Nr. 5 MAJ årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4"

Transkript

1 Nr. 5 MAJ årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4

2 PRÆLUDIUM TR-KONTINGENT I det monumentale bogværk i 28 bind Ordbog Over Det Danske Sprog inder man i bind elleve spalte 38 følgende de inition: Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kontingent, bidrag (navnlig: af tropper eller penge), som man har forpligtet sig til at yde til et fællesforetagende. Da tillidsrepræsentanterne kan betragtes som foreningens fortropper i kampen for medlemmernes løn og arbejdsforhold, kan man altså både tale om Organistforeningens kontingent af TR er og om disses betaling af kontingent til foreningen. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte det sidstnævnte kontingent for at øge det førstnævnte. Et af foreningens vedvarende problemer igennem mange år har været dels at rekruttere og fastholde et passende antal TR er, dels den manglende mulighed for at honorere de aktive TR er for deres store arbejde. Som et lille skridt til forbedring af dette har bestyrelsen vedtaget, at foreningens TR er med virkning fra dette år fritages for kontingentbetaling. Ud over denne investering af størrelsesordenen kr. vil vi fortsat fremover investere kraftigt i uddannelse, så TR erne (med sekretariatet i ryggen) kan føle sig kompetente til at varetage deres mangeartede og spændende opgaver. Til efteråret er der atter TRvalg, og vi håber selvfølgelig, at endnu et kontingent af kandidater vil melde sig til at tage denne nyttige og givende udfordring op. 2 Organist.org 5/2015

3 FRA BESTYRELSEN NYHEDER INDHOLD OG KOLOFON ANMELDELSER SIDE 4 SIDE 12 SIDE 18 SKRIFTLIG BERETNING I beretningen for 2015 gør bestyrelsen blandt andet status for arbejdet i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Se blandt andet også, hvordan det i 2014 gik med lokallønsforhandlingerne. STILLINGER UDDANNELSE MM. Læs i dette nummer blandt andet om kirkemusikalske videreuddannelser, som er på vej fra henholdsvis Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium. MEDLEMMER 303 ORGELKORALER Den nye og meget omfattende samling fra Mixtur er et over- lødighedshorn af koralbearbejdelser og lever til fulde op til sine høje ambitioner, skriver Henrik Strøm. KLUMME Foto: Claude David/Wikimedia Commons SIDE 32 SIDE 36 SIDE 38 3 ORGANISTER SØGES Faste stillinger ved Givskud (billedet) og Gadbjerg Kirker, Vejle Kommune, samt Fensmark og Rislev Kirker, Sydsjælland. Desuden et barselsvikariat ved Nørrevangskirken i Slagelse. MUSIC MIND GAMES Korpigerne på billedet har bygget deres egen rytme ved hjælp et et musikpædagogisk værktøj, som her præsenteres af Laila Høgild Nielsen, organistassistent og korleder i Aalborg. ORGANISTARBEJDE? Organisten er presset på kerneydelsen til fordel for mange andre aktiviteter, konstaterer Henriette Hoppe, som dog er forsigtig optimist i forhold til orgelspillets fortsatte rolle. Organist.org REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Manualerne på Raphaëlis-orglet i Roskilde Domkirke, som er aktuelt i forbindelse med Organistforeningens stævne i maj, hvor domorganist Kristian Olesen medvirker. Foto: Bo Seedorff Organist.org 5 /2015 3

4 FRA BESTYRELSEN BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119) tjenestemandsansatte π 7 (8) honorarlønsansatte π 105 (111) andre medlemmer, heraf π 45 (53) ekstraordinære π 55 (51) pensionister π 4 (6) studerende π 1 (1) æresmedlem Bestyrelsens sammensætning har siden sidste generalforsamling været: π Anders Thorup, formand π Henriette Hoppe, næstformand π Poul Mørk-Hansen (til august), kasserer π Niels Henrik Wyke, kasserer (fra august) π Thilde Madsen π Lasse Christensen π Tommy Schmidt Bülov π Jane Samuelsen (fra august) Organistforeningen har siden sidste generalforsamling a holdt 5 bestyrelsesmøder, heraf ét todages-seminar. Foto: John Poulsen Siden sidste års generalforsamling er både bestyrelsens sammensætning og sekretariatets adresse ændret gentagne gange. I bestyrelsen blev Maren Frost Nielsen allerede i maj afløst af Tommy Schmidt Bülov (nummer tre fra højre), og Poul Mørk-Hansen blev i august afløst af Jane Samuelsen. Den daværende bestyrelse ses her foran det daværende sekretariat i Billund i forbindelse med sit konstituerende møde i maj (Nils Henrik Wyke var ikke til stede). 4 Organist.org 5/2015

5 FRA BESTYRELSEN Formanden har i perioden (1. marts) haft 53 mødedage. Organistforeningens sekretariat er med årsskiftet lyttet fra Billund til Vejle, og har nu efter en mellemlanding på Damhaven 3B til huse på Vindinggård Ringvej 1. John Poulsen er fortsat den energi- og initiativrige sekretariatsleder og faglige konsulent. I den sidstnævnte funktion assisteret af Hans Henrik Brok-Kristensen. Vor dygtige sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen har desværre været langtidssygemeldt, og vi har derfor i starten af året kunnet trække på Arne Josefsen som en kyndig vikar. Der følger mere om sekretariatssituationen i formandens mundtlige beretning. LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD Overenskomstforhandlingerne OK15 Med den treårige overenskomst OK15 ik vi for tredje gang i træk et resultat præget af den globale krise, som jo desværre har bidt sig godt fast. Vi ik ganske små generelle lønstigninger og ikke ret meget andet. Lønstigningerne forventes dog at kunne bevare reallønnen, da in lationen forventes at blive endnu mindre. Ved de centrale forhandlinger mellem CFU og Finansministeriet blev der denne gang aftalt følgende generelle lønstigninger fordelt på følgende måde over den treårige periode: π 1. april 2015: 0,22% + 0,23% fra reguleringsordningen π 1. april 2016: 0,80% π 1. april 2017: 1,00% π 1. december 2017: 1,50% + 0,70% fra reguleringsordningen (forventet værdi). I alt altså ca. 4,45% fordelt over de tre år. Af de mange detailresultater kan følgende tre siges at have særlig interesse for Organistforeningens medlemmer: π Aftalerne fra OK13 om kompetenceudvikling videreføres. Der vil således fortsat kunne søges støtte til efteruddannelse i Kompetencefonden. π Forældreorlov med løn i forbindelse med barsel og adoption. Der bevilges én uge ekstra øremærket til faderen. π Der bevilges 23,4 millioner kr. til lokallønspuljer til tjenestemænd. Det bliver selvfølgelig kun en lille del, der ender hos Organistforeningens medlemmer, men det kan dog være et lille plaster på såret for de tjenestemandsansatte organister på slutløn, hvis lønudvikling nu har stået stille i årevis. Ved de decentrale forhandlinger mellem Organistforeningen/CO10/DOKS og Kirkeministeriet om organistoverenskomsten blev der indføjet nogle frister i forhandlingsprotokollatet for videreførelse af sager til højere niveau. Der blev endvidere foretaget en del rettelser i overenskomstteksten som konsekvens af navneskifte hos både ministerium, organisation og uddannelser. Lokale løntillæg for overenskomstansatte Siden 2010 har der ifølge den indgåede overenskomst været mulighed for årligt at søge om et lokalt kvali ikationstillæg. Nu er alle parter ved at være mere fortrolige med systemet og resultaterne blive år for år bedre om end der stadig er god plads til forbedringer! Vore tillidsrepræsentanter er jo en væsent- Organist.org 5 /2015 5

6 FRA BESTYRELSEN lig faktor i denne proces, og dette emne er højt prioriteret i foreningens undervisning og støtte til TR erne. Det samlede resultat for 2014 ser således ud (2013 i parentes): π 27 (31) ud af 52 (44) ansøgninger blev helt eller delvist imødekommet. π De bevilgede tillæg udgør 53% (45%) af det samlede ansøgte beløb. π De bevilgede tillæg svarer i gennemsnit til 737 (662) kr. pr. md. Det er klart, at langt de bedste betingelser for indgåelse af aftaler om lokale løntillæg er i forbindelse med ansættelse i ny stilling. Resultaterne er meget forskellige, men der kan typisk opnås løntillæg på 2-3 gange de ovenfor anførte. REPRÆSENTATION Organistforeningen er repræsenteret i en række eksterne udvalg og organisationer: Kirkemusikernes Landsforbund (KLF) Under denne overskrift mødes formand og næstformand fra hver af de tre kirkemusikerorganisationer DOKS, KMF og Organistforeningen hvert år i januar for at drøfte fælles problemer og udfordringer. I år var det vores tur til at være værter, og mødet blev derfor på grund af sekretariats lytningen udskudt til februar. Formandsmøderne De fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat i sognene, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes et antal gange hvert år for gensidig orientering. Møderne har i høj grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo, og i lyset af de mulige strukturændringer i fremtiden satser vi på at intensivere samarbejdet. Der har også været a holdt et enkelt stormøde med 3-4 repræsentanter for hver forening, og det vil sikkert blive gentaget ved given lejlighed. Folkekirkens arbejdsmiljøråd Rådets sekretariat er i gang med en række vejledninger ligesom rådets hjemmeside Kirketrivsel er blevet fornyet. Vejledningen om, hvilke arbejdsmiljøkrav der stilles til menighedsrådene, når de indfører geogra isk leksibilitet, er blevet en del forsinket, senest fordi Arbejdstilsynet ikke var enige i visse af formuleringerne. Efter at der er a holdt møde med tilsynet, forventes det, at vejledningen snart offentliggøres. Vejledningen indeholder bl.a. en checkliste, som medarbejdere og menighedsråd kan anvende til at sikre, at arbejdsmiljølovens bestemmelser bliver overholdt, når man låner sine medarbejdere ud til andre arbejdsgivere. En checkliste skal gøre det lettere at overskue, om tingene er i orden, når folkekirkens medarbejdere skal være geografisk fleksible. Organist.org vil i et tema til efteråret stille skarpt på geografisk fleksibilitet. 6 Organist.org 5/2015

7 FRA BESTYRELSEN Rådet har fået bevilget kr. til udarbejdelse af en vejledning om skimmelsvamp i bl.a. orgler. Vejledningen er blevet en del forsinket, men forventes udsendt efter sommerferien Arbejdsmiljørådet arbejder på at få etableret nogle provstivise forsøgsordninger med en samlet organisering af arbejdsmiljøarbejdet i provstiet. I takt med at samarbejdet mellem sognene i et provsti forstærkes vil det være naturligt, at man også samarbejder om at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte i provstiet. Den danske arbejdsmiljølovgivning er imidlertid ikke indrettet på den arbejdsgiverstruktur, man har i folkekirken, hvilket gør samarbejdet om arbejdsmiljø på tværs af sognene vanskeligt at få tilpasset lovgivningen. Det er derfor kun muligt at etablere et sådant samarbejde på et frivilligt grundlag fremfor på et juridisk forpligtende samarbejde. Endelig indgår Arbejdsmiljørådet i en projektansøgning til et forskningsprojekt om social kapital i folkekirken. Nordisk Kirkemusikråd (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for a holdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, der a holdes hvert jerde år på skift i de fem nordiske lande. Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. Det seneste kirkemusiksymposium blev afholdt i Reykjavík, Island, i 2012, og det seneste på dansk grund i Århus i Det næste og 21. i rækken inder sted i Göteborg, Sverige, i dagene september De svenske arrangører har lagt hovederne i blød og vil præsentere et symposium, der både peger fremad og har rødder i traditionen. Hjemmesiden er nu i funktion, og i løbet af efteråret vil der løbende komme lere oplysninger om program m.m. samt mulighed for tilmelding. Hold altså øje med: www. nks2016.se Nordisk Kirkemusiksymposium 2016 får overskriften Kyrkomusikens kraft, og ifølge hjemmesiden nks2016.se arbejder de svenske arrangører i øjeblikket med temaer som Stemmeret kor, rytmik og alles ret til sang, Rekruttering og Musik og helbred. Nordisk Faglig Konference (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere fra de nordiske landes organistfagforeninger for at udveksle erfaringer med løn og ansættelsesforhold samt andre emner af fælles interesse. Disse møder har gennem en lang årrække været en stor inspiration for Organistforeningens arbejde. Det seneste møde fandt sted i Göteborg i Sverige den juni 2014, og det næste i rækken det 21. siden starten 1985 skal foregå i København i januar KOMPETENCESEKRETARIATET (tidligere SCK, Statens Center for Kompetenceudvikling). Kompetencefonden Der var fra Organistforeningens medlemmer indkommet 17 ansøgninger på i alt kr., og da der kun var ca kr. til fordeling kunne desværre kun ni ansøgninger imødekommes. Organist.org 5 /2015 7

8 FRA BESTYRELSEN Kompetencefonden er videreført ved årets overenskomst, så hold øje med opslag af fondens midler i bladet Organist.org også de kommende tre år. CLOPU-puljen Denne pulje, der har sin oprindelse helt tilbage til OK08, har i tidens løb inansieret en lang række arrangementer for CO10-organisationerne under Kirkeministeriet. Ikke mindst Organistforeningens konference Den danske model på Herrens mark. Men nu er posen tom, og det sidste arrangement var kon liktmæglingskurset i Vejle den 14. april. Efter- og videreuddannelse Efter færdiggørelsen af projektet med en samlet efteruddannelsesstruktur er der bevilget godt kr. til et opfølgningsprojekt, hvor enkeltstående eksisterende og nyudviklede uddannelser samles i fagpakker. Fagpakkerne er praksisrettede og modsvarer kirkemusikernes nye professionsroller, som de efterspørges af menighedsrådene og kan a læses i stillingsopslag. Som eksempel kan nævnes Minikon irmandunderviser, Leder af folkelig fællessang, Korarbejdet i provstiet og Medvirken i skole-/kirkesamarbejdet. Fagpakkerne tænkes udviklet inden for kompetenceområderne: Musik og liturgi, Det musikalske håndværk, Ledelse af kor og musikaktivitet, Kirkens musik- og kulturarbejde samt Administration, formidling og kommunikation. Det er hensigten, at en gennemførsel af fagpakkerne skal give en selvstændig kompetence inden for bestemte områder og på sigt (forhåbentlig) være meritgivende i forbindelse med en eventuel videreuddannelse på diplomniveau. INTERNE UDVALG Redaktionsudvalget Navnet PO-bladet vil på længere sigt være forældet, da de nye organister, der forlader kirkemusikskolerne, nu benævnes kirkemusikere med orgel som hovedfag. Vi har derfor måttet tænke nyt: Vi har erhvervet domænet og dermed var navnet på vores fagblad givet. Vi håber, der på lere måder ligger en vis fremtidssikring i det nye navn. Bladet Organist.org har fået et lettere opfrisket design, men er stadig det samme gode fagblad. Tillidsrepræsentantudvalget Uddannelsesprogrammet for vore tillidsmænd kører med god opbakning. Tanken er, at der skal køre kursus to gange årligt for alle og oplæringskurser for nye tillidsmænd efter behov. På de sidste kurser har vi bl.a. lært om forhandlingsteknik, god mailkorrespondance og kon likthåndtering. Kurserne har været åbne for menige medlemmer, der dermed både har kunnet lære noget, de kunne bruge i det daglige, og danne sig et indtryk af, hvad det vil sige at være tillidsmand. Der mangler stadig tillidsmænd: Fyns og Ribe Stift har ingen, men betjenes af sekretariatet og vores konsulent, Hans Henrik Brok- Kristensen. Stævneudvalget Sidste års stævne foregik i hjertet af Odense. Et klassisk stævne med workshops, foredrag, ud lugt, festmiddag og folkedans. Vi havde forinden udarbejdet et spørgeskema, hvor medlemmerne kunne komme med idéer og ønsker til stævnet. Formålet var i højere grad at tilrettelægge et stævne efter medlemmernes ønsker, samt tiltrække lere deltagere. Vi måtte sande, at ønskerne pegede i alle retnin- 8 Organist.org 5/2015

9 FRA BESTYRELSEN Foto: deborah.dk ger. Vores konklusion blev, at vi som vi plejede arrangerede et stævne, som vi selv syntes var spændende og havde lyst til at deltage i. Dette års stævne bliver også et klassisk stævne med de føromtalte elementer. Foredragene sætter primært fokus på gudstjenestefornyelse både gudstjenestens ramme/liturgi og salmer/musik. Der er workshops om grundlæggende organistfærdigheder orgel, klaver og kor. Derudover skal vi besøge Frobenius Orgelbyggeri et irma, mange organister kender til ingerspidserne. Vi håber, alle får et godt ophold i Roskilde med masser af inspiration, oplevelser og energi med hjem til lønkammeret. Dette års stævne byder blandt meget andet på en udflugt til Frobenius Orgelbyggeri i Kgs. Lyngby. Stævnet 2015 bliver dog også det sidste klassiske stævne i denne omgang med tre overnatninger. Bestyrelsen har valgt at indstille stævnerne på ubestemt tid. Der vil selvfølgelig blive a holdt en generalforsamling i 2016, men dog kun som et endags-arrangement uden overnatning. Det kræver mange ressourcer og megen erfaring at planlægge et sådant stort stævne, og vi har af lere forskellige årsager valgt at prioritere stævnerne fra. KIRKEMUSIK Løgumkloster Kirkemusikskole Skolen har i indeværende skoleår haft 150 studerende, hvilket svarer til de seneste års elevtal. 32 lærere er tilknyttet skolens afdelinger i Løgumkloster, Horsens, Odense og Tarm. Elevtallet på de enkelte afdelinger er nogenlunde stabilt. Der har i det seneste år været en del kursusaktivitet: Der har været a holdt mesterkurser med prof. Bine Bryndorf, København, og med prof. Miguel B. Ripoll, Madrid. Som tidligere har der været kurser i babysalmesang og musikalsk legestue, men desuden nye kurser i tilrettelæggelse af børne- og ungdomsgudstjenester samt musik på computer. Pilotprojektet med efteruddannelse i rytmisk musik fortsættes, og der vil senere blive taget stilling til, om et mere permanent tilbud skal etableres. Kirkemusikskolerne går med støtte fra Kirkeministeriet i en 3-årig periode ind i arbejdet med orgelundervisning af børn og unge. Det er håbet, at det på længere sigt vil styrke rekrutteringen til kirkemusikskoler og konservatorier og komme kirken til gavn. I samarbejde med de øvrige kirkemusikskoler arbejdes der på nye efteruddannelsestiltag i de kommende år med støtte fra Kompetencesekretariatet. Organist.org 5 /2015 9

10 FRA BESTYRELSEN Vestervig Kirkemusikskole Det har igen været et udfordrende år for både elever og ansatte ved Vestervig kirkemusikskole, der har måttet klare sig uden rektor. Ole Brinth, rektor ved Sjællands Kirkemusikskole, har været konstitueret i stillingen, der tidligst vil kunne opslås ledig til sommer. Analysen af kirkemusikskolernes økonomi, der har været ventet i meget lang tid, skal være tilendebragt, før stillingen kan slås op. Skolen er inde i en positiv udvikling, både hvad elevtal og økonomi angår. Antallet af beståede eksaminer er normalt, mens et rekordhøjt antal nye ansøgere fordeler sig passende over afdelingerne i hhv. Vestervig, Aalborg og Aarhus. Lokalesituationen i de eksterne afdelinger er ikke optimal. Der har været arbejdet på forskellige løsninger, men ingen er endeligt i hus. Sjællands Kirkemusikskole Skolen har dette undervisningsår totalt 162 elever, heraf 90 orgelelever, heraf 42 på eksamenslinjer. Ud over undervisningen på eksamenslinjerne for organister og kirkesangere tilbydes som sædvanlig en bred række af kurser som noget nyt i år et kursus i orgelpædagogik for dem, der gerne vil undervise børn og unge. Kirkemusikkens dag i år den 25. juni i Haslev er efterhånden en fast tradition. Skolens lokalesituation har ikke ændret sig, hvilket vil sige, at den stadig er noget snæver og utilfredsstillende. Der er nok ingen løsningsmuligheder i den nære horisont. Skolen har med rektor Ole Brinth været en aktiv medspiller i begge faser af det store efteruddannelsesprojekt under Kompetencesekretariatet. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til alle samarbejdsparter i årets løb. π Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, med hvem vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde på alle niveauer. π CO10 og FTF. π De øvrige kirkefunktionær faglige organisationer (se under Formandsmøder ) π Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præste foreningen π De tre kirkemusikskoler. Kirkemusikskolen midt i Roskilde På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning a lagt af formanden. 10 Organist.org 5/2015

11 FRA BESTYRELSEN OVERVEJER DU AT BLIVE TILLIDSREPRÆSENTANT? Som organist får du stensikkert brug for bistand fra en tillidsrepræsentant i hvert fald hvis du er ansat på overenskomst og ikke har lyst til at sakke bagud i løn. Sådan er det i folkekirken. Det er ingen selvfølge, at der er tillidsrepræsentanter. Hvis ordningen skal fungere, er der brug for, at et stor del af Organistforeningens medlemmer tager deres tørn med det faglige arbejde på et tidspunkt i løbet af arbejdslivet. Har du overvejet, hvornår det er din tur? Alternativet vil være, at alt det faglige arbejde udføres af lønnet arbejdskraft. Det vil i hvert fald få dit faglige kontingent til at stige. Måske vil det til gengæld få følelsen af sammenhold mellem fagfæller til at dale? Til november får du mulighed for at bakke op om tillidsrepræsentant-arbejdet, når der valg i de enkelte stifter. Og hvis det altså er din tur, kan du jo stille op. Men kontakt allerede nu din nærmeste tillidsrepræsentant og hør nærmere. En forstærkning af tillidsmandskorpset vil hjælpe i alle stifter, men lige nu er der et ganske særligt behov i Ribe Stift og i alle stifter øst for Lillebælt. Der er masser af små og store tandhjul, som bare skal fungere, hvis et demokratisk samfund skal fungere. Det tilfredsstiller mig at være med til at få nogle af tandhjulene til at køre til fælles bedste. De bedste oplevelser er, når man kan medvirke til at løse op for en fastlåst konflikt, eller når man har fået forhandlet nogle fornuftige forhold på plads for et medlem. En del af fornøjelsen består også i samarbejdet med baglandet. Indimellem har jeg lyst til at løbe min vej, når en konflikt virker uløselig, eller når tiden bare ikke vil slå til. Men i 95 procent af sagerne falder tingene jo på plads på en måde, som alle kan være tjent med. Og så kører tandhjulene. Susanne Mørk-Jensen, tillidsrepræsentant i Aalborg Stift 74 koncertudbydere med 223 koncertforslag Organist.org 5 /

12 NYHEDER GRØDE I KONSERVATORIERNES UDDANNELSESTILBUD To danske musikkonservatorier har planer om at udbyde nye videreuddannelser i kirkemusik fra 2016/17. Kirkemusikskolerne er med på sidelinjen og kan måske komme ind som aktive medspillere. Af Filip Graugaard Esmarch På Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus kan man med en præliminær organisteksamen (PO) og et par års relevant erhvervserfaring i bagagen videreuddanne sig, først med en diplomuddannelse og derefter eventuelt med en masteruddannelse. Således kan man tilegne sig kirkemusikalske kundskaber og færdigheder på et niveau, som svarer til henholdsvis en bachelor og en kandidateksamen. Nu er der på landets to andre konservatorier planer om at følge trop, sådan at man også i København og Esbjerg vil kunne tage en kirkemusikalsk diplom og master. På Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) arbejder orgelprofessor Bine Bryndorf på at udvikle et tilbud, som svarer mere eller mindre Det Jyske Musikkonservatoriums, mens docent Christian Blom Hansen fra Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) ønsker en væsentlig friere model uden nogen fast studieordning. Begge konservatorier sigter på at kunne udbyde videreuddannelserne fra studieåret 2016/17, omend det er for tidlig at sige, om det vil lykkes. De er også begge i dialog med kirkemusikskolerne omkring udviklingen af de nye tilbud. Og særligt Christian Blom Hansen ønsker at afsøge mulighederne for et egentligt samarbejde med kirkemusikskolerne omkring SDMK s kommende diplomuddannelse. Og det skaber glæde hos kirkemusikskolerne. VIL MED PÅ BØLGEN På SDMK har de gennem en årrække haft tilbud om efteruddannelse i korledelse og orgel. Her har efterspørgslen ifølge Christian Blom Hansen afsløret et voksende behov for tilbud om opkvali icering. Vores kontakt med kirkemusikskolerne har også bekræftet, at der er et behov. Og egentlig har vi gennem mange år haft nogle tanker omkring videreuddannelse, men først nu har vi fået en klar fornemmelse af, at der rent faktisk er et behov for det, fortæller han og pointerer, at efter- og videreuddannelse jo i det hele taget er oppe i tiden. Konservatoriet er selvfølgelig også interesseret i at være med på den bølge. Heller ikke på DKDM er samfundstendensen gået ubemærket hen. Med den måde, vi organiserer os på i dag, bliver det mere og mere almindeligt, at folk tager en ekstra uddannelse senere i deres liv, siger professor Bine Bryndorf. Mest iøjnefaldende har hun oplevet et voksende antal henvendelser fra personer, som allerede har en fuld konservatorieuddannelse med eksempelvis klaver eller almen musikpædagogik, og som har fundet ud af, at nu vil de gerne vil være organist. De har typisk gået kirkemusikskolevejen i første omgang, og erkender derefter, at de gerne vil gå videre end det. Men på det tidspunkt er de normalt så etablerede i deres liv, at det ville blive vanskeligt for dem at være 12 Organist.org 5/2015

13 NYHEDER fuldtidsstuderende igen. Derfor tænker vi, at dem skal vi også kunne udbyde noget til i form af diplom- og master-uddannelser på deltid, begrunder hun. Bine Bryndorf tilføjer, at uddannelserne selvfølgelig i lige så høj grad vil henvende sig til PO ere, som har gået den slagne vej og efter nogle år i job inder ud af, at de gerne vil opgradere sig og få en konservatorieuddannelse også. STRUKTUR OG INDHOLD I hverken København eller Esbjerg er de kommende videreuddannelser tilnærmelsesvist færdigudviklede, og derfor kan der naturligvis ikke siges noget skråsikkert om indholdet endnu. Så meget kan dog siges, at en kirkemusikalsk DKDM-videreuddannelse som udgangspunkt vil have mere faste rammer end en tilsvarende på SDMK. Vores umiddelbare plan er at lave diplomog master-uddannelser, som ligner de tiltag, man har i Aarhus. Rammerne vil i hvert fald være de samme. Men vi vil sikkert lægge vægt på andre ting og har nogle andre samarbejder, og det vil gøre selve indholdet anderledes. Forhåbentlig vil vi kunne inddrage pastoralseminariet, nævner Bine Bryndorf som et eksempel. Hun er i øjeblikket i dialog med forskellige interessenter, blandt andet nogle potentielle studerende, som kan bidrage til at inde den rigtige struktur på uddannelserne. Ud over, at vi skal have klarlagt, hvordan det hele mest praktisk kan organiseres, skal vi inde ud af, hvor leksibelt indholdet skal være, og hvordan vi kan gøre det så spændene og så gavnligt som muligt for vores målgruppe," siger Bine Bryndorf. Hendes antagelse er, at mulighederne for specialisering på både diplom- og master-uddannelsen vil komme til at ligne de nuværende valgmuligheder på konservatoriets nuværende kandidatuddannelse i kirkemusik. Her kan man foruden det traditionelle spor vælge at have mere fokus på korledelse, eller man kan efter ansøgning tilrettelægge et valgfrit forløb. På videreuddannelserne vil udgangspunktet altså være, at der er to hovedfag, hvor man kan lægge vægten på enten orgel eller korledelse, og som sidefag læser man en nærmere de ineret fagrække. Men man vil også kunne tilrettelægge et anderledes forløb efter individuelt ønske. > På Det Kgl. Danske Musikkonservatorium på Rosenørns Allé i København skal man efter planen kunne tage en pendant til henholdsvis den kirkemusikalske diplom- og masteruddannelse, som i øjeblikket kun findes på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hvad de aarhusianske videreuddannelser indebærer, kan man læse om på musikkons.dk under Uddannelser > Efter- og videreuddannelser > Videreuddannelser. Foto: Alphalphi/Wikimedia Commons Organist.org 5 /

14 NYHEDER KORLEDELSE SOM HOVEDFAG På SDMK vil det se lidt anderledes ud, for her er udgangspunktet, at man frit sammensætter sine foretrukne fag. Med vores kirkemusikalske diplomuddannelse tænker vi, at man skal have mulighed Christian Blom Hansen står på Syddansk Musikkonservatorium i spidsen for udvikling af kirkemusikuddannelserne. Han arbejder for tiden på en videreuddannelse for PO ere en diplomuddannelse med en bred vifte af faglige valgmuligheder: Et hovedfag kunne være børnekorsledelse, og så skal man derudover kunne vælge nogle fag, som man kan forestille sig at supplere med. Det kunne være rytmisk kor og rytmisk klaverspil, men det kunne også være liturgisk orgelspil eller kunstspil som sidefag. Så sammensætter man selv det antal fag, der skal til for at kunne opnå de ECTS-point, man skal bruge til en diplom-eksamen i form at et helt årsværk sammenlagt. for at vælge sit hovedfag og dertil vælge nogle sidefag, som supplerer det, man gerne vil arbejde med. Orgelspillet kan selvfølgelig godt være hovedfag, men det største behov, som vi ser det, er nok inden for korledelsesområdet, lyder vurderingen fra docent Christian Blom Hansen. På konservatoriet i Aarhus kører diplomog masteruddannelserne som en parallel til den ordinære organistuddannelse og ender i princippet med noget, der svarer til en kandidatuddannelse som så alligevel ikke er formelt godkendt på det niveau. Men vi tænker på en helt anden type forløb hos os. Det bliver ikke en konkurrent til vores normale organistuddannelse, men et tilbud, der henvender sig til nogle andre end dem, der ville tage en normal organistuddannelse på konservatoriet, forklarer han. Forskellen udmønter sig desuden i, at den masteruddannelse, som er på tegnebrættet i Esbjerg, ikke er tænkt som en fortsættelse af diplomuddannelsen, men som et tilbud, der retter sig mod konservatoriets kirkemusikalske kandidater. DIALOG MED KIRKEMUSIKSKOLERNE Fra kirkemusikskolernes side bliver konservatoriernes tiltag fulgt med stor interesse. Vi har en fælles interesse i, at den enkelte kirkemusiker når det højeste niveau, som vedkommende kan magte. Samtidig har overenskomsten fra 2010 fået den konsekvens, at nogle af de organister, som har taget deres PO engang i tidernes morgen, kommer til at sidde i stillinger, hvor de faktisk har behov for et markant fagligt løft for at kunne opfylde kravene, siger Ole Brinth, der er rektor på Sjællands Kirkemusikskole. Af samme grund har kirkemusikskolerne da også gennem lere år arbejdet på at styrke 14 Organist.org 5/2015

15 NYHEDER PO ernes efter- og videreuddannelsesmuligheder. Som PO-bladet beskrev i oktober, har kirkemusikskolene i samarbejde med Organistforeningen søgt og fået midler fra Kompetencesekretariatet til et fagpakke-projekt, som indledes i efteråret Og selvom dette projekt løber frem til udgangen af 2016, vil det ikke stå i vejen for, at kirkemusikskolerne kan bidrage til nye kirkemusikalske diplomuddannelser fra og med studieåret 16/17, hvis det altså skulle blive aktuelt. Vi får prøvet noget af nu, som jeg håber, kan gå ind som en positiv faktor i dialogen med konservatorierne, lyder det fra Ole Brinth. MULIGHED FOR ET FÆLLES TILBUD Og noget tyder faktisk på, at der for første gang nogensinde kan være et formelt uddannelsesmæssigt samarbejde på vej mellem kirkemusikskolerne og et konservatorium. Ind til videre har Christian Blom Hansen haft et møde med de to kirkemusikskolerektorer, og lere er på vej. Kirkemusikskolerne har føling med PO-organisternes behov. Vi samarbejder med dem om at forme de kommende videreuddannelser, så niveau og indhold er relevant for målgruppen. Derudover har vi talt om, hvordan vi kan etablere et samarbejde omkring selve undervisningen. Men det er stadig noget svævende, hvordan det helt præcist skal foregå, fortæller SDMK-docenten. Han kan godt se for sig, at konservatoriet står som udbyder af en diplomuddannelse, hvoraf nogle af fagene bliver læst på kirkemusikskolerne. Om et sådant samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, som hø- KONCERT MADS GRANUM KVARTET - NORDISKE SALMER NORDIC STANDARDS mads granum NYT ALBUM Pianist Mads Granum leverer sit hidtil stærkeste udspil i eget navn. Musikken leveres smagfuldt og stilsikkert af den overbevisende sammenspillede kvartet PO-Bladet Vidunderlig lys og lyrisk jazz-sound. Jeg kan kun give den min allerbedste anbefaling DOKS Meget vellykket Kristeligt Dagblad BOOKING Organist.org 5 /

16 rer under forskellige ministerier, og som uddanner på to forskellige niveauer, vil kunne godkendes formelt, er dog endnu ikke a klaret. KORLEDERSTEMMEN KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for for korledere i i stemmebrug stemmebrug og vokalt arbejde og vokalt i korprøven arbejde i korprøven Uddannelsen Uddannelsen henvender henvender sig til sig til korledere korledere for både for både børneog voksenkor, fra musiklærere hele landet. og børne- og musik studerende fra hele landet. 5 moduler/kursusdage: Tid: Korlederstemmen, Sted: RoskildeKrop & stemme, Stemmeinstrumentet, Pris: kr. Klangformning & Tilmeldingsfrist: intonation og Masterclass individuelle sangtimer mellem modulerne til hver deltager. KONTAKT KRISTINE VAD Tid: 21/8 til 5/ Sted for LÆS moduler: MERE PÅ Roskilde FUK.DK Sanglektioner over hele landet Pris: kr. Tilmeldingsfrist: EFTERLYSER BROBYGNING Kirkemusikskolernes reaktion på den syddanske imødekommenhed er yderst positiv. Vi er meget glade for den dialog, vi har med Syddansk Musikkonservatorium. Og tilsvarende har vi invitation stående fra konservatoriet i København til at indgå i en nærmere dialog omkring deres tiltag, som vi har en fælles interesse i. Som reglerne er nu, vil kirkemusikskolerne ikke selv kunne udbyde en diplomuddannelse. Det er vi måske heller ikke interesserede i. Men vi er interesserede i at der bliver taget konkrete initiativer i den retning, for det tror vi, er nødvendigt. Og et samarbejde vil være fuldstændig ideelt, slår Ole Brinth fast. Ud over den kirkemusikalske diplom og master, som han betegner som en mellemuddannelse, ønsker han en dialog med konservatorierne om, hvordan man i fællesskab sikrer, at lest muligt når frem til den højeste uddannelsesgrad, som han udtrykker det. Vi kan jo se, at ikke så få af vores studerende alligevel fortsætter deres uddannelse på konservatoriet. Derfor ser vi gerne en form for brobygningsmekanisme, som kan gøre den mulighed mere naturlig og synlig. Det kan for eksempel ske i form af gensidige besøg, siger Ole Brint. KONTAKT KRISTINE VAD 16 LÆS MERE PÅ FUK.DK Organist.org 5/2015

17 NYHEDER KORT NYT MEDLEMSKAB OPSIGES TIL ET ÅRSSKIFTE Af vedtægterne for Organistforeningen fremgår det, at udmeldelse af foreningen foregår skriftligt til foreningens sekretariat med en måneds varsel til udgangen af kalenderåret. Det betyder i princippet, at et medlem, som har sendt eller sender sin opsigelse i perioden fra den 1. december sidste år til den 30. november i år, skal betale kontingent helt frem til det kommende årsskifte. Den regel kommer dog bag på en del medlemmer, oplyser sekretariatsleder John Poulsen. Foreningen skal altid betale et helt års kontingent til CO10 og FTF for den aktive del af medlemmerne. Hvis man har planer om at gå på pension i løbet af det følgende år, er det derfor vigtigt, at man husker at meddele det til sekretariatet, forklarer han. Den eneste undtagelse fra reglen er, at hvis man færdiggør en DOKS-uddannelse og samtidig overgår til DOKS-medlemskab, kan man udmelde sig af Organistforeningen med tre måneders varsel. Filip SKIBBY: BOD FOR BRUD PÅ OVERENSKOMSTEN Menighedsrådet i Skibby, Helsingør Stift, har afvist at svare på Organistforeningens oplæg til lokal lønforhandling. Trods gentagne henvendelser ønskede menighedsrådet ikke at indgå i en forhandling. På et såkaldt fællesmøde hos Moderniseringsstyrelsen er menighedsrådets brud på overenskomsten nu blevet afgjort med en bod på kr., som menighedsrådet skal betale som kompensation til Organistforeningens forhandlingsorganisation, CO10. Det er en væsentlig højere bod end i to lignende sager fra sidste år, hvor to menighedsråd blev idømt bod på henholdsvis kr. og kr. Den høje bod skal ses i lyset af, at Organistforeningen i forløbet oplyste Skibby-menighedsrådet om dets forpligtelse til at forhandle, og selvom menighedsrådet derfor ikke kunne være i tvivl om overenskomstens bestemmelser, nægtede det fortsat. Filip Nye lønsatser: Den statslige lønreguleringsprocent er pr. april 2015 steget til 2,1745. Find de nye satser for overenskomstansatte samt det opdaterede lønkort for tjenestemænd på organist.org i links fra nyheden Ny reguleringsprocent fra april Organist.org 5 /

18 ANMELDELSER Lassse Toft Eriksen Danske orgelkoraler Forlaget Mixtur 3 bind: kr. hos noder.dk Udgivelsen Danske orgelkoraler 303 koralbearbejdelser har været flere år undervejs, og intentionen har været at skabe den største kirkemusikalske udgivelse til dato, hvor kvalitetskravene til de udvalgte koralbearbejdelser samt til udgivelsens opsætning og layout har været ufravigelige. Udgivelsen lever til fulde op til disse høje ambitioner bravo! Der er uden tvivl tale om den mest omfattende og repræsentative samlede udgivelse af koralbearbejdelser på dansk grund nogensinde. Udgivelsen er et rent overflødighedshorn af koralbearbejdelser over danske kernesalmer i de sidste 350 år fra Diderich Buxtehude til Christian Præstholm. EN UDOGMATISK UDGIVELSE I den protestantiske kirke har orgelbearbejdelser af menighedens salmemelodier historisk set spillet en meget væsentlig rolle i forbindelse med gudstjenestefejringen dels som salmeforspil, præ- og postludium, men også som koralvariationer, hvor organisten har spillet solo mens menigheden har fulgt med i salmebogen. I Danmark har især Thomas Laubs kirkesangsreformprojekt præget generationer af organister og komponister i første halvdel af 1900-tallet. I flere årtier stod Laubs musikæstetik næsten uantastet, men op igennem 1970 erne og 80 erne udkom på bl.a. Edition Egtved ny orgelmusik, hvor Laubs idealer ikke længere var enerådende. Komponister som måske især Jesper Madsen og Peter Møller blev eksponenter for et nybrud i dansk kirkemusiktradition. I de senere år er der udgivet rigtig mange nye koralbundne orgelstykker, og næsten dagligt deler dygtige og komponerende organister nye orgelstykker med deres faglige fællesskaber på bl.a. Facebook. Styrken ved nærværende udgivelse er, at den så fornemt og helt udogmatisk afspejler orgelkoralernes historiske udvikling repræsenteret ved 65 danske komponister og organister, hvoraf næsten halvdelen er nulevende. DRAMATISK, FANTASIFULD, KARSK I stil- og genremæssig henseende er udgivelsen forbilledlig. Den rummer såvel de mindre koralforspil, egentlige orgelkoraler og større mere frie bearbejdelser. Den ældste del af samlingen er repræsenteret ved internationale navne som Christian Floor, Buxtehude og Christian Geist, som alle også havde en tilknytning til Danmark. Stilen her er nordtysk barok med en næsten dramatisk og ornamenteret behandling af koralstoffet. Det romantiske stilidiom udfoldes hos komponister som Niels W. Gade, Peter Heise, Frederik Matthison-Hansen og Gottfred Matthison-Hansen tallets og vor tids koralbearbejdelser er rigest repræsenteret i udgivelsen. Stilistisk set spænder disse koralbearbejdelser meget vidt fra Laub-skolens strenge reformæstetik til Jens Emborgs fantasifulde koralforspil, som alle er meget forskellige i karakteren. Der er også de korte, kontante og karske orgelbearbejdelser fra Bernhard Lewkovitchs hånd. En række af de her nævnte orgelbearbejdelser er tidligere udgivet i samlinger, som nu ikke længere optrykkes. GRØNBECH, LA COUR OG MADSEN Udgivelsen rummer også mange nye koralbearbejdelser fra de seneste tyve år, og en hel del af disse har ikke tidligere været udgivet. En række af disse er fundet i Det Kongelige Bibliotek og i Københavns Domkirkes nodearkiv. Det er virkelig prisværdigt, at en hel række værker af Bo Grønbech og Niels La Cour nu endelig er blevet udgivet. I al sin glans af Bo Grønbech er en virkelig 18 Organist.org 5/2015

19 ANMELDELSER & OMTALER perle vital og virtuos. Hans bearbejdelse af Laubs melodi til Hil dig, Frelser og Forsoner! er en stemningsmættet meditation til påsketiden. La Cour kaster nyt lys og perspektiv på de klassiske protestantiske kernesalmer som Befal du dine veje, Lover den Herre, Nu bede vi den Helligånd og Nu takker alle Gud. Jesper Madsen er også repræsenteret med en række koralbearbejdelser, som ikke tidligere har været udgivet. Der er bl.a. tale om to meget forskellige bearbejdelser af Giv mig, Gud, en salmetunge. Den første har et udadvendt udtryk og et udfordrende tonesprog. Koralstoffet behandles meget frit, og den melodiske holdning bringer mindelser om Carl Nielsen. I den anden bearbejdelse udsættes koralmelodien mere stringent og iklædes et lidt poppet og iørefaldende klangunivers. Bemærkes skal også nyudgivelsen af Jesper Madsens smukke udsættelse af Rind nu op i Jesu navn, som har et svævende og senromantisk udtryk. dog som særdeles vellykket, og en nærmere redegørelse for dette samt en fin artikel af Peter E. Nissen om orgelkoralens udvikling i Danmark findes trykt i udgivelsen. EN FANTASTISK SPILLEBOG Lasse Toft Eriksen er på én gang lykkes med at skabe et historisk dokument over et hjørne af dansk kirkemusikhistorie og samtidig tilrettelægge en fantastisk spillebog med et kæmpe anvendelsespotentiale. Der er noget for enhver smag, og der er også noget for enhver spillemæssig kunnen alle kan simpelthen være med. Udgivelsens kvalitet er i top på alle punkter fra nodeopsætningen til papirkvaliteten og den flotte indbinding med spiralryg. Samlingen er uomgængelig for en hver med interesse for kirkemusik, og skal have den bedste anbefaling køb den! Henrik Strøm GRUNDIG KRITISK REVISION De 303 koralbearbejdelser bygger på melodierne til over 200 af salmebogens kernesalmer, hvilket gør udgivelsen utrolig anvendelig. Skulle der indvendes noget imod det redaktionelle valg, kunne det være, at de nyere, populære rytmiske salmer som f.eks. Du kom til vor runde jord, Du satte dig selv i de nederste sted og Spænd over os dit himmelsejl ikke er repræsenteret i udgivelsen. Udgiveren, Lasse Toft Eriksen, har præsteret et imponerende stykke redaktionelt arbejde. En del af koralbearbejdelserne har undergået en kritisk revision med henblik på at bringe udgivelsen så tæt som muligt på komponistens intentioner og oprindelige manuskript. Især koralbearbejdelserne af Buxtehude og Gade har været udsat for denne revision, sådan at af Gades koraler nu for første gang udgives i overensstemmelse med det originale manuskript. Enkelte unøjagtigheder har uundgåeligt sneget sig ind. Udgiveren foreslår eksempelvis en 16 -stemme i pedalet ved Jesper Madsens orgelkoral over Op, alle, som på jorden bor. Men ifølge flere af hans kollegaer spillede Jesper Madsen altid kun med en 8 -stemme i pedalet koblet til akkompagnementet. Generelt fremstår det omfattedne revisionsarbejde Agentur og eneforhandling i Danmark af: Ahlborn orgler På verdensplan er Ahlborn udvikleren af det højteknologiske digitale samplede kirkeorgel. Med nyudviklede DRAK-TM mikrochips er der endnu flere muligheder for ændringer af "lydbilledet", så orglet netop kommer til at "passe" i jeres kirke. Jeg har endvidere samarbejde med min søn, der er professionelt uddannet lyd-tekniker. Et- to- og tre-manualers orgler ingen vedligeholdelse 5 års garanti. Kirkeinstal. (2 man., pedal og 24 st.) fra kr ,- Orgel keyboard til kor og kapelbrug fra kr ,- Øveorgler til organister fra kr , skattemæssig afskrivning for organister Nyt digitalt piano med vægtede tangenter, pris 7.500,- minus 20% rabat = kr ,- Bock s Digitale Kirkeorgler / Christian Bock Ribevej 110,6630 Rødding Organist.org 5/

20 WWW. DENDANSKE KVARTET.DK Den Danske Guitarkvartet spiller et let og underholdende koncertprogram, der undertiden også tager tilhøreren med til mere ukendte egne. Vi er forvænt med mange og lydhøre publikummer. Kontakt: / Vi som er søgende En poetisk koncertfortælling af: Forfatter Iben Krogsdal Sanger Maria Kynne Pianist Thomas Reil I sin frygtløse omgang med paradokser rammer Iben Krogsdal her det moderne menneske lige i mellemgulvet. Poetisk og konkret. Kristeligt Dagblad krogsdal.dk...kort sagt en stor oplevelse. A.Simonsen, organist, Tune Kirke Vi som er søgende er en poetisk og musikalsk opførelse af nye salmer og fortællinger af forfatter Iben Krogsdal. Nogle tekster oplæses af forfatteren selv, andre fremføres af komponisterne Maria Kynne og Thomas Reil. I musikken mødes jazz, pop og viser med dansk salmetradition og moderne poesi. Det praktiske: Varighed: 1 time. Spiller i hele landet. Pris: kr. + transport (max kr.) Booking: Maria Kynne E-post: Tel.: Organist.org 5/2015

21 NYT FRA MIXTUR Carl Nielsen Potpourri I dette potpourri kædes syv af Nielsens mest elskede sange sammen med små mellemspil så de danner en smuk suite. Arr. Lasse Toft Eriksen Forlaget Mixtur, FMX /8 16 sider, hæftet 59,00 kr. SATB, klaver 59,00 kr. 1-3 lige st., klaver Carl Nielsen 30 salmer Carl skrev en lang række salmemelodier til især Grundtvigs tekster. Forlaget Mixtur har samlet en række af disse smukke melodier i et hæfte og tilrettelagt dem i enkle satser for blandet kor. Forlaget Mixtur, FMX sider, hæftet 99,00 kr. SATB POTPOURRI over sange af Carl Nielsen for 1-3 lige stemmer og klaver Arrangeret af Lasse Toft Eriksen POTPOURRI over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver Arrangeret af Lasse Toft Eriksen FORLAGET MIXTUR CARL NIELSEN 30 SALMER for blandet kor FORLAGET MIXTUR 20% på korsæt FORLAGET MIXTUR STØRSTE KIRKEMUSIKALSKE UDGIVELSE I MANGE ÅR... LÆS MERE PÅ FORLAGETMIXTUR.DK facebook.com/noderdk Stormgade Esbjerg Denmark FORLAGET MIXTUR KIRKENS FORUM DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN NY EVENT DM I GRANDÆKNING SEPTEMBER 2015 I MESSE C, FREDERICIA SE MERE PÅ

22 Syng med hør gode fortællinger & - ved Bodil Heister Hyggelig Sang- og Musikaften med årstidens sange - krydret med musikeksempler, små musikquizzer og fornøjelige historier. Bodil fortæller levende og underholdende om personerne bag den danske sangskat - og om sine egne kompositioner og sange. Bodil Heister er pianist og komponist til bl.a. julekalenderen Jul på Slottet, opera, teater & film og musik til digte af bl.a. Bellman, Piet Hein, Sophus Claussen og H. C. Andersen. Bestil et arrangement i sognegården/menighedshuset/biblioteket eller rekvirer brochure: mail: tlf: Læs mere på: Fotos: Jens Astrup og Ejvind Flensted-Jensen

23 Nye bøger Guds øje er en tordensol Udvalgte salmer Af Simon Grotrian Sangbog: 134 sider 120 kr. (10% rabat ved køb at 20 stk.) Koralbog: 176 sider 268 kr. 64 af Grotrians salmer er nu samlet i ét stort værk 11 forskellige komponister har leveret melodier Med forord af Jesper Gottlieb og Louise Højlund Salmerne dækker kirkeår, årstider og livsbegivenheder Stor koralbog med becifret melodilinje samt fuld klavernode Hæftet sangbog med becifringer Illustreret af Peter Brandes Forlaget Aros udgiver et pragteksemplar af en bog Simon Grotrian er en original og nytænkende med 64 Simon Grotriansalmedigter, med en lang række salme- og digtsamlinger bag sig. tekster, alle med melodi. Kristeligt Dagblad Lyt til melodierne på Organist.org Se 5 /2015 flere sang- og salmebøger på 23

24 Fredrik Sixten Cantando Musikkforlag har indgået en generel administrationsog forlagsaftale med komponisten Fredrik Sixten. Aftalen omfatter flere værker, der ikke tidligere er udgivet på andre forlag. 6 helt nye udgivelser er nu klar i internetbutikken, til bestilling av trykte nodebøger eller download af noder. ORGEL Lamentation Order nr. C3635 Preludé, Choral Varié et Finale Order nr. C3638 KOR ACAPPELLA Behold the Lamb of God (SATB) Order nr. C3631 KOR MED ORGEL Christ Is Risen (SATB) Order nr. C3643 For jeg er Herren (SATB) Order nr. C3637 Cantando Musikkforlag har fået ny hjemmeside Ave Maria (SAB) Order nr. C En nydelig lille komposition, som også klinger godt i større kor. Tlf Nu finder du på det samme sted både nyheder, søgefunktion og bestilling af såvel fysiske varer som digital download. Du kan stadig nå os på mail til

25 Helt ny korsuite af sommernattågernes spind Suite af Per Drud Nielsen over sange med musik af Carl Nielsen og tekster af Ludvig Holstein. For SATB og blæserkvintet, eller SATB og klaver. Sangene er: Sang bag ploven, Nu ruger på reden, Fuglefængervise, I aften, Blomstervise og Vi, sletternes sønner. Klaverudtog kr. 98,00 Bed om tilbud på korsæt Også udgivet: Partitur med blæserstemmer Uropføres den 10. maj 2015 i Odense af Danske Folkekor. Kan herefter opføres af alle. Se mere på NODEhandleren Bent Påske Tlf

26

27 Fornyelse af salmesangen har på mange måder været et af Kirkefondets varemærker, og det er blevet konkretiseret i et væld af udgivelser af CD er og bøger med sange, salmer og musik til brug i gudstjenester og i mange andre forskellige kirkelige sammenhænge. Ved Kirkefondets 100 års jubilæum i 1990 vandt salmen Uberørt af byens travlhed en lignende konkurrence. I anledning af Kirkefondets 125 års jubilæum udskriver vi en ny salmekonkurrence som et synligt tegn på, at Kirkefondet fortsat ønsker at arbejde for fornyelsen af salmesangen i Danmark. Temaer og krav Vi har valgt, at det skal være muligt at skrive nye salmer til to forskellige temaer. Man kan deltage i konkurrencen med en enkelt salme til et af de to temaer, men man må også gerne sende en salme ind til hvert af de to temaer: a) En bysalme b) En konfirmations-salme Salmerne skal kunne synges på en sangbar, kendt melodi, idet vi finder, at det er en vigtig forudsætning for at give nye salmer et hurtigt fodfæste og stor udbredelse. Frist og aflevering Salmeforslag indsendes til Kirkefondet, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg senest tirsdag den 1. september Herefter vil forslagene blive fremlagt anonymt for et bedømmelsesudvalg. Vindersalmerne vil blive offentliggjort ved Kirkefondets jubilæumsarrangement lørdag den 3. oktober Bedømmelse Bedømmelsesudvalget vil blive offentliggjort senere. De tre bedste salmer belønnes med henholdsvis , og kr. Kirkefondet forbeholder sig ret til frit at benytte vindersalmerne i eget arbejde og regi.

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Formand Anders Thorup (AT) startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

Korstævne 2013. Nr. 3, 2013. Læs i Pulsen:

Korstævne 2013. Nr. 3, 2013. Læs i Pulsen: Korstævne 2013 Nr. 3, 2013 Læs i Pulsen: Korstævne 2013.s.1 Nyt korhæfte..., s.2 Generalforsamling s.3 Årsregnskab.. s.4 Anmeldelse af Dagen vækkes... s.5 Inspirationsdag..s.6 Nye salmemelodier s.7 Korstævne

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Organist.org TEMA: USAGLIG AFSKED TINE FENGER: VI SKAL SKABE RESPEKT OMKRING KIRKEMUSIKERFAGET SIDE 17. Nr. 11 DECEMBER 2015 14.

Organist.org TEMA: USAGLIG AFSKED TINE FENGER: VI SKAL SKABE RESPEKT OMKRING KIRKEMUSIKERFAGET SIDE 17. Nr. 11 DECEMBER 2015 14. Nr. 11 DECEMBER 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: USAGLIG AFSKED SIDE 8 TINE FENGER: VI SKAL SKABE RESPEKT OMKRING KIRKEMUSIKERFAGET SIDE 17 PRÆLUDIUM UGYLDIG AFGØRELSE?

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

fra DR Julekalenderen 2014

fra DR Julekalenderen 2014 Klavernoder, melodi, tekst & akkorder til Titelsangen + Soundtracket i klaverarrangement fra DR Julekalenderen 201 Titelsang af Caroline Castell og Lasse Lyngbo - Soundtrack af Flemming Nordkrog Inkl.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 AT NETVÆRKE OM NYE SALMER Syng Nyt vil arbejde for udbredelsen af nye salmer. I oktober blev netværket for alvor skudt

Læs mere

Sager til drøftelse / beslutning

Sager til drøftelse / beslutning Møde i Menighedsrådet den 25. november 2014 kl. 17.30, åbent møde. Der påregnes ikke at være sager til behandling på lukket møde. Fraværende med afbud: Christer Teilmann Damm Sager til drøftelse / beslutning

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere