Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik"

Transkript

1 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/ I Ringkøbing Skjern kommune valgte man at organisere misbrugsbehandlingen under Sundhed & Omsorg som en del af Sundhedscenter Vest. I modsætning til de fleste andre kommuners misbrugscentre, er området ikke placeret på egen matrikel ude i byen. Dette har medvirket til, at misbrugsbehandlingen har kunnet tilbyde ydelserne i et samarbejde med kommunens øvrige servicetilbud. Især hjemmeplejen, beskæftigelsesafdelingen og SSP - konsulenterne er hurtigt blevet tætte samarbejdspartnere. Dette giver mulighed for en helhedsorienteret indsats af høj kvalitet. Ved overtagelsen var relativt få indskrevet i behandling, hvilket kunne skyldes, at der var langt færre misbrugere i vores kommune end i resten af landet. En anden grund kunne være, at langt størstedelen af misbrugerne, ikke blev nået af misbrugsbehandlingen. Derfor blev der fra starten gjort en stor indsats for at: Synliggøre tilbuddet Være tilgængelige Kvalitetssikre tilbuddet Intensivere samarbejdet med alle aktører Være omkostningsbevidste Yde en tidlig og hurtig indsats. I årene siden kommunen overtog ansvaret, er antallet af borgere, som henvender sig for at få hjælp til at komme ud af misbruget steget eksplosivt. Misbrugsbehandlingens indsats består i, ved mindst mulig indgreb at motivere og yde den nødvendige hjælp til misbrugeren, så vedkommende herved kommer ud af misbruget. Både i forhold til at få kontakt samt fremskaffe den nødvendige hjælp, er det nødvendigt med et tæt samarbejde på tværs af kommunale fagområder, hvilket har høj prioritet. Den forebyggende indsats øges stadig, blandt andet ved sammen med forebyggelseskonsulent, politi, sundhedsplejen og SSP ansatte i samarbejde med skolerne at komme ud til samtlige 7. og 8.

2 2 klasser samt deres forældre. Her er vores mål, at de unge udsætter alkoholdebut og undlader at eksperimentere med stoffer. I Ringkøbing Skjern kommune er ansvaret for opfølgning og betaling af borgeres ophold på forsorgshjem i placeret på Sundhedscenteret, da de fleste som har ophold på disse institutioner, har et misbrug. Ved at placere ansvaret for alt det misbrugsrelaterede, fra forebyggelse og behandling til omsorg, i misbrugsbehandlingen, har man skabt forudsætningerne for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Opbygning af dette notat er som følger: Beskrivelse af status Behandlingstilbud for alkoholmisbrugere Behandlingstilbud for stofmisbrugere Støtte og kontaktperson ordningen Problemstillinger udviklingstendenser indenfor alkohol og illegale stoffer. Målsætning og sundhedspolitiske mål Indsatser Opfølgning 2. Status Gennemsnitsforbruget i Danmark har igennem de sidste mange år ligget på et ret højt forbrug af alkohol målt pr. indbygger, og debutalderen for rusdrikkeri blev gennem mange år lavere. Antallet af alkoholmisbrugere, som er afhængige af et dagligt alkoholforbrug anslås til ca. 3 % af den samlede befolkning (Kilde Sundhedsstyrelsen). Omregnet til Ringkøbing Skjern kommune ca borgere. Ca af borgerne i Ringkøbing Skjern kommunes borgere viste dog tegn på alkoholafhængighed ved Sundhedsprofil undersøgelsen Hvordan har du det? (HHDD) udarbejdet af Region Midt i I Ringkøbing Skjern kommune var 238 alkoholmisbrugere i behandling for deres misbrug i 2010.

3 Behandlingstilbud for alkoholmisbrugere Behandlingstilbuddene til alkoholmisbrugere og deres pårørende er løbende udviklet og tilpasset behovet samt de økonomiske ressourcer, som er til rådighed: Tilbuddene er som følger: - Individuel, ambulant behandling. Strukturerede samtaleforløb hos en behandler enten i Sundhedscenter Vest i Tarm eller Sundhedscenter vest på Nørregade 13 i Ringkøbing - Individuelle, ambulante, strukturerede samtaleforløb med pårørende. (Ægtefæller og voksne børn af misbrugere) - Visitation til - og bevilling af døgnophold - Basiskursus i grupper på ca. 10 klienter som møder ind fra kl i en uge samt 1 gang om ugen de næste 7 uger, i alt 12 dage. Der tilbydes to 2 3 forløb årligt. - Efterbehandling i grupper. Deltagerne møder 1 dag om måneden fra kl for opfølgning og vedligehold af resultat af behandlingen. - Familiebehandling i grupper. Misbrugeren og den pårørende møder ind til forløb sammen med andre par. Mål at få brudt uhensigtsmæssige mønstre i familien. Der er ansat 3 alkoholbehandlere til opgaven. 2.2 Behandlingstilbud for stofmisbrugere Antallet af borgere, som er af afhængige af illegale stoffer er anslået gennem forskellige undersøgelser til ca i DK. (Kilde Sundhedsstyrelsen) Omregnet til Ringkøbing-Skjern kommune drejer det sig om ca. 330 borgere. I 2010 var 173 Ringkøbing Skjern borgere i behandling for at komme ud af deres stofmisbrug. Antallet er relativt højt og har motiveret misbrugsbehandlingen til også at udvikle tilbud, hvor der ydes ambulant behandling i grupper. Tilbuddene er lige nu: - Individuel, ambulant behandling. Strukturerede samtaleforløb hos en behandler enten på Sundhedscenteret i Tarm eller Nørregade 13 i Ringkøbing

4 4 - Individuelle, ambulante, strukturerede samtaleforløb med pårørende. - Visitation til - og bevilling af døgnophold - Forbehandlingsforløb i grupper - Primærbehandling i grupper. Der er ansat 3,5 stofbehandlere til opgaven. Herudover er der svært belastede stofmisbrugere, hvor det ikke er muligt at yde behandling med det formål at opnå stoffrihed. Såfremt de opfylder betingelserne herfor, ordineres de substitutionsbehandling. Produkterne er oftest Metadon eller Subotex, som er erstatning for det illegale stof. Denne behandling ordineres af en læge. Målet med ordinationen og den socialfaglige opfølgning er skadesreduktion og stabilisering. Denne opgave har Ringkøbing-Skjern kommune hidtil købt i Herning. Opgaven blev hjemtaget 1/ og udover lægekonsulenttimer er ansat en socialfaglig medarbejder 15 timer ugl Støtte og kontaktpersonordningen Ordningen blev etableret i Der er ansat 1,5 støtte og kontaktperson (skp), med det formål at opnå kontakt med de mest belastede, isolerede misbrugere. De har lige nu kontakt til 36 borgere. 3. Problemstillinger udviklingstendenser 3.1 Alkohol Når man sammenligner Sundhedsprofilundersøgelserne fra 2006 og 2010 ses en klar udvikling i alkoholkulturen i Ringkøbing Skjern kommune. Ved den første undersøgelse, var antallet af borgere med et risikabelt alkoholforbrug, markant lavere end for Region Midtjylland som helhed. Dette har ændret sig i negativ retning, således at antallet af borgere med et risikabelt alkoholforbrug i RKSK nu er oppe på en andel tæt på gennemsnittet for regionen.

5 5 Ved undersøgelsen kan ikke påvises at uddannelsesniveauet betyder nogen forskel i andelen, som drikker over den maksimale genstandsgrænse. Undersøgelsen viser, at antallet af personer i alderen år, som viser tegn på alkoholafhængighed, er stigende. Hjemmeplejen oplever store problemer i arbejdet med ældre, aktive misbrugere. Disse problemer ses også på flere af plejehjemmene i kommunen. Her skal tages stilling til, om disse problemstillinger fortsat kan håndteres i de ordinære tilbud. Alternativt kan overvejes at indrette et specialtilbud for aktive misbrugere i tilknytning til et eksisterende plejehjem med særligt uddannet personale. Det bør undersøges, hvorvidt det er muligt at etablere mulighed for afrusning af borgere i forbindelse med et sådan bo-og opholds tilbud MULD-undersøgelsen( Er gennemført hvert 4. år.senest i 2009 og omhandler Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag), som er laves samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen viser, at danske unge har en meget tidlig alkoholdebut sammenlignet med vores nabolande. Undersøgelsen viser også at: - 94 pct. af de årige drenge og piger drikker alkohol - 63 pct. af de unge var under 16 år første gang, de drak sig fulde - 28 pct. af de drenge og 43 pct. af de piger, som drikker alkohol, har oplevet problemer med venner, fordi de har drukket. 3.2 Illegale stoffer Igennem årene er der sket store forandringer indenfor stofmisbrugsområdet. Antallet af stofafhængige er igennem en årrække steget jævnt. Sundhedsstyrelsen skønner, at antallet af personer i Danmark, der har et vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader i 2009 var I 1996 var antallet skønnet til Misbruget har ændret sig, og eksempelvis møder vi nu sjældent nye heroinmisbrugere. I stedet er andelen, som misbruger centralstimulerende stoffer som hash, kokain og amfetamin, steget. Desuden er de misbrugere, som søger behandling, blevet væsentlig yngre. Andelen af under 20 årige, som eksperimenterer med stoffer er de seneste år steget. I samme periode er det også blevet mere almindeligt at møde stofferne i festmiljøet. I Ringkøbing Skjern kommune er antallet, som søger hjælp til at blive stoffrie steget voldsomt siden De fleste er meget unge under 25 år. Det er på den ene side meget bekymrende, idet det kan tyde på at antallet af stofmisbrugere vokser drastisk. På den anden side er det meget

6 6 positivt, at misbrugeren søger behandling, samt at det sker tidligt, inden skaderne og den sociale eksklusion er blevet kronisk. Antal under 18 år i behandling pr. oktober 2011 er Målsætning Sundhedspolitiske mål Der er vedtaget en Sundhedspolitik for Ringkøbing-Skjern kommune i februar Sundhedspolitikken indeholder mål indenfor fire større områder, og herunder ses mål og målepunkter for indsatserne på misbrugsområdet:

7 7 Alkohol- og stofmisbrug Ringkøbing-Skjern Kommune vil begrænse skadevirkningerne af alkohol- og stofmisbrug ved at hæve alderen for børn/unges alkoholdebut at reducere mængden af alkoholindtag generelt at skabe sammenhæng mellem og udbrede kendskab til befolkningens alkoholkultur og Sundhedsstyrelsens udmeldinger at begrænse tilgangen af nye stofmisbrugere og begrænse udbredelsen af stoffer Målepunkt 1: Alkoholforbrug/ alkoholmisbrug Mål 1: Nedbringelse af antallet af personer med et risikabelt alkoholforbrug. Målepunkt 2: Børn/unges alkoholdebut Mål: Gennemsnitsalderen for børn/unges alkoholdebut hæves Målepunkt 3: Stofmisbrugere Mål: Antallet af stofmisbrugere i Ringkøbing-Skjern Kommune falder. Indsatser: Indsatser: Indsatser: Dynamik Drivkraft Sammenhæng til relevante politikker Sundhedspolitikken er tværgående og har sammenhæng til en lang række af kommunens øvrige politikker, herunder ældrepolitikken, voksenhandicap- og psykiatripolitikken, miljø- og naturpolitikken, børne- og ungepolitikken, kultur- og fritidspolitikken m.v. Disse mål er vigtige, både for at sikre den enkeltes trivsel, men også for omgivelserne. Pårørende til misbrugere er udsat for svære, nogle gange livslange belastninger, og det øvrige samfund belastes af kriminaliteten, som ofte hænger sammen med misbrug. Sundhedssystemet belastes af følgerne af overforbrug eller misbrug af rusmidler, som også er en udfordring for det sociale system. Her kan eksempelvis nævnes, at det er vanskeligt at leve op til en forældrerolle eller passe et arbejde, sideløbende med man har et stort forbrug af rusmidler eller har udviklet afhængighed.

8 8 5. Perspektiver for indsatser på området. For at nedbringe antallet af personer med et risikabelt alkoholforbrug, er det nødvendigt at danskernes alkoholkultur ændres. Det handler om at finde andre måder at feste, hygge, fejre, dulme m.m. Vi har vænnet os til, at alkoholen er blevet noget, der hører med også i flere sammenhænge end tidligere. Det er desuden en forudsætning for at idrætsarrangementer, koncerter m.m. kan få økonomien til at nå sammen. Indsatsen skal være den bredt forebyggende fra f.eks. Sundhedsstyrelsens oplysende kampagner om genstandsgrænser. Lokalt skal der samarbejdes bredt for at opnå den holdningsændring blandt borgerne, som er en forudsætning for at reducere alkoholforbruget. Via Sundhedsrådet arbejdes der på at skabe fælles holdning til alkoholforbruget, som herefter bredes ud i organisationen. Opgaven kan kun løftes, hvis der skabes en bred enighed om indsatserne, hvilket også kræver politisk opbakning såval lokalt som landspolitisk. Emner til debat kunne eksempelvis være udskænkning af alkohol til idrætsarrangementer, udskænkning af alkohol på ungdomsuddannelser. Ringkøbing Skjern Kommune vil intensivere den lokale forebyggende indsats. Det er af flere årsager vigtigt, at alkoholdebutalderen hæves. Undersøgelser viser, at rusdrikkeri er direkte skadeligt for hjernen, når den stadig ikke er færdigudviklet, hvilket først er tilfældet, når barnet er ældre end 16 år. Herudover er der stor risiko for, at barnet overskrider egne grænser i forbindelse med rusdrikkeriet, og efterfølgende skal leve med følgerne heraf. Undersøgelser viser at ca. 1/3 af alle unge har indtaget illegale stoffer inden de fylder 20 år. Perioden mellem barn og voksen er præget af risikoadfærd og afprøvning af grænser. Sådan vil det sandsynligvis også være fremover. Vi mener dog, at øget viden om konsekvenserne, er en forudsætning for at træffe kloge valg. Her er det vigtigt med forældrenes opbakning. Som tidligere nævnt anslås antallet af stofafhængige i Danmark til ca Målt i forhold til befolkningstallet er det i Ringkøbing Skjern kommune 330 borgere. Målsætningen er at dette antal skal falde. Udover den forebyggende indsats, er det nødvendigt at tilbyde behandling af en høj kvalitet til de borgere, som har udviklet et misbrug. Indsatsen skal være rettidig, have den rette tyngde, være helhedsorienteret og derfor helst ske i et samarbejde med de øvrige sociale og sundhedsfaglige aktører.

9 9 Stofmisbrugere har hyppigt store sociale belastninger. Det er ofte vanskeligt at fastholde misbrugerne i ambulante forløb og opnå resultater ved ugentlige samtaler af ca. 1 times varighed. Derfor er døgnbehandling, som er omkostningskrævende, en nødvendig mulighed for nogle af disse borgere. Det er fortsat et ønske at etablere dagbehandling for misbrugere, hvor de skal møde ind flere hele dage ugentligt. Dette blev forsøgsvis gennemført i et samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen i efteråret Når behandlingen knyttes sammen med aktiveringen, er der større mulighed for at fastholde den enkelte i behandlingen samt at tilbyde behandlingen i gruppe Misbrugsbehandlingens indsatser i forhold til målepunkterne Fastholde og styrke samarbejdet med undervisningsområdet, politiet og SSP om forbyggelsesarbejdet i folkeskolernes ældste klasser Udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne med henblik på en koordineret indsats Synliggøre mulighederne for samarbejde med arbejdspladser, der oplever misbrugsproblemer hos en medarbejder. Være behjælpelig med udarbejdelse af misbrugspolitikker på arbejdspladser. Styrker samarbejdet med Beskætigelsen med henblik på udvikling af tilbud til de særligt belastede unge på kontanthjælp. Fastholde høj kvalitet i såvel individuel behandling, som i de tværgående tilbud til borgerne i Ringkøbing-Skjern kommune. Hvor det er muligt monitorere på indsatserne, så effekterne tydeliggøres 6. Opfølgning Der følges op på de 3 indsatser løbende med en evaluering om 2 år ved afslutning af denne valgperiode. Årlig opfølgning på samarbejdet i de forpligtende samarbejder Løbende registrering af ind og udskrivelser Opfølgning på Sundhedsprofilen for voksne i 2013 Sundhedsprofil for unge fra år udkommer november Måling på samværspolitikker Opfølgning på data fra 7. og 8 klasse undervisningen

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere