SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014"

Transkript

1 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI

2 Initialer: THUJ Sag: Dok.: Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer... 2 De fire strategiske temaer... 5 Strategiens tilblivelse... 6 Tema 1: Velfærd og kvalitet... 7 Tema 2: Erhverv og bosætning Tema 3: Styring og effektivisering Tema 4: Organisation og samarbejdsformer indeholder de strategiske temaer og indsatsområder, som Direktionen vurderer som de vigtigste for Odsherred Kommune i Direktionsstrategiens opgave er at oversætte de væsentligste politiske visioner og budgetmæssige forudsætninger til strategier, indsatsområder og handlinger i administrationen. Den samler, prioriterer og sætter retning for den samlede Odsherred Kommunes opgavevaretagelse. Men den kan og skal af gode grunde ikke indeholde alt, hvad Odsherred Kommunes institutioner, afdelinger og centre beskæftiger sig med. Direktionsstrategien er i form og indhold ret lig planen for Der er en del indsatsområder, der fortsætter; hovedparten er gengangere fra Der er sat flueben ved de indsatsområder, som Direktionen fra det forløbne år betragter som færdige eller godt på vej, og de er derfor skrevet ud. Og så er de nye indsatsområder skrevet ind. Det giver samlet set en genkendelig strategi med kontinuitet og fortsat udvikling i fokus.

3 Indsatsområder der er godt på vej: Iværksætte et tværgående projekt om hverdagsrehabilitering Give den ny personalepolitik liv: Trivsel og Ambition Arbejde med de strategiske potentialer i Hovedudvalget, Direktionen, Chefgruppen og Ledergruppen og afklare ledernetværkenes fremtid Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel Give organisationen et serviceeftersyn Indsatsområde der fremover indgår på andre måder: 1. Gå fra strategi til handling inden for velfærdsteknologi (indgår i stedet som en del af arbejdet med faglig udvikling og digitalisering) Nye indsatsområder (tallet er udtryk for nummeret på et af de fire overordnede temaer): 1 - Analysere og afprøve alternative boformer for ældre 1 - Udarbejde et forslag til fremtidige madservice og madleverancer 1 - Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen 1 - Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt 1 Analyse serviceniveauet på ældreområdet 1 Borgerservice KVIK-skranker på kommunens centrale biblioteker 2 - Visions- og udviklingsplan med Realdania 2 Evaluering af erhvervspolitikken graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) 3 Øge det tværkommunale samarbejde 4 - Opbygge et kompetencecenter 4 - Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt) 4 - Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt) 4 - Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt) 4 - Etablere et kulturlaboratorium 4 - Implementere punkter i konstitueringsaftalen Kommunens overordnede udfordringer Det er fortsat nødvendigt at gå til opgaverne med energi og handlekraft, for de overordnede udfordringer for kommunen er fortsat betydelige, og de er langvarige: Der er nulvækst på de offentlige budgetter, så længe øjet rækker, og Direktionen tager det afsæt, at de stramme økonomiske tøjler er kommet for at blive 2/40

4 Der er stigende ønsker til kvaliteten af vores serviceydelser, så forventningsafstemningen mellem borgernes forventning til kvaliteten og den kvalitet, det er besluttet at levere, står stadig højt på dagsordenen Den demografiske udfordring spiller ind allerede nu og endnu mere i årene fremover der er færre børn, færre til at betale og flere ældre De etablerede virksomheder i Region Sjælland skærer ned, og der kommer ikke nok nye virksomheder til, hvilket betyder færre jobs samlet set Kommunen har store udgifter til overførselsindkomster, variationer i ledighed og større behov på de specialiserede områder, som pr. definition rammer hårdt i Odsherred Odsherreds borgere har en sundhedsprofil i Region Sjællands allernederste ende af skalaen, så udfordringen her er til at få øje på Kompetencer og uddannelse fremstår som et stadig klarere krav til fremtidens samfundsborger, og i Odsherred vil det derfor i mange år frem stå højt på listen over udfordringer Det er en udfordrende dagsorden at løfte for en kommune af Odsherreds størrelse, men det er en nødvendig dagsorden, hvis kommunen skal skabe den fornødne synlighed i det kommunale landskab i kampen om borgere, vækst og erhvervsudvikling. Det har organisationen bl.a. gjort i det dokument, Vækst og Velfærd, som med implementering af Projekt Servicetjek etablerer den nye organisation pr. 1. september Det handler bl.a. om at skabe resultater, der flytter på det billede, som i dag generelt tegner Odsherred Kommune med en stagnerende befolkningsudvikling, demografiudfordringer med flere ældre og jævnt faldende børnetal, lavt uddannelsesniveau og beskæftigelsesudfordringer. Man kan overordnet samle de mange udviklingsaktiviteter, som Byrådet har sat rammen for i to afgørende spor, der er gensidigt afhængige af hinanden: Et vækstspor: Kommunen har et stort medansvar for at skabe vækst i samfundet, både ved at være rammesættende og værdiskabende. Odsherred Kommunes målrettede indsats i vækstsporet skal være med til at sætte kommunen på landkortet som en attraktiv bosætningskommune, som en spændende og dynamisk erhvervskommune, og som en kultur og turismemagnet. Et velfærdsspor: Fremtidens velfærd handler om at finde veje til at skabe velfærd på nye betingelser ud fra et grundvilkår, der hedder: Mere for mindre. Men det handler også om en øget fokus på sammenhængene i services til borgerne og at understøtte borgernes egne ideer og muligheder for at skabe et godt liv. Med udgangspunkt i servicetjekkets overordnede retning, kan der fastsættes 10 områder som en ny organisering skal sigte efter som overligger: 3/40

5 1. Vækst på dagsordenen vi skaber fremtiden ved at være proaktive i dag At skabe vækst forudsætter proaktivitet, at vi er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og gør vores dagsorden gældende. Organisationen skal i højere grad være i stand til at arbejde med nationale, og regionale dagsordener og skabe sammenhæng i udviklingsaktiviteter, så Odsherred ikke er til at komme udenom. 2. Sammenhængende serviceforløb vi er til for borgerne og erhvervslivet Borgerne og erhvervslivet skal opleve hele serviceforløb, selv om forløbet krydser lovgivningsmæssige, faglige eller organisatoriske opdelinger, fx kontakt-/sagsbehandlingsforløb og komplekse plan/byggeansøgninger eller miljøgodkendelser. 3. Sikker myndighedsudøvelse og vi kommunikerer det på en forståelig og serviceorienteret måde Myndigheden fordeler ret og pligt for/mellem borgerne. Afgørelserne skal være korrekte og forståelige, forberedes effektivt og kommunikeres til modtageren på en serviceorienteret og venlig måde med fornøden klagevejledning. 4. Realkapitalen skal vedligeholdes vi har overblik over, hvad vi ejer og hvordan vi bruger det bedst muligt Bygninger, fællesarealer, jord, anlæg, baner, veje, stier og broer skal vedligeholdes på alle niveauer, så brugsværdien fastholdes og gerne forbedres. Realkapital skal afvikles, hvis den ikke bruges eller ikke skal bruges i fremtiden. 5. Handlekraftig organisation vi delegerer beslutningskraft og ansvar Kompetence, viden, ansvar og handlekraft skal være placeret hos medarbejderne, som er tæt på borgeren/virksomheden. Ledelsen skaber rammerne for medarbejdernes handlekraft og praktiserer insisterende delegation og ansvar. 6. Ledelsesrollerne skal være klare og entydige vi er tydelige i hvem, der har ansvar for hvad Der må ikke være tvivl om hvem, der har ansvar for hvad, eller hvad man kan forvente af ledere på de forskellige ledelsesniveauer. God og tydelig ledelse er forudsætningen for en effektiv organisation. 7. Målstyring og opfølgning vi sætter mål og eksekverer dem Organisationen skal kunne arbejde med respekt for politiske processer og understøtte arbejdet med politikformulering. I samarbejde med det politiske niveau skal der kunne lægges en strategi, sættes et mål, gennemføre det og så følge op. Dette skal skærpes fremover, og målstyringen skal i højere grad knyttes tættere til budgetlægningen. 8. Innovation og selveffektivisering vi finder på effektive hverdagsløsninger Organisationen skal drives og udvikles via effektivisering, fornyelse og innovation. Det kan der være mange metoder til. Vigtigst er dog, at alle ansatte forholder sig konstruktivt og realistisk 4/40

6 til arbejdet inden for de givne vilkår, og er opmærksomme på at bringe gode idéer til hverdagsløsninger videre. 9. Korrekt budgettering og sikker økonomistyring vi styrker ledelsesinformationen Budgettet har mange kilder og bliver til gennem komplekse administrative og politiske processer. Organisationen har godt styr på økonomistyring og opfølgning, herunder tæt fokus på pris gange mængde. Det skal der fortsættes med, og med indførelse af et nyt økonomisystem skabes grundlag for at udvikle en ny form for ledelsesinformation. 10. Tværgående samarbejde og projekter vi udvikler i fællesskab Organisationen skal kunne indgå i samarbejder på tværs, hurtigt, smidigt og med et fælles resultat for øje. Projektarbejdsformen skal være et naturligt arbejdsredskab som er kendt og implementeret i organisationen. Og organisationen skal også kunne invitere eksterne samarbejdspartnere ind som en del af en fælles udviklingsretning og/eller projekt. Alt i alt kan man sige, at direktionsstrategiens strategiske temaer og mangfoldighed af indsatsområder skal forholde sig aktivt til disse mål for den nye organisation. De fire strategiske temaer Direktionsstrategien er bygget op på den måde, at den indeholder fire grundlæggende strategiske temaer. Hvert tema består af en række indsatsområder, og hvert indsatsområde af målsætninger, handlinger og projekter, som samlet forholder sig til kommunens strategiske udfordringer og udviklingsmuligheder. De fire temaer er - uændret fra følgende: 1. Velfærd og kvalitet 2. Erhverv og bosætning 3. Styring og effektivisering 4. Organisation og samarbejdsformer Direktionsstrategien for 2014 lægger sig på de fleste områder i kølvandet på de foregående års prioriteringer og fortsætter arbejdet ind i tredje byrådsperiode på at etablere en stadigt mere effektiv og nytænkende udviklingskommune. På den måde er direktionsstrategien, trods dens overordnede præg, også Direktionens daglige arbejdspapir for 2014, og den sætter konkret rammerne for det løbende samarbejde mellem Byrådet, Økonomiudvalget, fagudvalgene og borgmesteren og så den samlede administration med direktion, centre, afdelinger og institutioner. 5/40

7 Strategiens tilblivelse Arbejdet med Direktionsstrategien 2014 er indledt i Direktionen efter budgetvedtagelsen i oktober måned Processen er derefter ganske kort sådan her: Strategisk Chefforum 22/10; 26/11, 3/12; 17/12 Økonomiudvalget i januar (det nye ØU), orientering Byrådet i januar (det nye byråd), orientering Hovedudvalget 28/10; 16/12 Der vil ikke være krav om at centrene på baggrund af direktionsstrategien udarbejder strategiplaner eller at afdelinger og institutioner udarbejder resultataftaler. Direktionsstrategien udgør dermed mere end tidligere en overordnet ramme for organisationens arbejde. Direktionsstrategien omsættes på forskellig vis i organisationen, fx i større og mindre projekter. Der udarbejdes et halvårs regnskab indeholdende status på de enkelte indsatser i Direktionsstrategien Halvårsregnskabet forelægges Direktionen i juni måned /40

8 Tema 1: Velfærd og kvalitet Arbejdet med at forbedre kvaliteten af kommunens kerneydelser hører aldrig op, men det er særligt afgørende i disse år, hvor forventningerne til kvaliteten stiger, samtidig med at det økonomiske råderum indskrænkes. For at lykkes skal vi arbejde vedholdende og systematisk med kvalitet på tre fronter: i mødet med borgere og brugere (brugeroplevelsen) i alle faglige sammenhænge (fagligheden) i organisationen som helhed (servicebegrebet) Borgerrådgiverens rapport og dens anbefalinger er igen i år med til at rette blikket mod begreber som sagsbehandling og kommunikation, begge emner der går på tværs af kommunen. Samtidig er de øvrige indsatsområder nedenfor udtryk for, at kommunen som leverandør af velfærdsydelser er bredt i spil. Indsatsområderne er at: a) Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet b) Implementere UTA-strategien (UTA = Uddannelse Til Alle) c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4 d) Implementere ny skolestruktur e) Videreudvikle klimakommuneprojektet f) Udarbejde en social strategi g) Analysere og afprøve alternative boformer for ældre h) Udarbejde et forslag til fremtidig madservice og madleverancer i) Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt k) Analyse af serviceniveauet på ældreområdet l) Borgerservice KVIK-skranker på kommunens centrale biblioteker 7/40

9 a) Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet Skabe forudsætningerne for, at hele organisationen arbejder systematisk, sammenhængende og evidensbaseret med forebyggelse på alle fagområder. Der peges på følgende handlinger: I. Formulere et projektgrundlag og siden et kommissorium for det videre arbejde I. Etablere en tværgående projektorganisation, som varetager den strategiske forebyggelsesopgave II. Nedsætte en tværgående strategisk forebyggelsesgruppe med repræsentation fra alle relevante fagområder og med forankring i Direktionen III. Tilvejebringe et vidensgrundlag, som kan danne grundlag for en systematisk og evidensbaseret prioritering på forebyggelsesområdet, fx udarbejde trafiklysrapporter på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet til belysning af de største udfordringer i Odsherred Kommune IV. Beskrive mulige indsatsområder og forebyggelsestiltag V. Prioritere indsatsen VI. Iværksætte og følge op på konkrete indsatser Arbejdet omfatter alle fagområder og fagudvalg, og der skal lægges vægt på, at nye indsatser baseres på evidens. Direktionen forventer derudover, at indsatserne skal resultere i målbare effekter. Der er tale om flerårige indsatsområder, der ikke kan forventes at give resultater på helt kort sigt. Skabe forudsætningerne for, at hele organisationen arbejder systematisk, sammenhængende og evidensbaseret med forebyggelse på alle fagområder. Der kan i første omgang peges på følgende handlinger: 8/40

10 VII. Formulere et projektgrundlag og siden et kommissorium for det videre arbejde II. Etablere en tværgående projektorganisation, som varetager den strategiske forebyggelsesopgave VIII. Nedsætte en tværgående strategisk forebyggelsesgruppe med repræsentation fra alle relevante fagområder og med forankring i Direktionen IX. Tilvejebringe et vidensgrundlag, som kan danne grundlag for en systematisk og evidensbaseret prioritering på forebyggelsesområdet, fx udarbejde trafiklysrapporter på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet til belysning af de største udfordringer i Odsherred Kommune X. Beskrive mulige indsatsområder og forebyggelsestiltag XI. Prioritere indsatsen XII. Iværksætte og følge op på konkrete indsatser Arbejdet omfatter alle fagområder og fagudvalg, og der skal lægges vægt på, at nye indsatser baseres på evidens. Direktionen forventer derudover, at indsatserne skal resultere i målbare effekter. Der er tale om flerårige indsatsområder, der ikke kan forventes at give resultater på helt kort sigt. Gitte Løvgren 9/40

11 b) Implementere UTA-strategien (UTA = Uddannelse Til Alle) Sikre at mere end 85 % af unge i løbet af bliver fastholdt i ungdomsuddannelse. UTA-strategien blev godkendt af Byrådet i maj 2012 med følgende indsatsområder: 1. Ungdomsuddannelserne, EUC, Gymnasiet, 10. klasse 2. Unge i ufaglært arbejde eller på offentlig forsørgelse 3. Tværgående og hurtig indsats 4. Tidlig indsats 5. Ungdomskultur, ungeliv og fritidsarbejde 6. Folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne 7. Daginstitutionerne og overgangen til grundskolen 8. Mobilitet og transport Indsatsområder er igangsat efter godkendelsen og skal fortsat udvikles og indsatsen styrkes. Der skal udarbejdes konkrete mål for hvert indsatsområde og der skal ske en afrapportering til politisk udvalg hvert halve år juni og i december. Derudover skal der fremadrettet arbejdes med: Unge med nedsat funktionsdygtighed i forhold til uddannelse og job Flere praktiksteder/muligheder for unge. Øget samarbejde omkring ungeindsatsen Opfølgning Ungeenheden følger systematisk op på effekterne af de iværksatte tiltag ved som beskrevet i strategien samt fremsender halvårlig status over for Børne- og Uddannelsesudvalget. Disse indsatsområder er igangsat efter godkendelsen og skal fortsat udvikles og indsatsen styrkes. Derudover skal der fremadrettet arbejdes med: Gitte Løvgren 10/40

12 c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4 Udvikle nye rammer for lokaldemokrati og medborgerskab med fokus på den lokale tilknytning i forlængelse af erfaringerne fra lokaldemokrati version 1 (Vallekilde-Hørve-projektet), version 2 (lokaldemokratirunden) og version 3 (Fokus på Egebjerg og Kulturområde Nykøbing) Afdække mulighederne for at lade Geopark Odsherred indgå som en overordnet ramme for Lokaldemokrati version 4 og det fortsatte samarbejde mellem lokalsamfund og byråd. Koble det nye byråds drøftelse af planstrategien med inddragelsen af byer og landsbyer i regi af Geopark Odsherred. Koble det politiske niveau i Byrådet samt fagudvalg med det lokaldemokariske arbejde med henblik på at udvikle nye måder at organisere indsatsen på fremadrettet. Udnytte synergieffekterne mellem lokaldemokrati, bosætning og branding. Beskrive hvordan lokaldemokrati og samskabelse indgår i eksisterende projekter. Rie Perry/Torben Greve d) Implementere ny skolestruktur Sikker implementering af ny skolestruktur pr. 1. august 2013, der koordineres med implementering af Folkeskolereformen Skolerne i Odsherred er i gang med en større omstilling. Det sker med baggrund i Byrådets slutning i maj 2013 om at nedlægge de 9 folkeskoler og etablere 2 nye skoler med flere afdelinger. 11/40

13 Hertil kommer række ændringer af folkeskoleloven (Folkeskolerefomen), som skal implementeres i Processen er igangsat og fortsætter i år Målet for implementeringen er: At hæve fagligt niveau og resultater. At tilpasse fysiske rammer til et faldende elevtal. At skabe økonomisk rum for en hurtigere og mere omfattende udvikling af skolevæsenet indenfor den eksisterende økonomiske ramme med henblik på at gøre undervisningen endnu bedre. Sikre at skolevæsenet er gearet til en fremtidig bosætningsstrategi. I processen skal inddrages alle relevante aktører på området. Gitte Løvgren e) Arbejde videre med klimakommuneprojektet Dreje projektet gradvist fra fortrinsvis at handle om energirenovering af kommunale ejendomme til at handle om erhverv, boliger og klimatilpasning, en proces der er i gang. Vedtage klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune, som viser hvor der er risiko for oversvømmelse af kloak, regnvand og havvand, samt vedtage en handleplan for indsatser, der skal igangsættes for at sikre kommunen imod de kortlagte effekter af klimaændringerne. Indlede processen med at udarbejde en strategisk energiplan for Odsherred Kommune i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland, varmeværker, affaldsselskaber og andre interessenter. Indarbejde energilandsbyerne i den strategiske energiplanlægning, samt udvide indsatsen. Indgå i samarbejder og projekter om klimatilpasning og CO 2 -reduktion, samt rejse flere midler fra nationale og internationale fonde til at igangsætte indsatser. 12/40

14 Torben Greve f) Udarbejde en social strategi Konstatere en målbar nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til oktober Konkretisere og implementere anbefalingerne og tiltagene fra rapporten Socialt udsatte tilflyttere : 1 - Modtagelse af socialt udsatte tilflyttere Der etableres en modtagerfunktion, som tager imod de socialt udsatte tilflyttere med komplekse sociale problemer. Borgeren orienteres om, hvad de kan forvente af Odsherred Kommune og om hvad Odsherred kommune forventer af dem. Modtagerfunktionen skal supporteres af en juridisk kompetence. 2 - Systematisk gennemgang af tilflyttersager Der vil fremover ske en systematisk gennemgang af tilflyttersager med en vis kompleksitet. Gennemgangen skal blandt andet vise, om fraflytterkommunen har levet op til sit ansvar over for familien. Sager, hvor det vurderes at fraflytterkommunen ikke har sagsbehandlet tilstrækkeligt, følges op. 3 - Øget fokus på enlige kontanthjælpsmodtagere Der skal i samarbejde mellem Job og Voksen og Dagtilbud og Uddannelse ydes særskilt fokus på enlige med børn, da det særligt er denne gruppe, der har svært ved at opnå tilknytning til uddannelse/arbejdsmarkedet. Der skal ydes en tværfaglig indsats, således at der sker en hurtig udslusning fra overførselsindkomst. 4 - Bo og opholdssteder Der iværksættes en særskilt analyse af, hvilke kommunale nettoudgifter/ydelser opholdsteder for voksne generer i Odsherred Kommune som følge af udslusning i lokalsamfundet. Der er tale om svært tilgængelige oplysninger, så anbefalingen lyder på, at området skal særskilt analyseres. 13/40

15 5 - Kritisk gennemgang af visitationer foretaget af andre kommuner ved tilflytning til Odsherred I forhold til foranstaltninger, som følger borgeren ved tilflytning, skal der foretages en kritisk vurdering af ydelserne, således at det ikke er givet, at ydelser bevilget af andre kommuner forsættes uændret i Odsherred Kommune. 6 - Indsatser på boligområdet Der skal ske en intensiv indsats over for ulovlig beboelse i sommerhusområdet. Det er ikke acceptabelt, at sommerhuse bebos og lejes ud i vinterhalvåret, bl.a. fordi det tiltrækker socialt udsatte tilflyttere. Odsherred Kommunes dårlige helårsbeboelser skal kortlægges, således at der kan ydes en målrettet indsats for at få dem sat i stand eller kondemneret. 7 - Opfølgning på førtidspensionister med arbejdsindtægt Odsherred Kommune har en støt stigende tilflytning af førtidspensionister på trods af at kommunen selv har reduceret antallet af nytilkendegivelser betydeligt. En del af førtidspensionisterne har en arbejdsindtægt. Den gruppe skal der følges op på med henblik på at afdække, om de har en genvundet arbejdsevne og dermed har mistet forudsætningerne for pension. 8 - Flere unge skal tilbage deres uddannelse De borgere der flytter tilbage til Odsherred pga. frafald på uddannelse, skal mødes af en opfølgende indsats, som skal støtte de unge i at vende tilbage til et uddannelsesforløb hurtigst muligt, jf. også UTA-strategien herfor. Indgå i en aktiv dialog med Erhvervsråd m.fl. om konkrete indsatser. Udarbejde en mere konkret beskæftigelsesstrategi. Gitte Løvgren g) Analysere og afprøve alternative boformer for ældre Udarbejde en rapport, der opstiller muligheder for nye boformer for ældre i Odsherred Kommune og samtidig analyserer den ledige boligkapacitet, med henblik på andre anvendelsesfor- 14/40

16 mer og/eller afhændelsesmuligheder. Kortlægge ældres ønsker til fremtidens boformer. Nuværende og kommende ældre skal inddrages, ligesom landsdækkende organisationer, fonde m.v. skal byde ind med ideer og erfaringer. Beskrive fordele og ulemper ved de mulige organisationsformer (ejer, lejer, andel m.v.) af fremtidige boformer grundigt. Afdække frivilliges rolle i fremtidens boformer for ældre - frivillige inddrages aktivt i denne beskrivelse, og muligheder og begrænsninger skal beskrives. Analysere den ledige boligkapacitet og den kommende ledige kapacitet i Odsherred Kommune, det vil sige plejecentre, ældreboliger, tidligere ældreboliger og institutioner m.v. Antal, udgifter og anvendelsesmuligheder skal beskrives, herunder afhændelsesmuligheder til andet end kommunale aktiviteter. Afdække behov for etablering af tilbud, der aktuelt tilkøbes eksternt til visse målgrupper (både yngre og ældre). Der skal foretages mulige match mellem boligkapacitet og behov, herunder grundige økonomiske kalkuler. Afhjælpe ufrivillig ensomhed og yde relevant hjælp og støtte i skrøbelige livssituationer, hvilket skal være gennemgående i alle projektets delfaser og i projektets resultater. I projektet skal ske en bred inddragelse af aktører. Kommende brugere, eksterne ressourcer, organisationer og andre er vigtige bidragsydere. Afrapportering af projektet skal til politisk niveau senest medio juni Gitte Løvgren h) Udarbejde et forslag til fremtidig madservice og madleverancer Udarbejde en rapport med en opstilling af mulige modeller med fordele og ulemper for fremti- 15/40

17 dig produktion og levering af mad i Odsherred - disse modeller skal være beskrevet i forhold til kvalitetssikring, socialøkonomiske faktorer, økonomi og lovgivningsmæssige forhold, herunder udbud Projektet skal indeholde: en evaluering af de eksisterende ordninger med hovedvægt på kvalitet, fleksibilitet og pris en aktiv inddragelse i evalueringsfasen af de relevante ledere og personale hos de nuværende leverandører og modtagere en analyse af driftsøkonomi og kontrakter i de eksisterende ordninger ønsker og forslag til fremtidig madproduktion og madleverance hos brugere og fagfolk Gitte Løvgren i) Sætte fokus på kvalitet i sagsbehandlingen Give den enkelte medarbejder bedre faglige forudsætninger for at leve op til lovens og kommunens krav om den gode afgørelse. Sikre det tilstrækkelige ledelsesmæssige fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, hvilket samtidig sætter fokus på adfærd på tværs af organisationen. Undersøge brugernes, dvs. borgernes, oplevede kvalitet af sagsbehandlingen. Undervise i forvaltningslov, offentlighedslov, persondata, tavshedspligt, aktindsigt, høringsregler, god sagsbehandlingsskik i Odsherred Kommune m.v., og lade disse emner indgå i det introkursus, som nye medarbejdere tilbydes. 16/40

18 Rie Perry j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt Opnå en øget modtagertilfredshed med kommunikationen fra kommunen, hvilket optimalt set kan konstateres på kvaliteten af beslutningsgrundlag, tidsforbrug og antallet af klager. Der skal for at nå målet arbejdes med at: Forbedre de politiske sagsfremstillinger Professionalisere brugen af skabeloner Øge kompetencerne bredt på området Interview af chefer og politikere om den gode sagsfremstilling. Rie Perry k) Analyse af serviceniveauet på ældreområdet Udarbejde en analyse af serviceniveauet på ældreområdet med særligt fokus på personlig pleje og rengøring. Udarbejde et projektgrundlag for afgrænsning af analysen indhold, metoder og omfang. 17/40

19 Nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante fag- og fællescentre til at gennemføre analysen. Analyseresultatet skal indgå i budgetprocessen for år 2015 med henblik på, om muligt, at øge bevillingerne på området. Gitte Løvgren l) Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker Målet er at iværksætte forsøg med kvikskranker for borgerhenvendelser på flere af kommunens centrale biblioteker. I forsøget udvikles og implementeres modeller / koncepter for Borgerservice i kommunen, så bibliotekerne inddrages i løsningen af udvalgte borgerserviceopgaver, og derved får borgerne i nye borgerserviceindgange i form af borgerservice KVIK-tilbud. Borgerservice og biblioteker udarbejder sammen et innovativt forslag til organisering af borgerservicefunktioner på bibliotekerne, der matcher både borgerservice og bibliotekets visioner. Forsøget / pilotprojektet med Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker arbejder med følgende indsatser / handlinger: - Opstart af pilotprojekt (Vinter 2013/2014) o Etablering af projekt- og projektorganisation - Afklaring og kortlægning (Primo 2014) o Studiebesøg o Afklaring af opgaver, der placeres op bibliotekerne o Afklaring af opgaver, der løses af Borgerservice o De fysiske rammer på bibliotekerne muligheder og begrænsninger - Udvikling af modeller / koncepter for Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker (Primo 2014). Der bør udarbejdes en business case pr. model / koncept, som bl.a. indeholder: 18/40

20 o o o o o o o Beskrivelse af borgerservicetilbud og serviceniveau - på bibliotekerne og i Borgerservice. Projektet bør tilstræbe at minimum ét af forslagene beskriver en løsning, hvor borgerservice KVIK-funktionen og det samlede bibliotekstilbud integreres. Behov for ændring af fysiske rammer på bibliotekerne Behov for personale, herunder kompetenceudvikling af biblioteks- og borgerservicepersonale, Samarbejdsmodel mellem Bibliotekerne og Borgerservice, herunder ressourcertræk på hhv. biblioteker og borgerservice Åbningstider Behov for teknologi Anlægs- og driftsomkostninger - Design af endelig løsningmodel / -koncept (Forår 2014) - Implementering af løsningsmodel / -koncept (Sommer 2014) - Evaluering af forsøget / pilotprojektet (Sommer 2015) Som en del af forsøget / pilotprojektet bør der foretages en analyse af mulighederne for at øge borgernes af anvendelsen af digitale borgerservices. Udvikling af projektet skal ske i tæt samarbejde med ledelsen af hhv. Borgerservice og bibliotekerne. Torben Greve / Gitte Løvgren 19/40

21 Tema 2: Erhverv og bosætning Byrådet udarbejdede og vedtog i 2011 en ny erhvervspolitik i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred. Erhvervspolitikken sætter retning for en fokuseret og koordineret erhvervspolitisk indsats de kommende år, og dermed fortsat ind i 2014 og videre frem. Det overordnede mål er at skabe vækst og udvikling med den tydelige overligger, at erhvervsindkomsten i Odsherred skal løftes til et niveau svarende til landsgennemsnittet. For at sikre en hensigtsmæssig ramme for den erhvervspolitiske indsats, har Byrådet nedsat Udvikling Odsherred. Udvikling Odsherred er et partnerskab mellem erhvervslivet, turismen, landbrug, faglige organisationer og kommunen om udmøntning og videreudvikling af arbejdet med at styrke de lokale erhvervsvilkår og erhvervsudviklingen i Odsherred. Blandt Udvikling Odsherreds centrale opgaver er, jf. samarbejdsgrundlaget, at bestyrelsen udarbejder en erhvervshandlingsplan, som udmønter Byrådets erhvervspolitik på såvel kort som langt sigte. Erhvervshandlingsplanen skal sikre en resultat- og faktabaseret indsats, hvor Udvikling Odsherred i forlængelse af erhvervshandlingsplanen - aftaler konkrete resultataftaler med de primære erhvervspolitiske operatører, samt overvåger indsats samt fremkommer med forslag til videreudvikling af den erhvervspolitiske indsats. Erhvervspolitikken og erhvervshandlingsplanen vil blive evalueret i Indsatsområderne er at: a) Videreudvikle erhvervsindsatsen b) Videreudvikle Geopark Odsherred c) Tiltrække borgere og virksomheder, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling d) Implementere første fase af visions- og udviklingsplanen for Odsherred Kommune e) Evaluering af erhvervspolitikken 20/40

22 a) Videreudvikle erhvervsindsatsen 1. Give erhvervspolitikken et servicetjek, herunder udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi i samspil med planstrategien. 2. Videreudvikle Helhedsorienteret erhvervsservice, som virksomhederne skal opleve som en løsnings- og helhedsorienteret og koordineret erhvervsindsats i alle centre og på tværs af centre. 3. Udbygge dialogen med erhvervslivet med henblik på at fremme gensidig viden om behov og forudsætninger, således at det bliver muligt at være mere på forkant, udøve rettidig omhu og optimere brugen af kommunale og private ressourcer. 4. Gennemføre mindst fem understøttende lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter. 5. Øge fokus på Odsherred Kommune som en attraktiv kommune at etablere og drive virksomhed. 6. Etablere en fundraisingfunktion og herved arbejde for at sikre eksterne midler til kommunale og private udviklingsprojekter i Odsherred. 7. Sikre Odsherred Kommune udsyn og synlighed ud over kommunegrænsen i forhold til vækstdagsordnen. 8. Videreudvikle kommunens konkurrenceudsættelse med henblik på optimal understøttelse af den lokale erhvervsstruktur. Ad 1. At fastlægge og gennemføre en tilvejebringelsesproces med bred interessentinddragelse og med politisk og administrativt ejerskab og accept. Ad 2. At sikre fortsat fokus på videreudviklingen af den kommunale erhvervsservice, når Helhedsorienteret erhvervsservice overgår fra projekt til drift. Dette skal ske ved fx: At etablere et tværgående og ansvarshavende chefforum for centerchefer med aktier i erhvervsservice At arbejde strategisk med Dansk Industris og andre interesseorganisationers årlige måling af erhvervsservice m.v. for at fremme de lokale virksomheders rammevilkår 21/40

23 At følge op på tilfredsundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice 2013 At oprette en tværgående Kommune-event-kalender med det formål at sikre bedre koordinering og synliggørelse af aktiviteter og øge medarbejdernes videns- og informationsniveau på tværs herom At fortsat udvikle medarbejdernes kompetencer indenfor service, kommunikation, tværgående samarbejde og viden om erhvervsvilkår og behov. Ad 3. Dialogen skal udbygges ved fx: At gennemføre en struktureret dialog- og besøgsrunde med udvalgte virksomheder og brancher med centerchef og erhvervskonsulent fra Plan, Byg og Erhverv. At etablere en fast kontaktperson for relevante virksomheder (servicemål 4) Etablering af nyhedsbrevs-funktion og anden videreudvikling af den kommunale erhvervsportal Fortsat afholdelse af dialog- og informationsmøder mellem kommune og erhvervsliv At udarbejde 10 fortællinger om god kommunal erhvervsservice med inddragelse af lokale virksomheder. Ad 4. Af understøttende lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter kan fx nævnes: Afholdelse af en erhvervskonference At fremme øget brug af digitalisering i SMV ere ved projekt Succes Online At bidrage til fremme af hurtigere bredbåndsforbindelser og bedre mobiltelefoni At sætte fokus på en særlig branche i Odsherred fx erhvervsfiskeri Ad 5. Fokus på Odsherred Kommunes attraktivitet for virksomheder skal øges ved fx: At understøtte Vejen til -strategien via øget koordinering og styrket samarbejde internt i organisationen At styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og de lokale virksomheder, idet de fungerer som ambassadører i deres netværk At øge synlighed og salgbarheden af kommunale grunde og ejendomme Ad 6. Der skal ansættes en fundraiser / erhvervsservicekonsulent med en baggrund indenfor og erfaring med erhvervsudvikling, erhvervslivet og dets rammebetingelser. Funktionen skal have overblik over og kunne søge midler fra EU, nationale og regionale fonde og ordninger, samt kunne supplere erhvervsservicekonsulenten. Ad 7. Udsyn og synlighed skal sikres ved øget kommunal deltagelse i netværk, konferencer og programmer på EU, nationalt og regionalt niveau. 22/40

24 Ad 8. Udvikling af kommunens konkurrenceudsættelse skal ske fx ved øget dialog med erhvervslivet herom. Torben Greve b) Videreudvikle Geopark Odsherred Blive optaget i EGN og GGN, European Geoparks Network og Global Geoparks Network i september 2014 og hen mod og efter den dato skabe fremdrift og yderligere konkrete resultater inden for rammen af Geopark Odsherreds fire strategiske temaer: Istidslandskabet, naturen, geologien Solvognen, kulturhistorien, historien Odsherredmalerne, kunsten Lammefjorden, råvarerne, smagen af Odsherred Selvstændiggøre Geopark Odsherred organisatorisk, økonomisk og personalemæssigt. Oprette en fond under en selvstændig professionel bestyrelse. Fortsætte den række af delprojekter, som allerede er i gang, fx højderygstien, geoguideuddannelsen, infopunktet på Dragsholm Slot (tidl. skolestue), skiltning fysisk og digitalt af de forskellige temaer, Diaplan-samarbejdet, megalitrutenetværket, GeoKids-projektet, geoparkfestival m.v. Sikre en positiv evaluering i forsommeren 2014 og dermed øge sandsynligheden for optagelse i EGN. Arbejde med formidling og inddragelse bredt på tværs af interessenter og fagområder. 23/40

25 Torben Greve c) Øge bosætningen gennem tiltrækning af borgere, som kan bidrage til den fortsatte udvikling af Odsherred, herunder også i form af flere arbejdspladser Løfte bosætningsindsatsen til en politisk vedtaget strategi, som skal understøtte, at Odsherred Kommune i 2014 kan: Etablere mindst ét nyt bofællesskab gennem kommunens facilitering og understøttelse Tiltrække mindst én virksomhed som følge af bosætning i 2014 Øge fokus på Odsherreds brand som en kommune med styrke og fokus på fællesskaber, herunder også foreningsfællesskaber, landsbyfællesskaber, m.v. altså ikke udelukkende i form af bofællesskaber Øge synligheden af Odsherred som bosætningskommune. Arbejde på at fastholde de ressourcestærke borgere. Udarbejde en politisk strategi for bosætning på basis af en temadrøftelse, hvor der arbejdes på at forholde sig fokuseret til de målgrupper, som kommunen ønsker at tiltrække. Gennemføre 1-2 bosætningsdage i 2014, som skal skabe fælles interesse, mulighed for videndeling og for netværksdannelse for interesserede potentielle tilflyttere. Udarbejde salgs og brandingmateriale i forhold til Vejen til-designmanualen. Koble og udnytte diverse events i kommunen målrettet til bosætning, fx geoparkfestivalen, bofællesskabsinteressen, arrangementer på kultur- og fritidsområdet, Geopark Odsherred, lokaldemokratiarbejdet, den forbedrede infrastruktur som følge af åbningen af Odsherredvejen m.v. Styrke samarbejdet mellem erhvervsindsatsen og bosætningsindsatsen dels internt i kommunen og eksternt gennem dialog og samarbejde med Erhvervsrådet og Udvikling Odsherred 24/40

26 Torben Greve d) Vision og udviklingsplan med Realdania Målet med visions- og udviklingsplanen for Odsherred Kommune er at skabe en strategisk og målrettet plan, der kan inspirere og være pejlemærke for kommunens langsigtede planlægning. Visionsplanen skal give inspiration til den kommende revision af kommunens planstrategi og vil fungere som strategisk værktøj til løbende udvikling, vurdering og prioritering af konkrete projekter, ideer og indsatser. Odsherred Kommune har fået midler fra Realdania til at realisere projektet Odsherred 2025, Visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune. I projektet arbejdes med følgende indsatser: Fase 1: Research og kortlægning Analysere og kortlægge eksisterende strategier, politikker og udviklingsprojekter, samt fysiske, sociale, økonomiske og immateriale forhold i Odsherred Kommune Fase 2: Analyse og udvikling Identificere og prioritere potentialer, udfordringer, behov og indsatser. Der udvikles principper for løsninger og nedslagspunkter, som danner grundlag for den visions- og udviklingsplanen I analysen inddrages lokale aktører gennem interviews, fokusgrupper og lokale workshops. Fase 3: Visions- og udviklingsplan Formulere en samlet visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune 25/40

27 Der afholdes en visionsworkshop, og der afholdes en dialog mellem Odsherred Kommune og Realdania om Visions- og udviklingsplanen. Torben Greve e) Evaluering af erhvervspolitikken 1. At give erhvervspolitikken et servicetjek, så det sikres at der arbejdes med de rette indsatsområder og kerneinitiativer, og at organiseringen omkring udmøntningen af erhvervspolitikken understøtter disse. Evaluering af erhvervspolitikken skal ske i en proces med deltagelse af de lokale erhvervsfremmeaktører og i samarbejde med Udvikling Odsherred og Byrådet. Som en del af processen skal der arbejdes med emnerne lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter, øgning af Odsherred Kommunes attraktivitet for virksomheder, fundraising, øget udsyn, synlighed og konkurrenceudsættelse. Endvidere skal resultatkontrakterne mellem VisitOdsherred, Odsherred Erhvervsråd, Odsherred Kommune og Udvikling Odsherred undergå et servicetjek, hvor fremtidig model og fremtidige mål skal fastlægges. Forslag til opdateret erhvervspolitik skal præsenteres og debatteres på den årlige erhvervskonference, forventeligt i oktober/november Rie Perry 26/40

28 Tema 3: Styring og effektivisering Odsherred Kommune er inde i en positiv økonomisk udvikling, men kommunen skal fastholde stram styring i en likviditetsmæssig vanskelig tid, hvor overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark i 2013 har påvirket kommunens likviditet negativt med ca. 50 mio. kr. Dertil kommer, at især det specialiserede område tynger kommunens budget, og det gør det både på både børne- og på voksenområdet. Det tog Byrådet konsekvensen af i budgetaftalen i 2013 ved at anmode Direktionen om at anvise reduktioner af omkostningerne på området på 20 mio. kr. fra 2014 og yderligere 10 mio. kr. i 2015 og frem. Arbejdet med at implementere beslutningerne for budgettet for 2014 og finde de yderligere 10 mio. kr. for 2015 er i gang. Byrådets og Direktionens opmærksomhed på gennem effektiviseringer at skabe et tilstrækkeligt økonomisk råderum er således intakt. Overordnet set handler dette tema dermed også om arbejdsgange, standarder og dokumentation. Indsatsområderne er at: a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område b) Markedsprøve Park og Vej c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme d) Implementere et nyt økonomisystem e) 360 graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) f) Øge det tværkommunale samarbejde a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område Udarbejde en dybdegående analyse af det specialiserede område, der munder ud i konkrete forslag til handlinger, der reducerer udgiftsniveauet med op til 20 mio. kr. i 2014 og yderligere 10 mio. kr. i 2015, jf. budgetaftalen i Implementere nye metoder, indsatser og serviceniveauer. Projektet er opdelt i 2 etaper. Den 1. etape, der vedrører besparelsen for år 2014 er gennemført og klar til udmøntning og opfølgning i år Den 2. etape af analysen, der vedrører besparelsen for år 2015, igangsættes ultimo år 2013 og løber over foråret 2014, således at forslagene kan indgå i budgetlægningen for år /40

29 Øge det tværfaglige samarbejde. Etablere en projektorganisation, der sikrer involvering af de relevante fag- og fællescentre. Udarbejde analyse og beslutningsgrundlag til politisk godkendelse, bl.a. på baggrund af viden og erfaringer fra andre kommuner. Gitte Løvgren b) Markedsprøve Park og Vej Sikre at opgaverne i Park og Vej løses effektivt og at der er gennemsigtighed i serviceniveau og ressourceforbrug. Implementere handlingerne i KL s rapport som sikrer effektiv dialogbaseret bestilling og styring af opgaverne i den såkaldte Samarbejdende BUM-model. Udarbejde udbudsmateriale til udbud senest i januar Gennemføre udbud af opgaverne i Park og Vej som besluttet i budgetaftalen for Torben Greve/Rie Perry c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme 28/40

30 Sikre effektiv: administration af kommunale udlejningsejendomme decentralt forankret drift af kommunale ejendomme arealoptimering og frasalg af kommunale ejendomme Analysere og beskrive, hvordan området fungerer i dag og dernæst udarbejde oplæg til politisk beslutning med forslag til fremadrettede indsatser for at effektivisere området. Udarbejde en implementeringsmodel af Facility Management, tilpasset til Odsherred Kommune, som oplæg til politisk drøftelse. Torben Greve d) Implementere et nyt økonomisystem At implementere nyt økonomi-, løn- og debitorsystem, der understøtter en sikker drift og en moderne og effektiv økonomi- og lønstyring, der også giver mulighed for en sammenhængende ledelsesinformation. Implementering af et nyt økonomisystem og debitorsystem, samt lønsystem, er en omfattende opgave for alle berørte medarbejdere. Den første indsats bliver at: Etablere en projektorganisation, der sikrer involvering af fagcentre og decentrale institutioner, samt en god proces med kommende leverandør. Denne projektorganisation vil arbejde med at fastlægge de konkrete opgaver i projektet, herunder design af ændrede arbejdsgange som følge af de nye muligheder i systemet, samt vælge moduler i de tre systemer. Denne proces 29/40

31 løber fra primo februar til ultimo april Med fastlæggelse af konkrete opgaver og mål for implementeringen af nyt økonomisystem, debitorsystem og lønsystem, igangsættes selve implementeringen af systemerne. Denne opgave indebærer at: Etablere systemerne, overføre data, oprette brugere, sørge for uddannelse i systemernes funktionaliteter samt etablere nye arbejdsgange. Denne proces løber fra ultimo april 2014 til medio april Delmilepælene i etableringsfasen vil være følgende: Økonomisystemet klar til indtastning af budget 15. oktober 2014 Økonomi-, debitor og lønsystemet klar til drift 1. december 2014 Overtagelsesprøve godkendt 31. januar 2015 Driftsprøve godkendt 28. marts 2015 Projektafslutningsrapport godkendt 14. april 2015 Rie Perry e) 360 graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) Levere en tilbundsgående analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet frem mod budgetvedtagelsen i 2014 for budgettet for Udarbejde et projektgrundlag for analysen i samarbejde med Job og Borger. Koble analysen til en overordnet økonomiske politik. Udarbejde en model for, hvordan Odsherred Kommune arbejder med såkaldte turnusanalyser, hvor det forventes at foregå med faglige bidrag inden for følgende områder: 30/40

32 Det analyserede områdes faglighed Økonomi Kompetenceudvikling Digitalisering Kommunikation, arbejdsgange M.v. Torben Greve f) Øge det tværkommunale samarbejde At være på forkant med udviklingen af den offentlige sektor Udviklingen af den offentlige sektor præges i høj grad af statslige og nationale indsatser. I øjeblikket er fokus på borgerserviceområdet, og andre områder forventes at følge. I K17-samarbejdet er der flere eksempler på tværkommunalt samarbejde, fx om forsyning, IT og beredskab bl.a. med henblik på at effektivisere og/eller øge servicen overfor borgerne. Kommunerne i K17 ønsker generelt et bredere tværkommunalt samarbejde. I første omgang skal det undersøges, hvor det kan give mening for Odsherred Kommune at indgå et eksisterende tværkommunale samarbejder. I den forbindelse skal det ligeledes undersøges om tidligere samarbejder med andre kommuner skal reetableres, eller om vi skal indgå i - eller selv udvikle nye - tværgående samarbejder Ansvarlig Rie Perry 31/40

33 Tema 4: Organisation og samarbejdsformer Det er en forudsætning for at levere god kvalitet til både borgere og virksomheder, at kommunen konstant har evnen og viljen til at sætte lup på det administrative maskinrum, både den bløde del og den hårde del. Her gælder det, at vi, hvad enten vi er medarbejdere eller ledere, er hinandens forudsætninger og afhængige af en fortsat fokus på faglig nysgerrighed, tværfaglig tænkning, gæve eksperimenter, skæve opgaveløsninger og god videndeling til fælles gavn. Her spiller god ledelse en væsentlig rolle, og den måde vi med Direktion, centre, afdelinger og institutioner har indrettet vores organisation på til at håndtere de daglige og strategiske udfordringer, vil også i 2014 blive underkastet et konstruktivt blik, bl.a. gennem de tre nedsatte Action Learning-projekter (AL-projekter). Et AL-projekt handler det om at arbejde med aktuelle strategiske problemer og muligheder og udvikle på en måde, som både fører til et bedre organisatorisk resultat, men samtidig til forbedret selvindsigt og samarbejdsevne til læring. Der arbejdes i et AL-projekt altid på aktuelle og virkelige problemer og muligheder. Den indbyggede risiko skaber en autentisk urgency. De bedste problemer er der, hvor løsningen er ukendt/uafklaret. Det virkelige problem er læringens motor, det der driver og giver personen/gruppen energi. Indsatsområderne er at: a) Fastlægge en model for politikudvikling b) Fortsætte arbejdet med at implementere handlingerne i Kanal- og digitaliseringsstrategien c) Opbygge et kompetencecenter d) Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt) e) Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt) f) Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt) g) Etablere et kulturlaboratorium h) Implementere emner i konstitueringsaftalen a) Fastlægge en model for politikudvikling Udvikle en fælles model for fremtidig politikudvikling, som skal danne baggrund for at udvikle 32/40

34 og vedtage politikker på en række fagområder. Vedtage en model for, hvordan politikker udvikles, vedtages, omsættes til handlinger, evalueres, og hvordan politikudviklingen kobles til budgetfasen og den administrative målstyring. Arbejde med den politiske arbejdsform og samarbejdet mellem det politiske og det administrative niveau i det nye byråds første år. Færdigudvikle en generel model på baggrund af erfaringerne fra ældrepolitikken, som skal drøftes i det nye byråd. Færdiggøre et metodekatalog, hvori der kan hentes inspiration til processerne undervejs, ikke mindst i forhold til aktiv involvering af politikere, interessenter, borgere og medarbejdere. Koble indsatsen til AL-projektet om fremtidens styringsværktøjer, hvor der bliver arbejdet med sammenhængen mellem politiske mål, administrativ udmøntning og borgereffekt. Rie Perry b) Fortsætte arbejdet med at implementere handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien Sikre at digitalisering er Vores førstevalg til service og samarbejde. På baggrund af handlingskataloget for 2014 arbejdes der i 2014 med at: Indgå i en helhedsorienteret analyse på socialområdet: Der skal ske en behovsafklaring af et fælles socialfagligt it-støttesystem til det specialiserede voksenområde. Indgå i en helhedsorienteret analyse på beskæftigelsesområdet: Digitale behov og indsatser indarbejdes i turnusanalysen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. 33/40

35 Indgå i en helhedsorienteret analyse på geosager: Der arbejdes videre med initiativerne fra 2013, dvs. etablering af GIS-organisation, analyse af geodatabse, opgradering af WEB-GIS og geokodning af bygninger og sager. Derudover arbejdes der med en række strategiske tiltag: Kanalstrategiske initiativer: Sikre en fortsat udvikling af hjemmesiden Markedsføre og udbrede brugen af intranet i hele organisationen Digitale services over for borgere og virksomheder: Implementere obligatorisk digital selvbetjening Implementere Byg og Miljø Implementere digital post Digitale ledere og medarbejdere: Udvikle ledernes kompetencer i forhold til at implementere og effektrealisere digitale borgerservices m.m. (digitalt mindset) Styrke it-kompetencerne Gennemføre et pilotprojekt for pædagoger mfl. 0-6 års-området Derudover vil der igangsættes en række nye initiativer: Digitalisere byggesagsarkivet (udbud af opgaven) Gennemgå centreres eksisterende strategi i forhold til Digital Velfærd Indgå i it- og digitaliseringssamarbejde med andre kommuner Torben Greve c) Opbygge et kompetencecenter 34/40

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier 1 Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøger Kommune Assens Kommune Projektansvarlig enhed Forvaltningen for Innovation og Netværk Navn og titel på projektansvarlig

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere