Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag kl. 7:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse 4 Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse 10 Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte samt tillæg 9 til Helhedsplan endelig vedtagelse 16 Stutteri Stasevang - ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til ridehal og varmecentral 23 Sanskevej 15 C - nedrivning af bevaringsværdig ejendom 27 Sjælsmark Kaserne - ansøgning om tidsbegrænset tilladelse til modtagecenter 30 Byggesagsgebyrer Bygningsreglement lufttæthedsmåling 35 Belysning på sti langs motionsruterne i Kokkedal Skov 37 Hørsholm Kommunes Klimapolitik 40 Klimatilpasningsstrategi 43 Hørsholm Kommune som klimakommune 46 Rapport om Hørsholm Kommunes CO2 udledning som virksomhed 49 Finansiering af energibesparelser på kommunens ejendomme 51 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljø-området 54 Serviceniveau for vedligeholdelse af private vandløb 57 Aftale vedrørende Usserød Renseanlæg 61 Tomgangsregulativ for Hørsholm Kommune 64 Bilagsoversigt 66 Fraværende: Ove Petersen (V) forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkterne 126 samt

2 Bemærkninger til dagsorden Mødet starter kl med besigtigelse på Sanskevej 15 C Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 2

3 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 123 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Rungsted Ladegård - orientering om at ejer har søgt og fået tilladelse til nedrivning af driftslænger Rungsted Strandvej 313 ejer har søgt og fået tilladelse til nedrivning af villa. Orientering om á conto opkrævning af affaldsgebyr. Genbrugsplads - Fredensborg Kommune har godkendt ændrede åbningstider nu åbner pladsen kl. 10. Vandselskab - afskedsreception den for medarbejderoverdragelse til det nye selskab. Buslinie 382E Movia har afvist at omdanne 382 E til en regionalbusrute. Sag på næste TMU. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 3

4 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 124 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: SSU BSU KFU TMU BEU ØU KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Helhedsplanen har været i høring fra 16. juni til 16. september. Der er modtaget i alt 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. I dette dagsordenspunkt, der forelægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse behandles høringssvar der berører Hovedstrukturen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer: Alle afsnit indsatsområder: For alle indsatsområder, der ligger udover nuværende budgetperiode, fjernes angivelse af årstal. Hørsholm og verden omkring os: Afsnittet suppleres med følgende afsnit: I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. Afsnit Kultur og Fritid Forslag til nyt indsatsområde (s 19) Oplæg til Fremtidens bibliotek inkl. Trommen igangsættes i Afsnit Erhverv, Handel og Beskæftigelse På baggrund af fællesmøde mellem TMU og BEU den 24. august 2009 tilføjes følgende: Om Turismesamarbejdet side 28 i Hovedstrukturen: (tilføjelser med kursiv); Kommunen vil styrke og udvide det regionale samarbejde på turistområdet ved at arbejde for at blive en del af et regionalt destinationsselskab, som fire nordsjællandske kommuner har stiftet i Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 4

5 Overskriften Erhvervsservicesamarbejde ændres til Samarbejder på erhvervsområdet. Efter 2. punktum laves der nyt afsnit, (tilføjelse med kursiv): Samarbejdet om erhvervsservice i foreningen Erhverv.net danner grundlag for andre erhvervssamarbejder på tværs af kommuneskel. Hørsholm Kommune vil både via Erhverv.net og gennem dialog med nabokommunerne sikre koordination og samarbejde omkring erhvervs- og detailhandelsudviklingen. Endelig tilføjes en selvstændig linje: Hørsholm Kommunen vil arbejde for at tiltrække nye innovative virksomheder i tomme erhvervslokaler. Rettelser til signatur for Centerstruktur i overensstemmelse med ændringsforslag beskrevet i dagsordenpunkt om Retningslinjer og Rammer. (Bilag 3) Afsnit Klima og Energi Indsatsområde: CO2 analyse (2009) ændres til: Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året. Sagsfremstilling I det følgende gives et kort resumé af de afsnit i Hovedstrukturen og der redegøres for høringssvar, der berører kapitlerne. Samtlige høringssvar er kommenteret i Bilag 1 (bilag til TMU-punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i samme dagsordenspunkt. Hørsholm og verden omkring os (alle udvalg) Afsnittet omhandler befolknings- og boligprognoser, forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og den regionale udviklingsplan. Boligprognosen viser en forøgelse på 700 boliger. Flere høringssvar bemærker at der mangler konsekvensanalyser. Økonomisk Sekretariat begrunder disse med den store usikkerhed, der er omkring såvel befolknings- som boligprognosen. Det foreslås, at der tilføjes følgende forklarende tekst til bolig- og befolkningsprognose (Hovedstruktur side 6): I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. By og bolig (TMU) Askehavegård Askehavegårdområdet er i denne Hovedstruktur ikke længere udpeget som fremtidigt "perspektivområde", der ønskes udviklet som boligområde. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 5

6 Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med, at Askehavegård ikke længere er udpeget som perspektivområde. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde (fremtidig byudvikling), dog med rammebestemmelse om anvendelse til rekreativ område. Sjælsmark Kaserne som særligt indsatsområde indgår ikke i Helhedsplan Områdets fremtidige anvendelse fastholdes til rekreative formål. Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med dette, ligesom der udtrykkes tilfredshed med, at der er åbnet for adgang til øvelsesterrænet. Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (VUK) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Vejledning for Usserød Kongevej og de planmæssige konsekvenser er uddybet i dagsordenspunkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning, som alene behandles i fagudvalget TMU. Rungsted Kyst Station og Kokkedal Vest og Nordvest (TMU) I Helhedsplanens Hovedstruktur er Rungsted Kyst og områderne Kokkedal Vest og Nordvest udpeget som områder, hvor fortætning er mulig i fremtiden. I dagsordenspunkt om retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning er høringssvar om udviklingen omkring stationerne behandlet. En grøn og blå kommune (TMU/SSU) I Helhedsplan er der i kapitlet en grøn og blå kommune fokuseret på borgernes muligheder for at opleve og udnytte de blå og grønne områder. Flere høringssvar lægger vægt på vigtigheden af at skabe bedre adgang til det åbne land og bedre adgang til kysten. Administrationen vurderer, at der til stadighed arbejdes på at skabe flere og bedre adgange til såvel det åbne land som til kysten. Arbejdet med at etablere motionsruter, er eksempel på det tværfaglige arbejde, hvor også sund livsstil inddrages. Kultur og Fritid (KFU) Kommunalbestyrelsen har i sommeren 2007 vedtaget en ny kulturpolitik og i 2008 en ny bibliotekspolitik. Synergi mellem kultur- og fritidsliv og integrering af sundhed på alle niveauer er indsatsområder inden for kultur og fritid. Fornyelse af Idrætsparken er et af de store indsatsområder som spænder på tværs af de kommunale politikområder. Der har kun været et enkelt høringsvar til Kultur og Fritid fra Friluftsrådet, der spørger til, hvordan der sikres plads til sørelaterede foreninger i bygninger på havnen. Administrationen er ikke bekendt med, at der er problemer for de sørelaterede foreninger med at finde mødelokaliteter på havnen. (Se Bilag 1 svar xx.x) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 6

7 Børn og Unge (BSU) En ny sammenhængende Børne- og ungepolitik er under udarbejdelse, hvor også de overordnede temaer sundhed og klima, energi og miljø søges integreret Høringssvar, der vedrører børn og unge er relateret til Cykelhandlingsplan og Trafiksikkerhedsplan og behandles under Trafik og Transport. Ældre og seniorer (SSU) Kommunalbestyrelsen har haft stor fokus på at etablere gode boliger for seniorer, og også at etablere de nødvendige pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter. Den vedtagne sundhedspolitik lægger vægt på forebyggelse, som skal sikre at fremtidens ældre holder sig sunde længst muligt. Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for det frivillige arbejde fx med oprettelse af Selmersbo som frivillighedscenter. Der er et enkelt høringsvar, der bemærker at forringelse af bustrafikken er særligt dårlig for de ældre. Kommunalbestyrelsen har stor fokus på den kollektive trafik, men bussernes linjeføringer er komplicerede projekter med mange parter involveret. (Se svar i Bilag a) Erhverv og beskæftigelse (BEU/TMU) Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en erhvervspolitik. Fællesnotat fra BEU og TMU indskrives i Helhedsplanen. (Den fulde ordlyd er gengivet oven for under "Forslag") Blandt høringsvarene opfordrer Cyklistforbundet kommunalbestyrelsen til at inddrage cykelturisme som et indsatsområde i turismepolitikken. Klima, energi og miljø (TMU) Klima, energi og miljø er et særligt fokusområde. I Hovedstrukturen er temaerne opdelt i kapitlerne Miljø og ressourcer og Klima og energi. Der har ikke været høringssvar om dette emne. På baggrund af det igangværende arbejde med en klimastrategi foreslås følgende indsatsområde indsat i "Klima og Energi" "Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året." Trafik og transport (TMU/BSU/SSU) Trafik og transport omhandler bl.a. tiltag om cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen er i god overensstemmelse sundhedspolitikken, ligesom en øget brug af cykler også vil være til fordel for miljøet. Udbygning af cykelstierne indgår i de fremtidige planer. Hovedstrukturen for trafik viser også overordnede veje, planlagt af vejdirektoratet, som fx den såkaldte ring 5, der er vist som forlængelse af Sjælsmarksvej med tilslutning til Hørsholm Kommunes vejnet ved motorvejen og Ådalsvejs forlængelse. Denne vejføring som tidligere har været en del af Regionplan 2005 skal nu indgå i de kommunale planer. Flere høringssvar kommer med positive bemærkninger til Cykelhandlingsplan, Trafiksikkerhedsplan og til stier, som dog følges op af bemærkninger om, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til projekterne Svar til bemærkningerne er, at den økonomiske virkelighed giver begrænsninger, det kan have betydning for tidsplanen for gennemførelsen, Mange høringssvar har bemærkninger til Vejdirektoratets vejudlæg til opgradering af Isterødvej, ring 5 og til Ådalsvejs forlængelse. Vejdirektoratets vejudlæg skal ikke ses som en planlagt vej, men som et vejudlæg til en eventuel fremtidig vej. Udlægget har været en del af de regionale planer i en årrække. Også Hørsholm Kommunes vejudlæg til Ådalsvejs forlængelse har været en del af de kommunale planer gennem en årrække. Vejdirektoratets udlæg indgår i overordnede planer, som kommunen ikke kan ændre. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 7

8 Sunde borgere i Hørsholm (SSU) Kommunalbestyrelsen har vedtaget en sundhedspolitik og sundhed har været et vigtigt fokusområde i planperioden. Sundhed skal integreres i alle politikområder og sundhed er integreret i de øvrige temaer. Der har ikke været høringssvar med Sunde borgere som hovedtema. Kommunikation Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen vil der blive annonceret i Ugebladet at Helhedsplan er vedtaget. Der vil blive udsendt pressemeddelelse til aviser og til kommunens hjemmeside. Når planen er færdigredigeret vil den blive lagt på hjemmesiden. Noter til bilag Høringsnotat bilag 1 er vedlagt TMU punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i TMU punkt om retningslinjer og rammer. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Punktet blev drøftet. Thorkild Gruelund (K) var meget glad for, at punktet kommer ud i de forskellige udvalg inden selve færdigbehandlingen af Hovedstruktur Helhedsplan Udvalget ønskede, at punktet under Ældre og seniorer tjekkes op, for så vidt formuleringen omkring Selmersbo. Punktet taget til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt, idet udvalget anbefaler følgende nye indsatsområde til temaet, Trafik og transport: Arbejde for at forbedre kundeparkering ved Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station. Borgerlisten havde følgende 4 ændringsforslag, som blev sat til afstemning: 1. By og Bolig: almene boliger skal have en fremtrædende plads ved planlægning af de ledige kommunale byudviklingsarealer. Forslaget blev nedstemt: 3 (V) 1 (T). C undlod at stemme. 2. By og Bolig, tilføjes til indsatsområde: Information til bygherrer om miljørigtigt byggeri skal også omfattet til- og ombygninger af eksisterende huse. Anbefales vedtaget. 3. Kultur og Fritid: Planlagt aflastningsvej mellem Lågegyde og Stadion Allé udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 8

9 Trafik og transport: Reservation af areal til Ådalsvejens forlængelse til Helsingørmotorvejen udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) - 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 125 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Forslag til Helhedsplan , der har været i høring fra 16. juni 2009 til 16. september 2009, består af dokumenterne Hovedstruktur og Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning. Dette dagsordenspunkt behandler høringssvar til dokumentet "Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning". Der er i høringsperioden modtaget 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning med følgende ændringer: Afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder omkring stationerne Kokkedal og Rungsted Kyst ændres som beskrevet i bilag 2 med tilhørende kortbilag. Baggrunden for ændringer i definitioner og afgrænsning af de stationsnære områder er begrundet i indsigelse fra Miljøcenter Roskilde Centerområder og detailhandel. Hørsholm Bymidte har status som Bymidte og ikke som særligt lokaliseringsområde. Centrene Rungsted Bytorv og Ådalsparkens Center har status af bydelscentre. Skema i Retningslinjer og rammer side 12 ændres så de er i overensstemmelse med Landsplandirektiv for detailhandel, som beskrevet i bilag 3. Ændringerne er begrundet i indsigelse fra Miljøcenter Roskilde Særligt pladskrævende varegrupper. Alene erhvervsområderne 1.E1 og 1.E2 fastholdes som områder, hvor virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper tillades. (konsekvens: i erhvervsområderne 1.E3 og 1.E4 vil særligt pladskrævende varegrupper ikke længere tillades) Møbelbutikker tillades alene i bymidten. Landskabelige værdier Fredningsområdet Usserød Ådal udpeges som område med landskabelige værdier. Området er dermed omfattet af de retningslinjer, der gælder for de områder med landskabelige værdier. (Retningslinje og redegørelseskort side 34 og 37) Nyt kort redegørelse biologi Nyt kort der bl.a. viser beskyttede naturtyper ( 3 områder). Nyt kort Kystnærhedszonen indsættes s. 55. Tilføjelse til retningslinje s. 45: Nyudlæg og udvidelser af eksisterende friluftsanlæg i kystnærhedszonen kan kun ske på grundlag af sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 10

11 Rammeområde 2.BE5 Rungsted Ladegård udgår. Området sammenlægges med landområdet 2.L2 med anvendelsesmulighederne Landbrug og grønne områder. Anvendelse i overensstemmelse med landzonebestemmelser og fredningsbestemmelser. Mulig ny campingplads Mulighed for placering af campingplads i området vest for Helsingørmotorvejen udgår af planen. (Mulig ny campingplads har tidligere indgået i regionplanen) Miljøvurdering Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse tilføjes som en del af dokumentet Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning. Redaktionelle rettelser og konsekvensrettelser, herunder særligt rettelser af redegørelses og retningslinjekort, der er revideret, så de omfatter såvel byområdet som landområdet. Sagsfremstilling Retningslinjer for arealanvendelsen I denne første revision af Helhedsplanen efter Kommunalreformen indgår retningslinjerne fra Regionplan 2005 uden ændringer, (bortset fra ændringer pga. Fingerplan 2007 og Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre mm.) I forbindelse med høringssvarene er der foreslået ændringer i nogle retningslinjer. Ligesom planen er ændret/rettet på baggrund af indsigelser fra Miljøcenter Roskilde. Høringssvar er resumeret i bilag 1, hvor også forslag til Kommunalbestyrelsens svar er gengivet. Miljøcenter Roskilde har sendt høringsnotat til Helhedsplanen med flere indsigelser og en del bemærkninger. Administrationen har efterfølgende besvaret Miljøcentrets indsigelser og bemærkninger, og ændringsforslag fremgår af høringssvar fra Miljøcentret og rettelsesblade til Helhedsplanen. I det endelige høringssvar godkender Miljøcenter Roskilde Helhedsplan under forudsætning af visse ændringer i planen. Den endelige tekniske ophævelse af retningslinjerne i Regionplan 2005 er en forudsætning for en endelig vedtagelse af Helhedsplan Administrationen vil, efter behandling af Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning i TMU den 25. november, fremsende ansøgning til Miljøcenter Roskilde om ophævelse af de regionplanretningslinjer, der for Hørsholm Kommune afløser retningslinjer i Regionplan Herefter vil Kommunalbestyrelsen kunne vedtage Helhedsplan på mødet i december. Stationsnærhed Høringssvar der omhandler stationsnærhed: Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod forslagets manglende konkrete afgrænsning af stationsnære kerneområder. I bilag 2 redegøres for ændringer i de stationsnære områder og udpegning af stationsnære kerneområder, således at indsigelserne fra Miljøcentret frafaldes. Indsigelsen har medført forslag til ændringer i Helhedsplanen. Centerområder og detailhandel Høringssvar der omhandler centerområder og detailhandel: Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod benævnelsen af Hørsholm Bymidte som særligt lokaliseringsområde der åbner mulighed for at allokere regionale byfunktioner af intensiv karakter. Planen ændres så betegnelse særligt lokaliseringsområde udgår. Hørsholm Bymidte var i Regionplan 2005 omtalt som en eventuelt fremtidigt "særligt lokaliseringsområde". I Fingerplan 2007, som afløste bestemmelserne i Regionplan 2005 Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 11

12 mht. centerstruktur er Hørsholm Bymidte ikke medtaget som "særligt lokaliseringsområde". Helhedsplanen er underordnet bestemmelserne i Fingerplan Ændringsforslag fremgår af bilag 3. Indsigelsen har medført forslag til ændringer i Helhedsplanen. Handelsforeningen udtrykker bekymring for lokalcentrenes overlevelse og for hvordan Bymidten og Hovedgaden kan udbygges visionært. Handelsforeningen udtrykker tilfredshed med, at bymidteafgrænsningen er fastholdt. Kommunalbestyrelsen har gennem Masterplan for bymidten og efterfølgende lokalplanlægning skabt grundlag for en styrkelse af bymidten, det er samtidig Kommunalbestyrelsens mål at lokalcentrene sikres. I Helhedsplanens høringsperiode er arbejde med en ny lokalplan igangsat, med tillæg til Helhedsplanen der omhandler en udvidelse af bymidteafgrænsningen. Skovrejsning Flere høringssvar har kommenteret skovrejsningsområdet, både med udsagn om at man ser frem til at skovrejsningen iværksættes, andre der finder, at det ikke er en hensigtsmæssig placering af ny skov. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ønsket etablering af skovrejsning i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen fastholder, at der ikke plantes skov, hvor skovrejsning er uønsket. Udpegning af skovrejsningsområdet er overtaget i forbindelse med implementeringen af Regionplan Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at plante skov i skovrejsningsområdet. I den kommende revision af Helhedsplanen vil udpegning og eventuel revision af skovrejsningsområdet indgå. Friluftsanlæg Kort over friluftsanlæg (s. 51 i Retningslinjer og Rammer) viser i området mellem Isterødvej og Helsingørmotorvejen mulighed for at etablere en ny campingplads. Muligheden for etablering af campingplads har gennem en årrække været videreført i regionplanerne. Flere høringssvar opfordrer til at muligheden for at etablere en campingplads udgår af Helhedsplanen. Det indgår i ændringsforslag til Helhedsplanen, at "mulig campingplads" udgår af planen. Støjende friluftsanlæg Redegørelseskortet for støjende friluftsanlæg justeres (s. 53 i Retningslinjer og Rammer), således at byområdet fremgår og områder hvor støjende friluftsanlæg kan placeres mere tydeligt fremgår. En eksisterende motorbane, (anlæg som hører til Ådalsparkens fritidscenter) udgår af kortet. Anlægget har ikke en størrelse eller omfang, der berettiger til betegnelse motorbane. Flere høringssvar har ønsket at områderne mellem Stumpedyssevej og Helsingørmotorvejen ikke indgår i områder hvor støjende friluftsanlæg kan placeres. Bestemmelserne har i en årrække været indeholdt i Regionplanen og er derfor fastholdt i denne første revision af Helhedsplanen. I den kommende revision af Helhedsplanen skal alle områder fra Regionplan 2005 revurderes. Vejanlæg - Udlæg til nye veje ring 5 og Ådalsvejs forlængelse (s 58 i Retningslinjer og Rammer) Ring 5 (fra Isterødvej til Helsingørmotorvejen ved Christianshus). (Den overordnede placering af ring 5 går fra områder syd for København til Hørsholm Kommune i et cirkelslag omkring København). Strækningen har i en årrække været et arealudlæg i regionplanerne. I Regionplan 2005 har vejen betegnelsen Påtænkt ny vej. Udlægget er en del af den overordnede planlægning og kan ikke ændres af kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 12

13 Ådalsvejens forlængelse er et vejudlæg, som kommunalbestyrelsen i alle Helhedsplaner har opretholdt som en mulighed for en eventuel fremtidig mulighed for tilkørsel til motorvejen. En del høringssvar har haft bemærkninger til ring 5 og til Ådalsvejens forlængelse. Vejdirektoratet har haft bemærkninger til betegnelsen Påtænkt ny vej. Betegnelsen vil blive ændres i den endelige version af Helhedsplanen til Eventuel fremtidig vej. Der findes ikke planer, der angiver en præcis placering af vejen. Vejdirektoratet bemærker til udlæg af Ådalsvejens forlængelse, at de ikke har planer om etablering af tilkørsel til motorvejen på dette sted. Det har i flere Helhedsplaner fra Hørsholm Kommunes side været fastholdt som en arealreservation til en eventuel fremtidig mulighed for forbindelse til motorvejen. Rammer for lokalplanlægning Rammeområder omkring Usserød Kongevej Principperne i "Usserød Kongevej - vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper" er omsat til rammeændringer for følgende områder: 1.BE1, 1.BE2, 1.BE5, 1.BE6, 1.C2 og 1.C3. Rammeændringerne giver mulighed for fremtidig bebyggelse langs Usserød Kongevej med højere bebyggelsesprocenter og højere etageantal. En del høringssvar kommer med kommentarer til de nye rammebestemmelser, og mange finder bebyggelsesmulighederne for høje. Forslag om at nedsætte byggemulighederne langs med Usserød Kongevej er ikke imødekommet. Vejledning for Usserød Kongevej indeholder en samlet vurdering af udviklingsmuligheder i området. En særlig rammebestemmelse betyder for et mindre område at anvendelsesmulighederne indskrænkes, idet fremtidig anvendelse ikke tillader butikker, hvor disse findes i dag. Begrundelsen for at anvendelse til butikker ønskes afviklet er, at den p-plads, der i dag anvendes af butikkernes kunder, ønskes udviklet med byggeri. Rammeområder omkring Rungsted Kyst Station Forslag om nyt rammeområde 2.B21 og ændrede rammebestemmelser for 2.C1 og 2.B7. Rammebestemmelser i området lægger op til højere bebyggelsesprocenter i området i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplan Der har tidligere i Teknik- og Miljøudvalget været behandling af en sag omkring byudvikling og fortætning omkring Rungsted Kyst Station. Rungsted Kyst Station er beliggende tæt ved fredede områder, kystkile og endelig indgår stationen i et helt specielt kulturmiljø. Der er mange modsatrettede hensyn at tage i området. Flere høringssvar har bemærkninger til de meget høje bebyggelses- procenter, der bliver givet mulighed for. Hørsholm Egns Museum lægger stor vægt på områdets værdi som kulturhistorisk område og bemærker at en fredningssag er under behandling. Byudvikling kan ødelægge det bevaringsværdige kulturmiljø. Der er mange eksempler på at ny byudvikling kan tilpasses eksisterende kulturmiljøer og fredninger. Den igangværende fredningssag er ikke færdigbehandlet i Kulturarvsstyrelsen og er ikke fremsendt til Hørsholm Kommune. Områderne Kokkedal Vest og Nordvest Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest er indarbejdet i rammebestemmelserne, således at forslag til nye områder, der skabes ved at flytte vejen Lågegyde indgår i planen. Områder i Kokkedal Vest har i en årrække været udlagt til fremtidige byformål, indgår ligeledes. Principperne i masterplanen er i forbindelse med revision af Helhedsplanen omsat til forslag til tre nye rammeområder 1.B37, 1.E14 og 1.O16. For området 1.O16 er en lokalplan for pleje- og ældreboliger under udarbejdelse. Mange høringssvar behandler forslag til udviklingsmuligheder i Kokkedal Vest. Masterplanens trafikale løsninger, både adgangsvej gennem det fredede område og forlægning af Lågegyde, til ny placering på fredet område bliver kritiseret. Der er også kritik af erhvervsområdet 1.E14, som er et nyt område, der dannes ved forlægning af Lågegyde og inddragelse af del af fredet område. Også fra Fredensborg Kommune, som har Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 13

14 parcelhusområder, der grænser op til området er der bemærkninger til den høje bebyggelsesprocent og højt etageantal, både hvad angår erhvervsområdet 1.E14 og boligområdet 1.B37. I forhold til intentionerne i Fingerplanen vurderes en bebyggelsesprocent på 80 som en rimelig bebyggelsesprocent. Der lægges ikke op til ændringer i Helhedsplanen på baggrund af høringssvar vedrørende Kokkedal Vest og Nordvest. Miljøvurdering Samtidig med offentliggørelse af Forslag til Helhedsplan , blev den tilhørende Miljøvurdering offentliggjort. Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen. Sammen med den endelige Helhedsplan skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. (bilag 5 til dette dagordenspunkt). Det anbefales at såvel miljøvurdering som den sammenfattende redegørelse indgår i den endelige dokument Helhedsplan Kommunikation Det foreslås, at der i forbindelse med endelig vedtagelse af Helhedsplanen, herunder Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning udsendes pressemeddelelse, og at beslutningen annonceres i overensstemmelser med reglerne i planloven. Bilag - Bilag 1 Skematisk oversigt over høringssvar.doc - Bilag 2 Stationsnære områder - Bilag 3 Detailhandel - Bilag 4 Hovedstrukturkort. - Bilag 5 Kort. Rettelser. - Bilag Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering.doc - Bilag Høringssvar til Helhedsplan pdf Noter til bilag Bilag 1 og 7 er også bilag til punktet Helhedsplan Hovedstruktur Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt med følgende tilføjelser: Mulighed for indretning af campingplads i området vest for motorvejen ønskes fastholdt. I delområde 1.C.2 (vest for Usserød Kongevej) åbnes der mulighed for dagligvarebutikker med en max. butiksstørrelse på 300 m². Delområde 1.E.1 (Kokkedal Industri Park) fastholdes til særligt pladskrævende varegrupper. Rammen for nybyggeri til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper begrænses til kun at omfatte matr. nr. 10 eæ Usserød By, Hørsholm (Ådalsvej 50). Den enkelte virksomhed på denne ejendom må max. have et etageareal inden for et interval på m² til m². Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 14

15 Tabel for rammen for nybyggeri konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående. I delområde 1.BE.1, matr. nr. 33 c Usserød by, Hørsholm, skal der åbnes mulighed for indretning af butikker. Butikkerne må max. have en størrelse på 300 m². Borgerlisten havde følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning: 1. I delområde 1.E.10 (Sophienberg Slot) udgår mulighed for anvendelse til kontorformål. Forslaget blev nedstemt: 4 (V+C) 1(T). 2. Delområde 1.E.14 (nyt erhvervsområde v. Kokkedal Station). Erhvervsområdets skal begrænses til arealet mellem jernbanen og Lågegyde. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 % og max. 3 etager. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). 3. Delområde 2.B.7 (nyt boligområde ved Rungsted Kyst Station). Rammebestemmelser i Helhedsplan ønskes fastholdt, dvs. max. bebyggelsesprocent 25 og max etageantal 1½. Forslaget blev nedstemt: 4 (V+C) 1(T). 4. Delområde 2.B.21 (Østre Stationsvej/Rungstedvej nyt etageboligområde). Området må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse, med max. bebyggelsesprocent på 35 og max etageantal 2. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). 5. Delområde 2.C.1 (Vestre Stationsvej nyt etageboligområde). Bebyggelsesprocent fastsættes til 50 og max. etageantal 2. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 15

16 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 126 Acadre sagsnr.: 08/14678 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming Nielsen Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte samt tillæg 9 til Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte Hovedgaden udbygning samt facader og skilte samt Tillæg 9 til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden 5. august 2009 til den 30. september Hørsholm Kommune har i høringsperioden modtaget 27 høringssvar. 2 er indkommet efter høringsfristen, men indgår i oversigt over høringssvar. Der her været holdt borgermøde om lokalplanen den 3. september Lokalplan 140 er en udmøntning af Masterplan for Hørsholm Bymidte, som blev miljøvurderet i På baggrund af en screening og høring af berørte myndigheder blev lokalplan 140 ikke miljøvurderet. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 140 samt tillæg 9 til Helhedsplan vedtages endeligt med følgende ændringer: 1. Side Lokalplanens formål indsættes: - sikre, at udbygning sker med respekt for Hovedgadens kendetegn og historiske forhold. 2. Side 29 og side 30 og 31 For blandt andet at muliggøre etablering af en dyreklinik i bag - og sidehusene i delområde B ændres anvendelsen således: 3.2 I bag - og sidehusene kan der i stueetagen udover butikker også etableres mindre håndværksvirksomheder i miljøklasse 1 og 2 med. Ændres til: 3.2 I bag - og sidehusene kan der i stueetagen udover butikker også etableres liberalt Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 16

17 erhverv (herunder klinikker) og mindre håndværksvirksomheder og lign. med tilhørende butikslokaler, Anvendelsen i delområde A, B og D konsekvensrettes: (dog ikke dyreklinikker) udgår. 3. Side 31. I lokalplanforslaget gives der mulighed for etablering af butikker i stueetagen i delområde D, og dermed også i det gamle Rådhus. Det foreslås, at lokalplanen ændres således, at der udover butik kan indrettes kontor og servicevirksomhed og liberale erhverv i det gamle Rådhus mod Rungstedvej. Samtidig præciseres rammen til etablering af detailhandel og erhverv, og butiksstørrelser til dagligvare ændres, for at undgå, at der både etableres én dagligvarebutik på m² og yderligere én dagligvarebutik på m² i delområde D: 3.4 Der kan i delområde D maksimalt etableres m² detailhandel og erhverv dog maksimalt m² detailhandel. Stueetagen må kun anvendes til butiksformål. Dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m² og udvalgsvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m² Ændres til: 3.4 I den nye bebyggelse som vist på kortbilag 5 kan der maksimalt etableres m² detailhandel og erhverv dog maksimalt m² detailhandel. Der kan etableres én dagligvarebutik på maksimalt m². Øvrige dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på 350 m². Udvalgsvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m². Kontor- og serviceerhverv må højst indrettes og opføres med et etageareal på max m² Stueetagen må kun anvendes til butiksformål, dog må stueetagen mod Rungstedvej anvendes til butik, kontor- og servicevirksomhed, klinikker, kulturelle aktiviteter, fritidsformål og boliger. 4. Kortbilag: For at sikre den bevaringsværdige bygning reduceres byggezonen på kortbilag 3A og 3B, så en sammenbygning med Det gamle Rådhus ikke er mulig. 5. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser. Sagsfremstilling Flere udtrykker sig positivt overfor lokalplanforslagets indhold. Det gælder specielt Hørsholm og Omegns Handelsforening, Dansk Cyklistforbund og Hørsholm Handicapråd. Indsigelser og bemærkninger samler sig om: 1. Detailhandelens indsigelse mod en dagligvarebutik på indtil m² i den sydlige del af Hovedgaden. 2. Sikring og styrkelse af den historiske hovedakse, sikring af det bevaringsværdige Rådhus og sikring af Kammerrådshuset. 3. Naboers og andres indsigelser mod den øgede trafik og støj. 4. Indsigelser mod bygningshøjder. 5. Indsigelser og forslag til den fremtidige anvendelse. 6. Spørgsmålet om vækst og øget miljøbelastning vurderet i forhold til grønt miljø og borgernes forestilling om det gode handelsliv. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 17

18 Dansk Cyklistforbunds, Friluftsrådets og Hørsholm Handicaprådets høringssvar søges indarbejdet, også i den videre proces. Hovedgadens handlendes helt konkrete forslag og indsigelser er for størstepartens vedkommende ikke reguleret i lokalplanen. En gennemgang og behandling af høringssvarene fremgår af vedlagte skema. Administrationen foreslår følgende redaktionelle rettelse: Side 22 og 23. Forhold til anden planlægning. Teksten opdateres så den er i overensstemmelse med Helhedsplan Blandt andet udgår at Hørsholm Bymidte er udpeget som center med regional betydning, og det præciseres, at der alene kan lokaliseres kontor- og serviceerhverv på max m² i lokalplanens område. Side ændres til: tage må kun opføres i tegl, sort tagpap, zink, naturskiffer eller som grønne tage. Uddybning Detailhandelens interesseorganisationer og handlende: Hørsholm og Omegns Handelsforening er positive overfor Kommunalbestyrelsens visionære ideer og projekter der kan give Hørsholm Bymidte en mere dynamisk, livlig og kønnere gågade, kan sikre størstedelen af p- pladserne i parkeringskældre, ligesom handelsforeningen ser positivt på initiativet om Kulturtorvet. Den overvejende indsigelse både fra Handelsforeningen, fra De samvirkende Købmænd og fra Coop Danmark er lokalplanens mulighed for at placere en større dagligvarebutik op mod det gamle Rådhus. En dagligvarebutik her vil true både de eksisterende dagligvarebutikker og dermed den lokale dagligvareforsyning og lokalcentrene, samt true den planlagte udbygning med et varehus på m² i Hørsholm Midtpunkt. Også andre stiller spørgsmålet, om der er behov for et supermarked mere. Yderligere vurderer Coop Danmark, at en spredning af dagligvarekunderne mellem flere områder i Bymidten vil medføre en omsætningsnedgang for udvalgsbutikkerne i Hørsholm Midtpunkt. Administrationens bemærkninger ICP s detailhandelsanalyse fra 2004 peger på behovet for en ankerbutik i den sydlige del af bymidten for at styrke butikslivet i Hovedgaden og den sydlige del. ICP vurderer også, at en opgradering af hele bymidten på sigt vil betyde, at flere borgere vil benytte Hørsholm Bymidte, og at dagligvarebehovet dermed vil stige. Den historiske hovedakse, det bevaringsværdige Rådhus og Kammerrådshuset Flere naboer og øvrige borgere gør indsigelse mod den i lokalplanforslaget indarbejdede mulighed for tilbygning til det gamle Rådhus og mod muligheden for at kunne nedrive Kammerrådshuset. Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at lokalplanforslaget på nogen måde sikrer forholdene omkring Det gamle Rådhus og naboejendommen, Hovedgaden 29, og fremfører, at begge bygninger er bevaringsværdige og fortjener at fremstå i en værdig ramme med fremhævelse af Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 18

19 de historiske og arkitektoniske kvaliteter som knytter sig til disse og området mod Ridebanen. Friluftsrådet påpeger, at der i den grad mangler lokaler til møder mm, og at dette bør sikres i lokalplanen ved at bevare Kammerrådshuset og sikre den nuværende anvendelse. Ejer af Hovedgaden 29 foreslår, at Det gamle Rådhus s facade mod Hovedgaden genskabes ved at åbne mulighed for indretning af butik i stueetagen. Administrationens bemærkninger Intentionen med det nye byggeri ved Det gamle Rådhus er, at markere ankomsten til Hørsholm Bymidte fra Rungstedvej, og således at hjørnet sammen med Det gamle Rådhus danner en facade som kan være et modspil til den nyetablerede bebyggelse på sydsiden af Rungstedvej. Det gamle Rådhus er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdigt og vil blive friholdt for direkte sammenbygning. I øvrigt vil muligheden for, at genskabe rådhusets facade ved indretning af butik mod Hovedgaden være i overensstemmelse med lokalplanen, men indretningen skal vurderes i forhold til, at rådhuset er udpeget som bevaringsværdigt. Kammerrådshuset er hverken i lokalplanen eller i Helhedsplanen udpeget som bevaringsværdigt. Lokalplanen angiver alene en mulighed for at bygningen på sigt kan erstattes af en ny bygning, ligesom anvendelsen kan fortsætte som hidtil. Øget trafik og støj Naboerne i boligerne ved Kammerrådensvej v/ Ejerforeningen Hørsholm Center og Ejerforeningen Krogen er bekymrede for og gør indsigelse mod den øgede trafik, mod de forringede adgangsforhold og mod indførelse af betalingsparkering. Også detailhandelens interesseorganisationer, enkelte handlende i Hovedgaden og enkeltpersoner er bekymrede for de trafikale konsekvenser, og gør indsigelse mod nedlæggelse af private parkeringspladser og indførelse af betalingsparkering. Der efterlyses blandt andet en konsekvensanalyse af de trafikale forhold. Administrationens bemærkninger Lokalplanen er en udmøntning af Masterplan for Hørsholm Bymidte, som blev miljøvurderet i Miljøvurderingen påpegede en række væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder støj som følge af øget trafik. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 140 gennemført yderligere analyser, der viser, at den forventede trafikmængde som følge af nybyggeriet bliver mindre end først antaget, nemlig en stigning i trafikken i spidsbelastningsperioder (eftermiddag) på ca % i forhold til i dag, svarende til ca. 200 biler i spidsbelastningen. Der er tale om ens stigning på de omgivende veje, mens trafik- og støjbelastningen i terræn, mellem Kammerådensvej og Hovedgaden, forventes at blive lavere end i dag. Adgangsforhold, parkeringsmuligheder og indførelse af betalingsparkering vil blive afklaret i forbindelse med den efterfølgende detailprojektering. Bygningshøjder Flere mener, at de foreslåede etageantal på 4-5 etager i delområde C, D og E bør reduceres. Det virker for uproportionalt i forhold til de omkringliggende ejendomme, Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 19

20 og vil give skyggevirkninger. Administrationens bemærkninger Et hovedmål med planerne for Hørsholm Bymidte er at skabe en tæthed, der kan bidrage til at skabe liv i byen. I øvrigt er der foretaget visualiseringer som viser, at skyggeforholdene for den nye bebyggelse ikke vil påvirke baggårdene i område B nævneværdigt. Indsigelser og forslag til den fremtidige anvendelse Handelsforeningen foreslår, at liberale erhverv som banker og ejendomsmæglere mm. flyttes fra stueetagen til 1. sal eller væk fra Hovedgaden, mens Jyske Bank og Alm. Brand ønsker at sikre at stueetagen nu og i fremtiden kan anvendes til liberale erhverv. En ansøger ønsker at etablere dyreklinik i baghuset til Hovedgaden 47 med direkte adgang fra vest. Administrationens bemærkninger Intentionerne med lokalplanen er, at der på sigt etableres butikker og mere publikumsorienterede aktiviteter mod Hovedgaden og nyt torv ved Trommen. I bag- og sidehusene i delområde B giver lokalplanen udover butikker mulighed for mindre håndværksvirksomheder med butiksfunktioner. Det er administrationens vurdering, at en anvendelse til klinik, for eksempel en dyreklinik med butiksarealer naturligt vil kunne indpasses her. Spørgsmålet om vækst og øget miljøbelastning Flere blandt andet Danmarks Naturfredningsforening giver udtryk for, at lokalplanen er udtryk for forældede ideer om byudvikling. Hørsholm er ikke tjent med stadig mere trafik og miljøbelastning i bymidten. Hørsholm skal først og fremmest være et godt og grønt miljø, der samtidig kan bidrage til løsning af vores klimaproblemer. Vækst og styrkelse af Hørsholm Bymidte i regionen er ikke nødvendigvis sammenfaldende med hvad de nuværende borgere ønsker sig i forhold til et godt handelsliv. Administrationens bemærkninger Den udbygning og byfortætning som lokalplanforslaget giver mulighed for er efter administrationens opfattelse udtryk for moderne og bæredygtig byplanlægning. Udbygning af bymidten med boliger og erhverv samt detailhandel vil i forhold til at give muligheder for en mere perifer udbygning i byen, være langt mere bæredygtig, trafikneutral og klimavenlig. Interesseorganisationerne: Dansk Cyklistforbund er positivt overfor at der er tænkt en hel del på cyklister i lokalplanforslaget men har nogle konkrete supplerende bemærkninger til forbedring af cykelparkeringsforholdene. Friluftsrådet ønsker generelt fri adgang til byens grønne områder, og savner derfor, at der er offentlig adgang til det nye rekreative areal i område C. Hørsholm Handicapråd opfordrer til at sikre tilgængelighed blandt andet i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 20

21 gode løsninger omkring belægninger, belysning, inventar osv. Administrationens bemærkninger Hørsholm Kommune har og vil også i den videre proces have et stort fokus på forbedrede forhold for cyklister, god tilgængelighed og overvejelser om en offentlig legeplads i Bymidten. Handlende i gågaden Flere handlende har konkrete spørgsmål og indsigelser der berører deres ejendom. Emnerne er sikring af vareindlevering, sikring af det nødvendige antal parkeringspladser, indsigelser mod nedlæggelse af private parkeringspladser, indsigelse mod betalingsparkering, hvordan den fremtidige renovation sikres, en konkret handicapadgang og holdninger til åbning mm. af passagerne. Administrationens bemærkninger Emnerne er i vid udstrækning ikke reguleret i lokalplanen, men vil blive håndteret i den efterfølgende detailprojektering og byggesagsbehandling, i et samarbejde med ejere og lejere. Sagens tidligere behandling Sagen er tidligere behandlet på: TMU den ØU den KB den Bilag - Referat af borgermøde den 3. september Skema Høringssvar - Høringssvar til Lokalplan 140 Noter til bilag Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Udvalget anbefaler herudover følgende ændringer: I 3.3, erstattes med følgende: Det nordlige byggefelt må kun anvendes til boligformål, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, fritidsformål, publikumsorienterede aktiviteter som fx café, restaurant, detailhandel, og liberale erhverv. I det nordlige byggefelt må stueetagen mod Trommen kun anvendes til detailhandel, kulturelle aktiviteter, fritidsformål, publikumsorienterede aktiviteter som fx café, restaurant og liberale erhverv. I det nordlige byggefelt må der kun etableres én dagligvarebutik på max 330 m² i stueetage mod Trommen. Det enkelte kontor- og den enkelte servicevirksomhed må højst have et etageareal på max m². De to sydligste byggefelter må kun anvendes til boligformål. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 21

22 7.13, 2. afsnit, konsekvensrettes, idet følgende udgår: (5.840 m² til bolig og 660 m² til erhverv og detailhandel). 3.1, 3.2 og 3.4 ændres således, at der åbnes mulighed for café og restaurant i hele området A, B og D, dvs. facadebebyggelsen langs begge sider af Hovedgaden og i området omkring Det gl. Rådhus. Stueetagen må kun anvendes til butiksformål og publikumsorienterede aktiviteter som café og restaurant. I 3.4 ændres den maksimale størrelse på udvalgsvare butikker fra max m² til 800 m². (V) foreslog at den maksimale størrelse på dagligvarebutikken nedsættes fra m² til m². For 2(V) imod 2(C+T). (C) og (T) foreslog at den maksimale størrelse på dagligvarebutikken nedsættes fra m² til 800 m². For 2(C+T) imod 2(V). Ovenstående ændringer giver ikke grundlag for at sende lokalplanen ud i supplerende høring. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 127 Acadre sagsnr.: 08/6423 Journalnr.: K08 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Koch Stutteri Stasevang - ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til ridehal og varmecentral Resume Jordbrugskommissionen har vurderet, at ændret drift af ejendommen som følge af tilkøb af 88 ha jord kan betyde, at tilbygning til ridehal og varmecentral kan anses for driftsmæssigt nødvendige. Forslag Administrationen forslår, at det meddeles ansøger, at Hørsholm Kommune godkender tilbygningen til ridehallen og varmecentralen som nødvendige for den landsbrugsmæssige drift som beskrevet i ansøgningsmateriale af 2. januar, 27. maj, 9. og 14. juli 2009 i henhold til planlovens 36, stk. 1 nr. 3. I forlængelse heraf trækkes påbud af 19. november 2008 tilbage. Forinden sendes afgørelsen i partshøring hos Danmarks Naturfredningsforening der i sin tid indbragte sagen for Naturklagenævnet. Sagsfremstilling Zonetilladelse I 2001 meddelte Hovedstadens Udviklingsråd landzonetilladelse til, at stutteriet på Stasevangsvej kunne udvides med en tilbygning på 631 m² til eksisterende ridehal samt en selvstændig bygning til brug for varmecentral på 238 m². Ejeren påbegyndte byggeriet uden byggetilladelse og før klagefristen udløb. Landzonetilladelsen blev påklaget og Naturklagenævnet omgjorde den 18. september 2001 tilladelsen til et afslag. Lokalplan Hørsholm Kommune vedtog i 24. februar 2003 en landzonelokalplan med henblik på, at kunne lovliggøre byggeriet retligt og der blev herefter givet byggetilladelse til de allerede påbegyndte udvidelser, som så blev færdiggjort. Imidlertid underkendte Naturklagenævnet den 10. februar 2004 landzonelokalplanen, og grundlaget for byggetilladelserne bortfaldt hermed. Herefter måtte byggeriet lovliggøres fysisk, dvs. nedrivning. Retssag mod Naturklagenævnet Imidlertid anlagde ejeren af stutteriet retssag mod naturklagenævnet med henblik på at få omstødt naturklagenævnets afslag af 18. september 2001 og 10. februar Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 23

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013.

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013. Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 213006 Brevid. 1819859 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013 22. december 2013 Forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26. Uddrag og vurderinger

UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26. Uddrag og vurderinger UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26 1 Uddrag og vurderinger INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 OVERSIGT OVER MODTAGNE INDLÆG 5 UDDRAG OG VURDERINGER 9 BILAG - INDKOMNE INDLÆG

Læs mere

Kommuneplan 2009. en del af Gentofte-Plan

Kommuneplan 2009. en del af Gentofte-Plan Kommuneplan 2009 en del af Gentofte-Plan Kommuneplan 2009 - en del af Gentofte-Plan November 2008 Udsnit af Kort & Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort & Matrikelstyrelsens tilladelse Kort og Matrikelstyrelsen

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere