Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen"

Transkript

1 Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014

2 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at introducere god praksis ved at stille krav til statslige programmer om programledelse og programstyring. Alle obligatoriske krav og anbefalinger bunder i danske og internationale erfaringer fra gennemførelse af programmer. Flere myndigheder er begyndt at arbejde med programmer og har efterspurgt en statslig programmodel, hvor processer og ledelsesprodukter stilles til rådighed for myndigheder hvor kravene til anvendelse af disse er veldefinerede. HM Government i England (som også har udviklet PRINCE2) har udarbejdet en model for programledelse baseret på praktiske erfaringer med succesrige programmer Managing Successful Programmes (MSP). Modellen er altså baseret på praktiske erfaringer, hvilket har gjort, at den opfattes som bedste praksis for programledelse. er derfor blevet udviklet efter inspiration af MSP. Formålet med den fællesstatslige programmodel er at: Stille en fælles model for programstyring og programledelse til rådighed for statslige programmer baseret på god praksis. Professionalisere den statslige programledelse- og styring gennem obligatoriske krav i programmodellen, herunder krav om anvendelse af faser og udarbejdelse af programledelsesdokumenter. Guide om etablering af programmer, herunder sikre begrebsafklaring og retningslinjer for, hvornår der er tale om et projekt, et program eller en portefølje. Stille erfaringer og god praksis fra danske og udenlandske programmer til rådighed for staten dels for at sprede erfaringer på et umodent område dels for at undgå parallel udvikling af metoder i flere statslige institutioner. Anvendelse af programmodellen og risikovurdering i IT-projektrådet Programmer med udgifter over 60 mio. kr., som har et væsentligt element af it, skal i medfør af Budgetvejledningen fra Finansministeriet overholde følgende obligatoriske krav: Programmet skal følge opdelingen af forandringsforløbet i de 4 hovedfaser og supplering af fasen Ledelse af programbølger med to yderligere faser Programmet skal udarbejde obligatoriske programledelsesprodukter og anvende obligatoriske skabeloner Programmet skal etablere obligatoriske governancefora (Se vejledning om programgovernance) Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 2

3 Programmet skal gennemgå risikovurdering i Statens IT-projektråd og indsende en række obligatoriske programdokumenter samt udvalgte projektdokumenter Programmet skal halvårligt indsende statusrapporter til IT-projektrådet På baggrund af statusrapporteringen kan IT-projektrådet beslutte at gennemføre en fornyet risikovurdering og/eller anbefale, at programmet gennemfører et eksternt programreview. Den enkelte myndighed afgør hvilken organisationsform (program, projekter, porteføljestyring), der passer til den type forandring, som skal gennemføres i det konkrete tilfælde. Det anbefales, at myndigheder følger bedste praksis ved valg af organisationsform. I overensstemmelse med den eksisterende praksis for projekter, foretager ITprojektrådet vurderingen af graden af it i programmet i det konkrete tilfælde sammen med den enkelte myndighed og beslutter på denne baggrund, om programmet er omfattet af reglerne for risikovurdering i rådet. Overblik over programmodellen Nedenfor er elementerne vist i den samlede statslige programmodel. 7 PRINCIPPER FOR PROGRAMLEDELSE 9 PROGRAMTEMAER FASEMODELLEN Identificering af program Præcisering af program Etabler Eval uer Ledelse af programbølger Levering af forandringsevne Realisering af gevinster og for OBLIGATORISKE OG VALGFRIE LEDELSESPRODUKTER b er ed Lukning af program Programmodellen består af 4 elementer: 1. En fasemodel, med fire overordnede programfaser 2. En række obligatoriske og valgfrie ledelsesprodukter, som understøtter fasemodellen 3. Ni programledelsestemaer, som er gennemgående for alle faser i programmet 4. Syv grundlæggende principper for god programledelse, som sætter rammerne for ledelse af programmer. Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 3

4 Faserne består af fire programfaser: Identificering af program Præcisering af program Ledelse af programbølger Lukning af program I forbindelse med hver programbølge gennemføres to parallelle faser: Levering af forandringsevne og realisering af gevinster. Identificering og præcisering er de to faser, som klargør programmet til eksekvering, sætter de indledende ledelsesmæssige rammer og sikrer helhedsblikket på de projekter, der skal eksekveres. Endvidere planlægges den første programbølge i slutningen af præciseringsfasen. Ledelse af programbølger skal sikre løbende ledelse, planlægning, overvågning, opfølgning og justering af de programbølger, der eksekveres i programmet. Det er her, at de enkelte programbølger og projekter detailplanlægges, gennemføres og evalueres i forhold til, om de har bibragt organisationen den ønskede forandringsevne. Fasen ledelse af programbølger sikrer, at det samlede program løbende revurderes, justeres og planlægges i takt med, at erfaringerne opsamles. Der skal tages stilling til, om programmet fortsat understøtter myndighedens strategier og er værd at gennemføre, som beskrevet i programmets business case. Hver programbølge har en leverancedel: Levering af forandringsevne og en gevinstdel: Realisering af gevinster. Leverancerne kommer fra de projekter, der indgår i den konkrete programbølge. En bølge kan f.eks. bestå af et projekt, der leverer et system, et projekt, der omhandler lean ift. forretningsgange og et projekt, som fokuserer på ibrugtagning (organisatorisk forandring). Når bølgen er slut, vil leverancer fra disse projekter (igennem levering af forandringsevne) have gjort organisationen i stand til at levere en række gevinster. Afslutning af hver bølge resulterer i realisering af en eller flere gevinster på baggrund af en række forandringer i organisationen. Et program afsluttes med fasen lukning af program, når alle programbølger er gennemført. Et program er principielt ikke slut, før alle de planlagte gevinster er realiseret og fulgt op på om end programmer i praksis ofte slutter på et tidspunkt efter eksekvering af den sidste programbølge, selv om der kan være udestående gevinstrealisering i driftsorganisationen. Obligatoriske ledelsesprodukter Programledelse er en omfattende disciplin. Til støtte for programledelsen indeholder modellen en række ledelsesprodukter, som skal sætte rammerne, levere retning, definere planer og følge eksekveringen af programmet. I nedenstående figur er vist det minimum af ledelsesprodukter, som er nødvendigt for at styre programeksekveringen. De er obligatoriske i den fællesstatslige programmodel, og der er udarbejdet obligatoriske skabeloner for indholdet. Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 4

5 Programgrundlaget beskriver udgangspunktet for at igangsætte et program. Visionen er et kort statement, som beskriver den ønskede fremtid, og denne foldes yderligere ud i fremtidsmodellen, som indeholder illustrationer og beskrivelse af såvel den nuværende situation som den fremtidige. Gevinstdiagrammet viser sammenhængene mellem leverancer, effekter og gevinster, og hver gevinst beskrives i gevinstprofilerne. Business casen sammenfatter hele programmets gevinster og omkostninger samt usikkerheder og risici med udgangspunkt i de risici, der er angivet i risikoregisteret. Efter udarbejdelse af business casen, skal en overordnet gevinstrealiseringsplan udarbejdes med angivelse af, hvornår og hvordan hver gevinst realiseres. Programpræciseringsdokumentet samler al central information om programmet ofte ved udarbejdelse af et ledelsesresume som opsummerer vision, fremtidsmodel, business case etc. Projektkataloget beskriver de projekter, deres sammenhænge og afhængigheder, som er nødvendige for at realisere programmet. Programstrategierne beskriver strategier for ledelse og styring af gevinstrealisering, interessenter, ressourcer, risici og emner, kvalitet, opfølgning- og kontrol, afhængigheder og dokumentkonfiguration. Udbudsstrategien beskriver, hvordan programmet mest optimalt tilrettelægger de udbud, der skal gennemføres i programmet med henblik på at optimere programmets business case og planlægningen af programmet. Samtidigt sættes de overordnede rammer for programmets udbud, så udbud gennemføres tids-, omkostnings- og ressourceeffektivt og med størst muligt udbytte, fx bedre indkøbspriser, bedre leverandører og mere indhold. Implementeringsstrategien rammesætter forberedelse af overgang til drift, selve udrulningen og den efterfølgende driftssituation. Forandringsledelse; rammer for forandringsledelse af organisationen. Transition (fra program til drift); rammerne for overgangen fra program til drift - så man sikrer en effektiv implementering af projek- Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 5

6 ternes leverancer (nye processer, ny organisering, ny teknologi og ny information POTIK). Et program realiseres ved eksekvering af en serie programbølger. Disse planlægges overordnet i bølgeplanen. Efter afslutning af en bølge kan erfaringerne samles op i en bølgereviewrapport. Det samlede program evalueres i forbindelse med lukningen og dokumenteres i en programevalueringsrapport. Programbølger og projekter Produkterne gevinstrealiseringsplan og gevinstrealiseringsrapport, som normalt udarbejdes for et projekt jf. den fællesstatslige it-projektmodel, udarbejdes ikke for projekter, der er en del af et program. Gevinstrealiseringsplanen udarbejdes på overordnet niveau for det samlede program, og detaljeres for hver bølge i programmet. Efter hver bølge vurderes gevinstrealiseringen, og dette dokumenteres i gevinstrealiseringsrapporten. Alle projekter, der eksekveres som en del af en programbølge, skal også ledes og styres i programmet. Det betyder, at programmet løfter en del af opgaverne på vegne af projektet, som dermed kan koncentrere sig om at styre mod de leverancer, projektet skal levere. Fx skal et projekt ikke udarbejde en egen business case men har blot et udgiftsbudget for eksekveringen. De centrale ledelsesprodukter fra den fællesstatslige it-projektmodel, som et projekt skal udarbejde og styre efter, er angivet i figuren. Skabelonerne er tilpasset til brug for både projekter og programmer. Projekterne udarbejder dermed kun en delmængde af de ledelsesprodukter, som er obligatoriske i den fællesstatslige itprojektmodel. Det kan virke overvældende med de mange obligatoriske produkter, men programmer er komplekse størrelser, som kræver meget ledelse og styring. Derfor er alle de nævnte produkter nødvendige, idet de sikrer, at et program har det rette styringsmæssige udgangspunkt. Obligatoriske governancefora stiller også obligatoriske krav til governancefora, fordi velfungerende governance er afgørende for succesen af et program. Det er obligatorisk at nedsætte følgende programgovernance: Governanceforum Programbestyrelse Ansvarsområde Programbestyrelsen beslutter at igangsætte programmet og fastlægger de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer for programmet. Programstyregruppe Programstyregruppen har ansvaret for den løbende ledelse af det samlede program inden for de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer, der er fastsat af programbestyrelsen. Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 6

7 Programleder Programsekretariat Løsningsforum Programlederen har den daglige ledelse og styring af det samlede program og alle projekter under programmet inden for de rammer, der er fastlagt af programstyregruppen ift. tid, ressourcer, omfang (scope), og kvalitet. Programsekretariatet skal bistå programlederen med at etablere styringsmæssige rammer i programmet, opfølgning på projekterne i programmet og løbende ledelsesmæssig rapportering. Løsningsforum er en arbejdsgruppe, der skal bistå programlederen med at sikre en indholdsmæssig sammenhæng i og mellem projekterne; dvs. sikre et sammenhængende løsningsdesign. Dette kan både være på forretningsmæssigt og it-teknisk niveau. Disse fora og meget mere om programgovernance er beskrevet i den særskilte vejledning Vejledning om programgovernance. Samlede krav til programmer Samlet set kan kravene til anvendelse af den fællesstatslige programmodel opgøres således: Det er obligatorisk at anvende den fællesstatslige programmodel, hvis: it-programmets udgifter overstiger 60 mio. kr. De obligatoriske elementer er følgende: Faser Opdeling af programmet i 4 programfaser: Identifikation af program, præcisering af program, ledelse af programbølger, lukning af program Opdeling i to parallelle faser i forbindelse med programbølger: Levering af forandringsevne og realisering af gevinster Ledelsesprodukter programniveau Anvendelse af skabeloner for følgende obligatoriske ledelsesprodukter på programniveau: Programgrundlag og Programpræciseringsdokument Vision Fremtidsmodel Gevinstdiagram og gevinstprofiler Gevinstrealiseringsplan Business case Risikoregister Projektkatalog Programplan Bølgeplan Programstrategier Udbudsstrategi Implementeringsstrategi Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 7

8 Det er obligatorisk at anvende den fællesstatslige programmodel, hvis: it-programmets udgifter overstiger 60 mio. kr. De obligatoriske elementer er følgende: Programevalueringsrapport Ledelsesprodukter per bølge Anvendelse af skabeloner for følgende obligatoriske ledelsesprodukter for en bølge: Gevinstrealiseringsplan (detaljeret) Gevinstrealiseringsrapport Ledelsesprodukter projektniveau Anvendelse af skabeloner for følgende obligatoriske ledelsesprodukter på projektniveau: Projektinitieringsdokument og projektafslutningsrapport. Governancefora Etablering af programbestyrelse, programstyregruppe og programledelse iht. rolle- og ansvarsbeskrivelse Etablering af programsekretariat og løsningsforum iht. rolle- og ansvarsbeskrivelse IT-projektrådet Risikovurdering i IT-projektrådet efter fasen præcisering af program med indlevering af en række af de obligatoriske ledelsesprodukter på såvel programsom på projektniveau: Programdokumentation: o Vision o Fremtidsmodel o Projektkatalog o Gevinstdiagram og gevinstprofiler o Gevinstrealiseringsplan o Business case o Programpræciseringsdokument (PPD) o Risikoregister o Programplan o Programstrategier o Udbudsstrategi o Implementeringsstrategi Projektdokumentation: Eventuel supplerende information på projektniveau (primært PID) for it-projekter og øvrige projekter med væsentlig betydning for programmets business case og gevinster, som fx implementerings-, kulturforandrings- og gevinstrealiseringsprojekter som følge af it-udvikling. Programmet skal indsende statusrapporter til IT-projektrådet dette gøres halvårligt og/eller ved afslutningen af en bølge Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 8

9 Det er obligatorisk at anvende den fællesstatslige programmodel, hvis: it-programmets udgifter overstiger 60 mio. kr. De obligatoriske elementer er følgende: På baggrund af statusrapporteringen kan IT-projektrådet beslutte at gennemføre en fornyet risikovurdering og/eller anbefale, at programmet lader et objektivt team (eksternt ift. programmet) gennemføre et programreview. Ledelsesintroduktion til programmodellen Side 9

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program Startpakke til programledelsen - Vejledning til fasen identificering af program Januar 2014 Indhold LÆSEVEJLEDNING... 3 1. OVERBLIK OVER STARTPAKKEN... 5 2. INTRODUKTION TIL STARTPAKKEN... 8 2.1 HVORNÅR

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. FORKLARING PÅ CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER FREMTIDSMODELLEN (BLUEPRINT)... 4 3. FORMÅLET MED FREMTIDSMODELLEN... 4 4. HVEM MODTAGER FREMTIDSMODELLEN...

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning til statens business case-model

Vejledning til statens business case-model Vejledning til statens business case-model Marts 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED STATENS BUSINESS CASE-MODEL... 1 1.2 FORMÅL MED PROJEKTET AFSPEJLES I BUSINESS CASEN... 1 1.3 KOBLING TIL

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL Indholdsfortegnelse Porteføljestyring og Projektmodel... 2 Programmer, projekter og opgaver... 4 Projekttyper... 6 Prioritering... 8 Overblik over faserne... 11 Porteføljeindgang...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere