SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014"

Transkript

1 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI

2 Initialer: THUJ Sag: Dok.: Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer... 2 De fire strategiske temaer... 5 Strategiens tilblivelse... 6 Tema 1: Velfærd og kvalitet... 7 Tema 2: Erhverv og bosætning Tema 3: Styring og effektivisering Tema 4: Organisation og samarbejdsformer indeholder de strategiske temaer og indsatsområder, som Direktionen vurderer som de vigtigste for Odsherred Kommune i Direktionsstrategiens opgave er at oversætte de væsentligste politiske visioner og budgetmæssige forudsætninger til strategier, indsatsområder og handlinger i administrationen. Den samler, prioriterer og sætter retning for den samlede Odsherred Kommunes opgavevaretagelse. Men den kan og skal af gode grunde ikke indeholde alt, hvad Odsherred Kommunes institutioner, afdelinger og centre beskæftiger sig med. Direktionsstrategien er i form og indhold ret lig planen for Der er en del indsatsområder, der fortsætter; hovedparten er gengangere fra Der er sat flueben ved de indsatsområder, som Direktionen fra det forløbne år betragter som færdige eller godt på vej, og de er derfor skrevet ud. Og så er de nye indsatsområder skrevet ind. Det giver samlet set en genkendelig strategi med kontinuitet og fortsat udvikling i fokus.

3 Indsatsområder der er godt på vej: Iværksætte et tværgående projekt om hverdagsrehabilitering Give den ny personalepolitik liv: Trivsel og Ambition Arbejde med de strategiske potentialer i Hovedudvalget, Direktionen, Chefgruppen og Ledergruppen og afklare ledernetværkenes fremtid Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel Give organisationen et serviceeftersyn Indsatsområde der fremover indgår på andre måder: 1. Gå fra strategi til handling inden for velfærdsteknologi (indgår i stedet som en del af arbejdet med faglig udvikling og digitalisering) Nye indsatsområder (tallet er udtryk for nummeret på et af de fire overordnede temaer): 1 - Analysere og afprøve alternative boformer for ældre 1 - Udarbejde et forslag til fremtidige madservice og madleverancer 1 - Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen 1 - Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt 1 Analyse serviceniveauet på ældreområdet 1 Borgerservice KVIK-skranker på kommunens centrale biblioteker 2 - Visions- og udviklingsplan med Realdania 2 Evaluering af erhvervspolitikken graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) 3 Øge det tværkommunale samarbejde 4 - Opbygge et kompetencecenter 4 - Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt) 4 - Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt) 4 - Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt) 4 - Etablere et kulturlaboratorium 4 - Implementere punkter i konstitueringsaftalen Kommunens overordnede udfordringer Det er fortsat nødvendigt at gå til opgaverne med energi og handlekraft, for de overordnede udfordringer for kommunen er fortsat betydelige, og de er langvarige: Der er nulvækst på de offentlige budgetter, så længe øjet rækker, og Direktionen tager det afsæt, at de stramme økonomiske tøjler er kommet for at blive 2/40

4 Der er stigende ønsker til kvaliteten af vores serviceydelser, så forventningsafstemningen mellem borgernes forventning til kvaliteten og den kvalitet, det er besluttet at levere, står stadig højt på dagsordenen Den demografiske udfordring spiller ind allerede nu og endnu mere i årene fremover der er færre børn, færre til at betale og flere ældre De etablerede virksomheder i Region Sjælland skærer ned, og der kommer ikke nok nye virksomheder til, hvilket betyder færre jobs samlet set Kommunen har store udgifter til overførselsindkomster, variationer i ledighed og større behov på de specialiserede områder, som pr. definition rammer hårdt i Odsherred Odsherreds borgere har en sundhedsprofil i Region Sjællands allernederste ende af skalaen, så udfordringen her er til at få øje på Kompetencer og uddannelse fremstår som et stadig klarere krav til fremtidens samfundsborger, og i Odsherred vil det derfor i mange år frem stå højt på listen over udfordringer Det er en udfordrende dagsorden at løfte for en kommune af Odsherreds størrelse, men det er en nødvendig dagsorden, hvis kommunen skal skabe den fornødne synlighed i det kommunale landskab i kampen om borgere, vækst og erhvervsudvikling. Det har organisationen bl.a. gjort i det dokument, Vækst og Velfærd, som med implementering af Projekt Servicetjek etablerer den nye organisation pr. 1. september Det handler bl.a. om at skabe resultater, der flytter på det billede, som i dag generelt tegner Odsherred Kommune med en stagnerende befolkningsudvikling, demografiudfordringer med flere ældre og jævnt faldende børnetal, lavt uddannelsesniveau og beskæftigelsesudfordringer. Man kan overordnet samle de mange udviklingsaktiviteter, som Byrådet har sat rammen for i to afgørende spor, der er gensidigt afhængige af hinanden: Et vækstspor: Kommunen har et stort medansvar for at skabe vækst i samfundet, både ved at være rammesættende og værdiskabende. Odsherred Kommunes målrettede indsats i vækstsporet skal være med til at sætte kommunen på landkortet som en attraktiv bosætningskommune, som en spændende og dynamisk erhvervskommune, og som en kultur og turismemagnet. Et velfærdsspor: Fremtidens velfærd handler om at finde veje til at skabe velfærd på nye betingelser ud fra et grundvilkår, der hedder: Mere for mindre. Men det handler også om en øget fokus på sammenhængene i services til borgerne og at understøtte borgernes egne ideer og muligheder for at skabe et godt liv. Med udgangspunkt i servicetjekkets overordnede retning, kan der fastsættes 10 områder som en ny organisering skal sigte efter som overligger: 3/40

5 1. Vækst på dagsordenen vi skaber fremtiden ved at være proaktive i dag At skabe vækst forudsætter proaktivitet, at vi er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og gør vores dagsorden gældende. Organisationen skal i højere grad være i stand til at arbejde med nationale, og regionale dagsordener og skabe sammenhæng i udviklingsaktiviteter, så Odsherred ikke er til at komme udenom. 2. Sammenhængende serviceforløb vi er til for borgerne og erhvervslivet Borgerne og erhvervslivet skal opleve hele serviceforløb, selv om forløbet krydser lovgivningsmæssige, faglige eller organisatoriske opdelinger, fx kontakt-/sagsbehandlingsforløb og komplekse plan/byggeansøgninger eller miljøgodkendelser. 3. Sikker myndighedsudøvelse og vi kommunikerer det på en forståelig og serviceorienteret måde Myndigheden fordeler ret og pligt for/mellem borgerne. Afgørelserne skal være korrekte og forståelige, forberedes effektivt og kommunikeres til modtageren på en serviceorienteret og venlig måde med fornøden klagevejledning. 4. Realkapitalen skal vedligeholdes vi har overblik over, hvad vi ejer og hvordan vi bruger det bedst muligt Bygninger, fællesarealer, jord, anlæg, baner, veje, stier og broer skal vedligeholdes på alle niveauer, så brugsværdien fastholdes og gerne forbedres. Realkapital skal afvikles, hvis den ikke bruges eller ikke skal bruges i fremtiden. 5. Handlekraftig organisation vi delegerer beslutningskraft og ansvar Kompetence, viden, ansvar og handlekraft skal være placeret hos medarbejderne, som er tæt på borgeren/virksomheden. Ledelsen skaber rammerne for medarbejdernes handlekraft og praktiserer insisterende delegation og ansvar. 6. Ledelsesrollerne skal være klare og entydige vi er tydelige i hvem, der har ansvar for hvad Der må ikke være tvivl om hvem, der har ansvar for hvad, eller hvad man kan forvente af ledere på de forskellige ledelsesniveauer. God og tydelig ledelse er forudsætningen for en effektiv organisation. 7. Målstyring og opfølgning vi sætter mål og eksekverer dem Organisationen skal kunne arbejde med respekt for politiske processer og understøtte arbejdet med politikformulering. I samarbejde med det politiske niveau skal der kunne lægges en strategi, sættes et mål, gennemføre det og så følge op. Dette skal skærpes fremover, og målstyringen skal i højere grad knyttes tættere til budgetlægningen. 8. Innovation og selveffektivisering vi finder på effektive hverdagsløsninger Organisationen skal drives og udvikles via effektivisering, fornyelse og innovation. Det kan der være mange metoder til. Vigtigst er dog, at alle ansatte forholder sig konstruktivt og realistisk 4/40

6 til arbejdet inden for de givne vilkår, og er opmærksomme på at bringe gode idéer til hverdagsløsninger videre. 9. Korrekt budgettering og sikker økonomistyring vi styrker ledelsesinformationen Budgettet har mange kilder og bliver til gennem komplekse administrative og politiske processer. Organisationen har godt styr på økonomistyring og opfølgning, herunder tæt fokus på pris gange mængde. Det skal der fortsættes med, og med indførelse af et nyt økonomisystem skabes grundlag for at udvikle en ny form for ledelsesinformation. 10. Tværgående samarbejde og projekter vi udvikler i fællesskab Organisationen skal kunne indgå i samarbejder på tværs, hurtigt, smidigt og med et fælles resultat for øje. Projektarbejdsformen skal være et naturligt arbejdsredskab som er kendt og implementeret i organisationen. Og organisationen skal også kunne invitere eksterne samarbejdspartnere ind som en del af en fælles udviklingsretning og/eller projekt. Alt i alt kan man sige, at direktionsstrategiens strategiske temaer og mangfoldighed af indsatsområder skal forholde sig aktivt til disse mål for den nye organisation. De fire strategiske temaer Direktionsstrategien er bygget op på den måde, at den indeholder fire grundlæggende strategiske temaer. Hvert tema består af en række indsatsområder, og hvert indsatsområde af målsætninger, handlinger og projekter, som samlet forholder sig til kommunens strategiske udfordringer og udviklingsmuligheder. De fire temaer er - uændret fra følgende: 1. Velfærd og kvalitet 2. Erhverv og bosætning 3. Styring og effektivisering 4. Organisation og samarbejdsformer Direktionsstrategien for 2014 lægger sig på de fleste områder i kølvandet på de foregående års prioriteringer og fortsætter arbejdet ind i tredje byrådsperiode på at etablere en stadigt mere effektiv og nytænkende udviklingskommune. På den måde er direktionsstrategien, trods dens overordnede præg, også Direktionens daglige arbejdspapir for 2014, og den sætter konkret rammerne for det løbende samarbejde mellem Byrådet, Økonomiudvalget, fagudvalgene og borgmesteren og så den samlede administration med direktion, centre, afdelinger og institutioner. 5/40

7 Strategiens tilblivelse Arbejdet med Direktionsstrategien 2014 er indledt i Direktionen efter budgetvedtagelsen i oktober måned Processen er derefter ganske kort sådan her: Strategisk Chefforum 22/10; 26/11, 3/12; 17/12 Økonomiudvalget i januar (det nye ØU), orientering Byrådet i januar (det nye byråd), orientering Hovedudvalget 28/10; 16/12 Der vil ikke være krav om at centrene på baggrund af direktionsstrategien udarbejder strategiplaner eller at afdelinger og institutioner udarbejder resultataftaler. Direktionsstrategien udgør dermed mere end tidligere en overordnet ramme for organisationens arbejde. Direktionsstrategien omsættes på forskellig vis i organisationen, fx i større og mindre projekter. Der udarbejdes et halvårs regnskab indeholdende status på de enkelte indsatser i Direktionsstrategien Halvårsregnskabet forelægges Direktionen i juni måned /40

8 Tema 1: Velfærd og kvalitet Arbejdet med at forbedre kvaliteten af kommunens kerneydelser hører aldrig op, men det er særligt afgørende i disse år, hvor forventningerne til kvaliteten stiger, samtidig med at det økonomiske råderum indskrænkes. For at lykkes skal vi arbejde vedholdende og systematisk med kvalitet på tre fronter: i mødet med borgere og brugere (brugeroplevelsen) i alle faglige sammenhænge (fagligheden) i organisationen som helhed (servicebegrebet) Borgerrådgiverens rapport og dens anbefalinger er igen i år med til at rette blikket mod begreber som sagsbehandling og kommunikation, begge emner der går på tværs af kommunen. Samtidig er de øvrige indsatsområder nedenfor udtryk for, at kommunen som leverandør af velfærdsydelser er bredt i spil. Indsatsområderne er at: a) Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet b) Implementere UTA-strategien (UTA = Uddannelse Til Alle) c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4 d) Implementere ny skolestruktur e) Videreudvikle klimakommuneprojektet f) Udarbejde en social strategi g) Analysere og afprøve alternative boformer for ældre h) Udarbejde et forslag til fremtidig madservice og madleverancer i) Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt k) Analyse af serviceniveauet på ældreområdet l) Borgerservice KVIK-skranker på kommunens centrale biblioteker 7/40

9 a) Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet Skabe forudsætningerne for, at hele organisationen arbejder systematisk, sammenhængende og evidensbaseret med forebyggelse på alle fagområder. Der peges på følgende handlinger: I. Formulere et projektgrundlag og siden et kommissorium for det videre arbejde I. Etablere en tværgående projektorganisation, som varetager den strategiske forebyggelsesopgave II. Nedsætte en tværgående strategisk forebyggelsesgruppe med repræsentation fra alle relevante fagområder og med forankring i Direktionen III. Tilvejebringe et vidensgrundlag, som kan danne grundlag for en systematisk og evidensbaseret prioritering på forebyggelsesområdet, fx udarbejde trafiklysrapporter på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet til belysning af de største udfordringer i Odsherred Kommune IV. Beskrive mulige indsatsområder og forebyggelsestiltag V. Prioritere indsatsen VI. Iværksætte og følge op på konkrete indsatser Arbejdet omfatter alle fagområder og fagudvalg, og der skal lægges vægt på, at nye indsatser baseres på evidens. Direktionen forventer derudover, at indsatserne skal resultere i målbare effekter. Der er tale om flerårige indsatsområder, der ikke kan forventes at give resultater på helt kort sigt. Skabe forudsætningerne for, at hele organisationen arbejder systematisk, sammenhængende og evidensbaseret med forebyggelse på alle fagområder. Der kan i første omgang peges på følgende handlinger: 8/40

10 VII. Formulere et projektgrundlag og siden et kommissorium for det videre arbejde II. Etablere en tværgående projektorganisation, som varetager den strategiske forebyggelsesopgave VIII. Nedsætte en tværgående strategisk forebyggelsesgruppe med repræsentation fra alle relevante fagområder og med forankring i Direktionen IX. Tilvejebringe et vidensgrundlag, som kan danne grundlag for en systematisk og evidensbaseret prioritering på forebyggelsesområdet, fx udarbejde trafiklysrapporter på en række udvalgte parametre på forebyggelsesområdet til belysning af de største udfordringer i Odsherred Kommune X. Beskrive mulige indsatsområder og forebyggelsestiltag XI. Prioritere indsatsen XII. Iværksætte og følge op på konkrete indsatser Arbejdet omfatter alle fagområder og fagudvalg, og der skal lægges vægt på, at nye indsatser baseres på evidens. Direktionen forventer derudover, at indsatserne skal resultere i målbare effekter. Der er tale om flerårige indsatsområder, der ikke kan forventes at give resultater på helt kort sigt. Gitte Løvgren 9/40

11 b) Implementere UTA-strategien (UTA = Uddannelse Til Alle) Sikre at mere end 85 % af unge i løbet af bliver fastholdt i ungdomsuddannelse. UTA-strategien blev godkendt af Byrådet i maj 2012 med følgende indsatsområder: 1. Ungdomsuddannelserne, EUC, Gymnasiet, 10. klasse 2. Unge i ufaglært arbejde eller på offentlig forsørgelse 3. Tværgående og hurtig indsats 4. Tidlig indsats 5. Ungdomskultur, ungeliv og fritidsarbejde 6. Folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne 7. Daginstitutionerne og overgangen til grundskolen 8. Mobilitet og transport Indsatsområder er igangsat efter godkendelsen og skal fortsat udvikles og indsatsen styrkes. Der skal udarbejdes konkrete mål for hvert indsatsområde og der skal ske en afrapportering til politisk udvalg hvert halve år juni og i december. Derudover skal der fremadrettet arbejdes med: Unge med nedsat funktionsdygtighed i forhold til uddannelse og job Flere praktiksteder/muligheder for unge. Øget samarbejde omkring ungeindsatsen Opfølgning Ungeenheden følger systematisk op på effekterne af de iværksatte tiltag ved som beskrevet i strategien samt fremsender halvårlig status over for Børne- og Uddannelsesudvalget. Disse indsatsområder er igangsat efter godkendelsen og skal fortsat udvikles og indsatsen styrkes. Derudover skal der fremadrettet arbejdes med: Gitte Løvgren 10/40

12 c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4 Udvikle nye rammer for lokaldemokrati og medborgerskab med fokus på den lokale tilknytning i forlængelse af erfaringerne fra lokaldemokrati version 1 (Vallekilde-Hørve-projektet), version 2 (lokaldemokratirunden) og version 3 (Fokus på Egebjerg og Kulturområde Nykøbing) Afdække mulighederne for at lade Geopark Odsherred indgå som en overordnet ramme for Lokaldemokrati version 4 og det fortsatte samarbejde mellem lokalsamfund og byråd. Koble det nye byråds drøftelse af planstrategien med inddragelsen af byer og landsbyer i regi af Geopark Odsherred. Koble det politiske niveau i Byrådet samt fagudvalg med det lokaldemokariske arbejde med henblik på at udvikle nye måder at organisere indsatsen på fremadrettet. Udnytte synergieffekterne mellem lokaldemokrati, bosætning og branding. Beskrive hvordan lokaldemokrati og samskabelse indgår i eksisterende projekter. Rie Perry/Torben Greve d) Implementere ny skolestruktur Sikker implementering af ny skolestruktur pr. 1. august 2013, der koordineres med implementering af Folkeskolereformen Skolerne i Odsherred er i gang med en større omstilling. Det sker med baggrund i Byrådets slutning i maj 2013 om at nedlægge de 9 folkeskoler og etablere 2 nye skoler med flere afdelinger. 11/40

13 Hertil kommer række ændringer af folkeskoleloven (Folkeskolerefomen), som skal implementeres i Processen er igangsat og fortsætter i år Målet for implementeringen er: At hæve fagligt niveau og resultater. At tilpasse fysiske rammer til et faldende elevtal. At skabe økonomisk rum for en hurtigere og mere omfattende udvikling af skolevæsenet indenfor den eksisterende økonomiske ramme med henblik på at gøre undervisningen endnu bedre. Sikre at skolevæsenet er gearet til en fremtidig bosætningsstrategi. I processen skal inddrages alle relevante aktører på området. Gitte Løvgren e) Arbejde videre med klimakommuneprojektet Dreje projektet gradvist fra fortrinsvis at handle om energirenovering af kommunale ejendomme til at handle om erhverv, boliger og klimatilpasning, en proces der er i gang. Vedtage klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune, som viser hvor der er risiko for oversvømmelse af kloak, regnvand og havvand, samt vedtage en handleplan for indsatser, der skal igangsættes for at sikre kommunen imod de kortlagte effekter af klimaændringerne. Indlede processen med at udarbejde en strategisk energiplan for Odsherred Kommune i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland, varmeværker, affaldsselskaber og andre interessenter. Indarbejde energilandsbyerne i den strategiske energiplanlægning, samt udvide indsatsen. Indgå i samarbejder og projekter om klimatilpasning og CO 2 -reduktion, samt rejse flere midler fra nationale og internationale fonde til at igangsætte indsatser. 12/40

14 Torben Greve f) Udarbejde en social strategi Konstatere en målbar nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til oktober Konkretisere og implementere anbefalingerne og tiltagene fra rapporten Socialt udsatte tilflyttere : 1 - Modtagelse af socialt udsatte tilflyttere Der etableres en modtagerfunktion, som tager imod de socialt udsatte tilflyttere med komplekse sociale problemer. Borgeren orienteres om, hvad de kan forvente af Odsherred Kommune og om hvad Odsherred kommune forventer af dem. Modtagerfunktionen skal supporteres af en juridisk kompetence. 2 - Systematisk gennemgang af tilflyttersager Der vil fremover ske en systematisk gennemgang af tilflyttersager med en vis kompleksitet. Gennemgangen skal blandt andet vise, om fraflytterkommunen har levet op til sit ansvar over for familien. Sager, hvor det vurderes at fraflytterkommunen ikke har sagsbehandlet tilstrækkeligt, følges op. 3 - Øget fokus på enlige kontanthjælpsmodtagere Der skal i samarbejde mellem Job og Voksen og Dagtilbud og Uddannelse ydes særskilt fokus på enlige med børn, da det særligt er denne gruppe, der har svært ved at opnå tilknytning til uddannelse/arbejdsmarkedet. Der skal ydes en tværfaglig indsats, således at der sker en hurtig udslusning fra overførselsindkomst. 4 - Bo og opholdssteder Der iværksættes en særskilt analyse af, hvilke kommunale nettoudgifter/ydelser opholdsteder for voksne generer i Odsherred Kommune som følge af udslusning i lokalsamfundet. Der er tale om svært tilgængelige oplysninger, så anbefalingen lyder på, at området skal særskilt analyseres. 13/40

15 5 - Kritisk gennemgang af visitationer foretaget af andre kommuner ved tilflytning til Odsherred I forhold til foranstaltninger, som følger borgeren ved tilflytning, skal der foretages en kritisk vurdering af ydelserne, således at det ikke er givet, at ydelser bevilget af andre kommuner forsættes uændret i Odsherred Kommune. 6 - Indsatser på boligområdet Der skal ske en intensiv indsats over for ulovlig beboelse i sommerhusområdet. Det er ikke acceptabelt, at sommerhuse bebos og lejes ud i vinterhalvåret, bl.a. fordi det tiltrækker socialt udsatte tilflyttere. Odsherred Kommunes dårlige helårsbeboelser skal kortlægges, således at der kan ydes en målrettet indsats for at få dem sat i stand eller kondemneret. 7 - Opfølgning på førtidspensionister med arbejdsindtægt Odsherred Kommune har en støt stigende tilflytning af førtidspensionister på trods af at kommunen selv har reduceret antallet af nytilkendegivelser betydeligt. En del af førtidspensionisterne har en arbejdsindtægt. Den gruppe skal der følges op på med henblik på at afdække, om de har en genvundet arbejdsevne og dermed har mistet forudsætningerne for pension. 8 - Flere unge skal tilbage deres uddannelse De borgere der flytter tilbage til Odsherred pga. frafald på uddannelse, skal mødes af en opfølgende indsats, som skal støtte de unge i at vende tilbage til et uddannelsesforløb hurtigst muligt, jf. også UTA-strategien herfor. Indgå i en aktiv dialog med Erhvervsråd m.fl. om konkrete indsatser. Udarbejde en mere konkret beskæftigelsesstrategi. Gitte Løvgren g) Analysere og afprøve alternative boformer for ældre Udarbejde en rapport, der opstiller muligheder for nye boformer for ældre i Odsherred Kommune og samtidig analyserer den ledige boligkapacitet, med henblik på andre anvendelsesfor- 14/40

16 mer og/eller afhændelsesmuligheder. Kortlægge ældres ønsker til fremtidens boformer. Nuværende og kommende ældre skal inddrages, ligesom landsdækkende organisationer, fonde m.v. skal byde ind med ideer og erfaringer. Beskrive fordele og ulemper ved de mulige organisationsformer (ejer, lejer, andel m.v.) af fremtidige boformer grundigt. Afdække frivilliges rolle i fremtidens boformer for ældre - frivillige inddrages aktivt i denne beskrivelse, og muligheder og begrænsninger skal beskrives. Analysere den ledige boligkapacitet og den kommende ledige kapacitet i Odsherred Kommune, det vil sige plejecentre, ældreboliger, tidligere ældreboliger og institutioner m.v. Antal, udgifter og anvendelsesmuligheder skal beskrives, herunder afhændelsesmuligheder til andet end kommunale aktiviteter. Afdække behov for etablering af tilbud, der aktuelt tilkøbes eksternt til visse målgrupper (både yngre og ældre). Der skal foretages mulige match mellem boligkapacitet og behov, herunder grundige økonomiske kalkuler. Afhjælpe ufrivillig ensomhed og yde relevant hjælp og støtte i skrøbelige livssituationer, hvilket skal være gennemgående i alle projektets delfaser og i projektets resultater. I projektet skal ske en bred inddragelse af aktører. Kommende brugere, eksterne ressourcer, organisationer og andre er vigtige bidragsydere. Afrapportering af projektet skal til politisk niveau senest medio juni Gitte Løvgren h) Udarbejde et forslag til fremtidig madservice og madleverancer Udarbejde en rapport med en opstilling af mulige modeller med fordele og ulemper for fremti- 15/40

17 dig produktion og levering af mad i Odsherred - disse modeller skal være beskrevet i forhold til kvalitetssikring, socialøkonomiske faktorer, økonomi og lovgivningsmæssige forhold, herunder udbud Projektet skal indeholde: en evaluering af de eksisterende ordninger med hovedvægt på kvalitet, fleksibilitet og pris en aktiv inddragelse i evalueringsfasen af de relevante ledere og personale hos de nuværende leverandører og modtagere en analyse af driftsøkonomi og kontrakter i de eksisterende ordninger ønsker og forslag til fremtidig madproduktion og madleverance hos brugere og fagfolk Gitte Løvgren i) Sætte fokus på kvalitet i sagsbehandlingen Give den enkelte medarbejder bedre faglige forudsætninger for at leve op til lovens og kommunens krav om den gode afgørelse. Sikre det tilstrækkelige ledelsesmæssige fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, hvilket samtidig sætter fokus på adfærd på tværs af organisationen. Undersøge brugernes, dvs. borgernes, oplevede kvalitet af sagsbehandlingen. Undervise i forvaltningslov, offentlighedslov, persondata, tavshedspligt, aktindsigt, høringsregler, god sagsbehandlingsskik i Odsherred Kommune m.v., og lade disse emner indgå i det introkursus, som nye medarbejdere tilbydes. 16/40

18 Rie Perry j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt Opnå en øget modtagertilfredshed med kommunikationen fra kommunen, hvilket optimalt set kan konstateres på kvaliteten af beslutningsgrundlag, tidsforbrug og antallet af klager. Der skal for at nå målet arbejdes med at: Forbedre de politiske sagsfremstillinger Professionalisere brugen af skabeloner Øge kompetencerne bredt på området Interview af chefer og politikere om den gode sagsfremstilling. Rie Perry k) Analyse af serviceniveauet på ældreområdet Udarbejde en analyse af serviceniveauet på ældreområdet med særligt fokus på personlig pleje og rengøring. Udarbejde et projektgrundlag for afgrænsning af analysen indhold, metoder og omfang. 17/40

19 Nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante fag- og fællescentre til at gennemføre analysen. Analyseresultatet skal indgå i budgetprocessen for år 2015 med henblik på, om muligt, at øge bevillingerne på området. Gitte Løvgren l) Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker Målet er at iværksætte forsøg med kvikskranker for borgerhenvendelser på flere af kommunens centrale biblioteker. I forsøget udvikles og implementeres modeller / koncepter for Borgerservice i kommunen, så bibliotekerne inddrages i løsningen af udvalgte borgerserviceopgaver, og derved får borgerne i nye borgerserviceindgange i form af borgerservice KVIK-tilbud. Borgerservice og biblioteker udarbejder sammen et innovativt forslag til organisering af borgerservicefunktioner på bibliotekerne, der matcher både borgerservice og bibliotekets visioner. Forsøget / pilotprojektet med Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker arbejder med følgende indsatser / handlinger: - Opstart af pilotprojekt (Vinter 2013/2014) o Etablering af projekt- og projektorganisation - Afklaring og kortlægning (Primo 2014) o Studiebesøg o Afklaring af opgaver, der placeres op bibliotekerne o Afklaring af opgaver, der løses af Borgerservice o De fysiske rammer på bibliotekerne muligheder og begrænsninger - Udvikling af modeller / koncepter for Borgerservice KVIK på kommunens centrale biblioteker (Primo 2014). Der bør udarbejdes en business case pr. model / koncept, som bl.a. indeholder: 18/40

20 o o o o o o o Beskrivelse af borgerservicetilbud og serviceniveau - på bibliotekerne og i Borgerservice. Projektet bør tilstræbe at minimum ét af forslagene beskriver en løsning, hvor borgerservice KVIK-funktionen og det samlede bibliotekstilbud integreres. Behov for ændring af fysiske rammer på bibliotekerne Behov for personale, herunder kompetenceudvikling af biblioteks- og borgerservicepersonale, Samarbejdsmodel mellem Bibliotekerne og Borgerservice, herunder ressourcertræk på hhv. biblioteker og borgerservice Åbningstider Behov for teknologi Anlægs- og driftsomkostninger - Design af endelig løsningmodel / -koncept (Forår 2014) - Implementering af løsningsmodel / -koncept (Sommer 2014) - Evaluering af forsøget / pilotprojektet (Sommer 2015) Som en del af forsøget / pilotprojektet bør der foretages en analyse af mulighederne for at øge borgernes af anvendelsen af digitale borgerservices. Udvikling af projektet skal ske i tæt samarbejde med ledelsen af hhv. Borgerservice og bibliotekerne. Torben Greve / Gitte Løvgren 19/40

21 Tema 2: Erhverv og bosætning Byrådet udarbejdede og vedtog i 2011 en ny erhvervspolitik i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred. Erhvervspolitikken sætter retning for en fokuseret og koordineret erhvervspolitisk indsats de kommende år, og dermed fortsat ind i 2014 og videre frem. Det overordnede mål er at skabe vækst og udvikling med den tydelige overligger, at erhvervsindkomsten i Odsherred skal løftes til et niveau svarende til landsgennemsnittet. For at sikre en hensigtsmæssig ramme for den erhvervspolitiske indsats, har Byrådet nedsat Udvikling Odsherred. Udvikling Odsherred er et partnerskab mellem erhvervslivet, turismen, landbrug, faglige organisationer og kommunen om udmøntning og videreudvikling af arbejdet med at styrke de lokale erhvervsvilkår og erhvervsudviklingen i Odsherred. Blandt Udvikling Odsherreds centrale opgaver er, jf. samarbejdsgrundlaget, at bestyrelsen udarbejder en erhvervshandlingsplan, som udmønter Byrådets erhvervspolitik på såvel kort som langt sigte. Erhvervshandlingsplanen skal sikre en resultat- og faktabaseret indsats, hvor Udvikling Odsherred i forlængelse af erhvervshandlingsplanen - aftaler konkrete resultataftaler med de primære erhvervspolitiske operatører, samt overvåger indsats samt fremkommer med forslag til videreudvikling af den erhvervspolitiske indsats. Erhvervspolitikken og erhvervshandlingsplanen vil blive evalueret i Indsatsområderne er at: a) Videreudvikle erhvervsindsatsen b) Videreudvikle Geopark Odsherred c) Tiltrække borgere og virksomheder, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling d) Implementere første fase af visions- og udviklingsplanen for Odsherred Kommune e) Evaluering af erhvervspolitikken 20/40

22 a) Videreudvikle erhvervsindsatsen 1. Give erhvervspolitikken et servicetjek, herunder udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi i samspil med planstrategien. 2. Videreudvikle Helhedsorienteret erhvervsservice, som virksomhederne skal opleve som en løsnings- og helhedsorienteret og koordineret erhvervsindsats i alle centre og på tværs af centre. 3. Udbygge dialogen med erhvervslivet med henblik på at fremme gensidig viden om behov og forudsætninger, således at det bliver muligt at være mere på forkant, udøve rettidig omhu og optimere brugen af kommunale og private ressourcer. 4. Gennemføre mindst fem understøttende lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter. 5. Øge fokus på Odsherred Kommune som en attraktiv kommune at etablere og drive virksomhed. 6. Etablere en fundraisingfunktion og herved arbejde for at sikre eksterne midler til kommunale og private udviklingsprojekter i Odsherred. 7. Sikre Odsherred Kommune udsyn og synlighed ud over kommunegrænsen i forhold til vækstdagsordnen. 8. Videreudvikle kommunens konkurrenceudsættelse med henblik på optimal understøttelse af den lokale erhvervsstruktur. Ad 1. At fastlægge og gennemføre en tilvejebringelsesproces med bred interessentinddragelse og med politisk og administrativt ejerskab og accept. Ad 2. At sikre fortsat fokus på videreudviklingen af den kommunale erhvervsservice, når Helhedsorienteret erhvervsservice overgår fra projekt til drift. Dette skal ske ved fx: At etablere et tværgående og ansvarshavende chefforum for centerchefer med aktier i erhvervsservice At arbejde strategisk med Dansk Industris og andre interesseorganisationers årlige måling af erhvervsservice m.v. for at fremme de lokale virksomheders rammevilkår 21/40

23 At følge op på tilfredsundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice 2013 At oprette en tværgående Kommune-event-kalender med det formål at sikre bedre koordinering og synliggørelse af aktiviteter og øge medarbejdernes videns- og informationsniveau på tværs herom At fortsat udvikle medarbejdernes kompetencer indenfor service, kommunikation, tværgående samarbejde og viden om erhvervsvilkår og behov. Ad 3. Dialogen skal udbygges ved fx: At gennemføre en struktureret dialog- og besøgsrunde med udvalgte virksomheder og brancher med centerchef og erhvervskonsulent fra Plan, Byg og Erhverv. At etablere en fast kontaktperson for relevante virksomheder (servicemål 4) Etablering af nyhedsbrevs-funktion og anden videreudvikling af den kommunale erhvervsportal Fortsat afholdelse af dialog- og informationsmøder mellem kommune og erhvervsliv At udarbejde 10 fortællinger om god kommunal erhvervsservice med inddragelse af lokale virksomheder. Ad 4. Af understøttende lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter kan fx nævnes: Afholdelse af en erhvervskonference At fremme øget brug af digitalisering i SMV ere ved projekt Succes Online At bidrage til fremme af hurtigere bredbåndsforbindelser og bedre mobiltelefoni At sætte fokus på en særlig branche i Odsherred fx erhvervsfiskeri Ad 5. Fokus på Odsherred Kommunes attraktivitet for virksomheder skal øges ved fx: At understøtte Vejen til -strategien via øget koordinering og styrket samarbejde internt i organisationen At styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og de lokale virksomheder, idet de fungerer som ambassadører i deres netværk At øge synlighed og salgbarheden af kommunale grunde og ejendomme Ad 6. Der skal ansættes en fundraiser / erhvervsservicekonsulent med en baggrund indenfor og erfaring med erhvervsudvikling, erhvervslivet og dets rammebetingelser. Funktionen skal have overblik over og kunne søge midler fra EU, nationale og regionale fonde og ordninger, samt kunne supplere erhvervsservicekonsulenten. Ad 7. Udsyn og synlighed skal sikres ved øget kommunal deltagelse i netværk, konferencer og programmer på EU, nationalt og regionalt niveau. 22/40

24 Ad 8. Udvikling af kommunens konkurrenceudsættelse skal ske fx ved øget dialog med erhvervslivet herom. Torben Greve b) Videreudvikle Geopark Odsherred Blive optaget i EGN og GGN, European Geoparks Network og Global Geoparks Network i september 2014 og hen mod og efter den dato skabe fremdrift og yderligere konkrete resultater inden for rammen af Geopark Odsherreds fire strategiske temaer: Istidslandskabet, naturen, geologien Solvognen, kulturhistorien, historien Odsherredmalerne, kunsten Lammefjorden, råvarerne, smagen af Odsherred Selvstændiggøre Geopark Odsherred organisatorisk, økonomisk og personalemæssigt. Oprette en fond under en selvstændig professionel bestyrelse. Fortsætte den række af delprojekter, som allerede er i gang, fx højderygstien, geoguideuddannelsen, infopunktet på Dragsholm Slot (tidl. skolestue), skiltning fysisk og digitalt af de forskellige temaer, Diaplan-samarbejdet, megalitrutenetværket, GeoKids-projektet, geoparkfestival m.v. Sikre en positiv evaluering i forsommeren 2014 og dermed øge sandsynligheden for optagelse i EGN. Arbejde med formidling og inddragelse bredt på tværs af interessenter og fagområder. 23/40

25 Torben Greve c) Øge bosætningen gennem tiltrækning af borgere, som kan bidrage til den fortsatte udvikling af Odsherred, herunder også i form af flere arbejdspladser Løfte bosætningsindsatsen til en politisk vedtaget strategi, som skal understøtte, at Odsherred Kommune i 2014 kan: Etablere mindst ét nyt bofællesskab gennem kommunens facilitering og understøttelse Tiltrække mindst én virksomhed som følge af bosætning i 2014 Øge fokus på Odsherreds brand som en kommune med styrke og fokus på fællesskaber, herunder også foreningsfællesskaber, landsbyfællesskaber, m.v. altså ikke udelukkende i form af bofællesskaber Øge synligheden af Odsherred som bosætningskommune. Arbejde på at fastholde de ressourcestærke borgere. Udarbejde en politisk strategi for bosætning på basis af en temadrøftelse, hvor der arbejdes på at forholde sig fokuseret til de målgrupper, som kommunen ønsker at tiltrække. Gennemføre 1-2 bosætningsdage i 2014, som skal skabe fælles interesse, mulighed for videndeling og for netværksdannelse for interesserede potentielle tilflyttere. Udarbejde salgs og brandingmateriale i forhold til Vejen til-designmanualen. Koble og udnytte diverse events i kommunen målrettet til bosætning, fx geoparkfestivalen, bofællesskabsinteressen, arrangementer på kultur- og fritidsområdet, Geopark Odsherred, lokaldemokratiarbejdet, den forbedrede infrastruktur som følge af åbningen af Odsherredvejen m.v. Styrke samarbejdet mellem erhvervsindsatsen og bosætningsindsatsen dels internt i kommunen og eksternt gennem dialog og samarbejde med Erhvervsrådet og Udvikling Odsherred 24/40

26 Torben Greve d) Vision og udviklingsplan med Realdania Målet med visions- og udviklingsplanen for Odsherred Kommune er at skabe en strategisk og målrettet plan, der kan inspirere og være pejlemærke for kommunens langsigtede planlægning. Visionsplanen skal give inspiration til den kommende revision af kommunens planstrategi og vil fungere som strategisk værktøj til løbende udvikling, vurdering og prioritering af konkrete projekter, ideer og indsatser. Odsherred Kommune har fået midler fra Realdania til at realisere projektet Odsherred 2025, Visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune. I projektet arbejdes med følgende indsatser: Fase 1: Research og kortlægning Analysere og kortlægge eksisterende strategier, politikker og udviklingsprojekter, samt fysiske, sociale, økonomiske og immateriale forhold i Odsherred Kommune Fase 2: Analyse og udvikling Identificere og prioritere potentialer, udfordringer, behov og indsatser. Der udvikles principper for løsninger og nedslagspunkter, som danner grundlag for den visions- og udviklingsplanen I analysen inddrages lokale aktører gennem interviews, fokusgrupper og lokale workshops. Fase 3: Visions- og udviklingsplan Formulere en samlet visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune 25/40

27 Der afholdes en visionsworkshop, og der afholdes en dialog mellem Odsherred Kommune og Realdania om Visions- og udviklingsplanen. Torben Greve e) Evaluering af erhvervspolitikken 1. At give erhvervspolitikken et servicetjek, så det sikres at der arbejdes med de rette indsatsområder og kerneinitiativer, og at organiseringen omkring udmøntningen af erhvervspolitikken understøtter disse. Evaluering af erhvervspolitikken skal ske i en proces med deltagelse af de lokale erhvervsfremmeaktører og i samarbejde med Udvikling Odsherred og Byrådet. Som en del af processen skal der arbejdes med emnerne lokale vækstfremmetiltag og udviklingsprojekter, øgning af Odsherred Kommunes attraktivitet for virksomheder, fundraising, øget udsyn, synlighed og konkurrenceudsættelse. Endvidere skal resultatkontrakterne mellem VisitOdsherred, Odsherred Erhvervsråd, Odsherred Kommune og Udvikling Odsherred undergå et servicetjek, hvor fremtidig model og fremtidige mål skal fastlægges. Forslag til opdateret erhvervspolitik skal præsenteres og debatteres på den årlige erhvervskonference, forventeligt i oktober/november Rie Perry 26/40

28 Tema 3: Styring og effektivisering Odsherred Kommune er inde i en positiv økonomisk udvikling, men kommunen skal fastholde stram styring i en likviditetsmæssig vanskelig tid, hvor overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark i 2013 har påvirket kommunens likviditet negativt med ca. 50 mio. kr. Dertil kommer, at især det specialiserede område tynger kommunens budget, og det gør det både på både børne- og på voksenområdet. Det tog Byrådet konsekvensen af i budgetaftalen i 2013 ved at anmode Direktionen om at anvise reduktioner af omkostningerne på området på 20 mio. kr. fra 2014 og yderligere 10 mio. kr. i 2015 og frem. Arbejdet med at implementere beslutningerne for budgettet for 2014 og finde de yderligere 10 mio. kr. for 2015 er i gang. Byrådets og Direktionens opmærksomhed på gennem effektiviseringer at skabe et tilstrækkeligt økonomisk råderum er således intakt. Overordnet set handler dette tema dermed også om arbejdsgange, standarder og dokumentation. Indsatsområderne er at: a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område b) Markedsprøve Park og Vej c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme d) Implementere et nyt økonomisystem e) 360 graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) f) Øge det tværkommunale samarbejde a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område Udarbejde en dybdegående analyse af det specialiserede område, der munder ud i konkrete forslag til handlinger, der reducerer udgiftsniveauet med op til 20 mio. kr. i 2014 og yderligere 10 mio. kr. i 2015, jf. budgetaftalen i Implementere nye metoder, indsatser og serviceniveauer. Projektet er opdelt i 2 etaper. Den 1. etape, der vedrører besparelsen for år 2014 er gennemført og klar til udmøntning og opfølgning i år Den 2. etape af analysen, der vedrører besparelsen for år 2015, igangsættes ultimo år 2013 og løber over foråret 2014, således at forslagene kan indgå i budgetlægningen for år /40

29 Øge det tværfaglige samarbejde. Etablere en projektorganisation, der sikrer involvering af de relevante fag- og fællescentre. Udarbejde analyse og beslutningsgrundlag til politisk godkendelse, bl.a. på baggrund af viden og erfaringer fra andre kommuner. Gitte Løvgren b) Markedsprøve Park og Vej Sikre at opgaverne i Park og Vej løses effektivt og at der er gennemsigtighed i serviceniveau og ressourceforbrug. Implementere handlingerne i KL s rapport som sikrer effektiv dialogbaseret bestilling og styring af opgaverne i den såkaldte Samarbejdende BUM-model. Udarbejde udbudsmateriale til udbud senest i januar Gennemføre udbud af opgaverne i Park og Vej som besluttet i budgetaftalen for Torben Greve/Rie Perry c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme 28/40

30 Sikre effektiv: administration af kommunale udlejningsejendomme decentralt forankret drift af kommunale ejendomme arealoptimering og frasalg af kommunale ejendomme Analysere og beskrive, hvordan området fungerer i dag og dernæst udarbejde oplæg til politisk beslutning med forslag til fremadrettede indsatser for at effektivisere området. Udarbejde en implementeringsmodel af Facility Management, tilpasset til Odsherred Kommune, som oplæg til politisk drøftelse. Torben Greve d) Implementere et nyt økonomisystem At implementere nyt økonomi-, løn- og debitorsystem, der understøtter en sikker drift og en moderne og effektiv økonomi- og lønstyring, der også giver mulighed for en sammenhængende ledelsesinformation. Implementering af et nyt økonomisystem og debitorsystem, samt lønsystem, er en omfattende opgave for alle berørte medarbejdere. Den første indsats bliver at: Etablere en projektorganisation, der sikrer involvering af fagcentre og decentrale institutioner, samt en god proces med kommende leverandør. Denne projektorganisation vil arbejde med at fastlægge de konkrete opgaver i projektet, herunder design af ændrede arbejdsgange som følge af de nye muligheder i systemet, samt vælge moduler i de tre systemer. Denne proces 29/40

31 løber fra primo februar til ultimo april Med fastlæggelse af konkrete opgaver og mål for implementeringen af nyt økonomisystem, debitorsystem og lønsystem, igangsættes selve implementeringen af systemerne. Denne opgave indebærer at: Etablere systemerne, overføre data, oprette brugere, sørge for uddannelse i systemernes funktionaliteter samt etablere nye arbejdsgange. Denne proces løber fra ultimo april 2014 til medio april Delmilepælene i etableringsfasen vil være følgende: Økonomisystemet klar til indtastning af budget 15. oktober 2014 Økonomi-, debitor og lønsystemet klar til drift 1. december 2014 Overtagelsesprøve godkendt 31. januar 2015 Driftsprøve godkendt 28. marts 2015 Projektafslutningsrapport godkendt 14. april 2015 Rie Perry e) 360 graders analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet (Turnusanalyse) Levere en tilbundsgående analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet frem mod budgetvedtagelsen i 2014 for budgettet for Udarbejde et projektgrundlag for analysen i samarbejde med Job og Borger. Koble analysen til en overordnet økonomiske politik. Udarbejde en model for, hvordan Odsherred Kommune arbejder med såkaldte turnusanalyser, hvor det forventes at foregå med faglige bidrag inden for følgende områder: 30/40

32 Det analyserede områdes faglighed Økonomi Kompetenceudvikling Digitalisering Kommunikation, arbejdsgange M.v. Torben Greve f) Øge det tværkommunale samarbejde At være på forkant med udviklingen af den offentlige sektor Udviklingen af den offentlige sektor præges i høj grad af statslige og nationale indsatser. I øjeblikket er fokus på borgerserviceområdet, og andre områder forventes at følge. I K17-samarbejdet er der flere eksempler på tværkommunalt samarbejde, fx om forsyning, IT og beredskab bl.a. med henblik på at effektivisere og/eller øge servicen overfor borgerne. Kommunerne i K17 ønsker generelt et bredere tværkommunalt samarbejde. I første omgang skal det undersøges, hvor det kan give mening for Odsherred Kommune at indgå et eksisterende tværkommunale samarbejder. I den forbindelse skal det ligeledes undersøges om tidligere samarbejder med andre kommuner skal reetableres, eller om vi skal indgå i - eller selv udvikle nye - tværgående samarbejder Ansvarlig Rie Perry 31/40

33 Tema 4: Organisation og samarbejdsformer Det er en forudsætning for at levere god kvalitet til både borgere og virksomheder, at kommunen konstant har evnen og viljen til at sætte lup på det administrative maskinrum, både den bløde del og den hårde del. Her gælder det, at vi, hvad enten vi er medarbejdere eller ledere, er hinandens forudsætninger og afhængige af en fortsat fokus på faglig nysgerrighed, tværfaglig tænkning, gæve eksperimenter, skæve opgaveløsninger og god videndeling til fælles gavn. Her spiller god ledelse en væsentlig rolle, og den måde vi med Direktion, centre, afdelinger og institutioner har indrettet vores organisation på til at håndtere de daglige og strategiske udfordringer, vil også i 2014 blive underkastet et konstruktivt blik, bl.a. gennem de tre nedsatte Action Learning-projekter (AL-projekter). Et AL-projekt handler det om at arbejde med aktuelle strategiske problemer og muligheder og udvikle på en måde, som både fører til et bedre organisatorisk resultat, men samtidig til forbedret selvindsigt og samarbejdsevne til læring. Der arbejdes i et AL-projekt altid på aktuelle og virkelige problemer og muligheder. Den indbyggede risiko skaber en autentisk urgency. De bedste problemer er der, hvor løsningen er ukendt/uafklaret. Det virkelige problem er læringens motor, det der driver og giver personen/gruppen energi. Indsatsområderne er at: a) Fastlægge en model for politikudvikling b) Fortsætte arbejdet med at implementere handlingerne i Kanal- og digitaliseringsstrategien c) Opbygge et kompetencecenter d) Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt) e) Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt) f) Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt) g) Etablere et kulturlaboratorium h) Implementere emner i konstitueringsaftalen a) Fastlægge en model for politikudvikling Udvikle en fælles model for fremtidig politikudvikling, som skal danne baggrund for at udvikle 32/40

34 og vedtage politikker på en række fagområder. Vedtage en model for, hvordan politikker udvikles, vedtages, omsættes til handlinger, evalueres, og hvordan politikudviklingen kobles til budgetfasen og den administrative målstyring. Arbejde med den politiske arbejdsform og samarbejdet mellem det politiske og det administrative niveau i det nye byråds første år. Færdigudvikle en generel model på baggrund af erfaringerne fra ældrepolitikken, som skal drøftes i det nye byråd. Færdiggøre et metodekatalog, hvori der kan hentes inspiration til processerne undervejs, ikke mindst i forhold til aktiv involvering af politikere, interessenter, borgere og medarbejdere. Koble indsatsen til AL-projektet om fremtidens styringsværktøjer, hvor der bliver arbejdet med sammenhængen mellem politiske mål, administrativ udmøntning og borgereffekt. Rie Perry b) Fortsætte arbejdet med at implementere handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien Sikre at digitalisering er Vores førstevalg til service og samarbejde. På baggrund af handlingskataloget for 2014 arbejdes der i 2014 med at: Indgå i en helhedsorienteret analyse på socialområdet: Der skal ske en behovsafklaring af et fælles socialfagligt it-støttesystem til det specialiserede voksenområde. Indgå i en helhedsorienteret analyse på beskæftigelsesområdet: Digitale behov og indsatser indarbejdes i turnusanalysen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. 33/40

35 Indgå i en helhedsorienteret analyse på geosager: Der arbejdes videre med initiativerne fra 2013, dvs. etablering af GIS-organisation, analyse af geodatabse, opgradering af WEB-GIS og geokodning af bygninger og sager. Derudover arbejdes der med en række strategiske tiltag: Kanalstrategiske initiativer: Sikre en fortsat udvikling af hjemmesiden Markedsføre og udbrede brugen af intranet i hele organisationen Digitale services over for borgere og virksomheder: Implementere obligatorisk digital selvbetjening Implementere Byg og Miljø Implementere digital post Digitale ledere og medarbejdere: Udvikle ledernes kompetencer i forhold til at implementere og effektrealisere digitale borgerservices m.m. (digitalt mindset) Styrke it-kompetencerne Gennemføre et pilotprojekt for pædagoger mfl. 0-6 års-området Derudover vil der igangsættes en række nye initiativer: Digitalisere byggesagsarkivet (udbud af opgaven) Gennemgå centreres eksisterende strategi i forhold til Digital Velfærd Indgå i it- og digitaliseringssamarbejde med andre kommuner Torben Greve c) Opbygge et kompetencecenter 34/40

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013 Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse 1 Strategiplan 2013 for Økonomi og Analyse af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere