BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem"

Transkript

1 BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade Aarhus C EAN-nr ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN] [ADRESSE] [CVR-nr.] ( Ejendomsmægler ) vedrørende ejendomsmæglerbistand til udlejning af ca m 2 Multimediehuset. i

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalens parter Aftalens baggrund Aftalegrundlag Lejevilkår m.v Ejendomsmæglers ydelser m.v Nøglepersoner Kontaktperson hos Aarhus Kommune, Multimediehuset Honorar Tilkøb Udlæg Samarbejde med tredjemand Betalingsbetingelser Varighed og opsigelse Forsikring Misligholdelse Arbejdsklausul Personale- og uddannelsespolitik Fortrolighed m.v Overdragelse af Aftalen Tvister Bilag Underskrifter Side 2 af 14

3 1. Aftalens parter Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade Aarhus C ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN] [ADRESSE] [CVR-nr.] ("Ejendomsmægler") hver for sig "Part" og sammen "Parterne" har indgået aftale om, at Ejendomsmægler skal varetage udlejning af ca m 2 i Multimediehuset ("Aftalen"). 2. Aftalens baggrund 2.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset udbød den 9. maj 2012 ejendomsmæglerbistand til udlejning af ca m 2 i Multimediehuset, som Ejendomsmægler vandt. 2.2 Aftalen er indgået i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelse [NR. ÅR] offentliggjort i EU Tidende den [DATO] Aftalegrundlag 3.1 Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter: Aftalen Udbudsbetingelser med bilag 1-4 af 9. maj 2012 og besvarelse af spørgsmål af [DATO] 2012, jf. bilag Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012, jf. bilag Dansk Ejendomsmæglerforening Standardbestemmelser Erhverv version 06.06, jf. bilag I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de nævnte dokumenter gælder dokumenterne i ovennævnte rækkefølge. Side 3 af 14

4 3.3 Ejendomsmægler erklærer ved sin underskrift af Aftalen, at dennes tilbud opfylder mindstekravene i udbudsmaterialet (bilag 3.1.2). 3.4 Enhver efterfølgende ændring af Aftalen, herunder aftaler om mer- eller mindreydelser skal indgås skriftligt og være underskrevet af begge Parter for at være gældende Mer- eller mindreydelser må ikke påbegyndes henholdsvis effektueres uden Aarhus Kommune, Multimediehuset s forudgående skriftlige accept og kan kun gennemføres, i det omfang udbudsreglerne giver mulighed herfor. 3.5 Aarhus Kommune, Multimediehuset, kan afvise at betale for ekstraydelser, i det omfang sådanne ikke forudgående er skriftligt accepteret af Aarhus Kommune, Multimediehuset. 4. Lejevilkår m.v. 4.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset fastsætter umiddelbart efter Aftalens indgåelse, og før Ejendomsmægler påbegynder udlejningsbestræbelserne, efter anbefaling og oplæg fra Ejendomsmægler, lejerkategorier, anvendelse af lejemålene, indflytningstakt, og lejevilkår i øvrigt. 5. Ejendomsmæglers ydelser m.v. 5.1 Ejendomsmægler skal foranledige, at ca m 2 i Multimediehuset indtegnet på de som bilag 5.1 vedlagte rumskemaer udlejes ( Lejemålene ). 5.2 Ejendomsmægler skal levere samtlige de ydelser, der er fastsat i kravspecifikationen, jf. bilag 3.1.2, som nærmere præciseret i Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012, jf. bilag ( Opgaven ) Ejendomsmægler skal som en del af sin ydelse rapportere om udviklingen i udlejningsbestræbelserne, når Aarhus Kommune, Multimediehuset anmoder herom. 5.3 Ejendomsmægler indestår for, at Opgaven er af høj kvalitet og opfylder god skik og relevante branchestandarder samt de til enhver tid gældende love, herunder men ikke begrænset til erhvervslejeloven, standardnormer og myndighedspraksis m.v Ejendomsmægler er forpligtet til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at Opgaven til Side 4 af 14

5 stadighed løses i overensstemmelse med den løsningsbeskrivelse, der er beskrevet i Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012, jf. bilag Ejendomsmægler skal foreligge enhver potentiel lejer til Aarhus Kommune, Multimediehusets godkendelse Aarhus Kommune, Multimediehuset er ikke forpligtet til at acceptere en given lejer. 5.5 Ejendomsmægler kan ikke forpligte Aarhus Kommune, Multimediehuset over for tredjemand. 6. Nøglepersoner 6.1 Følgende personer udgør Ejendomsmæglers nøglepersoner ("Nøglepersoner"): [NAVN + TITEL + FUNKTION] [NAVN + TITEL + FUNKTION] 6.2 Ejendomsmægleren skal anvende Nøglepersonerne til udførelse af Opgaven. 6.3 Nøglepersoner kan kun udskiftes efter forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune, Multimediehuset, og kun såfremt den pågældende har lovligt forfald i form af sygdom, orlov eller dermed ligestillede forhold, eller den pågældende ophører sin ansættelse hos Ejendomsmægler. 6.4 Såfremt den nye medarbejder har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige Nøgleperson, kan Aarhus Kommune, Multimediehuset ikke nægte at godkende udskiftningen af Nøglepersoner. Ejendomsmægleren skal ved at fremlægge CV dokumentere, at en ny medarbejder til erstatning for en Nøgleperson har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige. 6.5 Udskifter Ejendomsmægler Nøglepersoner uden Aarhus Kommune, Multimediehuset forudgående skriftlige accept, foreligger der væsentlig misligholdelse af Aftalen, og Aarhus Kommune, Multimediehuset er berettiget til at ophæve Aftalen. 7. Kontaktperson hos Aarhus Kommune, Multimediehuset 7.1 Aarhus Kommune, Multimediehusets kontaktperson er Side 5 af 14

6 Projektchef Niels Vad Sørensen Telefonnummer: Honorar 8.1 Ejendomsmægler oppebærer for Opgaven et fast honorar på [***] % af basislejen, såfremt Lejemålene helt/delvist i Aftalens løbetid bliver udlejet som følge af Ejendomsmæglers bestræbelser. Honoraret tillægges moms Basislejen opgøres som den årlige leje i DKK for det enkelte lejemål med tillæg af driftsudgifter (dog ekskl. energiforbrug og moms), idet der ved honorarberegningen ses bort fra eventuelle introduktions- eller andre lejerabatter i de første tre år af det enkelte lejemål Såfremt der er oppebåret et arbejdsvederlag, jf. punkt 8.2.2, får så vidt angår det enkelte lejemål, reduceres honoraret, jf. punkt 8.1, med et sådant arbejdsvederlag. 8.2 Afvisning af lejer Det står Aarhus Kommune, Multimediehuset frit for at forkaste en lejer, som Ejendomsmægler præsenterer for Aarhus Kommune, Multimediehuset Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset ikke accepterer en lejer, oppebærer Ejendomsmægler et arbejdsvederlag for de ydelser, som Ejendomsmægler har leveret under betingelse af, at lejer opfylder de vilkår, der er fastsat, jf. punkt 4.1 og under betingelse af, at punkt 8.3 ikke finder anvendelse Arbejdsvederlaget opgøres på følgende måde, kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, som den præsenterede lejer vil leje Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning som følge af, at Aarhus Kommune, Multimediehuset forkaster en lejer, jf. dog punkt 10. Side 6 af 14

7 8.3 Kommunal eller kommunal støttet institution Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset beslutter selv at disponere helt/delvist over Lejemålene til en kommunal eller kommunal støttet institution i Aftalens løbetid, og Aarhus Kommune, Multimediehuset disponerer over maksimalt m 2, er Ejendomsmægler ikke berettiget til honorar eller nogen anden form for vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning i den forbindelse, uanset om de vilkår, der er fastsat, jf. punkt 4.1, er opfyldt Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset beslutter selv at disponere helt/delvist over Lejemålene til en kommunal eller kommunal støttet institution i Aftalens løbetid, og Aarhus Kommune, Multimediehuset disponerer over mere end m 2, oppebærer Ejendomsmægler et arbejdsvederlag for de ydelser, som Ejendomsmægler har leveret i forhold til det/disse lejemål. Det er en betingelse, at Ejendomsmægler faktisk har leveret ydelser vedrørende det/de lejemål, som Aarhus Kommune beslutter selv at disponere over Arbejdsvederlaget opgøres på følgende måde, kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2 ud over m 2, som Aarhus Kommune, Multimediehuset selv disponerer over Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning som følge af, at Aarhus Kommune, Multimediehuset vælger selv at disponere over ét/flere lejemål, jf. dog punkt Tredjemand præsenterer lejer for Aarhus Kommune, Multimediehuset Såfremt tredjemand præsenterer en lejer for Aarhus Kommune, Multimediehuset, og Ejendomsmægler ikke samarbejder med tredjemand, er Aarhus Kommune under iagttagelse af udbudsreglerne - berettiget til at indgå aftale med den præsenterede lejer Ejendomsmægler oppebærer et arbejdsvederlag for de ydelser, som Ejendomsmægler har leveret i forhold til det/disse lejemål. Det er en betingelse, at Ejendomsmægler faktisk har leveret ydelser vedrørende det/de lejemål, som Aarhus Kommune, Multimedihuset udlejer til en lejer præsenteret af tredjemand. Side 7 af 14

8 Arbejdsvederlaget opgøres på følgende måde, kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, som den præsenterede lejer indgår lejeaftale med Aarhus Kommune, Multimediehuset om Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning som følge af, at Aarhus Kommune, Multimediehuset indgår aftale med en lejer præsenteret af tredjemand, jf. dog punkt Opsigelse af Aftalen Såfremt Aarhus Kommune, Multimediehuset opsiger Aftalen, jf. punkt 13, er Ejendomsmægler berettiget til et samlet arbejdsvederlag på kr ,00 ekskl. moms, svarende til kr. 50,00 pr. m 2. Ejendomsmægler er ikke herudover berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning, jf. dog punkt Såfremt et/eller flere af Lejemålene er udlejet på opsigelsestidspunktet og/eller Aarhus Kommune, Multimediehuset har disponeret over et/flere af Lejemålene, jf. punkt 8.3, reduceres arbejdsvederlaget, jf. punkt 8.6.1, med kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, der er udlejet og/eller disponeret over på opsigelsestidspunktet. Arbejdsvederlaget reduceres derudover med arbejdsvederlag oppebåret i henhold til punkt Endelig reduceres arbejdsvederlaget med kr. 50,00 ekskl. moms pr. m 2, der er udlejet via tredjemand, jf. punkt Udlejning efter opsigelse af Aftalen Såfremt Lejemålene/ét af Lejemålene inden for en periode på 1 måned efter opsigelsen fra Aarhus Kommune, Multimediehusets side måtte blive udlejet til en lejer, der fremgår af den i Aftalen punkt omtalte liste, og som Ejendomsmægler har været i kontakt med i Aftalens løbetid, og som er meddelt Aarhus Kommune, Multimediehuset, er Ejendomsmægler berettiget til et honorar beregnet i overensstemmelse med punkt 8.1 med fradrag af arbejdsvederlag udbetalt i henhold til punkt og punkt og punkt 8.5 samt med fradrag af en forholdsmæssig andel af det udbetalte arbejdsvederlag, jf. punkt Ejendomsmægler udarbejder senest 2 hverdage efter Aftalens opsigelse en liste over de potentielle lejere, som Ejendomsmægler har været i kontakt med i Aftalens løbetid, og som er Side 8 af 14

9 meddelt Aarhus Kommune, Multimediehuset. Listen kan maksimalt omfatte 5 lejeremner. 8.8 Ejendomsmæglers opsigelse/aarhus Kommune, Multimediehusets ophævelse Opsiger Ejendomsmægler Aftalen, jf. punkt 13, eller ophæver Aarhus Kommune, Multimediehuset Aftalen som følge af misligholdelse, er Ejendomsmægler ikke berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning, jf. dog punkt Såfremt Lejemålene/ét af Lejemålene inden for en periode på 1 måned efter opsigelsen fra Ejendomsmæglers side/ophævelsen fra Aarhus Kommune, Multimediehusets side måtte blive udlejet til en lejer, som Ejendomsmægler har været i kontakt med i Aftalens løbetid, og som er meddelt Aarhus Kommune, Multimediehuset, er Ejendomsmægler ikke berettiget til nogen former for honorar, vederlag, kompensation, godtgørelse eller erstatning. 9. Tilkøb 9.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset kan foretage tilkøb til Opgaven til en fast timepris på kr. [***] ekskl. moms, uanset medarbejderkategori i overensstemmelse med proceduren beskrevet i punkt Timeprisen reguleres ikke i Aftalens løbetid. 10. Udlæg 10.1 Ejendomsmægler er berettiget til refusion af aftalte markedsføringsomkostninger dog maksimalt for et beløb svarende til kr ,00 ekskl. moms ( Markedsføringsomkostningerne ) Ejendomsmæglers afholdelse af Markedsføringsomkostningerne forudsætter en forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune, Multimediehuset Refusion af markedsføringsomkostninger ud over kr ,00 ekskl. moms forudsætter en forudgående skriftlig aftale mellem Parterne Aarhus Kommune refunderer Ejendomsmæglers udlæg uden tillæg til indhentelse af nødvendig dokumentation under for- Side 9 af 14

10 udsætning af, at Parterne har indgået en forudgående skriftlig aftale herom. 11. Samarbejde med tredjemand 11.1 Ejendomsmægler forpligter sig til i videst muligt omfang at samarbejde med tredjemand, herunder men ikke begrænset til andre ejendomsmæglere, med henblik på at kunne præsentere potentielle lejere for Aarhus Kommune. 12. Betalingsbetingelser 12.1 Ejendomsmægler er berettiget til at sende faktura på honorar for udlejning af et lejemål, når lejer har indbetalt aftalt depositum og første kvartals leje eller stillet eventuel aftalt sikkerhed over for Aarhus Kommune, Multimediehuset i overensstemmelse med en endelig og underskrevet ubetinget lejekontrakt Eventuelt arbejdsvederlag, jf. punkt 8, er Ejendomsmægler berettiget til at fakturere ved Aftalens ophør, jf. punkt Ejendomsmægler er berettiget til at sende faktura på eventuelle tilkøbte ydelser og markedsføringsomkostninger samt dokumentationsomkostninger, jf. punkt 10, når ydelserne er leveret til Aarhus Kommune Fakturaer skal sendes elektronisk, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. og bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts Faktura skal stiles til Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus, Møllegade 1, 8000 Aarhus C, EAN nr Ejendomsmæglers CVR-nr. skal fremgå af fakturaen Aarhus Kommune, Multimediehuset, betaler ikke fakturagebyr Betalingsfristen er fakturadatoen plus 30 dage. Afsendelse af betaling fra Aarhus Kommune, Multimediehuset, på forfaldsdagen er rettidig. Falder sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag Aarhus Kommune, Multimediehuset er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Side 10 af 14

11 13. Varighed og opsigelse 13.1 Aftalen ophører uden opsigelse, når Lejemålene er udlejet Aftalen er uopsigelig for Ejendomsmægler indtil den 31. december 2014, hvorefter Ejendomsmægler kan opsige Aftalen med 1 måneds varsel Aarhus Kommune, Multimediehuset kan opsige Aftalen med 1 måneds varsel i Aftalens løbetid. 14. Forsikring 14.1 Ejendomsmægler er forsikret med professionel ansvarsforsikring hos [***] under police nr. [***], jf. bilag Misligholdelse 15.1 Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssig afslag, erstatningsansvar m.v Enhver af Parterne kan ophæve Aftalen, såfremt den anden Part væsentligt misligholder Aftalen, eller såfremt Aftalen gentagne gange overtrædes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse. 16. Arbejdsklausul 16.1 Aarhus Kommune, Multimediehuset ønsker med henvisning til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter at sikre gode vilkår for medarbejderne hos såvel Ejendomsmægler som eventuelle underrådgivere. Ejendomsmægler forpligter sig derfor til at sikre, at de medarbejdere, som Ejendomsmægler og/eller eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på Opgavens udførelse ("Medarbejderne"), har løn, arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, i henhold til (i) kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale område, (ii) bindende fortolkning af sådan kollektiv overenskomst, eksempelvis i form af en voldgiftskendelse, (iii) nationale love eller (iv) administrative forskrifter. Overholder Ejendomsmægler ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn m.v. fra Medarbejderne overfor Side 11 af 14

12 Ejendomsmægler og/eller eventuelle underrådgivere, foreligger der væsentlig misligholdelse af Aftalen. Aarhus Kommune, Multimediehuset kan som følge af misligholdelsen efter eget valg vælge at hæve Aftalen eller tilbageholde honorar med henblik på at sikre Medarbejderne den nævnte løn, arbejdstid og andre ansættelsesvilkår. Aarhus Kommune, Multimediehuset, kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og ansættelsesvilkår for Medarbejderne lever op til det i denne bestemmelse fastsatte. Ejendomsmægler skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underrådgiveres medarbejdere. Dokumentationen skal være Aarhus Kommune, Multimediehuset, i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets afsendelse til Ejendomsmægler. Relevant dokumentation kan være, fx lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 17. Personale- og uddannelsespolitik 17.1 Ejendomsmægler skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, som skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på Opgaven. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for den tidsperiode, det tager at udføre Opgaven. Ejendomsmægler skal på Aarhus Kommune, Multimediehusets anmodning orientere kommunen om personalepolitikken og dens udmøntning Såfremt Ejendomsmægler ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune, Multimediehuset stille krav om en uddybende redegørelse fra Ejendomsmægler Såfremt Ejendomsmægler fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune, Multimediehuset meddele Ejendomsmægler, at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af Aftalen. 18. Fortrolighed m.v Ejendomsmægler skal behandle oplysninger modtaget i forbindelse med Opgavens udførelse fortroligt. Side 12 af 14

13 18.2 Ejendomsmægler kan kun efter forudgående skriftlig accept fra Aarhus Kommune, Multimediehuset, bruge Aftalen som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. 19. Overdragelse af Aftalen 19.1 Ejendomsmægler er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Aftalen til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Aarhus Kommune, Multimediehuset og kun under overholdelse af udbudsreglerne. 20. Tvister 20.1 Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at løse tvisten i mindelighed Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aarhus. 21. Bilag Bilag Udbudsbetingelser med bilag 1-4 af 9.maj 2012 og besvarelse af spørgsmål af [DATO] 2012 Bilag Ejendomsmæglers tilbud af [DATO] 2012 Bilag Dansk Ejendomsmæglerforening Standardbestemmelser Erhverv version Bilag 5.1 Rumskemaer Bilag 14.1 Forsikringspolice 22. Underskrifter 22.1 Aftalen underskrives i to enslydende originale eksemplarer, hvoraf hver af Parterne opbevarer det ene. For Aarhus Kommune, Multimediehuset Sted og dato Sted og dato Navn Navn Side 13 af 14

14 For Ejendomsmægler Sted og dato Sted og dato Navn Navn Side 14 af 14

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 0. Definitioner... 2 1. Kontraktparter... 3 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring... 3 3. Kontraktens ydelser og omfang... 4 4. Kontraktperiode...

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere