Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution)."

Transkript

1 Ansøgning til Københavns kommune vedrørende Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet. Vi ønsker med nedenstående ansøgning at byde ind med en efter vores opfattelse relevant undersøgelse i Københavns kommune. Vi står begge til rådighed for evt. uddybende spørgsmål. MVH Evy Frantzen og Liese Recke Bilag: CV for Evy Frantzen og Liese Recke Ansøgere: Dr. jur. og kriminolog Evy Frantzen og cand. psyk. Liese Recke Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution). Formål 1) Undersøgelsens hovedformål er at vurdere antallet af personer som tilkendegiver at have et problematisk forbrug af illegale rusmidler, og som samtidig er involveret i sexarbejde, herunder prostitution, i Københavns kommune. Samtidigt indsamles en række kvantitative data medhenblik på at afdække sociodemografiske karakteristika samt omfanget af rusmiddelforbrug. 2) Et delmål i undersøgelsen består i indsamling af kvalitative data med henblik på generere viden om de erfaringer der findes hos målgruppen omkring anvendelsen af de sociale lavtærskeltilbud i kommunen 3) Et andet delmål er indsamling af viden om behandlingserfaringer og viden om hvordan denne gruppe aktuelt oplever adgang til og relevansen af kommunens behandlingstilbud, og herunder beskrive nogle af de vanskeligheder og dilemmaer, der erfaringsmæssigt eksisterer i relationen mellem behandlingssystemet og denne gruppe borgere. 4) Endelig vil vi etablere en database med en dansk litteraturoversigt, som indeholder rapporter, evalueringer og undersøgelser, som er relevante i forhold til udvikling af tilbud til denne målgruppe samt etablere en hjemmeside med information om undersøgelsen Om målgruppen Undersøgelsen retter sig primært mod borgere, som er bosiddende i Københavns kommune, sekundært borgere, som opholder sig overvejende i København uden at have bopæl i kommunen, og som selv tilkendegiver at have et forbrug af illegale rusmidler som opleves problematisk i forhold til enten økonomi, 1

2 straffelov eller som et socialt eller sundhedsmæssigt problem. Udover at tilkendegive at have et problematisk forbrug af rusmidler skal den pågældende også tilkendegive at være involveret i sexarbejde (prostitution), enten på gadeplan, på massageklinikker eller barer, gennem aviser eller internettet. Metodiske overvejelser Ud over registrering og kategorisering af de kvantitative data, arbejdes der overordnet med kvalitative metoder hvor det teoretiske udgangspunkt tages i grounded theory, hvorved vi anvender den viden og kundskab på området, som vi har praktiske og teoretiske erfaringer med gennem vores tidligere arbejder. Vi vil anvende disse erfaringer sammen med ny konkret kundskab fra praksis til at generere ny viden overvejende gennem fokusgruppeinterviews i slutningen af undersøgelsen. Vi ved, at denne målgruppe i udgangspunktet er vanskeligt tilgængelig for forskere, og derfor vil vi starte med at udarbejde en informations og kontaktbrochure, som skal være tilgængelig på væresteder og behandlingssteder i Københavns kommune og i de omkringliggende kommuner. Brochuren skal medvirke til at skabe kontakt med væresteder og behandlingsinstitutioner og samtidig være grundlag for at nå de brugere, vi ønsker at skabe kontakt til. I forlængelse hermed interviewes relevante medarbejdere på væresteder og behandlingsinstitutioner med henblik på at indsamle information om omfanget og karakteren af ovennævnte målgruppe i den pågældende institution/værested. Vi anser imidlertid et intensivt opsøgende gadeplansarbejde som forudsætning for at skabe de nødvendige kontakter, ligesom en vis opsporing via internettet også kan være nødvendig, ikke mindst når der skal etableres kontakt med de mænd, som antages at udgøre en del af målgruppen. Efter etablering af initial kontakt med enkelte interviewpersoner, anvendes sneboldmetoden til at skabe nye kontakter. Det tilstræbes, at alle kontakter registreres i et anonymiseret spørgeskema med henblik på at indsamle demografiske, sundhedsmæssige og sociale data. Ligeledes interviewes de pågældende om deres erfaringer med behandlingssystemet og anvendelsen af væresteder. Databearbejdning Der vil foregå en overvejende kvalitativ behandling af den indsamlede information samt en afrapportering af faktuelle data. I sidste del af undersøgelsen vil der blive udarbejdet en rapport, som indeholder anonymiserede data, analyser og fremlæggelser af de informationer, som er indsamlet i projektperioden. Tidsplan Projektet starter 1. januar 2008 og afsluttes 31. december 2008 Januar, februar, marts: Etablere oversigt over væresteder og behandlingsinstitutioner, udarbejde litteraturdatabase, udarbejde kontakt brochure, hjemmeside, registreringsskema, afholde interview med medarbejdere på væresteder og behandlingsinstitutioner April, maj, juni: Intensivt opsøgende arbejde med målgruppen, udarbejde fokusgruppemateriale August, september: Afholde fokusgruppe interview Oktober, november, december: Bearbejdning, analyser og udskrivning af materiale 2

3 Formidling Der vil blive udarbejdet en litteraturgennemgang i slutningen af første kvartal, som vil være tilgængelige på projektets hjemmeside. Der vil blive afholdt et seminar i december/januar 2008 for ansatte i Københavns kommune Budget a. Løn; to personer i halvtidsstillinger i et år svarende til Dertil udgifter svarende til for nedenstående poster b. Lokaler c. Konferencer og møder d. Kontorartikler i. Bøger ii. IT iii. telefon i alt , som vi går ud fra kan revideres og udbetales gennem Københavns kommune. Litteraturreference: Gunilla Guvå og Ingrid Hylander( 2005) Grounded theory. Et teorigenererende forskningsperspektiv. Hans Reitzels Forlag. Høigård, Cecilie og Liv Finstad: (1986) Bakgater. Pax Forlag A/S, Oslo Liese Recke Gasværksvej 4a, 2.tv, 1656 København V Evy Frantzen CV Liese Recke født : Deltager i projektarbejde i samarbejde med Århus Kommunes Ungdomscenter omkring opsøgende gadeplansarbejde i forbindelse med stofmisbrugere. 3

4 1996: Deltager i projekt Detox97 i samarbejde med en gruppe tidligere misbrugere og en medarbejder fra Ungdomscenteret i Århus. Projektet støttes af PUF midler. 1996: Bestyrelsesarbejde i forbindelse med etablering og drift af Madam Grøn, et aktivitetssted for afgiftede stofafhængige. Projektet støttes af Socialministeriet og Århus Kommune 1997: Medstifter og medarbejder i den frivillige forening Narko info (Århus), støttet af midler fra Århus byråd samt socialministeriet; planlægning og afholdelse af offentlig høring om Hepatitis C, samt trykning og udgivelse af informationsmateriale til stofmisbrugere om Hepatitis C Supervision af personale på Dykto`eren, et værested for stofafhængige i Århus midtby 1998: Varetagelse af en længere række gruppeterapeutiske sessioner med kvindegruppe på Århusiansk værested for afgiftede misbrugere 1998 : Bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Misbrugsbehandling under Dansk Psykologforening. Mine arbejdsopgaver har blandt andet drejet sig om udvikling af efteruddannelse til misbrugspsykologer samt planlægning og afholdelse af seminarer og temadage. 1/9/98 1/12/99 Projektansættelse i Kbh.kommune som projektkoordinator i LAAM projektet under socialoverlæge Peter Ege. Mit arbejdsområde omfattede indsamling og koordinering af data på ti københavnske behandlingsinstitutioner, som har indført LAAM i den medicinske behandling. Derudover udfærdigelse af rapport over projektforløbet. 2000:. Beståelse af den psykologiske kandidateksamen ved Århus universitet. 01/01/2000 ansat som klinisk psykolog i Vejle Amt på behandlingsinstitutionen Kråsiglund, som varetager behandlingen af stofmisbrugere. Mine arbejdsopgaver har været: Metodeudvikling Undervisning Kliniske udredninger Længere og kortere psykoterapeutiske forløb 2001 : Konsulentarbejde for Århus Amt Misbrugscenter og Center for Misbrugsbehandling i Århus kommune. Supervision og undervisning. Løbende konsulentarbejde for private institutioner, der varetager behandling af stofmisbrugere. Tilknyttet Kognitiv Terapi Center Århus som underviser på den tværfaglige misbrugsuddannelse : ansat som behandlings og udviklingsleder i Århus Amts Misbrugscenter med ansvar for faglig og organisatorisk udvikling, samt udvikling af hjemmeside : ansat som underviser på diplomuddannelsen i misbrugsbehandling ved Diakonhjemmet, Oslo : ansat som udviklingschef i KABS med ansvar for faglig udvikling 1/ ophørte min ansættelse, hvorefter jeg har etableret mig som selvstændig konsulent. 4

5 Klinisk CV : Ydet psykologisk rådgivning under supervision i Sex og samlivsgruppen/studenterrådgivningen : Individuel jungiansk analyse og supervision hos analytisk psykolog Lisbeth Myers føl hos psykolog og specialist i psykoterapi: Carl Weltzer i et tre måneders gruppeterapeutisk forløb i Studenterrådgivningen i Århus 1998: Kusus i choktraume terapi hos Bodynamic Institute i København 1999: Kursus i "Kognitivt struktureret tilbagefaldsforebyggelse" med Per Nielsen Ph.D.(Ringgården) 2000 : regelmæssig supervision ved neuropsykolog Louise Brücker Wive (retspsykiatrisk afd.) 2000 : regelmæssig supervision ved psykolog Bodil Leth Thomsen (Misbrugsteamet, Psykiatrien i Århus Amt) : Længere DISPUK kursus. Gruppesupervision på systemisk grundlag 2000: Deltagelse i workshop ved psykolog Morten Hesse i kognitiv misbrugspsykologi 2000 : Workshop i kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser ved Christine Padesky. London. 2001: Deltagelse i seminar ved professor Alv Dahl om behandling af svære personlighedsforstyrrelser 2002 Modtaget autorisation som klinisk psykolog fra Dansk Psykologforening varetaget diverse supervisionsforløb af psykologer og socialarbejdere : deltagelse i en lang række kurser med klinisk relevans.. ikke udspecificeret her Andre opgaver 1. Etablering og drift af e gruppe misbrugsnet. 450 deltagere på landsplan 2. Etablering og organisering af tværamtslig døgngruppe. Gruppen har fungeret som tværamtslig vidensbank, samt været initiativtagere og organisatorer til flere konferencer om døgnbehandling af stofmisbrugere 3. Etablering af tværamtslig erfaringsgruppe om behandling af unge misbrugere 4. Initiativtager til og medarrangør af en række forskellige landsdækkende konferencer om rus og behandling 5. Undervisningsopgaver i indland og udland om rusfaglige og kliniske emner. Oplæg på konferencer i ind og udland 6. Deltagelse i nordisk netværk om rusuddannelser 7. Deltagelse i projekt RUF national arbejdsgruppe vedrørende rusfaglig uddannelse i DK 8. Deltagelse i europæisk netværk om sundhedsrum 5

6 9. Deltagelse i tænketank under Videnscenter for Socialt Udsatte Deltagelse i foreningsarbejde i Selskab for Misbrugspsykologi 11. Forfatter til behandlingsmanual samt en række artikler i forskellige fagblade 12. Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, Københavns kommune Curriculum Vitae, Evy Marie Frantzsen, f Utdanning: 2006 : Københavns Universitet: Doctor Jur : Universitetet i Oslo : Cand.polit. kriminologi 1991 : Universitetet i Oslo : Folkloristikk gr.fag : Universitetet i Oslo: Kriminologi hovedfag : Universitetet i Oslo: Sosiologi gr.fag : Universitetet i Oslo: Kriminologi gr.fag og mellomfag : Universitetet i Oslo: Ex. phil. Yrkeserfaring: 2007 dd : Førsteamannuensis i rettssosiologi, Universitetet i Oslo : Forskningslektor, Forskningsafdeling III, Juridisk fakultet, Københavns Universitet : Prosjektleder i SVOB ved Gadejuristen, København : Forskningsassistent, Center for Rusmiddelforskning, Universitetet i Aarhus : 75% Prosjektleder Fjernundervisning Kriminologi, UiO : 50% Forskerstilling ved Institutt for kriminologi, UiO : 50% Vit.ass.,Institutt for kriminologi, UiO. 6

7 : Fengselskonsulent, Bredtveit Kvinnefengsel, Arbeidsformidlingen i Oslo : Vit.ass., Institutt for kriminologi, UiO : Dagarbeider ved Kriseseneret i Oslo Undervisning: 1991 d.d.: Undervisnings- og sensorarbeide ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, grunnfag, mellomfag, spesialfag for jusstudenter, rettssosiolog og hovedfag. Etter ny ordning også sensorarbeid på alle nivåer BA og Master. Veileder for mellomfagsstudenter i 3 semestre, samt veileder for hovedfag. Biveileder for hovedfag sosiologi, Universitetet i Bergen og er d.d. biveileder for en student i hovedfag kriminologi, København. 2005/2006 : Undervisning for frivillige i Gadejuristen, København i temaene Sosial kontroll / Stigma/ Narkotikakontroll / Reaksjonsapparatet og 2006 : Undervisning i rettssosiologi ved Juridisk fakultet, Københavns Universitet i emnene Narkotikakontroll / Politisosiologi 2004, 2006 og 2007 : Undervisning i Rus-emnet på IKRS, Universitetet i Oslo : Undervisning i Kriminologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Sandnes, i Tromsø og ved Fjernundervisning i kriminologi ved Universitetet i Oslo : Brevlærer for fjernstudenter i kriminologi ved Fjernundervisningen, UiO Annet: 2006 d.d.: Forskergruppa Forsoningsrett. Grønlandske inspirasjoner d.d.: Med i forskergruppen Scandinavian Studies of Confinement Research Network i København. Dette nettverket består av forskere fra forskjellige fagmiljøer (sosiologi, rettssosiologi, historie, juss, menneskerettighetssentre og tortursentre) som arbeider med fengselsstudier d.d. : Med i forskergruppen Drugs Criminalisation som er organisert under GERN 7

8 Network (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités). Gruppen består av forskere innenfor narkotikaområdet fra Spania, Frankrike, Belgia, Danmark og Norge : Medlem i bydels-faggruppe for en annen narkotikapolitikk; Dugnad Vesterbo, København d.d.: Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, København 2003 d. d.: Medlem i Misbruksnet, en diskusjonsgruppe knyttet til misbruksbehandling og misbrukspolitikk i Danmark : Prosjektleder, sammen med Rachel Paul, for oppbygging av Krisesenteret i Vilnius, Litauen, finansiert av Utenriksdepartementet i Norge : Kontaktsekretær for Norge, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi : Medlem i komiteen Womens House in Vilnius, Litauen d.d. : Medlem i redaksjonen for Tidsskriftet Materialisten, Oslo : Medlem i Krisesentergruppa i Oslo. Evy Marie Frantzsen, Publikasjoner: 1. "Mamma, går alle mødre på sosialkontor?" (1988) Stensilserien nr. 54. Institutt for kriminologi, Universitetet ioslo. 2. "Mamma går alle mødre på sosialkontor?" (1988) Tidsskriftet Materialisten, Nr "Skikkelige jenter stiller ikke krav." (1991) Hovedfagsoppgave i kriminologi. Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo. 4. I den sorte fuglen Auschwitz. (1991) Tidsskriftet Materialisten, Nr "Mor og barn i fengsel". (1994) Om soningsmuligheter for foreldre i Norden. Stensilserien nr. 74. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 6. "Innsatte mødre - Norge henger etter" (1994) i Klar Tekst Nr.2. 8

9 7. "Livet er ikke det vi ønsker det skal være, men det vi har" (1994) i Ericsson & Giertsen (red). Andre Bøker. En antologi fra et litterært seminar, K-serien, Universitetet i Oslo, Nr "Hull i murene", (1994) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ensom død", kronikk i Dagbladet, "Metadon i Montréal". (1995) I Stoffmisbruk. Nr "Metadon: Fra tabu til forsiktig aksept". (1995) Stoffmisbruk. Nr Bokanmeldelse:Liana Millieu. Røyken fra Birkenau. (1995) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ingen velferd for enslige mødre". (1995) Tidsskriftet Materialisten Nr "Geografi og mangel på kjærlighet". (1996) Nordisk Alkoholtidsskrift. Nr Bokanmeldelse: Philip A. Thomas & Martin Moerings (Ed.): AIDS in Prison. (1996) Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Nr "Narkotikakontroll". (1996) I Cecilie Høigård og Liv Finstad (red). Kriminologi. Pax Forlag, Oslo. 17. "Mens vi venter på metadon". (1996) I Willy Pedersen, Helge Waal, (red). Rusmidler og veivalg. Cappelens Akademiske Forlag, Oslo. 18. "Ansvarlig helsepolitikk?" (1996) Kronikk i Stoffmisbruk Nr "Passe elendig. Ringvirkninger av et metadonprosjekt." (1997) Rapport til Norges Forskningsråd, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 20. "Narkotikakontroll". (1997) I Cecilie Høigård og Liv Finstad (red). Lærebok i kriminologi. Pax Forlag, Oslo. 21. "Aldri mer". (1997) Tidsskriftet Materialisten. Nr. 2/ "Overdosedøden i Oslo". Vitenskapsspalten i Klassekampen 27/ "Nye regler for metadonbehandling". Sammen med Arne Hart. Kronikk i Klassekampen 3/ "Overlevelse på Oslo S." (1998) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ingen ventelistegaranti for metadonsøkere." (1999) Krom Nytt Nr. 1 og "Gi oss de brennende hjerter" kronikk, Dagsavisen "Klimaskifte i narkodebatten" kronikk, Dagsavisen "De Andre", (1999) Sammen med Cecilie Høigård, TidsskriftetMaterialisten Nr To land. To kulturer. (2000) Sammen med Nils Christie, Nordisk alkohol&narkotikatidsskrift, vol. 17, (4) 9

10 30. Jøder og israelere er ikke det samme. (2000) Sammen med Eva-Lill Bekkevad, i Tidsskriftet Materialisten Nr "Hverdagsliv på gateplan", (2001) i Høyer, Gitte, Lene Ravn og Annika Snare (red): Kriminalistisk årbog 2000, Det retsvidenskabelige Institut D, Københavns Universitet. 32. Øye for øye gjør blind, (2001) Sammen med Eva-Lill Bekkevad, i Tidsskriftet Materialisten Nr Metadonmakt. Møte mellom narkotikabrukere og norsk metadonpolitikk. (2001) Universitetsforlaget, Oslo. 34. Dreper vi de narkomane? Filosofisk Poliklinikk (2002), Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen : 35. Report from `Police researchers working group meeting`, (2002) sammen med Lars Holmberg, Nordisk Kriminologi, 28(1), Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi 36. Skadereduksjon konkrete tiltak. (2002) I Kromnytt. Tidsskrift for Norsk forening for Kriminalreform, nr Drug enforcement in Copenhagen: negotiating space. (2003) I Pedersen E. & C. Tigerstedt (Ed.): Regulating Drugs Between Users, the Police and Social Workers, NAD nr Pusherlov og orden. Politiarbeid på Vesterbro. (2004) Delrapport Center for Rusmiddelforskning, Universitetet i Aarhus. 39. Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde. (2004) I STOF, Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. Nr Farlig politi (2004) Tidsskriftet Materialisten nr. 2/3 41. Plata versus den hippokratiske ed. (2005) Tidsskrift for Den norske Lægeforening Nr Politiets byrom. (2005) Tidsskriftet Materialisten nr Narkojakt på gateplan.om politikontroll av narkotika på Vesterbro (2006) Avhandling forsvart for doctor jur., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 44. Tvangsflytting av rusbefolkning. (2006) I Finstad, Liv (red): Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. Januar Inst. for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo 45. Politi-indsatsen på Vesterbro. (2006) I Gotfredsen, Nanna og Michael Lodberg Olsen (red): DUGNAD Vesterbro. 101 forslag til løsninger, Kommunikationsbureauet Taletid, København. 46. Danmark som kolonimakt. Grønlandske innsatte i Herstedvester. Sammen med Annemette Lauritsen. I: Rapport fra NSfK, Forskerkonferanse, Reykholt, Island, mai Grønlandske Herstedvesterfanger. En arkivstudie. (2007) Forskningsafdeling III, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 10

11 48. Kriminalitet og heroinmisbruk. Effekten av legeordinert heroin i forhold til den overordnede narkorelaterte kriminalitet. (2007) Høring om lægeordineret heroin. Teknologirådets rapport 2007/4 49. Straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv (2007) Kromnytt. Tidsskrift for Norsk forening for Kriminalreform nr.2 (under trykking) 11

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg.

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. Høring om lægeordineret heroin Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. 1 Indholdsfortegnelse Program...4 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...6 Præsentation af

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser Masteruddannelsen

Læs mere

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20 NYHEDSBREV FOR RUSMIDDELFORSKNING NR. 4 2003 Indholdsfortegnelse Redaktionel kommentar... 2 Social videnskabelig konference om stoffer, stofbrug og stofmisbrug 14ende ESSD Konference....3 Stofbrugere med

Læs mere

Evaluering af Videnscenter om Alkohol

Evaluering af Videnscenter om Alkohol Evaluering af Videnscenter om Alkohol 2002 Birgit Munkholm Dabney Bo Ertmann 2 Hvad er viden i en centertankegang kontra viden i praksistankegang? Kan behovet for at sprede viden konverteres til behovet

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

kompetenceog uddannelse

kompetenceog uddannelse tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 2 december 2003 kompetenceog uddannelse på rusmiddelområdet Hvad gør en god behandler? Leder Handsken er kastet Som aldrig før er der kommet fokus på uddannelse og

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Teknologirådets rapporter 2006/3

Teknologirådets rapporter 2006/3 Teknologirådets rapporter 2006/3 Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning: Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Borgerpanelets slutdokument samt redigeret afskrift fra konferencens

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling DE FRIVILLIGE ORGANISATIONERS PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:13 Del 5 Del 4 Del 3 THERESE HELTBERG 09:13 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING DE FRIVILLIGE

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

narkotikasituationen i DAnMArk

narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2010 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika og i Danmark narkotikamisbrug, 2010 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system. Rådet for Socialt Udsatte

Læs mere

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed Afrapportering: H ors ens K om m u nes Ak u ttil b u d for al k oh ol m is b ru gere M o r t e n H u l v e j J ø r g e n s e n T i n e C u r t i s S t a t e n s I n s t i t u t f o r F o l k e s u n d

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2010

Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2010 Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2010 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Påtegninger... 3 1.1 LEDELSENS PÅTEGNING... 3

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg om Lægeordineret heroin Resumé, skriftlige oplæg og redigeret udskrift af høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25.maj 2007 Teknologirådets

Læs mere

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 13 Offentligt Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Christian Tjagvad, Helle Petersen, Birgitte Thylstrup,

Læs mere