Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci."

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Tandlæger skal være opmærksomme på polyfarmaci Tandlæger møder i stigende grad patienter, som er i behandling for flere medicinske sygdomme med mange forskellige lægemidler. En væsentlig forklaring herpå er forbedret diagnostik og forbedret medicinsk behandling. Ydermere øges andelen af ældrebefolkningen, og det medfører øget forekomst af kroniske sygdomme, som kræver farmakologisk behandling. Et stigende antal patienter er multimedicinerede, idet randomiserede, kliniske studier har vist, at behandlingsregimer med en kombination af flere lægemidler for samme lidelse kan reducere morbiditet og mortalitet betydeligt. Det gør sig bl.a. gældende for behandling af patienter med type 2-diabetes og hjerteinsufficiens. Imidlertid øger samtidig indtagelse af mange lægemidler (polyfarmaci) risikoen for uønskede bivirkninger og interaktioner, og det er usikkert, hvorledes effekten af fx antihypertensiva påvirkes, hvis patienten samtidig behandles med fx analgetika og antidepressiva. Som konsekvens af ovennævnte vil tandlægen blive stillet overfor krav om indsigt i flere kroniske sygdomme og deres behandling, herunder polyfarmaci, samt hvorledes disse forhold kan influere på odontologisk diagnostik og behandling. I nærværende artikel gennemgås begrebet polyfarmaci, forekomsten af polyfarmaci samt tilfælde, hvor polyfarmaci kan udgøre et problem i relation til odontologisk udredning og behandling. Polyfarmaci og odontologisk praksis Anne Marie Lynge Pedersen, lektor, tandlæge, ph.d., Sektion for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Lars Bjerrum, professor, ph.d., speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, Afdeling og Forskningsenhed for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfarmaci. Polyfarmaci betyder brug af mange lægemidler samtidigt, men der er imidlertid ingen konsensus om, hvor mange lægemidler der skal til for at anvende begrebet. Nogle definerer polyfarmaci som samtidig behandling med to eller flere lægemidler, mens andre anvender betegnelsen ved samtidig behandling med mere end fem receptpligtige og/ eller ikke-receptpligtige lægemidler samt flere lægemidler end klinisk indiceret og/eller et behandlingsregime, som inkluderer mindst et unødvendigt lægemiddel (1). Polyfarmaci kan være tilsigtet og begrundet i en evidensbaseret ordination, men forbindes ofte med de utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser, der kan opstå ved brug af mange lægemidler, herunder ringe compliance/adherence, interaktioner og øget risiko for bivirkninger (2,3). En yderligere komplicerende faktor er, at lægemiddeludløste bivirkninger kan forveksles med somatisk sygdom eller forårsage svimmelhed, fald eller konfusion og resultere i, at patienten får udskrevet yderligere medicin (4). Forekomst Polyfarmaci bliver stadigt mere udbredt. Ved bl.a. type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og astma iværksættes sædvanligvis behandlingsregimer, som omfatter en kombination af flere lægemidler. Der er således evidens for, at anvendelse af visse lægemidler i kombination kan reducere såvel morbiditet og mortalitet, fx ved hjerteinsufficiens, og det er ikke usædvanligt, at disse patienter er i behandling med 6-8 forskellige typer medicin på samme tid (5). Ifølge en analyse fra Danmarks Apotekerforening fra 2012 bruger ca danskere seks eller flere lægemidler over en periode på et halvt år (6). Det svarer til ca. 13 % af Danmarks befolkning. Eftersom ældre, dvs. personer på 65 emneord år og derover, ofte har flere samtidige kroniske Polypharmacy; sygdomme, er polyfarmaci særlig udbredt i den adverse events, ældre del af befolkningen (7,8). Det er vist, at oral; drug interactions; ca. 40 % af de ældre over 65 år bruger seks eller flere lægemidler, mens det er over 50 % compliance af 916 tandlægebladet nr. 11

2 Polyfarmaci videnskab & klinik de ældre over 80 år (6). Mere end personer bruger 10 forskellige lægemidler eller mere (6). En dansk undersøgelse har vist, at blandt 75-årige hjemmeboende indtog 60 % tre eller flere ordinerede lægemidler, og en tredjedel indtog fem eller flere lægemidler (7). Ifølge en nyere undersøgelse af 668 ældre (> 65 år) hjemmeboende danskere indtog 81 % dagligt ét eller flere lægemidler, heraf ca. 25 % fem eller flere lægemidler (8). Hertil kommer daglig indtagelse af kosttilskud, naturlægemidler og homøopatiske midler, som var udbredt, idet ca. 45 % af de adspurgte indtog ét eller flere af disse midler (8). Endvidere tager kvinder generelt flere lægemidler end mænd, og de har dermed også større risiko for udvikling af bivirkninger og uhensigtsmæssige tilstande (6-8). Det er især i den ældre aldersgruppe, at polyfarmaci kan resultere i uheldige interaktioner og uønskede bivirkninger samt forringet compliance med negative følger for helbredstilstanden (2,3,9,10). Konsekvenser af polyfarmaci Risikoen for uønskede bivirkninger, potentielle interaktioner og forringet behandlingsresultat stiger eksponentielt med antallet af lægemidler, der indtages samtidigt (Faktaboks 1). Risikoen for uønskede bivirkninger er i et studie 13 % ved indtagelse af to lægemidler, mens den i et andet studie er vist at stige til 58 % ved behandling med fem lægemidler (11), og 82 % ved syv eller flere lægemidler (12). Herudover resulterer aldersbetingede ændringer i absorption, fordeling og elimination af lægemidler i en øget risiko for udvikling af lægemiddelinducerede problemer hos ældre personer (9,10). Absorptionen påvirkes mindst i forhold til alderen. Nedsat spytsekretion kan medføre forsinket effekt af lægemidler, som absorberes via mundslimhinden, bl.a. nitroglycerin og buprenorfin. Nedsat peristaltik i spiserøret kan ligeledes forsinke absorptionen. Nedsat syresekretion i ventriklen kan føre til nedsat optagelse af lægemidler, som er afhængige af lavt ph for at blive absorberet, fx visse perorale antimykotika (ketokonazol o.a.). Faktaboks 1 Polyfarmaci Polyfarmaci er udtryk for samtidig anvendelse af flere lægemidler Polyfarmaci kan være forbundet med øget risiko for bivirkninger, uønskede lægemiddelinteraktioner, forringet compliance, fejlmedicinering og øget risiko for hospitalsindlæggelse Samtidig anvendelse af fem eller flere lægemidler (svær polyfarmaci) udgør en særlig risiko Polyfarmaci er særligt udtalt i den ældre del af befolkningen, som har flere kroniske sygdomme og samtidig aldersbetingede ændringer i farmakokinetik og dynamik Ved polyfarmaci kan ventrikeltømningshastigheden desuden være reduceret, og det betyder, at der går længere tid, førend fx et peroralt indtaget analgetikum virker. Mælk og mælkeprodukter kan give anledning til kelatdannelse mellem calcium og lægemidlet, fx tetracykliner, og derved reducere biotilgængeligheden af begge komponenter. Det er væsentligt, at patienten informeres om, at tetracyklin bør indtages mindst tre timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter. Fordeling eller distribution af lægemidler er relateret til kropsvægt og sammensætning af fedtvæv, muskelvæv og væske. Med alderen mindskes muskelmassen, mens fedtmassen øges og den totale kropsvæske reduceres. På den baggrund kan halveringstiden for lipofile lægemidler som benzodiazepiner øges betydeligt. Nyre- og leverfunktionen reduceres med alderen, hvilket kan have betydning for omsætning af lægemidler i kroppen, herunder lægemidler, der helt eller delvist elimineres renalt, eller lægemidler med first-pass metabolisme i leveren. Levermetabolismen er variabel og afhænger af alder, genotype, livsstil, hepatisk blodgennemstrømning, leversygdom og interaktioner med andre lægemidler. Renal udskillelse af lægemidler er relateret til kreatinin-clearance, som reduceres med 50 % fra årsalderen (9). En lang række lægemidler udskilles umetaboliseret via nyrerne. Det drejer sig bl.a. om lithium, digoxin, cefalosporiner, aminoglykosider og methotrexat. Den nedsatte evne til at udskille lægemidler renalt betyder, at den ældre patient i behandling med nogle af ovennævnte lægemidler må monitoreres omhyggeligt bl.a. ved undersøgelse af nyrefunktionen, ligesom der kan være behov for dosisreduktion. Albuminkoncentrationen i plasma reduceres med alderen. Herudover kan albuminniveauerne blive meget lave ved dårlig ernæringsstatus og ved visse kroniske sygdomme. For lægemidler, som er stærkt bundet til albumin, fx fenytoin, vil en større andel cirkulere som ubundet aktivt lægemiddel. Ved lave albuminniveauer anbefales koncentrationer lavt i referenceområdet for stærkt proteinbundne lægemidler. Endvidere forekommer der farmakodynamiske ændringer hos ældre, der kan medføre øget følsomhed for effekten af visse lægemidler som fx benzodiazepiner, opioider og psykofarmaka. Baggrunden for disse ændringer er endnu ikke afklaret, ligesom de ofte er uforudsigelige (9,10). Lægemiddelbivirkninger er et betydningsfuldt klinisk problem og årsag til 5-8 % af alle indlæggelser på medicinske afdelinger og den hyppigste årsag til iatrogene sygdomstilstande blandt ældre. Ca. 10 % af hospitalsindlæggelser blandt ældre over 65 år kan tilskrives uhensigtsmæssig medicinering, mens ca. 3 % af en række dødsfald skyldes lægemidler. Dødsfaldene skyldes især blødninger, nyreinsufficiens og kardiovaskulære tilstande som hjerteinsufficiens, bradykardi og hypotension (13). Ca. 2 % af henvendelser til praktiserende læger skyldes bivirkninger til medicin (14). Kardiovaskulære lægemidler, analgetika og psykofarmaka er hyppigst medvirkende til udvikling af uønskede interaktioner og bivirkninger samt indlæggelser (15). Endvidere tyder tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel undersøgelser på, at lægemiddelbivirkninger underdiagnosticeres i betydelig grad (15). De kan således fejlagtigt opfattes som tegn på ny sygdom, forværring af eksisterende sygdom eller som udtryk for normal aldring. En komplicerende faktor er, at lægemiddelbivirkninger hos ældre kan være uspecifikke og manifestere sig anderledes end hos yngre fx som konfusion eller antipsykotika-induceret parkinsonisme. Ringe compliance er et andet centralt problem ved polyfarmaci. Compliance forringes betydeligt ved ordination af mere end tre forskellige lægemidler (6,7). Andre årsager til forringet compliance omfatter dosering flere gange dagligt og manglende eller for ringe information om korrekt brug af lægemidlerne, pris samt almindelig glemsomhed, som indebærer, at en dosis springes over og eventuelt kompenseres for med en ekstra dosis på et senere tidspunkt (7,16). Andelen af ældre personer, som ikke indtager medicinen som foreskrevet, varierer mellem 21 % og 55 % (17,18). Alder i sig selv forringer ikke compliance. Polyfarmaci og odontologiske konsekvenser Indtagelsen af lægemidler er den hyppigste årsag til xerostomi (subjektiv fornemmelse af mundtørhed), nedsat spytsekretion og ændret sammensætning af spyttet (19,20). Endvidere kan polyfarmaci forstærke følelsen af mundtørhed og graden af nedsat spytsekretion (8,21). Ligeledes er varigheden af lægemiddelindtagelsen fundet af betydning for graden af spytkirtelhypofunktion (22). Det anslås, at mere end markedsførte lægemidler fra over 80 forskellige terapeutiske grupper kan medføre xerostomi, men lægemidler med antikolinerg virkning (fx inkontinensmidler og mange psykofarmaka) samt kodein og andre opioidanalgetika er særligt xerogene (19). Lægemiddelinduceret xerostomi og nedsat spytsekretion er reversible tilstande, idet påvirkningen af spytkirtelfunktionen sædvanligvis ophører, når lægemidlet seponeres. Endvidere kan bivirkningerne i nogle tilfælde mindskes ved ændret dosering eller substitution af præparatet. Omkring 200 lægemidler er forbundet med smagsforstyrrelser, og ca. 30 % af tilfældene med smagsforstyrrelser (bitter smag, metallisk smag, ændret smag) relateres til lægemiddelindtagelse herunder især antihypertensiva som ACEhæmmere (fx enapril) og calciumkanalblokkere (fx diltiazem), metronidazol og kolesterolsænkende medicin (23). Forekomsten af smagsforstyrrelser øges med stigende alder og med antallet af lægemidler, der indtages, dvs. ved polyfarmaci, og især ved indtagelse af xerogene lægemidler. En lang række lægemidler kan udløse mundslimhindeforandringer i form af ulcerationer, undertiden herunder afte-lignende ulcerationer. Disse kan omfatte fixed drug eruption, pemfigoide læsioner, lichenoide læsioner samt erytema multiforme, som især er forbundet med indtagelse af visse lægemidler til behandling af hjerte-kar-sygdomme, bl.a. ACE-hæmmere, som fx enapril, NSAIDs, kemoterapeutika, methotrexat, immunsuppressiva og visse antibiotika. Der er vist en sammenhæng mellem lichen planus og lichenoide læsioner og indtagelse af lægemidler, som metaboliseres af polymorfe cytokrom P-450 enzymer, især CYP2D6 (24), hvilket antyder, at visse former af lichen planus kan have en farmakologisk patogenese, som er relateret til inhiberede, manglende eller dysfunktionelle cytokromenzymer. Behandling med immunsupprimerende lægemidler, både lokale og systemiske som fx kortikosteroider og cytostatika, øger risikoen for opportunistiske infektioner, herunder især oral candidose. Denne risiko øges yderligere ved polyfarmaci, der kan medføre nedsat spytsekretion. Andre lægemidler kan udløse gingivale hyperplasier, misfarvninger af mundslimhinden, ændret pigmentering, hævelser eller osteonekrose i kæbeknoglen. Disse lægemidler beskrives i andre artikler i dette tema. Interaktion med lægemidler anvendt eller ordineret i odontologisk praksis De fleste lokalanalgetika metaboliseres primært i leveren, og polyfarmaci (samt alders- og sygdomsbetinget fald i leverfunktionen) kan øge risikoen for overdosering og uønskede bivirkninger af det anvendte lokalanalgetikum. I tilfælde af polyfarmaci, leverpåvirkning og høj alder kan det være hensigtsmæssigt med en dosisreduktion (også ved enkeltdosis), især ved brug af amidforbindelse som lidocain eller mepivacain. Risikoen for komplikationer til lokalanalgetika anvendt til tandbehandling øges i takt med antallet af lægemidler, patienten indtager. Til patienter i behandling med benzodiazepiner, antihypertensiva, antiarytmika og tricykliske antidepressiva bør anvendes lokalanalgetikum uden adrenalin, fx 3 % Citanest med Octapressin med felypressin som vasokonstriktor, idet adrenalin er kontraindiceret eller skal anvendes med forsigtighed (dosisreduktion) i nævnte tilfælde (25). De fleste antibiotika kan ordineres i standarddoser, medmindre patienten har påvirket nyre- og leverfunktion. Tandlægen bør således indhente information herom ved at spørge patienten eller i tvivlstilfælde rette henvendelse til patientens læge. Visse antibiotika, bl.a. metronidazol og antimykotika (azoler) kan forstærke warfarins antikoagulerende effekt og derved øge risikoen for blødning. Azoler kan således øge INR-værdien (International Normalised Ratio, et udtryk for, hvor længe blodet er om at størkne) betydeligt, selv ved lokal applikation af miconazol på mundslimhinden (Brentan 2 % gel). Hos patienter, der indtager kosttilskud i form af jern, calcium, magnesium og zink, kan der være problemer med absorption af tetracyklin pga. kelatdannelse. NSAIDs kan udløse dyspepsi og maveblødning, og tandlægen bør undlade at ordinere denne type analgetika til patienter med ulcus-anamnese, patienter med trombocytopeni, patienter med erkendt hjertekar-sygdom, patienter i AK-behandling eller patienter med acetylsalicylsyre-udløst astma/allergi. Endvidere skal der udvises forsigtighed ved ordination af NSAID til patienter med nyresygdom. Ydermere kan NSAIDs som ibuprofen mindske effekten af antihypertensiva hos patienter med forhøjet blodtryk. 918 tandlægebladet nr. 11

4 Polyfarmaci videnskab & klinik Faktaboks 2 Nyttige hjemmesider Personlig elektronisk medicinprofil/ Det Fælles Medicinkort: medicinprofilen/tandlaegens-adgang https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/min-side/ patientdata/faelles-medicinkort/ Anmeldelse af bivirkning eller utilsigtet hændelse: Klinisk relevans Polyfarmaci bliver stadigt mere udbredt, og tandlæger behandler i dag et stigende antal patienter med kroniske almensygdomme, som kræver behandling med en lang række forskellige lægemidler. Risikoen stiger for uønskede lægemiddelbivirkninger og potentielle interaktioner eksponentielt med antallet af lægemidler, der indtages samtidigt. Det er således helt centralt, at tandlægen har indsigt i patientens medicinforbrug, herunder brug af ikke receptpligtig medicin, kosttilskud og naturmedicin, for at kunne tage hensyn hertil i forbindelse med odontologisk behandlingsplanlægning og inden ordination af lægemidler i relation til tandlægelig behandling. Det er ligeledes vigtigt, at tandlægen er i stand til at kunne vurdere, om patientens evt. symptomer kan skyldes bivirkning eller interaktion til igangværende farmakologisk behandling. Gastrointestinale gener i form af kvalme, opkastninger og diarré kan medføre anoreksi og vægttab og kan være bivirkning til et eller flere lægemidler bl.a. NSAIDs, metronidazol og methotrexat. Dette kan resultere i svækket immunforsvar og give problemer med proteseretention og -stabilitet. Tandlægen kan ved mistanke om nævnte bivirkninger kontakte patientens læge mhp. mulig seponering eller substitution af lægemiddel. Håndtering af patienter med polyfarmaci Som tandlæge er det væsentligt ikke at bidrage til iatrogen sygdom som følge af uhensigtsmæssig og unødig lægemiddelordination. Det er centralt at kende til patientens medicinforbrug, herunder evt. brug af ikke receptpligtig medicin, kosttilskud eller naturmedicin, i forbindelse med behandlingsplanlægning og inden ordination af medicin samt regelmæssigt at opdatere oplysninger om patientens medicinforbrug. Tandlægen kan med fordel hente oplysninger om den enkelte patients medicinforbrug via den personlige elektroniske medicinprofil eller Det Fælles Medicinkort, informationer om et givent lægemiddels indholdsstoffer, dosis mv. på samt oplysninger om potentielle interaktioner på interaktionsdatabasen.dk (Faktaboks 2). Patienter, der indtager flere lægemidler (> 3 lægemidler) og tager flere doseringer dagligt, kan med fordel anvende en doseringsæske og derved forbedre compliance. Både som læge og tandlæge er det desuden vigtigt at fremme compliance ved at sikre en så enkel og økonomisk lægemiddelordination som muligt. Lokalbehandling kan være at foretrække, hvis det er muligt, men der kan på trods heraf opstå systemiske bivirkninger, fx ved interaktion med andre lægemidler. Som tandlæge er det også væsentligt at kunne vurdere, om et nyt symptom eller fund hos patienten kan være en mulig konsekvens af pågående medikamentel behandling. I den henseende vil det være oplagt at kontakte patientens læge for at drøfte og undersøge mulighederne for lægemiddelsanering. Abstract (English) Polypharmacy and odontological practice The number of patients who take several medications on a regularly daily basis is increasing, also in the dental practice. A major reason for this is improvements regarding diagnostics and medical treatment of chronic medical diseases. With the population becoming increasingly older, the general dentist will be confronted with patients who have several chronic systemic diseases that that require pharmacological treatment. An increasing number of patients are multi-medicated as randomised clinical trials have shown that treatment regimens with a combination of several drugs for a single disease reduce morbidity and mortality significantly. This applies particularly to the treatment of patients tandlægebladet nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel with type-2 diabetes and heart failure. However, polypharmacy increases the risk of adverse reactions and interactions, and it is uncertain how the effects of, for example antihypertensives are influenced by the simultaneous intake of medicine such as analgetics and antidepressants. As a consequence of the above, dentists need to have knowledge about chronic medical diseases and their treatment, including polypharmacy, and how these factors may influence the dental diagnosis and treatment. This article includes a review on the term polypharmacy, the prevalence of polypharmacy and the potential impact of polypharmacy on odontological diagnosis and treatment. Litteratur 1. Michocki RJ. Polypharmacy and principles of drug therapy. In: Daly MP, Weiss BD, Adelman AM, eds. 20 common problems in geriatrics. New York: McGraw-Hill, 2001; Hajar ER, Cafiero AC, Hanlon JT. Polypharmacy in elderly patients. Am J Geriatric Pharmacother 2007;5: Bjerrum L, Gonzalez Lopez-Valcarcel B et al. Risk factors for potential drug interactions in general practice. Eur J Gen Pract 2008;14: Rochon PA, Gurwitz JH. Optimising drug treatment for elderly people: the prescribing cascade. Brit Med J 1997;315: Gurwitz JH. Polypharmacy. A new paradigm for quality drug therapy in the elderly? Arch Intern Med 2004;164: DANMARKS APOTEKERFOREN- ING. Analyse danskere er polyfarmacipatienter. (Set 2012 december) Tilgængelig fra: URL: dk/pdf/analyser2012/polyfarmacipatienter_analyse.pdf. 7. Barat I, Andreasen F, Damsgaard EMS. Drug therapy in the elderly: what doctors believe and their patients actually do. Br J Clin Pharmacol 2001;51: Smidt D, Torpet LA, Nauntofte B et al. Associations between labial and whole salivary flow rates, systemic diseases and medications in a sample of elderly people. Community Dent Oral Epidemiol 2010;38: Mangoni AA, Jackson SHD. Agerelated changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics: basic principles and practical applications. Br J Clin Pharmacol 2003;57: Mangoni AA. Predicting and detecting adverse drug reactions in old age: challenges and opportunities. Expert Opin Drug MetabToxicol 2012;8: Fulton MM, Allen ER. Polypharmacy in the elderly: a literature review. J Am Acad Nurse Pract 2005;17: Prybys KM. Polypharmacy in the elderly: clinical challenges in emergency practice. Part 1: Overview, etiology and drug interactions. Emergency Medicine Reports 2002;23: Wester K, Jönsson AK, Spigset O et al. Incidence of fatal adverse drug reactions: a population based study. Br J Clin Pharmacol 2008;65: Hallas J. Drug related hospital admissions in subspecialities of internal medicine. Dan Med Bull 1996;43: Klopotowska JE, Wierenga PC, Smorenburg SM et al. Recognition of adverse drug events in older hospitalized medical patients. Eur J Clin Pharmacol 2013;69: Salzman C. Medication compliance in the elderly. J Clin Psychiatry 1995;56 (Supp 1): Botelho RJ, Dudrak R. Home assessment of adherence to longterm medication in the elderly. J Fam Pract 1992;35: Coons SJ, Sheahan SL, Martin SS et al. Predictors of medication noncompliance in a sample of older adults. Clin Ther 1994;16: Sreebny LM. The causes of dry mouth: a broad panoply. In: Sreebny LM, Vissink A, eds. Dry mouth The malevolent symptom: A clinical guide. 1st ed. Iowa: Wiley-Blackwell,2010; Jensen SB, Dynesen AW, Pedersen AML. Xerostomi og nedsat spytsekretion: demografiske aspekter og årsager. Tandlægebladet 2011;115: Smidt D, Torpet LA, Nauntofte B et al. Associations between oral and ocular dryness, salivary flow rates, systemic diseases and medications in a sample of elderly people. Community Dent Oral Epidemiol 2011;39: Navazesh M, Brigthman VJ, Pogoda JM. Relationship of medical status, medications, and salivary flow rates in adults of different ages. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;81: Tomita H, Yoshikawa T. Drugrelated taste disturbance. Acta Otolaryngol Suppl 2002;546: Kragelund C, Hansen C, Reibel J et al. Polymorphic drug metabolizing CYP-enzymes a pathogenic factor in oral lichen planus? J Oral Pathol Med 2009;38: Hersh EV, Moore PA. Adverse drug interactions in dentistry. Periodontol ;46: tandlægebladet nr. 11

6 det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Analgetika og antiinflammatorika videnskab & klinik Nu sker det igen! Tandlægeskolen i København tilbyder sin viden og ekspertise indenfor diagnostik og behandling Nyt kasuistiksymposium på Tandlægeskolen i København 24. og 25. januar 2014 Se evaluering fra tidligere symposium i Tandlægebladet 2013; nr. 3, side 248 Målgrupper Offentlige og privatpraktiserende tandlæger Tandplejere Klinikassistenter (et specialkursus) Symposiet for tandlæger og tandplejere har fokus på Kasuistikker oral medicin/oral patologi. Skal det henvises? Er det malignt? Odontologisk behandlingsplanlægning Forebyggelse, non/operative behandlingsmetoder Rehabilitering Procedurer og metoder indenfor oral kirurgi Kurset for klinikassistenter har fokus på Hygiejne, røntgenteknik, risikovurdering, non-operative behandlingsmetoder Kurset er planlagt over fredag og lørdag, og er opdelt i moduler, der tillader at man vælger til eller fra efter interesser og behov. Kursusmodulerne for klinikassistenter afholdes kun om fredagen. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 24. og 25. januar 2014 Kursusbeskrivelser se tandlægebladet nr. x 921

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis Faglig leder videnskab & klinik lægemidler 1. DEL Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis I dette tema, som strækker sig over tre numre af Tandlægebladet, gennemgås hovedparten af de medikamina,

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Efterårskursus 2013 Foto fra Æbelø af Bo Becher 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til EK 2013 Økonomien og dermed serviceniveauet i den offentlige sektor er i

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000, 2005 Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF 68,3 64,3 55,6 52,5.

Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000, 2005 Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF 68,3 64,3 55,6 52,5. Medicin og ældre overforbrug - bivirkninger DK har formandskabet i EU til 7/2012 Det lille skub til fordomme omkring medicin Praktiserende læge, dr.med. Mikkel Vass Center for Sund Aldring, Kbh.s Universitet

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

mundslimhindeforandringer

mundslimhindeforandringer Trepartsinterview LARS LØNSTRUP, journalist, NANA REIMERS, fotograf Brug udelukkelsesmetoden over for mundslimhindeforandringer NR.7: JUli:2010 Tandlægernes nye tidsskrift Symptombilledet er ofte det samme

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Børge Hede Er munden og mundpleje et problem hos den den svage ældre? Det er af betydning at alle sygeplejersker kan give effektiv mundpleje til syge og

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere