Velkommen J. Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid. Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen J. Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid. Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner"

Transkript

1 Velkommen J Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner

2 Dagens program Kl. 9 Skoleledelse i en brydningstid set i forhold til: Et kulturelt paradigmeskifte hvordan håndterer du det som leder? Forandringer hvordan bygger du som leder bro mellem det kendte og det nye? Forandringskapacitet hvordan afdækker man skolens kapacitet til at håndtere forandringer? Fra profession til professionel hvordan ser fremtidens professionelle lærere og medarbejdere ud på skolen? Skolens interne og eksterne samarbejde på tværs af professioner og eksperter hvilke kompetencer kalder det på? Kl. 11 Tak for i dag

3 Skolen i samfundet 1536 Til 2014 Videnssamfund Informationssamfund Industrisamfund Velfærdssamfund Traditionelle Moderne Senmoderne Degnen 1814 Lærer > kulturel leder Lærer > funktionær Lærer > lønarbejder Biblen/Katekismus Lærer > Profession Lærer/ medarbejder > Professionel Lærer=mesterlære Lærer= Rationel problemløser Lærer= Reflekterende praktiker Lærer= Autentiske lærer

4 Skoleledelse af fremtidens skole Det kalder på kompetencer i: Forandringsledelse Relationsledelse Faglig ledelse

5 Hvad er din organisation sat i verden for? 51 / 49 Organisationens perspektiv skal mindst fylde 51% Den ansattes perspektiv, medarbejder eller leder, må højst fylde 49 % Tipper balancen glemmer vi, hvorfor vi er her Det kræver en kontinuerlig refleksion for såvel ledere som medarbejdere, så vi ikke ender i hensynsbetændelse eller individuelle synsninger

6 Da Kaj Holger var dreng Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

7 Spøgelserne fra det ledelsesmæssige maskinrum I vid udstrækning bliver ledelse i din organisation guidet af en lille gruppe af for længst afdøde praktikere og teoretikere, der opfandt disciplinen moderne ledelse i den første del af det 20 ende århundrede. De er de spøgelser som bebor det ledelsesmæssige maskinrum. (Gray Hamel (2009), professor of Strategic Management, London Business School, fra The Future of Management p.ix)

8 Fire markante udfordringer 1. Utidssvarende mentale modeller med rødder i industrialderen præger meget ledelsestænkning og -praksis 2. En global verden har gjort os mere forbundne og samtidig øget kompleksiteten 3. En stigende forandringshastighed udfordrer den organisatoriske sammenhængskraft 4. Et stigende ressourcepres udfordrer traditionel vækstfilosofi og ledelse

9 Styringsparadigmer og ledelsesformer (Lerborg/BUF) Menneske- orientering Teamtanken, reflekterende teams, GUS, TUS, coaching, cirkulære spørgsmål Forandringsledelse, Situation/værdi/ motivationsledelse, Aktionslæring, MUS, coaching, praksisfortællinger, situationsbestemt ledelse Supervision, inddragelse, efteruddannelse, årskursus, sommeruniversitet Relationsparadigmet Selv/medledelse Refleksiv ledelse Humanistiske paradigme Menneske-ledelse Motivation, kultur værdier, grupper Professionelle paradigme Faglig ledelse Supervision Kollektiv ledelse Fornyelse NPMmarked Direkte ledelse Prioritere Strategi NPM-kontrakt Planlægning Resultatledelse Opfølgning Bureaukratisk paradigme Hierarkisk ledelse Overreference Konsistens Borgeren i centrum, Frit valg, ny løn, privatisering, selvbetjeningssystem, branding, innovation Effektivitet, afbureaukratisering, Kontraktstyring handleplaner, dokumentation, resultatsamtaler, opgaveportalen Revision, overenskomster, love, tilsyn, regler, instrukser, arbejdsdeling System- orientering Tradition Kilde: Leon Lerborg

10 Hvad er din organisation/skole mest udfordret af? Utidssvarende mentale modeller? Stigende forandrings- hastighed? Øget kompleksitet? Ressourcepres?

11 Værdigrundlaget Den organisatoriske grundlov, måden vi gør tingene på. Mål Konkret milepæl Visionen Strategien Hvordan og hvornår skal målene nås og visionen realiseres? Mål Konkret milepæl Pejlemærket/ ledestjernen: Hvad vil vi? Hvor vil vi hen? Mål Konkret milepæl Missionen Eksistensgrundlaget: Hvorfor er vi her? Mål Konkret milepæl VÆRDIER KOMPETENCER ORGANISERING

12 Forandringsprocesser i overblik Hvorfor: Hvad nødvendiggør forandringerne? Formulering af Rammer for forandringsarbejdet Hvorhen: Hvilken fremtid ønsker vi at skabe? Konkretisering Ressourcer & forhindringer Hvad: Hvilke initiativer kalder det på? Hvordan: Hvilke handlinger Skal igangsættes? Implementering og opfølgning Læring & opfølgning

13 Organisatorisk koordinering og sammenhængskraft

14 At håndtere forandringer kompetent Forandringskapacitet handler om at udvikle evnen til at håndtere planlagte og ikke-planlagte forandringer på en kompetent måde (Hornstrup & Johansen 2013)

15 Strategisk forandringskapacitet tre dimensioner Og den gensidige forbundethed Ansvarlighed og ejerskab Strategisk forandringskapacitet Organisatorisk Sammenhængskraft Strategisk Kompetence

16 Organisatorisk sammenhængskraft dimension 1 Organisatorisk sammenhængskraft skal forstås som ledelsens evne til at: Tydeliggøre hvordan den enkelte skal bidrage til udviklingen i organisationen/ skolen Skabe forståelse for fælles mål for udviklingen i organisationen/skolen Udnytte og skabe respekt om den enkeltes bidrag til udviklingen i organisationen/ skolen Tydelighed Forståelse Respekt Organisatorisk sammenhængskraft

17 Organisatorisk sammenhængskraft tre typer kommunikation Omgivelser Samlende det tværfaglige samarbejde internt i de enkelte team Forbindende det hierarkiske samarbejde mellem niveauerne Brobyggende det tværgående samarbejde mellem team/afdelinger

18 Strategisk kompetence dimension 2 Strategisk kompetence handler om at ledelsen: Skaber en helhedsforståelse ved at synliggøre og aktivere skolens vision og strategier på Tydelighed alle niveauer Ansvarlighed Arbejder aktivt med tværfagligt samarbejde og og ejerskab udvikling Arbejder aktivt med udvikling af relationer og samarbejde på tværs af skolens afdelinger Forståelse Organisatorisk sammenhængskraft Respekt Relationer Helhedstænkning Tværfaglig Strategisk kompetence

19 Strategisk kompetence at se helheden

20 Strategisk kompetence og organisatorisk sammenhængskraft - at få kæderne til at hænge sammen

21 Ansvarlighed og ejerskab dimension 3 Ansvarlighed og ejerskab Kommunikation Involvering Bidrager Respekt Forståelse Ansvarlighed og ejerskab, handler om at ledelsen: Udvikler effektive informations- og Helhed Tværfaglig Strategisk kompetence kommunikationsveje på tværs af ledelseshierarkiet begge veje Sikrer at den enkelte bliver involveret i at udvikle og implementere løsninger på de vigtigste udfordringer i forhold til Relationer egne opgaver og ansvarsområder Skaber optimale muligheder for at den Tydelighed enkelte kan bidrage med erfaringer og ideer til udviklingen Organisatorisk sammenhængskraft

22 Insisterende involvering Ledelsesopmærksomhed: De skeptiske De neutrale De positive Hvordan sikrer jeg at få alle vigtige aktører med specielt de skeptiske, som ikke deltager og bidrager af sig selv? I stedet for at tale om modstand mod forandringer vil det i mange tilfælde være mere korrekt at tale om meningsløse forandringer Hvis ikke vi håndterer de personer eller grupper, der er kritiske og vigtige på en kompetent måde, risikerer vi let at de bliver toneangivende og at de neutrale går i deres retning. Det betyder, at der både kan være tale om ledelsesskabt modstand og ledelsesskabte omkostninger fordi forandringerne tager længere tid og har mindre effekt

23 At håndtere forandringer kompetent Forandringskapacitet handler om at udvikle evnen til at håndtere planlagte og ikke-planlagte forandringer på en kompetent måde (Hornstrup & Johansen 2013) Organisatorisk sammenhængskraft: En høj kvalitet i relationer og kommunikation horisontalt og vertikalt i organisationen Strategisk kompetence: Forståelse for vision og strategier og helhedstænkning og helhedsansvar Ansvarlighed og ejerskab Involvering Bidrage Kommunikation Relationer Strategisk forandringskapacitet Tværfaglighed Tydelighed Forståelse Respekt Helhedstænkning Organisatorisk sammenhængskraft Ansvarlighed og ejerskab: En insisterende involvering i beslutnings- og implementeringsprocesser. Strategisk kompetence

24 Vores bud på ledelse i morgen At udvikle ledelse der evner at håndtere balancen mellem: En driftssikker organisation og En dynamisk organisering i en omverden der kalder på foranderlighed At skabe organisationer der er kendetegnet ved: Organisatorisk sammenhængskraft Strategisk kompetence Ansvarlighed, ejerskab Med opgaven som sigtepunkt!

25 Pause 15 min. På en skala fra 1-10, hvor stor er din skoles strategiske forandringskapacitet på hver af områderne: Organisatorisk sammenhængskraft Strategisk kompetence Ansvarlighed og ejerskab Ansvarlighed og ejerskab Involvering Bidrage Kommunikation Strategisk forandringskapacitet Tydelighed Forståelse Respekt Organisatorisk sammenhængskraft Relationer Tværfaglighed Helhedstænkning Strategisk kompetence

26 Det personlige lederskab At kunne orientere sit lederskab i forhold til organisationens (skolens) kompleksitet At arbejde med og udvikle ens egen professionelle kompetenceudvikling At fokusere på den måde man selv kommunikerer på som leder At fokusere på refleksion over egne handlinger

27 Det personlige lederskab - fokuseringer At udvikle forståelser af, hvordan måder at kommunikere på har betydning for skolens præstationer At kunne iagttage, forstå, reflektere og vælge sit eget personlige lederskab i forhold til den strategi, der er lagt At man løbende kan tilegne sig og udvikle teoretiske og praktiske ledelsesmæssige kompetencer, der hjælper til at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger

28 Alt er kommunikation Alt det vi siger og ikke-siger + alt det vi gør og ikke-gør, det er betydningsfuld kommunikation

29 Skoleledelse i dag en særlig disciplin og faglighed De forskellige medarbejdere ved mere end ledelsen Ledelse handler om at lede og lede efter Ledelse bliver et spørgsmål om at skabe mening og retning

30 Syv ledelsestiltag der fremmer effektfulde forandringsprocesser 1. Skab engagement og ejerskab planer og papir er ikke nok 2. Gør meningen med forandringen tydelig vær transparent om til- og fravalg 3. Det er ikke nok at kigge i bakspejlet brug forruden (fremadrettet) 4. Gå selv forrest send ikke forandringsagenten 5. Fra strategi-udrulning til insisterende involvering 6. Gør alle til strategisk kompetente bidragydere 7. Håndter afvigelser, kritik og ikke understøttende adfærd fremadrettet

31 Nyetablerede grupper (præ-identitet) Medlemmerne identificerer sig ikke med gruppen Medlemmerne er typisk ikke villige til at tage hensyn til gruppens behov Medlemmerne sætter egne behov og ønsker højest Det enkelte medlem har behov for, at de andre ser visse egenskaber hos en selv Hvis de andre ikke ser disse egenskaber, er der en risiko for frakobling; medlemmet lukker sig om sig selv Meningsdannelse sker med udgangspunkt i historier om individet

32 Etablerede grupper (post-identitet) De fleste identificerer sig med gruppen Hvad der påvirker gruppen, påvirker den enkelte Nogen gange er man villig til at ofre egne behov til fordel for gruppen Gruppens mål, opgaveløsning og interne processer har førsteprioritet Meningsdannelse sker med udgangspunkt i historier om gruppen

33 Grupper: Et team (G. Bushe) En forsamling af individer, der er afhængig af hinanden En stærk følelse/fornemmelse af fælles mission og strategier Fælles koordinerede mål En stærk fornemmelse af hinanden som et vi En uformel kommunikationsform og uformelle procedurer

34 MEGA-trends (Anne Skare Nielsen, 2012) ledelse adgang til ejerskab principper bedre mere Megatrends planer stress ensomhed kritisk human doing konstruktiv servicering kompleksitet kommune employability professionalisme monitorering lønforhold profession management dokumentation human being simplexitet aktivering omsorgsfuldt fællesskab

35 Fra profession til professionel Fra MONO-FAGLIGHED til TVÆRFAGLIGHED Fra SILOER til PÅ-TVÆRS tænkning i organisationer Fra STYRENDE og kontrollerende ledelse til MERVÆRDI SKABENDE ledelse der forbinder Fra DOSERENDE UNDERVISNING til LÆRING der sætter andre i stand til at MESTRE

36 MMB-konsulentprofessionalisme Kompetence til håndtering af eget arbejdsliv Forretningskompetence Systemisk tænkning og praksis kompetence MMB-konsulent professionalisme Social- Relationel kompetence Ledelses- og organisationskompetence Didaktisk proceskonsulent kompetence Et refleksivt dialogværktøj Til daglig guidning af egen praksis Omdrejningspunkt ved ansættelse, MUS, svære samtaler Professionalismen må sammenholdes med interne/eksterne kriterier, viden og validitet

37 Traditionel lærerprofessionsmodel Dansk faglighed En klassisk professionsforståelse Matematik faglighed Lærerprofession Pædagogisk faglighed Fokus på fag-faglighed Risiko for professionskampe og monopolisering Engelsk faglighed Didaktisk faglighed Forældresamarbejdskompetencer

38 Diamanten for professionel praksis i skolen Eleven/barnet Forældre Etc. Borgeren Kollegaer Ledelse Forvaltning Etc. Intern/ekstern samarbejde Professionel Fag-faglighed Fag Klasse/ hold Etc. Ressourcer Tid Økonomi Etc.

39 Skole-professionalisme-model Dansk faglighed Udviklingsog refleksionskompetencer Matematik faglighed Engelsk faglighed Pædagogisk faglighed Lærerprof ession - - Forældre- Fag-faglighed - samarbejds- kompetencer Didaktisk faglighed - 1 Skoleprofessionalisme Ledelseskompetencer En ny professionalismeforståelse Fag-faglighed er stadig vigtig, men ikke længere tilstrækkelig Ressource håndtering Pædagogisk og didaktisk kompetencer Samarbejdsog relationskompetencer

40 Tak for i dag J Kontakt: Gert Dremark Chefkonsulent MacMann Berg Graven 25B 8000 Århus C Tlf: Mobil Mail: Jørgen Gjengedal Madsen Chefkonsulent & Partner MacMann Berg Graven 25B 8000 Århus C Tlf: Mobil Mail:

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation og egne ambitioner En hurtig undersøgelse

Læs mere

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Kommune og Region Midt Læs mere: Læs et udsnit af bogen gra5s:

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I PROJEKTLEDELSE Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL PROJEKTGRUPPE Konsulent Torsten Petersen, KL Konsulent Jesper Mathisen, KL Konsulent

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere