Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag kl. 7:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse 4 Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse 10 Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte samt tillæg 9 til Helhedsplan endelig vedtagelse 16 Stutteri Stasevang - ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til ridehal og varmecentral 23 Sanskevej 15 C - nedrivning af bevaringsværdig ejendom 27 Sjælsmark Kaserne - ansøgning om tidsbegrænset tilladelse til modtagecenter 30 Byggesagsgebyrer Bygningsreglement lufttæthedsmåling 35 Belysning på sti langs motionsruterne i Kokkedal Skov 37 Hørsholm Kommunes Klimapolitik 40 Klimatilpasningsstrategi 43 Hørsholm Kommune som klimakommune 46 Rapport om Hørsholm Kommunes CO2 udledning som virksomhed 49 Finansiering af energibesparelser på kommunens ejendomme 51 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljø-området 54 Serviceniveau for vedligeholdelse af private vandløb 57 Aftale vedrørende Usserød Renseanlæg 61 Tomgangsregulativ for Hørsholm Kommune 64 Bilagsoversigt 66 Fraværende: Ove Petersen (V) forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkterne 126 samt

2 Bemærkninger til dagsorden Mødet starter kl med besigtigelse på Sanskevej 15 C Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 2

3 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 123 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Rungsted Ladegård - orientering om at ejer har søgt og fået tilladelse til nedrivning af driftslænger Rungsted Strandvej 313 ejer har søgt og fået tilladelse til nedrivning af villa. Orientering om á conto opkrævning af affaldsgebyr. Genbrugsplads - Fredensborg Kommune har godkendt ændrede åbningstider nu åbner pladsen kl. 10. Vandselskab - afskedsreception den for medarbejderoverdragelse til det nye selskab. Buslinie 382E Movia har afvist at omdanne 382 E til en regionalbusrute. Sag på næste TMU. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 3

4 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 124 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: SSU BSU KFU TMU BEU ØU KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Helhedsplanen har været i høring fra 16. juni til 16. september. Der er modtaget i alt 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. I dette dagsordenspunkt, der forelægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse behandles høringssvar der berører Hovedstrukturen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer: Alle afsnit indsatsområder: For alle indsatsområder, der ligger udover nuværende budgetperiode, fjernes angivelse af årstal. Hørsholm og verden omkring os: Afsnittet suppleres med følgende afsnit: I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. Afsnit Kultur og Fritid Forslag til nyt indsatsområde (s 19) Oplæg til Fremtidens bibliotek inkl. Trommen igangsættes i Afsnit Erhverv, Handel og Beskæftigelse På baggrund af fællesmøde mellem TMU og BEU den 24. august 2009 tilføjes følgende: Om Turismesamarbejdet side 28 i Hovedstrukturen: (tilføjelser med kursiv); Kommunen vil styrke og udvide det regionale samarbejde på turistområdet ved at arbejde for at blive en del af et regionalt destinationsselskab, som fire nordsjællandske kommuner har stiftet i Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 4

5 Overskriften Erhvervsservicesamarbejde ændres til Samarbejder på erhvervsområdet. Efter 2. punktum laves der nyt afsnit, (tilføjelse med kursiv): Samarbejdet om erhvervsservice i foreningen Erhverv.net danner grundlag for andre erhvervssamarbejder på tværs af kommuneskel. Hørsholm Kommune vil både via Erhverv.net og gennem dialog med nabokommunerne sikre koordination og samarbejde omkring erhvervs- og detailhandelsudviklingen. Endelig tilføjes en selvstændig linje: Hørsholm Kommunen vil arbejde for at tiltrække nye innovative virksomheder i tomme erhvervslokaler. Rettelser til signatur for Centerstruktur i overensstemmelse med ændringsforslag beskrevet i dagsordenpunkt om Retningslinjer og Rammer. (Bilag 3) Afsnit Klima og Energi Indsatsområde: CO2 analyse (2009) ændres til: Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året. Sagsfremstilling I det følgende gives et kort resumé af de afsnit i Hovedstrukturen og der redegøres for høringssvar, der berører kapitlerne. Samtlige høringssvar er kommenteret i Bilag 1 (bilag til TMU-punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i samme dagsordenspunkt. Hørsholm og verden omkring os (alle udvalg) Afsnittet omhandler befolknings- og boligprognoser, forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og den regionale udviklingsplan. Boligprognosen viser en forøgelse på 700 boliger. Flere høringssvar bemærker at der mangler konsekvensanalyser. Økonomisk Sekretariat begrunder disse med den store usikkerhed, der er omkring såvel befolknings- som boligprognosen. Det foreslås, at der tilføjes følgende forklarende tekst til bolig- og befolkningsprognose (Hovedstruktur side 6): I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. By og bolig (TMU) Askehavegård Askehavegårdområdet er i denne Hovedstruktur ikke længere udpeget som fremtidigt "perspektivområde", der ønskes udviklet som boligområde. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 5

6 Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med, at Askehavegård ikke længere er udpeget som perspektivområde. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde (fremtidig byudvikling), dog med rammebestemmelse om anvendelse til rekreativ område. Sjælsmark Kaserne som særligt indsatsområde indgår ikke i Helhedsplan Områdets fremtidige anvendelse fastholdes til rekreative formål. Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med dette, ligesom der udtrykkes tilfredshed med, at der er åbnet for adgang til øvelsesterrænet. Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (VUK) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Vejledning for Usserød Kongevej og de planmæssige konsekvenser er uddybet i dagsordenspunkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning, som alene behandles i fagudvalget TMU. Rungsted Kyst Station og Kokkedal Vest og Nordvest (TMU) I Helhedsplanens Hovedstruktur er Rungsted Kyst og områderne Kokkedal Vest og Nordvest udpeget som områder, hvor fortætning er mulig i fremtiden. I dagsordenspunkt om retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning er høringssvar om udviklingen omkring stationerne behandlet. En grøn og blå kommune (TMU/SSU) I Helhedsplan er der i kapitlet en grøn og blå kommune fokuseret på borgernes muligheder for at opleve og udnytte de blå og grønne områder. Flere høringssvar lægger vægt på vigtigheden af at skabe bedre adgang til det åbne land og bedre adgang til kysten. Administrationen vurderer, at der til stadighed arbejdes på at skabe flere og bedre adgange til såvel det åbne land som til kysten. Arbejdet med at etablere motionsruter, er eksempel på det tværfaglige arbejde, hvor også sund livsstil inddrages. Kultur og Fritid (KFU) Kommunalbestyrelsen har i sommeren 2007 vedtaget en ny kulturpolitik og i 2008 en ny bibliotekspolitik. Synergi mellem kultur- og fritidsliv og integrering af sundhed på alle niveauer er indsatsområder inden for kultur og fritid. Fornyelse af Idrætsparken er et af de store indsatsområder som spænder på tværs af de kommunale politikområder. Der har kun været et enkelt høringsvar til Kultur og Fritid fra Friluftsrådet, der spørger til, hvordan der sikres plads til sørelaterede foreninger i bygninger på havnen. Administrationen er ikke bekendt med, at der er problemer for de sørelaterede foreninger med at finde mødelokaliteter på havnen. (Se Bilag 1 svar xx.x) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 6

7 Børn og Unge (BSU) En ny sammenhængende Børne- og ungepolitik er under udarbejdelse, hvor også de overordnede temaer sundhed og klima, energi og miljø søges integreret Høringssvar, der vedrører børn og unge er relateret til Cykelhandlingsplan og Trafiksikkerhedsplan og behandles under Trafik og Transport. Ældre og seniorer (SSU) Kommunalbestyrelsen har haft stor fokus på at etablere gode boliger for seniorer, og også at etablere de nødvendige pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter. Den vedtagne sundhedspolitik lægger vægt på forebyggelse, som skal sikre at fremtidens ældre holder sig sunde længst muligt. Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for det frivillige arbejde fx med oprettelse af Selmersbo som frivillighedscenter. Der er et enkelt høringsvar, der bemærker at forringelse af bustrafikken er særligt dårlig for de ældre. Kommunalbestyrelsen har stor fokus på den kollektive trafik, men bussernes linjeføringer er komplicerede projekter med mange parter involveret. (Se svar i Bilag a) Erhverv og beskæftigelse (BEU/TMU) Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en erhvervspolitik. Fællesnotat fra BEU og TMU indskrives i Helhedsplanen. (Den fulde ordlyd er gengivet oven for under "Forslag") Blandt høringsvarene opfordrer Cyklistforbundet kommunalbestyrelsen til at inddrage cykelturisme som et indsatsområde i turismepolitikken. Klima, energi og miljø (TMU) Klima, energi og miljø er et særligt fokusområde. I Hovedstrukturen er temaerne opdelt i kapitlerne Miljø og ressourcer og Klima og energi. Der har ikke været høringssvar om dette emne. På baggrund af det igangværende arbejde med en klimastrategi foreslås følgende indsatsområde indsat i "Klima og Energi" "Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året." Trafik og transport (TMU/BSU/SSU) Trafik og transport omhandler bl.a. tiltag om cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen er i god overensstemmelse sundhedspolitikken, ligesom en øget brug af cykler også vil være til fordel for miljøet. Udbygning af cykelstierne indgår i de fremtidige planer. Hovedstrukturen for trafik viser også overordnede veje, planlagt af vejdirektoratet, som fx den såkaldte ring 5, der er vist som forlængelse af Sjælsmarksvej med tilslutning til Hørsholm Kommunes vejnet ved motorvejen og Ådalsvejs forlængelse. Denne vejføring som tidligere har været en del af Regionplan 2005 skal nu indgå i de kommunale planer. Flere høringssvar kommer med positive bemærkninger til Cykelhandlingsplan, Trafiksikkerhedsplan og til stier, som dog følges op af bemærkninger om, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til projekterne Svar til bemærkningerne er, at den økonomiske virkelighed giver begrænsninger, det kan have betydning for tidsplanen for gennemførelsen, Mange høringssvar har bemærkninger til Vejdirektoratets vejudlæg til opgradering af Isterødvej, ring 5 og til Ådalsvejs forlængelse. Vejdirektoratets vejudlæg skal ikke ses som en planlagt vej, men som et vejudlæg til en eventuel fremtidig vej. Udlægget har været en del af de regionale planer i en årrække. Også Hørsholm Kommunes vejudlæg til Ådalsvejs forlængelse har været en del af de kommunale planer gennem en årrække. Vejdirektoratets udlæg indgår i overordnede planer, som kommunen ikke kan ændre. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 7

8 Sunde borgere i Hørsholm (SSU) Kommunalbestyrelsen har vedtaget en sundhedspolitik og sundhed har været et vigtigt fokusområde i planperioden. Sundhed skal integreres i alle politikområder og sundhed er integreret i de øvrige temaer. Der har ikke været høringssvar med Sunde borgere som hovedtema. Kommunikation Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen vil der blive annonceret i Ugebladet at Helhedsplan er vedtaget. Der vil blive udsendt pressemeddelelse til aviser og til kommunens hjemmeside. Når planen er færdigredigeret vil den blive lagt på hjemmesiden. Noter til bilag Høringsnotat bilag 1 er vedlagt TMU punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i TMU punkt om retningslinjer og rammer. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Punktet blev drøftet. Thorkild Gruelund (K) var meget glad for, at punktet kommer ud i de forskellige udvalg inden selve færdigbehandlingen af Hovedstruktur Helhedsplan Udvalget ønskede, at punktet under Ældre og seniorer tjekkes op, for så vidt formuleringen omkring Selmersbo. Punktet taget til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt, idet udvalget anbefaler følgende nye indsatsområde til temaet, Trafik og transport: Arbejde for at forbedre kundeparkering ved Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station. Borgerlisten havde følgende 4 ændringsforslag, som blev sat til afstemning: 1. By og Bolig: almene boliger skal have en fremtrædende plads ved planlægning af de ledige kommunale byudviklingsarealer. Forslaget blev nedstemt: 3 (V) 1 (T). C undlod at stemme. 2. By og Bolig, tilføjes til indsatsområde: Information til bygherrer om miljørigtigt byggeri skal også omfattet til- og ombygninger af eksisterende huse. Anbefales vedtaget. 3. Kultur og Fritid: Planlagt aflastningsvej mellem Lågegyde og Stadion Allé udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 8

9 Trafik og transport: Reservation af areal til Ådalsvejens forlængelse til Helsingørmotorvejen udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) - 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 125 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Forslag til Helhedsplan , der har været i høring fra 16. juni 2009 til 16. september 2009, består af dokumenterne Hovedstruktur og Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning. Dette dagsordenspunkt behandler høringssvar til dokumentet "Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning". Der er i høringsperioden modtaget 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning med følgende ændringer: Afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder omkring stationerne Kokkedal og Rungsted Kyst ændres som beskrevet i bilag 2 med tilhørende kortbilag. Baggrunden for ændringer i definitioner og afgrænsning af de stationsnære områder er begrundet i indsigelse fra Miljøcenter Roskilde Centerområder og detailhandel. Hørsholm Bymidte har status som Bymidte og ikke som særligt lokaliseringsområde. Centrene Rungsted Bytorv og Ådalsparkens Center har status af bydelscentre. Skema i Retningslinjer og rammer side 12 ændres så de er i overensstemmelse med Landsplandirektiv for detailhandel, som beskrevet i bilag 3. Ændringerne er begrundet i indsigelse fra Miljøcenter Roskilde Særligt pladskrævende varegrupper. Alene erhvervsområderne 1.E1 og 1.E2 fastholdes som områder, hvor virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper tillades. (konsekvens: i erhvervsområderne 1.E3 og 1.E4 vil særligt pladskrævende varegrupper ikke længere tillades) Møbelbutikker tillades alene i bymidten. Landskabelige værdier Fredningsområdet Usserød Ådal udpeges som område med landskabelige værdier. Området er dermed omfattet af de retningslinjer, der gælder for de områder med landskabelige værdier. (Retningslinje og redegørelseskort side 34 og 37) Nyt kort redegørelse biologi Nyt kort der bl.a. viser beskyttede naturtyper ( 3 områder). Nyt kort Kystnærhedszonen indsættes s. 55. Tilføjelse til retningslinje s. 45: Nyudlæg og udvidelser af eksisterende friluftsanlæg i kystnærhedszonen kan kun ske på grundlag af sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 10

11 Rammeområde 2.BE5 Rungsted Ladegård udgår. Området sammenlægges med landområdet 2.L2 med anvendelsesmulighederne Landbrug og grønne områder. Anvendelse i overensstemmelse med landzonebestemmelser og fredningsbestemmelser. Mulig ny campingplads Mulighed for placering af campingplads i området vest for Helsingørmotorvejen udgår af planen. (Mulig ny campingplads har tidligere indgået i regionplanen) Miljøvurdering Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse tilføjes som en del af dokumentet Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning. Redaktionelle rettelser og konsekvensrettelser, herunder særligt rettelser af redegørelses og retningslinjekort, der er revideret, så de omfatter såvel byområdet som landområdet. Sagsfremstilling Retningslinjer for arealanvendelsen I denne første revision af Helhedsplanen efter Kommunalreformen indgår retningslinjerne fra Regionplan 2005 uden ændringer, (bortset fra ændringer pga. Fingerplan 2007 og Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre mm.) I forbindelse med høringssvarene er der foreslået ændringer i nogle retningslinjer. Ligesom planen er ændret/rettet på baggrund af indsigelser fra Miljøcenter Roskilde. Høringssvar er resumeret i bilag 1, hvor også forslag til Kommunalbestyrelsens svar er gengivet. Miljøcenter Roskilde har sendt høringsnotat til Helhedsplanen med flere indsigelser og en del bemærkninger. Administrationen har efterfølgende besvaret Miljøcentrets indsigelser og bemærkninger, og ændringsforslag fremgår af høringssvar fra Miljøcentret og rettelsesblade til Helhedsplanen. I det endelige høringssvar godkender Miljøcenter Roskilde Helhedsplan under forudsætning af visse ændringer i planen. Den endelige tekniske ophævelse af retningslinjerne i Regionplan 2005 er en forudsætning for en endelig vedtagelse af Helhedsplan Administrationen vil, efter behandling af Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning i TMU den 25. november, fremsende ansøgning til Miljøcenter Roskilde om ophævelse af de regionplanretningslinjer, der for Hørsholm Kommune afløser retningslinjer i Regionplan Herefter vil Kommunalbestyrelsen kunne vedtage Helhedsplan på mødet i december. Stationsnærhed Høringssvar der omhandler stationsnærhed: Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod forslagets manglende konkrete afgrænsning af stationsnære kerneområder. I bilag 2 redegøres for ændringer i de stationsnære områder og udpegning af stationsnære kerneområder, således at indsigelserne fra Miljøcentret frafaldes. Indsigelsen har medført forslag til ændringer i Helhedsplanen. Centerområder og detailhandel Høringssvar der omhandler centerområder og detailhandel: Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod benævnelsen af Hørsholm Bymidte som særligt lokaliseringsområde der åbner mulighed for at allokere regionale byfunktioner af intensiv karakter. Planen ændres så betegnelse særligt lokaliseringsområde udgår. Hørsholm Bymidte var i Regionplan 2005 omtalt som en eventuelt fremtidigt "særligt lokaliseringsområde". I Fingerplan 2007, som afløste bestemmelserne i Regionplan 2005 Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 11

12 mht. centerstruktur er Hørsholm Bymidte ikke medtaget som "særligt lokaliseringsområde". Helhedsplanen er underordnet bestemmelserne i Fingerplan Ændringsforslag fremgår af bilag 3. Indsigelsen har medført forslag til ændringer i Helhedsplanen. Handelsforeningen udtrykker bekymring for lokalcentrenes overlevelse og for hvordan Bymidten og Hovedgaden kan udbygges visionært. Handelsforeningen udtrykker tilfredshed med, at bymidteafgrænsningen er fastholdt. Kommunalbestyrelsen har gennem Masterplan for bymidten og efterfølgende lokalplanlægning skabt grundlag for en styrkelse af bymidten, det er samtidig Kommunalbestyrelsens mål at lokalcentrene sikres. I Helhedsplanens høringsperiode er arbejde med en ny lokalplan igangsat, med tillæg til Helhedsplanen der omhandler en udvidelse af bymidteafgrænsningen. Skovrejsning Flere høringssvar har kommenteret skovrejsningsområdet, både med udsagn om at man ser frem til at skovrejsningen iværksættes, andre der finder, at det ikke er en hensigtsmæssig placering af ny skov. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ønsket etablering af skovrejsning i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen fastholder, at der ikke plantes skov, hvor skovrejsning er uønsket. Udpegning af skovrejsningsområdet er overtaget i forbindelse med implementeringen af Regionplan Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at plante skov i skovrejsningsområdet. I den kommende revision af Helhedsplanen vil udpegning og eventuel revision af skovrejsningsområdet indgå. Friluftsanlæg Kort over friluftsanlæg (s. 51 i Retningslinjer og Rammer) viser i området mellem Isterødvej og Helsingørmotorvejen mulighed for at etablere en ny campingplads. Muligheden for etablering af campingplads har gennem en årrække været videreført i regionplanerne. Flere høringssvar opfordrer til at muligheden for at etablere en campingplads udgår af Helhedsplanen. Det indgår i ændringsforslag til Helhedsplanen, at "mulig campingplads" udgår af planen. Støjende friluftsanlæg Redegørelseskortet for støjende friluftsanlæg justeres (s. 53 i Retningslinjer og Rammer), således at byområdet fremgår og områder hvor støjende friluftsanlæg kan placeres mere tydeligt fremgår. En eksisterende motorbane, (anlæg som hører til Ådalsparkens fritidscenter) udgår af kortet. Anlægget har ikke en størrelse eller omfang, der berettiger til betegnelse motorbane. Flere høringssvar har ønsket at områderne mellem Stumpedyssevej og Helsingørmotorvejen ikke indgår i områder hvor støjende friluftsanlæg kan placeres. Bestemmelserne har i en årrække været indeholdt i Regionplanen og er derfor fastholdt i denne første revision af Helhedsplanen. I den kommende revision af Helhedsplanen skal alle områder fra Regionplan 2005 revurderes. Vejanlæg - Udlæg til nye veje ring 5 og Ådalsvejs forlængelse (s 58 i Retningslinjer og Rammer) Ring 5 (fra Isterødvej til Helsingørmotorvejen ved Christianshus). (Den overordnede placering af ring 5 går fra områder syd for København til Hørsholm Kommune i et cirkelslag omkring København). Strækningen har i en årrække været et arealudlæg i regionplanerne. I Regionplan 2005 har vejen betegnelsen Påtænkt ny vej. Udlægget er en del af den overordnede planlægning og kan ikke ændres af kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 12

13 Ådalsvejens forlængelse er et vejudlæg, som kommunalbestyrelsen i alle Helhedsplaner har opretholdt som en mulighed for en eventuel fremtidig mulighed for tilkørsel til motorvejen. En del høringssvar har haft bemærkninger til ring 5 og til Ådalsvejens forlængelse. Vejdirektoratet har haft bemærkninger til betegnelsen Påtænkt ny vej. Betegnelsen vil blive ændres i den endelige version af Helhedsplanen til Eventuel fremtidig vej. Der findes ikke planer, der angiver en præcis placering af vejen. Vejdirektoratet bemærker til udlæg af Ådalsvejens forlængelse, at de ikke har planer om etablering af tilkørsel til motorvejen på dette sted. Det har i flere Helhedsplaner fra Hørsholm Kommunes side været fastholdt som en arealreservation til en eventuel fremtidig mulighed for forbindelse til motorvejen. Rammer for lokalplanlægning Rammeområder omkring Usserød Kongevej Principperne i "Usserød Kongevej - vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper" er omsat til rammeændringer for følgende områder: 1.BE1, 1.BE2, 1.BE5, 1.BE6, 1.C2 og 1.C3. Rammeændringerne giver mulighed for fremtidig bebyggelse langs Usserød Kongevej med højere bebyggelsesprocenter og højere etageantal. En del høringssvar kommer med kommentarer til de nye rammebestemmelser, og mange finder bebyggelsesmulighederne for høje. Forslag om at nedsætte byggemulighederne langs med Usserød Kongevej er ikke imødekommet. Vejledning for Usserød Kongevej indeholder en samlet vurdering af udviklingsmuligheder i området. En særlig rammebestemmelse betyder for et mindre område at anvendelsesmulighederne indskrænkes, idet fremtidig anvendelse ikke tillader butikker, hvor disse findes i dag. Begrundelsen for at anvendelse til butikker ønskes afviklet er, at den p-plads, der i dag anvendes af butikkernes kunder, ønskes udviklet med byggeri. Rammeområder omkring Rungsted Kyst Station Forslag om nyt rammeområde 2.B21 og ændrede rammebestemmelser for 2.C1 og 2.B7. Rammebestemmelser i området lægger op til højere bebyggelsesprocenter i området i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplan Der har tidligere i Teknik- og Miljøudvalget været behandling af en sag omkring byudvikling og fortætning omkring Rungsted Kyst Station. Rungsted Kyst Station er beliggende tæt ved fredede områder, kystkile og endelig indgår stationen i et helt specielt kulturmiljø. Der er mange modsatrettede hensyn at tage i området. Flere høringssvar har bemærkninger til de meget høje bebyggelses- procenter, der bliver givet mulighed for. Hørsholm Egns Museum lægger stor vægt på områdets værdi som kulturhistorisk område og bemærker at en fredningssag er under behandling. Byudvikling kan ødelægge det bevaringsværdige kulturmiljø. Der er mange eksempler på at ny byudvikling kan tilpasses eksisterende kulturmiljøer og fredninger. Den igangværende fredningssag er ikke færdigbehandlet i Kulturarvsstyrelsen og er ikke fremsendt til Hørsholm Kommune. Områderne Kokkedal Vest og Nordvest Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest er indarbejdet i rammebestemmelserne, således at forslag til nye områder, der skabes ved at flytte vejen Lågegyde indgår i planen. Områder i Kokkedal Vest har i en årrække været udlagt til fremtidige byformål, indgår ligeledes. Principperne i masterplanen er i forbindelse med revision af Helhedsplanen omsat til forslag til tre nye rammeområder 1.B37, 1.E14 og 1.O16. For området 1.O16 er en lokalplan for pleje- og ældreboliger under udarbejdelse. Mange høringssvar behandler forslag til udviklingsmuligheder i Kokkedal Vest. Masterplanens trafikale løsninger, både adgangsvej gennem det fredede område og forlægning af Lågegyde, til ny placering på fredet område bliver kritiseret. Der er også kritik af erhvervsområdet 1.E14, som er et nyt område, der dannes ved forlægning af Lågegyde og inddragelse af del af fredet område. Også fra Fredensborg Kommune, som har Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 13

14 parcelhusområder, der grænser op til området er der bemærkninger til den høje bebyggelsesprocent og højt etageantal, både hvad angår erhvervsområdet 1.E14 og boligområdet 1.B37. I forhold til intentionerne i Fingerplanen vurderes en bebyggelsesprocent på 80 som en rimelig bebyggelsesprocent. Der lægges ikke op til ændringer i Helhedsplanen på baggrund af høringssvar vedrørende Kokkedal Vest og Nordvest. Miljøvurdering Samtidig med offentliggørelse af Forslag til Helhedsplan , blev den tilhørende Miljøvurdering offentliggjort. Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen. Sammen med den endelige Helhedsplan skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. (bilag 5 til dette dagordenspunkt). Det anbefales at såvel miljøvurdering som den sammenfattende redegørelse indgår i den endelige dokument Helhedsplan Kommunikation Det foreslås, at der i forbindelse med endelig vedtagelse af Helhedsplanen, herunder Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning udsendes pressemeddelelse, og at beslutningen annonceres i overensstemmelser med reglerne i planloven. Bilag - Bilag 1 Skematisk oversigt over høringssvar.doc - Bilag 2 Stationsnære områder - Bilag 3 Detailhandel - Bilag 4 Hovedstrukturkort. - Bilag 5 Kort. Rettelser. - Bilag Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering.doc - Bilag Høringssvar til Helhedsplan pdf Noter til bilag Bilag 1 og 7 er også bilag til punktet Helhedsplan Hovedstruktur Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt med følgende tilføjelser: Mulighed for indretning af campingplads i området vest for motorvejen ønskes fastholdt. I delområde 1.C.2 (vest for Usserød Kongevej) åbnes der mulighed for dagligvarebutikker med en max. butiksstørrelse på 300 m². Delområde 1.E.1 (Kokkedal Industri Park) fastholdes til særligt pladskrævende varegrupper. Rammen for nybyggeri til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper begrænses til kun at omfatte matr. nr. 10 eæ Usserød By, Hørsholm (Ådalsvej 50). Den enkelte virksomhed på denne ejendom må max. have et etageareal inden for et interval på m² til m². Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 14

15 Tabel for rammen for nybyggeri konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående. I delområde 1.BE.1, matr. nr. 33 c Usserød by, Hørsholm, skal der åbnes mulighed for indretning af butikker. Butikkerne må max. have en størrelse på 300 m². Borgerlisten havde følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning: 1. I delområde 1.E.10 (Sophienberg Slot) udgår mulighed for anvendelse til kontorformål. Forslaget blev nedstemt: 4 (V+C) 1(T). 2. Delområde 1.E.14 (nyt erhvervsområde v. Kokkedal Station). Erhvervsområdets skal begrænses til arealet mellem jernbanen og Lågegyde. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 % og max. 3 etager. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). 3. Delområde 2.B.7 (nyt boligområde ved Rungsted Kyst Station). Rammebestemmelser i Helhedsplan ønskes fastholdt, dvs. max. bebyggelsesprocent 25 og max etageantal 1½. Forslaget blev nedstemt: 4 (V+C) 1(T). 4. Delområde 2.B.21 (Østre Stationsvej/Rungstedvej nyt etageboligområde). Området må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse, med max. bebyggelsesprocent på 35 og max etageantal 2. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). 5. Delområde 2.C.1 (Vestre Stationsvej nyt etageboligområde). Bebyggelsesprocent fastsættes til 50 og max. etageantal 2. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 15

16 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 126 Acadre sagsnr.: 08/14678 Journalnr.: P16 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming Nielsen Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte samt tillæg 9 til Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte Hovedgaden udbygning samt facader og skilte samt Tillæg 9 til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden 5. august 2009 til den 30. september Hørsholm Kommune har i høringsperioden modtaget 27 høringssvar. 2 er indkommet efter høringsfristen, men indgår i oversigt over høringssvar. Der her været holdt borgermøde om lokalplanen den 3. september Lokalplan 140 er en udmøntning af Masterplan for Hørsholm Bymidte, som blev miljøvurderet i På baggrund af en screening og høring af berørte myndigheder blev lokalplan 140 ikke miljøvurderet. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 140 samt tillæg 9 til Helhedsplan vedtages endeligt med følgende ændringer: 1. Side Lokalplanens formål indsættes: - sikre, at udbygning sker med respekt for Hovedgadens kendetegn og historiske forhold. 2. Side 29 og side 30 og 31 For blandt andet at muliggøre etablering af en dyreklinik i bag - og sidehusene i delområde B ændres anvendelsen således: 3.2 I bag - og sidehusene kan der i stueetagen udover butikker også etableres mindre håndværksvirksomheder i miljøklasse 1 og 2 med. Ændres til: 3.2 I bag - og sidehusene kan der i stueetagen udover butikker også etableres liberalt Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 16

17 erhverv (herunder klinikker) og mindre håndværksvirksomheder og lign. med tilhørende butikslokaler, Anvendelsen i delområde A, B og D konsekvensrettes: (dog ikke dyreklinikker) udgår. 3. Side 31. I lokalplanforslaget gives der mulighed for etablering af butikker i stueetagen i delområde D, og dermed også i det gamle Rådhus. Det foreslås, at lokalplanen ændres således, at der udover butik kan indrettes kontor og servicevirksomhed og liberale erhverv i det gamle Rådhus mod Rungstedvej. Samtidig præciseres rammen til etablering af detailhandel og erhverv, og butiksstørrelser til dagligvare ændres, for at undgå, at der både etableres én dagligvarebutik på m² og yderligere én dagligvarebutik på m² i delområde D: 3.4 Der kan i delområde D maksimalt etableres m² detailhandel og erhverv dog maksimalt m² detailhandel. Stueetagen må kun anvendes til butiksformål. Dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m² og udvalgsvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m² Ændres til: 3.4 I den nye bebyggelse som vist på kortbilag 5 kan der maksimalt etableres m² detailhandel og erhverv dog maksimalt m² detailhandel. Der kan etableres én dagligvarebutik på maksimalt m². Øvrige dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på 350 m². Udvalgsvarebutikker må maksimalt have en størrelse på m². Kontor- og serviceerhverv må højst indrettes og opføres med et etageareal på max m² Stueetagen må kun anvendes til butiksformål, dog må stueetagen mod Rungstedvej anvendes til butik, kontor- og servicevirksomhed, klinikker, kulturelle aktiviteter, fritidsformål og boliger. 4. Kortbilag: For at sikre den bevaringsværdige bygning reduceres byggezonen på kortbilag 3A og 3B, så en sammenbygning med Det gamle Rådhus ikke er mulig. 5. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser. Sagsfremstilling Flere udtrykker sig positivt overfor lokalplanforslagets indhold. Det gælder specielt Hørsholm og Omegns Handelsforening, Dansk Cyklistforbund og Hørsholm Handicapråd. Indsigelser og bemærkninger samler sig om: 1. Detailhandelens indsigelse mod en dagligvarebutik på indtil m² i den sydlige del af Hovedgaden. 2. Sikring og styrkelse af den historiske hovedakse, sikring af det bevaringsværdige Rådhus og sikring af Kammerrådshuset. 3. Naboers og andres indsigelser mod den øgede trafik og støj. 4. Indsigelser mod bygningshøjder. 5. Indsigelser og forslag til den fremtidige anvendelse. 6. Spørgsmålet om vækst og øget miljøbelastning vurderet i forhold til grønt miljø og borgernes forestilling om det gode handelsliv. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 17

18 Dansk Cyklistforbunds, Friluftsrådets og Hørsholm Handicaprådets høringssvar søges indarbejdet, også i den videre proces. Hovedgadens handlendes helt konkrete forslag og indsigelser er for størstepartens vedkommende ikke reguleret i lokalplanen. En gennemgang og behandling af høringssvarene fremgår af vedlagte skema. Administrationen foreslår følgende redaktionelle rettelse: Side 22 og 23. Forhold til anden planlægning. Teksten opdateres så den er i overensstemmelse med Helhedsplan Blandt andet udgår at Hørsholm Bymidte er udpeget som center med regional betydning, og det præciseres, at der alene kan lokaliseres kontor- og serviceerhverv på max m² i lokalplanens område. Side ændres til: tage må kun opføres i tegl, sort tagpap, zink, naturskiffer eller som grønne tage. Uddybning Detailhandelens interesseorganisationer og handlende: Hørsholm og Omegns Handelsforening er positive overfor Kommunalbestyrelsens visionære ideer og projekter der kan give Hørsholm Bymidte en mere dynamisk, livlig og kønnere gågade, kan sikre størstedelen af p- pladserne i parkeringskældre, ligesom handelsforeningen ser positivt på initiativet om Kulturtorvet. Den overvejende indsigelse både fra Handelsforeningen, fra De samvirkende Købmænd og fra Coop Danmark er lokalplanens mulighed for at placere en større dagligvarebutik op mod det gamle Rådhus. En dagligvarebutik her vil true både de eksisterende dagligvarebutikker og dermed den lokale dagligvareforsyning og lokalcentrene, samt true den planlagte udbygning med et varehus på m² i Hørsholm Midtpunkt. Også andre stiller spørgsmålet, om der er behov for et supermarked mere. Yderligere vurderer Coop Danmark, at en spredning af dagligvarekunderne mellem flere områder i Bymidten vil medføre en omsætningsnedgang for udvalgsbutikkerne i Hørsholm Midtpunkt. Administrationens bemærkninger ICP s detailhandelsanalyse fra 2004 peger på behovet for en ankerbutik i den sydlige del af bymidten for at styrke butikslivet i Hovedgaden og den sydlige del. ICP vurderer også, at en opgradering af hele bymidten på sigt vil betyde, at flere borgere vil benytte Hørsholm Bymidte, og at dagligvarebehovet dermed vil stige. Den historiske hovedakse, det bevaringsværdige Rådhus og Kammerrådshuset Flere naboer og øvrige borgere gør indsigelse mod den i lokalplanforslaget indarbejdede mulighed for tilbygning til det gamle Rådhus og mod muligheden for at kunne nedrive Kammerrådshuset. Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at lokalplanforslaget på nogen måde sikrer forholdene omkring Det gamle Rådhus og naboejendommen, Hovedgaden 29, og fremfører, at begge bygninger er bevaringsværdige og fortjener at fremstå i en værdig ramme med fremhævelse af Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 18

19 de historiske og arkitektoniske kvaliteter som knytter sig til disse og området mod Ridebanen. Friluftsrådet påpeger, at der i den grad mangler lokaler til møder mm, og at dette bør sikres i lokalplanen ved at bevare Kammerrådshuset og sikre den nuværende anvendelse. Ejer af Hovedgaden 29 foreslår, at Det gamle Rådhus s facade mod Hovedgaden genskabes ved at åbne mulighed for indretning af butik i stueetagen. Administrationens bemærkninger Intentionen med det nye byggeri ved Det gamle Rådhus er, at markere ankomsten til Hørsholm Bymidte fra Rungstedvej, og således at hjørnet sammen med Det gamle Rådhus danner en facade som kan være et modspil til den nyetablerede bebyggelse på sydsiden af Rungstedvej. Det gamle Rådhus er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdigt og vil blive friholdt for direkte sammenbygning. I øvrigt vil muligheden for, at genskabe rådhusets facade ved indretning af butik mod Hovedgaden være i overensstemmelse med lokalplanen, men indretningen skal vurderes i forhold til, at rådhuset er udpeget som bevaringsværdigt. Kammerrådshuset er hverken i lokalplanen eller i Helhedsplanen udpeget som bevaringsværdigt. Lokalplanen angiver alene en mulighed for at bygningen på sigt kan erstattes af en ny bygning, ligesom anvendelsen kan fortsætte som hidtil. Øget trafik og støj Naboerne i boligerne ved Kammerrådensvej v/ Ejerforeningen Hørsholm Center og Ejerforeningen Krogen er bekymrede for og gør indsigelse mod den øgede trafik, mod de forringede adgangsforhold og mod indførelse af betalingsparkering. Også detailhandelens interesseorganisationer, enkelte handlende i Hovedgaden og enkeltpersoner er bekymrede for de trafikale konsekvenser, og gør indsigelse mod nedlæggelse af private parkeringspladser og indførelse af betalingsparkering. Der efterlyses blandt andet en konsekvensanalyse af de trafikale forhold. Administrationens bemærkninger Lokalplanen er en udmøntning af Masterplan for Hørsholm Bymidte, som blev miljøvurderet i Miljøvurderingen påpegede en række væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder støj som følge af øget trafik. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 140 gennemført yderligere analyser, der viser, at den forventede trafikmængde som følge af nybyggeriet bliver mindre end først antaget, nemlig en stigning i trafikken i spidsbelastningsperioder (eftermiddag) på ca % i forhold til i dag, svarende til ca. 200 biler i spidsbelastningen. Der er tale om ens stigning på de omgivende veje, mens trafik- og støjbelastningen i terræn, mellem Kammerådensvej og Hovedgaden, forventes at blive lavere end i dag. Adgangsforhold, parkeringsmuligheder og indførelse af betalingsparkering vil blive afklaret i forbindelse med den efterfølgende detailprojektering. Bygningshøjder Flere mener, at de foreslåede etageantal på 4-5 etager i delområde C, D og E bør reduceres. Det virker for uproportionalt i forhold til de omkringliggende ejendomme, Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 19

20 og vil give skyggevirkninger. Administrationens bemærkninger Et hovedmål med planerne for Hørsholm Bymidte er at skabe en tæthed, der kan bidrage til at skabe liv i byen. I øvrigt er der foretaget visualiseringer som viser, at skyggeforholdene for den nye bebyggelse ikke vil påvirke baggårdene i område B nævneværdigt. Indsigelser og forslag til den fremtidige anvendelse Handelsforeningen foreslår, at liberale erhverv som banker og ejendomsmæglere mm. flyttes fra stueetagen til 1. sal eller væk fra Hovedgaden, mens Jyske Bank og Alm. Brand ønsker at sikre at stueetagen nu og i fremtiden kan anvendes til liberale erhverv. En ansøger ønsker at etablere dyreklinik i baghuset til Hovedgaden 47 med direkte adgang fra vest. Administrationens bemærkninger Intentionerne med lokalplanen er, at der på sigt etableres butikker og mere publikumsorienterede aktiviteter mod Hovedgaden og nyt torv ved Trommen. I bag- og sidehusene i delområde B giver lokalplanen udover butikker mulighed for mindre håndværksvirksomheder med butiksfunktioner. Det er administrationens vurdering, at en anvendelse til klinik, for eksempel en dyreklinik med butiksarealer naturligt vil kunne indpasses her. Spørgsmålet om vækst og øget miljøbelastning Flere blandt andet Danmarks Naturfredningsforening giver udtryk for, at lokalplanen er udtryk for forældede ideer om byudvikling. Hørsholm er ikke tjent med stadig mere trafik og miljøbelastning i bymidten. Hørsholm skal først og fremmest være et godt og grønt miljø, der samtidig kan bidrage til løsning af vores klimaproblemer. Vækst og styrkelse af Hørsholm Bymidte i regionen er ikke nødvendigvis sammenfaldende med hvad de nuværende borgere ønsker sig i forhold til et godt handelsliv. Administrationens bemærkninger Den udbygning og byfortætning som lokalplanforslaget giver mulighed for er efter administrationens opfattelse udtryk for moderne og bæredygtig byplanlægning. Udbygning af bymidten med boliger og erhverv samt detailhandel vil i forhold til at give muligheder for en mere perifer udbygning i byen, være langt mere bæredygtig, trafikneutral og klimavenlig. Interesseorganisationerne: Dansk Cyklistforbund er positivt overfor at der er tænkt en hel del på cyklister i lokalplanforslaget men har nogle konkrete supplerende bemærkninger til forbedring af cykelparkeringsforholdene. Friluftsrådet ønsker generelt fri adgang til byens grønne områder, og savner derfor, at der er offentlig adgang til det nye rekreative areal i område C. Hørsholm Handicapråd opfordrer til at sikre tilgængelighed blandt andet i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 20

21 gode løsninger omkring belægninger, belysning, inventar osv. Administrationens bemærkninger Hørsholm Kommune har og vil også i den videre proces have et stort fokus på forbedrede forhold for cyklister, god tilgængelighed og overvejelser om en offentlig legeplads i Bymidten. Handlende i gågaden Flere handlende har konkrete spørgsmål og indsigelser der berører deres ejendom. Emnerne er sikring af vareindlevering, sikring af det nødvendige antal parkeringspladser, indsigelser mod nedlæggelse af private parkeringspladser, indsigelse mod betalingsparkering, hvordan den fremtidige renovation sikres, en konkret handicapadgang og holdninger til åbning mm. af passagerne. Administrationens bemærkninger Emnerne er i vid udstrækning ikke reguleret i lokalplanen, men vil blive håndteret i den efterfølgende detailprojektering og byggesagsbehandling, i et samarbejde med ejere og lejere. Sagens tidligere behandling Sagen er tidligere behandlet på: TMU den ØU den KB den Bilag - Referat af borgermøde den 3. september Skema Høringssvar - Høringssvar til Lokalplan 140 Noter til bilag Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Udvalget anbefaler herudover følgende ændringer: I 3.3, erstattes med følgende: Det nordlige byggefelt må kun anvendes til boligformål, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, fritidsformål, publikumsorienterede aktiviteter som fx café, restaurant, detailhandel, og liberale erhverv. I det nordlige byggefelt må stueetagen mod Trommen kun anvendes til detailhandel, kulturelle aktiviteter, fritidsformål, publikumsorienterede aktiviteter som fx café, restaurant og liberale erhverv. I det nordlige byggefelt må der kun etableres én dagligvarebutik på max 330 m² i stueetage mod Trommen. Det enkelte kontor- og den enkelte servicevirksomhed må højst have et etageareal på max m². De to sydligste byggefelter må kun anvendes til boligformål. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 21

22 7.13, 2. afsnit, konsekvensrettes, idet følgende udgår: (5.840 m² til bolig og 660 m² til erhverv og detailhandel). 3.1, 3.2 og 3.4 ændres således, at der åbnes mulighed for café og restaurant i hele området A, B og D, dvs. facadebebyggelsen langs begge sider af Hovedgaden og i området omkring Det gl. Rådhus. Stueetagen må kun anvendes til butiksformål og publikumsorienterede aktiviteter som café og restaurant. I 3.4 ændres den maksimale størrelse på udvalgsvare butikker fra max m² til 800 m². (V) foreslog at den maksimale størrelse på dagligvarebutikken nedsættes fra m² til m². For 2(V) imod 2(C+T). (C) og (T) foreslog at den maksimale størrelse på dagligvarebutikken nedsættes fra m² til 800 m². For 2(C+T) imod 2(V). Ovenstående ændringer giver ikke grundlag for at sende lokalplanen ud i supplerende høring. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 127 Acadre sagsnr.: 08/6423 Journalnr.: K08 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Koch Stutteri Stasevang - ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til ridehal og varmecentral Resume Jordbrugskommissionen har vurderet, at ændret drift af ejendommen som følge af tilkøb af 88 ha jord kan betyde, at tilbygning til ridehal og varmecentral kan anses for driftsmæssigt nødvendige. Forslag Administrationen forslår, at det meddeles ansøger, at Hørsholm Kommune godkender tilbygningen til ridehallen og varmecentralen som nødvendige for den landsbrugsmæssige drift som beskrevet i ansøgningsmateriale af 2. januar, 27. maj, 9. og 14. juli 2009 i henhold til planlovens 36, stk. 1 nr. 3. I forlængelse heraf trækkes påbud af 19. november 2008 tilbage. Forinden sendes afgørelsen i partshøring hos Danmarks Naturfredningsforening der i sin tid indbragte sagen for Naturklagenævnet. Sagsfremstilling Zonetilladelse I 2001 meddelte Hovedstadens Udviklingsråd landzonetilladelse til, at stutteriet på Stasevangsvej kunne udvides med en tilbygning på 631 m² til eksisterende ridehal samt en selvstændig bygning til brug for varmecentral på 238 m². Ejeren påbegyndte byggeriet uden byggetilladelse og før klagefristen udløb. Landzonetilladelsen blev påklaget og Naturklagenævnet omgjorde den 18. september 2001 tilladelsen til et afslag. Lokalplan Hørsholm Kommune vedtog i 24. februar 2003 en landzonelokalplan med henblik på, at kunne lovliggøre byggeriet retligt og der blev herefter givet byggetilladelse til de allerede påbegyndte udvidelser, som så blev færdiggjort. Imidlertid underkendte Naturklagenævnet den 10. februar 2004 landzonelokalplanen, og grundlaget for byggetilladelserne bortfaldt hermed. Herefter måtte byggeriet lovliggøres fysisk, dvs. nedrivning. Retssag mod Naturklagenævnet Imidlertid anlagde ejeren af stutteriet retssag mod naturklagenævnet med henblik på at få omstødt naturklagenævnets afslag af 18. september 2001 og 10. februar Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 23

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2009 Onsdag 25.11.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Hørsholm Biblioteks

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kultur- og Fritidsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-06-200 Dato: 3-05-200 Sag nr.: KFU 36 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 er udarbejdet af

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune.

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune. Følgebrev Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Rostigrunden Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Kommuneplan 2013 Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Høringssvar Emner Forvaltningens forslag til ændringer 1 Naturstyrelsen Fingerplan 2013 Stationsnære kerneområder Detailhandel OSD områder

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere