FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere og mere varieret skoledag, og som har til hensigt at sætte elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum. HVORFOR EN REFORM AF FOLKESKOLEN? Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tillid til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. (kilde UVM) Det er en ambitiøs reform, der sigter mod at forbedre fagligheden og trivslen for alle børn, og som giver anledning til, at vi skal tænke og tilrettelægge skoledagen og undervisningen på nye måder. Vi ser mange nye muligheder, indsatser og udviklingsområder, som vi sammen skal udnytte og udforske i de kommende år. Folkeskolen skal sammen med forældrene fremme elevernes alsidige udvikling og dannelse og give dem kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. (kilde: UVM) MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN Hele omdrejningspunktet i reformen handler om, at elevernes faglige niveau skal forbedres, og at nye fag kommer til, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Antallet af undervisningstimer i enkelte fag øges, så det i højere grad bliver muligt at udvikle de enkelte fag og inddrage nye og anderledes måder at undervise på. I INDSKOLINGEN BETYDER DET AT: Der indføres engelsk fra 1. klasse svarende til 30 timer pr. år i 1. og 2. klasse. Forhøjelse af musik i 1. klasse svarende til 30 timer mere pr. år. Forhøjelse af natur og teknik i 2. klasse svarende til 30 timer mere pr. år. Der indføres understøttende undervisning svarende til 231 timer pr. år i klasse og 203 timer pr. år i 3. klasse. Kilde UVM: Når et skoleår svarer til 200 skoledage (40 uger) betyder det, at skoleugens længde øges til 30 timer, og at alle elever i indskolingen møder hver dag kl og har fri kl Vi håber, at I på de følgende sider vil få et informativt indblik i den skolehverdag, der venter eleverne i indskolingen og samtidig blive lidt klogere på, hvad reformen kommer til at betyde for dit barns skoleliv og jer som forældre. Solvangskolen skal ikke bare være en skole, men en lærende skole i alle led - for ingen er klogere end os alle! GOD LÆSELYST På vegne af ledelse, lærere og pædagoger på Solvangskolen Andreas Hundebøll skoleleder 1

2 MIT BARNS SKOLEDAG I INDSKOLINGEN Efter sommerferien vil lektionsbegrebet på 45 minutter blive erstattet af et nyt begreb undervisningsenheder, hvor en enhed svarer til 30 minutter. Det betyder, at skemaet kan planlægges helt ned til 30 minutter, og omvendt vil det være muligt at have det samme fag en hel dag bestående af mange enheder. DET FLEKSIBLE SKEMA Vi vil skoleåret igennem arbejde med fire fleksible skemaperioder, så vi i højere grad tilgodeser kravet om en varieret skoledag, hvor det er læringen, der definerer dagen. Det betyder helt konkret, at jeres barn vil opleve, at skemaet ændrer sig minimum fire gange årligt. Det betyder også, at undervisningen i udvalgte fag kan foregå over en given periode og derved planlægges over nogle uger/måneder, hvis det giver mening i forhold til opfyldelsen af læringsmålene for faget. Kravet er, at når skoleåret er omme, har eleverne modtaget det antal timer, som svarer til årsnormen i det pågældende fag. DEN GODE MORGENSTUND, FRIKVARTER OG GÅRDVAGTER Skoledagen starter kl Her vil en lærer eller pædagog være til stede i klasserummet til at sige godmorgen og sikre, at eleverne er undervisningsparate til kl Efter sommerferien vil der forsat ikke være en klokke, der ringer ud og ind. Der vil være én fælles pause for hele skolen midt på dagen (kl ) Mandag-Fredag Undervisnings Enheder Spisepause frikvarter Undervisnings Enheder Skolens kantine Café Sund fornuft vil følge den nye pausetid, så det bliver muligt at hente sin bestilte frokost fra kl Desuden vil der være mulighed for at bestille sunde snackposer til den lidt længere skoledag. Det vil være to årgangsteam (12-14 pers.), som dagligt har gårdvagtstilsynet i det fælles frikvarter (kl ), som vi kender det i dag, hvor der er plads til den frie leg med kammerater fra egen klasse eller på tværs af klasser og årgange. Elever er forskellige og har brug for pauser på forskellige tidspunkter. Det betyder, at den resterende pausetid ikke skemalægges, men vil være en integreret del af de læringsaktiviteter, der finder sted, når det giver mening for klassen, en gruppe af elever eller den enkelte elev. Det er læreren eller pædagogen, der foretager denne vurdering og vægtning. ET UGESKEMA I INDSKOLINGEN Hvordan kunne et ugeskema på fx 2. årgang se ud i én periode efter sommerferien? MANDAG LÆS () TIRSDAG UU (MB) ENG KRD KRD UU UU ONSDAG LÆS () BIL BIL TORSDAG UU (MB) ENG NT NT NT MUS FREDAG LÆS () MUS MUS IDR IDR IDR UU (Kl.møde) UU: Understøttende undervisning : Faglig fordybelse LÆS: Læsebånd MB: Motionsbånd K-FAG: Kompetence fag Som det fremgår af skemaet, er der afsat mere ro og tid, til at få spist sin madpakke og gå i kantinen end tidligere kl , så vi ikke som tidligere bruger tid fra undervisningen, til at alle kan nå at få spist deres madpakke. I spisepausen er det enten en lærer eller pædagog, der har tilsynspligten. 2

3 PÆDAGOGER I SKOLEN Pædagogerne fra Solvang O, Det private fritidshjem Fuglsang og Fritidshjemmet Idrætten får en større rolle igennem skoledagen end tidligere. Der vil være tilknyttet 2-3 pædagoger fra de tre fritidsordninger på hver årgang i indskolingen. Læreren har den generelle undervisningskompetence og ansvar for at sikre sammenhæng i undervisningen, samt at de faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet. Pædagogerne kan inddrages i den fagopdelte undervisning i en understøttende rolle fx ved at støtte og supplere læreren i de fagopdelte timer, som vi kender det i dag. I indskolingen kan pædagoger varetage afgrænsede undervisningsopgaver. DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING HERUNDER LÆRINGSCAFÉ OG FAGLIGE FORDYBELSE PÅ SOLVANGSKOLEN skal supplere og understøtte den fagdelte undervisning og forskellige tilgange til læring ved at give eleverne mulighed for fordybelse, afprøvning og træning af faglige færdigheder og kompetencer. skal tilbyde eleverne mulighed for at lære på forskellige måder, hvor kobling mellem teori, praksis og undervisning styrkes gennem en varieret og differentieret læringstilgang, hvor bevægelseselementet kan indgå. skal understøtte elevernes alsidige udvikling, motivation, trivsel og mulighed for træning af sociale færdigheder og kompetencer i sociale fællesskaber. UGESKEMAETS NYE ELEMENTER UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Med reformen kommer en ny aktivitet - den understøttende undervisning (UU) herunder læringscafé og faglig fordybelse (). De understøttende timer ligger ud over undervisningen i fagene og kan anvendes bredt. Timerne kan både have et direkte fagrelateret indhold og/eller et bredere sigte, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. I UU-timerne skal eleverne have mulighed for at afprøve, træne og udvikle det, de lærer. Fx igennem læsetræning, anvendt matematik, tabeltræning, leg og læring mv. UU-timerne skal også styrke elevernes sociale evner og trivsel fx igennem det strukturerede klassemøde (klassenstid), social træning, elevsamtaler mv. Solvangskolens pædagogiske udviklingsråd (PUR) har formuleret følgende målsætning for den understøttende undervisning, og det vil være denne som lærere og pædagoger vil tage afsæt i, når fag og de understøttende timer er sat på skoleskemaet. LÆRINGSCAFÉENS KENDETEGN: At der fokuseres på de kompetencer eller forforståelser eleverne har brug for at udvikle, for at kunne deltage i de faglige fællesskaber. At eleverne gives rum til efterbehandling, fordybelse og mulighed for at samarbejde med kammeraterne til at nå læringsmålene. At eleverne får mulighed for feedback på deres læringsprocesser individuelt eller i grupper. At eleverne i læringscafeen gives mulighed for at arbejde med egne læringsmål. At lektier er defineret som et stykke arbejde man skal udføre i forbindelse med læreprocesserne, enten alene eller i samarbejde med andre. At lektier er kendetegnet ved at eleven kan løse opgaven selv eller med lidt hjælp. Udarbejdet af PUR Juni

4 Både lærere og pædagoger kan varetage UU-timerne. Pædagogernes kompetencer kan fx være særlig relevante, når eleverne møder aktiviteter, der vedrører deres alsidige udvikling og trivsel, mens det er lærerne, der skal sikre sammenhæng til den undervisning, der finder sted i de forskellige fag. Der er ikke selvstændige mål for UU-timerne som vi kender det fra de almindelige fag, da de netop skal understøtte opfyldelsen af folkeskolens formål generelt og målene for de enkelte fag. Som ovenstående antyder, er den understøttende undervisning et nyt fag på skemaet, og en ny dimension i skoledagen, som vi ikke har erfaringer med. Vi skal sammen - lærere og pædagoger - gøre os nogle erfaringer og videndele på tværs af klasser og årgange. Den understøttende undervisning vil derfor have et særligt udviklingsfokus igennem det kommende skoleår. KOMPETENCEFAG (K-FAG) Som I kan se på skemaet indfører vi et nyt fag - K-FAG - som en del af UU-timerne. Hvad er et K-FAG? Fx Skoleskak, musik i bevægelse, børneyoga, IT-værkstedet, lær at skrive 10-finger, madkundskab, Den lille kunstner, Den gode fortælling, drama, motorisk træning osv. osv. Målet er, at vi på sigt kan udbyde 20 K-FAG i indskolingen, som alle elever kan vælge imellem, og at K-fagene vil være aldersintegrerede, men til at starte med, vil vi arbejde ud fra følgende progression: I december vil vi evaluere og tage beslutning om, hvordan vi organiserer skoleårets to sidste perioder. Det pædagogiske og læringsmæssige sigte er, at eleverne vil møde flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. K-FAGET kan derfor have et direkte fagrelateret indhold og/eller et bredere læringssigte. Både lærere og pædagoger vil varetage K-FAG. Pædagogernes kompetencer kan fx være særlig relevante, når eleverne møder aktiviteter, der vedrører deres alsidige udvikling og trivsel, mens det er lærerne, der skal sikre sammenhæng til den undervisning, der finder sted i de forskellige fag. Alle elever vil få et K-FAGs katalog med hjem. Heri findes beskrivelser af alle K-FAG, og det er på den baggrund, at I sammen med jeres barn og evt. i samråd med lærerne prioriterer K-FAGENE periodevis. Vi håber meget, at jeres børn og I vil tage godt imod K-FAGET, støtte og guide jeres barn i forhold til at vælge og prioritere, når det bliver aktuelt i løbet af skoleåret. DEN MÅLSTYREDE UNDERVISNING PERIODE 1: UGE og 1. årgang har K-fag på egne årgange, dvs. at eleverne kan vælge imellem 5 K-fag. På 2. og 3. årgang udbydes 10 K-fag dvs. holdene sammensættes af elever fra både 2. og 3. årgang. PERIODE 2: UGE På 0. og 1. årgang udbydes 10 K-fag, dvs. holdene sammensættes af elever fra både 0. og 1. årgang. På 2. og 3. årgang udbydes 10 K-fag, dvs. holdene sammensættes af elever fra både 2. og 3. årgang. Læringsbegrebet og at arbejde målstyret i forhold til elevernes læring vægtes i reformen. For at imødekomme dette har skolens pædagogiske udviklingsråd (PUR) udarbejdet følgende målsætning. Undervisningen på Solvangskolen og aktiviteter, der knytter sig hertil, tager afsæt i konkret opstillede læringsmål, som er kendte af både lærere, pædagoger, elever og forældre. Læringsmål som bruges aktivt og meningsfuldt i samspil med eleverne. Læringsmål som fungerer som styringsredskab for elevernes læring og kvalificerer lærerens og/eller pædagogens valg af indhold, metode og materialer, 4

5 DET BETYDER PÅ SOLVANGSKOLEN AT: LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES valg af aktiviteter, metode og materialer kvalificeres, når det sker med afsæt i konkret opstillede og tydeligt formulerede læringsmål. Arbejdet med tydelige læringsmål kvalificerer ligeledes opfølgningen og evalueringen på den enkeltes elevs læring i forhold til feedback og feedforward. ELEVERNE gøres bevidste om egen læreproces, succes og fremskridt, når læringsmålene er kendte. Herved skabes rum for at eleverne tager aktivt medansvar for egen læring og at lære at lære. FORÆLDRE er bekendte med de opstillede læringsmål for undervisningen, for herved bedst muligt i samarbejde med skolen at kunne støtte barnets læringsproces og udvikling. Udarbejdet af PUR Juni 2014 VED BEVÆGELSE OG MOTIONS I UNDERVISNINGEN FORSTÅR VI: Elever som bevæger sig i løbet af skoledagen i alle fag og på mange forskellige måder, for derigennem at skabe en øget læring og varieret skoledag. fysisk aktiv læring, der understøtter læringsmålene for det enkelte fag, som læringsaktiviteter, hvor kroppen sættes i spil. kropsligudfoldelse i løbet af skoledagen ved fx, løbebånd, brain breaks, samarbejdsøvelser, massage, lege mv. Udarbejdet af PUR Juni 2014 Bevægelse i undervisningen er et område, som vi vil vægte højt og have særligt fokus på at udvikle igennem skoleåret. At arbejde mere eksplicit med læringsmål er et område, som vi vil vægte højt og have særlig fokus på at udvikle igennem skoleåret. Derfor har vi i indskolingen ansøgt ministeriet om at påbegynde brugen af de nye Fælles Mål allerede for kommende skoleår, i stedet for at udskyde det et år, hvor de bliver et lovkrav. Det skal bidrage til at tænke nyt og planlægge professionelt med tydelige læringsmål. BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN Bevægelseselementet vægtes højt i reformen. Målet er, at eleverne i gennemsnit skal bevæge sig 45 minutter i løbet af skoledagen. Bevægelsesdimension vil i indskolingen være et integreret element i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Bevægelseselementet kan bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold den legende læring. Fysisk aktivitet gavner elevernes sundhed og læring indirekte, øger trivslen, motivationen og evnen til koncentration, hvilket er gode betingelser for at lære. Solvangskolens pædagogiske udviklingsråd (PUR) har formuleret følgende målsætning for bevægelse i undervisningen, og det vil være denne som lærere og pædagoger vil tage afsæt i, når fag og de understøttende timer anvender bevægelseselementet. FAGLIG FORDYBELSE OG LÆRINGSCAFÉ FORDI VI GERNE VIL HAVE, AT DU BLIVER LIDT LÆNGERE Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp (læringscafé) og mulighed for faglig fordybelse svarende til 2 timer pr. uge i indskolingen. Timerne skal skemalægges i ydretimerne, og deltagelse er som udgangspunkt frivilligt det første år, dog har Skolebestyrelsen vedtaget følgende princip: Alle elever på Solvangskolen deltager i udgangspunkt i den faglige fordybelse og læringscafé på de respektive årgange, for at understøtte målene for skolereformen bedst muligt. Vedtaget i Skolebestyrelsen Juni 2014 Se hele princippet på skolens hjemmeside. Anmodning om fritagelse skal ske skriftligt fra periode til periode. Hertil anvendes dokumentet Anmodning om fritagelse fra læringscafé og faglig fordybelse på Solvangskolen som findes på forældreintra og på skolens hjemmeside. Fravælges faglig fordybelse og læringscafé vil pasningstilbuddet fra klasse foregå på Solvangskolen, da Solvang O, Det private fritishjem Fuglsang og Fritidshjemmet Idrætten ikke vil være åben i de pågældende timer. 5

6 DEN ÅBNE SKOLE Et andet område som vægtes i reformen er, at der skal ske en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen således at: Læringsrummet flyttes og gøres mere virkelighedsnært og varieret, således at elevernes læreprocesser og videntilegnelse stimuleres på en ny og anderledes måde. Skolens elever møder fagpersoner med en anderledes ekspertviden i en anden kontekst, end den de møder i dagligdagen. Alle aktiviteter har et iboende læringsaspekt, der kan understøtte et eller flere fag fra den fagopdelte undervisning, for derigennem at koble konkrete læringsmål med virkelighedsnære aspekter fra det omgivende samfund. Læringsindholdet favner bredt jf. kravet om differentiering og inklusion, og at de læringsforløb, der samarbejdes om, er målrettet hele klasser eller større hold på tværs af årgange. Det er lærernes og pædagogernes ansvar at foretage en kvalificeret vurdering i forhold til om det konkrete samarbejde, aktivitet/forløb med de eksterne interessenter opfylder og understøtter et eller flere af fagenes fælles mål evt. i et tværfagligt læringssigte. Samarbejdet omkring den åbne skole på Solvangskolen vil, udover vores hidtidige samarbejde med det omgivende samfund, tage afsæt i Furesø kommunes onlineportal, hvis sigte er at tilbyde et samlet overblik over muligheder for samarbejde med det omgivende samfund og inddragelse af lokale samarbejdspartnere i den daglige læring. I efteråret 2014 vil Skolebestyrelsen udarbejde principper for den åbne skole på Solvangskolen. SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG HJEM Med reformen skal alle lærere undervise flere timer og have en øget tilstedeværelse på skolen. Alle medarbejdere vil fra næste skoleår i gennemsnit være på skolen i minimum 35 timer. Det har den betydning for jer forældre, at den primære del af jeres henvendelser til lærer/pædagoger skal foregå i tidsrummet Forældreintra vil stadig være vores foretrukne kommunikationsplatform, og her kan man som forældre og elev stadig henvende sig døgnet rundt. Der vil i skoleåret 2014/15 være to forældremøder og en skole-hjem samtale. I vil kunne læse mere om samarbejdet mellem skole og hjem i årsplanerne fra de respektive årgange, som er tilgængelige på forældreintra, inden det første forældremøde afholdes i efteråret. EN AFSLUTTENDE BEMÆRKNING Vi håber, at I hermed har fået et informativt indblik i den skoledag, der venter jeres børn. Hermed ikke sagt, at det bliver en let opgave, og den egentlige test må stå, når vi for alvor kommer til at se alt det beskrevne folde sig ud i løbet af det kommende skoleår. Reformen er som helhed en stor mundfuld, som vi forholder os ydmygt overfor samtidig med, at det bliver spændende at gå om bord i. Med det in mente, og som vi tidligere har skrevet, har vi navngivet reformen Folkeskolereform version 1.0 i vished om, at der vil opstå børnesygdomme under implementeringen af en ny skoledag, og at det vil tage tid, før alt det nye er blevet lokalt forankret. Således forbereder vi os på, at der i bedste software stil løbende vil være opdateringer, der har til formål at justere hverdagen, så den hele tiden forbedres. Inden sommerferien, vil vi nå rundt i alle klasser og tale med eleverne om den nye skoledag, der venter dem, når vi slår dørene op til et nyt og spændende skoleår i august. Herudover har vi, i samråd med skolebestyrelsen, besluttet at indbyde alle interesserede til et dialogmøde i efteråret, når vi har de første pejlinger på, hvordan den første periode af skoleåret i en ny kontekst er forløbet. Datoen for dette vil blive udmeldt efter sommerferien, når den nye skolebestyrelse er på plads. RIGTIG GOD SOMMER! Andreas Hundebøll Skoleleder 6

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere