BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X"

Transkript

1 DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten") vedrørende rengøring af udvalgte enheder hos Ordregiver. 2. Opgaven 2.1 Kontrakten omfatter rengøring hos Ordregiver på følgende adresser: Xxx Xxx Rengøringsopgavens omfang er nærmere beskrevet i bygnings- og lokalefortegnelser med tilhørende tegninger (Bilag C). 2.2 Leverandøren er ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Ordregiver berettiget til at overlade opfyldelsen af leverandørens forpligtelser efter Kontrakten til underleverandører m.v. Leverandøren skal ligeledes indhente skriftligt samtykke fra Ordregiver, hvis der skiftes underleverandører m.v. Uanset et sådant samtykke er leverandøren endvidere ansvarlig for eventuelle underleverandørers ydelser på samme måde, som hvis de pågældende ydelser var leveret af leverandøren selv. 2.3 Ordregivers kontraktansvarlige er navn. 2.4 Leverandørs kontraktansvarlige er navn. 3. Kontraktgrundlag 3.1 Ud over nærværende Kontrakt udgør kontraktgrundlaget følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Udbudsbekendtgørelse af offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 3. maj 2012 (ID: 2012/S ) med efterfølgende rettelser samt bilag, spørgsmål og svar. Copyright Servicemægleren A/S Side 1

2 Udbudsbetingelser af 7. november 2012, inklusiv alle bilag, med efterfølgende kommunikation, eksempelvis i form af referat og rettelsesblade m.m. Leverandørens udfyldte og underskrevne tilbud af Dato & år. 3.2 Arbejdet skal i øvrigt udføres og samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med gældende love, forordninger, standardnormer, myndighedspraksis m.v. 3.3 Enhver ændring i Kontrakten og kontraktgrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 3.4 Leverandøren skal forud for kontraktindgåelsen, og senest ved underskrivelsen, fremlægge firmaattest samt skatteattest for moms og skat, som maksimalt er 6 måneder gammel på tidspunktet for underskrivelsen. For danske leverandører vil dette være dækket af en serviceattest, som maksimalt er 6 måneder gammel på tidspunktet for underskrivelsen. 3.5 Leverandøren skal som minimum anvende det i leverandørens udfyldte og underskrevne tilbudslister af Dato & år angivne timeantal for de enkelte enheder. 3.6 Det kan få såvel økonomiske som samarbejdsmæssige konsekvenser, hvis leverandøren ikke som minimum anvender det angivne timeantal, jf. punkt Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere, at det angivne timeantal for de enkelte enheder, jf. punkt 3.5, er blevet anvendt. 4. Etisk og socialt ansvar 4.1 Ordregiver forudsætter, at leverandøren overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Det forudsættes endvidere, at leverandøren respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 4.2 Hvis Ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde Kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder alle Kontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Ordregiver uvedkommende. Copyright Servicemægleren A/S Side 2

3 Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. 4.3 Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. 4.4 Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra egne arbejdstagere samt eventuelle underleverandørers personale. Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest 7 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, E-indkomst udskrifter, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 5. Personalemæssige forpligtelser 5.1 Alt rengøringspersonale skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5.2 Alt rengøringspersonale skal have ret til at arbejde i Danmark. 5.3 Leverandøren indestår for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt foretages indeholdelse af skatter og bidrag, efter de regler, der i Danmark eller andre lande påhviler arbejdsgiveren i forbindelse med det udførte arbejde. 5.4 Leverandøren skal på Ordregivers skriftlige forlangende, med et varsel på 7 arbejdsdage, fremlægge dokumentation for, at det af leverandørens personale, der er beskæftiget med nærværende opgave, har modtaget ansættelsesbevis og har ret til at arbejde her i landet. 5.5 Leverandøren er forpligtet til, indenfor 7 arbejdsdage efter skriftlig anmodning, at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst med en oversigt over leverandørens indbetalte A- skat for det pågældende personale. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal udleveres tilsvarende oplysninger indenfor 14 dage efter skriftlig anmodning. 5.6 Ordregiver eller en af Ordregiver dertil udpeget person har uden varsel ret til at gøre sig bekendt med det fremmødte personales identitet (legitimationskort), med henblik på efterfølgende at få fremlagt den nævnte dokumentation for indberetning til skattemyndighederne, ansættelsesbevis og arbejdstilladelse. Copyright Servicemægleren A/S Side 3

4 5.7 Leverandøren er ansvarlig for at indhente og være i besiddelse af godkendelser og attester i henhold til ovenstående for de af leverandøren samt eventuelle underleverandørers personale, som varetager opgaver i henhold til Kontrakten. 5.8 Leverandøren skal dokumentere, at kravet om ansættelse af arbejdstagere med en vis ledighedsperiode, jf. pkt. 17, opfyldes. 6. Straffeattest og børneattest 6.1 Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve, at leverandørens medarbejdere, der færdes i bygningerne skal være i besiddelse af en børneattest samt en tilfredsstillende straffeattest. 7. Leverandørens ydelser 7.1 Leverandørens ydelser fremgår af Bilag B, pkt. 3.2 (kravspecifikationen). 7.2 Kravene til kvaliteten af den udførte rengøring og leverandørens kvalitetssikring er nærmere beskrevet i Bilag B, pkt. 1.1 og 3.5 (kravspecifikationen). 7.3 Ordregiver er berettiget til i overensstemmelse med principperne i pkt. 19 at udvide og/eller reducere opgavens omfang. 7.4 I forbindelse med udførelsen af rengøringen skal arbejdet ledes og kontrolleres af kvalificerede inspektionsmedarbejdere, som regelmæssigt skal føre tilsyn med samtlige lokaliteter for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet, herunder sikre et højt kvalitetsniveau. Der skal ved den daglige opgaveløsning etableres kontakt efter behov minimum 1 x månedligt - til kontaktpersonerne på de omfattede enheder hos Ordregiver, således at der tilgodeses en effektiv og fleksibel drift. 7.5 Der skal som minimum afholdes et årligt møde mellem Ordregivers ledelse og leverandørens ledelse med henblik på drøftelse af væsentlige spørgsmål i samarbejdet, herunder evaluering af det hidtidige forløb og ajourføring af arbejdsplaner. 8. Ordregivers ydelser 8.1 Ordregivers ydelser fremgår af Bilag B, pkt. 3.1 (kravspecifikationen). 8.2 Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage en stikprøvevis og behovsbetonet kontrol i løbet af kontraktperioden som nærmere beskrevet i pkt Virksomhedsoverdragelsesloven 9.1 Personale ansat hos Ordregiver. Ved overdragelse af den udbudte rengøringsopgave finder lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) anvendelse i forhold til de medarbejdere, der er ansat hos Ordregiver. Leverandøren skal derfor overtage de medarbejdere fra Ordregiver, der udelukkende eller i det væsentligste arbejder med den udbudte opgave og som er ansat på overdragelsestidspunktet. Copyright Servicemægleren A/S Side 4

5 Leverandøren indtræder over for de overtagne medarbejdere umiddelbart i de pligter, som påhviler Ordregiver i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er godkendt eller fastsat af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. Opmærksomheden henledes på, at der ikke må finde afskedigelse sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet af opgaven indebærer. Fra Ordregivers side er der udarbejdet en medarbejderspecifikation med oplysning om bl.a. timetal, aflønning, overenskomstforhold og eventuelle lokalaftaler og kutymer. Leverandøren har det fulde ansvar for, at virksomhedsoverdragelsesloven overholdes. Omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven skal indregnes i tilbuddet. Ordregiver afholder udgifter til feriepengeforpligtelser og 6. ferieuge for ikke afholdt ferie vedr. ferieåret 2013/2014 samt optjente feriepenge og 6. ferieuge i perioden fra og frem til overdragelsesdatoen (kontraktstart, jf. punkt 14). Leverandøren skal således ikke i tilbuddet indregne udgifter til feriepengeforpligtelser optjent før overdragelsesdatoen. 9.2 Personale ansat ved anden ekstern leverandør Ordregiver har opsagt alle kontrakter med nuværende eksterne leverandører og har i øvrigt ikke stillet krav om overdragelse af de medarbejdere, der er ansat hos de nuværende eksterne leverandører. Leverandøren bærer selv risikoen for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse som følge af leverandørens efterfølgende overtagelse af medarbejdere og/eller materiel fra den tidligere leverandør. Leverandøren bærer ligeledes eventuelle omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven, og sådanne omkostninger er således ordregiver uvedkommende. 9.3 Oplysninger om personale i kontraktperioden Leverandøren forpligter sig til på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperioden på forlangende at give Ordregiver fuldstændige oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for de medarbejdere, der arbejder med den udbudte ydelse, herunder oplysninger om alle kollektive overenskomster og aftaler mv. I det omfang leverandøren måtte give Ordregiver ukorrekte oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for sine medarbejdere, og dette i forbindelse med et senere udbud indebærer tab for Ordregiver, forpligter leverandøren sig til at kompensere Ordregiver fuldt ud for dette tab. 10. Honorar 10.1 For rengøringsopgaven er aftalt nedenstående årlige vederlag på kr. Beløb ekskl. moms, jf. leverandørens tilbud af den Dato & år (Bilag D) Ekstraydelser honoreres i henhold til de satser, der fremgår af leverandørens tilbud af den Dato & år (Bilag D). Copyright Servicemægleren A/S Side 5

6 10.3 Det årlige vederlag og timelønsatserne, jf. leverandørens tilbud af den Dato & år (Bilag D) kan reguleres én gang årligt pr. 1. juli med tilbagevirkende kraft til 1. april i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for det forudgående år. Første regulering finder sted pr. 1. juli 2015 med tilbagevirkende kraft til 1. april 2015 med udviklingen i lønindekset for den private sektor for perioden fra april 2014 til april Der henvises til Lønindeks for den private sektor - Procentvis ændring på Danmarks statistiks hjemmeside. Her kan man se den procentvise ændring i lønindeksene kvartal for kvartal, og det er værdierne for Erhverv i alt -rækken, som skal bruges. Såfremt ovenstående indeks bortfalder eller udgår, skal der indgås nye aftale omkring beregning af vederlagsregulering. 11. Betaling 11.1 Der faktureres decentralt til de enkelte enheder ved anvendelse af de enkelte enheders EAN-numre. Faktureringen skal ske månedsvist bagud den 20. i leveringsmåneden til betaling med betalingsbetingelserne løbende måned + 30 dage. Afsendelse af betaling fra Ordregiver den 30. i den efterfølgende måned betragtes som rettidig betaling. Af fakturaen skal tydeligt fremgå den udførte opgave med angivelse af tid, sted og dato. Fakturagebyrer eller lignende gebyr accepteres ikke. Ekstra ydelser honoreres kun i det omfang hvor der foreligger skriftelig aftale herom med Ordregiver. På fakturaen skal påføres de af Ordregiver ønskede oplysninger, eksempelvis rekvisitionsnummer eller reference. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i det fælles offentlige format OIOUBL via RASP (Reliable Asynchronous Secure Profile). Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler Ordregiver er berettiget til at modregne evt. bod i leverandørens betaling, jf. pkt. 15. Ordregiver forbeholder sig ret til at fremsende faktura på beløbet. 12. Ansvar 12.1 Leverandøren har det fulde ansvar for alle ydelser leveret af leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører. Ved anvendelse eller udskiftning af underleverandør skal Ordregiver forud have givet skriftligt samtykke til dette, jf. pkt Leverandøren er forpligtet til at friholde Ordregiver for ethvert tab, uanset art, som Ordregiver måtte blive påført fra tredjemand i forbindelse med opgavens udførelse Leverandøren er forpligtet til straks at orientere Ordregiver om sagsanlæg, påbud m.v. mod leverandøren, herunder eventuelle underleverandører, i forbindelse med opgavens udførelse. Copyright Servicemægleren A/S Side 6

7 13. Forsikring 13.1 Leverandøren har tegnet følgende erhvervsansvarsforsikring: Forsikringsselskab: Navn på forsikringsselskab Forsikringssum pr. forsikringsår: kr. Beløb Ting-/formueskade: kr. Beløb Personskade: kr. Beløb 13.2 Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at den af leverandøren tegnede forsikring er i kraft i hele kontraktperioden. 14. Ikrafttræden/varighed og opsigelse af Kontrakten eller dele heraf 14.1 Kontrakten træder i kraft den 1. august 2013 og ophører uden yderligere meddelelse den 31. juli Uanset tidspunktet for Kontraktens ophør er leverandøren berettiget til at fakturere det leverede antal rengøringsdage, jf. Bilag B, pkt. 3.4 (kravspecifikation) Ordregiver er berettiget til at forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i 2 x 1 år. I tilfælde af at Ordregiver ønsker at udnytte denne option, skal dette varsles over for leverandøren 4 måneder inden Kontraktens udløb Senest 1½ måned efter kontraktstart skal der afholdes et møde hvor der følges op på opstartsperioden mellem en hos leverandøren beslutningsdygtig person på chefniveau, en repræsentant for Ordregiver samt eventuelt en af Ordregiver udpeget fagligt kompetent 3. mand De første 3 måneder af Kontrakten betragtes som en prøveperiode. Ordregiver kan i prøveperioden opsige Kontrakten med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ordregiver er i Kontraktens løbetid, efter prøveperiodens udløb, berettiget til at opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt Ordregiver flytter fra eller lukker en adresse eller dele heraf, kan Ordregiver opsige Kontrakten for denne adresse med 4 måneders varsel til udgangen af en måned Leverandøren skal ved Kontraktens ophør uanset årsagen hertil samarbejde med Ordregiver med henblik på at sikre en glat overdragelse af opgaven til tredjemand. Leverandøren forpligter sig i den forbindelse til at meddele Ordregiver alle relevante oplysninger, som Ordregiver har behov for i forbindelse med Kontraktens ophør og et evt. genudbud af rengøringsopgaven. Leverandøren er ved Kontraktens ophør forpligtet til at oplyse Ordregiver om, hvilke produkter, der er blevet anvendt ved opgavens udførelse med angivelse af navn på produkterne samt leverandørerne af disse. Copyright Servicemægleren A/S Side 7

8 Ved ophør af Kontrakten er det ligeledes leverandørens ansvar, at de opsatte dørmærkater fjernes. Sker dette ikke, er Ordregiver berettiget til at foranledige dørmærkaterne fjernet for leverandørens regning. 15. Kvalitetsvurdering 15.1 Ordregiver forbeholder sig ret til at udføre en stikprøvevis og behovsbetonet kontrol eller få en sådan udført af en fagligt kompetent 3. mand i hele kontraktperioden. En sådan kontrol vil typisk omfatte: Besigtigelse af et repræsentativt antal lokaler for vurdering af lokalernes ryddelighed (brugernes aflevering af lokalerne til rengøring). Kvalitetsbedømmelse af den daglige, ugentlige og periodiske rengøring i henhold til den indgåede aftale foretages efter rengøringens udførelse. Kvalitetsbedømmelse af serviceopgaver, som f.eks. supplering af håndsæbe og toiletpapir, åbning/lukning af døre og vinduer samt slukning af lys efter endt rengøring. Udarbejdelse af skriftlig rapportering med tilhørende kvalitetsbedømmelsesskemaer (dokumentation ved eventuelle fremtidige uoverensstemmelser i forbindelse med de udførte serviceydelser) Kvalitetskontrol forestås af Ordregiver eller af en fagligt kompetent 3. mand hyret af Ordregiver og vil ske ved et nærmere bestemt antal uanmeldte besøg på adressen i løbet af et år, med efterfølgende kvalitetsbedømmelse. 3. mand agerer på vegne af Ordregiver og leverandøren skal således respektere eventuelle krav, som 3. mand måtte fremsætte på vegne af Ordregiver Efter hvert besøg er leverandøren forpligtet til at aflevere en underskrevet bekræftelse på udbedring af eventuelle fejl og mangler til Ordregiver. Afleveres denne bekræftelse ikke indenfor de første 7 arbejdsdage efter rapportens modtagelse hos Ordregiver, udløser dette en bod på kr. 500,- pr. gang, som skal betales til Ordregiver Ved udførelse af kvalitetskontrol vil der blive benyttet en skala der går fra 6-1. Skalaen er som følger: 6. Der observeres ingen mangler i den daglige eller periodiske rengøring. Der er ligeledes ingen fejl i serviceydelsen. Kvaliteten er meget tilfredsstillende. 5. Der observeres enkelte mangler i den daglige rengøring. Der kan være enkelte mindre fejl. Kvaliteten er tilfredsstillende. 4. Der observeres flere mangler ved den daglige rengøring i flere lokaler og enkelte lokaler med mangler i den periodiske rengøring. Der kan være flere, men ikke væsentlige fejl. Kvaliteten er nogenlunde tilfredsstillende. 3. Der observeres en del mangler i den daglige og periodiske rengøring i en del lokaler. Der kan være flere fejl af væsentlig karakter. Kvaliteten er ikke tilfredsstillende. Copyright Servicemægleren A/S Side 8

9 2. Der observeres mange mangler i den daglige og periodiske rengøring i en større del af området. Der er flere fejl af væsentlig karakter. Kvaliteten er uacceptabel. 1. Der observeres store mangler på rengøringskvaliteten i hele eller store dele af området. Manglen omfatter både den daglige og periodiske rengøring. Der er en del væsentlige fejl. Kvaliteten er helt uacceptabel Ved karakterer på 3 eller derunder for en enhed eller dele heraf udløses den konsekvens, at leverandøren skal godskrive Ordregiver en procentdel af den aktuelle månedlige kontraktsum for den pågældende enhed eller dele heraf. Satserne er som følger: 3-tal = 15 % af det månedlige vederlag 2-tal = 20 % af det månedlige vederlag 1-tal = 25 % af det månedlige vederlag Såfremt der ved to på hinanden følgende kvalitetskontroller gives karakterer på 3 eller derunder udløses den konsekvens at leverandøren skal godskrive Ordregiver dobbelte bod af den sidst afgivne karakter. 16. Misligholdelse af Kontrakten eller dele heraf 16.1 Ved misligholdelse, herunder væsentlig misligholdelse, gælder dansk rets almindelige regler herom Det kan få såvel økonomiske som samarbejdsmæssige konsekvenser, hvis leverandøren ikke lever op til den fastlagte servicekvalitet. Konstaterede svigt skal rettes op straks efter påtale og senest i henhold til aftale med Ordregivers kontaktperson Leverandøren skal udstede kreditnota i forhold til type af svigt og længden af den periode, svigtet har fundet sted. En rapport fra Ordregiver eller en fagligt kompetent 3. mand kan udløse økonomisk krav til leverandøren. Omfanget af fejl og mangler vil afhænge af Ordregivers eller 3. mands vurdering Hvis den ene parts væsentlige misligholdelse er udtryk for forhold, der kan berigtiges, kan den part, der påberåber sig misligholdelsen, dog ikke ophæve Kontrakten, medmindre den misligholdende part skriftligt med passende varsel er blevet gjort bekendt med misligholdelsen og opfordret til at afhjælpe denne. Såfremt misligholdelsen herefter ikke afhjælpes inden for den fastsatte frist, vil Kontrakten kunne ophæves En part kan endvidere med 1 måneds varsel opsige Kontrakten til ophør den 1. i en måned, såfremt den anden part gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, der ikke i sig selv hver for sig kan betragtes som væsentlig og dermed hævebegrundende misligholdelse under forudsætning af, at den krævende part gentagne gange berettiget skriftligt har påtalt dette, og den anden part desuagtet ikke retter for sig, således at der er risiko for, at yderligere tilsvarende misligholdelsestilfælde kan indtræde i et ikke ubetydeligt omfang. Copyright Servicemægleren A/S Side 9

10 16.6 Ved væsentlig misligholdelse kan samarbejdet opsiges øjeblikkeligt uden skriftlig advarsel (dette afgøres eventuelt af uvildig 3. person) Som misligholdelse betragtes også den situation, at leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr Ordregiver er i den forbindelse berettiget til én gang årligt at anmode leverandøren om at afgive en tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 17. Sociale klausuler 17.1 Social klausul om ansættelse af arbejdstagere med en vis ledighedsperiode Leverandøren skal sikre, at mindst 1 af de stillinger, der til enhver tid anvendes til at opfylde kontrakten for denne delaftale, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere end 6 måneder Hvis leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan leverandøren efter samtykke fra ordregiver overføre medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde, at kravet om ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end 6 måneder ikke kan opfyldes Hvis leverandøren ikke kan ansætte arbejdstagere, der har været ledige mere end 6 måneder, skal leverandøren rette henvendelse til Viborg Kommunes Jobcenter og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere. Det gælder stillinger, der oprettes eller senere bliver ledige i forbindelse med leverandørens opfyldelse af denne kontrakt Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med en arbejdstager, der har været ledig mere end 6 måneder, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end 8 uger Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af personer med en vis ledighedsperiode er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af stillinger med arbejdstagere med en vis ledighedsperiode vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan ordregiveren hæve kontrakten efter de bestemmelser kontrakten fastlægger Hvis leverandøren ikke overholder pligten til at give meddelelse om manglende besættelse af stillinger med arbejdstagere med en vis ledighed eller til at dokumentere, at kravet om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan ordregiveren hæve kontrakten efter de bestemmelser kontrakten fastlægger. Copyright Servicemægleren A/S Side 10

11 17.2 Social klausul om ansættelse på særlige vilkår af arbejdstagere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Leverandøren skal tilstræbe, at en andel af de stillinger, der til enhver tid anvendes til at opfylde kontrakten for denne delaftale, besættes med arbejdstagere ansat på særlige vilkår. Ved arbejdstagere på særlige vilkår forstås personer under den til enhver tid gældende folkepensionsalder med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte Det vil ikke være i overensstemmelse med hensigten i denne klausul, hvis leverandøren blot foretager ansættelser på særlige vilkår ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte arbejdsopgave. Hvis leverandøren imidlertid ellers må afskedige medarbejdere, kan leverandøren dog overføre medarbejdere fra andre dele af leverandørens virksomhed til at varetage den udbudte arbejdsopgave, hvilket vil betragtes som opfyldelse af formålet Hvis leverandøren ikke umiddelbart kan ansætte medarbejdere, der opfylder betingelserne for ansættelse på særlige vilkår, kan leverandøren rette henvendelse til Viborg Kommunes Jobcenter og anmode om at få formidlet medarbejdere til ansættelse på særlige vilkår Leverandøren skal på anmodning overfor ordregiver redegøre for hvilke ansættelser på særlige vilkår af arbejdstagere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der til enhver tid anvendes til at opfylde denne kontrakt - alternativt redegøre for, hvad leverandøren har foretaget sig i bestræbelserne på at sikre ansættelse af sådanne medarbejdere Social klausul om personalepolitik Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en skriftlig formuleret personalepolitik - med særlig fokus på arbejdsmiljøet. Politikken, der skal være gældende for ansættelserne på den udbudte arbejdsopgave, skal særligt have til formål at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, at forebygge nedslidning samt at fastholde arbejdskraften. Personalepolitikken skal som minimum indeholde elementer om: Medarbejderindflydelse samarbejdsudvalg/med-udvalg Seniorpolitiske elementer - fastholdelse af seniorer Mangfoldighed - rummelighed og socialt ansvar Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Forebyggelse og håndtering af arbejdsskader Sundhedsfremme Personalepolitikken skal mindst gælde for den aftalte kontraktperiode. Copyright Servicemægleren A/S Side 11

12 Leverandøren skal dokumentere, at der er formuleret en skriftlig personalepolitik, jf. ovenfor. Personalepolitikken skal foreligge i løbet af det første halvår af kontraktperioden, og dokumenteres overfor ordregiver. Leverandøren skal årligt dokumentere, at virksomheden arbejder med ovennævnte personalepolitiske elementer - dette kan eksempelvis ske ved fremlæggelse af dagsordener fra samarbejdsudvalgsmøder, personalemøder m.v Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende udfærdigelse af en personalepolitik samt udmøntning heraf er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende udfærdigelse af en personalepolitik samt udmøntning heraf vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan ordregiveren hæve kontrakten efter kontraktens bestemmelser herom. 18. Ændringer i rengøringsopgavens udførelse 18.1 Såfremt rengøringstidspunktet skal ændres midlertidigt på grund af møde eller lignende, skal dette varsles med minimum 7 dage til leverandøren Såfremt rengøringstidspunktet skal ændres permanent, skal dette varsles med minimum en måneds varsel til leverandøren Sparet tid ved kortvarige lukninger (14 dage eller mindre) skal efter nærmere aftale med kontaktpersonen anvendes i henhold til Ordregivers aktuelle anvisninger Såfremt rengøringen ikke kan udføres som følge af længerevarende lukninger (mere end 14 dage) af lokaler eller afdelinger hos Ordregiver, skal der ydes refusion på 90 % af vederlaget for den del af området, der lukkes. Lukninger skal varsles min. 1 måned i forvejen. Kreditnota fremsendes uopfordret til Ordregiver Såfremt der forekommer pludseligt opståede situationer, såsom brand eller lignende, som gør at aktiviteterne på enheden må flyttes skal rengøringsydelsen flyttes med over til en ny lokation i samme geografiske område som enheden var placeret i (samme delaftale). 19. Udvidelse og reduktion i Kontrakten 19.1 Til brug ved udvidelse og reduktion af Kontraktens omfang med hensyn til rengøringsareal, fastsættes priser på nedenstående 10 typer lokalekategorier under tilbudslisten. Ved ændring af behovet for rengøring (rengøringsareal) kan de afgivne m²-priser ved udvidelse eller reduktion vedrørende rengøringsareal kun i ekstraordinære situationer overskrides og først efter aftale med Ordregiver. Eksempel på en sådan situation kan være, hvor der kommer en bygning til, som kun indeholder ganske få lokaler og ligger placeret langt fra andre rengøringsarealer. Type 1 Toiletter/omklædning (vådrum). Type 2 Kontor/mødelokaler. Type 3 Gangarealer/fællesarealer m.v. Type 4 Frokoststuer/kantiner. Type 5 Trapper m.v. Type 6 Depoter og andre lokaler der rengøres 1 x ugentlig. Copyright Servicemægleren A/S Side 12

13 Type 7 Indgangspartier. Type 8 Undervisningslokaler. Type 9 Gruppe-, lege-, hobby-, pude- & fællesrum. Type 10 Gymnastiksale Ved ændring af behovet for rengøring (rengøringsprogrammer) i de enkelte lokaler kan de afgivne m²-priser ved udvidelse eller reduktion vedrørende rengøringsareal kun i ekstraordinære situationer overskrides og først efter aftale med Ordregiver Ved ændringer i antallet af enheder som følge af Ordregivers opførelse, overtagelse, afståelse eller lukning af enheder, skal de i tilbudslisten angivne priser benyttes som beregningsgrundlag ved udvidelse eller reduktion vedrørende rengøringsareal. Ved udvidelse af antallet af enheder må m²-prisen kun i ekstraordinære situationer overskride den gennemsnitlige m²-pris for enheder af samme type i tilbudslisten og først efter aftale med Ordregiver. 20. Force majeure 20.1 I tilfælde af force majeure, hvorved også forstås strejker (lovlige såvel som overenskomststridige) eller lockouts (gælder ikke overenskomststridige), er parten ikke forpligtet til at levere sine ydelser, så længe force majeure situationen består. Den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, er forpligtet til straks at underrette den anden part om årsagen samt forventet varighed I tilfælde af force majeure er Ordregiver berettiget til en reduktion af vederlaget svarende til den samlede pris for antallet af sparede rengøringstimer i den periode, force majeure situationen har bestået. 21. Tavshedspligt 21.1 Leverandøren og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt for så vidt angår alle oplysninger, som leverandøren og dennes medarbejdere måtte komme i besiddelse af i forbindelse med opfyldelse af nærværende Kontrakt. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt kan medføre bortvisning af den pågældende medarbejder fra arbejdsstedet. Tavshedspligten er tillige gældende efter Kontraktens ophør uanset årsagen til ophøret Leverandøren er på Ordregivers anmodning forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere, der færdes i bygningen, underskriver en tavshedserklæring udarbejdet af Ordregiver. 22. Overdragelse 22.1 Leverandøren kan, efter kontraktens indgåelse, ikke uden forudgående skriftlig samtykke fra Ordregiver overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale til tredjemand Leverandøren afholder egne udgifter, der måtte være forbundet med en eventuel overdragelse Ordregiver kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt til en offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller som i det væsentligste drives for offentlige midler. Copyright Servicemægleren A/S Side 13

14 23. Lovvalg, aftalesprog og værneting 23.1 Kontrakten er underlagt dansk ret og aftalesproget er dansk Værneting for eventuelle tvister mellem Parterne er en dansk domstol valgt af Ordregiver. 24. Underskrift Nærværende Kontrakt oprettes i 2 enslydende underskrevne eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar opbevares hos Ordregiver og 1 eksemplar hos leverandøren. Bynavn, den Dato & år For Ordregiver: Bynavn, den Dato & år For leverandøren: Copyright Servicemægleren A/S Side 14

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Udbud af rengøring VitaPark Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Indledning Odder Kommune udbyder hermed opgaven med rengøring i Bygningskomplekset VitaPark, beliggende Randlevvej 2, 8300 Odder.. Rengøringen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 0. Definitioner... 2 1. Kontraktparter... 3 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring... 3 3. Kontraktens ydelser og omfang... 4 4. Kontraktperiode...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

J. nr.: 25087. Betinget kontrakt. Levering af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Betinget kontrakt. Levering af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Betinget kontrakt Levering af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Kontraktgrundlag 3 2.1 Kontrakt og bilag 3 2.2 Ordregivers hæveret 4 2.3 Ændringer 4 2.4 Underleverandører

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Rengøring og vinduespolering

Rengøring og vinduespolering Rengøring og vinduespolering I henhold til den medsendte udbudsbeskrivelse tilbyder undertegnede at udføre de beskrevne rengørings- og vinduespoleringsopgaver på de i tilbudslisten angivne vilkår. Virksomhedsnavn:

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere