Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 1 af 33

2 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat 5 Basisindtjening 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening 7 Basis- og beholdningsindtjening samt Garantifonden mv. 8 Kapitalforhold og kapitalstyring 9 Likviditetsstyring 9 Øvrig information 11 Påtegning Ledelsespåtegning 12 Delårsregnskab Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Solvensopgørelse og kapitalkrav 17 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 18 Noter 19 Koncernoversigt 32 Supplerende oplysninger 33 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon www. jyskebank.dk CVR-nr Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 2 af 33

3 SAMMENDRAG Resultat før skat 418 mio. kr. (1. kvartal : 561 mio. kr.) Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 9,6% p.a. (1. kvartal : 14,3% p.a.) Nedskrivninger på udlån mv. 289 mio. kr. (1. kvartal : 242 mio. kr.) Bankudlån 115 mia. kr. (ultimo : 111 mia. kr.) Bankindlån 121 mia. kr. (ultimo : 116 mia. kr.) Dagsværdi af hold-til-udløb porteføljen er 334 mio. kr. over den bogførte værdi (ultimo : 302 mio. kr.) Solvens 16,2%, heraf kernekapital ekskl. hybrid kapital 15,1% (ultimo : 16,0% og 15,3%) Individuelt solvensbehov 10,0% (ultimo : 9,8%) Solvenseffekten af de nye kapitaldækningsregler i CRD IV/CRR er en forbedring på 0,5 procentpoint LEDELSEN UDTALER I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal udtaler ordførende direktør Anders Dam: Resultatet for 1. kvartal ligger under de seneste kvartalers resultater. Netto renteindtægterne er under pres som følge af det lave renteniveau. Hertil kommer, at indtjeningseffekten af bankens nye boliglån først slår fuldt igennem i 2. kvartal. De faldende markedsrenter har haft en negativ påvirkning på kunders forretninger vedrørende kunders rentesikring, og der er en negativ kursregulering herpå på 128 mio. kr. mod en positiv kursregulering på 59 mio. kr. i samme periode sidste år. Endelig har en ændret metode for måling af udstedte obligationer med indbyggede optioner påvirket kursreguleringerne negativt med 45 mio. kr. Stigningen i nedskrivninger på udlån mv. vurderes at være indenfor de normale udsving, der kan forekomme fra kvartal til kvartal, og det er tilfredsstillende, at vi fortsat kun ser en moderat tilgang af nye problemfyldte engagementer. Vi har i 1. kvartal oplevet stor opmærksomhed omkring ønsket om sammenlægningen med BRFkredit. Ved udgangen af 1. kvartal var aftalen ikke endelig, og vi afventer myndighedernes godkendelse, som forventes i 2. kvartal, hvorefter sammenlægningen kan gennemføres, slutter Anders Dam. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 3 af 33

4 Jyske Bank-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks 14/13 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE ULTIMO Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Resultat før skat pr. aktie (kr.) 5,86 7,88-5,86 8,29 7,13 9,00 7,88 32,30 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 4,79 6,11-4,79 6,57 5,39 7,30 6,11 25,38 Periodens resultat (udvandet) pr. aktie (kr.) 4,79 6,11-4,79 6,57 5,39 7,30 6,11 25,38 Basisindtjening pr. aktie (kr.) 4,63 6,57-4,63 6,80 6,26 7,82 6,57 27,45 Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 1,19 0,88-1,19 1,19 1,15 0,93 0,88 1,19 Gns. antal aktier i omløb (1.000 stk.) Solvensprocent 16,2 15,0-16,2 16,0 15,7 15,6 15,0 16,0 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 15,9 14,3-15,9 15,9 15,5 15,3 14,3 15,9 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 15,1 13,7-15,1 15,3 14,8 14,6 13,7 15,3 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 2,4 3,5-2,4 3,4 3,1 3,9 3,5 13,9 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 1,9 2,7-1,9 2,7 2,3 3,2 2,7 10,9 Indtjening pr. omkostningskrone 1,3 1,4-1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Renterisiko (%) 1,5 0,8-1,5 1,9 1,4 1,8 0,8 1,9 Valutarisiko (%) 0,1 0,0-0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,0 3,2-3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 Periodens nedskrivningsprocent 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. Solvens- og kernekapitalprocent er fra opgjort efter CRD IV/CRR. Sammenligningstal er ikke tilpasset. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 4 af 33

5 Samlet resultat Jyske Bank-koncernen opnåede i 1. kvartal et resultat før skat på 418 mio. kr. Beregnet skat udgør 77 mio. kr., og resultat efter skat udgør 341 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal er påvirket af Jyske Banks salg af aktierne i Nets, nedskrivning af værdien af aktierne i PRAS og tilbagekøb af hybrid kernekapital. Samlet har disse forhold påvirket resultat før skat positivt med ca. 175 mio. kr. De faldende markedsrenter har haft en negativ påvirkning på kunders forretninger vedrørende kunders rentesikring, og der er en negativ kursregulering herpå på 128 mio. kr. mod en positiv kursregulering på 59 mio. kr. i samme periode sidste år. Endelig har en ændret metode for måling af udstedte obligationer med indbyggede optioner påvirket kursreguleringerne negativt med 45 mio. kr. Samlet har disse forhold påvirket resultat før skat negativt med 173 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal er ligeledes påvirket af, at Nykredit og Totalkredit har meddelt Jyske Bank, at de har indtaget det standpunkt, at de anser Totalkredit-samarbejdet for ophørt for Jyske Banks vedkommende. Som konsekvens heraf har Nykredit og Totalkredit besluttet at frigive Jyske Banks garantier for ydede lån og stoppe provisionsbetalingerne til Jyske Bank. Hvis der er tale om retmæssigt ophør af provisionsbetalinger mv. vil det alt andet lige påvirke Jyske Banks resultat før skat negativt med mio. kr. i. Jyske Bank har for 1. kvartal ikke modtaget fuld provision og har som konsekvens heraf ikke indregnet den normale provisionsbetaling fra Totalkredit i regnskabet for 1. kvartal. Den manglende provisionsbetaling har en negativ påvirkning på gebyr- og provisionsindtægterne på ca. 15 mio. kr. Sammenlignet med 1. kvartal er provisionen fra Totalkredit dog fortsat stigende, hvilket skyldes Totalkredits generelle forhøjelser af bidragssatserne. Jyske Banks salg af datterselskabet Silkeborg Data har, mod oprindelig forventet, ikke påvirket 1. kvartals resultat, idet myndighedernes godkendelse ikke var modtaget. Myndighedernes godkendelse er modtaget efter balancedagen, og closing er herefter gennemført den 15. april. Salget vil påvirke resultatet i 2. kvartal med ca. 300 mio. kr. efter skat. Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 9,6% p.a. mod 14,3% p.a. i tilsvarende periode i. BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Indeks 14/13 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger mv Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før Garantifonden mv Garantifonden mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 5 af 33

6 Basisindtjening Basisindtjeningen udgør 330 mio. kr. mod 468 mio. kr. i 1. kvartal. Den samlede bruttoindtjening udgør mio. kr., hvilket er på niveau med 1. kvartal. Netto renteindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal. Netto renteindtægterne er positivt påvirket af indtægtsførsel af underkurs vedrørende overtagne udlån med 40 mio. kr. mod 26 mio. kr. i 1. kvartal, og netto renteindtægterne er således fortsat negativt påvirket af faldende bankudlån ekskl. boligfinansiering, det aktuelt lave renteniveau, herunder lavere genplaceringsrenter på obligationsbeholdningen, og pres på rentemarginalen. Hertil kommer, at effekten af bankens nye boligudlån først slår fuldt igennem i 2. kvartal. Ved udgangen af 1. kvartal har Jyske Bank, siden lanceringen af bankens egne, nye boliglånsprodukter medio december ydet lån for 6,4 mia. kr. Salget af Jyske Banks nye boliglånsprodukter forløber tilfredsstillende og er den væsentligste årsag til, at bankudlån kan udvise en stigning på 3,6% i 1. kvartal. Netto gebyr- og provisionsindtægter samt andre driftsindtægter udgør 564 mio. kr. mod 626 mio. kr. i 1. kvartal og viser dermed et fald på 10%. Andre driftsindtægter er positivt påvirket af en tilbageførsel af hensatte forpligtelser på ca. 50 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af Spar Lolland, og negativt påvirket med ca. 15 mio. kr., som følge af den manglende provisionsbetaling fra Totalkredit. Sammenlignet med 1. kvartal er provisionen fra Totalkredit dog fortsat stigende, hvilket skyldes Totalkredits generelle forhøjelser af bidragssatserne. I var andre driftsindtægter positivt påvirket med 97 mio. kr. som følge af dagsværdiopgørelsen af overtagne nettoaktiver fra Spar Lolland. Korrigeret for de særlige forhold udviser netto gebyr- og provisionsindtægter samt andre driftsindtægter et stabilt niveau. De faldende markedsrenter har haft en negativ påvirkning på kunders forretninger vedrørende kunders rentesikring, og der er en negativ kursregulering herpå på 128 mio. kr. mod en positiv kursregulering på 59 mio. kr. i samme periode sidste år. Endelig har en ændret metode for måling af udstedte obligationer med indbyggede optioner påvirket kursreguleringerne negativt med 45 mio. kr. Driftsudgifter og -afskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal. I 1. kvartal er driftsudgifter negativt påvirket med ca. 75 mio. kr. som følge af omkostninger til sammenlægningen med BRFkredit og hensættelser til retssager. I var driftsudgifter negativt påvirket med 79 mio. kr. som følge af integrationsomkostninger i forbindelse med overtagelsen af Spar Lolland. Integrationen af Spar Lolland forløber fortsat som planlagt, og i slutningen af maj måned konverteres IT-systemer fra Spar Lolland til Bankdata, hvilket er den sidste store aktivitet i integrationsplanen. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 6 af 33

7 Nedskrivninger på udlån mv. Der er udgiftsført 289 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod 242 mio. kr. i samme periode i. Nedskrivninger på udlån mv. har i de sidste 5 kvartaler gennemsnitlig været 287 mio. kr. Der er i 1. kvartal nedskrevet 81 mio. kr. vedrørende porteføljen fra Spar Lolland, hvilket skal ses i sammenhæng med den indtægtsførte underkurs under netto renteindtægter på 40 mio. kr. UDLÅN OG GARANTIER SAMT Indeks 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. 14/13 Udlån og garantier Rentenulstillede udlån og udlån med 90-dages overtræk Individuelt vurderede udlån: Udlån med OIV før nedskrivninger Nedskrivninger Udlån med OIV efter nedskrivninger Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på tilgh. hos kreditinstitutter Tab Nedskrivnings- og hensættelsessaldoen udgør 3,0% af udlån og garantier ved udgangen af 1. kvartal mod 3,1% ultimo. Porteføljen af udlån med rentenulstilling og udlån med 90-dages overtræk udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo. Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. fordelt på brancher fremgår af note 8. Jyske Bank-koncernen har ingen engagementer større end 10% af kapitalgrundlaget i lighed med ultimo. Et engagement var mellem 5% og 7,5% af kapitalgrundlaget, og fire engagementer var mellem 7,5% og 10% af kapitalgrundlaget ved udgangen af 1. kvartal. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgør 123 mio. kr. mod 149 mio. kr. i tilsvarende periode i. Vurderet ud fra den valgte risikoprofil og det aktuelle renteniveau er beholdningsindtjeningen tilfredsstillende. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgør 15 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 21 mio. kr. ultimo. Renterisikoen er domineret af eksponeringer i danske og udenlandske realkreditobligationer med kort og mellemlang løbetid. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 7 af 33

8 % 0,3 Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Koncernens portefølje af obligationer under hold-til-udløb udgør 13,3 mia. kr. mod 14,8 mia. kr. ultimo. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af 1. kvartal er markedsværdien 334 mio. kr. større end den regnskabsmæssige værdi mod 302 mio. kr. ultimo. Basis- og beholdningsindtjening samt Garantifonden mv. Resultat før skat for 1. kvartal fordelt på basis- og beholdningsindtjening samt Garantifonden mv. fremgår nedenfor. FORDELING AF PERIODENS RESULTAT Basisindtjening Beholdningsindtjening Garanti -fonden mv. Reklassificering I alt Basisindtjening Beholdningsindtjening Garanti -fonden mv. Reklassificering I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter fra operationel leasing Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Periodens resultat før skat Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 8 af 33

9 Kapitalforhold og kapitalstyring Solvens- og kernekapital Ved udgangen af 1. kvartal udgør kernekapital ekskl. hybrid kapital mio. kr. og 93% af kapitalgrundlaget mod mio. kr. og 96% ultimo. Solvensprocenten udgør 16,2 mod 16,0 ultimo. Jyske Bank indfriede hybrid kapital med 308 mio. kr. i 1. kvartal. SOLVENS- OG KERNEKAPITALPROCENT Indeks 14/13 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året Solvensprocent 16,2 15, ,2 16,0 15,7 15,6 15,0 16,0 Kernekapital inkl. hybrid kapital 15,9 14, ,9 15,9 15,5 15,3 14,3 15,9 Kernekapital ekskl. hybrid kapital 15,1 13, ,1 15,3 14,8 14,6 13,7 15,3 Jyske Bank-koncernens risikovægtede poster udgør 117 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal mod 111 mia. kr. ultimo. Solvens- og kernekapital er fra opgjort efter de nye kapitaldækningsregler i CRD IV/CRR. Solvenseffekten af de nye regler er en forbedring på 0,5 procentpoint fordelt på stigning i de risikovægtede poster på ca. 2,3 mia. kr. og en stigning i kapitalgrundlaget på godt 1,0 mia. kr. Jyske Bank lever aktuelt op til de vedtagne SIFI krav gældende fra Jyske Bank har en kapitalmålsætning om en kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital på mindst 12. Individuelt solvensbehov Det individuelle solvensbehov for Jyske Bank fastlægges som det højeste af henholdsvis Jyske Banks interne metode, Finanstilsynets 8+tilgang samt lovfastsatte grænser. Udover minimumskapitalen er det individuelle solvensbehov underlagt overgangsreglerne for AIRB-institutter. Jyske Bank-koncernen har ultimo 1. kvartal opgjort et individuelt solvensbehov på 10,0% af de risikovægtede poster mod 9,8% ultimo. Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 18,9 mia. kr. var der ved udgangen af 1. kvartal en kapitalbuffer på 7,3 mia. kr. svarende til 6,2 procentpoint. Kapitalbufferen plus den løbende indtjening angiver den kritiske grænse for det maksimale tab, der kan forekomme uden behov for ekstra tilførsel af kapital. Jyske Banks store andel af kernekapital ekskl. hybrid kernekapital underbygger kvaliteten af den samlede kapital. Likviditetsstyring Likviditetsberedskab Jyske Bank har i løbet af 1. kvartal anvendt de fortsat gunstige markedsvilkår til at udstede privatplaceringer under EMTN programmet på attraktive betingelser for i alt 0,7 mia. kr. (SEK 800 mio.) med en løbetid på 3 år. Jyske Bank og BRFkredit indgik primo 2012 en aftale, der gav Jyske Bank adgang til finansiering af boliglånsprodukter gennem udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) via BRFkredits kapitalcenter. Pr. udgør Jyske Bank samlede finansiering via BRFkredit 4,8 mia. kr. Jyske Banks primære finansieringskilde er indskud fra kunder. Ved udgangen af 1. kvartal finansierede bankindlån 105% af bankudlån. Ultimo finansierede bankindlån 104% af bankudlån. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 9 af 33

10 Ved udgangen af 1. kvartal udgjorde Jyske Banks likviditetsberedskab 51 mia. kr. mod 50 mia. kr. ultimo. Jyske Banks likviditetsberedskab, målt i et stress scenarie, hvor det forudsættes, at Jyske Bank afskæres fra refinansiering på de internationale finansielle lånemarkeder, opgøres til 32 mia. kr. efter 12 måneder, hvilket er knap 5 mia. kr. mere end ultimo. Nedenstående tabel viser udviklingen i Jyske Banks likviditetsberedskab over en 12 måneders periode. LIKVIDITETSBEREDSKAB OG AFLØB Mia. kr. Indeks 14/13 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året Udgangspunkt ultimo perioden 51,3 50, ,3 49,9 50,3 51,3 50,3 49,9 3 mdr. 38,2 29, ,2 30,1 31,7 33,7 29,7 30,1 6 mdr. 37,5 25, ,5 29,5 23,2 25,3 25,5 29,5 9 mdr. 35,1 19, ,1 28,2 22,5 20,7 19,3 28,2 12 mdr. 31,8 13, ,8 26,9 21,3 19,5 13,8 26,9 Koncernens likviditetsreserve målt ved 152, stk. 1, nr. 2 i Lov om Finansiel Virksomhed har til stadighed ligget højt. Ultimo 1. kvartal ligger likviditetsbrøken på 28,4%, hvilket er en overdækning på 184% mod 172% ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 10 af 33

11 Øvrig information Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for Jyske Bank A/S præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN FOR JYSKE BANK A/S 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Summen af store engagementer < 125% af kapitalgrundlaget 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Udlånsvækst < 20% om året 3% 16% 3% 5% 6% 4% 16% 5% Ejendomseksponering < 25% af de samlede udlån 7% 9% 7% 8% 8% 8% 9% 8% Stabil funding < 1 0,73 0,72 0,73 0,73 0,78 0,77 0,72 0,73 Likviditetsoverdækning > 50% 184% 158% 184% 150% 171% 185% 158% 150% Jyske Bank A/S opfylder alle tilsynsdiamantens pejlemærker. Redegørelser fra Finanstilsynet Finanstilsynet har været på inspektion i Jyske Bank, og Jyske Bank har til dato i modtaget følgende redegørelser: Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (fælles funding området). Finanstilsynet foretog i november en funktionsundersøgelse af fælles funding området. Inspektionen omfattede en gennemgang af Jyske Banks fælles funding med BRFkredit. Undersøgelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Finanstilsynets redegørelser er i sin helhed vedlagt som supplerende oplysninger, og redegørelserne kan findes på Yderligere information For yderligere information henvises til Her findes interview med Anders Dam, detaljerede finansielle informationer samt Jyske Banks Årsrapport og Risiko- og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. Kontaktpersoner er: Anders Dam ( ) Birger Krøgh Nielsen ( ) Året Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 11 af 33

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til for Jyske Bank A/S. Delårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og delårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet for koncernen og moderselskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar til. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Silkeborg, den 30. april DIREKTIONEN ANDERS DAM Ordførende JØRGEN CHRISTENSEN NIELS ERIK JAKOBSEN LEIF F. LARSEN PER SKOVHUS BESTYRELSEN /JENS BORUM Funktionsdirektør SVEN BUHRKALL Formand JENS A. BORUP Næstformand PHILIP BARUCH JOHN EGEBJERG-JOHANSEN KELD NORUP GERNER WOLFF-SNEEDORFF HAGGAI KUNISCH Medarbejderrepræsentant MARIANNE LILLEVANG Medarbejderrepræsentant JESPER HOLBØLL Medarbejderrepræsentant Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 12 af 33

13 RESULTATOPGØRELSE OG OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank RESULTATOPGØRELSE 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter ,8 Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser 0 0 I alt Resultat pr. aktie 11 Resultat pr. aktie, kr. 4,79 6,11 11 Resultat pr. aktie udvandet, kr. 4,79 6,11 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Resultat Anden totalindkomst: Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser 0 0 I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 13 af 33

14 BALANCE Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , 8 Udlån Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner o.l Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserve efter indre værdis metode Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Aktiernes antal i stk. à 10 kr Aktiernes pålydende værdi Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 14 af 33

15 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank-koncernen Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Overført overskud I alt Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital 31.marts Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital 31.marts Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 15 af 33

16 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Reserve efter indre værdis metode Overført overskud Total egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med aktionærer Egenkapital 31.marts Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med aktionærer Egenkapital 31.marts Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 16 af 33

17 SOLVENSOPGØRELSE OG KAPITALKRAV Jyske Bank-koncernen 31. dec. Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver vedr. immaterielle aktiver Forsigtig værdiansættelse Kernekapital ekskl. hybrid kernekapital Hybrid kernekapital Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Fradrag for kapitalandele over 10% Øvrige fradrag Kernekapital Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Fradrag for kapitalandele over 10% Øvrige fradrag Kapitalgrundlag Vægtede poster med kreditrisiko mv Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Kapitalkrav fra Søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Kapitalkrav i alt Solvensprocent 16,2 16,0 15,0 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital 15,9 15,9 14,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 15,1 15,3 13,7 Solvens- og kernekapitalprocent er fra opgjort efter CRD III (Basel II). Pr. udgør risikovægtede poster efter Basel I mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Det medfører et kapitalkrav efter overgangsreglerne på 80% af kapitalkravet på 8% af de risikovægtede poster svarende til mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Ved udgangen af medførte overgangsreglerne et kapitalkrav på mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Overgangsregler for risikovægtede poster fortsætter i. Solvens- og kernekapitalprocent er fra opgjort efter CRD IV/CRR (Basel III). De nye regler medfører ændringer i den hidtidige opgørelse af kapitalgrundlaget og de risikovægtede poster. Sammenligningstal for og tidligere er ikke tilpasset. For opgørelse af det individuelle solvensbehov henvises til Risikorapport eller Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 17 af 33

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE I SAMMENDRAG Jyske Bank-koncernen Periodens resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Køb af immaterielle aktiver -1-3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo omfatter: Kassebeholdning mv Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 18 af 33

19 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgs forretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt andre afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 19 af 33

20 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 5 Andre driftsindtægter Drift af fast ejendom Fortjeneste ved salg af ejendomme og driftsmidler Badwill i forbindelse med virksomhedssammenslutninger Indtægter fra operationel leasing¹ Øvrige ordinære indtægter I alt ¹Omkostninger vedrørende operationel leasing påvirker regnskabsposten af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver med 73 mio. kr. i 1. kvartal mod 75 mio. kr. i samme periode i. 6 Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Lønninger mv Pensioner Udgifter til social sikring I alt Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion¹ Bestyrelse Repræsentantskab I alt ¹Direktionen er udvidet fra fire til fem medlemmer. Øvrige administrationsudgifter IT-udgifter Husleje, lys og varme mv Porto, telefon mv Øvrige administrationsudgifter I alt I alt Heltidsmedarbejdere, gns. antal Jyske Bank A/S's Pensionstilskudsfond yder pensionstilskud til nuværende og tidligere medlemmer i direktionen i Jyske Bank A/S og deres efterladte. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 20 af 33

21 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 7 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger/hensættelser Renteregulering og valutakursændring Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger på udlån Hensættelser på garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger/hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen Individuelle nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger Renteregulering og valutakursændring Individuelle nedskrivninger på udlån ultimo Individuelle hensættelser på garantier primo Hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af hensættelser Individuelle hensættelser på garantier ultimo Gruppevise nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Renteregulering Gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo Gruppevise hensættelser på garantier primo Hensættelser i perioden Gruppevise hensættelser på garantier ultimo Nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter Individuelle nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter primo Nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger på udlån ultimo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 21 af 33

22 NOTER Note Jyske Bank 8 Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. fordelt på brancher Branche Udlån og garantier 31. mar. Ultimo Nedskrivnings og hensættelsessaldo 31. mar. Ultimo Periodens nedskrivninger på udlån mv. Periodens tab Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri Fiskeri Mælkeproducenter Planteavl Svineavl Øvrig landbrug Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restaurant Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Udlejning af ejendom Køb og salg af ejendom Øvrig ejendom Øvrige erhverv Erhverv, individuelt vurderede i alt Erhverv, gruppevise nedskrivninger Private, individuelt vurderede Private, gruppevise nedskrivninger I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 22 af 33

23 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 9 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt Effektiv skatteprocent Selskabsskatteprocent i Danmark 24,5 25,0 24,5 25,0 Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter mv. -6,1-2,5-11,3-5,0 I alt 18,4 22,5 13,2 20,0 11 Resultat pr. aktie Periodens resultat Minoritetsinteressers andel 0 0 Aktionærerne i Jyske Bank A/S`s andel Gennemsnitligt antal aktier, stk Gennemsnitligt antal egne aktier, stk Gennemsnitligt antal aktier i omløb, stk Antal udestående aktier i omløb, ultimo, stk Resultat pr. aktie (EPS) kr. 4,79 6,11 Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) kr. 4,79 6,11 Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. 12 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Andre aktiver Positiv dagsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Netting Positiv dagsværdi af afledte finansielle instrumenter mv., brutto Netting af positiv og negativ dagsværdi I alt Netting af dagsværdi kan henføres til clearing af derivater gennem et centralt clearingshus (CCP-clearing). Aktiviteten er påbegyndt i. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 23 af 33

24 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. 14 Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Andre passiver Modpost til negative obligationsbeholdninger ifm. repo-/reverseforretninger Negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt Netting Negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter mv., brutto Netting af positiv og negativ dagsværdi I alt Netting af dagsværdi kan henføres til clearing af derivater gennem et centralt clearingshus (CCPclearing). Aktiviteten er påbegyndt i. 16 Efterstillede kapitalindskud Supplerende kapital: 6,73% Obligationslån EUR 15 mio Var.% Obligationslån EUR 10 mio ,65% Obligationslån EUR 10 mio ,67% Obligationslån EUR 10 mio Var.% Obligationslån EUR 146,4 mio * Hybrid kernekapital: Var.% Obligationslån EUR 72,8 mio. Uendelig Var.% Obligationslån EUR 60,7 mio. Uendelig Efterstillede kapitalindskud, nominelt Sikring af renterisiko til dagsværdi I alt Efterstillede kapitalindskud, som medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget * Førtidsindfriet Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 24 af 33

25 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. 17 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser I alt Andre forpligtende aftaler Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige I alt Finansgarantier er primært betalingsgarantier, og risikoen kan sidestilles med risikoen på kreditter. Tabsgarantier for realkreditlån er typisk ydet for den yderste risiko af et realkreditlån til private og i beskedent omfang til erhvervsejendomme. For private ejendomme ligger garantien inden for 80% og for erhvervsejendomme inden for 60-80% af ejendommens værdi fastsat ved en individuel vurdering af en sagkyndig. Tinglysnings- og konverteringsgarantier stilles i forbindelse med tinglysningsmæssige ekspeditioner ved hjemtagelse og konverteringer af realkreditlån. Garantierne er kendetegnet ved minimal risiko. Øvrige eventualforpligtelser omfatter en række garantiformer med varierende risiko, herunder arbejdsgarantier. Risikoen vurderes mindre end på f.eks. kreditter med variabel udnyttelse. Nykredit har meddelt Jyske Bank, at de har indtaget det standpunkt, at de anser samarbejdsaftalerne med Nykredit vedrørende ejerbolig og fritidsboliger, udenlandske boliger, erhverv og landbrug for ophørt for Jyske Banks vedkommende. Tilsvarende har Nykredit og Totalkredit meddelt Jyske Bank, at de har indtaget det standpunkt, at de anser Totalkredit-samarbejdet for ophørt for Jyske Banks vedkommende. Nykredit og Totalkredit har som konsekvens heraf bl.a. besluttet at frigive Jyske Banks garantier for ydede lån og stoppe provisionsbetalingerne til Jyske Bank. Jyske Bank er uenig i, at der fra Jyske Banks side foreligger et ophør af Hovedsamarbejdsaftalen og anser Nykredits tiltag som uberettiget. Såfremt der ikke foreligger et ophør af Hovedsamarbejdsaftalen er det fortsat gældende, at Totalkredit-lån formidlet af Jyske Bank er fra 2007 omfattet af en aftalt modregningsret i fremtidige løbende provisioner, som Totalkredit kan gøre gældende i tilfælde af tabskonstatering på de formidlede lån. Jyske Bank forventer ikke, at modregningen får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. En forening af investorer har anlagt gruppesøgsmål mod Jyske Bank med påstand om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Jyske Bank vurderer den retlige udvikling i sagen, og nødvendige hensættelser bogføres under hensættelser til forpligtelser. Jyske Bank forventer ikke, at sådanne forpligtelser får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Jyske Bank er blevet mødt med påstande om erstatning for tab ved bankens rådgivning og salg af renteswaps. Jyske Bank vurderer risikoen i hvert enkelt tilfælde, og nødvendige hensættelser bogføres under hensættelser til forpligtelser. Jyske Bank forventer ikke, at sådanne forpligtelser får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Som følge af de forretningsmæssige aktiviteter er Jyske Bank herudover part i forskellige retssager og tvister. Jyske Bank vurderer risikoen i hvert enkelt tilfælde, og nødvendige hensættelser bogføres under hensættelser til forpligtelser. Jyske Bank forventer ikke, at sådanne forpligtelser får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Deltagelse i den lovpligtige indskydergarantiordning medfører, at sektoren betaler et årligt bidrag på 2,5 af de dækkede nettoindlån. Betalingen til Pengeinstitutafdelingen fortsætter, indtil afdelingens formue overstiger 1% af de samlede dækkede nettoindlån. Pengeinstitutafdelingen bærer de umiddelbare tab ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter i medfør af Bankpakke 3 og Bankpakke 4, der kan henføres til dækkede nettoindlån. Eventuelle tab ved den endelige afvikling dækkes af garantifonden via Afviklings- og Restruktureringsafdelingen, hvor Jyske Bank aktuelt indestår for 6,88% af eventuelle tab. Jyske Bank er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Jyske Bank hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med indkomståret for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber, og fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter og udbytter for de sambeskattede selskaber. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 25 af 33

26 NOTER Note 31. dec. Jyske Bank 18 Jyske Bank har deponeret obligationer hos nationalbanker og clearingscentraler mv. i forbindelse med clearing og afvikling af fonds- og valutaterminsforretninger, med en samlet kursværdi på Aktionærer MFS Investment Management, USA har meddelt Jyske Bank, at de ejer 5,14% af aktiekapitalen. 20 Nærtstående parter Jyske Bank er bankforbindelse for en række af de nærtstående parter. Transaktioner med nærtstående parter er kendetegnet ved almindelige finansielle forretninger og ydelser af driftsmæssig karakter. Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår eller afregnet på basis af de faktiske omkostninger. I perioden har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Der henvises til Jyske Banks årsrapport for en nærmere beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. april Side 26 af 33

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 1. maj Side 1 af 30 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2011 af 22. februar 2011 Side 1 af 16 Årsregnskabsmeddelelse Beretning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2013

Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2013 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 30. oktober Side 1 af 34 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2012

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2012 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 1 af 29 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2013

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2013 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 14. august Side 1 af 31 Delårsrapport Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 15/ af 24. oktober Side 1 af 29 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2012

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2012 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 21. august Side 1 af 28 Delårsrapport Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2011 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 1 af 31 Delårsrapport Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES.

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 24.07.2007 Jyske Bank-koncernens halvårsrapport for 1. halvår 2007

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere