også i den videre proces. Hovedgadens handlendes helt konkrete forslag og indsigelser er for størstepartens vedkommende ikke reguleret i lokalplanen. En gennemgang og behandling af høringssvarene fremgår af vedlagte skema. Administrationen foreslår følgende redaktionelle rettelse: Side 22 og 23. Forhold til anden planlægning. Teksten opdateres så den er i overensstemmelse med Helhedsplan Blandt andet udgår at Hørsholm Bymidte er udpeget som center med regional betydning, og det præciseres, at der alene kan lokaliseres kontor- og serviceerhverv på max m² i lokalplanens område. Side ændres til: tage må kun opføres i tegl, sort tagpap, zink, naturskiffer eller som grønne tage. Uddybning Detailhandelens interesseorganisationer og handlende: Hørsholm og Omegns Handelsforening er positive overfor Kommunalbestyrelsens visionære ideer og projekter der kan give Hørsholm Bymidte en mere dynamisk, livlig og kønnere gågade, kan sikre størstedelen af p- pladserne i parkeringskældre, ligesom handelsforeningen ser positivt på initiativet om Kulturtorvet. Den overvejende indsigelse både fra Handelsforeningen, fra De samvirkende Købmænd og fra Coop Danmark er lokalplanens mulighed for at placere en større dagligvarebutik op mod det gamle Rådhus. En dagligvarebutik her vil true både de eksisterende dagligvarebutikker og dermed den lokale dagligvareforsyning og lokalcentrene, samt true den planlagte udbygning med et varehus på m² i Hørsholm Midtpunkt. Også andre stiller spørgsmålet, om der er behov for et supermarked mere. Yderligere vurderer Coop Danmark, at en spredning af dagligvarekunderne mellem flere områder i Bymidten vil medføre en omsætningsnedgang for udvalgsbutikkerne i Hørsholm Midtpunkt. Administrationens bemærkninger ICP s detailhandelsanalyse fra 2004 peger på behovet for en ankerbutik i den sydlige del af bymidten for at styrke butikslivet i Hovedgaden og den sydlige del. ICP vurderer også, at en opgradering af hele bymidten på sigt vil betyde, at flere borgere vil benytte Hørsholm Bymidte, og at dagligvarebehovet dermed vil stige. Den historiske hovedakse, det bevaringsværdige Rådhus og Kammerrådshuset Flere naboer og øvrige borgere gør indsigelse mod den i lokalplanforslaget indarbejdede mulighed for tilbygning til det gamle Rådhus og mod muligheden for at kunne nedrive Kammerrådshuset. Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at lokalplanforslaget på nogen måde sikrer forholdene omkring Det gamle Rådhus og naboejendommen, Hovedgaden 29, og fremfører, at begge bygninger er bevaringsværdige og fortjener at fremstå i en værdig ramme med fremhævelse af Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 18

19 de historiske og arkitektoniske kvaliteter som knytter sig til disse og området mod Ridebanen. Friluftsrådet påpeger, at der i den grad mangler lokaler til møder mm, og at dette bør sikres i lokalplanen ved at bevare Kammerrådshuset og sikre den nuværende anvendelse. Ejer af Hovedgaden 29 foreslår, at Det gamle Rådhus s facade mod Hovedgaden genskabes ved at åbne mulighed for indretning af butik i stueetagen. Administrationens bemærkninger Intentionen med det nye byggeri ved Det gamle Rådhus er, at markere ankomsten til Hørsholm Bymidte fra Rungstedvej, og således at hjørnet sammen med Det gamle Rådhus danner en facade som kan være et modspil til den nyetablerede bebyggelse på sydsiden af Rungstedvej. Det gamle Rådhus er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdigt og vil blive friholdt for direkte sammenbygning. I øvrigt vil muligheden for, at genskabe rådhusets facade ved indretning af butik mod Hovedgaden være i overensstemmelse med lokalplanen, men indretningen skal vurderes i forhold til, at rådhuset er udpeget som bevaringsværdigt. Kammerrådshuset er hverken i lokalplanen eller i Helhedsplanen udpeget som bevaringsværdigt. Lokalplanen angiver alene en mulighed for at bygningen på sigt kan erstattes af en ny bygning, ligesom anvendelsen kan fortsætte som hidtil. Øget trafik og støj Naboerne i boligerne ved Kammerrådensvej v/ Ejerforeningen Hørsholm Center og Ejerforeningen Krogen er bekymrede for og gør indsigelse mod den øgede trafik, mod de forringede adgangsforhold og mod indførelse af betalingsparkering. Også detailhandelens interesseorganisationer, enkelte handlende i Hovedgaden og enkeltpersoner er bekymrede for de trafikale konsekvenser, og gør indsigelse mod nedlæggelse af private parkeringspladser og indførelse af betalingsparkering. Der efterlyses blandt andet en konsekvensanalyse af de trafikale forhold. Administrationens bemærkninger Lokalplanen er en udmøntning af Masterplan for Hørsholm Bymidte, som blev miljøvurderet i Miljøvurderingen påpegede en række væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder støj som følge af øget trafik. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 140 gennemført yderligere analyser, der viser, at den forventede trafikmængde som følge af nybyggeriet bliver mindre end først antaget, nemlig en stigning i trafikken i spidsbelastningsperioder (eftermiddag) på ca % i forhold til i dag, svarende til ca. 200 biler i spidsbelastningen. Der er tale om ens stigning på de omgivende veje, mens trafik- og støjbelastningen i terræn, mellem Kammerådensvej og Hovedgaden, forventes at blive lavere end i dag. Adgangsforhold, parkeringsmuligheder og indførelse af betalingsparkering vil blive afklaret i forbindelse med den efterfølgende detailprojektering. Bygningshøjder Flere mener, at de foreslåede etageantal på 4-5 etager i delområde C, D og E bør reduceres. Det virker for uproportionalt i forhold til de omkringliggende ejendomme, Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 19

20 og vil give skyggevirkninger. Administrationens bemærkninger Et hovedmål med planerne for Hørsholm Bymidte er at skabe en tæthed, der kan bidrage til at skabe liv i byen. I øvrigt er der foretaget visualiseringer som viser, at skyggeforholdene for den nye bebyggelse ikke vil påvirke baggårdene i område B nævneværdigt. Indsigelser og forslag til den fremtidige anvendelse Handelsforeningen foreslår, at liberale erhverv som banker og ejendomsmæglere mm. flyttes fra stueetagen til 1. sal eller væk fra Hovedgaden, mens Jyske Bank og Alm. Brand ønsker at sikre at stueetagen nu og i fremtiden kan anvendes til liberale erhverv. En ansøger ønsker at etablere dyreklinik i baghuset til Hovedgaden 47 med direkte adgang fra vest. Administrationens bemærkninger Intentionerne med lokalplanen er, at der på sigt etableres butikker og mere publikumsorienterede aktiviteter mod Hovedgaden og nyt torv ved Trommen. I bag- og sidehusene i delområde B giver lokalplanen udover butikker mulighed for mindre håndværksvirksomheder med butiksfunktioner. Det er administrationens vurdering, at en anvendelse til klinik, for eksempel en dyreklinik med butiksarealer naturligt vil kunne indpasses her. Spørgsmålet om vækst og øget miljøbelastning Flere blandt andet Danmarks Naturfredningsforening giver udtryk for, at lokalplanen er udtryk for forældede ideer om byudvikling. Hørsholm er ikke tjent med stadig mere trafik og miljøbelastning i bymidten. Hørsholm skal først og fremmest være et godt og grønt miljø, der samtidig kan bidrage til løsning af vores klimaproblemer. Vækst og styrkelse af Hørsholm Bymidte i regionen er ikke nødvendigvis sammenfaldende med hvad de nuværende borgere ønsker sig i forhold til et godt handelsliv. Administrationens bemærkninger Den udbygning og byfortætning som lokalplanforslaget giver mulighed for er efter administrationens opfattelse udtryk for moderne og bæredygtig byplanlægning. Udbygning af bymidten med boliger og erhverv samt detailhandel vil i forhold til at give muligheder for en mere perifer udbygning i byen, være langt mere bæredygtig, trafikneutral og klimavenlig. Interesseorganisationerne: Dansk Cyklistforbund er positivt overfor at der er tænkt en hel del på cyklister i lokalplanforslaget men har nogle konkrete supplerende bemærkninger til forbedring af cykelparkeringsforholdene. Friluftsrådet ønsker generelt fri adgang til byens grønne områder, og savner derfor, at der er offentlig adgang til det nye rekreative areal i område C. Hørsholm Handicapråd opfordrer til at sikre tilgængelighed blandt andet i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 20

21 gode løsninger omkring belægninger, belysning, inventar osv. Administrationens bemærkninger Hørsholm Kommune har og vil også i den videre proces have et stort fokus på forbedrede forhold for cyklister, god tilgængelighed og overvejelser om en offentlig legeplads i Bymidten. Handlende i gågaden Flere handlende har konkrete spørgsmål og indsigelser der berører deres ejendom. Emnerne er sikring af vareindlevering, sikring af det nødvendige antal parkeringspladser, indsigelser mod nedlæggelse af private parkeringspladser, indsigelse mod betalingsparkering, hvordan den fremtidige renovation sikres, en konkret handicapadgang og holdninger til åbning mm. af passagerne. Administrationens bemærkninger Emnerne er i vid udstrækning ikke reguleret i lokalplanen, men vil blive håndteret i den efterfølgende detailprojektering og byggesagsbehandling, i et samarbejde med ejere og lejere. Sagens tidligere behandling Sagen er tidligere behandlet på: TMU den ØU den KB den Bilag - Referat af borgermøde den 3. september Skema Høringssvar - Høringssvar til Lokalplan 140 Noter til bilag Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Udvalget anbefaler herudover følgende ændringer: I 3.3, erstattes med følgende: Det nordlige byggefelt må kun anvendes til boligformål, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, fritidsformål, publikumsorienterede aktiviteter som fx café, restaurant, detailhandel, og liberale erhverv. I det nordlige byggefelt må stueetagen mod Trommen kun anvendes til detailhandel, kulturelle aktiviteter, fritidsformål, publikumsorienterede aktiviteter som fx café, restaurant og liberale erhverv. I det nordlige byggefelt må der kun etableres én dagligvarebutik på max 330 m² i stueetage mod Trommen. Det enkelte kontor- og den enkelte servicevirksomhed må højst have et etageareal på max m². De to sydligste byggefelter må kun anvendes til boligformål. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 21

22 7.13, 2. afsnit, konsekvensrettes, idet følgende udgår: (5.840 m² til bolig og 660 m² til erhverv og detailhandel). 3.1, 3.2 og 3.4 ændres således, at der åbnes mulighed for café og restaurant i hele området A, B og D, dvs. facadebebyggelsen langs begge sider af Hovedgaden og i området omkring Det gl. Rådhus. Stueetagen må kun anvendes til butiksformål og publikumsorienterede aktiviteter som café og restaurant. I 3.4 ændres den maksimale størrelse på udvalgsvare butikker fra max m² til 800 m². (V) foreslog at den maksimale størrelse på dagligvarebutikken nedsættes fra m² til m². For 2(V) imod 2(C+T). (C) og (T) foreslog at den maksimale størrelse på dagligvarebutikken nedsættes fra m² til 800 m². For 2(C+T) imod 2(V). Ovenstående ændringer giver ikke grundlag for at sende lokalplanen ud i supplerende høring. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 127 Acadre sagsnr.: 08/6423 Journalnr.: K08 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Koch Stutteri Stasevang - ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til ridehal og varmecentral Resume Jordbrugskommissionen har vurderet, at ændret drift af ejendommen som følge af tilkøb af 88 ha jord kan betyde, at tilbygning til ridehal og varmecentral kan anses for driftsmæssigt nødvendige. Forslag Administrationen forslår, at det meddeles ansøger, at Hørsholm Kommune godkender tilbygningen til ridehallen og varmecentralen som nødvendige for den landsbrugsmæssige drift som beskrevet i ansøgningsmateriale af 2. januar, 27. maj, 9. og 14. juli 2009 i henhold til planlovens 36, stk. 1 nr. 3. I forlængelse heraf trækkes påbud af 19. november 2008 tilbage. Forinden sendes afgørelsen i partshøring hos Danmarks Naturfredningsforening der i sin tid indbragte sagen for Naturklagenævnet. Sagsfremstilling Zonetilladelse I 2001 meddelte Hovedstadens Udviklingsråd landzonetilladelse til, at stutteriet på Stasevangsvej kunne udvides med en tilbygning på 631 m² til eksisterende ridehal samt en selvstændig bygning til brug for varmecentral på 238 m². Ejeren påbegyndte byggeriet uden byggetilladelse og før klagefristen udløb. Landzonetilladelsen blev påklaget og Naturklagenævnet omgjorde den 18. september 2001 tilladelsen til et afslag. Lokalplan Hørsholm Kommune vedtog i 24. februar 2003 en landzonelokalplan med henblik på, at kunne lovliggøre byggeriet retligt og der blev herefter givet byggetilladelse til de allerede påbegyndte udvidelser, som så blev færdiggjort. Imidlertid underkendte Naturklagenævnet den 10. februar 2004 landzonelokalplanen, og grundlaget for byggetilladelserne bortfaldt hermed. Herefter måtte byggeriet lovliggøres fysisk, dvs. nedrivning. Retssag mod Naturklagenævnet Imidlertid anlagde ejeren af stutteriet retssag mod naturklagenævnet med henblik på at få omstødt naturklagenævnets afslag af 18. september 2001 og 10. februar Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 23

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 25. oktober 2012 Deltagere: Fra Grønt Råd Dansk Ornitologisk Forening v/ Bent Møllmann Jürgensen DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere