Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF"

Transkript

1 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever som ansatte. Studie- og ordensreglerne er med til at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne samt styrke deres aktive deltagelse i undervisningen. Reglerne understøtter således skolens værdier om ansvarlighed samarbejde respekt tolerance et trygt sted at være Skolens studie- og ordensregler findes på skolens hjemmeside, hvor man kan orientere sig om indholdet. Nye elever gøres opmærksom på dette samt konsekvenserne af overtrædelse i forbindelse med introduktionen i starten af 1g/1hf. Herudover vil skolens ledelse og studievejledere orientere om reglerne i forbindelse med samtaler med elevgruppen. For at eleven får det bedste resultat ud af undervisningen, og for at uddannelsens formål kan opfyldes, er det en forudsætning, at eleven deltager aktivt og ansvarligt i undervisningen. Elevens pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer følgende: 1. Fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver Fraværsreglerne skal støtte eleverne i at gennemføre gymnasiet og hf og blive studenter. Fremmøde: Der er mødepligt til undervisningen. Dvs. at alle former for fravær regnes med i fraværsstatistikken. Det gælder også fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session, køretimer, ferie og fridage uden for skolens ferieplan m.v. Alle elever forventes at møde forberedte til undervisningen at deltage aktivt i alle former for undervisning, herunder selvstændigt arbejde/virtuelt arbejde at være opmærksomme og parate til konstruktivt at deltage i det daglige arbejde at samarbejde aktivt med andre elever og lærere og overholde indgåede aftaler at aflevere opgaver til den aftalte tid. Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag, men fravær i skoleregi (fx deltagelse i ekskursioner, arbejde som elevtutor eller andre aktiviteter), hvor eleven af skolen samtidig er sat til at deltage i to forskellige aktiviteter, godskrives efterfølgende. Fritagelse for undervisning i idræt 1. Hvis en elev er helt eller delvist uarbejdsdygtig i en kort periode, kan idrætslæreren fritage eller skåne eleven i den praktiske del af undervisningen. Eleven og idrætslæreren aftaler hvilket aktivitetsniveau, der er muligt.

2 2. Hvis en elev/kursist helt eller delvist ikke kan deltage i idrætsundervisningen ud over 4 uger, skal der indhentes en lægeerklæring, hvori det indstilles, at eleven fritages fra idræt ud fra en konkret begrundelse. Udgiften til denne lægeerklæring afholdes af eleven. Lægeerklæringen afleveres til administrationen, der informerer idrætslæreren. STX: Fuldstændig fritagelse: Alt efter hvor langt i forløbet eleven er, når fritagelsen sker, kan der ske følgende: - Hvis en elev slet ikke kan have idræt, skal han/hun have et andet fag på C-niveau. Administrationen behandler sagen. - Hvis en elev er så langt i forløbet, at han/hun ikke kan nå at få et andet fag på C-niveau vil der være "tomme huller" på eksamensbeviset, idet der ikke kan gives en karakter i idræt. Der vil ligeledes ske en påtegning på eksamensbeviset om, at eleven har været fritaget fra idræt. Eleven slettes på holdet. Hvis der er tale om tidsbegrænset fuld fritagelse føres eleven fraværende og administrationen sletter efterfølgende elevens fravær. M.h.t. karaktergivning vurderer idrætslæreren ved standpunktskaraktererne i november og marts om der kan gives karakter; dog skal der gives en årskarakter med mindre den tidsbegrænsede periode har været skoleåret. Delvis fritagelse: - Der indgås en aftale mellem elev, idrætslæreren og administrationen, der beror på en konkret vurdering, jf. lægeerklæringen, om omfanget af deltagelse i undervisningen. Eleven, som er delvist fritaget fra idræt, møder omklædt til idrætsundervisningen; ellers vil eleven blive registreret fraværende. Eleven forsøger at deltage aktivt på det niveau, der er muligt for eleven i forhold til fritagelsen/skaden. M.h.t. karaktergivning vurderer idrætslæreren ved standpunktskaraktererne i november og marts om der kan gives karakter, når deltagelsen kun har været delvis; dog skal der gives en årskarakter. HF: Fuldstændig fritagelse: Alt efter hvor langt i forløbet eleven er, når fritagelsen sker, kan der ske følgende: - Hvis en elev slet ikke kan have idræt, skal han/hun have et andet fag på C-niveau. Administrationen behandler sagen. - Da der ikke gives nogen karakter i faget idræt på hf, skal faget bestås. Dvs. eleven skal have været til stede i et tilfredsstillende omfang og have afleveret det obligatoriske træningsprojekt. Såfremt fraværet bliver for stort eller projektet ikke afleveres, kan skolen enten nægte eleven at rykke op i 2 hf eller kræve, at han/hun tager et andet c-niveau fag i 2 hf. Delvis fritagelse: - Der indgås en aftale mellem elev, idrætslæreren og administrationen, der beror på en konkret vurdering, jf. lægeerklæringen, om omfanget af deltagelse i undervisningen. Eleven, som er delvist fritaget fra idræt, møder omklædt til idrætsundervisningen. Eleven forsøger at deltage aktivt på det niveau, der er muligt for eleven i forhold til fritagelsen/skaden. Hvis ikke eleven deltager, vil han/hun blive registreret fraværende.

3 Sanktioner STX: Samtale med studievejleder v/fravær over 10% (samlede undervisning; mundtligt og skriftligt fravær tælles hver for sig) og fravær over 15% i enkeltfag Såfremt fraværsprocenten ikke falder efter samtale med studievejleder får eleven en skriftlig advarsel og indstilles til prøve i alle afsluttende fag ( særlige vilkår ) Fravær over 25%: eleven bliver meldt ud af skolen/gøres til selvstuderende med mindre man kan bevise, at fraværet er fejlagtigt eller skyldes en alvorlig årsag, som skolen endnu ikke kender til, og som kan dokumenteres. Hvis fraværsprocenten bringes under 10%, efter at man har fået et skriftligt varsel, er man tilbage på almindelige vilkår. Skolen tager særligt hensyn til elever med fx længerevarende eller kronisk sygdom. Hvis man på forhånd ved, at man vil få fravær i forbindelse fx sygdom, skal det dokumenteres fra skoleårets begyndelse. Hvis ikke, skal dokumentation afleveres i administrationen hurtigst muligt. Fraværet opgøres seks gange på et skoleår, - i slutningen af september - i slutningen af oktober - midt i december - før vinterferien - i begyndelsen af april - før eksamen men eleven kan hele tiden følge med i registreringerne på LUDUS Web. Eleverne har pligt til selv at holde øje med fravær fra undervisningen og manglende opgaveaflevering på Ludus Web, herunder at gøre opmærksom på, hvis der sker forkert registrering af fraværet. I så fald skal den pågældende lærer kontaktes hurtigst muligt. Er man under 18 år, har man pligt til at orientere sine forældre om sit fravær. SU: Det er en betingelse for modtagelse af SU, at man er studieaktiv, og skolen har ifølge SU-reglerne ansvaret for at meddele SU, når elever skifter status fra at være studieaktive til at være ikke-studieaktive. Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet; vurderer skolen, at en elevs indsats ligger på et uacceptabelt niveau, er konsekvensen, at dette meddeles SU, hvorefter SUretten ophører. Skolen kan beslutte, at eleven må fortsætte skolegangen, hvis skolen skønner, at eleven kan indhente det forsømte. Eleven vil kunne søge om SU igen, når eleven af skolen skønnes studieaktiv på ny. HF: Samtale med studievejleder v/fravær over 10% (samlede undervisning; mundtligt og skriftligt fravær tælles hver for sig) og fravær over 15% i enkeltfag. Såfremt fraværsprocenten ikke falder efter samtale med studievejleder får eleven en skriftlig advarsel. 1 hf: Hvis det skriftlige varsel ikke efterleves, bliver eleven enten - ikke indstillet til eksamen i afsluttende fag, hvorved eksamen udskydes til 2hf eller - eleven bliver selvstuderende. Såfremt eksamen og årsprøver klares tilfredsstillende, kan eleven rykkes op i 2hf. 2hf: Hvis det skriftlige varsel ikke efterleves, gøres eleven til selvstuderende. Hvis fraværsprocenten bringes under 10%, efter at man har fået et skriftligt varsel, ophæves sanktionen om, at man ikke kan blive indstillet til eksamen i de fag, der afsluttes det pågældende år. Afgørelsen, om

4 hvorvidt evt. sanktionen effektueres, sker pr. 1. maj. Skolen tager særligt hensyn til elever med fx længerevarende eller kronisk sygdom. Hvis man på forhånd ved, at man vil få fravær i forbindelse fx sygdom, skal det dokumenteres fra skoleårets begyndelse. Hvis ikke, skal dokumentation afleveres i administrationen hurtigst muligt. Fraværet opgøres seks gange på et skoleår, - i slutningen af september - i slutningen af oktober - midt i december - før vinterferien - i begyndelsen af april - før eksamen men eleven kan hele tiden følge med i registreringerne på LUDUS Web. Eleverne har pligt til selv at holde øje med fravær fra undervisningen og manglende opgaveaflevering på Ludus Web, herunder at gøre opmærksom på, hvis der sker forkert registrering af fraværet. I så fald skal den pågældende lærer kontaktes hurtigst muligt. Er man under 18 år, har man pligt til at orientere sine forældre om sit fravær. SU: Det er en betingelse for modtagelse af SU, at man er studieaktiv, og skolen har ifølge SU-reglerne ansvaret for at meddele SU, når elever skifter status fra at være studieaktive til at være ikke-studieaktive. Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet; vurderer skolen, at en elevs indsats ligger på et uacceptabelt niveau, er konsekvensen, at dette meddeles SU, hvorefter SUretten ophører. Skolen kan beslutte, at eleven må fortsætte skolegangen, hvis skolen skønner, at eleven kan indhente det forsømte. Eleven vil kunne søge om SU igen, når eleven af skolen skønnes studieaktiv på ny. Normalt vil elever, der sættes "på særlige vilkår", blive kendt "ikke-studieaktive" og derved miste SUretten. Aflevering af skriftlige opgaver: Eleven har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt, samt følge de kvalitative og kvantitative krav, der er fastsat for de pågældende opgaver. Med kvalitet menes, at eleven har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaven, og at eleven selv har udarbejdet besvarelsen. De skriftlige opgaver omfatter også danskhistorie-opgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g samt historieopgaven i 1hf. Såfremt en opgave ikke afleveres til tiden, registrerer læreren den manglende opgave i Ludus Web og eleven får skriftligt fravær. I særlige tilfælde eller ved sygdom, kan man på forhånd lave en aftale med læreren om at aflevere en opgave senere. Hvis man afleverer et tomt dokument, får man fravær, og man kan blive bedt om at lave en ny opgave. For sent afleverede opgaver bliver rettet af læreren, men ikke nødvendigvis kommenteret. Sanktioner: ved manglende opgaver skal eleven møde op til skrivefængsel på et tidspunkt, som skolen bestemmer. Ved 3 manglende opgaver/udeblivelse fra skrivefængslet gives et skriftligt varsel; Hvis det skriftlige fravær fortsætter og opgaver stadig ikke afleveres, så STX: indstilles eleven til prøve i alle afsluttende fag ( særlige vilkår) 1 HF: bliver eleven ikke indstillet til eksamen i de afsluttende fag i 1hf, men eksamen udsættes til 2hf, eller eleven bliver selvstuderende; hvis fraværet er i 2hf bliver eleven selvstuderende. Ved ethvert fravær skal eleven begrunde fraværet skriftligt i skolens elektroniske skemasystem LUDUS Web. 1 Prøve i alle afsluttende fag betyder, at man skal til eksamen i alle de fag, som afsluttes i det pågældende skoleår.

5 Elever, der p.g.a. et handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i undervisningen i et eller flere fag, kan efter konkret vurdering blive fritaget for dele af undervisningen. Eleven kan blive bedt om at skaffe lægelig dokumentation. Eleven skal selv betale en evt. udgift forbundet hermed. 2. Snyd Snyd accepteres under ingen omstændigheder. Det opfattes som snyd, hvis eleven helt eller delvist plagierer/kopierer fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, fx fra Internettet, hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig, eller hvis eleven bruger programmer, der løser opgaven for én (fx Google translate). Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har oversat den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man gengiver en andens arbejde, angive kilden. Hvis det konstateres, at der er snydt med en opgave er der følgende procedure og sanktioner: - Første gang, det konstateres, giver læreren eleven en irettesættelse/et mundtligt varsel og meddeler kontoret, at den pågældende elev har snydt.. - Anden gang snyd konstateres (set bredt over fag), får eleven et skriftligt varsel - Tredje gang er sanktionen særlige vilkår (STX) eller at blive nægtet at gå til eksamen (HF). Advarslerne følger eleven i alle tre år (STX)/to år (HF). I modsætning til øvrige advarsler slettes advarsler om snyd ikke ved skoleårets afslutning. Alle opgaver kontrolleres af et plagiatsystem. Ved snyd i mindre omfang udelades de plagierede passager i vurderingen af opgaven. Om eleven skal skrive opgaven om, beror på et skøn fra læreren. Såfremt der snydes med de store opgaver, skal opgaven skrives om Hvis en elev under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises eleven fra prøven. NB: SRP/SSO er en eksamensopgave og prøven kan herefter først tages i efterfølgende eksamenstermin. 3. Interne prøver og eksaminer Eleven har pligt til at deltage i interne prøver i grundforløbet (STX), terminsprøver, mundtlige og skriftlige årsprøver (STX), eksaminer o.lign. samt pligt til at aflevere projektopgaver og større skriftlige opgaver. Her gælder reglerne om mødepligt til undervisningen samt pligt til aflevering af skriftlige opgaver også. Såfremt en elev udebliver fra en intern prøve uden grund, kan vedkommende nægtes oprykning til næste klassetrin. 4. Ekskursioner og studierejser Se bilag Adfærdsregler Almindelige regler for god opførsel gælder på skolen, og overtrædelse heraf kan medføre sanktioner. Det er således en selvfølge, at eleven rydder op efter sig, møder til tiden, sætter sin mobiltelefon på lydløs i undervisningstiden m.v. Telefonen skal være i tasken ikke på bordet. Bærbar computer i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde såsom noter og andet relevant, som f.eks. ved gruppearbejde.

6 Læreren kan til enhver tid bede eleven om at lukke computeren. Brug af computere i undervisningen kan skrives ind i klassereglerne. Reglerne aftales på stormøderne i 1g/1hf. Generelt har eleven ansvar for egne handlinger og er omfattet af almindelige regler om erstatningsansvar. Det betyder, at eleven har erstatningspligt, hvis han/hun ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Dette gælder også på faglige ekskursioner, studieture o.lign. Eleven har pligt til: at opføre sig ordentligt og hensynsfuldt over for kammerater, ansatte og gæster på skolen. Enhver form for mobning betragtes som en overtrædelse af ordensreglerne. Kravet om ordentlig opførsel over for andre er et kardinalpunkt for kulturen på Grindsted Gymnasium & HF og gælder derfor i alle typer af situationer og aktiviteter, herunder café- og festarrangementer samt ekskursioner og studierejser. at behandle skolens udstyr og inventar med omtanke. Manglende aflevering eller mishandling af skolens bøger samt mishandling af udstyr eller inventar medfører krav om erstatning. (Se bilag 2 og 3). Ved arbejde med skolens IT-udstyr og internettet har eleven pligt til at arbejde på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker, skader skolens omdømme eller overtræder gældende lov. at overholde skolens rygeregler (se bilag 4). at overholde skolens rusmiddelpolitik (se bilag 5). at overholde skolens forbud mod at medbringe service fra kantinen i klasseværelserne Offentliggørelse af billeder på internettet Der må ikke tages billeder/optages film eller offentliggøres billeder/film af personer uden deres samtykke. Alle elever og ansatte forelægges en samtykkeerklæring til underskrift. I forbindelse overtrædelse af adfærdsregler: For elever, der ikke følger skolens ordensregler, gælder følgende konsekvenser: Eleven indkaldes til en samtale med rektor og risikerer: - skriftlig advarsel - skriftlig advarsel samt udelukkelse fra café- og festarrangementer på skolen - skriftlig advarsel samt midlertidig bortvisning i op til 10 dage fra skolen (registreres som fravær) - bortvisning i særligt graverende tilfælde En elev, der groft overtræder skolens ordensregler på en studierejse, risikerer hjemsendelse for egen regning. Voldelig eller kriminel adfærd vil normalt medføre bortvisning. 6. Oprykning til næste klassetrin En elev, der har 02 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin. En elev, der har under 02 i gennemsnit, og hvor det tillige vurderes, at eleven har fået for lidt udbytte af undervisningen samt været for lidt studieaktiv, kan nægtes oprykning til næste klassetrin. En elev, der groft har tilsidesat kravet om aktiv deltagelse i undervisningen, kan nægtes deltagelse i det pågældende skoleårs prøver og eksaminer. Rektor tager efter samråd med elevens lærere stilling til iværksættelse af en sådan sanktion.

7 7. Klagemulighed Eleven kan klage til Undervisningsministeriet (UVM) over skolens afgørelse m.h.t. sanktioner i forbindelse med overtrædelse af skolens ordens- og studieregler. Klagen skal indgives inden 2 uger efter meddelelsen og stiles til UVM. Klagen afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven eller forældrene, hvis eleven er under 18 år, mulighed for at kommentere rektors udtalelse inden for 1 uges frist. Eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet. 8. Afsluttende bemærkninger Ansatte på skolen har pligt til at medvirke til, at skolens studie- og ordensregler bliver et godt og selvfølgeligt omdrejningspunkt for undervisningen samt samværet på skolen. Ovenstående studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr af 4/ ) og ajourfører samtidig skolens ordensregler og praksis med forsømmelser. Nærværende studie- og ordensregler, der er en justering af tidligere regler, er efter høring i elevråd, PR samt MIO-udvalg vedtaget i bestyrelsen den 8. juni 2015, og træder i kraft herefter. Grindsted den 10. juni 2015 Bilag Bilag 1: Regler for ekskursioner og studierejser Bilag 2: Regler for lån af bøger fra bogkælderen Bilag 3: Regler for lån af bøger fra biblioteket Bilag 4: Rygepolitik Bilag 5: Rusmiddelpolitik

8 Bilag 1 Ekskursionsregler for Grindsted Gymnasium & HF Generelle bestemmelser for både ekskursioner og studierejser Ekskursionsudvalget sørger for koordinering af ekskursioner og studierejser, således at forstyrrelsen af den almindelige undervisning bliver mindst mulig. Ekskursionsudvalget har pligt til internt på skolen (i forhold til elever og lærere) at informere om skolens ekskursionsaktiviteter og studierejser. Ekskursionsreglerne omfatter følgende: 1. Studierejser af normalt én uges varighed (5 hverdage) placeret i 2g/2hf 2. Ekskursioner af mindre end én uges varighed. Skolens ekskursioner og studierejser skal afvikles inden for de generelle rammer, der er fastsat af Undervisningsministeriet og i de af Ekskursionsudvalget konkretiserede bestemmelser. Det betyder bl.a., at alle ekskursioner og studierejser er undervisningsrelevante og er en omlægning af undervisningen, hvilket betyder at rejserne indgår i fagenes pensum. Det tilstræbes, at ingen elev i løbet af opholdet på Grindsted Gymnasium & HF på grund af ekskursioner/studierejser er fraværende fra den almindelige undervisning i mere end 10 skoledage. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne bestemmelse. Generelle bestemmelser om ekskursioner Ekskursionsudvalget træffer beslutning om skolens ekskursioner og Ekskursionsudvalget modtager ansøgninger på den dertil udformede blanket som man finder på A-Z. Ekskursioner af flere dages varighed træffes ud fra en faglig begrundelse, hvor alle fag kan komme i betragtning, men skal der laves en prioritering, har studieretningsfagene fortrinsret. Ved ansøgninger om flerdagesekskursioner vil der også blive set på, hvilke fag der rejste på studierejsen i 2g/2hf. Afgangseleverne må kun deltage i ekskursioner med overnatning fra august og frem til 1. februar. Endagsekskursioner må derimod finde sted til og med udgangen af april. Procedure Hvis en ekskursion ikke har økonomiske konsekvenser, meddeles den kontoret. I alle andre tilfælde indsendes en ekskursionsansøgning til Ekskursionsudvalget. Man kan ikke tage på ekskursion og så indsende ansøgning efterfølgende. Ansøgninger om ekskursioner frem til 1. februar sker af to omgange. Ansøgninger om ekskursioner frem til uge 42 sendes senest en uge inde i det nye skoleår på mail til udvalgssekretæren og ansøgninger om ekskursioner fra uge 43 og frem til 1. februar sendes senest med udgangen af uge 40. Ansøgninger til endagsekskursioner for afgangselever og ekskursioner for andre efter 1. februar sendes på mail til udvalgssekretæren i løbet af den første arbejdsuge i januar.

9 Ansøgninger om ekskursioner kan kun undtagelsesvis indsendes til Ekskursionsudvalget uden for disse terminer. Når Ekskursionsudvalget har truffet beslutning om en ansøgning, meddeles beslutningen til ansøgerne på mail, og den offentliggøres. Man kan ikke få en forhåndsgodkendelse af udvalget til fremtidige ekskursioner. For at undgå at elever/kursister falder fra, skal faglæreren sørge for at gøre elever/kursister opmærksomme på, at tilmeldingen er bindende. Ekskursionsudvalget kan trække støtten til en ekskursion tilbage, hvis udvalget skønner, at frafaldet af elever på de enkelte ekskursioner er uhensigtsmæssige. Ved elev/kursistfrafald skal man meddele dette til udvalgsformanden straks man er bekendt med elever, der ikke ønsker at deltage. Det gælder ikke ved pludselig opstået sygdom eller anden fravær, der godkendes af rektor eller vicerektor. Er der elever/kursister der ikke deltager i ekskursioner skal man stille dem en opgave af ekskursionsfaglig karakter. Økonomi Ekskursionsudvalget beslutter, hvorledes ekskursionskontoens midler skal fordeles på ekskursionerne. Der kan være tale om hel, delvis eller ingen dækning af udgifterne til en ekskursion. Elevbetalingen i forbindelse med en ekskursion, hvortil der er mødepligt, må jf. Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v højest udgøre 70 kr. Ekskursionsudvalget fører løbende tilsyn med ekskursionskontoen. Generelle bestemmelser om Studierejser Alle elever (gymnasieelever og HF-kursister) skal i løbet af opholdet på Grindsted Gymnasium & HF have tilbud om én studierejse med deres stamklasse. Alle elever bliver ved starten af deres ophold på Grindsted Gymnasium & HF (f.eks. som led i introduktionsarrangementerne) gjort bekendt med, hvornår studierejsen skal finde sted. Det er hensigtsmæssigt, at der ved denne lejlighed bliver gjort opmærksom på, at en stor del af studierejsens pris som regel skal betales som depositum i forbindelse med bestilling af rejsen. Det tilstræbes, at flere fag medvirker ved studierejser. Studierejserne finder sted i 2g/2hf og gennemføres inden efterårsferien. De skal afholdes i den samme uge, og strækker sig som udgangspunkt over 5 hverdage. Dog kan Ekskursionsudvalget give tilladelse til, at den sidste undervisningsdag før studierejseugen eller den første undervisningsdag efter studierejseugen anvendes til formålet. Beslutningen træffes med udgangspunkt i pædagogiske/planlægningsmæssige hensyn. Men det efterstræbes at man afvikler studierejsen inden for den pågældende uge (5 hverdage) der er afsat til det. Senest 1. februar skal interesserede rejselærere for de kommende 2g ere have indsendt en ansøgning, på den dertil udformede blanket om ønske for studierejse, til udvalgssekretæren. Straks efter at alle

10 ansøgninger er kommet ind, mødes ekskursionsudvalget og træffer beslutning om, hvem der rejser med de kommende 2g klasser. På blanketten som ligger på A-Z en skal man desuden også udfylde en skitse for det faglige program. Når Ekskursionsudvalget har fordelt rejselærerne, kan sted og lærerkombination meddeles til eleverne. Hvis klassen ikke ønsker det pågældende rejsetilbud, kan klassen ikke tilbydes en anden destination med andre lærere. For Stx-eleverne afholdes der et forældrearrangement før hver enkelt studierejse. Hf erne kan efter ønske afholde et arrangement før eller efter at studierejsen er gennemført. Bestilling af studierejser Studierejser skal bestilles gennem et rejsebureau som en pakkerejse med hotel/fly. Der kan dog i sjældne tilfælde dispenseres herfor, såfremt rejsen er dækket af rejsegarantifonden eller beskyttet mod konkurs. Rejselærere bedes hurtigst mulig meddele til kontoret, hvis der er rejsende, der ikke har et dansk pas. Økonomi Studierejserne betales af eleverne selv. En studierejse bør (ud over lommepenge) maksimalt koste en elev 4000 kr. (prissat i november 2013) I prisen indgår kun rejse/hotel/morgenmad samt undervisningsrelevante entréer på destinationen. Opsparing til turen skal ske på de dertil oprettede konti. Hver klasse får en konto som de kan indbetale penge til. Det skal efterstræbes at ingen rejselærere blander deres egen private økonomi med elevernes. Inden rejsen Eleverne skal inden rejsen udfylde en helbreds- og forsikringserklæring (se bilag A) som skal afleveres til rejselærerne, som behandler oplysningen i fortrolighed. Desuden skal eleverne på samme erklæring markere, om de har en privat rejseforsikring og skrive policenummeret ned. Alle elever skal have en dækkende rejseforsikring inden afrejse. Desuden skal eleverne bekendtgøres med studieordensreglerne for studierejser (se bilag B) Blanketten skal underskrives af dem selv hvis de er 18 år og af forældre/værge hvis de er under 18 år. Ordensreglerne for studierejser er ens for alle rejsende klasser. Hvis der er elever/kurister der ikke skal med på turen af forskellige årsager skal eleverne stilles en opgave der matcher det faglige niveau af studieturen. Man kan også vælge at tilsige eleverne/kursisterne mødepligt i rejseugen. Besluttet af ekskursionsudvalget og trådt i kraft november 2013

11 Bilag 2 Regler for lån af bøger fra bogkælder på Grindsted Gymnasium & HF Bogudlånet finder sted fra bogekspeditionen i kælderen. I bogkælderen lånes de lærebøger, som skolen stiller til rådighed i den daglige undervisning. Ved lån af bøger overtages ansvaret for bogen af låneren. Det indebærer, at låneren skal betale erstatning for en bog, hvis den ikke kan tilbageleveres, eller hvis den er beskadiget. Udlånstiden fastsættes af skolen, og der er pligt til at aflevere lånte bøger inden den frist, som skolen sætter herfor. Bevis for udlån er: - udlånslister med lånerudskrifter Bevis for tilbagelevering er: - bon udskrevet fra udlånssystemet Erstatning for beskadigede bøger opkræves efter vurdering af den bogansvarlige. Hvis der ved tilbagelevering er sket skade ud over normalt slid, eller hvis der er skrevet i bogen, kræves en erstatning svarende til køb af en ny bog. Det anbefales derfor, at låneren straks gennemgår en lånt bog for at konstatere, at bogen er i tilstrækkelig god stand. Er låneren nødt til at acceptere en slidt eller beskadiget bog anbefales det, at der træffes en aftale med den bogansvarlige, så der ikke senere bliver afkrævet erstatning.

12 Bilag 3 Regler for lån af bøger fra biblioteket på Grindsted Gymnasium & HF Dit Sundhedskort gælder som lånerkort. Lånetiden er normalt 1 måned, afleveringstidspunkt ses på udlånskvittering eller under din lånerstatus på Billund Bibliotekernes hjemmeside billundbib.dk Lånetiden kan forlænges op til 3 måneder, hvis ikke materialet er reserveret til andre. Du kan bestille, reservere og forny på bibliotekets hjemmeside ved at logge dig på siden. Det gør du med cpr. nummer og pinkode. Derfor skal du oprettes som låner på Gymnasiets Bibliotek, når du starter som elev på Grindsted Gymnasium og HF. Du kan låne og aflevere på bibliotekets selvbetjeningsautomat inden for hele bibliotekets åbningstid. Der opkræves gebyr ved for sen aflevering. Prisen følger reglerne for Billund Bibliotekerne og er i 2015 Datoen overskredet kr dage efter fristen kr måned efter fristen kr. 200 Skylder du mere end kr. 200 blokeres der for yderligere lån indtil gebyret er betalt Bortkomne eller ødelagte materialer erstattes efter bibliotekets skøn. Er materialerne ikke afleveret senest 8 uger efter fristen, overgives sagen til inkasso. Udgiften bliver i så fald kr inkassogebyr.

13 Bilag 4 Rygeregler Rygning på skolens område, såvel indendørs som udendørs, er ikke tilladt. Ovenstående er et resultat af Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om røgfri miljøer, hvori det fastslås, at det ikke er tilladt at ryge på skolens område hverken indendørs eller udendørs. Loven trådte i kraft 15. august 2012.

14 Bilag 5 Rusmiddelpolitik for Grindsted Gymnasium & HF 1. Indtagelse samt det at være påvirket af euforiserende stoffer er forbudt i skoletiden og i forbindelse med alle skolens øvrige arrangementer.. Hvis skolen har mistanke om, at eleven har indtaget et euforiserende stof, kan skolen bede om en drugtest. Hvis eleven testes positiv træder skolens sanktionssystem i kraft, og den kommunale misbrugskonsulent kontaktes m.h.p. på udredning. 2. Indtagelse samt det at være påvirket af alkohol er forbudt i skoletiden. Hvis skolen har mistanke om, at eleven har indtaget alkohol, kan skolen bede om en alkoholtest. Hvis eleven testes positiv træder skolens sanktionssystem i kraft. 3. Ved skolefester, Exaudiofester, fredagscafeer, musicals, koncerter og lignende er det tilladt at servere drikke med alkohol, men kun efter aftale med skolens ledelse. Der må til disse arrangementer ikke udskænkes alkohol til personer, der virker stærkt alkoholpåvirkede. Lærerrepræsentanter ved disse arrangementer kan bortvise stærkt berusede personer. 4. På studieture, ekskursioner og lignende må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden og i fritiden kun i moderat omfang. Programpunkter er undervisning. Ved overtrædelse af dette risikerer eleven at blive hjemsendt for egen regning. 5. Al indtagelse af alkohol på skolens introture i 1.g/hf er forbudt. Overtrædelse kan medføre hjemsendelse.

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere