SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014"

Transkript

1 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI

2 Initialer: THUJ Sag: Dok.: Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer... 2 De fire strategiske temaer... 5 Strategiens tilblivelse... 6 Tema 1: Velfærd og kvalitet... 7 Tema 2: Erhverv og bosætning Tema 3: Styring og effektivisering Tema 4: Organisation og samarbejdsformer indeholder de strategiske temaer og indsatsområder, som Direktionen vurderer som de vigtigste for Odsherred Kommune i Direktionsstrategiens opgave er at oversætte de væsentligste politiske visioner og budgetmæssige forudsætninger til strategier, indsatsområder og handlinger i administrationen. Den samler, prioriterer og sætter retning for den samlede Odsherred Kommunes opgavevaretagelse. Men den kan og skal af gode grunde ikke indeholde alt, hvad Odsherred Kommunes institutioner, afdelinger og centre beskæftiger sig med. Direktionsstrategien er i form og indhold ret lig planen for Der er en del indsatsområder, der fortsætter; hovedparten er gengangere fra Der er sat flueben ved de indsatsområder, som Direktionen fra det forløbne år betragter som færdige eller godt på vej, og de er derfor skrevet ud. Og så er de nye indsatsområder skrevet ind. Det giver samlet set en genkendelig strategi med kontinuitet og fortsat udvikling i fokus.

3 Indsatsområder der er godt på vej: Iværksætte et tværgående projekt om hverdagsrehabilitering Give den ny personalepolitik liv: Trivsel og Ambition Arbejde med de strategiske potentialer i Hovedudvalget, Direktionen, Chefgruppen og Ledergruppen og afklare ledernetværkenes fremtid Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel Give organisationen et serviceeftersyn Indsatsområde der fremover indgår på andre måder: 1. Gå fra strategi til handling inden for velfærdsteknologi (indgår i stedet som en del af arbejdet med faglig udvikling og digitalisering) Nye indsatsområder (tallet er udtryk for nummeret på et af de fire overordnede temaer): 1 - Analysere og afprøve alternative boformer for ældre 1 - Udarbejde et forslag til fremtidige madservice og madleverancer 1 - Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen 1 - Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt 1 Analyse serviceniveauet på ældreområdet 1 Borgerservice KVIK-skranker på kommunens centrale biblioteker 2 - Visions- og udviklingsplan med Realdania 2 Evaluering af erhvervspolitikken graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) 3 Øge det tværkommunale samarbejde 4 - Opbygge et kompetencecenter 4 - Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt) 4 - Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt) 4 - Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt) 4 - Etablere et kulturlaboratorium 4 - Implementere punkter i konstitueringsaftalen Kommunens overordnede udfordringer Det er fortsat nødvendigt at gå til opgaverne med energi og handlekraft, for de overordnede udfordringer for kommunen er fortsat betydelige, og de er langvarige: Der er nulvækst på de offentlige budgetter, så længe øjet rækker, og Direktionen tager det afsæt, at de stramme økonomiske tøjler er kommet for at blive 2/40

4 Der er stigende ønsker til kvaliteten af vores serviceydelser, så forventningsafstemningen mellem borgernes forventning til kvaliteten og den kvalitet, det er besluttet at levere, står stadig højt på dagsordenen Den demografiske udfordring spiller ind allerede nu og endnu mere i årene fremover der er færre børn, færre til at betale og flere ældre De etablerede virksomheder i Region Sjælland skærer ned, og der kommer ikke nok nye virksomheder til, hvilket betyder færre jobs samlet set Kommunen har store udgifter til overførselsindkomster, variationer i ledighed og større behov på de specialiserede områder, som pr. definition rammer hårdt i Odsherred Odsherreds borgere har en sundhedsprofil i Region Sjællands allernederste ende af skalaen, så udfordringen her er til at få øje på Kompetencer og uddannelse fremstår som et stadig klarere krav til fremtidens samfundsborger, og i Odsherred vil det derfor i mange år frem stå højt på listen over udfordringer Det er en udfordrende dagsorden at løfte for en kommune af Odsherreds størrelse, men det er en nødvendig dagsorden, hvis kommunen skal skabe den fornødne synlighed i det kommunale landskab i kampen om borgere, vækst og erhvervsudvikling. Det har organisationen bl.a. gjort i det dokument, Vækst og Velfærd, som med implementering af Projekt Servicetjek etablerer den nye organisation pr. 1. september Det handler bl.a. om at skabe resultater, der flytter på det billede, som i dag generelt tegner Odsherred Kommune med en stagnerende befolkningsudvikling, demografiudfordringer med flere ældre og jævnt faldende børnetal, lavt uddannelsesniveau og beskæftigelsesudfordringer. Man kan overordnet samle de mange udviklingsaktiviteter, som Byrådet har sat rammen for i to afgørende spor, der er gensidigt afhængige af hinanden: Et vækstspor: Kommunen har et stort medansvar for at skabe vækst i samfundet, både ved at være rammesættende og værdiskabende. Odsherred Kommunes målrettede indsats i vækstsporet skal være med til at sætte kommunen på landkortet som en attraktiv bosætningskommune, som en spændende og dynamisk erhvervskommune, og som en kultur og turismemagnet. Et velfærdsspor: Fremtidens velfærd handler om at finde veje til at skabe velfærd på nye betingelser ud fra et grundvilkår, der hedder: Mere for mindre. Men det handler også om en øget fokus på sammenhængene i services til borgerne og at understøtte borgernes egne ideer og muligheder for at skabe et godt liv. Med udgangspunkt i servicetjekkets overordnede retning, kan der fastsættes 10 områder som en ny organisering skal sigte efter som overligger: 3/40

5 1. Vækst på dagsordenen vi skaber fremtiden ved at være proaktive i dag At skabe vækst forudsætter proaktivitet, at vi er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og gør vores dagsorden gældende. Organisationen skal i højere grad være i stand til at arbejde med nationale, og regionale dagsordener og skabe sammenhæng i udviklingsaktiviteter, så Odsherred ikke er til at komme udenom. 2. Sammenhængende serviceforløb vi er til for borgerne og erhvervslivet Borgerne og erhvervslivet skal opleve hele serviceforløb, selv om forløbet krydser lovgivningsmæssige, faglige eller organisatoriske opdelinger, fx kontakt-/sagsbehandlingsforløb og komplekse plan/byggeansøgninger eller miljøgodkendelser. 3. Sikker myndighedsudøvelse og vi kommunikerer det på en forståelig og serviceorienteret måde Myndigheden fordeler ret og pligt for/mellem borgerne. Afgørelserne skal være korrekte og forståelige, forberedes effektivt og kommunikeres til modtageren på en serviceorienteret og venlig måde med fornøden klagevejledning. 4. Realkapitalen skal vedligeholdes vi har overblik over, hvad vi ejer og hvordan vi bruger det bedst muligt Bygninger, fællesarealer, jord, anlæg, baner, veje, stier og broer skal vedligeholdes på alle niveauer, så brugsværdien fastholdes og gerne forbedres. Realkapital skal afvikles, hvis den ikke bruges eller ikke skal bruges i fremtiden. 5. Handlekraftig organisation vi delegerer beslutningskraft og ansvar Kompetence, viden, ansvar og handlekraft skal være placeret hos medarbejderne, som er tæt på borgeren/virksomheden. Ledelsen skaber rammerne for medarbejdernes handlekraft og praktiserer insisterende delegation og ansvar. 6. Ledelsesrollerne skal være klare og entydige vi er tydelige i hvem, der har ansvar for hvad Der må ikke være tvivl om hvem, der har ansvar for hvad, eller hvad man kan forvente af ledere på de forskellige ledelsesniveauer. God og tydelig ledelse er forudsætningen for en effektiv organisation. 7. Målstyring og opfølgning vi sætter mål og eksekverer dem Organisationen skal kunne arbejde med respekt for politiske processer og understøtte arbejdet med politikformulering. I samarbejde med det politiske niveau skal der kunne lægges en strategi, sættes et mål, gennemføre det og så følge op. Dette skal skærpes fremover, og målstyringen skal i højere grad knyttes tættere til budgetlægningen. 8. Innovation og selveffektivisering vi finder på effektive hverdagsløsninger Organisationen skal drives og udvikles via effektivisering, fornyelse og innovation. Det kan der være mange metoder til. Vigtigst er dog, at alle ansatte forholder sig konstruktivt og realistisk 4/40

6 til arbejdet inden for de givne vilkår, og er opmærksomme på at bringe gode idéer til hverdagsløsninger videre. 9. Korrekt budgettering og sikker økonomistyring vi styrker ledelsesinformationen Budgettet har mange kilder og bliver til gennem komplekse administrative og politiske processer. Organisationen har godt styr på økonomistyring og opfølgning, herunder tæt fokus på pris gange mængde. Det skal der fortsættes med, og med indførelse af et nyt økonomisystem skabes grundlag for at udvikle en ny form for ledelsesinformation. 10. Tværgående samarbejde og projekter vi udvikler i fællesskab Organisationen skal kunne indgå i samarbejder på tværs, hurtigt, smidigt og med et fælles resultat for øje. Projektarbejdsformen skal være et naturligt arbejdsredskab som er kendt og implementeret i organisationen. Og organisationen skal også kunne invitere eksterne samarbejdspartnere ind som en del af en fælles udviklingsretning og/eller projekt. Alt i alt kan man sige, at direktionsstrategiens strategiske temaer og mangfoldighed af indsatsområder skal forholde sig aktivt til disse mål for den nye organisation. De fire strategiske temaer Direktionsstrategien er bygget op på den måde, at den indeholder fire grundlæggende strategiske temaer. Hvert tema består af en række indsatsområder, og hvert indsatsområde af målsætninger, handlinger og projekter, som samlet forholder sig til kommunens strategiske udfordringer og udviklingsmuligheder. De fire temaer er - uændret fra følgende: 1. Velfærd og kvalitet 2. Erhverv og bosætning 3. Styring og effektivisering 4. Organisation og samarbejdsformer Direktionsstrategien for 2014 lægger sig på de fleste områder i kølvandet på de foregående års prioriteringer og fortsætter arbejdet ind i tredje byrådsperiode på at etablere en stadigt mere effektiv og nytænkende udviklingskommune. På den måde er direktionsstrategien, trods dens overordnede præg, også Direktionens daglige arbejdspapir for 2014, og den sætter konkret rammerne for det løbende samarbejde mellem Byrådet, Økonomiudvalget, fagudvalgene og borgmesteren og så den samlede administration med direktion, centre, afdelinger og institutioner. 5/40

7 Strategiens tilblivelse Arbejdet med Direktionsstrategien 2014 er indledt i Direktionen efter budgetvedtagelsen i oktober måned Processen er derefter ganske kort sådan her: Strategisk Chefforum 22/10; 26/11, 3/12; 17/12 Økonomiudvalget i januar (det nye ØU), orientering Byrådet i januar (det nye byråd), orientering Hovedudvalget 28/10; 16/12 Der vil ikke være krav om at centrene på baggrund af direktionsstrategien udarbejder strategiplaner eller at afdelinger og institutioner udarbejder resultataftaler. Direktionsstrategien udgør dermed mere end tidligere en overordnet ramme for organisationens arbejde. Direktionsstrategien omsættes på forskellig vis i organisationen, fx i større og mindre projekter. Der udarbejdes et halvårs regnskab indeholdende status på de enkelte indsatser i Direktionsstrategien Halvårsregnskabet forelægges Direktionen i juni måned /40

8 Tema 1: Velfærd og kvalitet Arbejdet med at forbedre kvaliteten af kommunens kerneydelser hører aldrig op, men det er særligt afgørende i disse år, hvor forventningerne til kvaliteten stiger, samtidig med at det økonomiske råderum indskrænkes. For at lykkes skal vi arbejde vedholdende og systematisk med kvalitet på tre fronter: i mødet med borgere og brugere (brugeroplevelsen) i alle faglige sammenhænge (fagligheden) i organisationen som helhed (servicebegrebet) Borgerrådgiverens rapport og dens anbefalinger er igen i år med til at rette blikket mod begreber som sagsbehandling og kommunikation, begge emner der går på tværs af kommunen. Samtidig er de øvrige indsatsområder nedenfor udtryk for, at kommunen som leverandør af velfærdsydelser er bredt i spil. Indsatsområderne er at: a) Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet b) Implementere UTA-strategien (UTA = Uddannelse Til Alle) c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4 d) Implementere ny skolestruktur e) Videreudvikle klimakommuneprojektet f) Udarbejde en social strategi g) Analysere og afprøve alternative boformer for ældre h) Udarbejde et forslag til fremtidig madservice og madleverancer i) Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt k) Analyse af serviceniveauet på ældreområdet l) Borgerservice KVIK-skranker på kommunens centrale biblioteker 7/40

9 a) Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet Skabe forudsætningerne for, at hele organisationen arbejder systematisk, sammenhængende og evidensbaseret med forebyggelse på alle fagområder. Der peges på følgende handlinger: I. Formulere et projektgrundlag og siden et kommissorium for det videre arbejde I. Etablere en tværgående projektorganisation, som varetager den strategiske forebyggelsesopgave II. Nedsætte en tværgående strategisk forebyggelsesgruppe med repræsentation fra alle relevante fagområder og med forankring i Direktionen III. Tilvejebringe et vidensgrundlag, som kan danne grundlag for en systematisk og evidensbaseret prioritering på forebyggelsesområdet, fx udarbejde trafiklysrapporter på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet til belysning af de største udfordringer i Odsherred Kommune IV. Beskrive mulige indsatsområder og forebyggelsestiltag V. Prioritere indsatsen VI. Iværksætte og følge op på konkrete indsatser Arbejdet omfatter alle fagområder og fagudvalg, og der skal lægges vægt på, at nye indsatser baseres på evidens. Direktionen forventer derudover, at indsatserne skal resultere i målbare effekter. Der er tale om flerårige indsatsområder, der ikke kan forventes at give resultater på helt kort sigt. Skabe forudsætningerne for, at hele organisationen arbejder systematisk, sammenhængende og evidensbaseret med forebyggelse på alle fagområder. Der kan i første omgang peges på følgende handlinger: 8/40

10 VII. Formulere et projektgrundlag og siden et kommissorium for det videre arbejde II. Etablere en tværgående projektorganisation, som varetager den strategiske forebyggelsesopgave VIII. Nedsætte en tværgående strategisk forebyggelsesgruppe med repræsentation fra alle relevante fagområder og med forankring i Direktionen IX. Tilvejebringe et vidensgrundlag, som kan danne grundlag for en systematisk og evidensbaseret prioritering på forebyggelsesområdet, fx udarbejde trafiklysrapporter på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet til belysning af de største udfordringer i Odsherred Kommune X. Beskrive mulige indsatsområder og forebyggelsestiltag XI. Prioritere indsatsen XII. Iværksætte og følge op på konkrete indsatser Arbejdet omfatter alle fagområder og fagudvalg, og der skal lægges vægt på, at nye indsatser baseres på evidens. Direktionen forventer derudover, at indsatserne skal resultere i målbare effekter. Der er tale om flerårige indsatsområder, der ikke kan forventes at give resultater på helt kort sigt. Gitte Løvgren 9/40

11 b) Implementere UTA-strategien (UTA = Uddannelse Til Alle) Sikre at mere end 85 % af unge i løbet af bliver fastholdt i ungdomsuddannelse. UTA-strategien blev godkendt af Byrådet i maj 2012 med følgende indsatsområder: 1. Ungdomsuddannelserne, EUC, Gymnasiet, 10. klasse 2. Unge i ufaglært arbejde eller på offentlig forsørgelse 3. Tværgående og hurtig indsats 4. Tidlig indsats 5. Ungdomskultur, ungeliv og fritidsarbejde 6. Folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne 7. Daginstitutionerne og overgangen til grundskolen 8. Mobilitet og transport Indsatsområder er igangsat efter godkendelsen og skal fortsat udvikles og indsatsen styrkes. Der skal udarbejdes konkrete mål for hvert indsatsområde og der skal ske en afrapportering til politisk udvalg hvert halve år juni og i december. Derudover skal der fremadrettet arbejdes med: Unge med nedsat funktionsdygtighed i forhold til uddannelse og job Flere praktiksteder/muligheder for unge. Øget samarbejde omkring ungeindsatsen Opfølgning Ungeenheden følger systematisk op på effekterne af de iværksatte tiltag ved som beskrevet i strategien samt fremsender halvårlig status over for Børne- og Uddannelsesudvalget. Disse indsatsområder er igangsat efter godkendelsen og skal fortsat udvikles og indsatsen styrkes. Derudover skal der fremadrettet arbejdes med: Gitte Løvgren 10/40

12 c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4 Udvikle nye rammer for lokaldemokrati og medborgerskab med fokus på den lokale tilknytning i forlængelse af erfaringerne fra lokaldemokrati version 1 (Vallekilde-Hørve-projektet), version 2 (lokaldemokratirunden) og version 3 (Fokus på Egebjerg og Kulturområde Nykøbing) Afdække mulighederne for at lade Geopark Odsherred indgå som en overordnet ramme for Lokaldemokrati version 4 og det fortsatte samarbejde mellem lokalsamfund og byråd. Koble det nye byråds drøftelse af planstrategien med inddragelsen af byer og landsbyer i regi af Geopark Odsherred. Koble det politiske niveau i Byrådet samt fagudvalg med det lokaldemokariske arbejde med henblik på at udvikle nye måder at organisere indsatsen på fremadrettet. Udnytte synergieffekterne mellem lokaldemokrati, bosætning og branding. Beskrive hvordan lokaldemokrati og samskabelse indgår i eksisterende projekter. Rie Perry/Torben Greve d) Implementere ny skolestruktur Sikker implementering af ny skolestruktur pr. 1. august 2013, der koordineres med implementering af Folkeskolereformen Skolerne i Odsherred er i gang med en større omstilling. Det sker med baggrund i Byrådets slutning i maj 2013 om at nedlægge de 9 folkeskoler og etablere 2 nye skoler med flere afdelinger. 11/40

13 Hertil kommer række ændringer af folkeskoleloven (Folkeskolerefomen), som skal implementeres i Processen er igangsat og fortsætter i år Målet for implementeringen er: At hæve fagligt niveau og resultater. At tilpasse fysiske rammer til et faldende elevtal. At skabe økonomisk rum for en hurtigere og mere omfattende udvikling af skolevæsenet indenfor den eksisterende økonomiske ramme med henblik på at gøre undervisningen endnu bedre. Sikre at skolevæsenet er gearet til en fremtidig bosætningsstrategi. I processen skal inddrages alle relevante aktører på området. Gitte Løvgren e) Arbejde videre med klimakommuneprojektet Dreje projektet gradvist fra fortrinsvis at handle om energirenovering af kommunale ejendomme til at handle om erhverv, boliger og klimatilpasning, en proces der er i gang. Vedtage klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune, som viser hvor der er risiko for oversvømmelse af kloak, regnvand og havvand, samt vedtage en handleplan for indsatser, der skal igangsættes for at sikre kommunen imod de kortlagte effekter af klimaændringerne. Indlede processen med at udarbejde en strategisk energiplan for Odsherred Kommune i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland, varmeværker, affaldsselskaber og andre interessenter. Indarbejde energilandsbyerne i den strategiske energiplanlægning, samt udvide indsatsen. Indgå i samarbejder og projekter om klimatilpasning og CO 2 -reduktion, samt rejse flere midler fra nationale og internationale fonde til at igangsætte indsatser. 12/40

14 Torben Greve f) Udarbejde en social strategi Konstatere en målbar nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til oktober Konkretisere og implementere anbefalingerne og tiltagene fra rapporten Socialt udsatte tilflyttere : 1 - Modtagelse af socialt udsatte tilflyttere Der etableres en modtagerfunktion, som tager imod de socialt udsatte tilflyttere med komplekse sociale problemer. Borgeren orienteres om, hvad de kan forvente af Odsherred Kommune og om hvad Odsherred kommune forventer af dem. Modtagerfunktionen skal supporteres af en juridisk kompetence. 2 - Systematisk gennemgang af tilflyttersager Der vil fremover ske en systematisk gennemgang af tilflyttersager med en vis kompleksitet. Gennemgangen skal blandt andet vise, om fraflytterkommunen har levet op til sit ansvar over for familien. Sager, hvor det vurderes at fraflytterkommunen ikke har sagsbehandlet tilstrækkeligt, følges op. 3 - Øget fokus på enlige kontanthjælpsmodtagere Der skal i samarbejde mellem Job og Voksen og Dagtilbud og Uddannelse ydes særskilt fokus på enlige med børn, da det særligt er denne gruppe, der har svært ved at opnå tilknytning til uddannelse/arbejdsmarkedet. Der skal ydes en tværfaglig indsats, således at der sker en hurtig udslusning fra overførselsindkomst. 4 - Bo og opholdssteder Der iværksættes en særskilt analyse af, hvilke kommunale nettoudgifter/ydelser opholdsteder for voksne generer i Odsherred Kommune som følge af udslusning i lokalsamfundet. Der er tale om svært tilgængelige oplysninger, så anbefalingen lyder på, at området skal særskilt analyseres. 13/40

15 5 - Kritisk gennemgang af visitationer foretaget af andre kommuner ved tilflytning til Odsherred I forhold til foranstaltninger, som følger borgeren ved tilflytning, skal der foretages en kritisk vurdering af ydelserne, således at det ikke er givet, at ydelser bevilget af andre kommuner forsættes uændret i Odsherred Kommune. 6 - Indsatser på boligområdet Der skal ske en intensiv indsats over for ulovlig beboelse i sommerhusområdet. Det er ikke acceptabelt, at sommerhuse bebos og lejes ud i vinterhalvåret, bl.a. fordi det tiltrækker socialt udsatte tilflyttere. Odsherred Kommunes dårlige helårsbeboelser skal kortlægges, således at der kan ydes en målrettet indsats for at få dem sat i stand eller kondemneret. 7 - Opfølgning på førtidspensionister med arbejdsindtægt Odsherred Kommune har en støt stigende tilflytning af førtidspensionister på trods af at kommunen selv har reduceret antallet af nytilkendegivelser betydeligt. En del af førtidspensionisterne har en arbejdsindtægt. Den gruppe skal der følges op på med henblik på at afdække, om de har en genvundet arbejdsevne og dermed har mistet forudsætningerne for pension. 8 - Flere unge skal tilbage deres uddannelse De borgere der flytter tilbage til Odsherred pga. frafald på uddannelse, skal mødes af en opfølgende indsats, som skal støtte de unge i at vende tilbage til et uddannelsesforløb hurtigst muligt, jf. også UTA-strategien herfor. Indgå i en aktiv dialog med Erhvervsråd m.fl. om konkrete indsatser. Udarbejde en mere konkret beskæftigelsesstrategi. Gitte Løvgren g) Analysere og afprøve alternative boformer for ældre Udarbejde en rapport, der opstiller muligheder for nye boformer for ældre i Odsherred Kommune og samtidig analyserer den ledige boligkapacitet, med henblik på andre anvendelsesfor- 14/40

16 mer og/eller afhændelsesmuligheder. Kortlægge ældres ønsker til fremtidens boformer. Nuværende og kommende ældre skal inddrages, ligesom landsdækkende organisationer, fonde m.v. skal byde ind med ideer og erfaringer. Beskrive fordele og ulemper ved de mulige organisationsformer (ejer, lejer, andel m.v.) af fremtidige boformer grundigt. Afdække frivilliges rolle i fremtidens boformer for ældre - frivillige inddrages aktivt i denne beskrivelse, og muligheder og begrænsninger skal beskrives. Analysere den ledige boligkapacitet og den kommende ledige kapacitet i Odsherred Kommune, det vil sige plejecentre, ældreboliger, tidligere ældreboliger og institutioner m.v. Antal, udgifter og anvendelsesmuligheder skal beskrives, herunder afhændelsesmuligheder til andet end kommunale aktiviteter. Afdække behov for etablering af tilbud, der aktuelt tilkøbes eksternt til visse målgrupper (både yngre og ældre). Der skal foretages mulige match mellem boligkapacitet og behov, herunder grundige økonomiske kalkuler. Afhjælpe ufrivillig ensomhed og yde relevant hjælp og støtte i skrøbelige livssituationer, hvilket skal være gennemgående i alle projektets delfaser og i projektets resultater. I projektet skal ske en bred inddragelse af aktører. Kommende brugere, eksterne ressourcer, organisationer og andre er vigtige bidragsydere. Afrapportering af projektet skal til politisk niveau senest medio juni Gitte Løvgren h) Udarbejde et forslag til fremtidig madservice og madleverancer Udarbejde en rapport med en opstilling af mulige modeller med fordele og ulemper for fremti- 15/40

17 dig produktion og levering af mad i Odsherred - disse modeller skal være beskrevet i forhold til kvalitetssikring, socialøkonomiske faktorer, økonomi og lovgivningsmæssige forhold, herunder udbud Projektet skal indeholde: en evaluering af de eksisterende ordninger med hovedvægt på kvalitet, fleksibilitet og pris en aktiv inddragelse i evalueringsfasen af de relevante ledere og personale hos de nuværende leverandører og modtagere en analyse af driftsøkonomi og kontrakter i de eksisterende ordninger ønsker og forslag til fremtidig madproduktion og madleverance hos brugere og fagfolk Gitte Løvgren i) Sætte fokus på kvalitet i sagsbehandlingen Give den enkelte medarbejder bedre faglige forudsætninger for at leve op til lovens og kommunens krav om den gode afgørelse. Sikre det tilstrækkelige ledelsesmæssige fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, hvilket samtidig sætter fokus på adfærd på tværs af organisationen. Undersøge brugernes, dvs. borgernes, oplevede kvalitet af sagsbehandlingen. Undervise i forvaltningslov, offentlighedslov, persondata, tavshedspligt, aktindsigt, høringsregler, god sagsbehandlingsskik i Odsherred Kommune m.v., og lade disse emner indgå i det introkursus, som nye medarbejdere tilbydes. 16/40

18 Rie Perry j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt Opnå en øget modtagertilfredshed med kommunikationen fra kommunen, hvilket optimalt set kan konstateres på kvaliteten af beslutningsgrundlag, tidsforbrug og antallet af klager. Der skal for at nå målet arbejdes med at: Forbedre de politiske sagsfremstillinger Professionalisere brugen af skabeloner Øge kompetencerne bredt på området Interview af chefer og politikere om den gode sagsfremstilling. Rie Perry k) Analyse af serviceniveauet på ældreområdet Udarbejde en analyse af serviceniveauet på ældreområdet med særligt fokus på personlig pleje og rengøring. Udarbejde et projektgrundlag for afgrænsning af analysen indhold, metoder og omfang. 17/40

19 Nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante fag- og fællescentre til at gennemføre analysen. Analyseresultatet skal indgå i budgetprocessen for år 2015 med henblik på, om muligt, at øge bevillingerne på området. Gitte Løvgren l) Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker Målet er at iværksætte forsøg med kvikskranker for borgerhenvendelser på flere af kommunens centrale biblioteker. I forsøget udvikles og implementeres modeller / koncepter for Borgerservice i kommunen, så bibliotekerne inddrages i løsningen af udvalgte borgerserviceopgaver, og derved får borgerne i nye borgerserviceindgange i form af borgerservice KVIK-tilbud. Borgerservice og biblioteker udarbejder sammen et innovativt forslag til organisering af borgerservicefunktioner på bibliotekerne, der matcher både borgerservice og bibliotekets visioner. Forsøget / pilotprojektet med Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker arbejder med følgende indsatser / handlinger: - Opstart af pilotprojekt (Vinter 2013/2014) o Etablering af projekt- og projektorganisation - Afklaring og kortlægning (Primo 2014) o Studiebesøg o Afklaring af opgaver, der placeres op bibliotekerne o Afklaring af opgaver, der løses af Borgerservice o De fysiske rammer på bibliotekerne muligheder og begrænsninger - Udvikling af modeller / koncepter for Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker (Primo 2014). Der bør udarbejdes en business case pr. model / koncept, som bl.a. indeholder: 18/40

20 o o o o o o o Beskrivelse af borgerservicetilbud og serviceniveau - på bibliotekerne og i Borgerservice. Projektet bør tilstræbe at minimum ét af forslagene beskriver en løsning, hvor borgerservice KVIK-funktionen og det samlede bibliotekstilbud integreres. Behov for ændring af fysiske rammer på bibliotekerne Behov for personale, herunder kompetenceudvikling af biblioteks- og borgerservicepersonale, Samarbejdsmodel mellem Bibliotekerne og Borgerservice, herunder ressourcertræk på hhv. biblioteker og borgerservice Åbningstider Behov for teknologi Anlægs- og driftsomkostninger - Design af endelig løsningmodel / -koncept (Forår 2014) - Implementering af løsningsmodel / -koncept (Sommer 2014) - Evaluering af forsøget / pilotprojektet (Sommer 2015) Som en del af forsøget / pilotprojektet bør der foretages en analyse af mulighederne for at øge borgernes af anvendelsen af digitale borgerservices. Udvikling af projektet skal ske i tæt samarbejde med ledelsen af hhv. Borgerservice og bibliotekerne. Torben Greve / Gitte Løvgren 19/40

21 Tema 2: Erhverv og bosætning Byrådet udarbejdede og vedtog i 2011 en ny erhvervspolitik i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred. Erhvervspolitikken sætter retning for en fokuseret og koordineret erhvervspolitisk indsats de kommende år, og dermed fortsat ind i 2014 og videre frem. Det overordnede mål er at skabe vækst og udvikling med den tydelige overligger, at erhvervsindkomsten i Odsherred skal løftes til et niveau svarende til landsgennemsnittet. For at sikre en hensigtsmæssig ramme for den erhvervspolitiske indsats, har Byrådet nedsat Udvikling Odsherred. Udvikling Odsherred er et partnerskab mellem erhvervslivet, turismen, landbrug, faglige organisationer og kommunen om udmøntning og videreudvikling af arbejdet med at styrke de lokale erhvervsvilkår og erhvervsudviklingen i Odsherred. Blandt Udvikling Odsherreds centrale opgaver er, jf. samarbejdsgrundlaget, at bestyrelsen udarbejder en erhvervshandlingsplan, som udmønter Byrådets erhvervspolitik på såvel kort som langt sigte. Erhvervshandlingsplanen skal sikre en resultat- og faktabaseret indsats, hvor Udvikling Odsherred i forlængelse af erhvervshandlingsplanen - aftaler konkrete resultataftaler med de primære erhvervspolitiske operatører, samt overvåger indsats samt fremkommer med forslag til videreudvikling af den erhvervspolitiske indsats. Erhvervspolitikken og erhvervshandlingsplanen vil blive evalueret i Indsatsområderne er at: a) Videreudvikle erhvervsindsatsen b) Videreudvikle Geopark Odsherred c) Tiltrække borgere og virksomheder, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling d) Implementere første fase af visions- og udviklingsplanen for Odsherred Kommune e) Evaluering af erhvervspolitikken 20/40

22 a) Videreudvikle erhvervsindsatsen 1. Give erhvervspolitikken et servicetjek, herunder udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi i samspil med planstrategien. 2. Videreudvikle Helhedsorienteret erhvervsservice, som virksomhederne skal opleve som en løsnings- og helhedsorienteret og koordineret erhvervsindsats i alle centre og på tværs af centre. 3. Udbygge dialogen med erhvervslivet med henblik på at fremme gensidig viden om behov og forudsætninger, således at det bliver muligt at være mere på forkant, udøve rettidig omhu og optimere brugen af kommunale og private ressourcer. 4. Gennemføre mindst fem understøttende lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter. 5. Øge fokus på Odsherred Kommune som en attraktiv kommune at etablere og drive virksomhed. 6. Etablere en fundraisingfunktion og herved arbejde for at sikre eksterne midler til kommunale og private udviklingsprojekter i Odsherred. 7. Sikre Odsherred Kommune udsyn og synlighed ud over kommunegrænsen i forhold til vækstdagsordnen. 8. Videreudvikle kommunens konkurrenceudsættelse med henblik på optimal understøttelse af den lokale erhvervsstruktur. Ad 1. At fastlægge og gennemføre en tilvejebringelsesproces med bred interessentinddragelse og med politisk og administrativt ejerskab og accept. Ad 2. At sikre fortsat fokus på videreudviklingen af den kommunale erhvervsservice, når Helhedsorienteret erhvervsservice overgår fra projekt til drift. Dette skal ske ved fx: At etablere et tværgående og ansvarshavende chefforum for centerchefer med aktier i erhvervsservice At arbejde strategisk med Dansk Industris og andre interesseorganisationers årlige måling af erhvervsservice m.v. for at fremme de lokale virksomheders rammevilkår 21/40

23 At følge op på tilfredsundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice 2013 At oprette en tværgående Kommune-event-kalender med det formål at sikre bedre koordinering og synliggørelse af aktiviteter og øge medarbejdernes videns- og informationsniveau på tværs herom At fortsat udvikle medarbejdernes kompetencer indenfor service, kommunikation, tværgående samarbejde og viden om erhvervsvilkår og behov. Ad 3. Dialogen skal udbygges ved fx: At gennemføre en struktureret dialog- og besøgsrunde med udvalgte virksomheder og brancher med centerchef og erhvervskonsulent fra Plan, Byg og Erhverv. At etablere en fast kontaktperson for relevante virksomheder (servicemål 4) Etablering af nyhedsbrevs-funktion og anden videreudvikling af den kommunale erhvervsportal Fortsat afholdelse af dialog- og informationsmøder mellem kommune og erhvervsliv At udarbejde 10 fortællinger om god kommunal erhvervsservice med inddragelse af lokale virksomheder. Ad 4. Af understøttende lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter kan fx nævnes: Afholdelse af en erhvervskonference At fremme øget brug af digitalisering i SMV ere ved projekt Succes Online At bidrage til fremme af hurtigere bredbåndsforbindelser og bedre mobiltelefoni At sætte fokus på en særlig branche i Odsherred fx erhvervsfiskeri Ad 5. Fokus på Odsherred Kommunes attraktivitet for virksomheder skal øges ved fx: At understøtte Vejen til -strategien via øget koordinering og styrket samarbejde internt i organisationen At styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og de lokale virksomheder, idet de fungerer som ambassadører i deres netværk At øge synlighed og salgbarheden af kommunale grunde og ejendomme Ad 6. Der skal ansættes en fundraiser / erhvervsservicekonsulent med en baggrund indenfor og erfaring med erhvervsudvikling, erhvervslivet og dets rammebetingelser. Funktionen skal have overblik over og kunne søge midler fra EU, nationale og regionale fonde og ordninger, samt kunne supplere erhvervsservicekonsulenten. Ad 7. Udsyn og synlighed skal sikres ved øget kommunal deltagelse i netværk, konferencer og programmer på EU, nationalt og regionalt niveau. 22/40

24 Ad 8. Udvikling af kommunens konkurrenceudsættelse skal ske fx ved øget dialog med erhvervslivet herom. Torben Greve b) Videreudvikle Geopark Odsherred Blive optaget i EGN og GGN, European Geoparks Network og Global Geoparks Network i september 2014 og hen mod og efter den dato skabe fremdrift og yderligere konkrete resultater inden for rammen af Geopark Odsherreds fire strategiske temaer: Istidslandskabet, naturen, geologien Solvognen, kulturhistorien, historien Odsherredmalerne, kunsten Lammefjorden, råvarerne, smagen af Odsherred Selvstændiggøre Geopark Odsherred organisatorisk, økonomisk og personalemæssigt. Oprette en fond under en selvstændig professionel bestyrelse. Fortsætte den række af delprojekter, som allerede er i gang, fx højderygstien, geoguideuddannelsen, infopunktet på Dragsholm Slot (tidl. skolestue), skiltning fysisk og digitalt af de forskellige temaer, Diaplan-samarbejdet, megalitrutenetværket, GeoKids-projektet, geoparkfestival m.v. Sikre en positiv evaluering i forsommeren 2014 og dermed øge sandsynligheden for optagelse i EGN. Arbejde med formidling og inddragelse bredt på tværs af interessenter og fagområder. 23/40

25 Torben Greve c) Øge bosætningen gennem tiltrækning af borgere, som kan bidrage til den fortsatte udvikling af Odsherred, herunder også i form af flere arbejdspladser Løfte bosætningsindsatsen til en politisk vedtaget strategi, som skal understøtte, at Odsherred Kommune i 2014 kan: Etablere mindst ét nyt bofællesskab gennem kommunens facilitering og understøttelse Tiltrække mindst én virksomhed som følge af bosætning i 2014 Øge fokus på Odsherreds brand som en kommune med styrke og fokus på fællesskaber, herunder også foreningsfællesskaber, landsbyfællesskaber, m.v. altså ikke udelukkende i form af bofællesskaber Øge synligheden af Odsherred som bosætningskommune. Arbejde på at fastholde de ressourcestærke borgere. Udarbejde en politisk strategi for bosætning på basis af en temadrøftelse, hvor der arbejdes på at forholde sig fokuseret til de målgrupper, som kommunen ønsker at tiltrække. Gennemføre 1-2 bosætningsdage i 2014, som skal skabe fælles interesse, mulighed for videndeling og for netværksdannelse for interesserede potentielle tilflyttere. Udarbejde salgs og brandingmateriale i forhold til Vejen til-designmanualen. Koble og udnytte diverse events i kommunen målrettet til bosætning, fx geoparkfestivalen, bofællesskabsinteressen, arrangementer på kultur- og fritidsområdet, Geopark Odsherred, lokaldemokratiarbejdet, den forbedrede infrastruktur som følge af åbningen af Odsherredvejen m.v. Styrke samarbejdet mellem erhvervsindsatsen og bosætningsindsatsen dels internt i kommunen og eksternt gennem dialog og samarbejde med Erhvervsrådet og Udvikling Odsherred 24/40

26 Torben Greve d) Vision og udviklingsplan med Realdania Målet med visions- og udviklingsplanen for Odsherred Kommune er at skabe en strategisk og målrettet plan, der kan inspirere og være pejlemærke for kommunens langsigtede planlægning. Visionsplanen skal give inspiration til den kommende revision af kommunens planstrategi og vil fungere som strategisk værktøj til løbende udvikling, vurdering og prioritering af konkrete projekter, ideer og indsatser. Odsherred Kommune har fået midler fra Realdania til at realisere projektet Odsherred 2025, Visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune. I projektet arbejdes med følgende indsatser: Fase 1: Research og kortlægning Analysere og kortlægge eksisterende strategier, politikker og udviklingsprojekter, samt fysiske, sociale, økonomiske og immateriale forhold i Odsherred Kommune Fase 2: Analyse og udvikling Identificere og prioritere potentialer, udfordringer, behov og indsatser. Der udvikles principper for løsninger og nedslagspunkter, som danner grundlag for den visions- og udviklingsplanen I analysen inddrages lokale aktører gennem interviews, fokusgrupper og lokale workshops. Fase 3: Visions- og udviklingsplan Formulere en samlet visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune 25/40

27 Der afholdes en visionsworkshop, og der afholdes en dialog mellem Odsherred Kommune og Realdania om Visions- og udviklingsplanen. Torben Greve e) Evaluering af erhvervspolitikken 1. At give erhvervspolitikken et servicetjek, så det sikres at der arbejdes med de rette indsatsområder og kerneinitiativer, og at organiseringen omkring udmøntningen af erhvervspolitikken understøtter disse. Evaluering af erhvervspolitikken skal ske i en proces med deltagelse af de lokale erhvervsfremmeaktører og i samarbejde med Udvikling Odsherred og Byrådet. Som en del af processen skal der arbejdes med emnerne lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter, øgning af Odsherred Kommunes attraktivitet for virksomheder, fundraising, øget udsyn, synlighed og konkurrenceudsættelse. Endvidere skal resultatkontrakterne mellem VisitOdsherred, Odsherred Erhvervsråd, Odsherred Kommune og Udvikling Odsherred undergå et servicetjek, hvor fremtidig model og fremtidige mål skal fastlægges. Forslag til opdateret erhvervspolitik skal præsenteres og debatteres på den årlige erhvervskonference, forventeligt i oktober/november Rie Perry 26/40

28 Tema 3: Styring og effektivisering Odsherred Kommune er inde i en positiv økonomisk udvikling, men kommunen skal fastholde stram styring i en likviditetsmæssig vanskelig tid, hvor overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark i 2013 har påvirket kommunens likviditet negativt med ca. 50 mio. kr. Dertil kommer, at især det specialiserede område tynger kommunens budget, og det gør det både på både børne- og på voksenområdet. Det tog Byrådet konsekvensen af i budgetaftalen i 2013 ved at anmode Direktionen om at anvise reduktioner af omkostningerne på området på 20 mio. kr. fra 2014 og yderligere 10 mio. kr. i 2015 og frem. Arbejdet med at implementere beslutningerne for budgettet for 2014 og finde de yderligere 10 mio. kr. for 2015 er i gang. Byrådets og Direktionens opmærksomhed på gennem effektiviseringer at skabe et tilstrækkeligt økonomisk råderum er således intakt. Overordnet set handler dette tema dermed også om arbejdsgange, standarder og dokumentation. Indsatsområderne er at: a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område b) Markedsprøve Park og Vej c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme d) Implementere et nyt økonomisystem e) 360 graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) f) Øge det tværkommunale samarbejde a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område Udarbejde en dybdegående analyse af det specialiserede område, der munder ud i konkrete forslag til handlinger, der reducerer udgiftsniveauet med op til 20 mio. kr. i 2014 og yderligere 10 mio. kr. i 2015, jf. budgetaftalen i Implementere nye metoder, indsatser og serviceniveauer. Projektet er opdelt i 2 etaper. Den 1. etape, der vedrører besparelsen for år 2014 er gennemført og klar til udmøntning og opfølgning i år Den 2. etape af analysen, der vedrører besparelsen for år 2015, igangsættes ultimo år 2013 og løber over foråret 2014, således at forslagene kan indgå i budgetlægningen for år /40

29 Øge det tværfaglige samarbejde. Etablere en projektorganisation, der sikrer involvering af de relevante fag- og fællescentre. Udarbejde analyse og beslutningsgrundlag til politisk godkendelse, bl.a. på baggrund af viden og erfaringer fra andre kommuner. Gitte Løvgren b) Markedsprøve Park og Vej Sikre at opgaverne i Park og Vej løses effektivt og at der er gennemsigtighed i serviceniveau og ressourceforbrug. Implementere handlingerne i KL s rapport som sikrer effektiv dialogbaseret bestilling og styring af opgaverne i den såkaldte Samarbejdende BUM-model. Udarbejde udbudsmateriale til udbud senest i januar Gennemføre udbud af opgaverne i Park og Vej som besluttet i budgetaftalen for Torben Greve/Rie Perry c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme 28/40

30 Sikre effektiv: administration af kommunale udlejningsejendomme decentralt forankret drift af kommunale ejendomme arealoptimering og frasalg af kommunale ejendomme Analysere og beskrive, hvordan området fungerer i dag og dernæst udarbejde oplæg til politisk beslutning med forslag til fremadrettede indsatser for at effektivisere området. Udarbejde en implementeringsmodel af Facility Management, tilpasset til Odsherred Kommune, som oplæg til politisk drøftelse. Torben Greve d) Implementere et nyt økonomisystem At implementere nyt økonomi-, løn- og debitorsystem, der understøtter en sikker drift og en moderne og effektiv økonomi- og lønstyring, der også giver mulighed for en sammenhængende ledelsesinformation. Implementering af et nyt økonomisystem og debitorsystem, samt lønsystem, er en omfattende opgave for alle berørte medarbejdere. Den første indsats bliver at: Etablere en projektorganisation, der sikrer involvering af fagcentre og decentrale institutioner, samt en god proces med kommende leverandør. Denne projektorganisation vil arbejde med at fastlægge de konkrete opgaver i projektet, herunder design af ændrede arbejdsgange som følge af de nye muligheder i systemet, samt vælge moduler i de tre systemer. Denne proces 29/40

31 løber fra primo februar til ultimo april Med fastlæggelse af konkrete opgaver og mål for implementeringen af nyt økonomisystem, debitorsystem og lønsystem, igangsættes selve implementeringen af systemerne. Denne opgave indebærer at: Etablere systemerne, overføre data, oprette brugere, sørge for uddannelse i systemernes funktionaliteter samt etablere nye arbejdsgange. Denne proces løber fra ultimo april 2014 til medio april Delmilepælene i etableringsfasen vil være følgende: Økonomisystemet klar til indtastning af budget 15. oktober 2014 Økonomi-, debitor og lønsystemet klar til drift 1. december 2014 Overtagelsesprøve godkendt 31. januar 2015 Driftsprøve godkendt 28. marts 2015 Projektafslutningsrapport godkendt 14. april 2015 Rie Perry e) 360 graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) Levere en tilbundsgående analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet frem mod budgetvedtagelsen i 2014 for budgettet for Udarbejde et projektgrundlag for analysen i samarbejde med Job og Borger. Koble analysen til en overordnet økonomiske politik. Udarbejde en model for, hvordan Odsherred Kommune arbejder med såkaldte turnusanalyser, hvor det forventes at foregå med faglige bidrag inden for følgende områder: 30/40

32 Det analyserede områdes faglighed Økonomi Kompetenceudvikling Digitalisering Kommunikation, arbejdsgange M.v. Torben Greve f) Øge det tværkommunale samarbejde At være på forkant med udviklingen af den offentlige sektor Udviklingen af den offentlige sektor præges i høj grad af statslige og nationale indsatser. I øjeblikket er fokus på borgerserviceområdet, og andre områder forventes at følge. I K17-samarbejdet er der flere eksempler på tværkommunalt samarbejde, fx om forsyning, IT og beredskab bl.a. med henblik på at effektivisere og/eller øge servicen overfor borgerne. Kommunerne i K17 ønsker generelt et bredere tværkommunalt samarbejde. I første omgang skal det undersøges, hvor det kan give mening for Odsherred Kommune at indgå et eksisterende tværkommunale samarbejder. I den forbindelse skal det ligeledes undersøges om tidligere samarbejder med andre kommuner skal reetableres, eller om vi skal indgå i - eller selv udvikle nye - tværgående samarbejder Ansvarlig Rie Perry 31/40

33 Tema 4: Organisation og samarbejdsformer Det er en forudsætning for at levere god kvalitet til både borgere og virksomheder, at kommunen konstant har evnen og viljen til at sætte lup på det administrative maskinrum, både den bløde del og den hårde del. Her gælder det, at vi, hvad enten vi er medarbejdere eller ledere, er hinandens forudsætninger og afhængige af en fortsat fokus på faglig nysgerrighed, tværfaglig tænkning, gæve eksperimenter, skæve opgaveløsninger og god videndeling til fælles gavn. Her spiller god ledelse en væsentlig rolle, og den måde vi med Direktion, centre, afdelinger og institutioner har indrettet vores organisation på til at håndtere de daglige og strategiske udfordringer, vil også i 2014 blive underkastet et konstruktivt blik, bl.a. gennem de tre nedsatte Action Learning-projekter (AL-projekter). Et AL-projekt handler det om at arbejde med aktuelle strategiske problemer og muligheder og udvikle på en måde, som både fører til et bedre organisatorisk resultat, men samtidig til forbedret selvindsigt og samarbejdsevne til læring. Der arbejdes i et AL-projekt altid på aktuelle og virkelige problemer og muligheder. Den indbyggede risiko skaber en autentisk urgency. De bedste problemer er der, hvor løsningen er ukendt/uafklaret. Det virkelige problem er læringens motor, det der driver og giver personen/gruppen energi. Indsatsområderne er at: a) Fastlægge en model for politikudvikling b) Fortsætte arbejdet med at implementere handlingerne i Kanal- og digitaliseringsstrategien c) Opbygge et kompetencecenter d) Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt) e) Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt) f) Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt) g) Etablere et kulturlaboratorium h) Implementere emner i konstitueringsaftalen a) Fastlægge en model for politikudvikling Udvikle en fælles model for fremtidig politikudvikling, som skal danne baggrund for at udvikle 32/40

34 og vedtage politikker på en række fagområder. Vedtage en model for, hvordan politikker udvikles, vedtages, omsættes til handlinger, evalueres, og hvordan politikudviklingen kobles til budgetfasen og den administrative målstyring. Arbejde med den politiske arbejdsform og samarbejdet mellem det politiske og det administrative niveau i det nye byråds første år. Færdigudvikle en generel model på baggrund af erfaringerne fra ældrepolitikken, som skal drøftes i det nye byråd. Færdiggøre et metodekatalog, hvori der kan hentes inspiration til processerne undervejs, ikke mindst i forhold til aktiv involvering af politikere, interessenter, borgere og medarbejdere. Koble indsatsen til AL-projektet om fremtidens styringsværktøjer, hvor der bliver arbejdet med sammenhængen mellem politiske mål, administrativ udmøntning og borgereffekt. Rie Perry b) Fortsætte arbejdet med at implementere handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien Sikre at digitalisering er Vores førstevalg til service og samarbejde. På baggrund af handlingskataloget for 2014 arbejdes der i 2014 med at: Indgå i en helhedsorienteret analyse på socialområdet: Der skal ske en behovsafklaring af et fælles socialfagligt it-støttesystem til det specialiserede voksenområde. Indgå i en helhedsorienteret analyse på beskæftigelsesområdet: Digitale behov og indsatser indarbejdes i turnusanalysen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. 33/40

35 Indgå i en helhedsorienteret analyse på geosager: Der arbejdes videre med initiativerne fra 2013, dvs. etablering af GIS-organisation, analyse af geodatabse, opgradering af WEB-GIS og geokodning af bygninger og sager. Derudover arbejdes der med en række strategiske tiltag: Kanalstrategiske initiativer: Sikre en fortsat udvikling af hjemmesiden Markedsføre og udbrede brugen af intranet i hele organisationen Digitale services over for borgere og virksomheder: Implementere obligatorisk digital selvbetjening Implementere Byg og Miljø Implementere digital post Digitale ledere og medarbejdere: Udvikle ledernes kompetencer i forhold til at implementere og effektrealisere digitale borgerservices m.m. (digitalt mindset) Styrke it-kompetencerne Gennemføre et pilotprojekt for pædagoger mfl. 0-6 års-området Derudover vil der igangsættes en række nye initiativer: Digitalisere byggesagsarkivet (udbud af opgaven) Gennemgå centreres eksisterende strategi i forhold til Digital Velfærd Indgå i it- og digitaliseringssamarbejde med andre kommuner Torben Greve c) Opbygge et kompetencecenter 34/40

DIREKTIONEN DIREKTIONSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE 2013

DIREKTIONEN DIREKTIONSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE 2013 DIREKTIONEN DIREKTIONSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE 2013 Initialer: THUJ Sag: 306-2012-49802 Dok.: 306-2012-271130 Oprettet: 10. november 2012 Version: 21. november Indhold Kommunens overordnede udfordringer...

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE 1 INDHOLD Kære virksomhed 3 Rette kontakt og svar inden 24 timer 4 Tovholder med overblik inden 5 dage 5 Taskforce 6 Fast kontaktperson 7 Helhedsorienteret

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19.

Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november 2013. Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november 2013. Odsherred vækst og fremgang. Odsherred

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere