Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci."

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Tandlæger skal være opmærksomme på polyfarmaci Tandlæger møder i stigende grad patienter, som er i behandling for flere medicinske sygdomme med mange forskellige lægemidler. En væsentlig forklaring herpå er forbedret diagnostik og forbedret medicinsk behandling. Ydermere øges andelen af ældrebefolkningen, og det medfører øget forekomst af kroniske sygdomme, som kræver farmakologisk behandling. Et stigende antal patienter er multimedicinerede, idet randomiserede, kliniske studier har vist, at behandlingsregimer med en kombination af flere lægemidler for samme lidelse kan reducere morbiditet og mortalitet betydeligt. Det gør sig bl.a. gældende for behandling af patienter med type 2-diabetes og hjerteinsufficiens. Imidlertid øger samtidig indtagelse af mange lægemidler (polyfarmaci) risikoen for uønskede bivirkninger og interaktioner, og det er usikkert, hvorledes effekten af fx antihypertensiva påvirkes, hvis patienten samtidig behandles med fx analgetika og antidepressiva. Som konsekvens af ovennævnte vil tandlægen blive stillet overfor krav om indsigt i flere kroniske sygdomme og deres behandling, herunder polyfarmaci, samt hvorledes disse forhold kan influere på odontologisk diagnostik og behandling. I nærværende artikel gennemgås begrebet polyfarmaci, forekomsten af polyfarmaci samt tilfælde, hvor polyfarmaci kan udgøre et problem i relation til odontologisk udredning og behandling. Polyfarmaci og odontologisk praksis Anne Marie Lynge Pedersen, lektor, tandlæge, ph.d., Sektion for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Lars Bjerrum, professor, ph.d., speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, Afdeling og Forskningsenhed for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci. Polyfarmaci betyder brug af mange lægemidler samtidigt, men der er imidlertid ingen konsensus om, hvor mange lægemidler der skal til for at anvende begrebet. Nogle definerer polyfarmaci som samtidig behandling med to eller flere lægemidler, mens andre anvender betegnelsen ved samtidig behandling med mere end fem receptpligtige og/ eller ikke-receptpligtige lægemidler samt flere lægemidler end klinisk indiceret og/eller et behandlingsregime, som inkluderer mindst et unødvendigt lægemiddel (1). Polyfarmaci kan være tilsigtet og begrundet i en evidensbaseret ordination, men forbindes ofte med de utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser, der kan opstå ved brug af mange lægemidler, herunder ringe compliance/adherence, interaktioner og øget risiko for bivirkninger (2,3). En yderligere komplicerende faktor er, at lægemiddeludløste bivirkninger kan forveksles med somatisk sygdom eller forårsage svimmelhed, fald eller konfusion og resultere i, at patienten får udskrevet yderligere medicin (4). Forekomst Polyfarmaci bliver stadigt mere udbredt. Ved bl.a. type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og astma iværksættes sædvanligvis behandlingsregimer, som omfatter en kombination af flere lægemidler. Der er således evidens for, at anvendelse af visse lægemidler i kombination kan reducere såvel morbiditet og mortalitet, fx ved hjerteinsufficiens, og det er ikke usædvanligt, at disse patienter er i behandling med 6-8 forskellige typer medicin på samme tid (5). Ifølge en analyse fra Danmarks Apotekerforening fra 2012 bruger ca danskere seks eller flere lægemidler over en periode på et halvt år (6). Det svarer til ca. 13 % af Danmarks befolkning. Eftersom ældre, dvs. personer på 65 emneord år og derover, ofte har flere samtidige kroniske Polypharmacy; sygdomme, er polyfarmaci særlig udbredt i den adverse events, ældre del af befolkningen (7,8). Det er vist, at oral; drug interactions; ca. 40 % af de ældre over 65 år bruger seks eller flere lægemidler, mens det er over 50 % compliance af 916 tandlægebladet nr. 11

2 Polyfarmaci videnskab & klinik de ældre over 80 år (6). Mere end personer bruger 10 forskellige lægemidler eller mere (6). En dansk undersøgelse har vist, at blandt 75-årige hjemmeboende indtog 60 % tre eller flere ordinerede lægemidler, og en tredjedel indtog fem eller flere lægemidler (7). Ifølge en nyere undersøgelse af 668 ældre (> 65 år) hjemmeboende danskere indtog 81 % dagligt ét eller flere lægemidler, heraf ca. 25 % fem eller flere lægemidler (8). Hertil kommer daglig indtagelse af kosttilskud, naturlægemidler og homøopatiske midler, som var udbredt, idet ca. 45 % af de adspurgte indtog ét eller flere af disse midler (8). Endvidere tager kvinder generelt flere lægemidler end mænd, og de har dermed også større risiko for udvikling af bivirkninger og uhensigtsmæssige tilstande (6-8). Det er især i den ældre aldersgruppe, at polyfarmaci kan resultere i uheldige interaktioner og uønskede bivirkninger samt forringet compliance med negative følger for helbredstilstanden (2,3,9,10). Konsekvenser af polyfarmaci Risikoen for uønskede bivirkninger, potentielle interaktioner og forringet behandlingsresultat stiger eksponentielt med antallet af lægemidler, der indtages samtidigt (Faktaboks 1). Risikoen for uønskede bivirkninger er i et studie 13 % ved indtagelse af to lægemidler, mens den i et andet studie er vist at stige til 58 % ved behandling med fem lægemidler (11), og 82 % ved syv eller flere lægemidler (12). Herudover resulterer aldersbetingede ændringer i absorption, fordeling og elimination af lægemidler i en øget risiko for udvikling af lægemiddelinducerede problemer hos ældre personer (9,10). Absorptionen påvirkes mindst i forhold til alderen. Nedsat spytsekretion kan medføre forsinket effekt af lægemidler, som absorberes via mundslimhinden, bl.a. nitroglycerin og buprenorfin. Nedsat peristaltik i spiserøret kan ligeledes forsinke absorptionen. Nedsat syresekretion i ventriklen kan føre til nedsat optagelse af lægemidler, som er afhængige af lavt ph for at blive absorberet, fx visse perorale antimykotika (ketokonazol o.a.). Faktaboks 1 Polyfarmaci Polyfarmaci er udtryk for samtidig anvendelse af flere lægemidler Polyfarmaci kan være forbundet med øget risiko for bivirkninger, uønskede lægemiddelinteraktioner, forringet compliance, fejlmedicinering og øget risiko for hospitalsindlæggelse Samtidig anvendelse af fem eller flere lægemidler (svær polyfarmaci) udgør en særlig risiko Polyfarmaci er særligt udtalt i den ældre del af befolkningen, som har flere kroniske sygdomme og samtidig aldersbetingede ændringer i farmakokinetik og dynamik Ved polyfarmaci kan ventrikeltømningshastigheden desuden være reduceret, og det betyder, at der går længere tid, førend fx et peroralt indtaget analgetikum virker. Mælk og mælkeprodukter kan give anledning til kelatdannelse mellem calcium og lægemidlet, fx tetracykliner, og derved reducere biotilgængeligheden af begge komponenter. Det er væsentligt, at patienten informeres om, at tetracyklin bør indtages mindst tre timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter. Fordeling eller distribution af lægemidler er relateret til kropsvægt og sammensætning af fedtvæv, muskelvæv og væske. Med alderen mindskes muskelmassen, mens fedtmassen øges og den totale kropsvæske reduceres. På den baggrund kan halveringstiden for lipofile lægemidler som benzodiazepiner øges betydeligt. Nyre- og leverfunktionen reduceres med alderen, hvilket kan have betydning for omsætning af lægemidler i kroppen, herunder lægemidler, der helt eller delvist elimineres renalt, eller lægemidler med first-pass metabolisme i leveren. Levermetabolismen er variabel og afhænger af alder, genotype, livsstil, hepatisk blodgennemstrømning, leversygdom og interaktioner med andre lægemidler. Renal udskillelse af lægemidler er relateret til kreatinin-clearance, som reduceres med 50 % fra årsalderen (9). En lang række lægemidler udskilles umetaboliseret via nyrerne. Det drejer sig bl.a. om lithium, digoxin, cefalosporiner, aminoglykosider og methotrexat. Den nedsatte evne til at udskille lægemidler renalt betyder, at den ældre patient i behandling med nogle af ovennævnte lægemidler må monitoreres omhyggeligt bl.a. ved undersøgelse af nyrefunktionen, ligesom der kan være behov for dosisreduktion. Albuminkoncentrationen i plasma reduceres med alderen. Herudover kan albuminniveauerne blive meget lave ved dårlig ernæringsstatus og ved visse kroniske sygdomme. For lægemidler, som er stærkt bundet til albumin, fx fenytoin, vil en større andel cirkulere som ubundet aktivt lægemiddel. Ved lave albuminniveauer anbefales koncentrationer lavt i referenceområdet for stærkt proteinbundne lægemidler. Endvidere forekommer der farmakodynamiske ændringer hos ældre, der kan medføre øget følsomhed for effekten af visse lægemidler som fx benzodiazepiner, opioider og psykofarmaka. Baggrunden for disse ændringer er endnu ikke afklaret, ligesom de ofte er uforudsigelige (9,10). Lægemiddelbivirkninger er et betydningsfuldt klinisk problem og årsag til 5-8 % af alle indlæggelser på medicinske afdelinger og den hyppigste årsag til iatrogene sygdomstilstande blandt ældre. Ca. 10 % af hospitalsindlæggelser blandt ældre over 65 år kan tilskrives uhensigtsmæssig medicinering, mens ca. 3 % af en række dødsfald skyldes lægemidler. Dødsfaldene skyldes især blødninger, nyreinsufficiens og kardiovaskulære tilstande som hjerteinsufficiens, bradykardi og hypotension (13). Ca. 2 % af henvendelser til praktiserende læger skyldes bivirkninger til medicin (14). Kardiovaskulære lægemidler, analgetika og psykofarmaka er hyppigst medvirkende til udvikling af uønskede interaktioner og bivirkninger samt indlæggelser (15). Endvidere tyder tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel undersøgelser på, at lægemiddelbivirkninger underdiagnosticeres i betydelig grad (15). De kan således fejlagtigt opfattes som tegn på ny sygdom, forværring af eksisterende sygdom eller som udtryk for normal aldring. En komplicerende faktor er, at lægemiddelbivirkninger hos ældre kan være uspecifikke og manifestere sig anderledes end hos yngre fx som konfusion eller antipsykotika-induceret parkinsonisme. Ringe compliance er et andet centralt problem ved polyfarmaci. Compliance forringes betydeligt ved ordination af mere end tre forskellige lægemidler (6,7). Andre årsager til forringet compliance omfatter dosering flere gange dagligt og manglende eller for ringe information om korrekt brug af lægemidlerne, pris samt almindelig glemsomhed, som indebærer, at en dosis springes over og eventuelt kompenseres for med en ekstra dosis på et senere tidspunkt (7,16). Andelen af ældre personer, som ikke indtager medicinen som foreskrevet, varierer mellem 21 % og 55 % (17,18). Alder i sig selv forringer ikke compliance. Polyfarmaci og odontologiske konsekvenser Indtagelsen af lægemidler er den hyppigste årsag til xerostomi (subjektiv fornemmelse af mundtørhed), nedsat spytsekretion og ændret sammensætning af spyttet (19,20). Endvidere kan polyfarmaci forstærke følelsen af mundtørhed og graden af nedsat spytsekretion (8,21). Ligeledes er varigheden af lægemiddelindtagelsen fundet af betydning for graden af spytkirtelhypofunktion (22). Det anslås, at mere end markedsførte lægemidler fra over 80 forskellige terapeutiske grupper kan medføre xerostomi, men lægemidler med antikolinerg virkning (fx inkontinensmidler og mange psykofarmaka) samt kodein og andre opioidanalgetika er særligt xerogene (19). Lægemiddelinduceret xerostomi og nedsat spytsekretion er reversible tilstande, idet påvirkningen af spytkirtelfunktionen sædvanligvis ophører, når lægemidlet seponeres. Endvidere kan bivirkningerne i nogle tilfælde mindskes ved ændret dosering eller substitution af præparatet. Omkring 200 lægemidler er forbundet med smagsforstyrrelser, og ca. 30 % af tilfældene med smagsforstyrrelser (bitter smag, metallisk smag, ændret smag) relateres til lægemiddelindtagelse herunder især antihypertensiva som ACEhæmmere (fx enapril) og calciumkanalblokkere (fx diltiazem), metronidazol og kolesterolsænkende medicin (23). Forekomsten af smagsforstyrrelser øges med stigende alder og med antallet af lægemidler, der indtages, dvs. ved polyfarmaci, og især ved indtagelse af xerogene lægemidler. En lang række lægemidler kan udløse mundslimhindeforandringer i form af ulcerationer, undertiden herunder afte-lignende ulcerationer. Disse kan omfatte fixed drug eruption, pemfigoide læsioner, lichenoide læsioner samt erytema multiforme, som især er forbundet med indtagelse af visse lægemidler til behandling af hjerte-kar-sygdomme, bl.a. ACE-hæmmere, som fx enapril, NSAIDs, kemoterapeutika, methotrexat, immunsuppressiva og visse antibiotika. Der er vist en sammenhæng mellem lichen planus og lichenoide læsioner og indtagelse af lægemidler, som metaboliseres af polymorfe cytokrom P-450 enzymer, især CYP2D6 (24), hvilket antyder, at visse former af lichen planus kan have en farmakologisk patogenese, som er relateret til inhiberede, manglende eller dysfunktionelle cytokromenzymer. Behandling med immunsupprimerende lægemidler, både lokale og systemiske som fx kortikosteroider og cytostatika, øger risikoen for opportunistiske infektioner, herunder især oral candidose. Denne risiko øges yderligere ved polyfarmaci, der kan medføre nedsat spytsekretion. Andre lægemidler kan udløse gingivale hyperplasier, misfarvninger af mundslimhinden, ændret pigmentering, hævelser eller osteonekrose i kæbeknoglen. Disse lægemidler beskrives i andre artikler i dette tema. Interaktion med lægemidler anvendt eller ordineret i odontologisk praksis De fleste lokalanalgetika metaboliseres primært i leveren, og polyfarmaci (samt alders- og sygdomsbetinget fald i leverfunktionen) kan øge risikoen for overdosering og uønskede bivirkninger af det anvendte lokalanalgetikum. I tilfælde af polyfarmaci, leverpåvirkning og høj alder kan det være hensigtsmæssigt med en dosisreduktion (også ved enkeltdosis), især ved brug af amidforbindelse som lidocain eller mepivacain. Risikoen for komplikationer til lokalanalgetika anvendt til tandbehandling øges i takt med antallet af lægemidler, patienten indtager. Til patienter i behandling med benzodiazepiner, antihypertensiva, antiarytmika og tricykliske antidepressiva bør anvendes lokalanalgetikum uden adrenalin, fx 3 % Citanest med Octapressin med felypressin som vasokonstriktor, idet adrenalin er kontraindiceret eller skal anvendes med forsigtighed (dosisreduktion) i nævnte tilfælde (25). De fleste antibiotika kan ordineres i standarddoser, medmindre patienten har påvirket nyre- og leverfunktion. Tandlægen bør således indhente information herom ved at spørge patienten eller i tvivlstilfælde rette henvendelse til patientens læge. Visse antibiotika, bl.a. metronidazol og antimykotika (azoler) kan forstærke warfarins antikoagulerende effekt og derved øge risikoen for blødning. Azoler kan således øge INR-værdien (International Normalised Ratio, et udtryk for, hvor længe blodet er om at størkne) betydeligt, selv ved lokal applikation af miconazol på mundslimhinden (Brentan 2 % gel). Hos patienter, der indtager kosttilskud i form af jern, calcium, magnesium og zink, kan der være problemer med absorption af tetracyklin pga. kelatdannelse. NSAIDs kan udløse dyspepsi og maveblødning, og tandlægen bør undlade at ordinere denne type analgetika til patienter med ulcus-anamnese, patienter med trombocytopeni, patienter med erkendt hjertekar-sygdom, patienter i AK-behandling eller patienter med acetylsalicylsyre-udløst astma/allergi. Endvidere skal der udvises forsigtighed ved ordination af NSAID til patienter med nyresygdom. Ydermere kan NSAIDs som ibuprofen mindske effekten af antihypertensiva hos patienter med forhøjet blodtryk. 918 tandlægebladet nr. 11

4 Polyfarmaci videnskab & klinik Faktaboks 2 Nyttige hjemmesider Personlig elektronisk medicinprofil/ Det Fælles Medicinkort: medicinprofilen/tandlaegens-adgang https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/min-side/ patientdata/faelles-medicinkort/ Anmeldelse af bivirkning eller utilsigtet hændelse: Klinisk relevans Polyfarmaci bliver stadigt mere udbredt, og tandlæger behandler i dag et stigende antal patienter med kroniske almensygdomme, som kræver behandling med en lang række forskellige lægemidler. Risikoen stiger for uønskede lægemiddelbivirkninger og potentielle interaktioner eksponentielt med antallet af lægemidler, der indtages samtidigt. Det er således helt centralt, at tandlægen har indsigt i patientens medicinforbrug, herunder brug af ikke receptpligtig medicin, kosttilskud og naturmedicin, for at kunne tage hensyn hertil i forbindelse med odontologisk behandlingsplanlægning og inden ordination af lægemidler i relation til tandlægelig behandling. Det er ligeledes vigtigt, at tandlægen er i stand til at kunne vurdere, om patientens evt. symptomer kan skyldes bivirkning eller interaktion til igangværende farmakologisk behandling. Gastrointestinale gener i form af kvalme, opkastninger og diarré kan medføre anoreksi og vægttab og kan være bivirkning til et eller flere lægemidler bl.a. NSAIDs, metronidazol og methotrexat. Dette kan resultere i svækket immunforsvar og give problemer med proteseretention og -stabilitet. Tandlægen kan ved mistanke om nævnte bivirkninger kontakte patientens læge mhp. mulig seponering eller substitution af lægemiddel. Håndtering af patienter med polyfarmaci Som tandlæge er det væsentligt ikke at bidrage til iatrogen sygdom som følge af uhensigtsmæssig og unødig lægemiddelordination. Det er centralt at kende til patientens medicinforbrug, herunder evt. brug af ikke receptpligtig medicin, kosttilskud eller naturmedicin, i forbindelse med behandlingsplanlægning og inden ordination af medicin samt regelmæssigt at opdatere oplysninger om patientens medicinforbrug. Tandlægen kan med fordel hente oplysninger om den enkelte patients medicinforbrug via den personlige elektroniske medicinprofil eller Det Fælles Medicinkort, informationer om et givent lægemiddels indholdsstoffer, dosis mv. på samt oplysninger om potentielle interaktioner på interaktionsdatabasen.dk (Faktaboks 2). Patienter, der indtager flere lægemidler (> 3 lægemidler) og tager flere doseringer dagligt, kan med fordel anvende en doseringsæske og derved forbedre compliance. Både som læge og tandlæge er det desuden vigtigt at fremme compliance ved at sikre en så enkel og økonomisk lægemiddelordination som muligt. Lokalbehandling kan være at foretrække, hvis det er muligt, men der kan på trods heraf opstå systemiske bivirkninger, fx ved interaktion med andre lægemidler. Som tandlæge er det også væsentligt at kunne vurdere, om et nyt symptom eller fund hos patienten kan være en mulig konsekvens af pågående medikamentel behandling. I den henseende vil det være oplagt at kontakte patientens læge for at drøfte og undersøge mulighederne for lægemiddelsanering. Abstract (English) Polypharmacy and odontological practice The number of patients who take several medications on a regularly daily basis is increasing, also in the dental practice. A major reason for this is improvements regarding diagnostics and medical treatment of chronic medical diseases. With the population becoming increasingly older, the general dentist will be confronted with patients who have several chronic systemic diseases that that require pharmacological treatment. An increasing number of patients are multi-medicated as randomised clinical trials have shown that treatment regimens with a combination of several drugs for a single disease reduce morbidity and mortality significantly. This applies particularly to the treatment of patients tandlægebladet nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel with type-2 diabetes and heart failure. However, polypharmacy increases the risk of adverse reactions and interactions, and it is uncertain how the effects of, for example antihypertensives are influenced by the simultaneous intake of medicine such as analgetics and antidepressants. As a consequence of the above, dentists need to have knowledge about chronic medical diseases and their treatment, including polypharmacy, and how these factors may influence the dental diagnosis and treatment. This article includes a review on the term polypharmacy, the prevalence of polypharmacy and the potential impact of polypharmacy on odontological diagnosis and treatment. Litteratur 1. Michocki RJ. Polypharmacy and principles of drug therapy. In: Daly MP, Weiss BD, Adelman AM, eds. 20 common problems in geriatrics. New York: McGraw-Hill, 2001; Hajar ER, Cafiero AC, Hanlon JT. Polypharmacy in elderly patients. Am J Geriatric Pharmacother 2007;5: Bjerrum L, Gonzalez Lopez-Valcarcel B et al. Risk factors for potential drug interactions in general practice. Eur J Gen Pract 2008;14: Rochon PA, Gurwitz JH. Optimising drug treatment for elderly people: the prescribing cascade. Brit Med J 1997;315: Gurwitz JH. Polypharmacy. A new paradigm for quality drug therapy in the elderly? Arch Intern Med 2004;164: DANMARKS APOTEKERFOREN- ING. Analyse danskere er polyfarmacipatienter. (Set 2012 december) Tilgængelig fra: URL: dk/pdf/analyser2012/polyfarmacipatienter_analyse.pdf. 7. Barat I, Andreasen F, Damsgaard EMS. Drug therapy in the elderly: what doctors believe and their patients actually do. Br J Clin Pharmacol 2001;51: Smidt D, Torpet LA, Nauntofte B et al. Associations between labial and whole salivary flow rates, systemic diseases and medications in a sample of elderly people. Community Dent Oral Epidemiol 2010;38: Mangoni AA, Jackson SHD. Agerelated changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics: basic principles and practical applications. Br J Clin Pharmacol 2003;57: Mangoni AA. Predicting and detecting adverse drug reactions in old age: challenges and opportunities. Expert Opin Drug MetabToxicol 2012;8: Fulton MM, Allen ER. Polypharmacy in the elderly: a literature review. J Am Acad Nurse Pract 2005;17: Prybys KM. Polypharmacy in the elderly: clinical challenges in emergency practice. Part 1: Overview, etiology and drug interactions. Emergency Medicine Reports 2002;23: Wester K, Jönsson AK, Spigset O et al. Incidence of fatal adverse drug reactions: a population based study. Br J Clin Pharmacol 2008;65: Hallas J. Drug related hospital admissions in subspecialities of internal medicine. Dan Med Bull 1996;43: Klopotowska JE, Wierenga PC, Smorenburg SM et al. Recognition of adverse drug events in older hospitalized medical patients. Eur J Clin Pharmacol 2013;69: Salzman C. Medication compliance in the elderly. J Clin Psychiatry 1995;56 (Supp 1): Botelho RJ, Dudrak R. Home assessment of adherence to longterm medication in the elderly. J Fam Pract 1992;35: Coons SJ, Sheahan SL, Martin SS et al. Predictors of medication noncompliance in a sample of older adults. Clin Ther 1994;16: Sreebny LM. The causes of dry mouth: a broad panoply. In: Sreebny LM, Vissink A, eds. Dry mouth The malevolent symptom: A clinical guide. 1st ed. Iowa: Wiley-Blackwell,2010; Jensen SB, Dynesen AW, Pedersen AML. Xerostomi og nedsat spytsekretion: demografiske aspekter og årsager. Tandlægebladet 2011;115: Smidt D, Torpet LA, Nauntofte B et al. Associations between oral and ocular dryness, salivary flow rates, systemic diseases and medications in a sample of elderly people. Community Dent Oral Epidemiol 2011;39: Navazesh M, Brigthman VJ, Pogoda JM. Relationship of medical status, medications, and salivary flow rates in adults of different ages. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;81: Tomita H, Yoshikawa T. Drugrelated taste disturbance. Acta Otolaryngol Suppl 2002;546: Kragelund C, Hansen C, Reibel J et al. Polymorphic drug metabolizing CYP-enzymes a pathogenic factor in oral lichen planus? J Oral Pathol Med 2009;38: Hersh EV, Moore PA. Adverse drug interactions in dentistry. Periodontol ;46: tandlægebladet nr. 11

6 det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Analgetika og antiinflammatorika videnskab & klinik Nu sker det igen! Tandlægeskolen i København tilbyder sin viden og ekspertise indenfor diagnostik og behandling Nyt kasuistiksymposium på Tandlægeskolen i København 24. og 25. januar 2014 Se evaluering fra tidligere symposium i Tandlægebladet 2013; nr. 3, side 248 Målgrupper Offentlige og privatpraktiserende tandlæger Tandplejere Klinikassistenter (et specialkursus) Symposiet for tandlæger og tandplejere har fokus på Kasuistikker oral medicin/oral patologi. Skal det henvises? Er det malignt? Odontologisk behandlingsplanlægning Forebyggelse, non/operative behandlingsmetoder Rehabilitering Procedurer og metoder indenfor oral kirurgi Kurset for klinikassistenter har fokus på Hygiejne, røntgenteknik, risikovurdering, non-operative behandlingsmetoder Kurset er planlagt over fredag og lørdag, og er opdelt i moduler, der tillader at man vælger til eller fra efter interesser og behov. Kursusmodulerne for klinikassistenter afholdes kun om fredagen. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 24. og 25. januar 2014 Kursusbeskrivelser se tandlægebladet nr. x 921

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Polyfarmaci hos ældre

Polyfarmaci hos ældre Læs om erfaringer med at gennemgå medicinkortene på patienter over 80 år i en praksis. Formålet med gennemgangen var at få et overblik over, hvor meget og hvilke slags medicin patienterne får, og om der

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

The IRF-list. A screening tool for irrational use of medication in the elderly

The IRF-list. A screening tool for irrational use of medication in the elderly The IRF-list A screening tool for irrational use of medication in the elderly Dorte Glintborg, cand.pharm, dip. clin.pharm. Danish Institute for Rational Pharmacotherapy Drugs where the indication should

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Farmakologi og medicinhåndtering Eksamensfag for alle. Faget læses af alle elever på avanceret niveau Mål 1: Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at

Læs mere

At undre sig Oprindelse: oldnordisk: undra, oldengelsk: wundrian

At undre sig Oprindelse: oldnordisk: undra, oldengelsk: wundrian Det vigtigste: At undre sig Oprindelse: oldnordisk: undra, oldengelsk: wundrian Betydning: forekomme mærkelig eller overraskende for Ordnet.dk/ddo Indgangsbøn:, drugs may have a profound positive effect..

Læs mere

Polyfarmaci i almen praksis. Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 2009

Polyfarmaci i almen praksis. Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 2009 Polyfarmaci i almen praksis Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 9 Polyfarmaci i almen praksis Udgivet af: Forfattere: Layout: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS DEMENSDAGEN D. 20. NOVEMBER 2014 Demenskonsulent Hanne Harrestrup & Demensfaglig leder Pia Østergaard "SMERTE ER EN UBEHAGELIG SENSORISK OG EMOTIONEL OPLEVELSE, FORBUNDET

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Hensigtsmæssig polyfarmaci

Hensigtsmæssig polyfarmaci Hensigtsmæssig polyfarmaci En værktøjskasse Inspiration til systematisk medicingennemgang i almen praksis Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvad er polyfarmaci?

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Risikosituationslægemidler almen praksis

Risikosituationslægemidler almen praksis Risikosituationslægemidler almen praksis Introduktion Risikosituationslægemidler er af Styrelsen for Patentsikkerhed defineret som lægemidler, der er involveret i rapporterede alvorlige eller dødelige

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er?

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? /Farmaceut Christine Villesen Workshop 1 Årsmøde 2014 Lægemiddelrelaterede problemer som følge af tværsektoriel behandling

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Gennemgang af medicin

Gennemgang af medicin Gennemgang af medicin Hvordan skal man kunne nå det i den travle hverdag? Ja, men hvis ikke nogen begynder, så sker der ikke noget Vil ofte være en af de mest nyttige ting, vi kan gøre for de ældre!! Baggrund

Læs mere

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Liaisonpsykiatri Liaison= forening/forbindelse Forening mellem psyke og soma. Opgør med dualistisk

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Patientkomplians Begreber og definitioner 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Mats Ugeskr Laeger 2008;170:1912-6 Hvilket ord skal vi bruge? Compliance

Læs mere

Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen. Nov. 2011

Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen. Nov. 2011 Risikosituationslægemidler Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen Nov. 2011 Agenda Utilsigtede hændelser om medicinering i DPSD Hvorfor fokus på disse lægemidler Processen med at identificere disse lægemidler

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum

Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum Hvem er vi? 2004 Dansk Lægemiddel Information A/S og Den Almindelige Danske Lægeforening opretter Infomatum A/S Selskabets formål: indsamle, bearbejde

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis Faglig leder videnskab & klinik lægemidler 1. DEL Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis I dette tema, som strækker sig over tre numre af Tandlægebladet, gennemgås hovedparten af de medikamina,

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

INTERAKTIONER MELLEM MAD OG LÆGEMIDLER (FLI) Af Kim Dalhoff

INTERAKTIONER MELLEM MAD OG LÆGEMIDLER (FLI) Af Kim Dalhoff INTERAKTIONER MELLEM MAD OG LÆGEMIDLER (FLI) Af Kim Dalhoff Konsekvenser Interaktioner mellem føde og lægemidler kan føre til en utilsigtet nedsættelse eller øgning af lægemidlets effekt. Konsekvenser

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Amning og farmakologi

Amning og farmakologi Ammekursus 2012/13 Modul 4 Mette Aaskov Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk 1 Studier fra vestlige lande viser at 90-99% af alle kvinder får mindst en slags medicin i løbet

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn)

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Sundhedsstyrelsen Sygehuse og beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Regeringens udvalg

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Medicinpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen Du kan få Alminox

Læs mere