BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem"

Transkript

1 BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade Aarhus C EAN-nr ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN] [ADRESSE] [CVR-nr.] ( Ejendomsmægler ) vedrørende ejendomsmæglerbistand til udlejning af ca m 2 Multimediehuset. i

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalens parter Aftalens baggrund Aftalegrundlag Lejevilkår m.v Ejendomsmæglers ydelser m.v Nøglepersoner Kontaktperson hos Aarhus Kommune, Multimediehuset Honorar Tilkøb Udlæg Samarbejde med tredjemand Betalingsbetingelser Varighed og opsigelse Forsikring Misligholdelse Arbejdsklausul Personale- og uddannelsespolitik Fortrolighed m.v Overdragelse af Aftalen Tvister Bilag Underskrifter Side 2 af 14

3 1. Aftalens parter Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade Aarhus C ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN] [ADRESSE] [CVR-nr.] ("Ejendomsmægler") hver for sig "Part" og sammen "Parterne" har indgået aftale om, at Ejendomsmægler skal varetage udlejning af ca m 2 i Multimediehuset ("Aftalen"). 2. Aftalens baggrund 2.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset udbød den 9. maj 2012 ejendomsmæglerbistand til udlejning af ca m 2 i Multimediehuset, som Ejendomsmægler vandt. 2.2 Aftalen er indgået i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelse [NR. ÅR] offentliggjort i EU Tidende den [DATO] Aftalegrundlag 3.1 Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter: Aftalen Udbudsbetingelser med bilag 1-4 af 9. maj 2012 og besvarelse af spørgsmål af [DATO] 2012, jf. bilag Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012, jf. bilag Dansk Ejendomsmæglerforening Standardbestemmelser Erhverv version 06.06, jf. bilag I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de nævnte dokumenter gælder dokumenterne i ovennævnte rækkefølge. Side 3 af 14

4 3.3 Ejendomsmægler erklærer ved sin underskrift af Aftalen, at dennes tilbud opfylder mindstekravene i udbudsmaterialet (bilag 3.1.2). 3.4 Enhver efterfølgende ændring af Aftalen, herunder aftaler om mer- eller mindreydelser skal indgås skriftligt og være underskrevet af begge Parter for at være gældende Mer- eller mindreydelser må ikke påbegyndes henholdsvis effektueres uden Aarhus Kommune, Multimediehuset s forudgående skriftlige accept og kan kun gennemføres, i det omfang udbudsreglerne giver mulighed herfor. 3.5 Aarhus Kommune, Multimediehuset, kan afvise at betale for ekstraydelser, i det omfang sådanne ikke forudgående er skriftligt accepteret af Aarhus Kommune, Multimediehuset. 4. Lejevilkår m.v. 4.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset fastsætter umiddelbart efter Aftalens indgåelse, og før Ejendomsmægler påbegynder udlejningsbestræbelserne, efter anbefaling og oplæg fra Ejendomsmægler, lejerkategorier, anvendelse af lejemålene, indflytningstakt, og lejevilkår i øvrigt. 5. Ejendomsmæglers ydelser m.v. 5.1 Ejendomsmægler skal foranledige, at ca m 2 i Multimediehuset indtegnet på de som bilag 5.1 vedlagte rumskemaer udlejes ( Lejemålene ). 5.2 Ejendomsmægler skal levere samtlige de ydelser, der er fastsat i kravspecifikationen, jf. bilag 3.1.2, som nærmere præciseret i Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012, jf. bilag ( Opgaven ) Ejendomsmægler skal som en del af sin ydelse rapportere om udviklingen i udlejningsbestræbelserne, når Aarhus Kommune, Multimediehuset anmoder herom. 5.3 Ejendomsmægler indestår for, at Opgaven er af høj kvalitet og opfylder god skik og relevante branchestandarder samt de til enhver tid gældende love, herunder men ikke begrænset til erhvervslejeloven, standardnormer og myndighedspraksis m.v Ejendomsmægler er forpligtet til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at Opgaven til Side 4 af 14

5 stadighed løses i overensstemmelse med den løsningsbeskrivelse, der er beskrevet i Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012, jf. bilag Ejendomsmægler skal foreligge enhver potentiel lejer til Aarhus Kommune, Multimediehusets godkendelse Aarhus Kommune, Multimediehuset er ikke forpligtet til at acceptere en given lejer. 5.5 Ejendomsmægler kan ikke forpligte Aarhus Kommune, Multimediehuset over for tredjemand. 6. Nøglepersoner 6.1 Følgende personer udgør Ejendomsmæglers nøglepersoner ("Nøglepersoner"): [NAVN + TITEL + FUNKTION] [NAVN + TITEL + FUNKTION] 6.2 Ejendomsmægleren skal anvende Nøglepersonerne til udførelse af Opgaven. 6.3 Nøglepersoner kan kun udskiftes efter forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune, Multimediehuset, og kun såfremt den pågældende har lovligt forfald i form af sygdom, orlov eller dermed ligestillede forhold, eller den pågældende ophører sin ansættelse hos Ejendomsmægler. 6.4 Såfremt den nye medarbejder har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige Nøgleperson, kan Aarhus Kommune, Multimediehuset ikke nægte at godkende udskiftningen af Nøglepersoner. Ejendomsmægleren skal ved at fremlægge CV dokumentere, at en ny medarbejder til erstatning for en Nøgleperson har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige. 6.5 Udskifter Ejendomsmægler Nøglepersoner uden Aarhus Kommune, Multimediehuset forudgående skriftlige accept, foreligger der væsentlig misligholdelse af Aftalen, og Aarhus Kommune, Multimediehuset er berettiget til at ophæve Aftalen. 7. Kontaktperson hos Aarhus Kommune, Multimediehuset 7.1 Aarhus Kommune, Multimediehusets kontaktperson er Side 5 af 14

6 Projektchef Niels Vad Sørensen Telefonnummer: Honorar 8.1 Ejendomsmægler oppebærer for Opgaven et fast honorar på [***] % af basislejen, såfremt Lejemålene helt/delvist i Aftalens løbetid bliver udlejet som følge af Ejendomsmæglers bestræbelser. Honoraret tillægges moms Basislejen opgøres som den årlige leje i DKK for det enkelte lejemål med tillæg af driftsudgifter (dog ekskl. energiforbrug og moms), idet der ved honorarberegningen ses bort fra eventuelle introduktions- eller andre lejerabatter i de første tre år af det enkelte lejemål Såfremt der er oppebåret et arbejdsvederlag, jf. punkt 8.2.2, får så vidt angår det enkelte lejemål, reduceres honoraret, jf. punkt 8.1, med et sådant arbejdsvederlag. 8.2 Afvisning af lejer Det står Aarhus Kommune, Multimediehuset frit for at forkaste en lejer, som Ejendomsmægler præsenterer for Aarhus Kommune, Multimediehuset Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset ikke accepterer en lejer, oppebærer Ejendomsmægler et arbejdsvederlag for de ydelser, som Ejendomsmægler har leveret under betingelse af, at lejer opfylder de vilkår, der er fastsat, jf. punkt 4.1 og under betingelse af, at punkt 8.3 ikke finder anvendelse Arbejdsvederlaget opgøres på følgende måde, kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, som den præsenterede lejer vil leje Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning som følge af, at Aarhus Kommune, Multimediehuset forkaster en lejer, jf. dog punkt 10. Side 6 af 14

7 8.3 Kommunal eller kommunal støttet institution Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset beslutter selv at disponere helt/delvist over Lejemålene til en kommunal eller kommunal støttet institution i Aftalens løbetid, og Aarhus Kommune, Multimediehuset disponerer over maksimalt m 2, er Ejendomsmægler ikke berettiget til honorar eller nogen anden form for vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning i den forbindelse, uanset om de vilkår, der er fastsat, jf. punkt 4.1, er opfyldt Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset beslutter selv at disponere helt/delvist over Lejemålene til en kommunal eller kommunal støttet institution i Aftalens løbetid, og Aarhus Kommune, Multimediehuset disponerer over mere end m 2, oppebærer Ejendomsmægler et arbejdsvederlag for de ydelser, som Ejendomsmægler har leveret i forhold til det/disse lejemål. Det er en betingelse, at Ejendomsmægler faktisk har leveret ydelser vedrørende det/de lejemål, som Aarhus Kommune beslutter selv at disponere over Arbejdsvederlaget opgøres på følgende måde, kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2 ud over m 2, som Aarhus Kommune, Multimediehuset selv disponerer over Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning som følge af, at Aarhus Kommune, Multimediehuset vælger selv at disponere over ét/flere lejemål, jf. dog punkt Tredjemand præsenterer lejer for Aarhus Kommune, Multimediehuset Såfremt tredjemand præsenterer en lejer for Aarhus Kommune, Multimediehuset, og Ejendomsmægler ikke samarbejder med tredjemand, er Aarhus Kommune under iagttagelse af udbudsreglerne - berettiget til at indgå aftale med den præsenterede lejer Ejendomsmægler oppebærer et arbejdsvederlag for de ydelser, som Ejendomsmægler har leveret i forhold til det/disse lejemål. Det er en betingelse, at Ejendomsmægler faktisk har leveret ydelser vedrørende det/de lejemål, som Aarhus Kommune, Multimedihuset udlejer til en lejer præsenteret af tredjemand. Side 7 af 14

8 Arbejdsvederlaget opgøres på følgende måde, kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, som den præsenterede lejer indgår lejeaftale med Aarhus Kommune, Multimediehuset om Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning som følge af, at Aarhus Kommune, Multimediehuset indgår aftale med en lejer præsenteret af tredjemand, jf. dog punkt Opsigelse af Aftalen Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset opsiger Aftalen, jf. punkt 13, er Ejendomsmægler berettiget til et samlet arbejdsvederlag på kr ,00 ekskl. moms, svarende til kr. 50,00 pr. m 2. Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning, jf. dog punkt Såfremt et/eller flere af Lejemålene er udlejet på opsigelsestidspunktet og/eller Aarhus Kommune, Multimediehuset har disponeret over et/flere af Lejemålene, jf. punkt 8.3, reduceres arbejdsvederlaget, jf. punkt 8.6.1, med kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, der er udlejet og/eller disponeret over på opsigelsestidspunktet. Arbejdsvederlaget reduceres derudover med arbejdsvederlag oppebåret i henhold til punkt Endelig reduceres arbejdsvederlaget med kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, der er udlejet via tredjemand, jf. punkt Udlejning efter opsigelse af Aftalen Såfremt Lejemålene/ét af Lejemålene inden for en periode på 1 måned efter opsigelsen fra Aarhus Kommune, Multimediehusets side måtte blive udlejet til en lejer, der fremgår af den i Aftalen punkt omtalte liste, og som Ejendomsmægler har været i kontakt med i Aftalens løbetid, og som er meddelt Aarhus Kommune, Multimediehuset, er Ejendomsmægler berettiget til et honorar beregnet i overensstemmelse med punkt 8.1 med fradrag af arbejdsvederlag udbetalt i henhold til punkt og punkt og punkt 8.5 samt med fradrag af en forholdsmæssig andel af det udbetalte arbejdsvederlag, jf. punkt Ejendomsmægler udarbejder senest 2 hverdage efter Aftalens opsigelse en liste over de potentielle lejere, som Ejendomsmægler har været i kontakt med i Aftalens løbetid, og som er Side 8 af 14

9 meddelt Aarhus Kommune, Multimediehuset. Listen kan maksimalt omfatte 5 lejeremner. 8.8 Ejendomsmæglers opsigelse/aarhus Kommune, Multimediehusets ophævelse Opsiger Ejendomsmægler Aftalen, jf. punkt 13, eller ophæver Aarhus Kommune, Multimediehuset Aftalen som følge af misligholdelse, er Ejendomsmægler ikke berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning, jf. dog punkt Såfremt Lejemålene/ét af Lejemålene inden for en periode på 1 måned efter opsigelsen fra Ejendomsmæglers side/ophævelsen fra Aarhus Kommune, Multimediehusets side måtte blive udlejet til en lejer, som Ejendomsmægler har været i kontakt med i Aftalens løbetid, og som er meddelt Aarhus Kommune, Multimediehuset, er Ejendomsmægler ikke berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning. 9. Tilkøb 9.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset kan foretage tilkøb til Opgaven til en fast timepris på kr. [***] ekskl. moms, uanset medarbejderkategori i overensstemmelse med proceduren beskrevet i punkt Timeprisen reguleres ikke i Aftalens løbetid. 10. Udlæg 10.1 Ejendomsmægler er berettiget til refusion af aftalte markedsføringsomkostninger dog maksimalt for et beløb svarende til kr ,00 ekskl. moms ( Markedsføringsomkostningerne ) Ejendomsmæglers afholdelse af Markedsføringsomkostningerne forudsætter en forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune, Multimediehuset Refusion af markedsføringsomkostninger ud over kr ,00 ekskl. moms forudsætter en forudgående skriftlig aftale mellem Parterne Aarhus Kommune refunderer Ejendomsmæglers udlæg uden tillæg til indhentelse af nødvendig dokumentation under for- Side 9 af 14

10 udsætning af, at Parterne har indgået en forudgående skriftlig aftale herom. 11. Samarbejde med tredjemand 11.1 Ejendomsmægler forpligter sig til i videst muligt omfang at samarbejde med tredjemand, herunder men ikke begrænset til andre ejendomsmæglere, med henblik på at kunne præsentere potentielle lejere for Aarhus Kommune. 12. Betalingsbetingelser 12.1 Ejendomsmægler er berettiget til at sende faktura på honorar for udlejning af et lejemål, når lejer har indbetalt aftalt depositum og første kvartals leje eller stillet eventuel aftalt sikkerhed over for Aarhus Kommune, Multimediehuset i overensstemmelse med en endelig og underskrevet ubetinget lejekontrakt Eventuelt arbejdsvederlag, jf. punkt 8, er Ejendomsmægler berettiget til at fakturere ved Aftalens ophør, jf. punkt Ejendomsmægler er berettiget til at sende faktura på eventuelle tilkøbte ydelser og markedsføringsomkostninger samt dokumentationsomkostninger, jf. punkt 10, når ydelserne er leveret til Aarhus Kommune Fakturaer skal sendes elektronisk, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. og bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts Faktura skal stiles til Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus, Møllegade 1, 8000 Aarhus C, EAN nr Ejendomsmæglers CVR-nr. skal fremgå af fakturaen Aarhus Kommune, Multimediehuset, betaler ikke fakturagebyr Betalingsfristen er fakturadatoen plus 30 dage. Afsendelse af betaling fra Aarhus Kommune, Multimediehuset, på forfaldsdagen er rettidig. Falder sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag Aarhus Kommune, Multimediehuset er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Side 10 af 14

11 13. Varighed og opsigelse 13.1 Aftalen ophører uden opsigelse, når Lejemålene er udlejet Aftalen er uopsigelig for Ejendomsmægler indtil den 31. december 2014, hvorefter Ejendomsmægler kan opsige Aftalen med 1 måneds varsel Aarhus Kommune, Multimediehuset kan opsige Aftalen med 1 måneds varsel i Aftalens løbetid. 14. Forsikring 14.1 Ejendomsmægler er forsikret med professionel ansvarsforsikring hos [***] under police nr. [***], jf. bilag Misligholdelse 15.1 Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssig afslag, erstatningsansvar m.v Enhver af Parterne kan ophæve Aftalen, såfremt den anden Part væsentligt misligholder Aftalen, eller såfremt Aftalen gentagne gange overtrædes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse. 16. Arbejdsklausul 16.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset ønsker med henvisning til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter at sikre gode vilkår for medarbejderne hos såvel Ejendomsmægler som eventuelle underrådgivere. Ejendomsmægler forpligter sig derfor til at sikre, at de medarbejdere, som Ejendomsmægler og/eller eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på Opgavens udførelse ("Medarbejderne"), har løn, arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, i henhold til (i) kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale område, (ii) bindende fortolkning af sådan kollektiv overenskomst, eksempelvis i form af en voldgiftskendelse, (iii) nationale love eller (iv) administrative forskrifter. Overholder Ejendomsmægler ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn m.v. fra Medarbejderne overfor Side 11 af 14

12 Ejendomsmægler og/eller eventuelle underrådgivere, foreligger der væsentlig misligholdelse af Aftalen. Aarhus Kommune, Multimediehuset kan som følge af misligholdelsen efter eget valg vælge at hæve Aftalen eller tilbageholde honorar med henblik på at sikre Medarbejderne den nævnte løn, arbejdstid og andre ansættelsesvilkår. Aarhus Kommune, Multimediehuset, kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og ansættelsesvilkår for Medarbejderne lever op til det i denne bestemmelse fastsatte. Ejendomsmægler skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underrådgiveres medarbejdere. Dokumentationen skal være Aarhus Kommune, Multimediehuset, i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets afsendelse til Ejendomsmægler. Relevant dokumentation kan være, fx lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 17. Personale- og uddannelsespolitik 17.1 Ejendomsmægler skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, som skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på Opgaven. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for den tidsperiode, det tager at udføre Opgaven. Ejendomsmægler skal på Aarhus Kommune, Multimediehusets anmodning orientere kommunen om personalepolitikken og dens udmøntning Såfremt Ejendomsmægler ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune, Multimediehuset stille krav om en uddybende redegørelse fra Ejendomsmægler Såfremt Ejendomsmægler fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune, Multimediehuset meddele Ejendomsmægler, at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af Aftalen. 18. Fortrolighed m.v Ejendomsmægler skal behandle oplysninger modtaget i forbindelse med Opgavens udførelse fortroligt. Side 12 af 14

13 18.2 Ejendomsmægler kan kun efter forudgående skriftlig accept fra Aarhus Kommune, Multimediehuset, bruge Aftalen som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. 19. Overdragelse af Aftalen 19.1 Ejendomsmægler er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Aftalen til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Aarhus Kommune, Multimediehuset og kun under overholdelse af udbudsreglerne. 20. Tvister 20.1 Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at løse tvisten i mindelighed Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aarhus. 21. Bilag Bilag Udbudsbetingelser med bilag 1-4 af 9.maj 2012 og besvarelse af spørgsmål af [DATO] 2012 Bilag Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012 Bilag Dansk Ejendomsmæglerforening Standardbestemmelser Erhverv version Bilag 5.1 Rumskemaer Bilag 14.1 Forsikringspolice 22. Underskrifter 22.1 Aftalen underskrives i to enslydende originale eksemplarer, hvoraf hver af Parterne opbevarer det ene. For Aarhus Kommune, Multimediehuset Sted og dato Sted og dato Navn Navn Side 13 af 14

14 For Ejendomsmægler Sted og dato Sted og dato Navn Navn Side 14 af 14

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem Aarhus Maj 2016 Sagsnr. 063547-0001 psj/cen/dla Kontrakt Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt mellem Projektselskabet ApS CVR.nr.: 98 13 31 00 Rummelig imidt c/o

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere