BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X"

Transkript

1 DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten") vedrørende rengøring af udvalgte enheder hos Ordregiver. 2. Opgaven 2.1 Kontrakten omfatter rengøring hos Ordregiver på følgende adresser: Xxx Xxx Rengøringsopgavens omfang er nærmere beskrevet i bygnings- og lokalefortegnelser med tilhørende tegninger (Bilag C). 2.2 Leverandøren er ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Ordregiver berettiget til at overlade opfyldelsen af leverandørens forpligtelser efter Kontrakten til underleverandører m.v. Leverandøren skal ligeledes indhente skriftligt samtykke fra Ordregiver, hvis der skiftes underleverandører m.v. Uanset et sådant samtykke er leverandøren endvidere ansvarlig for eventuelle underleverandørers ydelser på samme måde, som hvis de pågældende ydelser var leveret af leverandøren selv. 2.3 Ordregivers kontraktansvarlige er navn. 2.4 Leverandørs kontraktansvarlige er navn. 3. Kontraktgrundlag 3.1 Ud over nærværende Kontrakt udgør kontraktgrundlaget følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Udbudsbekendtgørelse af offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 3. maj 2012 (ID: 2012/S ) med efterfølgende rettelser samt bilag, spørgsmål og svar. Copyright Servicemægleren A/S Side 1

2 Udbudsbetingelser af 7. november 2012, inklusiv alle bilag, med efterfølgende kommunikation, eksempelvis i form af referat og rettelsesblade m.m. Leverandørens udfyldte og underskrevne tilbud af Dato & år. 3.2 Arbejdet skal i øvrigt udføres og samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med gældende love, forordninger, standardnormer, myndighedspraksis m.v. 3.3 Enhver ændring i Kontrakten og kontraktgrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 3.4 Leverandøren skal forud for kontraktindgåelsen, og senest ved underskrivelsen, fremlægge firmaattest samt skatteattest for moms og skat, som maksimalt er 6 måneder gammel på tidspunktet for underskrivelsen. For danske leverandører vil dette være dækket af en serviceattest, som maksimalt er 6 måneder gammel på tidspunktet for underskrivelsen. 3.5 Leverandøren skal som minimum anvende det i leverandørens udfyldte og underskrevne tilbudslister af Dato & år angivne timeantal for de enkelte enheder. 3.6 Det kan få såvel økonomiske som samarbejdsmæssige konsekvenser, hvis leverandøren ikke som minimum anvender det angivne timeantal, jf. punkt Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere, at det angivne timeantal for de enkelte enheder, jf. punkt 3.5, er blevet anvendt. 4. Etisk og socialt ansvar 4.1 Ordregiver forudsætter, at leverandøren overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Det forudsættes endvidere, at leverandøren respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 4.2 Hvis Ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde Kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder alle Kontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Ordregiver uvedkommende. Copyright Servicemægleren A/S Side 2

3 Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. 4.3 Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. 4.4 Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra egne arbejdstagere samt eventuelle underleverandørers personale. Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest 7 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, E-indkomst udskrifter, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 5. Personalemæssige forpligtelser 5.1 Alt rengøringspersonale skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5.2 Alt rengøringspersonale skal have ret til at arbejde i Danmark. 5.3 Leverandøren indestår for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt foretages indeholdelse af skatter og bidrag, efter de regler, der i Danmark eller andre lande påhviler arbejdsgiveren i forbindelse med det udførte arbejde. 5.4 Leverandøren skal på Ordregivers skriftlige forlangende, med et varsel på 7 arbejdsdage, fremlægge dokumentation for, at det af leverandørens personale, der er beskæftiget med nærværende opgave, har modtaget ansættelsesbevis og har ret til at arbejde her i landet. 5.5 Leverandøren er forpligtet til, indenfor 7 arbejdsdage efter skriftlig anmodning, at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst med en oversigt over leverandørens indbetalte A- skat for det pågældende personale. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal udleveres tilsvarende oplysninger indenfor 14 dage efter skriftlig anmodning. 5.6 Ordregiver eller en af Ordregiver dertil udpeget person har uden varsel ret til at gøre sig bekendt med det fremmødte personales identitet (legitimationskort), med henblik på efterfølgende at få fremlagt den nævnte dokumentation for indberetning til skattemyndighederne, ansættelsesbevis og arbejdstilladelse. Copyright Servicemægleren A/S Side 3

4 5.7 Leverandøren er ansvarlig for at indhente og være i besiddelse af godkendelser og attester i henhold til ovenstående for de af leverandøren samt eventuelle underleverandørers personale, som varetager opgaver i henhold til Kontrakten. 5.8 Leverandøren skal dokumentere, at kravet om ansættelse af arbejdstagere med en vis ledighedsperiode, jf. pkt. 17, opfyldes. 6. Straffeattest og børneattest 6.1 Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve, at leverandørens medarbejdere, der færdes i bygningerne skal være i besiddelse af en børneattest samt en tilfredsstillende straffeattest. 7. Leverandørens ydelser 7.1 Leverandørens ydelser fremgår af Bilag B, pkt. 3.2 (kravspecifikationen). 7.2 Kravene til kvaliteten af den udførte rengøring og leverandørens kvalitetssikring er nærmere beskrevet i Bilag B, pkt. 1.1 og 3.5 (kravspecifikationen). 7.3 Ordregiver er berettiget til i overensstemmelse med principperne i pkt. 19 at udvide og/eller reducere opgavens omfang. 7.4 I forbindelse med udførelsen af rengøringen skal arbejdet ledes og kontrolleres af kvalificerede inspektionsmedarbejdere, som regelmæssigt skal føre tilsyn med samtlige lokaliteter for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet, herunder sikre et højt kvalitetsniveau. Der skal ved den daglige opgaveløsning etableres kontakt efter behov minimum 1 x månedligt - til kontaktpersonerne på de omfattede enheder hos Ordregiver, således at der tilgodeses en effektiv og fleksibel drift. 7.5 Der skal som minimum afholdes et årligt møde mellem Ordregivers ledelse og leverandørens ledelse med henblik på drøftelse af væsentlige spørgsmål i samarbejdet, herunder evaluering af det hidtidige forløb og ajourføring af arbejdsplaner. 8. Ordregivers ydelser 8.1 Ordregivers ydelser fremgår af Bilag B, pkt. 3.1 (kravspecifikationen). 8.2 Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage en stikprøvevis og behovsbetonet kontrol i løbet af kontraktperioden som nærmere beskrevet i pkt Virksomhedsoverdragelsesloven 9.1 Personale ansat hos Ordregiver. Ved overdragelse af den udbudte rengøringsopgave finder lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) anvendelse i forhold til de medarbejdere, der er ansat hos Ordregiver. Leverandøren skal derfor overtage de medarbejdere fra Ordregiver, der udelukkende eller i det væsentligste arbejder med den udbudte opgave og som er ansat på overdragelsestidspunktet. Copyright Servicemægleren A/S Side 4

5 Leverandøren indtræder over for de overtagne medarbejdere umiddelbart i de pligter, som påhviler Ordregiver i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er godkendt eller fastsat af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. Opmærksomheden henledes på, at der ikke må finde afskedigelse sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet af opgaven indebærer. Fra Ordregivers side er der udarbejdet en medarbejderspecifikation med oplysning om bl.a. timetal, aflønning, overenskomstforhold og eventuelle lokalaftaler og kutymer. Leverandøren har det fulde ansvar for, at virksomhedsoverdragelsesloven overholdes. Omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven skal indregnes i tilbuddet. Ordregiver afholder udgifter til feriepengeforpligtelser og 6. ferieuge for ikke afholdt ferie vedr. ferieåret 2013/2014 samt optjente feriepenge og 6. ferieuge i perioden fra og frem til overdragelsesdatoen (kontraktstart, jf. punkt 14). Leverandøren skal således ikke i tilbuddet indregne udgifter til feriepengeforpligtelser optjent før overdragelsesdatoen. 9.2 Personale ansat ved anden ekstern leverandør Ordregiver har opsagt alle kontrakter med nuværende eksterne leverandører og har i øvrigt ikke stillet krav om overdragelse af de medarbejdere, der er ansat hos de nuværende eksterne leverandører. Leverandøren bærer selv risikoen for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse som følge af leverandørens efterfølgende overtagelse af medarbejdere og/eller materiel fra den tidligere leverandør. Leverandøren bærer ligeledes eventuelle omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven, og sådanne omkostninger er således ordregiver uvedkommende. 9.3 Oplysninger om personale i kontraktperioden Leverandøren forpligter sig til på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperioden på forlangende at give Ordregiver fuldstændige oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for de medarbejdere, der arbejder med den udbudte ydelse, herunder oplysninger om alle kollektive overenskomster og aftaler mv. I det omfang leverandøren måtte give Ordregiver ukorrekte oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for sine medarbejdere, og dette i forbindelse med et senere udbud indebærer tab for Ordregiver, forpligter leverandøren sig til at kompensere Ordregiver fuldt ud for dette tab. 10. Honorar 10.1 For rengøringsopgaven er aftalt nedenstående årlige vederlag på kr. Beløb ekskl. moms, jf. leverandørens tilbud af den Dato & år (Bilag D) Ekstraydelser honoreres i henhold til de satser, der fremgår af leverandørens tilbud af den Dato & år (Bilag D). Copyright Servicemægleren A/S Side 5

6 10.3 Det årlige vederlag og timelønsatserne, jf. leverandørens tilbud af den Dato & år (Bilag D) kan reguleres én gang årligt pr. 1. juli med tilbagevirkende kraft til 1. april i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for det forudgående år. Første regulering finder sted pr. 1. juli 2015 med tilbagevirkende kraft til 1. april 2015 med udviklingen i lønindekset for den private sektor for perioden fra april 2014 til april Der henvises til Lønindeks for den private sektor - Procentvis ændring på Danmarks statistiks hjemmeside. Her kan man se den procentvise ændring i lønindeksene kvartal for kvartal, og det er værdierne for Erhverv i alt -rækken, som skal bruges. Såfremt ovenstående indeks bortfalder eller udgår, skal der indgås nye aftale omkring beregning af vederlagsregulering. 11. Betaling 11.1 Der faktureres decentralt til de enkelte enheder ved anvendelse af de enkelte enheders EAN-numre. Faktureringen skal ske månedsvist bagud den 20. i leveringsmåneden til betaling med betalingsbetingelserne løbende måned + 30 dage. Afsendelse af betaling fra Ordregiver den 30. i den efterfølgende måned betragtes som rettidig betaling. Af fakturaen skal tydeligt fremgå den udførte opgave med angivelse af tid, sted og dato. Fakturagebyrer eller lignende gebyr accepteres ikke. Ekstra ydelser honoreres kun i det omfang hvor der foreligger skriftelig aftale herom med Ordregiver. På fakturaen skal påføres de af Ordregiver ønskede oplysninger, eksempelvis rekvisitionsnummer eller reference. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i det fælles offentlige format OIOUBL via RASP (Reliable Asynchronous Secure Profile). Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler Ordregiver er berettiget til at modregne evt. bod i leverandørens betaling, jf. pkt. 15. Ordregiver forbeholder sig ret til at fremsende faktura på beløbet. 12. Ansvar 12.1 Leverandøren har det fulde ansvar for alle ydelser leveret af leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører. Ved anvendelse eller udskiftning af underleverandør skal Ordregiver forud have givet skriftligt samtykke til dette, jf. pkt Leverandøren er forpligtet til at friholde Ordregiver for ethvert tab, uanset art, som Ordregiver måtte blive påført fra tredjemand i forbindelse med opgavens udførelse Leverandøren er forpligtet til straks at orientere Ordregiver om sagsanlæg, påbud m.v. mod leverandøren, herunder eventuelle underleverandører, i forbindelse med opgavens udførelse. Copyright Servicemægleren A/S Side 6

7 13. Forsikring 13.1 Leverandøren har tegnet følgende erhvervsansvarsforsikring: Forsikringsselskab: Navn på forsikringsselskab Forsikringssum pr. forsikringsår: kr. Beløb Ting-/formueskade: kr. Beløb Personskade: kr. Beløb 13.2 Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at den af leverandøren tegnede forsikring er i kraft i hele kontraktperioden. 14. Ikrafttræden/varighed og opsigelse af Kontrakten eller dele heraf 14.1 Kontrakten træder i kraft den 1. august 2013 og ophører uden yderligere meddelelse den 31. juli Uanset tidspunktet for Kontraktens ophør er leverandøren berettiget til at fakturere det leverede antal rengøringsdage, jf. Bilag B, pkt. 3.4 (kravspecifikation) Ordregiver er berettiget til at forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i 2 x 1 år. I tilfælde af at Ordregiver ønsker at udnytte denne option, skal dette varsles over for leverandøren 4 måneder inden Kontraktens udløb Senest 1½ måned efter kontraktstart skal der afholdes et møde hvor der følges op på opstartsperioden mellem en hos leverandøren beslutningsdygtig person på chefniveau, en repræsentant for Ordregiver samt eventuelt en af Ordregiver udpeget fagligt kompetent 3. mand De første 3 måneder af Kontrakten betragtes som en prøveperiode. Ordregiver kan i prøveperioden opsige Kontrakten med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ordregiver er i Kontraktens løbetid, efter prøveperiodens udløb, berettiget til at opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt Ordregiver flytter fra eller lukker en adresse eller dele heraf, kan Ordregiver opsige Kontrakten for denne adresse med 4 måneders varsel til udgangen af en måned Leverandøren skal ved Kontraktens ophør uanset årsagen hertil samarbejde med Ordregiver med henblik på at sikre en glat overdragelse af opgaven til tredjemand. Leverandøren forpligter sig i den forbindelse til at meddele Ordregiver alle relevante oplysninger, som Ordregiver har behov for i forbindelse med Kontraktens ophør og et evt. genudbud af rengøringsopgaven. Leverandøren er ved Kontraktens ophør forpligtet til at oplyse Ordregiver om, hvilke produkter, der er blevet anvendt ved opgavens udførelse med angivelse af navn på produkterne samt leverandørerne af disse. Copyright Servicemægleren A/S Side 7

8 Ved ophør af Kontrakten er det ligeledes leverandørens ansvar, at de opsatte dørmærkater fjernes. Sker dette ikke, er Ordregiver berettiget til at foranledige dørmærkaterne fjernet for leverandørens regning. 15. Kvalitetsvurdering 15.1 Ordregiver forbeholder sig ret til at udføre en stikprøvevis og behovsbetonet kontrol eller få en sådan udført af en fagligt kompetent 3. mand i hele kontraktperioden. En sådan kontrol vil typisk omfatte: Besigtigelse af et repræsentativt antal lokaler for vurdering af lokalernes ryddelighed (brugernes aflevering af lokalerne til rengøring). Kvalitetsbedømmelse af den daglige, ugentlige og periodiske rengøring i henhold til den indgåede aftale foretages efter rengøringens udførelse. Kvalitetsbedømmelse af serviceopgaver, som f.eks. supplering af håndsæbe og toiletpapir, åbning/lukning af døre og vinduer samt slukning af lys efter endt rengøring. Udarbejdelse af skriftlig rapportering med tilhørende kvalitetsbedømmelsesskemaer (dokumentation ved eventuelle fremtidige uoverensstemmelser i forbindelse med de udførte serviceydelser) Kvalitetskontrol forestås af Ordregiver eller af en fagligt kompetent 3. mand hyret af Ordregiver og vil ske ved et nærmere bestemt antal uanmeldte besøg på adressen i løbet af et år, med efterfølgende kvalitetsbedømmelse. 3. mand agerer på vegne af Ordregiver og leverandøren skal således respektere eventuelle krav, som 3. mand måtte fremsætte på vegne af Ordregiver Efter hvert besøg er leverandøren forpligtet til at aflevere en underskrevet bekræftelse på udbedring af eventuelle fejl og mangler til Ordregiver. Afleveres denne bekræftelse ikke indenfor de første 7 arbejdsdage efter rapportens modtagelse hos Ordregiver, udløser dette en bod på kr. 500,- pr. gang, som skal betales til Ordregiver Ved udførelse af kvalitetskontrol vil der blive benyttet en skala der går fra 6-1. Skalaen er som følger: 6. Der observeres ingen mangler i den daglige eller periodiske rengøring. Der er ligeledes ingen fejl i serviceydelsen. Kvaliteten er meget tilfredsstillende. 5. Der observeres enkelte mangler i den daglige rengøring. Der kan være enkelte mindre fejl. Kvaliteten er tilfredsstillende. 4. Der observeres flere mangler ved den daglige rengøring i flere lokaler og enkelte lokaler med mangler i den periodiske rengøring. Der kan være flere, men ikke væsentlige fejl. Kvaliteten er nogenlunde tilfredsstillende. 3. Der observeres en del mangler i den daglige og periodiske rengøring i en del lokaler. Der kan være flere fejl af væsentlig karakter. Kvaliteten er ikke tilfredsstillende. Copyright Servicemægleren A/S Side 8

9 2. Der observeres mange mangler i den daglige og periodiske rengøring i en større del af området. Der er flere fejl af væsentlig karakter. Kvaliteten er uacceptabel. 1. Der observeres store mangler på rengøringskvaliteten i hele eller store dele af området. Manglen omfatter både den daglige og periodiske rengøring. Der er en del væsentlige fejl. Kvaliteten er helt uacceptabel Ved karakterer på 3 eller derunder for en enhed eller dele heraf udløses den konsekvens, at leverandøren skal godskrive Ordregiver en procentdel af den aktuelle månedlige kontraktsum for den pågældende enhed eller dele heraf. Satserne er som følger: 3-tal = 15 % af det månedlige vederlag 2-tal = 20 % af det månedlige vederlag 1-tal = 25 % af det månedlige vederlag Såfremt der ved to på hinanden følgende kvalitetskontroller gives karakterer på 3 eller derunder udløses den konsekvens at leverandøren skal godskrive Ordregiver dobbelte bod af den sidst afgivne karakter. 16. Misligholdelse af Kontrakten eller dele heraf 16.1 Ved misligholdelse, herunder væsentlig misligholdelse, gælder dansk rets almindelige regler herom Det kan få såvel økonomiske som samarbejdsmæssige konsekvenser, hvis leverandøren ikke lever op til den fastlagte servicekvalitet. Konstaterede svigt skal rettes op straks efter påtale og senest i henhold til aftale med Ordregivers kontaktperson Leverandøren skal udstede kreditnota i forhold til type af svigt og længden af den periode, svigtet har fundet sted. En rapport fra Ordregiver eller en fagligt kompetent 3. mand kan udløse økonomisk krav til leverandøren. Omfanget af fejl og mangler vil afhænge af Ordregivers eller 3. mands vurdering Hvis den ene parts væsentlige misligholdelse er udtryk for forhold, der kan berigtiges, kan den part, der påberåber sig misligholdelsen, dog ikke ophæve Kontrakten, medmindre den misligholdende part skriftligt med passende varsel er blevet gjort bekendt med misligholdelsen og opfordret til at afhjælpe denne. Såfremt misligholdelsen herefter ikke afhjælpes inden for den fastsatte frist, vil Kontrakten kunne ophæves En part kan endvidere med 1 måneds varsel opsige Kontrakten til ophør den 1. i en måned, såfremt den anden part gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, der ikke i sig selv hver for sig kan betragtes som væsentlig og dermed hævebegrundende misligholdelse under forudsætning af, at den krævende part gentagne gange berettiget skriftligt har påtalt dette, og den anden part desuagtet ikke retter for sig, således at der er risiko for, at yderligere tilsvarende misligholdelsestilfælde kan indtræde i et ikke ubetydeligt omfang. Copyright Servicemægleren A/S Side 9

10 16.6 Ved væsentlig misligholdelse kan samarbejdet opsiges øjeblikkeligt uden skriftlig advarsel (dette afgøres eventuelt af uvildig 3. person) Som misligholdelse betragtes også den situation, at leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr Ordregiver er i den forbindelse berettiget til én gang årligt at anmode leverandøren om at afgive en tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 17. Sociale klausuler 17.1 Social klausul om ansættelse af arbejdstagere med en vis ledighedsperiode Leverandøren skal sikre, at mindst 1 af de stillinger, der til enhver tid anvendes til at opfylde kontrakten for denne delaftale, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere end 6 måneder Hvis leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan leverandøren efter samtykke fra ordregiver overføre medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde, at kravet om ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end 6 måneder ikke kan opfyldes Hvis leverandøren ikke kan ansætte arbejdstagere, der har været ledige mere end 6 måneder, skal leverandøren rette henvendelse til Viborg Kommunes Jobcenter og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere. Det gælder stillinger, der oprettes eller senere bliver ledige i forbindelse med leverandørens opfyldelse af denne kontrakt Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med en arbejdstager, der har været ledig mere end 6 måneder, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end 8 uger Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af personer med en vis ledighedsperiode er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af stillinger med arbejdstagere med en vis ledighedsperiode vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan ordregiveren hæve kontrakten efter de bestemmelser kontrakten fastlægger Hvis leverandøren ikke overholder pligten til at give meddelelse om manglende besættelse af stillinger med arbejdstagere med en vis ledighed eller til at dokumentere, at kravet om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan ordregiveren hæve kontrakten efter de bestemmelser kontrakten fastlægger. Copyright Servicemægleren A/S Side 10

11 17.2 Social klausul om ansættelse på særlige vilkår af arbejdstagere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Leverandøren skal tilstræbe, at en andel af de stillinger, der til enhver tid anvendes til at opfylde kontrakten for denne delaftale, besættes med arbejdstagere ansat på særlige vilkår. Ved arbejdstagere på særlige vilkår forstås personer under den til enhver tid gældende folkepensionsalder med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte Det vil ikke være i overensstemmelse med hensigten i denne klausul, hvis leverandøren blot foretager ansættelser på særlige vilkår ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte arbejdsopgave. Hvis leverandøren imidlertid ellers må afskedige medarbejdere, kan leverandøren dog overføre medarbejdere fra andre dele af leverandørens virksomhed til at varetage den udbudte arbejdsopgave, hvilket vil betragtes som opfyldelse af formålet Hvis leverandøren ikke umiddelbart kan ansætte medarbejdere, der opfylder betingelserne for ansættelse på særlige vilkår, kan leverandøren rette henvendelse til Viborg Kommunes Jobcenter og anmode om at få formidlet medarbejdere til ansættelse på særlige vilkår Leverandøren skal på anmodning overfor ordregiver redegøre for hvilke ansættelser på særlige vilkår af arbejdstagere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der til enhver tid anvendes til at opfylde denne kontrakt - alternativt redegøre for, hvad leverandøren har foretaget sig i bestræbelserne på at sikre ansættelse af sådanne medarbejdere Social klausul om personalepolitik Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en skriftlig formuleret personalepolitik - med særlig fokus på arbejdsmiljøet. Politikken, der skal være gældende for ansættelserne på den udbudte arbejdsopgave, skal særligt have til formål at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, at forebygge nedslidning samt at fastholde arbejdskraften. Personalepolitikken skal som minimum indeholde elementer om: Medarbejderindflydelse samarbejdsudvalg/med-udvalg Seniorpolitiske elementer - fastholdelse af seniorer Mangfoldighed - rummelighed og socialt ansvar Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Forebyggelse og håndtering af arbejdsskader Sundhedsfremme Personalepolitikken skal mindst gælde for den aftalte kontraktperiode. Copyright Servicemægleren A/S Side 11

12 Leverandøren skal dokumentere, at der er formuleret en skriftlig personalepolitik, jf. ovenfor. Personalepolitikken skal foreligge i løbet af det første halvår af kontraktperioden, og dokumenteres overfor ordregiver. Leverandøren skal årligt dokumentere, at virksomheden arbejder med ovennævnte personalepolitiske elementer - dette kan eksempelvis ske ved fremlæggelse af dagsordener fra samarbejdsudvalgsmøder, personalemøder m.v Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende udfærdigelse af en personalepolitik samt udmøntning heraf er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende udfærdigelse af en personalepolitik samt udmøntning heraf vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan ordregiveren hæve kontrakten efter kontraktens bestemmelser herom. 18. Ændringer i rengøringsopgavens udførelse 18.1 Såfremt rengøringstidspunktet skal ændres midlertidigt på grund af møde eller lignende, skal dette varsles med minimum 7 dage til leverandøren Såfremt rengøringstidspunktet skal ændres permanent, skal dette varsles med minimum en måneds varsel til leverandøren Sparet tid ved kortvarige lukninger (14 dage eller mindre) skal efter nærmere aftale med kontaktpersonen anvendes i henhold til Ordregivers aktuelle anvisninger Såfremt rengøringen ikke kan udføres som følge af længerevarende lukninger (mere end 14 dage) af lokaler eller afdelinger hos Ordregiver, skal der ydes refusion på 90 % af vederlaget for den del af området, der lukkes. Lukninger skal varsles min. 1 måned i forvejen. Kreditnota fremsendes uopfordret til Ordregiver Såfremt der forekommer pludseligt opståede situationer, såsom brand eller lignende, som gør at aktiviteterne på enheden må flyttes skal rengøringsydelsen flyttes med over til en ny lokation i samme geografiske område som enheden var placeret i (samme delaftale). 19. Udvidelse og reduktion i Kontrakten 19.1 Til brug ved udvidelse og reduktion af Kontraktens omfang med hensyn til rengøringsareal, fastsættes priser på nedenstående 10 typer lokalekategorier under tilbudslisten. Ved ændring af behovet for rengøring (rengøringsareal) kan de afgivne m²-priser ved udvidelse eller reduktion vedrørende rengøringsareal kun i ekstraordinære situationer overskrides og først efter aftale med Ordregiver. Eksempel på en sådan situation kan være, hvor der kommer en bygning til, som kun indeholder ganske få lokaler og ligger placeret langt fra andre rengøringsarealer. Type 1 Toiletter/omklædning (vådrum). Type 2 Kontor/mødelokaler. Type 3 Gangarealer/fællesarealer m.v. Type 4 Frokoststuer/kantiner. Type 5 Trapper m.v. Type 6 Depoter og andre lokaler der rengøres 1 x ugentlig. Copyright Servicemægleren A/S Side 12

13 Type 7 Indgangspartier. Type 8 Undervisningslokaler. Type 9 Gruppe-, lege-, hobby-, pude- & fællesrum. Type 10 Gymnastiksale Ved ændring af behovet for rengøring (rengøringsprogrammer) i de enkelte lokaler kan de afgivne m²-priser ved udvidelse eller reduktion vedrørende rengøringsareal kun i ekstraordinære situationer overskrides og først efter aftale med Ordregiver Ved ændringer i antallet af enheder som følge af Ordregivers opførelse, overtagelse, afståelse eller lukning af enheder, skal de i tilbudslisten angivne priser benyttes som beregningsgrundlag ved udvidelse eller reduktion vedrørende rengøringsareal. Ved udvidelse af antallet af enheder må m²-prisen kun i ekstraordinære situationer overskride den gennemsnitlige m²-pris for enheder af samme type i tilbudslisten og først efter aftale med Ordregiver. 20. Force majeure 20.1 I tilfælde af force majeure, hvorved også forstås strejker (lovlige såvel som overenskomststridige) eller lockouts (gælder ikke overenskomststridige), er parten ikke forpligtet til at levere sine ydelser, så længe force majeure situationen består. Den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, er forpligtet til straks at underrette den anden part om årsagen samt forventet varighed I tilfælde af force majeure er Ordregiver berettiget til en reduktion af vederlaget svarende til den samlede pris for antallet af sparede rengøringstimer i den periode, force majeure situationen har bestået. 21. Tavshedspligt 21.1 Leverandøren og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt for så vidt angår alle oplysninger, som leverandøren og dennes medarbejdere måtte komme i besiddelse af i forbindelse med opfyldelse af nærværende Kontrakt. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt kan medføre bortvisning af den pågældende medarbejder fra arbejdsstedet. Tavshedspligten er tillige gældende efter Kontraktens ophør uanset årsagen til ophøret Leverandøren er på Ordregivers anmodning forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere, der færdes i bygningen, underskriver en tavshedserklæring udarbejdet af Ordregiver. 22. Overdragelse 22.1 Leverandøren kan, efter kontraktens indgåelse, ikke uden forudgående skriftlig samtykke fra Ordregiver overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale til tredjemand Leverandøren afholder egne udgifter, der måtte være forbundet med en eventuel overdragelse Ordregiver kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt til en offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller som i det væsentligste drives for offentlige midler. Copyright Servicemægleren A/S Side 13

14 23. Lovvalg, aftalesprog og værneting 23.1 Kontrakten er underlagt dansk ret og aftalesproget er dansk Værneting for eventuelle tvister mellem Parterne er en dansk domstol valgt af Ordregiver. 24. Underskrift Nærværende Kontrakt oprettes i 2 enslydende underskrevne eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar opbevares hos Ordregiver og 1 eksemplar hos leverandøren. Bynavn, den Dato & år For Ordregiver: Bynavn, den Dato & år For leverandøren: Copyright Servicemægleren A/S Side 14

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Udbud af rengøring VitaPark Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Indledning Odder Kommune udbyder hermed opgaven med rengøring i Bygningskomplekset VitaPark, beliggende Randlevvej 2, 8300 Odder.. Rengøringen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 2. Kontraktgrundlag...3 3. Kontraktens omfang...3 4. Minimums udvalg i

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem Aarhus Maj 2016 Sagsnr. 063547-0001 psj/cen/dla Kontrakt Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt mellem Projektselskabet ApS CVR.nr.: 98 13 31 00 Rummelig imidt c/o

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere