Rekrutteringsguiden den professionelle rekrutteringsproces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces"

Transkript

1 Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces

2 Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og styrke medarbejderstabens kompetencer. Derfor er rekruttering af en ny medarbejder en opgave, som skal prioriteres højt. Rekrutteringsguiden kan hjælpe jer med at udvælge den medarbejder, der kan tilføre arbejdspladsen de ønskede og nødvendige kompetencer. I Rekrutteringsguiden er der fokus på, hvor vigtig planlægningen af rekrutteringsprocessen er for resultatet. Der er forslag til en række spørgsmål, som I kan diskutere. Spørgsmål, som skal sikre, at I får netop den medarbejder med de kompetencer, der er behov for til stillingen. Udover det kan værktøjet hjælpe jer med at sikre, at lovgivningen og de centrale aftaler bliver overholdt. En god rekrutteringsproces vil sikre: - At I overholder de regler, der gælder for rekruttering og ansættelse - At der er størst mulig sandsynlighed for at finde den bedst kvalificerede ansøger - At forbruget af ressourcer reduceres - At arbejdspladsen virker professionel og attraktiv udadtil En stor del af rekrutteringsprocessens succes afhænger af den forberedelse og planlægning, der lægges i processen fra begyndelsen. Guiden er bygget op, så I skridt for skridt guides gennem rekrutteringsforløbets mange overvejelser fra start til slut. Til forløbet er der knyttet en række tjeklister, skabeloner og konkrete eksempler. Rekrutteringsguiden er inddelt i fire faser: - Forberedelse - Annoncering - Udvælgelse - Ansættelse

3 Forberedelse En god og effektiv proces Den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt. Det er enhver leders ønske til rekruttering af en ny medarbejder. I dette afsnit er der idéer til, hvordan I kan forberede og planlægge en rekruttering, så det bliver en god og effektiv proces. Der er værktøjer og links undervejs til inspiration. Træfsikkerhed i valg af ny medarbejder forudsætter grundig forberedelse. Forberedelse tager tid, men jo mere velovervejede I er, jo større er sandsynligheden for, at I vælger den bedst egnede medarbejder til jobbet. Brug tidsplanen aktivt Den tid, I bruger til en grundig planlægning og analyse af det nye job, er givet godt ud. Det efterfølgende arbejde med at udvælge, interviewe og vurdere ansøgere bliver både lettere og mere kvalificeret. Selv med få rekrutteringer om året, vil I kunne spare tid ved altid at være forberedt på en rekruttering. Fastlæg jeres rekrutteringspraksis. Skriv den ned og gør den kendt i organisationen. Lav jeres egne skabeloner og jobannoncelayout. En detaljeret tidsplan er et velegnet redskab til at sikre et godt tilrettelagt forløb. Tidsplanen skal indeholde alle de opgaver, der skal løses, hvem der har ansvaret for hvad, og hvornår opgaven skal være løst. En rekrutteringsproces kan tage fra nogle uger til flere måneder. En gennemarbejdet tidsplan kan sikre tempo i processen. Den kan fungere som tjekliste, så I er sikre på at huske alle delelementerne. Den rummer også nyttig information for alle deltagerne i processen (se skabelon på Bilag 1). Der er flere fordele ved en tids- og aktivitetsplan. Den kan bl.a. bruges til: - At sikre fremdrift ved at skabe fokus på ansvarsområder og deadlines - Forventningsafstemning (det kommer ofte bag på folk, der ikke er vant til at rekruttere, hvor lang tid der går, fra I identificerer behovet, til medarbejderen starter) - Ressourceallokering Når du selv eller en person i din organisation vil påbegynde en rekruttering, kan I sætte navn på de ansvarlige personer for de forskellige aktiviteter og på den måde sikre, at I når jeres deadline for tiltrædelse. Når alle deltagere i processen ved, hvad deres opgaver er, kommer rekrutteringen godt fra start. Nedenfor finder I en række forslag til aktiviteter, som kan medvirke til dette. Personer, som ikke til hverdag beskæftiger sig med rekruttering, kan ofte have forskellige forventninger til, hvordan rekrutteringsprocessen forløber. Dette kan I forsøge at imødekomme ved aktivt at afstemme de involveredes forventninger. Fx hvor lang tid processen tager, og hvem der har ansvar for og gør hvad fx ved hjælp af en tids- og aktivitetsplan.

4 Sørg for at booke lokaler til jobinterviews og indkalde ansættelsesudvalget i god tid. Har du datoerne på plads inden udfærdigelsen af stillingsopslaget, kan du skrive dette heri, så ansøgerne kan gøre plads i deres kalendere. Det er lettere at træffe aftaler med ansøgere på de planlagte tidspunkter, hvis de fra starten er opmærksomme på samtaledatoer. Tjekliste til planlægningen - Hvornår skal vi have stillingen besat? - Hvornår skal stillingsopslaget ud? - Hvem læser ansøgningerne? - Hvornår gennemgår vi ansøgningerne? - Hvornår vil vi holde samtaler, og hvem skal med til dem? - Hvor mange vil vi indkalde til samtaler? - Hvor mange interviewrunder skal vi have? - Hvor mange skal vi være til interviewene? - Hvem skal deltage? - Hvor lange skal interviewene være? Kend de personalejuridiske og overenskomstmæssige regler I forbindelse med stillingsopslag og ansættelser skal I være opmærksomme på de lovbundne og overenskomstmæssige regler og retningslinjer. Personaleadministrativ vejledning (http://pav.perst.dk/) kan hjælpe jer med sikre, at I overholder disse regler. I kapitel 15 er der en udførlig vejledning om ansættelse. Når en stilling bliver ledig Det første skridt, når en stilling bliver ledig, er at sikre, at der er behov for og økonomi til at rekruttere en ny medarbejder. Overvej også, om den ledige stilling skal besættes ved intern rokering, så det i sidste ende er en anden stilling, der er ledig. Når I har besluttet at ansætte en ny medarbejder, starter forberedelsen til rekrutteringen. Denne forberedelse hjælper til, at I i sidste ende får rekrutteret en medarbejder, der matcher behovet i hos jer. Det drejer sig om den praktiske planlægning af rekrutteringsprocessen, analysen af hvilken type medarbejder, som I ønsker ansat, og udarbejdelsen og publiceringen af stillingsopslaget i de relevante medier og kanaler. For at få en god proces er der mange overvejelser, som er nyttige at gøre sig forud for opstarten. Som forberedelse til skrivning af annoncen og den senere udvælgelse er det vigtigt at have et klart billede af, hvad I leder efter hos ansøgerne. Det kan derfor være en god idé at lave en jobanalyse (jf. senere afsnit) for at afdække dette.

5 Annoncen skal give ansøgerne den information, som de har brug for til at søge stillingen. I skal ligeledes sikre jer, at de rigtige ansøgere ser annoncerne ved at publicere i de bedst egnede medier og kanaler. Når I skal ansætte en ny medarbejder, er det netop en ny og ikke nødvendigvis én magen til den forrige medarbejder eller de andre ansatte. Læs her om nogle af de overvejelser, I bør gøre jer, når en stilling bliver ledig - og om mulighederne for intern rokering, jobudvikling og for at styrke mangfoldighed. Som en del af forberedelsen kan I stille jer selv følgende spørgsmål: - Skal stillingen genbesættes, nedlægges eller flyttes til en anden enhed? - Hvad er institutionens langsigtede og aktuelle behov for kompetencer? - Hvilke fordele og ulemper er der ved at besætte stillingen ved intern rekruttering? - Hvis stillingen kan besættes internt, giver det så muligheder for at få en nødvendig ekstern rekruttering i et andet område? - Kunne det være relevant at ændre på opgavefordelingen mellem områder? - Kan/skal dele af opgaverne i stillingen overføres til andre medarbejdere som led i jobudvikling? - Hvilke opgaver skal den nye medarbejder varetage? - Hvordan er mangfoldigheden i personalegruppen mht. uddannelse, alder, køn og etnicitet? - Hvordan kan man tilføre mangfoldighed til gruppen mht. uddannelse, alder, køn og etnicitet? - Hvilket stillings- og lønniveau skal stillingen besættes på? - Skal det være en fastansættelse, en projektansættelse eller en midlertidig ansættelse? - Kunne stillingen varetages af en person med nedsat arbejdsevne? - Kan vi selv klare rekrutteringen, eller skal vi have bistand af et rekrutteringsfirma? - Hvem skal involveres i rekrutteringsprocessen? - Skal der anvendes test og i givet fald hvordan? En ledig stilling kan være anledning til at ændre i organisering af arbejdet og fordeling af opgaver. Det kan give nuværende medarbejdere mulighed for jobudvikling, medarbejdersammensætningen kan gøres mangfoldigere, og samlet set kan det betyde udvikling for hele afdelingen. Måske kan den ledige stilling med fordel besættes ved intern rekruttering. Den eksterne rekruttering kan i stedet ske inden for et andet område, hvor der er brug for at øge mangfoldigheden og tilføre nye kompetencer til organisationen. Ved intern rekruttering får I en medarbejder, som kender arbejdspladsen og hurtigt kan arbejde selvstændigt og effektivt. Med en ny medarbejder udefra får I én, der kan se på opgaverne med nye øjne og bidrage med nye perspektiver. En ledig stilling kan være en anledning til at se på, hvilke kompetencer, der allerede er i enheden/organisationen. Her kan I vurdere, hvilke kompetencer I har i huset, og hvilke kompetencer, der ville kunne styrke opgaveløsningen. Et eksempel kunne være, at I løser opgaverne på et højt fagligt niveau, men at I har brug for at blive bedre til at formidle jeres budskaber.

6 Mennesker med forskellige baggrunde kan se på den samme situation fra forskellige vinkler. En anden uddannelsesmæssig baggrund, andre erfaringer, kompetencer, alder, køn eller etnisk baggrund mulighederne for at skabe mangfoldighed er mange. I bør også overveje muligheden for, at den ledige stilling kan varetages af en person med nedsat arbejdsevne. Det kan f.eks. være i flexjob eller skånejob. Læs mere om emnet på Hvem har ansvaret for rekrutteringen? En rekrutteringsproces består af mange enkelte dele og involverer mange mennesker. Hvordan holder I styr på både deltagere og proces? En god og effektiv ansættelsesproces forudsætter, at det er klart, hvem der deltager i hvilke dele af processen, og hvilken rolle de har. Ansvaret for de enkelte dele af rekrutteringsprocessen ligger ofte hos forskellige personer. Derfor er det nødvendigt, at der er en person, som har det overordnede ansvar. Personen skal sørge for at planlægge hele processen og løbende koordinere og sikre fremdrift. Deltagerne i processen kan f.eks. være:

7 - Den overordnede leder, som har kompetencen til at beslutte, om den ledige stilling skal besættes eller ej, og hvor i organisationen stillingen skal placeres - Den daglige leder, som skal have den nye medarbejder, og som ved hvilke kompetencer, der er brug for i enheden - Personaleafdelingen, som har den faglige kompetence inden for rekruttering, og som kender de juridiske krav, der skal overholdes mv. - Et ansættelsesudvalg, der har mulighed for indflydelse på stillingsopslag, udvælgelse af ansøgere, interviews og indstilling til ansættelse - Tillidsrepræsentanter, der varetager nuværende og kommende medlemmers interesser, og som skal inddrages i eventuelle lønforhandlinger - En observatør på mangfoldighed og ligestilling. Et bredt sammensat ansættelsesudvalg kan give flere synsvinkler og perspektiver i jobanalysen og vurderingen af ansøgere. Hvordan I tilrettelægger processen hos jer vil bl.a. afhænge af institutionens størrelse, kutymer og hvilken stilling, der skal besættes. Der er både fordele og ulemper ved henholdsvis en centralt styret proces, hvor f.eks. personalekontoret er ansvarlig for forløbet og en decentralt styret proces, hvor ansvaret f.eks. er delegeret til den enhed, der skal have en ny medarbejder. En centralt styret proces kan have fordele ved at: - Sikre et strategisk perspektiv på kompetencebehov og overordnede personalepolitiske mål f.eks. om mangfoldighed - Sikre et helhedsperspektiv i vurderingen af ansøgernes egnethed, dvs. kunne varetage flere forskellige opgaver i institutionen - Sikre en ensartet kvalitet i kvitteringsbreve, modtagelse til interview, referencetagning, koordinering, etc. - Sikre effektivitet, når arbejdsprocesserne er kendte - Regler og retningslinjer er kendte En decentralt styret proces kan have fordele ved at: - Kunne forløbe hurtigere færre led - Der er en tæt sammenhæng mellem ansvar for proces, valg og beskæftigelse af ny medarbejder - Der er en tæt relation for ansøgere til kommende chef, kollager og arbejdsopgaver Jo mere I decentraliserer ansvaret i en rekrutteringsproces, jo mere vil der være brug for nedskrevne regler og procedurer for at sikre kvalitet og effektivitet.

8 Nedsætter I et bredt sammensat ansættelsesudvalg, så gør det klart, hvorfor hver enkelt sidder i udvalget, og hvad deres roller er. Deltagerne i et ansættelsesudvalg skal gøre dét, som de er gode til at bringe forskellige interesser og synsvinkler på banen. I kan evt. give deltagerne forskellige roller og opgaver. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt, at en person påtager sig opgaven at iagttage, om ansøgerne vurderes og behandles ligeværdigt samt at sikre mangfoldigheden ved f.eks. at lægge mærke til sprogbrug og processens forløb. Et ansættelsesudvalg skal helst være med fra starten - til jobanalyse og formulering af stillingsopslag. Det er her, der lægges et fælles grundlag for den efterfølgende udvælgelse. Deltagere i et ansættelsesudvalg skal kende deres opgaver, ansvar og forpligtelser, f.eks. at de har tavshedspligt også internt i huset. Jobanalyse med fokus på de ønskede kompetencer Gennem et grundigt forarbejde til en rekruttering i form af en jobanalyse, er I godt på vej til at sikre, at I finder den rigtige person til et job. Jobanalysen munder ud i en jobprofil, der beskriver arbejdsopgaver samt de personlige og faglige kompetencer, som er nødvendige i stillingen. Se en skabelon til jobanalysen i Bilag 2. En jobanalyse har tre hovedformål: - Den skal målrette jobbeskrivelse og den endelige jobannonce - Den skal give grundlaget for at vælge, hvilke kompetencer ansøgere skal udvælges og vurderes efter - Sætte fokus på, hvilke andre faktorer end kompetencer, der skal indgå i udvælgelsen og vurderingen af ansøgerne Jobanalysen sikrer, at der sker en intern forventningsafstemning i forhold til, hvilken person I leder efter. Forud for jobanalysen skal I overveje, hvem der kan give jer de forskellige informationer, og hvordan I får dem. Det kan fx være kolleger, nærmeste leder eller den medarbejder, der aktuelt sidder i stillingen, der kan give jer svar på dine spørgsmål. I en jobanalyse skal I beskrive: - Jobbets placering, nærmeste chef og hvem, man skal arbejde sammen med - De strategiske mål for enheden - Hvilke resultater, der skal nås i jobbet - Hvilke hovedopgaver, der er i jobbet - Hvilke faglige og personlige kompetencer, som jobbet kræver - Ansættelsesvilkår, løn og arbejdstid

9 - Arbejdspladsens kultur og værdier En jobanalyse kan foretages ud fra forskellige perspektiver og give meget forskellige resultater. Lægger I vægt på det sikre, kendte og kortsigtede (reproducerende) eller det forandrende, strategiske og langsigtede (udviklende) perspektiv? Processen kan desuden give anledning til overvejelser om, at arbejdsopgaver kan flyttes rundt mellem nuværende medarbejdere. Også de ydre rammer for jobbet, såsom organisatorisk placering, forudsætninger, succeskriterier og udviklingsmuligheder, er vigtige at beskrive. Med en grundig jobanalyse kan I lave en jobprofil samt oversigt over kompetencer og dermed have et godt afsæt for at skrive et stillingsopslag. I kan læse mere om jobanalyser i bogen Job og personvurdering af Edith Kahlke & Victor Schmidt. Jobanalysen skal udarbejdes af de personer, som skal deltage i udvælgelsen og vurderingen af ansøgere. Det kan være chefen og en medarbejder eller et ansættelsesudvalg. Jobanalysen kan udarbejdes ved: - At interviewe lederen, kommende kolleger, ansættelsesudvalget mv. - Drøftelser i ansættelsesudvalget - At tage udgangspunkt i eksisterende materiale, som f.eks. resultatkontrakter, strategiplaner, værdigrundlag, arbejdsprogrammer mv. - At interviewe nøglepersoner Når jobanalysen er færdig og godkendt, kan I arbejde videre og udarbejde en egentlig jobbeskrivelse/jobprofil/stillingsbeskrivelse. I udvælgelsesfasen kan jobprofilen også anvendes til at finde de ansøgere, som I ønsker at invitere til samtale. Samtalen kan også struktureres ud fra de kompetencer, der er identificerede i jobprofilen. På den måde bliver det nemmere at sammenligne de ansøgere, som har været til samtale samt at holde fokus på, hvad det er, I leder efter. Den vanskelige del af jobanalysen er at oversætte de strategiske mål og arbejdsopgaver til kompetencekrav. Hvilke faglige og personlige kompetencer skal den nye medarbejder have? Tydelige krav og ønsker til den nye medarbejders kompetencer er helt afgørende for, at I kan få et godt grundlag i den efterfølgende udvælgelse og vurdering af ansøgere. Overvej følgende: - Hvilke opgaver skal løses? - Hvilke faglige og personlige kompetencer er der brug for? - Hvilken grad af erfaring har vi brug for? - Hvilke kompetencer har vi brug for om 1-2 år?

10 - Skal stillingen besættes varigt eller tidsbegrænset/på åremål? - Hvordan sikrer vi mangfoldighed i organisationen? Hvis I til et job f.eks. har brug for, at medarbejderen kan yde en god kundeservice, så kan det beskrives i konkrete handlinger såsom at: - Være tålmodig ved telefonisk rådgivning af kunder - Vise forståelse for kundens situation - Være god til at stille opklarende spørgsmål Her er jobkravet (god kundeservice) blevet oversat til væsentlige kompetencer hos den nye medarbejder: Tålmodighed, indlevelse og dét at kunne lytte og stille opklarende spørgsmål. Det centrale er, at adfærd og handlinger er noget, som man aktivt gør, kan eller viser. På jobbet er det afgørende, hvad medarbejdere og ledere viser. Hvorimod det ikke er så afgørende, hvad de er. F.eks. kan man godt være rasende indvendigt, men magte at være rolig udadtil. En oversigt over forskellige typer af kompetencer finder du i Bilag 3. Når I arbejder med jobanalysen kan I skelne mellem kvalifikationer, kompetencer og talenter. En ansøger kan have kvalifikationer uden at kunne omsætte dem i praksis. Kan ansøgeren omsætte kvalifikationerne i aktiv handling og resultater, er der tale om kompetencer. Man kan f.eks. godt have været på servicekursus uden at kunne yde god kundeservice i praksis. Talent vil sige, at personen har et særligt potentiale for et bestemt område. Det kan f.eks. være et godt sprogøre. Det kan være, at I har behov for særlige spidskompetencer/talenter inden for sprog, tal, formidling, samarbejde etc. Det er svært at forberede sig på, men det noget, som I skal holde jer for øje under ansættelsesinterviewet. Når I har defineret hvilke kompetencer, der er vigtigst, vil det være lettere at se efter talenter hos ansøgerne. Annoncering I har lavet jobanalysen og måske en jobbeskrivelse eller jobprofil. I skal nu udarbejde en god og resultatgivende jobannonce og vælge annoncemedie. Jo mere præcist I kan målrette jeres annoncering, jo bedre vil ansøgerne matche jeres efterspørgsel. Fra jobanalyse til jobannonce I skal skelne mellem jobanalyse og jobannonce. Jobanalysen er en grundig beskrivelse af hele jobbet med fokus på de kompetencer, der skal til for at løfte opgaver og udfordringer. En jobanalyse kan være skrevet i et indforstået sprog.

11 I jobannoncen skal I derimod kort præsentere jeres arbejdsplads og jobbet i et enkelt sprog. Jobannoncen skal give mening for en potentiel ansøger, som ikke kender jeres organisation og opgaver i detaljer. Beskriv de mest centrale resultater, som skal nås, og opgaver, som skal varetages i jobbet. Nævn de væsentligste kompetencer, som I forventer, jeres nye medarbejder skal besidde. En jobannonce skal vække interesse En jobannonce skal gøre relevante ansøgere interesserede i at søge jobbet eller søge mere information om jobbet. Indholdet i en annonce skal være kort, præcist og relevant - uanset hvilket medie I annoncerer i. En annonce er en appetitvækker en præsentation, der skal vække interesse for at høre mere om jobbet og fortælle en god historie om jeres arbejdsplads. Målgruppe Det er ikke et mål i sig selv at få mange ansøgninger. Målet er at få nogle ansøgninger, hvor kandidaterne besidder de kompetencer, som I har behov for i organisationen. Det skal annoncen hjælpe jer med. For at finde ud af hvor og hvordan I skal annoncere, skal I gøre det klart, hvem målgruppen er for annoncen. Jobsøgere kan opdeles i tre grupper: - De aktive jobsøgere, der systematisk læser annoncer i dag- og ugeblade, fagblade og jobportaler, og som har deres CV liggende på jobdatabaser. - De passive jobsøgere, som lejlighedsvis læser stillingsannoncer for at følge med i, hvad der sker på andre arbejdspladser, og som af samme årsag måske har deres CV liggende på en jobportal. - De ikke jobsøgende, der aktivt skal gøres opmærksom på en jobannonce for at se den. I skal overveje følgende, når I fastlægger målgruppen: Kompetencer: Er der mange eller få potentielle ansøgere med de krævede kompetencer? Jo mere specifikke krav til kompetencer, I har formuleret, jo mindre vil målgruppen formodentlig være. Måske skal I mindske kravene for at gøre målgruppen større. Omvendt: Hvis kravene er få eller meget generelle, så er målgruppen meget stor, og I kan få mange ansøgninger. Her kan det være en idé at skærpe og præcisere kravene. Geografi: Er der tilstrækkeligt med ansøgere i lokalområdet, eller er det nødvendigt at annoncere i et større opland? Baggrund: Hvilken uddannelsesmæssig baggrund skal ansøgerne have? Er det nyuddannede eller erfarne ansøgere, I ønsker? Måske er begge grupper relevante? Hvordan sikrer I at nå potentielle ansøgere på tværs af alder, køn, religion, etnisk baggrund mv.? Jobsøgende: Er det tilstrækkeligt at nå de aktive jobsøgere, eller skal I også nå de passive annoncelæsere? Måske er det nødvendigt at vække interessen hos nogle af dem, der slet ikke ser efter nyt job.

12 Medier: Hvilke medier læses i målgruppen? - dagblade, ugeblade, fagblade, internet, opslagstavler på uddannelsesinstitutioner, biblioteker, mv.? Når I har skabt jer et klart billede af målgruppen, kan I fastlægge, hvor jobbet skal annonceres, og skrive annoncen. Stillingsopslagets indhold Et stillingsopslags primære funktion er at tiltrække relevante personers opmærksomhed og skabe interesse for stillingen. Sprog og grafisk udtryk er et vigtigt element i et stillingsopslag, fordi det giver ansøgerne et billede af, hvordan institutionen er som arbejdsplads. Det er derfor vigtigt at være bevidst både omkring indhold, sprog og visuelt udtryk i dine stillingsopslag. Det kan derfor være en god idé at udarbejde interne guidelines til annoncering, således at I anvender sproglige og visuelle virkemidler optimalt i forhold til jeres målgruppe. Annoncelæsere vurderer jobbet ud fra et helhedsindtryk af annoncen dens form og dens indhold. Derfor skal jobannoncens form og indhold udgøre en harmonisk helhed. Der skal være balance mellem - Jobbets indhold, status og betydning og - Annoncens udformning og størrelse Sæt jer i ansøgernes sted og forestil jer, hvad der mon vil kunne fange deres opmærksomhed i mængden af andre relevante jobannoncer. Spørg f.eks. jeres sidst ansatte medarbejder, hvad vedkommende især bemærkede ved jobannoncen. I kan finde inspiration ved at læse andre annoncer f.eks. på https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx. Arbejdspladsen En annonce tjener andre formål end blot at få relevante ansøgere til at henvende sig. Den fortæller også en historie om jeres arbejdsplads, og om hvad I laver, om jeres holdninger og værdier. Erfaringer viser, at en arbejdsplads opleves som attraktiv, når den åbent fortæller om sine holdninger, og når man som ansøger kan identificere sig med virksomhedens værdier og grundlag. Layoutet Skal være tilpasset det image, I som arbejdsplads gerne vil skabe og formidle. En fast annonceskabelon med logo, billede, opsætning, skrifttyper, standardtekst om arbejdsvilkår, beskrivelse af institutionen, web-adresse mv. kan være med til at tydeliggøre arbejdspladsen i medierne og øge genkendeligheden. Med en fast annonceskabelon er I forberedte og kan hurtigt udarbejde en jobannonce.

13 En annonceskabelon skal imidlertid også være så fleksibel, at den kan varieres og vække interesse hos forskellige målgrupper og passe til det konkrete job. Sproget Annoncen er med til at understøtte budskabet. Skriv i et konkret, aktivt og levende sprog, der passer til målgruppen, og undgå indforståede og generelle beskrivelser om organisationen. Pas også på med at bruge smarte vendinger og floskler, som kan give et useriøst indtryk. En kort, klar tekst med få, sigende overskrifter, et par punktmarkeringer og godt med luft kan signalere en målrettet, dynamisk og rummelig arbejdsplads. En annoncetekst med en lang og detaljeret beskrivelse af job og vilkår kan derimod signalere en traditionel og regelbundet arbejdsplads. Generelt kan man sige, at jobannoncen skal give et troværdigt billede af jobbet og arbejdspladsen. Der kan være meget god inspiration at hente i andre jobannoncer både gode idéer til, hvad der virker godt, og hvordan man i hvert fald ikke skal gøre. En annonce består typisk af fem elementer, der kan variere i rækkefølge og omfang: 1. Overskrift 2. Hvad I tilbyder 3. Hvad I forventer 4. Ansættelsesvilkår 5. Ansøgningsprocedure 1. Overskriften Overskriften skal sende et signal, der gør det interessant for en potentiel ansøger at læse videre. Der er f.eks. stor forskel på at skrive HK-sagsbehandler søges eller Energisk kollega til uddannelsesafdeling. Efter overskriften skal der følge en kort tekst, der med få ord fortæller, hvad det er for et job, der er tale om. En tekst, der fænger relevante ansøgere og får dem til at læse hele annoncen. I jobbaser på internettet er overskriften særlig vigtig. I jobbasens oversigt er det kun overskriften, der ses, og den bruges i forbindelse med søgninger. Vær også opmærksom på, at ledige stillinger i Berlingske Tidende og MetroXpress vises i alfabetisk rækkefølge efter overskrift. Netop her kan det være relevant at anvende kendte stillingsbetegnelser som første ord: Kontorassistent, fuldmægtig, kontorbetjent, laborant, lektor mv.

14 2. Hvad I tilbyder Skriv først om det særlige, I tilbyder, og som målgruppen finder attraktivt, hvad enten det nu er ansvarsområdet, opgaverne, arbejdspladsen eller udviklingsmulighederne. For mange ansøgere er ansvarsområdet og de konkrete arbejdsopgaver det vigtigste element i et nyt job. Skriv kort og konkret om: - Hvilke ansvarsområder og opgaver, der skal varetages - Hvilke udfordringer, der skal håndteres - Hvilke resultater, der skal opnås - Hvilke udviklingsmuligheder, jobbet byder på - Hvordan arbejdet er organiseret - Hvad der karakteriserer jeres arbejdsmiljø Pas på med generelle ord som: Spændende, dynamisk, kreativ osv. Fortæl hellere hvori det spændende, dynamiske og kreative består: - vi er i gang med at indføre omkostningsbaserede regnskabsprincipper eller - du skal være med til at forbedre vores hjemmeside og gøre den mere brugervenlig 3. Hvad I forventer Beskriv jeres forventninger til uddannelsesmæssig baggrund, kompetencer og erfaringer. Med den uddannelsesmæssige baggrund giver I et signal om kompetenceniveau. Vær opmærksom på, at uddannelsessystemet i dag er under konstant forandring, og at kompetencer kan erhverves på andre måder end gennem det formelle uddannelsessystem. Vær åben for, at relevante kompetencer og erfaringer kan erhverves på mange måder. Det er væsentligt at skelne mellem det nødvendige (minimumskrav) og det ønskelige (den ideelle kandidat). Skriv klart, hvilke kompetencer, der vil være afgørende i valget af jeres nye medarbejder. I stedet for at opridse hvilke kompetencer I forventer, at ansøgerne skal besidde, kan I beskrive, hvordan kompetencerne skal anvendes i jobbet. Det kan I f.eks. gøre ved at beskrive kompetencerne selvstændighed og samarbejdsevne sådan her: - Du skal selvstændigt tilrettelægge arbejdet eller - Du skal tilrettelægge arbejdet i tæt samarbejde med dine kolleger

15 4. Ansættelsesvilkår Alle stillingsopslag bør angive ansættelsesområde, overenskomst, løn, arbejdstid og ansættelsestidspunkt. For tjenestemandsopslag er det et krav. Se PAV, kapitel 17. Det kan være relevant også at nævne andre vilkår som f.eks. muligheder for løntillæg, flextid og hjemmearbejdsplads. Formuleringen af ansættelsesvilkår kan være en del af den faste annonceskabelon. Det gør det let at huske. Har I udarbejdet en mindre jobannonce med henvisning til en uddybende jobbeskrivelse, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne står i den uddybende jobbeskrivelse. 5. Ansøgningsprocedure Henvis til nærmeste leder eller en erfaren kollega, der har været med i forberedelsesarbejdet med at formulere jobbeskrivelsen. At være kontaktperson kræver forberedelse. Det er vigtigt at have tænkt over, hvilke informationer og signaler man vil give, når en potentiel ansøger ringer op. I samtalen med potentielle ansøgere giver I det første indtryk af arbejdspladsen. Samtalerne skal gerne få relevante ansøgere til at sætte sig til tastaturet og sende en ansøgning. Vær imødekommende, men nøgtern. Oversælg ikke jobbet. Ansøgningsfrist Et opslag skal som hovedregel være annonceret i mindst 14 dage. Angiv dato og evt. klokkeslæt for, hvornår I senest skal have modtaget ansøgningen. Angiv eventuelle bilag, som skal sendes med. Skriv tydeligt adresse både og postadresse. Se afsnit om effektivisering af rekrutteringsprocessen om at modtage ansøgninger elektronisk. Vær opmærksom på, at ikke alle ansøgere har lige nem adgang til eller har bilag i elektronisk form. Statens institutioner skal i stillingsopslag opfordre alle kvalificerede kandidater uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet. En fast tekstskabelon gør det nemt at huske, men kan også betyde, at ansættelsesudvalget ikke får drøftet, hvordan denne opfordring bliver reel. Stillingsopslag skal som hovedregel offentliggøres. Dette er beskrevet i opslagsbekendtgørelsen. Stillingsopslag skal lægges i Arbejdsmarkedsstyrelsens jobdatabase, Opslaget overføres automatisk til Job-i-Staten.dk, hvis der i Jobnet krydses af, at der er tale om en statslig enhed, hvilket er beskrevet i Moderniseringsstyrelsens cirkulære om personalerekruttering via internet mv.

16 Valg af annoncemedier Overvej hvilke medier, du ønsker at publicere din stillingsannonce i. Husk at det ikke et mål i sig selv at få mange ansøgninger. Målet er at få ansøgninger fra ansøgere, som matcher jobprofilen bag stillingsopslaget. Sørg derfor for at dit valg af annoncemedier afspejler målgruppen for jobprofilen. Overvej at sætte jobannoncen i medier, der læses af ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk og undgå formuleringer, der kan udelukke dele af målgruppen. Jobannoncer i aviser og fagblade er dyre, så annoncering skal overvejes nøje. Hvor lidt skal der til, for at I når målgruppen? Eller måske skal annoncen også ses som en generel mulighed for at reklamere for jeres arbejdsplads? En mindre annonce i et dag-, uge- eller fagblad er måske tilstrækkeligt, med henvisning til en mere udførlig jobannonce eller jobbeskrivelse på jeres hjemmeside. Det er billigere og har også den fordel, at I inviterer ansøgerne ind på hjemmesiden, hvor de kan læse om arbejdspladsen og opgaverne. Der er job og målgrupper, hvor det ikke er hensigtsmæssigt blot at henvise til hjemmesiden. Her må jobannoncen være så fyldestgørende, at interesserede kan søge jobbet uden yderligere information end den i annoncen. Ønsker I at nå andre målgrupper, end I plejer, bør I overveje at annoncere i medier, som I ikke hidtil har anvendt. F.eks. medier, som læses af kandidater med anden etnisk baggrund end dansk. Se f.eks. Foreningen Nydansker s hjemmeside på Fordelen ved jobportaler er, at de er billige og hurtige - jobbet er annonceret med det samme. Samtidigt giver jobportaler med en såkaldt matchfunktion den ekstra gevinst, at jobannoncen sendes direkte til relevante kandidater, der har indlagt deres CV i jobbasen. Ulempen kan være, at det primært er aktive jobsøgere, I når. En række internet-jobportaler trækker nye jobannoncer direkte fra AF s jobnet. Men det kan være relevant at benytte andre jobportaler. Det kan være generelle jobportaler med alle typer job eller specifikke jobportaler for faggrupper, studerende, etniske minoriteter mv. Du kan få en oversigt over eksisterende jobbaser, aviser med jobsider mv. med en søgning efter jobbaser på internettet. For at nå potentielle ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk kan I finde mere inspiration på følgende internetsider:

17 Dagbladene har den fordel, at I kommer i kontakt med de passive jobsøgere - med annoncelæserne. Ulempen er, at dagblade er det absolut dyreste medie at annoncere i, og at de kan have op til en uges indleveringsfrist før udgivelsesdatoen. De fleste dagblade kan levere oversigter over deres kernelæsere. En anden mulighed er at få vejledning hos et mediebureau, der også kan hjælpe med formulering, opsætning og annoncering. Gennem fagbladene når man normalt en kendt og veldefineret målgruppe, til en overkommelig pris. Men der kan være op til 14 dages leveringsfrist før udgivelsesdatoen. Modtagelse af ansøgninger Når stillingen er slået op, og ansøgningerne begynder at komme ind, starter arbejdet med at få overblik over ansøgerfeltet. Det bliver efterhånden mere og mere almindeligt at ansøge elektronisk om et job enten via et rekrutteringssystem eller pr. . Der er dog stadig nogle ansøgere, der foretrækker at søge pr. brev. For den, der sidder og behandler ansøgningerne, kan det være at foretrække, at alle ansøgninger kommer ind ad samme kanal, fx rekrutteringssystem, idet der er mindre risiko for at komme til at overse en ansøgning. Ligeledes kan det give ekstra sagsbehandlingstid at skulle køre flere parallelle processer. Men der er pligt til at modtage og behandle en ansøgning, uanset om den er sendt på papir eller elektronisk, selvom man i jobannoncen har angivet en foretrukken form. Det er dog i orden fx at kontakte de ansøgere, der har sendt en papireller mailansøgning og bede dem søge via den foretrukne kanal. Men hvis ansøgeren ikke ønsker dette, må I sagsbehandle den ansøgning, som I har fået i første omgang. Mange ansøgere ser internettet som en væsentlig og let anvendelig kilde til nye job. Stort set alle brancher er efterhånden kommet med. De store job-baser indeholder i dag kategorier og stillingsbetegnelser inden for alle brancher faglærte som ufaglærte. Så selvom arbejdet ikke inkluderer en skærm og et tastatur, er det alligevel værd at benytte internettet som medie. Megen rekruttering og jobsøgning tager udgangspunkt i job-baser med stillingsannoncer. I job-baserne har interesserede mulighed for at søge efter stillinger eller oprette søgeagenter. Disse agenter udvælger ud fra jobønsker matchende jobopslag og sender automatisk disse i en direkte i mailboksen hjemme hos ansøgeren. Typisk søges der på stillingsbetegnelse, branchebetegnelse, stillingens type (fuldtid, deltid, vikariat m.m.), geografi, løn og lignende. Der er forskel på de enkelte baser, og nogle er mere smidige at bruge end andre. Man kan enten søge i ord fra virksomhedernes stillingsopslag eller udfylde felter med basens forud definerede nøgleord. Nogle gange kan en kombination af begge dele bruges.

18 Mange baser har fastlagt deres søgeord og stillingsbetegnelser på forhånd. I nogle kan man ikke søge frit ved hjælp af ord, men søger via på forhånd fastsatte kategorier. Det er vigtigt, at jobannoncerne placeres i de rigtige job-baser i de rigtige branchekategorier med de rigtige søgeord. Ellers vil selv de allermest opfindsomme ansøgere komme på en hård prøve og den målrettethed, der er gevinsten ved søgemulighederne i baserne, vil gå tabt. Disse baser finder man tit sammen med job-baserne. Her kan ansøgerne gå ind og oprette et cv oftest anonymt. Virksomhederne kan søge i cv erne - enten manuelt, når behovet opstår, eller ved at oprette en automatisk søgefunktion, hvor der kommer besked, hvis og når en ansøger registrerer sig med den ønskede profil. Mange gange vil det være gratis at søge i cv erne, men udvælger og kontakter man ansøgerne, koster det penge. En af fordelene ved job- og cv-baser er, at gode søgemuligheder kan gøre det meget målrettet for både ansøgere og virksomheder. Man slipper for at skulle læse sig igennem en masse stillingsannoncer og personprofiler uden interesse. Denne målrettethed kan blive endnu større. I stedet for de store baser, der dækker alle typer job, kan man undersøge, om der findes specialiserede baser, der rammer præcis den målgruppe, der er interessant. Flere fagforeninger og fagtidsskrifter har startet job- og cv-baser. Der findes også baser, der udelukkende er til for det offentlige eller private jobmarked. På grund af de mange kombinationsmuligheder og tilbud, der er tilgængelige gennem baserne, kan virksomhederne eller ansøgerne til tider opleve at ramme ned i interessenter, som de af den ene eller anden grund ikke selv havde overvejet var en mulighed. Sådan kan rekrutteringen og medarbejderstaben beriges i en retning, man ikke havde tænkt på. En af de største gevinster og fordele ved rekruttering på internettet er hurtigheden. Fra samme øjeblik jobannoncen er formuleret, kan den opslås i jobdatabasen og/eller på virksomhedens hjemmeside. Tilsvarende hurtigt vil ansøgere kunne reagere på opslaget og sende ansøgningerne. Fordi det går hurtigt og nemt at skrive en og sende inden for et øjeblik, er der dog den ulempe, at man som virksomhed kan risikere at få sjuskede ansøgninger. Eller ansøgninger fra folk, der søger, før de tænker og hellere søger en gang for meget end en gang for lidt. Men ved rekruttering over internettet behøver man ikke engang at nå til det punkt, hvor stillingsopslaget er færdigskrevet. Udformningen af stillingsopslaget kan springes over med søgning i cv-baserne fra det øjeblik, det er klarlagt, at man mangler en ny medarbejder. På denne måde kan man lynhurtigt fange den helt rigtige medarbejder hvis man vel at mærke ikke ramler ind i en kandidat, der for længst har glemt alt om det cv, der blev lagt ind for et år siden. Vær derfor opmærksom på, om cv et virker aktuelt.

19 Det er dog stadig lidt overset, at rekruttering på internettet ikke stopper ved udsendelsen af et stillingsopslag eller ved søgningen i en stak cv er. Internettet skaber en større grad af overblik både for dem, der søger og dem, der rekrutterer. Det er lettere og hurtigere for alle parter at danne sig et overblik over stillings- og kandidatmarkedet. En integreret del af jobsøgningen over internettet er også, at adgangen til oplysninger om firmaerne er lettere tilgængelige. De fleste ansøgere i dag vil ikke sidde med hænderne pænt i skødet og vente på at høre noget om deres potentielle arbejdsplads til samtalen. Internettet giver dem gode muligheder for at være aktive. De vil kaste sig over internettet og finde relevante oplysninger. Jobansøgere, der vil målrette deres cv mest muligt, samler også først en bunke af relevante oplysninger fra potentielle arbejdsgivere. En sådan ansøger vil synes, at det er en skuffelse at finde frem til en hjemmeside, der udelukkende henvender sig til potentielle kunder ikke potentielle medarbejdere. Hjemmesiden er en oplagt mulighed for virksomhederne for at definere den målgruppe, de ønsker at rekruttere og formidle værdier og strategier målrettet mod dem. Ansøgeren er sandsynligvis ikke kun interesseret i størrelsen af virksomhedens årlige produktion, prisoversigter til kunderne og bestyrelsens sammensætning. Vedkommende vil gerne vide, hvad man kan forvente sig af personlige udfordringer, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, virksomhedsetik m.m. Dette er en vigtig del af internetbrugerens jobsøgningsstrategi og bør imødekommes af virksomhederne. Ud over at bruge virksomhedens egen hjemmeside, er der i nogle job-baser mulighed for at oprette en firmaprofil, der formidler information om virksomheden specifikt til ansøgere. Start med at skabe overblik over ansøgerfeltet. Alle ansøgninger bør gennemlæses med jobprofilen i hånden, så I holder fokus på, hvilke kompetencer I skal lægge vægt på. I kan vælge, at HR eller et enkelt medlem af ansættelsesudvalget foretager den første gennemlæsning, så ansøgere uden de absolut nødvendige kvalifikationer kan sorteres fra. En handicappet ansøger kan have fortrinsret til at blive ansat. I kan derfor have pligt til at indkalde den pågældende til samtale. Hvis I har haft en handicappet ansøger til samtale, og I ikke ønsker at ansætte den pågældende, skal I afgive en skriftlig redegørelse til og forhandle med jobcenteret, inden I kan besætte stillingen. Effektiviser processen En rekrutteringsproces er en administrativ tung proces. Der kan vindes såvel tid, penge og kvalitet i at effektivisere den. En af mulighederne er at automatisere nogle af arbejdsprocesserne. Der findes allerede flere IT-systemer på markedet, der tilbyder lettelser i rekrutteringsprocessen, men mindre kan gøre det. De fleste journaliseringssystemer har i dag mulighed for at håndtere ansøgninger med kvitteringsbrev, lister, indkaldelsesbrev og afslag. - Ansøgninger behøver ikke at blive journaliseret

20 - Koncentrer det administrative ansvar for modtagelse, nummering, kvittteringsbreve mv. hos én person - Lav en liste med ansøgernes grunddata mv. som alle deltagere i processen kan bruge som udgangspunkt - Lav adresse- og maillister f.eks. til brevfletning og blind-kopi-udsendelser - Minimer antallet af kopi-sæt det sikrer også diskretionen Eksempel Finansministeriets departement opfordrer ansøgere til at sende deres ansøgning elektronisk via hjemmesiden. Her skal ansøgere udfylde en skabelon med personlige grunddata og vedhæfte ansøgningen som fil. Kvitteringsbrev sendes automatisk. Skabelonen giver mulighed for hurtigt og nemt at få lister med ansøgernes grunddata, og ansøgningerne kan sendes videre til ansættelsesudvalget i elektronisk form. Om at søge flere medarbejdere i samme annonce Har I flere ledige stillinger, kan det være hensigtsmæssigt at slå stillingerne op i den samme annonce. Når I skriver annoncen og tilrettelægger den efterfølgende proces, skal I være opmærksomme på følgende: - Hvis målgrupperne for de ledige stillinger er forskellige, kan det være vanskeligt at bruge annoncen i fagblade. - Alle stillinger i annoncen bør fremstå tydeligt og med samme vægt. F.eks. må to job ikke overskygge et tredje job, der så kan risikere at mangle kvalificerede ansøgere. - Hvordan I vil håndtere samtalerne, hvis en ansøger søger på flere af de opslåede stillinger? Skal ansøgere sende en ansøgning til hvert enkelt job og til samtale på hvert af dem? Hvad gør I, hvis to chefer gerne vil have den samme ansøger? - Annoncer med flere stillinger er ikke velegnede til jobdatabaser. Det er således fortsat nødvendigt at udarbejde en jobbeskrivelse på hver enkelt stilling. Kvitteringsbrev til ansøgere Send et kvitteringsbrev til ansøgerne med besked om, at ansøgningen er modtaget. Skriv også gerne, hvornår vedkommende kan forvente at høre mere fra jer. Et kvitteringsbrev bør sendes inden for 3 dage, gerne pr. . Undersøgelser viser, at mange ansøgere stadigvæk aldrig hører fra de virksomheder, som de sender ansøgninger til. Bag enhver ansøgning er et menneske, der har brugt tid og kræfter på at skrive en ansøgning og som venter på at blive indkaldt til samtale. De vil også gerne have vished for, at ansøgningen er modtaget og til rette tid. Det betyder meget for ansøgerne - og for virksomhedens image - at de bliver behandlet professionelt og med respekt.

21 Udvælgelse Sagsbehandling Alle ansøgninger skal behandles, og sagsbehandlingen af ansøgninger kan være meget arbejdskrævende. Der er derfor meget tid og mange ressourcer at spare, hvis sagsbehandlingen optimeres ved at planlægge, hvordan udvælgelsen skal foregå. Udvælgelsen af den rette ansøger til en stilling bliver ofte truffet på baggrund af én eller flere samtaler med en række udvalgte ansøgere. I kan i forbindelse med ansøgningen også have bedt ansøgerne om at besvare en række screeningsspørgsmål, hvor svarene kan anvendes i udvælgelsen. Samtalen/Samtalerne kan suppleres med casebaserede opgaver, tests og referencetagning. Under de enkelte artikler om emnerne finder du skabeloner, der kan anvendes i processen. For at sikre mangfoldighed på arbejdspladsen er det vigtigt også i udvælgelsesfasen at have fokus på dette. Under hele udvælgelsesfasen skal I være opmærksom på, at relevante kompetencer og erfaringer kan erhverves på mange forskellige måder. I boksen til højre findes links til gode råd og værktøjer til at arbejde med mangfoldighed i rekrutteringsprocessen. For en tjenestemand, der søger en tjenestemandsstilling, skal den pågældendes nærmest overordnede chef afgive en 8- erklæring. Hvis denne erklæring ikke er vedlagt ansøgningen, skal I indhente den. I bør konkret vurdere betydningen af ansøgerens eventuelle frivillige arbejde. Når den bedst kvalificerede ansøger er fundet, skal processen afsluttes korrekt. Ved afgørelsen af, hvem I vil ansætte, må I ikke tage hensyn til nedenstående: - Helbredsforhold, medmindre det er begrundet i stillingens indhold - Race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse - Medlemskab eller manglende medlemskab af en bestemt fagforening - Straffede personer må ikke på forhånd udelukkes fra at komme i betragtning til ansættelse, jf. cirk. 14/ I skal foretage en konkret bedømmelse. Læs mere om dette i PAV. Eventuelt kan I indhente en straffeattest Forud for sagsbehandlingen skal I være opmærksomme på de regler, der har betydning, når I skal ansætte en ny medarbejder: - Faktiske oplysninger, som I indhenter (eventuel partshøring) - Inhabilitet - Begrundelse til dem, der får afslag.

22 Generelt skal I sikre jer at sagsbehandle alle ansøgninger ud fra de oplysninger, der er stillet til rådighed gennem ansøgningen og bilag. I må således ikke alene sortere og lægge vægt på bestemte fakta. Dette gælder også i forbindelse med indhentning af referencer. Samtaler Jobsamtalen skal afdække ansøgerens faglige og personlige kompetencer i forhold til jobprofilen. Samtidig skal samtalen afdække ansøgerens motivation for at søge stillingen, fremtidsplaner og forventninger til løn. For ansøgeren er samtalen en mulighed for at høre mere om og vurdere jobindhold og arbejdsplads. Dvs. både arbejdsplads og ansøger bruger samtalen til eventuelt at tage beslutning om et fremtidigt samarbejde. Udvælgelsens omdrejningspunkt er det kompetencebaserede interview og består af forberedelse, gennemførelse af interview og valg af ny medarbejder. - Det kompetencebaserede interview tager udgangspunkt i de kompetencer, der er defineret under jobanalysen. Den grundlæggende idé er, at der skal være en snæver sammenhæng mellem - De kompetencer, der er defineret i jobanalysen - De kompetencer, der er efterspurgt i jobannoncen - De kompetencer, der udvælges efter til samtale - De kompetencer, der spørges ind til i interviewet - De kompetencer, medarbejderen udvælges ud fra Det er ansættelsesudvalgets og interviewernes ansvar, at de valgte kompetencer bliver den røde tråd gennem hele ansættelsesprocessen. Forberedelse af interview En god interviewguide sikrer fundamentet for gode samtaler. I bør tilpasse interviewguiden til jeres specifikke behov. Se eksempel på interviewguide i Bilag 4. Det er jeres opgave at styre samtalen, så I opnår den ønskede viden om ansøgeren, samtidig med at ansøgeren får et godt indtryk af arbejdspladsen. Fordel derfor roller og opgaver på forhånd, fx hvem byder velkommen, hvem fortæller om arbejdspladsen mv. Det er vigtigt, at ansøgerne behandles ens. Det er derfor en god idé at sikre at samtalerne forløber ens. Herved opnås også, at I får spurgt om det hele. I forberedelsen af interviewet er der en række spørgsmål, I skal tage stilling til: - Hvem skal deltage i interviewprocessen? - Hvor mange interviewrunder skal der være? - Skal kandidaterne testes på anden måde end ved interview? - Hvordan sikrer I jer, at kandidaten behandles etisk forsvarligt gennem hele testforløbet?

23 - Hvordan udvælges kandidater til interview? - Hvordan inviteres kandidaterne til interview? I skal gøre jer klart, hvem der skal deltage i selve interviewet og ikke mindst hvorfor. Når I vælger deltagere, skal I fokusere på selve interviewprocesssen: I kan overveje følgende spørgsmål: - Hvem har de strategiske og de faglige kompetencer? - Hvem har blik for sociale og personlige kompetencer? - Hvem har den interviewtekniske kompetence? - Hvem har den personalejuridiske kompetence? - Hvem har andre kompetencer, som I kan have brug for? Det kan være en fordel at have en person med i interviewprocessen, som skal have fokus på at interviewene forløber som aftalt og professionelt at der bliver talt og spurgt på en ligeværdig og saglig måde til alle ansøgerne. Interviewpanelet kan bestå af lederen for området sammen med en medarbejder fra personalefunktionen. Personalemedarbejderen vil typisk have den rekrutteringsmæssige ekspertise, og lederen vil have den faglige og ledelsesmæssige ekspertise. Hvis ikke personalefunktionen kan deltage i ansættelsessamtalerne, kan en medarbejder eller en leder fra et andet område være med til at interviewe. Der kan være flere, der deltager i forskellige faser i ansættelsen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de skal deltage i selve interviewet. Der kan f.eks. være medarbejdere, der deltager i fastlæggelsen af de ønskede kompetencer. Det kan også være, at tillidsrepræsentanten skal inddrages i forbindelse med lønfastlæggelsen. Og måske vil topchefen have en samtale med den indstillede kandidat, inden ansættelsen endeligt sker. I skal vurdere, hvor mange interviewrunder der skal være og hvorfor. Det er krævende at finde den bedste ud fra et enkelt interview med hver ansøger. En mulighed er at gennemføre flere interviewrunder. Ulempen ved flere interviewrunder er, at det er tidskrævende. Men tiden kan vise sig at være givet godt ud. En fejlansættelse kan vise sig at blive særdeles kostbar både for arbejdspladen og medarbejderen. Hvis I vælger to interviewrunder, skal I overveje, hvad I vil bruge første og anden runde på. Første runde kan f.eks. bruges på primært at sætte fokus på de faglige og sociale kompetencer. I anden runde kan I gå mere i dybden med de personlige kompetencer, potentialer og talenter. I kan også overveje, om der skal flere med til anden interviewrunde, f.eks. topchefen, personalechefen eller en medarbejder. Ligeledes kan I overveje, om I ønsker at teste kandidaterne og/eller vil stille en opgave mellem første og anden runde. Screening, som denne del af udvælgelsesprocessen også kaldes, er meget afgørende. Når I udvælger kandidater til interview, skal I holde fokus på, hvilke kandidater der bedst matcher de kompetencer, som I definerede som nødvendige og ønskelige i jobanalysen.

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 1 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 FIND DEN RIGTIGE LEDER En guide til rekruttering af ledere i kommuner og regioner Rapport_enKolonne.indd 3 01/03/07

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Professionel og gennemtænkt

Professionel og gennemtænkt Professionel og gennemtænkt rekruttering Professionel og gennemtænkt rekruttering af Steffen Marstrand, steffen.marstrand@get2net.dk Indledning Er hastværk lastværk? Lederen i afdelingen har registreret

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4

Indholdsfortegnelse. Forord 4 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Indledning 5 2. Stillingsopslag 9 3. Forhåndskendskab til virksomheden 10 4. Ansøgningens to dele 16 5. Ansøgningen og datalisens layout 18 6. Udformning af datalisten/cv

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R

FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R Pixie.indd 1 01/03/07 11:06:17 2 PROJEKTGRUPPE Mette Marie Langenge,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000

På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000 JOBSØGNINGSGUIDE På vej mod nyt job........................ 3 Afklaring............................... 4 Curriculum Vitae CV..................... 7 Jobansøgningen......................... 17 Uopfordrede

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed Guide til Jobmesser Idé- og projektbekrivelse Planlægning og forberedelse Afvikling Evaluering - plads til rummelighed Om dvd en: Virksomheder og jobsøgere fortæller på denne dvd om fordelene ved jobmesser.

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere