Sprogvurdering af alle skolestartere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogvurdering af alle skolestartere"

Transkript

1 Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport

2 Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport

3 Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, København Ø T F E eva@eva.dk H

4 Indhold Forord 5 1 Spørgeskema til børnehaveklasseledere Indledende spørgsmål Valg af materialer Gennemførelse af sprogvurderingerne Oversættelse af resultatet til praksis Viden fra sprogvurderingerne Når resultatet af sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver anledning til en ekstra indsats Karakterisering af den ekstra indsats Sprogarbejdet på baggrund af sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen Fokus på andre sprogvurderinger end den i starten af børnehaveklassen Afsluttende spørgsmål 20 2 Spørgeskema til skoleledere Indledende spørgsmål Rollen som leder i forbindelse med sprogvurderingerne Inddragelse af ressourcepersoner Udbytte af sprogvurderingerne Overgangen mellem børnehave og skole Overgangen mellem børnehaveklasse og 1. klasse Evaluering af arbejdet med sprogvurderingerne Overordnede vurderinger af arbejdet med sprog 37

5 Forord Denne tabelrapport indeholder resultaterne af de to spørgeskemaundersøgelser, der blev gennemført i forbindelse med evalueringen af den obligatoriske sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Evalueringen blev gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i perioden maj 2013 til juni Danmarks Statistik gennemførte en spørgeskemaundersøgelse for EVA blandt 1394 børnehaveklasseledere i vinteren besvarede spørgeskemaet, hvilket gav undersøgelsen en svarprocent på 60 %. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen blandt børnehaveklasseledere har været at afdække den konkrete praksis i forbindelse med sprogvurderingerne herunder at identificere mulige faktorer, der spiller ind på, om børnehaveklasselederen oplever at kunne omsætte sprogvurderingens resultater til konkret pædagogisk praksis. EVA gennemførte selv en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledelsesrepræsentanter med ansvar for børnehaveklassen på 600 tilfældigt udvalgte skoler i perioden ultimo februar til medio marts I alt 314 besvarede spørgeskemaet, hvilket gav undersøgelsen en svarprocent på 52 %. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen blandt ledelsesrepræsentanter har bl.a. været at få viden om ledelsens vurdering af organiseringen og udbyttet af sprogvurderingerne, inddragelsen af ressourcepersoner og eventuelle utilsigtede konsekvenser. Tabelrapporten indeholder frekvenstabeller på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte kryds ved en eller flere markeringer. Spørgeskemaundersøgelsernes metode beskrives nærmere i metodeappendikset, der kan downloades fra Sprogvurdering af alle skolestartere 5

6 1 Spørgeskema til børnehaveklasseledere 1.1 Indledende spørgsmål 1. Hvornår har du senest gennemført en sprogvurdering i starten af børnehaveklassen? I dette skoleår 2013/ I sidste skoleår 2012/ Total Hvornår sprogvurderer du typisk eleverne første gang i løbet af børnehaveklassen? I august 58 7 I første halvdel af september I anden halvdel af september I første halvdel af oktober I anden halvdel af oktober 34 4 Fra november og frem 19 2 Total Hvor mange timer (af 45 minutter) om ugen er der mere end én voksen i børnehaveklassen? 0 timer timer timer timer timer timer timer eller derover Total Sprogvurdering af alle skolestartere 6

7 4. Hvilke(n) af følgende personaler er der i din børnehaveklasse ud over dig? Medarbejder, der også arbejder i skolens SFO Der er en særlig støtteperson til en eller flere elever i klassen Der er en børnehaveklasseleder ud over mig Den kommende 1. klasselærer har timer i klassen Andre Total Note: Kun respondenter der har haft mere end én voksen i børnehaveklassen i 1 time eller mere om ugen har besvaret spørgsmålet 5. Hvor mange elever var der i den klasse, hvor du sidst gennemførte en sprogvurdering i starten af et år? 1-5 elever elever elever elever elever elever elever 10 1 Total Hvor mange af disse elever blev ikke sprogvurderet? Total Note: Kun de respondenter, der havde 2 eller flere elever i den klasse, de sidst sprogvurderede i starten af et skoleår 1.2 Valg af materialer 7. Er der i din kommune regler for, hvilke(t) sprogvurderingsmateriale(r), I skal bruge i starten af børnehaveklassen? Ja Nej, men der er en vejledning Nej, der er hverken regler eller en vejledning 66 8 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 7

8 8. Hvem har været med til at lave de kommunale regler/den kommunale vejledning? (n=763) En eller flere børnehaveklasseledere En eller flere indskolingslærere 15 2 Skoleleder(e)/afdelingsleder(e) 38 5 Ressourcepersoner (læsevejleder, testlærer eller andre) Den kommunale forvaltning Kommunalpolitikerne 39 5 Ved ikke Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at der i kommunen er regler eller en vejledning for hvilket sprogvurderingsmateriale der skal bruges i starten af børnehaveklassen, har besvaret spørgsmålet. Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger Er der på din skole regler for, hvilke(t ) sprogvurderingsmateriale(r), I skal bruge i starten af børnehaveklassen? Ja Nej, men der er en vejledning Nej, der er hverken regler eller en vejledning 61 7 Total Hvem har været med til at lave skolens regler/ vejledning? (n=774) En eller flere børnehaveklasseledere En eller flere indskolingslærere 32 4 Skoleleder(e)/afdelingsleder(e) Ressourcepersoner (læsevejleder, testlærer eller andre) Den kommunale forvaltning Kommunalpolitikerne 43 6 Ved ikke Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at der på skolen er regler eller en vejledning for hvilket sprogvurderingsmateriale der skal bruges i starten af børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet. Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger Er der udviklet et vurderingsmateriale specielt til jeres kommune? Ja Ja, men vi bruger også andet/andre materiale(r) 74 9 Nej Ved ikke Total Sprogvurdering af alle skolestartere 8

9 12. Hvilke(t) af disse materiale(r) indgik sidste gang, du gennemførte en sprogvurdering i starten af en børnehaveklasse? (n=720) DLB Kendskab (Dansk lyd- og bogstavkendskab i børnehaveklassen) / Forlag: Specialpædagogisk Forlag DL - Bogstavlæseprøven (Diagnostisk Læse- og staveprøve) / Forlag: Hogrefe Psykologisk Forlag 7 1 IL-basis gruppeprøven / Forlag: Hogrefe Psykologisk Forlag 61 8 KTI (Kontrolleret Tegne-Iagttagelse) / Forlag: Dansk Psykologisk Forlag LUS (LæseUdviklingsSkema - Bogen om LUS) / Forlag: Alinea 43 6 Læseevaluering på Begyndertrinnet / Forlag: Alinea Nikolaj / Forlag: Special-pædagogisk Forlag 0 0 Rambøll Sprog Center for Børnesprog/SDU 50 7 Sproglig test 1 / Forlag: Special-pædagogisk Forlag 9 1 Sprogvurdering - 0. klasse / Dansk Psykologisk Forlag Sproghistorier / Forlag: A/S Dafolo 0 0 Sprogvurderingsmateriale, som jeg selv eller en anden børnehaveklasseleder har lavet 30 4 Andet 34 5 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret de ikke har et vurderingsmateriale udviklet specielt til deres kommune, eller kombinere et kommunalt materiale med at andet eller har svaret at de ikke ved om der er et materiale udviklet til deres kommune har besvaret spørgsmålet. Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger Hvad er i dine øjne den største styrke ved dette/disse materiale (r)? Fremtoning (fx ord- og billedvalg) De dimensioner af elevens sprog, som belyses Den praktiske gennemførelse af selve vurderingen Omfanget af efterbehandlingen 41 5 Materialets pris 13 2 De input, der gives til, hvordan resultaterne kan bruges pædagogisk Andet 46 6 Total Hvad er i dine øjne den største svaghed ved dette/disse materiale(r)? Fremtoning (fx ord- og billedvalg) De dimensioner af elevens sprog, som belyses 46 6 Den praktiske gennemførelse af selve vurderingen Omfanget af efterbehandlingen Materialets pris 72 9 De input, der gives til, hvordan resultaterne kan bruges pædagogisk 70 9 Andet Total Sprogvurdering af alle skolestartere 9

10 15. Tilpassede du det/de sprogvurderingsmateriale(r), du anvendte sidste gang, du sprogvurderede i starten af børnehaveklassen? Ja 64 9 Nej Total Note: Respondenter, der har svaret, at de kun bruger et sprogvurderingsmateriale, som de selv eller en anden børnehaveklasseleder har lavet, har ikke besvaret spørgsmålet. 16. Hvad er den vigtigste årsag til, at du tilpassede materialet/materialerne? For at spørgsmålenes niveau skal passe bedre til børnegruppen For at belyse flere/andre sproglige elemeneter end dem, der indgår i sprogvurderingsmaterialet oprindeligt 6 10 For at spørgsmålenes emner skal passe bedre til børnegruppen 1 2 For at gøre materialet mere nutidigt i ord og/eller billeder 5 8 For at gennemførelsen tager kortere tid For at spare personalemæssige ressourcer i gennemførelsen 3 5 For at lette efterbehandlingen 1 2 For at øge sammenligneligheden til tidligere sprogvurderinger 2 3 Andet Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de har tilpasset det anvendte sprogvurderings materiale har besvaret spørgsmålet. 1.3 Gennemførelse af sprogvurderingerne 17. Blev alle børnene sprogvurderet enkeltvis eller i gruppe, sidste gang du gennemførte en sprogvurdering i starten af børnehaveklassen? Eleverne blev sprogvurderet i gruppe Eleverne blev sprogvurderet enkeltvis 59 7 Først blev eleverne sprogvurderet i gruppe. Derefter blev der lavet enkeltvise vurderinger for de elever, hvor den første vurdering havde vist sproglige vanskeligheder Total Hvem gennemførte denne efterfølgende, enkeltvise sprogvurdering af eleverne med sproglige vanskeligheder? Mig eller en anden voksen fra børnehaveklassen En ressourceperson uden for børnehaveklassen Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at eleverne først blev sprogvurderet i en gruppe og derefter enkeltvis har besvaret spørgsmålet Sprogvurdering af alle skolestartere 10

11 19. Hvem var med ved sidste sprogvurdering i starten af børnehaveklassen? (n=837) Mig selv Anden børnehaveklasseleder Personale fra SFO en (også dem der normalt arbejder børnehaveklassen) Anden form for medarbejder i min børnehaveklasse end personale fra SFO'en 52 6 Repræsentant for skolens ledelse 14 2 Læsevejleder Dansk som andetsprogs-lærer 9 1 Talehøre-pædagog/-konsulent/-lærer 74 9 Psykolog 7 1 Den kommende 1. klasselærer 29 3 Anden lærer fra indskolingen 19 2 Andre 35 4 Total Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger 100 Hvor mange klokketimer vil du anslå, du bruger på hver af disse faser i en sprogvurdering? 20. Selve gennemførelsen af sprogvurdering af alle eleverne i klassen 0 timer timer timer timer Over 12 timer 41 5 Total Praktisk efterbehandling af data (fx optælling eller indtastning af resultater) for alle eleverne i klassen 0 timer timer timer timer Over 12 timer 33 4 Total Refleksion over elevernes resultater med henblik på at finde ud af, hvordan du skal handle på dem - fx når du drøfter dem med kolleger og/eller ressourcepersoner 0 timer timer timer timer Over 12 timer 14 2 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 11

12 1.4 Oversættelse af resultatet til praksis 23. Hvem, udover dig selv, planlagde din konkrete, pædagogiske praksis på baggrund af resultatet sidste gang, du gennemførte sprogvurderinger i starten af børnehaveklassen? (n=837) Ingen Anden børnehaveklasseleder Personale fra SFO en (også dem der normalt arbejder i børnehaveklassen) Anden form for medarbejder i min børnehaveklasse end personale fra SFO'en 44 5 Repræsentant for skolens ledelse 46 5 Læsevejleder Dansk som andetsprogs-lærer 42 5 Talehøre-pædagog/-konsulent/-lærer Psykolog 22 3 Den kommende 1. klasseslærer 58 7 Anden lærer fra indskolingen 25 3 Andre 36 4 Jeg vurderer ikke, at der sker en egentlig planlægning af pædagogisk praksis på baggrund af resultatet 31 4 Total Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger I hvilken grad oplever du, at sprogvurderingsmaterialet er anvendeligt, når du skal planlægge sprogarbejde på baggrund ad resultatet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 13 2 Total Viden fra sprogvurderingerne 25. I hvilken grad giver sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen dig en viden om klassens sprog, som du ikke havde i forvejen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14 2 Total Hvilket udsagn passer bedst til den viden, du får om eleverne? Jeg får især viden om gruppen, der er i sproglige vanskeligheder, og i mindre grad viden om den brede elevgruppe Jeg får især viden om den brede elevgruppe, og i mindre grad viden om gruppen, der er i sprogvanskeligheder 52 6 Jeg får den samme grad af viden om begge grupper af elever Total Sprogvurdering af alle skolestartere 12

13 27. Hvad er i dine øjne den vigtigste viden, du får ud af at gennemføre sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen? Den viden jeg får om eleverne på baggrund af at observere vurderingsprocessen 69 9 Den viden jeg får på baggrund af resultaterne af sprogvurderingen Resultaterne af sprogvurderingen og observationerne i forbindelse med processen er lige værdifulde Total Hvilke forældregrupper orienterer du typisk om resultatet af sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen? Alle elevernes forældre orienteres om resultatet Forældre til elever, hvor der er noget særligt at bemærke, orienteres om resultatet Forældre orienteres ikke om resultatet, men jeg har det typisk i baghovedet, når jeg i øvrigt taler med forældrene om børnenes sprog Jeg drøfter hverken direkte eller indirekte sprogvurderingsresultat med forældrene 14 2 Total Hvordan orienterer du oftest forældrene? I forbindelse med årets første skole/hjem-samtale På anden måde mundtligt, fx telefonisk eller når vi mødes uformelt 32 4 Skriftligt i elevplanen 32 4 På anden måde skriftligt, fx på mail eller i et brev 29 4 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de orienterer alle eller nogle forældre om resultatet af sprogvurderingen har besvaret spørgsmålet 30. Giver du forældrene anbefalinger til deres barns sprogudvikling? Ja, alle Ja, nogen Nej, ingen 8 1 Total Hvilke forældregrupper giver du anbefalinger om deres barns sprogudvikling? (n=493) Forældrene til de elever, der er i generelle, sproglige vanskeligheder Forældrene til de elever, der er i sproglige vanskeligheder på nogle punkter Forældrene til de elever, der ikke er i sproglige vanskeligheder Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de giver anbefalinger til nogen forældre har besvaret spørgsmålet Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger 100 Sprogvurdering af alle skolestartere 13

14 32. I hvilken grad vurderer du, at der er en klar sammenhæng mellem resultatet fra barnets sprogvurdering og de anbefalinger, du giver forældrene? I høj grad I nogen grad I mindre grad 62 8 Slet ikke 11 1 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de giver anbefalinger til alle eller nogen forældre har besvaret spørgsmålet 33. Orienterer du andre om resultaterne af sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen? (n=837) Afdelings- og/eller skolelederen SFO'en Kommunens talehøre-pædagog Skolens læsevejleder Den kommende 1. klasselærer Andre børnehaveklasseledere Andre 57 7 Total Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger Når resultatet af sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver anledning til en ekstra indsats 34. Resulterer den sprogvurdering, du anvender i starten af børnehaveklassen i, at nogle børns sprog betegnes som ikke-alderssvarende eller lignende? Ja Nej Total Hvor mange elever med et ikke-alderssvarende sprog viste sprogvurderingen, sidste gang du sprogvurderede i starten af dit skoleår? eller flere Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at den anvendte sprogvurdering resulterer i at nogle børns sprog betegnes som ikke-alderssvarende eller lignede har besvaret spørgsmålet Sprogvurdering af alle skolestartere 14

15 36. Om hvor mange af disse elever vidste du allerede før sprogvurderingen, at de havde et ikke-alderssvarende sprog? eller flere 28 5 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at 1 barn eller flere viste et ikke-alderssvarende sprog ved sprogvurderingen har besvaret spørgsmålet 37. Hvorfra kendte du til, at disse elever havde et ikke-alderssvarende sprog? (n=468) Fra børnehaven Fra SFO Fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning) Fra mine egne observationer Fra forældrene Fra en anden 13 3 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de kendte til et ikke-alderssvarende sprog hos 1 barn eller mere har besvaret spørgsmålet Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger Resulterer den sprogvurdering, du anvender i starten af børnehaveklassen i, at nogle børn får en ekstra sproglig indsats? Ja Nej Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at den anvendte sprogvurdering ikke resulterer i at nogle børns sprog betegnes som ikke-alderssvarende har besvaret spørgsmålet 39. Hvor mange elever med behov for en ekstra sproglig indsats viste sprogvurderingen, sidste gang du sprogvurderede i starten af et skoleår? eller flere Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at den anvendte sprogvurdering resulterer i, at nogle børn får en ekstra sproglig indsats har besvaret spørgsmålet Sprogvurdering af alle skolestartere 15

16 40. Om hvor mange af disse elever vidste du allerede før sprogvurderingen, at de havde behov for en ekstra sproglig indsats? eller flere 8 5 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at 1 barn eller flere får en ekstra sproglig indsats har besvaret spørgsmålet 41. Hvorfra kendte du til, at disse elever havde behov for en ekstra sproglig indsat? (n=138) Fra børnehaven Fra SFO Fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning) Fra mine egne observationer Fra forældrene Fra en anden 3 2 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de vidste at 1 elev eller flere havde behov for en ekstra sproglig indsats inden sprogvurderingen har besvaret spørgsmålet Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger Karakterisering af den ekstra indsats 42. Hvem gennemfører indsatsen til disse elever? (n=713) Mig selv En anden børnehaveklasseleder En ressourceperson på skolen En kommunal ressourceperson (fx en tale-/hørepædagog) En anden 57 8 Ved ikke 3 0 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de har en eller flere elever hvor sprogvurderingen enten har resulteret i ikke-alderssvarende eller behov for ekstra sprog indsats har besvaret spørgsmålet Note: Det har været muligt at afgive flere svar, hvorfor totalprocenten overstiger Gennemføres indsatsen til denne/disse elev(er) hyppigst i eller uden for klassen? I klassen Uden for klassen Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de har en eller flere elever hvor sprogvurderingen enten har resulteret i ikke-alderssvarende eller behov for ekstra sprog indsats har besvaret spørgsmålet Sprogvurdering af alle skolestartere 16

17 44. Gennemføres indsatsen til denne/disse elev(er) hyppigst i eller uden for skoletiden? I skoletiden Uden for skoletiden 21 8 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at indsatsen hyppigst gennemføres uden for klassen har besvaret spørgsmålet 45. Foregår denne indsats hyppigst som en individuel indsats eller i en gruppe? Som en individuel indsats I en gruppe En elev for hyppigst både en individuel indsats og en indsats i gruppe Ved ikke 3 1 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at indsatsen hyppigst gennemføres uden for klassen har besvaret spørgsmålet 46. Hvor mange timer (af 45 minutter) om ugen modtager en elev i gennemsnit indsatsen? 0 timer time timer timer eller derover Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at indsatsen hyppigst gennemføres uden for klassen har besvaret spørgsmålet 1.8 Sprogarbejdet på baggrund af sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen 47. I hvilken grad oplever du, at sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen styrker dit arbejde med sprog i klassen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 24 3 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 17

18 48. I hvilken grad oplever du, at sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen styrker dit arbejde med den sproglige dimension i de øvrige temaer? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 33 4 Total Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen har stor betydning for, hvilke sproglige emner jeg lader de forskellige elever arbejde med Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 60 7 Total Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen har stor betydning for, hvor meget eller hvor lidt tid jeg lader de enkelte elever bruge på at træne forskellige sproglige områder Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 41 5 Total Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver mig bedre muligheder (end jeg ville have haft uden) for at variere materialevalget i forhold til elevernes forskellige sproglige forudsætninger Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 50 6 Total Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen har stor betydning for, på hvilke måder, jeg lader de forskellige elever arbejde med sprog Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 31 5 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 18

19 53. Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver mig bedre mulighed (end jeg ville have haft uden) for at tilrettelægge et sprogarbejde, der tilgodeser elevernes forskellige udfordringer og behov Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 34 4 Total Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver med bedre muligheder (end jeg ville have haft uden) for at støtte eleverne i at bruge sprog til at reflektere over det, de lærer Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 41 5 Total Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver mig bedre muligheder (end jeg ville have haft uden) for at støtte eleverne i at begå sig sprogligt i det daglige Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 45 6 Total Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver mig bedre muligheder (end jeg ville have haft uden) for generelt at tilrettelægge min undervisning, så den tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 44 5 Total I hvilken grad vurderer du, at sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen betyder, at du lige fra begyndelsen af året kan tilrettelægge din undervisning med udgangspunkt i elevernes forskellige sproglige forudsætninger? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 39 5 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 19

20 1.9 Fokus på andre sprogvurderinger end den i starten af børnehaveklassen 58. Gennemfører du en sprogvurdering af alle eleverne hen imod slutningen af børnehaveklassen? Ja Nej Total Har denne sprogvurdering cirka samme form og indhold som sprogvurderingen i starten af året? Ja Nej Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de gennemførte en sprogvurdering hen imod slutningen af børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet 60. Hvad er den vigtigste grund til, at du laver denne sprogvurdering hen imod slutningen af skoleåret? For at have et opdateret statusbillede af elevernes sprog før årets anden skole-hjemsamtale For at måle elevernes progression siden sprogvurderingen i starten af året For at måle resultaterne af mit sprogarbejde i de forgangne måneder 51 9 For at kunne overlevere viden til 1. klasselæreren Andet 24 4 Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de gennemførte en sprogvurdering hen imod slutningen af børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet 1.10 Afsluttende spørgsmål 61. Hvor mange år har du ca. arbejdet som børnehaveklasseleder? 4 år eller derunder år år år år år eller derover Total Sprogvurdering af alle skolestartere 20

21 62. I hvilken grad har indførelsen af de obligatoriske sprogvurderinger i starten af børnehaveklassen i 2009 ændret din praksis mht. at gennemføre sprogvurderinger i starten af børnehaveklassen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de respondenter, der har svaret at de har arbejdet som børnehaveklasseleder i 5 år eller derover har besvaret spørgsmålet 63. I hvilken grad føler du dig som børnehaveklasseleder rustet til at planlægge en pædagogisk praksis på baggrund af et vurderingsresultat? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 16 2 Total I hvilken grad føler du dig som børnehaveklasseleder rustet til at udføre en sproglig indsats på baggrund af et vurderingsresultat? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 11 1 Total Har du været på kursus eller modtaget anden form for kompetenceudvikling i at gennemføre sprogvurderinger og/eller opfølgningsforløb på sprogvurderingerne? Ja Nej Total Hvordan vurderer du graden af opmærksomhed fra din leder på arbejdet med sprogvurderinger i starten af børnehaveklassen? Opmærksomheden er for stor 30 4 Opmærksomheden er passende Opmærksomheden er for lille Total Sprogvurdering af alle skolestartere 21

22 67. Hvordan vurderer du mængden af viden om børnenes sprog, som du får overleveret fra børnehave/sfo/ppr? Mængden af viden er for stor 18 2 Mængden af viden er passende Mængden af viden er for lille Total Alt i alt: I hvilken grad synes du, at tiden til sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen er givet godt ud? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 21 3 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 22

23 2 Spørgeskema til skoleledere 2.1 Indledende spørgsmål 1. Er der indskoling på den skole/matrikel, hvor du arbejder? Hvis din skole ligger på flere matrikler, skal du svare ud fra den matrikel, hvor du arbejder. Hvis du arbejder på flere af disse matrikler, skal du svare ud fra den matrikel, du arbejder flest timer på Ja Nej 13 4 Total Note: Skoleledere, der har svaret, at der ikke er indskoling på den matrikel, hvor de arbejder, har ikke besvaret den resterende del af spørgeskemaet. 2. Har du det overordnede ledelsesansvar for børnehaveklassen? Ja Nej 3 1 Total Note: Skoleledere, der har svaret, at de ikke har det overordnede ledelsesansvar for børnehaveklassen har ikke besvaret den resterende del af spørgeskemaet. 3. Arbejder du på en skole/matrikel, der er placeret på flere matrikler? Ja Nej Total Er den skole/matrikel, du arbejder på, afdelingsopdelt? Vi tænker på en opdeling af indskoling, mellemtrin, udskoling. Ja Nej Total Sprogvurdering af alle skolestartere 23

24 5. Hvilken form for leder er du?hvis du har flere titler, beder vi dig svare ud fra den, der bedst beskriver dit ledelsesansvar for børnehaveklassen. Jeg er skoleleder Jeg er viceskoleleder Jeg er pædagogisk leder for den samlede skole/matrikel 10 3 Jeg er afdelingsleder for en matrikel 7 2 Jeg er afdelingsleder for indskolingen (uden SFO) Jeg er afdelingsleder for indskolingen inkl. SFO 22 7 Jeg er SFO-leder 1 0 Jeg er leder af en landsbyordning 2 1 Jeg er leder af en børneby 1 0 Jeg er pædagogisk leder for indskolingen (uden at være afdelingsleder) 5 2 Andet, skriv hvad: 9 3 Total Arbejder I med fremrykket skolestart? Med fremrykket skolestart tænker vi på, at børnene starter i SFO'en, før den egentlige start i børnehaveklassen. Ja Nej Total Overleverer børnehaverne generelt viden om børnegruppen til SFOen eller til børnehaveklassen? Til SFOen Til 0. klasse 6 4 Til både 0. klasse og SFOen Nej, der sker ikke en overlevering 5 3 Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de arbejder med fremrykket skolestart, har besvaret spørgsmålet. 8. Sprogvurderer I børnene i den periode, hvor de er fuld tid i SFO'en? Ja Nej Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de arbejder med fremrykket skolestart, har besvaret spørgsmålet. 9. Arbejder I med rullende skolestart?med rullende skolestart mener vi, at eleverne optages løbende i børnehaveklassen, f.eks. når de fylder 6 år. Ja 15 5 Nej Total Sprogvurdering af alle skolestartere 24

25 10. Har I aldersintegreret indskoling på din skole/matrikel? Ja Nej Total Sprogvurderer I børnene, når de starter i selve børnehaveklassen? Ja Nej 27 9 Total Note: Skoleledere der ikke sprogvurderer børnene når de starter i selve børnehaveklassen har ikke besvaret resten af spørgeskemaet 12. Er der fastlagt kommunale rammer for, hvilket sprogvurderingsmateriale I skal bruge i starten af børnehaveklassen? Ja Nej Delvis 19 7 Ved ikke 12 4 Total Hvor mange børnehaveklasser er der på din skole/matrikel i år? eller flere Total Note: Kun skoleledere, der ikke arbejder med aldersintegreret indskoling på deres skole/matrikel, har besvaret spørgsmålet. 14. Bruger børnehaveklasselederne på din skole/matrikel det/de samme materiale(r), når de gennemfører sprogvurderingen? Ja Nej 2 1 Ved ikke 3 2 Total Note: Skoleledere der har svaret at de kun har 1 børnehaveklasse på skolen/matriklen i år har ikke besvaret spørgsmålet Sprogvurdering af alle skolestartere 25

26 15. Hvor længe er der blevet foretaget sprogvurderinger i starten af børnehaveklassen på din skole/matrikel? 1-2 år år år eller derover Ved ikke Total Rollen som leder i forbindelse med sprogvurderingerne 16. Hvilken rolle spiller du i arbejdet med sprogvurderinger? Sæt gerne flere markeringer (n=271). Det er mig, der gennemfører sprogvurderingen 8 3 Jeg er med som observatør i vurderingssituationen 5 2 Jeg orienteres om resultaterne Jeg drøfter status på resultaterne med børnehaveklasselederne Jeg sparrer med børnehaveklasselederne om den pædagogiske opfølgning på vurderingen Det er mig, der orienterer forældregruppen før sprogvurderingen 8 3 Det er mig, der orienterer forældre, hvor sprogvurderingen viser, at barnet er i sproglige vanskeligheder 7 3 Det er mig, der generelt orienterer forældrene om sprogvurderingsresultaterne 2 1 Andet, skriv hvad: Total Note: Det har været muligt at afgive flere svar på spørgsmålet 17. Har du konkrete planer om at blive mere eller mindre involveret i arbejdet med sprogvurderingerne i starten af børnehaveklassen? Ja, om at blive meget mindre involveret end nu 7 3 Ja, om at blive lidt mindre involveret end nu 7 3 Nej, min nuværende rolle tænkes bibeholdt Ja, om at blive lidt mere involveret Ja, om at blive meget mere involveret 7 3 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 26

27 18. Hvor har du planer om at blive mere involveret? Sæt gerne flere markeringer (n=50) I sprogvurderingssituationen 4 8 I forhold til at blive orienteret om resultaterne I forhold til at drøfte status på resultaterne med børnehaveklasselederne I forhold til at sparre med børnehaveklasselederne om den pædagogiske opfølgning på vurderingen I forhold til orienteringen af den brede forældregruppe 5 10 I forhold til orienteringen af forældre, hvor sprogvurderingen viser, at barnet er i sproglige vanskeligheder 6 12 Andet, skriv hvad: 5 10 Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de har planer om at blive lidt eller meget mere involveret i arbejdet med sprogvurderingerne i starten af børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet Note: Det har været muligt at afgive flere svar på spørgsmålet 2.3 Inddragelse af ressourcepersoner 19. Tænk på sidste gang, I gennemførte en sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Hvilke(n) af følgende ressourceperson(er) blev inddraget i fortolkningen af resultaterne? (n=270) Personale fra SFO'en (også dem der normalt arbejder i en af børnehaveklasserne) Anden medarbejder fra en børnehaveklasse på skolen (ikke fra SFO'en) Læsevejleder AKT-vejleder Dansk som andetsprogs-lærer Talehøre-pædagog/-konsulent/-lærer Psykolog En kommende 1. klasselærer Anden lærer fra indskolingen 22 8 Der blev ikke inddraget ressourcepersoner i fortolkningen af resultaterne 4 1 Andre, skriv hvem: Total Note: Det har været muligt at afgive flere svar på spørgsmålet 20. Blev ressourcepersoner derudover inddraget i selve gennemførelsen af sprogvurderingen? Ja Nej Total Blev ressourcepersoner derudover inddraget i udførelse af sprogarbejde i børnehaveklassen på baggrund af denne sprogvurdering? Ja Nej Total Sprogvurdering af alle skolestartere 27

28 22. Blev ressourcepersoner derudover inddraget i den sproglige indsats til de elever, som sprogvurderingen viste var i sproglige vanskeligheder? Ja Nej Total I hvilken grad vurderer du, at denne inddragelse af ressourcepersoner er passende? Den er for høj 4 1 Den er passende Den er for lav Total Udbytte af sprogvurderingerne 24. I hvilken grad synes du, at tiden til at gennemføre sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen er givet godt ud? I høj grad I nogen grad I mindre grad 11 4 Slet ikke 1 0 Total I hvilken grad vurderer du, at sprogvurderingen resulterer i, at I opdager børn i sproglige vanskeligheder? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 1 0 Ved ikke 3 1 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 28

29 Der kan tænkes mange grunde til, at I opdager børn i sproglige vanskeligheder i starten af børnehaveklassen. Nu vil vi bede dig om at prioritere de her fem grunde, hvor tallet 1 er den vigtigste og tallet 5 er den mindst vigtige grund. 26. Børnenes sproglige vanskeligheder er først tydeliggjort nu, fordi de har skullet begå sig i skolen Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i høj eller nogen grad vurderer at sprogvurderingen resulterer i, at de opdager børn i sproglige vanskeligheder, har besvaret spørgsmålet 27. Børnehaven har ikke opdaget børnenes sproglige vanskeligheder Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i i høj eller nogen grad vurderer at sprogvurderingen resulterer i, at de opdager børn i sproglige vanskeligheder, har besvaret spørgsmålet 28. Børnene er ikke blevet opdaget, fordi de ikke gik i børnehave Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i i høj eller nogen grad vurderer at sprogvurderingen resulterer i, at de opdager børn i sproglige vanskeligheder, har besvaret spørgsmålet 29. Børnene er flyttet til vores kommune lige før skolestart uden en overlevering af barnets sprog Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i i høj eller nogen grad vurderer at sprogvurderingen resulterer i, at de opdager børn i sproglige vanskeligheder, har besvaret spørgsmålet Sprogvurdering af alle skolestartere 29

30 30. Børnene er egentlig/måske blevet opdaget, men vi har ikke fået overleveret viden om det Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i i høj eller nogen grad vurderer at sprogvurderingen resulterer i, at de opdager børn i sproglige vanskeligheder, har besvaret spørgsmålet 31. I hvilken grad skyldes dette, at børnenes sproglige vanskeligheder allerede er opdaget i børnehaven? I høj grad I nogen grad I mindre grad 6 16 Slet ikke 2 5 Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i mindre grad eller slet ikke vurderer at sprogvurderingen resulterer i, at de opdager børn i sproglige vanskeligheder, har besvaret spørgsmålet 32. I hvilken grad vurderer du, at sprogvurderingen resulterer i, at I bliver opmærksomme på børn, der har et meget veludviklet sprog? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 3 1 Ved ikke 5 2 Total Tænk på et barn, der har fået en særlig sproglig indsats i børnehaven. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Den sproglige indsats til barnet fortsætter altid uden ophold i overgangen mellem børnehave og indskoling. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 19 7 Ved ikke 15 6 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 30

31 34. Er der i jeres kommune en fast procedure for hvor mange timers indsats sådanne elever skal modtage? Ja 8 3 Nej Delvist 23 9 Total Er der i jeres kommune en fast procedure for hvilken type indsats sådanne elever skal modtage? Ja Nej Delvist Total Er der på jeres skole/matrikel en fast procedure for hvor mange timers indsats sådanne elever skal modtage? Ja 9 3 Nej Delvist Total Er der på jeres skole/matrikel en fast procedure for hvilken type indsats sådanne elever skal modtage? Ja Nej Delvist Total Har børnehaveklasselederne på din skole/matrikel en årsplan for undervisningen i børnehaveklassen? Nej 1 0 Ja, nogle år 0 0 Ja, de fleste år 13 5 Ja, alle år Total Kan denne årsplan justeres, hvis sprogvurderingsresultaterne for en klasse viser behov for det? Ja Nej 1 0 Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at børnehaveklasselederne på skolen/matriklen i nogle, de fleste eller alle år har haft en årsplan for undervisningen i børnehaveklassen, har besvaret spørgsmålet. Sprogvurdering af alle skolestartere 31

32 40. Har du oplevet, at en årsplan er blevet ændret på baggrund af resultaterne fra sprogvurderingen i starten af en børnehaveklasse? Ja Nej Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at børnehaveklasselederne på skolen/matriklen i nogle, de fleste eller alle år har haft en årsplan for undervisningen i børnehaveklassen, har besvaret spørgsmålet. 41. I hvilken grad vurderer du, at børnehaveklasselederne på din skole/matrikel tænker i mål for elevernes faglige udbytte (i modsætning til at tænke i aktiviteter)? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0 0 Ved ikke 2 1 Total I hvilken grad vurderer du, at resultaterne af sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen har betydning for de mål, der opstilles for eleverne? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0 0 Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i høj, nogen eller mindre grad vurderer, at børnehaveklasselederne på skolen/matriklen tænker i mål for elevernes faglige udbytte, har besvaret spørgsmålet. 43. Det næste spørgsmål handler om SFO'ens rolle i arbejdet med børnenes sprog. Hvilket udsagn passer bedst? SFOen arbejder generelt med børnenes sprog, men uden en decideret kobling til sprogvurderingen SFOen er en del af opfølgningen på sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen Ingen af ovenstående Total Sprogvurdering af alle skolestartere 32

33 2.5 Overgangen mellem børnehave og skole 44. Hvor mange børnehaver modtager din skole/matrikel typisk børn fra? eller flere Total Hvor mange børn har I i år modtaget, der ikke har gået i børnehave i jeres kommune? eller flere 22 8 Total Hvordan vurderer du mængden af viden om børnenes sprog, som I får overleveret fra børnehave/sfo/ppr? Mængden er for stor 3 3 Mængden er passende Mængden er for lille Ved ikke 8 7 Total Note: Kun skoleledere, der ikke arbejder med fremrykket skolestart har besvaret spørgsmålet 47. I hvilken grad vurderer du, at der er en sammenhæng mellem de måder, man arbejder med sprog på i jeres børnehaveklasse(r) og i de børnehaver, I typisk får børn fra? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 8 3 Ved ikke Total Sprogvurdering af alle skolestartere 33

34 48. Oplever du, at der er forskel på kvaliteten af sprogarbejdet i kommunale, private og selvejende børnehaver? I høj grad 5 2 I nogen grad I mindre grad 19 7 Slet ikke Ved ikke Total Hvad består denne forskel i? Kvaliteten af sprogarbejdet er bedst i kommunale og selvejende børnehaver 3 75 Kvaliteten af sprogarbejdet er bedst i private børnehaver 1 25 Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at de i høj grad oplever at der er forskel på kvaliteten af sprogarbejdet i kommunale, private og selvejende børnehave, har besvaret spørgsmålet. 2.6 Overgangen mellem børnehaveklasse og 1. klasse 50. Arbejder I aktivt med at dele viden om børnenes sprog på tværs af personalet i indskolingen? I høj grad I nogen grad I mindre grad 2 6 Slet ikke 0 0 Total Note: Kun skoleledere, der arbejder med aldersintegreret indskoling, har besvaret spørgsmålet. 51. Overleveres sprogvurderingsresultater fra børnehaveklassen til 1. klasse? Ja Nej 8 3 Ved ikke 11 5 Total Note: Kun skoleledere, der IKKE arbejder med aldersintegreret indskoling, har besvaret spørgsmålet 52. Hvilke sprogvurderingsresultater overleveres? Sprogvurderinger fra starten af børnehaveklassen Andre sprogvurderinger fra skoleårets forløb Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at sprogvurderingsresultatet fra børnehaveklassen overleveres til 1. klasse har besvaret spørgsmålet Sprogvurdering af alle skolestartere 34

35 53. Overleveres der viden fra børnehaveklasselederen til 1. klasselæreren om, hvordan der er arbejdet med sprog i årets løb? Ja Nej 1 0 Ved ikke 5 2 Total Note: Kun skoleledere, der IKKE arbejder med aldersintegreret indskoling, har besvaret spørgsmålet 54. Har mindst én lærer, der skal have klassen i 1. klasse, timer i børnehaveklassen i (dele af) dette skoleår? Ja Nej Der er en 1. klasselærer, der har timer i børnehaveklassen, men vi ved endnu ikke, om vedkommende skal have klassen 18 8 Total Note: Kun skoleledere, der IKKE arbejder med aldersintegreret indskoling, har besvaret spørgsmålet 55. Hvorfor ikke? Vi har prioriteret anderledes Af skematekniske årsager Andet, skriv hvad: Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at der ikke har været en lærer, der skal have klassen i 1. klasse, som har haft timer i klassen har besvaret spørgsmålet. 56. Hvilke(n) lærer(e) er der tale om? Sæt gerne flere markeringer (n=157) Dansklærer Matematiklærer Anden lærer 10 6 Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at en 1. klasselærer har haft timer i børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet. Note: Det har været muligt at afgive flere svar på spørgsmålet. Sprogvurdering af alle skolestartere 35

36 57. Hvilke måneder af skoleåret har en lærer fra 1.klasse lektioner i børnehaveklassen? Sæt gerne flere markeringer (n=156) August 2 1 September 1 1 Oktober 1 1 November 1 1 December 2 1 Januar Februar Marts April Maj Juni Hele året Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at en 1. klasselærer har haft timer i børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet. Note: Det har været muligt at afgive flere svar på spørgsmålet. Note: Har man svaret 'Hele året' har man ikke kunne afgive andre svar 58. Hvor mange lektioner om ugen har en 1. klasselærer i gennemsnit i børnehaveklassen i år? Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at en 1. klasselærer har haft timer i børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet. 2.7 Evaluering af arbejdet med sprogvurderingerne 59. Har I på skolen/matriklen evalueret jeres arbejde med sprogvurdering i starten af børnehaveklassen? Bemærk, at der ikke tænkes på evalueringen af elevernes sprog, men af den måde I som voksne arbejder med sprogvurderinger på. Ja Nej Total Sprogvurdering af alle skolestartere 36

37 60. Har denne evaluering givet anledning til ændringer i den måde, I arbejder med sprogvurderinger på? Ja Nej Total Note: Kun skoleledere, der har svaret, at de har evalueret deres arbejde med sprogvurdering i starten af børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet 61. Har I i kommunen evalueret jeres arbejde med sprogvurdering i starten af børnehaveklassen? Ja Nej Ved ikke Total Har denne evaluering givet anledning til ændringer i den måde, I arbejder med sprogvurderinger på? Ja Nej Total Note: Kun skoleledere, der har svaret at kommunen har evalueret arbejdet med sprogvurdering i starten af børnehaveklassen har besvaret spørgsmålet. 2.8 Overordnede vurderinger af arbejdet med sprog 63. I hvilken grad vurderer du, at børnehaveklasselederne på din skole/matrikel er rustede til at gennemføre sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen? Det er ikke børnehaveklasselederne, der sprogvurderer børnene I høj grad I nogen grad I mindre grad 8 3 Slet ikke 1 0 Total I hvilken grad vurderer du, at børnehaveklasselederne på din skole/matrikel er rustede til at oversætte vurderingsresultater til en almenpædagogisk, bred indsats? I høj grad I nogen grad I mindre grad 24 9 Slet ikke 0 0 Total Sprogvurdering af alle skolestartere 37

38 65. I hvilken grad vurderer du, at børnehaveklasselederne på din skole/matrikel er rustede til at arbejde med sprog generelt? I høj grad I nogen grad I mindre grad 4 1 Slet ikke 0 0 Total Har børnehaveklasselederne de sidste 5 år modtaget kompetenceudvikling i at gennemføre sprogvurderinger? Ja, alle Ja, nogle Nej Ved ikke Total Har børnehaveklasselederne de sidste 5 år modtaget kompetenceudvikling i at oversætte resultater fra sprogvurderinger til konkret pædagogisk handling? Ja, alle Ja, nogle Nej Ved ikke Total Har børnehaveklasselederne de sidste 5 år modtaget kompetenceudvikling i generelt at arbejde med sprog i børnehaveklassen? Ja, alle Ja, nogle Nej Ved ikke Total Sprogvurdering af alle skolestartere 38

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Metodeappendiks. Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere

Metodeappendiks. Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere Metodeappendiks Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere 1 Metodeappendiks Rapportens analyser og vurderinger baserer sig på følgende datakilder: Indledende deskresearch

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere. Intentioner og praksis i børnehaveklassen

Sprogvurdering af alle skolestartere. Intentioner og praksis i børnehaveklassen Sprogvurdering af alle skolestartere Intentioner og praksis i børnehaveklassen Sprogvurdering af alle skolestartere Intentioner og praksis i børnehaveklassen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sprogvurdering

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning Evaluering af kapitel 7: Specialundervisning Formålet med kapitlet er at evaluere skolens indsats for at sikre undervisningen af elever med særlige behov. Pia Mosebo, afdelingsleder med ansvar for specialundervisning,

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010 PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på 0.-6. klassetrin på Gjern skole 2010 Oversigt Generelt omkring prøvetagning på de enkelte klassetrin Evalueringen af læseresultaterne Samarbejdet om enkelte børns eller

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Tabelrapport INDHOLD Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse 1 Om tabelrapporten 4 2 Frekvenser fra undersøgelsen blandt skolechefer 8 3 Frekvenser

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Søndre Skole Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Indsatsområde Teamets samarbejde om varieret skoledag Innovation og entreprenørskab (21 skills) Motion & bevægelse USU Fysiske læringsmiljøer Målet for

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Oplæg på temadagen: Forbudt for børn? Arbejde med Tidlig skrift i børnehave og skole

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Folkeskolereform 2015, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale

Folkeskolereform 2015, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale Tekst: Undersøgelse af Folkeskolereformens betydning. Velkommen til spørgeskemaet for lærere og pædagoger. Spørgsmålene omhandler dit arbejde med forberedelsen og gennemførelsen af tiltag i forbindelse

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser

Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser Pædagogisk UdviklingsCenter Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser Fagcenter Småbørn og Undervisning v. Annette Klint 28-04-2014 Lovgivningen siger Folkeskoleloven 13, stk.

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Formål Formålet med evalueringen er at vurdere om målene for de enkelte fag nås, om metoderne er gode nok, og om det enkelte barn udfordres

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Ja ,4% Nej 18 9,6% I alt ,0% 0-2 år 11 6,5% 3-10 år 46 27,4% år 65 38,7% Mere end 20 år 46 27,4% I alt ,0%

Ja ,4% Nej 18 9,6% I alt ,0% 0-2 år 11 6,5% 3-10 år 46 27,4% år 65 38,7% Mere end 20 år 46 27,4% I alt ,0% Underviser du i almenklasser? Ja 169 90,4% Nej 18 9,6% I alt 187 100,0% Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? 0-2 år 11 6,5% 3-10 år 46 27,4% 11-20 år 65 38,7% Mere end 20 år 46

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere