MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere og mere varieret skoledag, og som har til hensigt at sætte elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum. HVORFOR EN REFORM AF FOLKESKOLEN? Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tillid til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. (kilde UVM) Det er en ambitiøs reform, der sigter mod at forbedre fagligheden og trivslen for alle børn, og som giver anledning til, at vi skal tænke og tilrettelægge skoledagen og undervisningen på nye måder. Vi ser mange nye muligheder, indsatser og udviklingsområder, som vi sammen skal udnytte og udforske i de kommende år. Folkeskolen skal sammen med forældrene fremme elevernes alsidige udvikling og dannelse og give dem kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. (kilde: UVM) Vi håber, at I på de følgende sider vil få et informativt indblik i den skolehverdag, der venter eleverne i indskolingen og samtidig blive lidt klogere på, hvad reformen kommer til at betyde for dit barns skoleliv og jer som forældre. Solvangskolen skal ikke bare være en skole, men en lærende skole i alle led - for ingen er klogere end os alle! MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN Hele omdrejningspunktet i reformen handler om, at elevernes faglige niveau skal forbedres, og at nye fag kommer til, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Antallet af undervisningstimer i enkelte fag øges, så det i højere grad bliver muligt at udvikle de enkelte fag og inddrage nye og anderledes måder at undervise på. I UDSKOLINGEN BETYDER DET AT: Forhøjelse af Dansk i 7., 8. og 9. klasse svarende til 30 timer mere pr. år. Forhøjelse af Matematik i 7., 8. og 9. klasse svarende til 30 timer mere pr. år. 2. fremmedsprog (tysk/fransk) får 30 timer mindre pr. år i 8. Og 9. klasse, da undervisningen fremadrettet starter I 5. Klasse. De nuværende 7. og 8. klasser vil blive kompenseret, således de ikke bliver skåret de 30 timer pr. år. Hjemkundskab får 30 timer mindre pr. år. Valgfag bliver obligatorisk og starter i 7. Klasse. Der indføres understøttende undervisning svarende til 156 timer pr. år i 7. og 8. klasse og 126 timer pr. år i 9. klasse. Kilde UVM: Når et skoleår svarer til 200 skoledage (40 uger) betyder det, at skoleugens længde øges til 35 timer, og at alle elever i udskolingen møder hver dag kl og har fri mellem kl og 16.00, men i gennemsnit til kl GOD LÆSELYST På vegne af ledelse, lærere og pædagoger på Solvangskolen Andreas Hundebøll 1

2 MIT BARNS SKOLEDAG I UDSKOLINGEN Efter sommerferien vil lektionsbegrebet på 45 minutter blive erstattet af et nyt begreb undervisningsenheder, hvor en enhed svarer til 30 minutter. Det betyder, at skemaet kan planlægges helt ned til 30 minutter, og omvendt vil det være muligt at have det samme fag en hel dag bestående af mange enheder. Mandag-Fredag DET FLEKSIBLE SKEMA Vi vil skoleåret igennem arbejde med fire fleksible skemaperioder, så vi i højere grad tilgodeser kravet om en varieret skoledag, hvor det er læringen, der definerer dagen. Det betyder helt konkret, at jeres barn vil opleve, at skemaet ændrer sig minimum fire gange årligt. Det betyder også, at undervisningen i udvalgte fag kan foregå over en given periode og derved planlægges over nogle uger/måneder, hvis det giver mening i forhold til opfyldelsen af læringsmålene for faget. Kravet er, at når skoleåret er omme, har eleverne modtaget det antal timer, som svarer til årsnormen i det pågældende fag. DEN GODE MORGENSTUND, FRIKVARTER OG GÅRDVAGTER Skoledagen starter kl Her vil en lærer eller pædagog være til stede i klasserummet til at sige godmorgen og sikre, at eleverne er undervisningsparate til kl Efter sommerferien vil der forsat ikke være en klokke, der ringer ud og ind. Der vil være én fælles pause for hele skolen midt på dagen (kl ) Undervisnings Enheder Spisepause frikvarter Undervisnings Enheder Det vil være to årgangsteam (12-14 pers.), som dagligt har gårdvagtstilsynet i det fælles frikvarter (kl ). Elever er forskellige og har brug for pauser på forskellige tidspunkter. Det betyder, at den resterende pausetid ikke skemalægges, men vil være en integreret del af de læringsaktiviteter, der finder sted, når det giver mening for klassen, en gruppe af elever eller den enkelte elev. Det er læreren, der foretager denne vurdering og vægtning. ET UGESKEMA I UDSKOLINGEN Hvordan kunne et ugeskema på fx 7. årgang se ud i én periode efter sommerferien? MANDAG TIRSDAG ONSDAG HJEM HJEM HJEM KRI Valgfag Valgfag Valgfag TORSDAG BIO GEO GEO HIS : Understøttende undervisning : Faglig fordybelse og læringscafé FREDAG BIO BIO Skolens kantine Café Sund fornuft vil følge den nye pausetid, så det bliver muligt at hente sin bestilte frokost fra kl Desuden vil der være mulighed for at bestille sunde snackposer til den lidt længere skoledag. 2

3 PÆDAGOGER I SKOLEN Der vil i udskolingen ikke være tilknyttet pædagoger fra nogle ungdomsklubber. Vi vil dog stadig have et samarbejde med skolens egne inklusionspædagoger. UGESKEMAETS NYE ELEMENTER UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Med reformen kommer en ny aktivitet - den understøttende undervisning () herunder mulighed for læringscafé og faglig fordybelse (). De understøttende timer ligger ud over undervisningen i fagene og kan anvendes bredt. Timerne kan både have et direkte fagrelateret indhold og/eller et bredere sigte, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Solvangskolens pædagogiske udviklingsråd har formuleret følgende målsætning for den understøttende undervisning, og det vil være denne som lærere og pædagoger vil tage afsæt i, når fag og de understøttende timer anvender bevægelseselementet. I 3 timer om ugen (1 time til den faglige fordybelse og læringscafé og 1 time til understøttende undervisning) har vi i udskolingen valgt den samme struktur for alle klasser. De 3 timer vil derfor være pralleltlagt I skemaet for alle udskolingsklasser. Strukturen indebærer, at eleverne kan lave hjemmopgaver eller på andre måder fordybe sig I det faglige. Der vil være tre lærere, som vil være vejledere for hele udskolingen. Fire lærere vil have individuelle samtaler med elever. Deres fokus i samtalen vil være at opstille individuelle læringsmål i samarbejde med eleven. Den enkelte elev vil flere gange I løbet af skoleåret have disse samtaler med deres lærer, hvilket giver mulighed for at følge op på de individuelle mål samt at sætte nye mål. Den sidste lærer (da der er 8 klasser) vil undervise et hold elever med et særligt fagligt fokus. Eleverne vil kunne sammensættes af fagligt stærke elever, fagligt svage elever, drenge, piger etc. Udover de 3 timer vil 7. og 8. klasserne bruge noget af deres -tid på at gennemføre forløbet tackling, som er et forløb Furesø kommune prioriterer i forhold til vores SSP-indsats (Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet). Som ovenstående antyder, er den understøttende undervisning et nyt fag på skemaet, og en ny dimension i skoledagen, som vi ikke har erfaringer med. Vi skal sammen gøre os nogle erfaringer og videndele på tværs af klasser og årgange. Den understøttende undervisning vil derfor have et særligt udviklingsfokus igennem det kommende skoleår. DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING HERUNDER LÆRINGSCAFÉ OG FAGLIGE FORDYBELSE PÅ SOLVANGSKOLEN skal supplere og understøtte den fagdelte undervisning og forskellige tilgange til læring ved at give eleverne mulighed for fordybelse, afprøvning og træning af faglige færdigheder og kompetencer. skal tilbyde eleverne mulighed for at lære på forskellige måder, hvor kobling mellem teori, praksis og undervisning styrkes gennem en varieret og differentieret læringstilgang, hvor bevægelseselementet kan indgå. skal understøtte elevernes alsidige udvikling, motivation, trivsel og mulighed for træning af sociale færdigheder og kompetencer i sociale fællesskaber. LÆRINGSCAFÉENS KENDETEGN: At der fokuseres på de kompetencer eller forforståelser eleverne har brug for at udvikle, for at kunne deltage i de faglige fællesskaber. At eleverne gives rum til efterbehandling, fordybelse og mulighed for at samarbejde med kammeraterne til at nå læringsmålene. At eleverne får mulighed for feedback på deres læringsprocesser individuelt eller i grupper. At eleverne i læringscafeen gives mulighed for at arbejde med egne læringsmål. At lektier er defineret som et stykke arbejde man skal udføre i forbindelse med læreprocesserne, enten alene eller i samarbejde med andre. At lektier er kendetegnet ved at eleven kan løse opgaven selv eller med lidt hjælp. Udarbejdet af PUR Juni

4 VALGFAG Valgfag bliver obligatorisk og starter I 7. klasse. Vi har på Solvangskolen valgt at blande alle klasser på tværs af årgange og har derfor også fastlagt tidspunktet for hele udskolingen (se skema). Eleverne vil få mulighed for at vælge mellem 10 forskellige fag. Hvert fag løber i 13 uger og alle elever vil komme igennem tre forskellige fag. Skolebestyrelsen vedtaget følgende princip vedrørende valgfag i udskolingen: For at imødekomme de ældste elevers forskellige interesser og forudsætninger, og for at øge deres motivation, fremrykkes valgfag fra 8. til 7. klasse. Valgfag gøres obligatorisk i udskolingen på Solvangskolen. Det betyder, at elever som enten dyrker sport på eliteplan eller spiller musik på den kommunale musikskole som udgangspunktet ikke kan fritages fra valgfag i udskolingen, da det ikke er foreneligt med det udvidede læringsaspekt og mulighed for faglig fordybelse. Vedtaget i Skolebestyrelsen Juni 2014 Se hele princippet på skolens hjemmeside. Alle elever vil få et VALGFAGs katalog med hjem. Heri findes beskrivelser af alle VALGFAG, og det er på den baggrund, at I sammen med jeres barn prioriterer. PRÆST FOR 8. KLASSERNE Præst bliver flyttet fra torsdag morgen til torsdag eftermiddag fra DEN MÅLSTYREDE UNDERVISNING Læringsbegrebet og at arbejde målstyret i forhold til elevernes læring vægtes i reformen. For at imødekomme dette har skolens pædagogiske udviklingsråd (PUR) udarbejdet følgende målsætning. Undervisningen på Solvangskolen og aktiviteter, der knytter sig hertil, tager afsæt i konkret opstillede læringsmål, som er kendte af både lærere, pædagoger, elever og forældre. Læringsmål som bruges aktivt og meningsfuldt i samspil med eleverne. Læringsmål som fungerer som styringsredskab for elevernes læring og kvalificerer lærerens og/eller pædagogens valg af indhold, metode og materialer, DET BETYDER PÅ SOLVANGSKOLEN AT: LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES valg af aktiviteter, metode og materialer kvalificeres, når det sker med afsæt i konkret opstillede og tydeligt formulerede læringsmål. Arbejdet med tydelige læringsmål kvalificerer ligeledes opfølgningen og evalueringen på den enkeltes elevs læring i forhold til feedback og feedforward. ELEVERNE gøres bevidste om egen læreproces, succes og fremskridt, når læringsmålene er kendte. Herved skabes rum for at eleverne tager aktivt medansvar for egen læring og at lære at lære. FORÆLDRE er bekendte med de opstillede læringsmål for undervisningen, for herved bedst muligt i samarbejde med skolen at kunne støtte barnets læringsproces og udvikling. Udarbejdet af PUR Juni 2014 At arbejde mere eksplicit med læringsmål er et område, som vi vil vægte højt og have særlig fokus på at udvikle igennem skoleåret 4

5 BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN Bevægelseselementet vægtes højt i reformen. Målet er, at eleverne i gennemsnit skal bevæge sig 45 minutter i løbet af skoledagen. Bevægelsesdimension vil i indskolingen være et integreret element i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Bevægelseselementet kan bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold den legende læring. Fysisk aktivitet gavner elevernes sundhed og læring indirekte, øger trivslen og evnen til koncentration, hvilket er gode betingelser for at lære. skemalægges i ydretimerne, og deltagelse er som udgangspunkt frivilligt det første år, dog har Skolebestyrelsen vedtaget følgende princip: Anmodning om fritagelse skal ske skriftligt fra periode til periode. Hertil anvendes dokumentet Anmodning om fritagelse fra læringscafé og faglig fordybelse på Solvangskolen som findes på forældreintra. Alle elever på Solvangskolen deltager i udgangspunkt i den faglige fordybelse og læringscafé på de respektive årgange, for at understøtte målene for skolereformen bedst muligt. Vedtaget i Skolebestyrelsen Juni 2014 Se hele princippet på skolens hjemmeside. Solvangskolens pædagogiske udviklingsråd (PUR) har formuleret følgende målsætning for bevægelse i undervisningen, og det vil være denne som lærere og pædagoger vil tage afsæt i, når fag og de understøttende timer anvender bevægelseselementet. VVED BEVÆGELSE OG MOTIONS I UNDERVISNINGEN FORSTÅR VI: Elever som bevæger sig i løbet af skoledagen i alle fag og på mange forskellige måder, for derigennem at skabe en øget læring og varieret skoledag. fysisk aktiv læring, der understøtter læringsmålene for det enkelte fag, som læringsaktiviteter, hvor kroppen sættes i spil. kropsligudfoldelse i løbet af skoledagen ved fx, løbebånd, brain breaks, samarbejdsøvelser, massage, lege mv. Udarbejdet af PUR Juni 2014 Bevægelse i undervisningen er et område, som vi vil vægte højt og have særligt fokus på at udvikle igennem skoleåret. FAGLIG FORDYBELSE OG LÆRINGSCAFÉ FORDI VI GERNE VIL HAVE, AT DU BLIVER LIDT LÆNGERE Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp (læringscafé) og mulighed for faglig fordybelse svarende til 2 timer pr. uge i udskolingen (se skema). Timerne skal DEN ÅBNE SKOLE Et andet område som vægtes i reformen er, at der skal ske en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur og foreningsliv i skolen således at: Læringsrummet flyttes og gøres mere virkelighedsnært og varieret, således at elevernes læreprocesser og videntilegnelse stimuleres på en ny og anderledes måde. Skolens elever møder fagpersoner med en anderledes ekspertviden i en anden kontekst, end den de møder i dagligdagen. Alle aktiviteter har et iboende læringsaspekt, der kan understøtte et eller flere fag fra den fagopdelte undervisning, for derigennem at koble konkrete læringsmål med virkelighedsnære aspekter fra det omgivende samfund. Læringsindholdet favner bredt jf. kravet om differentiering og inklusion, og at de læringsforløb, der samarbejdes om, er målrettet hele klasser eller større hold på tværs af årgange. Det er lærernes og pædagogernes ansvar at foretage en kvalificeret vurdering i forhold til om det konkrete samarbejde, aktivitet/forløb med de eksterne interessenter opfylder og understøtter et eller flere af fagenes fælles mål evt. i et tværfagligt læringssigte. 5

6 Samarbejdet omkring den åbne skole på Solvangskolen vil, udover vores hidtige samarbejde med det omgivende samfund, tage afsæt i Furesø kommunes onlineportal, hvis sigte er at tilbyde et samlet overblik over muligheder for samarbejde med det omgivende samfund og inddragelse af lokale samarbejdspartnere i den daglige læring. I efteråret 2014 vil Skolebestyrelsen udarbejde principper for den åbne skole på Solvangskolen. SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG HJEM Med reformen skal alle lærere undervise flere timer og have en øget tilstedeværelse på skolen. Alle medarbejdere vil fra næste skoleår i gennemsnit være på skolen i minimum 35 timer. Det har den betydning for jer forældre, at den primære del af jeres henvendelser til lærer/pædagoger skal foregå i tidsrummet Forældreintra vil stadig være vores foretrukne kommunikationsplatform, og her kan man som forældre og elev stadig henvende sig døgnet rundt. Der vil i skoleåret 2014/15 være to forældremøder og en skole-hjem samtale. I vil kunne læse mere om samarbejdet mellem skole og hjem i årsplanerne fra de respektive årgange, som er tilgængelige på forældreintra, inden det første forældremøde afholdes i efteråret. EN AFSLUTTENDE BEMÆRKNING Vi håber, at I hermed har fået et informativt indblik i den skoledag, der venter jeres børn. Hermed ikke sagt, at det bliver en let opgave, og den egentlige test må stå, når vi for alvor kommer til at se alt det beskrevne folde sig ud i løbet af det kommende skoleår. Reformen er som helhed en stor mundfuld, som vi forholder os ydmygt overfor samtidig med, at det bliver spændende at gå om bord i. Med det in mente, og som vi tidligere har skrevet, har vi navngivet reformen Folkeskolereform version 1.0 i vished om, at der vil opstå børnesygdomme under implementeringen af en ny skoledag, og at det vil tage tid, før alt det nye er blevet lokalt forankret. Således forbereder vi os på, at der i bedste software stil løbende vil være opdateringer, der har til formål at justere hverdagen, så den hele tiden forbedres. Inden sommerferien, vil vi nå rundt i alle klasser og tale med eleverne om den nye skoledag, der venter dem, når vi slår dørene op til et nyt og spændende skoleår i august. Herudover har vi, i samråd med skolebestyrelsen, besluttet at indbyde alle interesserede til et dialogmøde i efteråret, når vi har de første pejlinger på, hvordan den første periode af skoleåret i en ny kontekst er forløbet. Datoen for dette vil blive udmeldt efter sommerferien, når den nye skolebestyrelse er på plads. RIGTIG GOD SOMMER! Jeppe Bonde & Andreas Hundebøll Afdelingsleder for udskolingen Skoleleder 6

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere