Praktik en vigtigt skridt på vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktik en vigtigt skridt på vejen"

Transkript

1 Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2012 Afsluttende rapport 1

2 1. Resumé Gode praktikforløb er afgørende for vores elevers afklaring med hensyn til fremtidig beskæftigelse eller uddannelse efter STU-uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at mulighederne for praktikforløb under STU-uddannelsen kontinuerligt udvikles og udvides. SpecialUndervisningsNetværket har i 2012 sat fokus på praktikforløb og herunder praktiske aktiviteter. Hvert uddannelsescenter arbejder med udvikling af praktikområdet på forskellige områder, hvor det enkelte uddannelsescenter har vurderet, at de særligt har udviklingspotentiale. Undervejs arbejder en projektgruppe med repræsentanter fra alle uddannelsescentre i Netværket på tværs med videndeling, erfaringsudveksling og fælles idéudvikling omkring nye muligheder. På den måde optimeres effekten af de mange enkeltprojekter. SpecialUndervisningsNetværket består af otte uddannelsescentre, der alle tilbyder specialundervisning for unge med særlig behov: Ungdomsuddannelsen/STU. Nogle centre har desuden kollegium, fritidsordning/klub, samværs- og aktivitetstilbud og tilbyder specialundervisning for voksne. De otte skoler er: ASV, Horsens CSU Egedammen, Hillerød CSV, Kolding Lyngåskolen, Århus Specialskolen for Voksne, Vendsyssel (Fra 2012) STU, Viborg Uddannelsescenter Mariebjerg, Holstebro Ungdomscenter Knudmosen, Herning SpecialUndervisningsNetværket samarbejder om tilfredshedsundersøgelser og udvikling gennem benchlearning, best og next practice. Uddannelsescentrene arbejder blandt andet med: praktikbeskrivelser, praktikmål og praktikevaluering ramme for afdækning af elever udvikling af samarbejdet med jobcentre, erhvervs- og beskæftigelsescentre og andre lignende aktører systematisering og udvikling af samarbejdet med eksisterende praktiksteder udvidelse af kredsen af praktiksteder blandt private virksomheder og offentlige organisationer udvikling af kontakter til det videre forløb efter endt STU, f.eks. skånejob afprøvning af mulighederne for at have elever i praktik i arbejdsfunktioner internt på det enkelte uddannelsescenter, f.eks. pedel, IT-support, kontor formidling af den gode historie om praktikforløb 2

3 2. Projektbaggrund For elever på STU-uddannelsen er praktik og deltagelse i praktiske aktiviteter meget vigtige skridt på vejen til at afprøve og afklare mulighederne i forlængelse af STU-uddannelsen. I 2011 viste tilfredshedsundersøgelsen et mindre fald i de pårørendes tilfredshed med vores praktiktilbud. Derfor er det valgt at sætte fælles fokus på udvikling inden for praktikområdet. De enkelte uddannelsescentre er organiseret forskelligt og har forskellige styrker på praktikområdet. Derfor har hvert center arbejdet med forskellige områder, hvor det enkelte uddannelsescenter har vurderet, at de særligt har udviklingspotentiale. Brugerundersøgelser Formålet med SpecialUndervisningsNetværkets brugerundersøgelser er at give skolerne et grundlag for: at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at sikre at ressourcerne anvendes effektivt at skabe dialog og læring i udviklings- og forbedringsarbejde på tværs af skolerne Undersøgelsen er en del af SpecialUndervisningsNetværkets brugertilfredshedsundersøgelser: Elevtilfredshed (forår 2008) Tilfredshed blandt pårørende og sagsbehandlere (forår 2009) Elevtilfredshed (forår 2010) Tilfredshed blandt pårørende og sagsbehandlere (forår 2011) Elevtilfredshed (forår 2012) På den måde inddrages tilfredshedsundersøgelsens resultater som et dialogværktøj til at have fokus på eventulle early warnings: Har vi et problem? Til at identificere de væsentligste områder for elever, pårørende og samarbejdspartnere: Gør vi det rigtige og gør vi det godt nok? Med det udgangspunkt kan vi prioritere ressourcerne og vælge det rigtige fokus i vores udviklingsarbejde. 3. Sammenhæng til tidligere udviklingsprojekter Arbejdet med udvikling af praktikforløb ligger i forlængelse af SpecialUndervisnings- Netværkets arbejde med kvalitetssikring inden for undervisningsområdet, som blev gennemført i Her var fokus udvikling af undervisningsindhold, undervisningsplaner, evalueringer og kompetencepapirer. Arbejdet omfattede såvel fælles som center-specifikke kvalitetsbeskrivelser. Kvalitetsbeskrivelser er på en gang et redskab for ledelse og medarbejdere til at sikre høj og ensartet kvalitet i undervisningen og et værktøj til at sikre gennemsigtighed for elever, forældre, pårørende og samarbejdspartnere 3

4 I 2010 havde SpecialUndervisningsNetværket fokus på udvikling af den kommunikation, som danner udgangspunkt for det vigtige samarbejde med forældre, UU-vejledere og andre samarbejdspartnere. 4. Projektbeskrivelse 4.1 Projekt formål Projektets overordnede formål er at udvikle praktikområdet gennem idé- og erfaringsudveksling mellem uddannelsescentrene i SpecialUndervisningsNetværket. Praktik - et vigtigt skridt på vejen Elevernes praktik og arbejdsprøvning sker med henblik på videre uddannelse eller varig beskæftigelse i offentlig eller privat regi. Deltagelse i praktiske aktiviteter og praktik er derfor et vigtigt skridt på vejen for den unge og kan have mange formål: Interesse-, uddannelses- og erhvervsafklarende Realitetsafstemmende Bo, fritids- og forsørgelsesafklarende Kompetencestyrkende for faglige, personlige og sociale kompetencer 4

5 4.2 Projektorganisering De enkelte uddannelsescentre er organiseret forskelligt og har forskellige udviklingsmuligheder. Derfor foregår udviklingsarbejdet i parallelle projekter på de syv uddannelsescentre. Den tværgående idé- og erfaringsudveksling er forankret i en fælles projektgruppe. De enkelte uddannelsescentres projekter godkendes af de respektive ledelser. Overordnet er projektet er forankret i en styregruppe, som udstikker rammerne i et projektkommissorium og godkender den endelige afrapportering. 4.3 Best practice og next practice Alle uddannelsescentre opnår generelt rigtig gode resultater i brugertilfredshedsundersøgelsen og centrene har forskellige betingelser og forskellig praksis på praktikområdet. Derfor er målet, at hvert uddannelsescenter har fokus på udvikling på de områder inden for etablering, gennemførelse og evaluering af praktikker, som det enkelte center specifikt har behov for. Udvikling af next practice gennem gensidig idé, erfaringsudveksling og kombination af praksis betyder, at SpecialUndervisningsNetværket i forlængelse af at udbrede den bedste løsning (best practice) arbejder med at skabe nye løsninger (next practice), så der sker udvikling og innovation. Samtidig opnår uddannelsescentrene i netværket samlet forbedringer gennem gensidig idé- og erfaringsudveksling og kombinationen af de enkelte uddannelsescentres best practice inden for praktikområdet. På den måde stræbes efter, at Netværkets uddannelsescentre spiller en væsentlig rolle i udviklingen af next-practice inden for praktikområdet for unge med særlige behov. 5

6 4.4 Udviklingsprocesser på de enkelte uddannelsescentre CSU Egedammen: Medarbejderne på CSU Egedammens tre STU-ungdomsuddannelser har arbejdet med udvikling af praktikområdet med henblik på at udvide antallet af praktikpladser inden for det ordinære arbejdsmarked. Arbejdet har på CSU Egedammen været organiseret med projektgruppe med praktikansvarlige og medarbejdere fra hvert af CSU Egedammens tre STU-tilbud. Projektgruppen har haft til opgave at sikre aktiv deltagelse, videndeling, at arbejdet nuanceres fagligt og pædagogisk, samt at erfaringer samles op og bliver bragt i anvendelse i afdelingerne. Projektlederens har deltaget i den fælles projektgruppe i SpecialUndervisningsNetværket. Uddannelsescenter Mariebjerg: Arbejdet har været forankret i en lokal projektgruppe, hvor otte medarbejdere lærere og pædagoger - har mødtes hen over året. Inden for hvert område har to til tre medarbejdere stået for udviklingsopgaverne. Projektgruppen fremlægger i efteråret udviklingsarbejdet for de øvrige undervisere, så udviklingsarbejdet kan implementeres i dette skoleår. ASV, Horsens: Udviklingsarbejdet har haft udgangspunkt i en lokal projektgruppe, som har defineret opgaven. Derefter er arbejdet med praktikbeskrivelser udarbejdet i fællesskab af medarbejderne på de enkelte STU-linjer: Joblinjen, studielinjen, praksislinjen, IKT-linjen og I lære som voksen. STU Viborg: På STU Viborg har arbejdet med udvikling af praktikområdet været centreret omkring institutionens praktikkoordinatorer, som i samarbejde med en praktikgruppe har samlet de erfaringer, som praktikkoordinatorerne har gjort sig. Praktikkoordinatorerne har udarbejdet beskrivelser af praksis og forløb før, under og efter praktikker. Indledningsvis har koordinatorerne indsamlet erfaringer fra andre uddannelsescentre og idé- og erfaringsudvekslet med kollegerne. Praktikkoordinatorer, praktikgruppe og skolens ledelse har undervejs evalueret, givet og modtaget feedback på opgaver og processer. Lyngåskolen: To projektmedarbejdere har sammen med skoleleder arbejdet med projektet. Der har været dialog med de to skolecentre og jobcoach og information på pædagogiske rådmøder, temadage mv. De to projektmedarbejdere har været Lyngå repræsentanter i SpecialUndervisningsNetværkets projektgruppe. Ungdomscenter Knudmosen: Udviklingsarbejdet har haft udgangspunkt i en lokal projektgruppe med en ledelsesrepræsentant, en praktikvejleder og to medarbejdere. Gruppen har undervejs samarbejdet med det lokale jobcenter om tilrettelæggelse af arbejdsgange og koordinering af praktikbeskrivelse tilpasset de øvrige beskrivelser, som udarbejdes om eleverne. CSV Kolding: Projektarbejdet har været organiseret i en projektgruppe med en projektleder og tre praktikkoordinatorer. Praktikkoordinatorerne har indsamlet erfaringer og indhentet viden fra jobcenteret. På den baggrund er procedurer og praktikbeskrivelsesskemaer udarbejdet. Projektgruppen har undervejs haft dialog med jobcenter og uddannelsescentrets lærere for at tilpasse projektet. 6

7 5. Det videre arbejde Evaluering Den fælles projektgruppe har evalueret udviklingsprojektet i august De væsentligste fokuspunkter var, at projektets emne var meget relevant for alle, og at der har været betydelig udvikling. Særligt fremhæves systematisering af arbejdet omkring praktikker, som dels øger kvaliteten i de gennemførte praktikker og dels effektiviserer arbejdsgange og styrker samarbejdet med praktiksteder, jobcentre og andre samarbejdspartnere. Hertil kommer, at projektarbejdet har skabt et bredere syn på praktik og beskæftigelse med fokus på flere muligheder på hele spektret fra beskyttet beskæftigelse til det ordinære arbejdsmarked og på mulighederne for praktiske aktiviteter på uddannelsescentrene. For processen er vurderingen, at man dels har kunnet profitere af den tværgående læring og erfaringsudveksling, og dels at udviklingsarbejdet på de enkelte uddannelsescentre generelt har været velfungerende, herunder samarbejdet mellem lærere og praktikkoordinatorer på de skoler, der har valgt at have praktikkoordinatorer. Det fremhæves endvidere, at det forpligtende samarbejde i den fælles projektgruppe er en styrke for fremdriften i de lokale projekter. Forankring Udviklingsarbejdet forankres i de enkelte organisationer gennem den fortsatte implementering og kommunikation. Fortsat læring og erfaringsudveksling Gennem det fortsatte samarbejde om nye udviklingsprojekter vil uddannelsescentrenes fælles projektgruppe fremadrettet sikre videns- og erfaringsudveksling inden for praktikområdet. I det videre arbejde er det endvidere et mål, at de enkelte uddannelsescentre gensidigt kan erfaringsudveksle og videndele på tværs med udgangspunkt i det foreliggende projektarbejde. Formidling Information om praktik specifikt på de enkelte uddannelsescentre er tilgængelig på centrenes hjemmesider, og nogle uddannelsescenter har fokus på den gode historie om praktikker. For det samlede projekt er nærværende rapport tilgængelig på SpecialUndervisningsNetværkets hjemmeside. Herudover vil der fremadrettet blive arbejdet med øvrige muligheder for formidling. 7

8 6. Udviklingsfokus for de enkelte uddannelsescentre De syv uddannelsescentre i projektet har valgt udviklingsprojekter inden for områder, som passer til deres individuelle udviklingspotentiale og organisatoriske muligheder. Undervejs i projektet er de enkelte uddannelsescentres udviklingsarbejde blevet kvalificereret gennem sparring og erfaringsudveksling i projektgruppen. Fremadrettet er tanken, at de enkelte uddannelsescentre kan få inspiration fra hinandens arbejde med praktikområdet og kan anvende dette som udgangspunkt for fælles eller bilateral erfaringsudveksling og vidensdeling til udvikling af eget praktikarbejde. Specialskolen for Voksne, Vendsyssel er først kommet med i SpecialUndervisningsNetværket sent i projektforløbet, og har derfor ikke deltaget i selve projektarbejdet. De har nu mulighed for at trække på de øvrige centres udviklingsarbejde og erfaringer. 8

9 6.1 CSU Egedammen Fokus i udviklingsprojektet Formålet med udviklingsprojektet på CSU Egedammen er, at imødekomme et stigende behov for praktikpladser for uddannelsescentrets elever. Elevernes praktik og arbejdsprøvning er et vigtigt led i forhold til videre uddannelse eller varig beskæftigelse i offentlig eller privat regi. CSU Egedammen er et uddannelsescenter under Hillerød Kommune, som tilbyder den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/stu for Unge udviklingshæmmede Unge med ASF autismespektrum forstyrrelser Unge med ADHD, Asperger Syndrom og andre opmærksomheds- og kontaktforstyrrelser Derudover tilbyder centret særlige forløb for unge og voksne med læsevanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske lidelser. CSU Egedammen har desuden fritidsordning og aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. I forbindelse med CSU Egedammens arbejde med kvalitetsbeskrivelser i 2011 blev der udarbejdet en kvalitetsbeskrivelse for praktik. Dette arbejde har sammen med arbejdet i de enkelte undervisningstilbud dannet udgangspunkt for det videre arbejde i CSU Egedammen har valgt at sætte fokus på to hovedområder for at udvikle mulighederne for praktik for de unge på CSU Egedammens tre STU-tilbud: At arbejde opsøgende overfor private virksomheder og offentlige organisationer i nærområdet for at udvide kredsen af samarbejdspartnere, som ønsker at indgå samarbejde omkring arbejdsprøvning og praktikforløb At lave forsøg med arbejdsprøvning og praktikforløb på udvalgte arbejdsområder i egen organisation: Pedel-funktion, rengøring, hestehold og IT Opgaver i projektet I projektet er der arbejdet med systematisering af kontakten til praktiksteder, etablering af en database og procedure for løbende opdyrkning af nye praktiksteder. Der er udarbejdet skemaer for praktikaftaler tilpasset praktik på det ordinære arbejdsmarked, på beskyttede værksteder og for interne praktikker på CSU Egedammen. Der er udviklet evalueringsskemaer tilpasset de forskellige grupper af elever, som er repræsenteret på uddannelsescentret. Se eksempel side 11. 9

10 Nye praktiksamarbejder I projektperioden er der gennemført eller lavet aftaler om praktikforløb hos følgende nye samarbejdspartnere Harald Nyborg, Mc Donald, Super Best, Plantorama samt daginstitutionen Georgs æske. Internt på CSU Egedammen har to elever været i praktik som pedel og en elev er i praktik i ITafdelingen med henblik på uddannelse inden for IT-support på tekniske skole. Der har endnu ikke været praktikanter, som har valgt rengøring eller hestehold. Evaluering Evalueringen af arbejdet med udvikling af praktikområdet viser, at de planlagte aktiviteter er gennemført med gode resultater og processen har været velfungerende såvel internt som i forhold til SpecialUndervisningsNetværket. Formidling CSU Egedammen er opmærksomme på, at omtale af de nye praktiksamarbejder eksternt og internt er vigtigt for at bane vejen for det fremadrettede arbejde. På nuværende tidspunkt er en af de gode historier om praktikforløb formidlet i et nyhedsbrev fra CSU Egedammen. Fremadrettet for CSU Egedammen: Den systematiske rekruttering af nye samarbejdspartnere fortsættes i de enkelte afdelinger. Der vil fortsat være fokus på formidling af de gode historier. 10

11 Eksempel på evalueringsskema for unge med autismespektrumforstyrrelser Vurderingsark for praktikant og praktiksted Praktikantens navn: Praktiksted: Periode: Til praktikanten: Hvordan gik praktikken? Udfyldes på praktikstedet. Hvordan er praktikken gået? Kan du lide dit arbejde? Hvordan har du det med de andre medarbejdere? Praktikantens underskrift: Praktikstedets vurdering. Sæt venligst kryds: Arbejdsindsats Motivation Evne til at begå sig socialt Forståelse af instruktioner Stor Middel Lille Skriv gerne uddybende eller supplerende bemærkninger, f.eks. hvilke arbejdsopgaver praktikanten har udført / har deltaget i: 11

12 6.2 Uddannelsescenter Mariebjerg Fokus i udviklingsprojektet Uddannelsescenter Mariebjerg har tidligere været organiseret med en praktikkoordinator, som stod for opgaver omkring praktikker. Dette arbejde varetages nu af lærere og pædagoger. Målet for udviklingsarbejdet er derfor at skabe og udvikle en ny funktionel og effektiv praksis for opgaver omkring praktikker. Et andet mål er at bevare og udvikle kvaliteten i praktiktilbuddene. Uddannelsescenter Mariebjerg er et uddannelsescenter under Holstebro Kommune, som tilbyder den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/stu for Unge med udviklingshæmning Unge med senere udvikling Unge med autismespektrum tilstande Centret har desuden kollegium med 31 pladser samt klub for unge, der går på skolen. Centret driver desuden et ungdomskollegium med plads til 8 unge i Holstebro. Derudover tilbyder centret specialundervisning for unge og voksne (LSV), datastue-undervisning, kursusundervisning samt rådgivning og vejledning. Opgaver i projektet I projektet er der arbejdet med: At udarbejde en database over praktiktilbud og praktikkontakter, så arbejdet og kontakten med praktiksteder systematiseres At udarbejde en manual/tjekliste, så medarbejderne nemt kan afstemme forventninger og planlægge og gennemføre opgaver omkring praktik At identificere og opdyrke flere lokale praktikpladser, som opnår et mere indgående kendskab til vores elever At udarbejde et årshjul/idékatalog for de pædagogiske og praktiske aktiviteter der ligger uden for det undervisningsmæssige miljø Praktikdatabase Praktikdatabasen er en videreudvikling af en eksisterende database, som er tilføjet flere informationer, der har relevans for matchningen i forhold til arbejdsopgaver, elevforudsætninger, krav mv. Der er samtidig udviklet en søgefunktionalitet, så det muligt at søge praktiksteder ud fra forskellige kriterier. Databasen er oprettet i Skoleintra og kan betjenes af alle medarbejderne, så den enkelte selv kan opdatere oplysninger og oprette nye praktiksteder. 12

13 Manual/tjekliste For at skabe en effektiv og ensartet praksis har uddannelsescentret udviklet en manual/tjekliste over opgaver og opmærksomhedspunkter i forbindelse med praktikforløb. Denne sætter også fokus på mange af de særlige udfordringer og særlige hensyn, som de fleste praktikforløb har. Tydelighed og ensartethed kan hjælpe den enkelte medarbejder i arbejdet og kan medvirke til at afstemme forventninger med eksterne samarbejdspartnere. Målet er, at manualen skal gøre personalet bedre i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikker på følgende områder: Identifikation af interessenter og forventninger for elevens praktik, f.eks. hvad eleven skal opnå gennem praktikken Identifikation og udarbejdelse af mål og evalueringspunkter for praktikken Informere om formål og timing for udfyldelse af forskellige dokumenter Sikring af, at der tages højde for praktiske udfordringer, særlige hensyn mv. Sikring af at den enkelte elev er godt forberedt på praktikken For at sikre at evalueringerne lever op til de specifikke forventninger, som UU-vejlederne og jobcentre har, har der været tæt dialog med disse samarbejdsparter undervejs i udviklingsarbejdet. På den måde er der opnået større indsigt i hinandens arbejde, hvilket kan kvalificere det fremtidige samarbejde. Tiltrækning af nye og styrkelse af samarbejdet med eksisterende praktiksteder For at styrke kontakten til de lokale praktiksteder og for at tiltrække flere virksomheder, som er interesserede i at tage elever i praktik, har en arbejdsgruppe arbejdet med at styrke kontakten til virksomheder i lokalområdet og at klarlægge muligheder og arbejdsopgaver på de enkelte virksomheder. Resultatet er, at der er lavet flere aftaler om kommende praktikmuligheder. Der er arbejdet med at skabe et netværk for praktikstederne, dels så de kan mødes og udveksle erfaringer, og dels for at afholde et årligt tilbagevendende arrangement, hvor praktikstederne mødes og en eventuel uddannelse kan gennemføres. Netværket er ikke operationelt endnu, men der arbejdes på at afholde det første arrangement i indeværende skoleår. 13

14 Årshjul/idékatalog for pædagogiske og praktiske aktiviteter uden for det undervisningsmæssige miljø. PPA-pædagoger arbejder bl.a. med Pædagogiske og Praktiske Aktiviteter, herunder også praktikforløb. Arbejdet sker i tæt samarbejde med gruppens lærere. Med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, kan praktiske aktiviteter eksempelvis være: Aktiviteter hvor eleven får konkrete erhvervserfaringer, herunder omgangstone, møde til tiden, afprøve vedholdenhed, koncentration og selvstændighed m.m. Trafik- og transporttræning Træning i praktiske aktiviteter på skolen. F.eks. rydning af søen, skovpleje, rengøring, pedel- og service opgaver. Træning og praktiske aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere. F.eks. Vemb skole, Skov og Naturstyrelsen, Holstebro Nødhjælp. Årshjulet skal sikre en systematisering af aktiviteterne, så det bliver nemmere at planlægge og koordinere, både internt i og på tværs af grupperne, samt at gode idéer og erfaringer ikke går tabt, hvis der sker ændringer i medarbejderstaben. PPA-pædagogerne har udarbejdet et årshjul i løbende dialog med lærere for sparring og forventningsafstemning. Formidling Udviklingsarbejdet har primært haft fokus på skolens interne arbejdsprocesser med et optimeret og ensartet arbejde vedr. praktikker. Manualen/tjeklisten formidles via hjemmeside, så praktiksteder og øvrige samarbejdspartnere kan se, hvorledes praktikkerne gennemføres og hvad de kan forvente fra uddannelsescentres side. Fremadrettet for Uddannelsescenter Mariebjerg: Projektgruppen fremlægger i efteråret udviklingsarbejdet for undervisningsgruppen, så arbejdet kan implementeres i dette skoleår. Ledelsen har desuden udpeget praktikdelen som et særligt indsatsområde i indeværende skoleår. Der informeres om relevante tiltag og aktiviteter på skolens hjemmeside. Der er arrangeret møde i efteråret, hvor medarbejdere fra Jobcentret fortæller om deres arbejde, så der fremadrettet sikres et bedre indblik i hinandens arbejdsopgaver og dermed kan afstemmes forventninger. Gennem projektperioden har der i forbindelse med udviklingsarbejdet været dialog på ledelsesniveau mellem Jobcentret og Uddannelsescenter Mariebjerg. Det har skabt gensidig indsigt i hinandens arbejde, uhensigtsmæssig praksis er identificeret og der arbejdes på ændringer, f.eks. har Jobcentret tilpasset praksis for opfølgning. Dette udviklingsarbejde fortsættes. 14

15 6.3. ASV Horsens Fokus i udviklingsprojektet ASV Horsens har valgt at udarbejde praktikbeskrivelser målrettet de fem forskellige STU-linjer som uddannelsescentret udbyder: o STU PRAKSIS-STUDIE linjen o STU JOB-linjen o STU IKT-linjen o STU STUDIE-linjen o STU I Lære Som Voksen Se eksempler på praktikbeskrivelser på side 16 og 17. ASV Horsens er et uddannelsescenter under Horsens Kommune for: Unge med særlige behov - STU Voksne med særlige behov - STV Borgere med syns-, tale- eller hørenedsættelse IKT og hjælpemidler FVU og ordblindeundervisning Erhvervs- og fagligt rettede kurser Afdækning og testning Offentlig Høreklinik Hjernekernen rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade ASV Horsens udnytter de interne tværfaglige samarbejdsmuligheder afdelingerne imellem. Der er fritidstilbud for elever med ekstra støttebehov. Der visiteres særskilt hertil. Centret har samarbejde med Kollegiet Amaliegade og Projekt Ung I Fokus. ASV Horsens har valgt at igangsætte arbejdet med udgangspunkt i en fælles ramme for praktikbeskrivelser. Derefter har de enkelte linjer videreudviklet og tilpasset praktikbeskrivelserne, så det passer præcist til deres behov, elevgrupper, samarbejdspartnere mv. Arbejdet med udviklingsprojektet, hvor de enkelte linjer har arbejdet ud fra deres respektive elevgruppes potentialer og kompetencer, betyder, at praktikbeskrivelserne er forskellige i struktur og udtryk. For eksempel har Job-linjen meget stort fokus på praktik og den erhvervsrettede del og de har et stort behov for en udvidelse af praktikbeskrivelsen for at kunne rumme alle de elementer, linjen ønsker at arbejde med. Fremadrettet er ambitionen for ASV Horsens at skabe konsensus om et mere ensartet udtryk, hvilket helt naturlig vil blive en del af det videre udviklingsarbejde, på baggrund af den kommende evaluering. I projektperioden var det imidlertid været en styrke, at linjerne havde mulighed for, at lave differentierede beskrivelser, idet det har kunnet styrke den enkelte linjes identitet i linjeudviklingsfasen. Derfor er det først i det videre forløb med udviklingsprocessen, at det ensartede udtryk bliver prioriteret. 15

16 Formidling Der informeres om praktikbeskrivelser til samarbejdspartnere og forældre via hjemmeside Gode historier formidles løbende Fremadrettet for ASV Horsens: Praktikbeskrivelser evalueres i det kommende skoleår Der arbejdes videre med at udvikle praktikbeskrivelserne, så de får et mere ensartet udtryk på tværs af linjer Eksempel på beskrivelse for Skolepraktik / brobygning på Studielinjen Fælles skolepraktik Læreropgave Lærer elev Dagsbesøg på forskellige Tage kontakt til Undersøge de forskellige uddannelsers optagelseskrav og ungdomsuddannelser: uddannelsesinstitutionerne og aftale studieforløb Teknisk skole, møde og besøg Landbrugsskolen, Forberede besøg overveje spørgsmål Handelsskolen, Social- og Deltage aktivt under besøget sundhedsskole, VUC Individuel skolepraktik Læreropgave Lærer elev Brobygning på forskellige ungdomsuddannelser: Teknisk skole, Landbrugsskolen, Handelsskolen, Social- og sundhedsskole, VUC I samarbejde med UU-vejlederen tage kontakt til uddannelsesinstitutionerne og aftale brobygningsforløb Undersøge de forskellige uddannelsers optagelseskrav og studieforløb Undersøge transportmuligheder og tider til uddannelsesinstitutionen Vejledning omkring sociale og personlige udfordringer der kan opstå under forløbet Forberede brobygningsforløbet Skrive logbog under forløbet Deltage aktivt og positivt i brobygningsforløbet Mundtlig evaluering lærer-elev 16

17 Eksempel på beskrivelse for arbejdspraktik på Studielinjen Praktik 1. år Praktikkens karakter Læreropgave Lærer - elev 1 2 praktikker af 2 4 ugers varighed Udgangspunkt i den unges interesser / forestillinger / uddannelsesplanen Tage kontakt til relevant praktiksted og aftale et møde Sikre sig at praktikstedet er klædt på til at tage imod den unge Skriftlig praktikaftale Opfølgende kontakt undervejs i praktikken Skriftlig evaluering af praktikken. Brug af eget evalueringsskema Undersøge hvad et arbejde det pågældende sted kræver Undersøge transport-muligheder og tider til praktik-stedet Vejledning omkring hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads Mødes med praktikstedet og lave aftaler omkring praktikken Den unge skal selv forsøge at italesætte sine særlige behov / forudsætninger Mundtlig evaluering med praktikstedet ved endt praktik Praktik 2. år Praktikkens karakter Læreropgave Lærer - elev 1 2 praktikker af 2 8 ugers varighed Udgangspunkt i den unges tidligere erfaring med praktik Mere målrettet praktik imod fremtidig jobmuligheder Evt. samarbejde med Jobcenteret Tage kontakt til relevant praktiksted og aftale et møde Sikre sig at praktikstedet er klædt på til at tage imod den unge Skriftlig praktikaftale Opfølgende kontakt undervejs i praktikken Skriftlig evaluering af praktikken. Brug af eget evalueringsskema eller Jobcenterets evalueringsskema Undersøge hvad et arbejde det pågældende sted kræver Undersøge hvilken uddannelse det pågældende sted kræver Undersøge transport-muligheder og tider til praktik-stedet Vejledning omkring hvilke personlige og sociale kompetencer den unge skal arbejde med under praktikken Evt. skrive en ansøgning til praktikstedet Mødes med praktikstedet og lave aftaler omkring praktikken Den unge skal selv italesætte sine særlige behov / forudsætninger Mundtlig evaluering med praktikstedet ved endt praktik Praktik 3. år Praktikkens karakter Læreropgave Lærer - elev 1 2 praktikker af 2 12 ugers varighed Udgangspunkt i den unges fremtidig jobmuligheder Samarbejde med Jobcenteret allerede fra skoleårets start Tage kontakt til relevant praktiksted og Jobcenteret og aftale et møde Sikre sig at praktikstedet er klædt på til at tage imod den unge Skriftlig praktikaftale Opfølgende kontakt undervejs i praktikken Skriftlig evaluering af praktikken. Brug af eget Jobcenterets evalueringsskema i samarbejde med Jobcenteret Undersøge hvad et arbejde det pågældende sted kræver Undersøge hvilken uddannelse det pågældende sted kræver Undersøge transport-muligheder og tider til praktik-stedet Vejledning omkring hvilke personlige, sociale og faglige kompetencer den unge skal arbejde med under praktikken Skrive en ansøgning til praktikstedet Mødes med praktikstedet og lave aftaler omkring praktikken Den unge skal selv italesætte sine særlige behov / forudsætninger Mundtlig evaluering med praktikstedet og Jobcenteret ved endt praktik 17

18 6.4. STU Viborg Fokus i udviklingsprojektet STU Viborg er et relativt nyt uddannelsescenter, som er etableret august Arbejdet med at udvikle praktikområdet er derfor i høj grad etablering af praksis og udvikling af samarbejde med jobcenter og praktiksteder. STU Viborg er et uddannelsestilbud under Viborg Kommune, som tilbyder den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/stu til blandt andet unge udviklingshæmmede, unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder. De overordnede formål for udviklingsarbejdet på STU Viborg er: At beskrive praktikker At udvikle samarbejdet med Jobcenter Viborg Indsatsområder er: Etablering af praktikkontor med telefon- og træffetider Fastlæggelse af praktikkoordinators henholdsvis kontaktlærers roller Fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af praktikker, herunder samarbejde og kommunikation med kontaktlærere og elever Praktikkontor STU Viborg har valgt en organisation omkring praktikker, hvor man har et praktikkontor, hvor tre lærere med hver fem skemalagte timer pr. uge varetager koordinatoropgaver. Det betyder, at såvel lærere, elever som praktiksteder har én indgang til praktikområdet. Ligesom STU Viborg kan koordinere kontakten til praktikstederne, så der ikke nemt opstår misforståelser ved kontakt til flere forskellige medarbejdere og de samme praktiksteder ikke kontaktes for ofte for praktikpladser, fordi flere henvender sig ukoordineret. Fastlæggelse af praktikkoordinators henholdsvis kontaktlærers roller Praktikkoordinatorers og kontaktlærers roller og det deraf følgende samarbejde er udviklet over året. Praktikkoordinatorerne har blandt andet udviklet en vejledning for kontaktlærernes arbejde i forbindelse med ønske om oprettelse af praktikplads. Den løbende udvikling af arbejdet betyder også, at praktikkoordinatorers og kontaktlæreres roller løbende udvikles, f.eks. er det besluttet at interne praktikker kan iværksættes af kontaktlærere uden involvering af praktikkoordinator. 18

19 Fastlæggelse af procedurer gennemførelse af praktikker, herunder samarbejde og kommunikation med kontaktlærere og elever Forskellige former for tilrettelæggelse af praktikker på faste tidspunkter henholdsvis løbende - er afprøvet og analyseret med fordele og ulemper i forhold til elevernes individuelle behov, skoleårets planlægning og praktikstedernes betingelser mv. På den baggrund er udarbejdet et oplæg til gennemførelse af praktik i de tre skoleår på STUuddannelsen: Første år: Interne praktikker gennemføres, hvor det passer i linjernes årsplan. Andet år: Praktik afvikles efterår og lige efter jul. Tredje år: praktik gennemføres sidst i skoleåret, så den indgår i afklaring om forsørgelse og erhvervsmuligheder i samarbejde med jobcenter. Samarbejdet med Jobcenter Viborg er formaliseret og blandt andet er jobcentrets praktikevalueringsskema indarbejdet som standard for alle praktikker. OCN - Open College Network STU Viborg har valgt at deltage i OCN - Open College Network, som er en metode til at dokumentere/give papir på det, som eleverne lærer uden for skolen. Det kan f.eks. være fra praktik og jobtræning. På den måde kommer også den vigtige uformelle læring med i elevernes papirer. Formidling Der arbejdes på flere fronter med at formidle arbejdet og mulighederne for praktik overfor både lærere og elever på uddannelsescentret. Mange forskellige kanaler er bagt i spil: Praktikkontor med fast åbningstider og mulighed for at reservere møder, specifik opslagstavle om praktik, skoleintra, fast punkt på pædagogisk råd, teammøder, erfaringsopsamling på såvel gode som mere problematiske forløb og formidling af gode historier. Eksternt informeres om praktikområdet gennem kontakter til Job-centret og praktiksteder og på uddannelsescentrets hjemmeside. 19

20 Fremadrettet for STU Viborg Der arbejdes videre med udvikling og tilrettelæggelse af praktikker på de forskellige årgange og med udvikling og sikring af de etablerede arbejdsgange mellem praktikkoordinatorer og lærere. Der udarbejdes årsplan for interne praktikker. Med udgangspunkt i eksisterende materialer udvikles undervisningsmateriale til individuel praktikundervisning. Det etablerede samarbejde med Jobcenter Viborg fortsættes og videreudvikles. Uddannelse af OCN undervisere og pilotprojekt med OCN på STU Viborg. STU Viborg arbejder fremadrettet sammen med KLAP2 og STAFF. Læs mere om KLAP og STAFF på side 31. Praktikkoordinatorerne anbefaler, at samarbejdet om praktikker i SpecialUndervisningsNetværket efter det konkrete udviklingsprojekt. 20

21 6.5. Center Lyngå Fokus i udviklingsprojektet Center Lyngå er og har i projektperioden været midt i en forandringsproces, hvor en partnerskabsaftale mellem Beskæftigelsesog Socialforvaltning træder i kraft 1. august Aftalen betyder, at beskæftigelsesforvaltningen fremadrettet har ansvaret for formidling, aftaler og opfølgning på praktikforløb. Center Lyngå er et uddannelsescenter under Århus Kommune, som tilbyder den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/stu for Unge udviklingshæmmede (STU Lyngå) Unge med autismespektrum forstyrrelse, svær ADHD og lignende (STU4) Center tilbyder desuden flere forskellige aktivitetstilbud. Beskæftigelsesforvaltning har desuden bestillerfunktionen på STU-undervisning, hvor Voksenhandicap er udfører ved Center Lyngå. Den nye organisation følges af en arbejdsgruppe frem til årsskiftet 2013/14. I lyset af de kommende organisatoriske ændringer har Center Lyngå beskrevet mål for praktikforløb og erhvervsforberedende arbejde samt beskrevet særlige opgaver i det forberedende og opfølgende arbejde i forbindelse med praktikforløb. Vigtige mål for praktik og erhvervsforberedelse arbejde: at afklare drømme og forventninger for fremtidigt erhverv og beskæftigelse. at bygge bro mellem ungdomsuddannelse og arbejdsliv at afprøve forskellige erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder at lære sociale spilleregler i job- og erhvervssammenhæng at udvikle selvstændighed og sociale kompetencer at udvikle selvindsigt i forhold til drømme, potentiale, muligheder, kompetencer og udfordringer at inkluderes at bidrage og modtage - at blive en vigtig del af samfundet at udvikle et voksent identitetsbillede at udvide sin horisont Særlige opgaver i undervisningen, som er vigtige i det forberedende og opfølgende arbejde i forbindelse med praktikforløb: Afklaring af praktikmuligheder med den enkelte elev ud fra dennes ønsker og muligheder Afklaringsbesøg forud for praktikforløb Afdækning og udvikling af kompetencer som er centrale for at kunne gennemføre praktikforløb Træningsforløb forud for praktikforløb, f.eks. køkkenfærdigheder, pausefærdigheder, eller rengøringsopgaver Skriftlige praktikaftaler Afklaring af mål for efterfølgende undervisning ved opfølgning på praktikforløb, f.eks. mål i forhold til social og kommunikative kompetencer 21

22 Center Lyngås indsatsområde i udviklingsprojektet: Muligheder for at tænke bredere om praktik og praktisk aktivitet med udgangspunkt i de 280 timer i lovgivning om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Center Lyngå har arbejdet med at afdække, hvad praktikundervisning, praktiktræning og praktisk aktivitet kunne være på centret fremover. Arbejdet er inddelt i 4 delområder: Generelt Mulige fokuspunkter i praktikdelen af uddannelsen Forskellige praktiktyper og forskellig varighed Praktisk aktivitet hvad kan det være? Generelt Her pointeres en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med praktikforløb. Mulige fokuspunkter i praktikforløb Med det udgangspunkt, at færdigheder og kompetence kan variere væsentlig i fokusområder og omfang fra elev til elev har Center Lyngå kategoriseret praktikmål i følgende kategorier: Generel arbejdsadfærd Selvhjælpsfærdigheder Kommunikative færdigheder Sociale færdigheder Fritidsfærdigheder Eksempler på mål for generel arbejdsadfærd: At kunne møde til tiden At kunne komme til tiden efter pause At kunne holde opmærksomhed på en opgave At kunne opretholde kvalitet i arbejdet over tid At kunne skifte mellem flere opgaver/steder Eksempler på mål for selvhjælpsfærdigheder: At kunne håndtere påklædning og hygiejne At kunne udvise passende manerer At kunne håndtere ændringer i dagsprogram Eksempler på mål for kommunikative færdigheder: At kunne bruge en passende stemmeføring og stemmeleje At kunne skaffe sig viden gennem skemaer, talesprog, visualisering At kunne kommunikere egne behov At kunne få andres opmærksomhed på en hensigtsmæssig måde / d 22

23 Forskellig varighed og praktiktyper Elevernes varierende praktikmodenhed gør det svært at lægge en fast plan for antal og varighed af praktikker over de tre år på STU-uddannelsen, men der stræbes efter et praktikforløb på andet og tredje til alle elever. Med hensyn til praktiktyper er de inddelt i følgende kategorier: Virksomhedspraktikker i kæder som Ikea, Mc. Donalds, Fakta mv. Individuelle praktikker i f.eks. lokale butikker, gartnerier, hoteller, vuggestuer. Praktikbesøg for klasser eller grupper, herunder bosteder Beskyttede værkssteder Interne praktikker på Center Lyngå Eksempler på interne praktikforløb: Køkken-opgaver Indendørs pedelarbejde Udendørs pedelarbejde Rengøringsopgaver Opgaver i forbindelse med temadage Bo-praktik i lejlighed Praktisk aktivitet hvad kan det være? Center Lyngå har identificeret en lang række områder og opgaver, som er praktiske aktiviteter, som eleverne kan deltage i, få ansvar for og træne. Eksempler på praktisk aktivitet: Ugekurser i f.eks. førstehjælp, bilvask, cykel. Produktion til julemarked, botræning, bustræning, passe fredagsbar, opgaver for lokale foreninger eller idrætsklubber, madlavning ved arrangementer på centret/i klassen. Fremadrettet for Center Lyngå Der arbejdes videre med afklaring af faglige, organisatoriske og ressourcemæssige muligheder for gennemførelse af praktiske aktiviteter på Center Lyngå som en del af STUuddannelsen OCN afprøves i skolens elev-målgrupper (læs om OCN side 19) 23

24 6.6 Ungdomscenter Knudmosen Fokus i udviklingsprojektet Ungdomscenter Knudmosen har valgt særligt at sætte fokus på samarbejdet med Jobcentret i Herning. Målet er at imødekomme ønsket fra elever og samarbejdspartnere om, at Knudmosens praktikforløb og praktikbeskrivelser har så høj en kvalitet, at Jobcentret på baggrund af oplysninger herfra helt eller delvist kan udfylde ressourceprofiler. Ungdomscenter Knudmosen er et uddannelsescenter under Herning Kommune, som tilbyder den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/stu for unge udviklingshæmmede og sent udviklede unge med autismespektrum forstyrrelser unge med Asperger Syndrom Samarbejdet med Jobcentret i projektperioden har betydet, at Knudmosen har valgt fremover at anvende samme praktikbeskrivelser som Jobcentret. Praktikker prioriteres højt, fordi det er afgørende for afklaring af elevens videre uddannelse og erhverv, men også fordi eleverne profiterer af vekslingen mellem praktik og skole undervejs i STU-uddannelsen. Uddannelsescentret har derfor valgt at have en fast praktikvejleder og desuden en medhjælper, som kan ledsage og støtte i opstart eller gennem hele praktikforløb, hvis det vurderes nødvendigt. For at sikre tilrettelæggelse af gode praktikker er arbejdsgange mellem praktikvejleder og kontaktlærer og inddragelse af den enkelte elev beskrevet i 5 hovedpunkter: 1 Ugesamtale med elevens kontaktpersoner, hvor praktik er på dagsordenen i det omfang praktik er aktuelt for den enkelte elev. 2 Samtale mellem kontaktperson og praktikvejleder om den enkeltes elevs ønsker og muligheder for praktikken. 3 Samtale mellem praktikvejleder og elev. Eleven inddrages så vidt muligt i processen med at finde en passende praktik. 4 Der udarbejdes en skriftlig praktikaftale mellem skole/elev og praktiksted. 5 Besøg under praktikken, hvor der udarbejdes en skriftlig evaluering i forhold til fremtidige praktikker og udviklingsmuligheder i skoledelen. 24

25 Knudmosen udarbejdet guidelines for gennemførelse af praktik på hvert af de tre skoleår på STU-uddannelsen: Det første år handler om, at eleven får afprøvet sine drømme og ønsker og samtidig får større indsigt i egne kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet eller videreuddannelse. Andet år handler om at komme nærmere elevernes mål for fremtidige beskæftigelse/uddannelse, at indsnævre branche og arbejdsområder, der opfylder elevens ønsker og samtidig realistisk matcher elevens kompetencer og ressourcer. Tredeje år holder studiecafe for alle tredje års eleverne en dag om ugen. Her arbejder de målrettet med, hvad der skal ske efter STU-uddannelse. Eleverne tager selv kontakt til virksomheder og laver i videst muligt omfang selv praktikaftaler. Det er praktikvejlederen der underviser cafeholdet, så eleverne kan få den støtte, de har behov for. Praktikkerne er typisk længerevarende og målet er at komme så tæt på en erhvervsafklaring som muligt. Knudmosen inddeler praktikker i tre kategorier: Private virksomheder og offentlige institutioner Interne praktikker Beskyttede værkssteder og erhvervsskoler I projektperioden har Knudmosen indgået en aftale med Erhvervsskolen Vestjylland om kurser på blandt andet køkken- og landbrudslinje. Og Knudmosen samarbejder med REVA om forløb til konkret afklaring i forhold til skåne-/flexjob. Her udover samarbejder Knudmosen med FC Midtjylland dels om at gøre klar til kampe og dels om at samle og montere kopholdere på stolene på stadion. Det er et samarbejde, som man forventer udbygges i fremtiden. Evalueringen af udviklingsarbejdet viser, at projektarbejdet på flere områder har givet kvalitetsløft. Det gælder praktikområdet generelt og samarbejde med Havredal Gl. Skole, Borris Landbrugsskole og teknisk skole. Undervejs har i projektperioden har der også været vigtig udvikling på andre områder, f.eks. opstart af hygiejne-kursus. 25

26 Formidling Knudmosen arbejder bevidst med at udbrede de gode historier om praktikforløb. Internt sker det på personalemøder og i alle klasser arbejdes med at formidle de gode historier. Eksternt formidles de gode historier på Knudmosens hjemmeside. Praktiksteder profileres på en reklamevæg på Knudmosen og på omtales på hjemmesiden. Eksempler på gode historier Arbejde på landet giver mening erhvervspraktik på landet Det er tidlig morgen og mørkt udenfor. Regnen slår mod ruden og Steffen strækker sig i den varme seng. Tænk om man kunne blive under den varme dyne i sådan et vejr, men sådan tænker Steffen ikke! Han i praktik på Lillelund Landbrug hos gårdejer Martin Jensen og han glæder sig. Han kan næsten ikke vente med at finde knallerten frem for at køre de små 4 km til skolen, hvor Jens Christian er klar til at køre Steffen og andre elever i praktik. Surt at jeg skal vente til klokken 8.30 med at komme af sted! De er jo i fuld gang ude på gården, og der er så meget jeg kan lave, tænker Steffen. Endelig er Steffen kommet ud på gården. Så skal der arbejdes. Det er en stor gård med ca. 140 økologiske malkekøer. Desuden er der over 150 ha. jord, der skal passes. Martin fortæller om dagens opgaver og Steffen glæder sig til at komme i gang. Nu skal der arbejdes. Den store traktor kører Steffen uden problemer. Han har for kort tid siden bestået prøven til traktorkørekort. Efter dagens arbejde får Steffen lov til at vaske traktoren. Martin fortæller, at Steffen er særdeles lærenem. Han skal kun se, hvordan man løser opgaven en gang, og kan så huske arbejdsprocessen. Ja, han kan næsten det samme som en almindelig medhjælper fortæller Martin og Steffen nyder det. Bare ikke fyraften kommer for tidligt!! Steffen er STU-elev på 2.år og det med bogstaver og tal er meget svært, men der er heldigvis mange muligheder for praktik på skolen. Han har prøvet flere forskellige. Det giver skolens medarbejdere indblik i, hvad Steffen kan beskæftige sig med efter STU. 26

27 God mad og rå rockmusik intern praktik I to uger har fem elever fra Team A været i gang i køkkenet sammen med vores kok Tommy. Dagene har været præget af duft af spændende mad og larmende rockmusik. Musikken har Leon stået for. Hans store drøm er at arbejde med musik, så det er en selvfølge, at Leon sørger for musikken fra sin computer. Næste skridt er, at Leon skal være dickjockey til fredagscaféen på Viborgvej Så skal der mikses musik og snakkes henover teknikken. Leon glæder sig til at prøve den nye rolle. Og selv om Leon mest er til hård rock og punk, formår han at finde sange, som de andre kan lide og i køkkenet nyder de tydeligt hans friske musikvalg. Madlavningen går lidt nemmere og alt bliver lidt sjovere, når man kan rocke med til god musik. Fremadrettet for Ungdomscenter Knudmosen Nye praktikbeskrivelser implementeres Der holdes et årligt møde med jobcentret for at sikre og udvikle det gode samarbejde Samarbejde med KLAP og STAFF KLAP og STAFF er to landsdækkende projekter, som arbejder for at en større andel af unge med særlige behov, som har gennemført STU-uddannelse, får mulighed for ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. Læs mere om KLAP og STAFF på side

28 6.7 CSV Kolding Fokus i udviklingsprojektet CSV Kolding har valgt særligt at sætte fokus på praktikbeskrivelser og samarbejdet med Jobcentret. Målet er at imødekomme ønsket fra elever, forældre og eksterne samarbejdspartnere om, at CSV Koldings praktikbeskrivelser har så høj en kvalitet, at Jobcentret helt eller delvist kan udfylde ressourceprofiler på baggrund af oplysninger fra CSVs praktikbeskrivelser. CSV Kolding er et uddannelsescenter under Kolding Kommune, som tilbyder den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/stu for Unge udviklingshæmmede Unge med ASF autismespektrum forstyrrelser Unge med ADHD, Asperger Syndrom og andre opmærksomheds- og kontaktforstyrrelser Unge med psykiske vanskeligheder, herunder angst, stress eller depression Unge med emotionelle vanskeligheder Unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade CSV Kolding tilbyder endvidere voksenspecialundervisning, ordblindeundervisning og fra 1.januar 2013 specialrådgivning inden for tale/stemme området. CSV Kolding har to primære indsatsområder: At udvikle praktikbeskrivelser og de tilhørende arbejdsgange, så jobcentret baggrund af oplysninger herfra helt eller delvist kan udfylde ressourceprofiler Kompetenceudvikling blandt praktikkoordinatorer, blandt andet gennem tæt samarbejde med sagsbehandlere fra jobcentret Praktikbeskrivelser og arbejdsgange Igennem dialog med jobcentret er arbejdsgange i samarbejdet og udvekslingen af information i form og indhold systematiseret, så jobcentret kan udfylde elevernes ressourceprofil på baggrund af uddannelsescentrets praktikbeskrivelser. Forberedelse af elev og praktiksted er systematiseret. Og såvel skriftlig som mundtlig kommunikation har fået et væsentligt kvalitetsløft. Det skriftlige materiale beskriver præcist, hvad formålet er med praktikken, og samtaler med elev og praktiksted er struktureret, så de målrettet har til hensigt at afklare, forberede og matche elev og praktiksted, så et godt praktikforløb sikres bedst muligt. Opfølgning under praktikken er intensiveret, så større og mindre problemer bliver taget i opløbet. På den måde bliver det muligt at reagere hurtigt med dialog med eleven eller at integrere områder i undervisningen, hvor eleven har behov for nye kompetencer for at styrke praktikforløbet. 28

29 Styrket samarbejde mellem praktikkoordinatorer og undervisere er med til at sikre sammenhængen mellem undervisning og praktik. Herunder kontinuertligt fokus på undervisning i de kompetencer, der er relevante for eleven i forhold til såvel nuværende praktik som fremtidig beskæftigelse. I det intensiverede samarbejde med jobcentret deltager jobcentret desuden i informationsmøder med nye elever og deres forældre. På den måde forventningsafklares alle parter omkring jobcenterets henholdsvis uddannelsescentrets ansvarsområder. Kompetenceudvikling blandt praktikkoordinatorer I det øgede samarbejde med jobcenteret er opnået en tydelig forventningsafstemning og gensidig forståelse for den lovgivning, som hver part er underlagt. Processen har været konstruktiv og med gensidig respekt for hinandens arbejdsområder. I projektperioden har uddannelsescentret endvidere gjort brug af de muligheder, som ligger i de to tiltag KLAP og STAFF, som er to landsdækkende projekter, der arbejder for at sikre, at en større andel af unge med særlige behov, som har gennemført STU-uddannelse, får mulighed for ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. Læs mere om KLAP og STAFF på side 30. Evalueringen viser, at arbejdet med praktikområdet på mange områder har medført væsentlige kvalitetsløft. De gælder både inden for projekts rammer, men også på flere områder, der ligger uden for dette projekt. I forhold til elevernes praktikker har fokus på praktikområdet betydet en markant udvikling. Gennem de sidste år har flere og flere af elever på CSV Kolding været i praktik på beskyttede værksteder. I 2012 er det kun fem elever ud af 38, der har været i praktik på et beskyttet værksted, mens de resterende har været på private eller offentlige arbejdspladser, og flere af eleverne er tilbudt arbejde efterfølgende. Og blandt de 23 elever, der har afsluttede STU i sommeren 2012, er der ligeledes sket en positiv udvikling. Fire elever er kommet i ordinært beskæftigelse, to er i job med løntilskud, to er kommet i virksomhedspraktik, og tre er i afklaringsforløb i jobcenter regi, mens kun elleve elever er på beskyttet værksted. Formidling CSV Kolding arbejder målrettet med formidling til bestyrelsen, hvor bl.a. byrådspolitikkere er repræsenteret skolechef, forvaltning UU vejledere, forældre, pårørende og nye elever via hjemmeside 29

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere SpecialUndervisningsNetværkets benchlearningprojekt 2010 Afsluttende rapport 1 Resumé Projektets mål er udvikling af kommunikation og samarbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere