Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution)."

Transkript

1 Ansøgning til Københavns kommune vedrørende Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet. Vi ønsker med nedenstående ansøgning at byde ind med en efter vores opfattelse relevant undersøgelse i Københavns kommune. Vi står begge til rådighed for evt. uddybende spørgsmål. MVH Evy Frantzen og Liese Recke Bilag: CV for Evy Frantzen og Liese Recke Ansøgere: Dr. jur. og kriminolog Evy Frantzen og cand. psyk. Liese Recke Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution). Formål 1) Undersøgelsens hovedformål er at vurdere antallet af personer som tilkendegiver at have et problematisk forbrug af illegale rusmidler, og som samtidig er involveret i sexarbejde, herunder prostitution, i Københavns kommune. Samtidigt indsamles en række kvantitative data medhenblik på at afdække sociodemografiske karakteristika samt omfanget af rusmiddelforbrug. 2) Et delmål i undersøgelsen består i indsamling af kvalitative data med henblik på generere viden om de erfaringer der findes hos målgruppen omkring anvendelsen af de sociale lavtærskeltilbud i kommunen 3) Et andet delmål er indsamling af viden om behandlingserfaringer og viden om hvordan denne gruppe aktuelt oplever adgang til og relevansen af kommunens behandlingstilbud, og herunder beskrive nogle af de vanskeligheder og dilemmaer, der erfaringsmæssigt eksisterer i relationen mellem behandlingssystemet og denne gruppe borgere. 4) Endelig vil vi etablere en database med en dansk litteraturoversigt, som indeholder rapporter, evalueringer og undersøgelser, som er relevante i forhold til udvikling af tilbud til denne målgruppe samt etablere en hjemmeside med information om undersøgelsen Om målgruppen Undersøgelsen retter sig primært mod borgere, som er bosiddende i Københavns kommune, sekundært borgere, som opholder sig overvejende i København uden at have bopæl i kommunen, og som selv tilkendegiver at have et forbrug af illegale rusmidler som opleves problematisk i forhold til enten økonomi, 1

2 straffelov eller som et socialt eller sundhedsmæssigt problem. Udover at tilkendegive at have et problematisk forbrug af rusmidler skal den pågældende også tilkendegive at være involveret i sexarbejde (prostitution), enten på gadeplan, på massageklinikker eller barer, gennem aviser eller internettet. Metodiske overvejelser Ud over registrering og kategorisering af de kvantitative data, arbejdes der overordnet med kvalitative metoder hvor det teoretiske udgangspunkt tages i grounded theory, hvorved vi anvender den viden og kundskab på området, som vi har praktiske og teoretiske erfaringer med gennem vores tidligere arbejder. Vi vil anvende disse erfaringer sammen med ny konkret kundskab fra praksis til at generere ny viden overvejende gennem fokusgruppeinterviews i slutningen af undersøgelsen. Vi ved, at denne målgruppe i udgangspunktet er vanskeligt tilgængelig for forskere, og derfor vil vi starte med at udarbejde en informations og kontaktbrochure, som skal være tilgængelig på væresteder og behandlingssteder i Københavns kommune og i de omkringliggende kommuner. Brochuren skal medvirke til at skabe kontakt med væresteder og behandlingsinstitutioner og samtidig være grundlag for at nå de brugere, vi ønsker at skabe kontakt til. I forlængelse hermed interviewes relevante medarbejdere på væresteder og behandlingsinstitutioner med henblik på at indsamle information om omfanget og karakteren af ovennævnte målgruppe i den pågældende institution/værested. Vi anser imidlertid et intensivt opsøgende gadeplansarbejde som forudsætning for at skabe de nødvendige kontakter, ligesom en vis opsporing via internettet også kan være nødvendig, ikke mindst når der skal etableres kontakt med de mænd, som antages at udgøre en del af målgruppen. Efter etablering af initial kontakt med enkelte interviewpersoner, anvendes sneboldmetoden til at skabe nye kontakter. Det tilstræbes, at alle kontakter registreres i et anonymiseret spørgeskema med henblik på at indsamle demografiske, sundhedsmæssige og sociale data. Ligeledes interviewes de pågældende om deres erfaringer med behandlingssystemet og anvendelsen af væresteder. Databearbejdning Der vil foregå en overvejende kvalitativ behandling af den indsamlede information samt en afrapportering af faktuelle data. I sidste del af undersøgelsen vil der blive udarbejdet en rapport, som indeholder anonymiserede data, analyser og fremlæggelser af de informationer, som er indsamlet i projektperioden. Tidsplan Projektet starter 1. januar 2008 og afsluttes 31. december 2008 Januar, februar, marts: Etablere oversigt over væresteder og behandlingsinstitutioner, udarbejde litteraturdatabase, udarbejde kontakt brochure, hjemmeside, registreringsskema, afholde interview med medarbejdere på væresteder og behandlingsinstitutioner April, maj, juni: Intensivt opsøgende arbejde med målgruppen, udarbejde fokusgruppemateriale August, september: Afholde fokusgruppe interview Oktober, november, december: Bearbejdning, analyser og udskrivning af materiale 2

3 Formidling Der vil blive udarbejdet en litteraturgennemgang i slutningen af første kvartal, som vil være tilgængelige på projektets hjemmeside. Der vil blive afholdt et seminar i december/januar 2008 for ansatte i Københavns kommune Budget a. Løn; to personer i halvtidsstillinger i et år svarende til Dertil udgifter svarende til for nedenstående poster b. Lokaler c. Konferencer og møder d. Kontorartikler i. Bøger ii. IT iii. telefon i alt , som vi går ud fra kan revideres og udbetales gennem Københavns kommune. Litteraturreference: Gunilla Guvå og Ingrid Hylander( 2005) Grounded theory. Et teorigenererende forskningsperspektiv. Hans Reitzels Forlag. Høigård, Cecilie og Liv Finstad: (1986) Bakgater. Pax Forlag A/S, Oslo Liese Recke Gasværksvej 4a, 2.tv, 1656 København V Evy Frantzen CV Liese Recke født : Deltager i projektarbejde i samarbejde med Århus Kommunes Ungdomscenter omkring opsøgende gadeplansarbejde i forbindelse med stofmisbrugere. 3

4 1996: Deltager i projekt Detox97 i samarbejde med en gruppe tidligere misbrugere og en medarbejder fra Ungdomscenteret i Århus. Projektet støttes af PUF midler. 1996: Bestyrelsesarbejde i forbindelse med etablering og drift af Madam Grøn, et aktivitetssted for afgiftede stofafhængige. Projektet støttes af Socialministeriet og Århus Kommune 1997: Medstifter og medarbejder i den frivillige forening Narko info (Århus), støttet af midler fra Århus byråd samt socialministeriet; planlægning og afholdelse af offentlig høring om Hepatitis C, samt trykning og udgivelse af informationsmateriale til stofmisbrugere om Hepatitis C Supervision af personale på Dykto`eren, et værested for stofafhængige i Århus midtby 1998: Varetagelse af en længere række gruppeterapeutiske sessioner med kvindegruppe på Århusiansk værested for afgiftede misbrugere 1998 : Bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Misbrugsbehandling under Dansk Psykologforening. Mine arbejdsopgaver har blandt andet drejet sig om udvikling af efteruddannelse til misbrugspsykologer samt planlægning og afholdelse af seminarer og temadage. 1/9/98 1/12/99 Projektansættelse i Kbh.kommune som projektkoordinator i LAAM projektet under socialoverlæge Peter Ege. Mit arbejdsområde omfattede indsamling og koordinering af data på ti københavnske behandlingsinstitutioner, som har indført LAAM i den medicinske behandling. Derudover udfærdigelse af rapport over projektforløbet. 2000:. Beståelse af den psykologiske kandidateksamen ved Århus universitet. 01/01/2000 ansat som klinisk psykolog i Vejle Amt på behandlingsinstitutionen Kråsiglund, som varetager behandlingen af stofmisbrugere. Mine arbejdsopgaver har været: Metodeudvikling Undervisning Kliniske udredninger Længere og kortere psykoterapeutiske forløb 2001 : Konsulentarbejde for Århus Amt Misbrugscenter og Center for Misbrugsbehandling i Århus kommune. Supervision og undervisning. Løbende konsulentarbejde for private institutioner, der varetager behandling af stofmisbrugere. Tilknyttet Kognitiv Terapi Center Århus som underviser på den tværfaglige misbrugsuddannelse : ansat som behandlings og udviklingsleder i Århus Amts Misbrugscenter med ansvar for faglig og organisatorisk udvikling, samt udvikling af hjemmeside : ansat som underviser på diplomuddannelsen i misbrugsbehandling ved Diakonhjemmet, Oslo : ansat som udviklingschef i KABS med ansvar for faglig udvikling 1/ ophørte min ansættelse, hvorefter jeg har etableret mig som selvstændig konsulent. 4

5 Klinisk CV : Ydet psykologisk rådgivning under supervision i Sex og samlivsgruppen/studenterrådgivningen : Individuel jungiansk analyse og supervision hos analytisk psykolog Lisbeth Myers føl hos psykolog og specialist i psykoterapi: Carl Weltzer i et tre måneders gruppeterapeutisk forløb i Studenterrådgivningen i Århus 1998: Kusus i choktraume terapi hos Bodynamic Institute i København 1999: Kursus i "Kognitivt struktureret tilbagefaldsforebyggelse" med Per Nielsen Ph.D.(Ringgården) 2000 : regelmæssig supervision ved neuropsykolog Louise Brücker Wive (retspsykiatrisk afd.) 2000 : regelmæssig supervision ved psykolog Bodil Leth Thomsen (Misbrugsteamet, Psykiatrien i Århus Amt) : Længere DISPUK kursus. Gruppesupervision på systemisk grundlag 2000: Deltagelse i workshop ved psykolog Morten Hesse i kognitiv misbrugspsykologi 2000 : Workshop i kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser ved Christine Padesky. London. 2001: Deltagelse i seminar ved professor Alv Dahl om behandling af svære personlighedsforstyrrelser 2002 Modtaget autorisation som klinisk psykolog fra Dansk Psykologforening varetaget diverse supervisionsforløb af psykologer og socialarbejdere : deltagelse i en lang række kurser med klinisk relevans.. ikke udspecificeret her Andre opgaver 1. Etablering og drift af e gruppe misbrugsnet. 450 deltagere på landsplan 2. Etablering og organisering af tværamtslig døgngruppe. Gruppen har fungeret som tværamtslig vidensbank, samt været initiativtagere og organisatorer til flere konferencer om døgnbehandling af stofmisbrugere 3. Etablering af tværamtslig erfaringsgruppe om behandling af unge misbrugere 4. Initiativtager til og medarrangør af en række forskellige landsdækkende konferencer om rus og behandling 5. Undervisningsopgaver i indland og udland om rusfaglige og kliniske emner. Oplæg på konferencer i ind og udland 6. Deltagelse i nordisk netværk om rusuddannelser 7. Deltagelse i projekt RUF national arbejdsgruppe vedrørende rusfaglig uddannelse i DK 8. Deltagelse i europæisk netværk om sundhedsrum 5

6 9. Deltagelse i tænketank under Videnscenter for Socialt Udsatte Deltagelse i foreningsarbejde i Selskab for Misbrugspsykologi 11. Forfatter til behandlingsmanual samt en række artikler i forskellige fagblade 12. Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, Københavns kommune Curriculum Vitae, Evy Marie Frantzsen, f Utdanning: 2006 : Københavns Universitet: Doctor Jur : Universitetet i Oslo : Cand.polit. kriminologi 1991 : Universitetet i Oslo : Folkloristikk gr.fag : Universitetet i Oslo: Kriminologi hovedfag : Universitetet i Oslo: Sosiologi gr.fag : Universitetet i Oslo: Kriminologi gr.fag og mellomfag : Universitetet i Oslo: Ex. phil. Yrkeserfaring: 2007 dd : Førsteamannuensis i rettssosiologi, Universitetet i Oslo : Forskningslektor, Forskningsafdeling III, Juridisk fakultet, Københavns Universitet : Prosjektleder i SVOB ved Gadejuristen, København : Forskningsassistent, Center for Rusmiddelforskning, Universitetet i Aarhus : 75% Prosjektleder Fjernundervisning Kriminologi, UiO : 50% Forskerstilling ved Institutt for kriminologi, UiO : 50% Vit.ass.,Institutt for kriminologi, UiO. 6

7 : Fengselskonsulent, Bredtveit Kvinnefengsel, Arbeidsformidlingen i Oslo : Vit.ass., Institutt for kriminologi, UiO : Dagarbeider ved Kriseseneret i Oslo Undervisning: 1991 d.d.: Undervisnings- og sensorarbeide ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, grunnfag, mellomfag, spesialfag for jusstudenter, rettssosiolog og hovedfag. Etter ny ordning også sensorarbeid på alle nivåer BA og Master. Veileder for mellomfagsstudenter i 3 semestre, samt veileder for hovedfag. Biveileder for hovedfag sosiologi, Universitetet i Bergen og er d.d. biveileder for en student i hovedfag kriminologi, København. 2005/2006 : Undervisning for frivillige i Gadejuristen, København i temaene Sosial kontroll / Stigma/ Narkotikakontroll / Reaksjonsapparatet og 2006 : Undervisning i rettssosiologi ved Juridisk fakultet, Københavns Universitet i emnene Narkotikakontroll / Politisosiologi 2004, 2006 og 2007 : Undervisning i Rus-emnet på IKRS, Universitetet i Oslo : Undervisning i Kriminologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Sandnes, i Tromsø og ved Fjernundervisning i kriminologi ved Universitetet i Oslo : Brevlærer for fjernstudenter i kriminologi ved Fjernundervisningen, UiO Annet: 2006 d.d.: Forskergruppa Forsoningsrett. Grønlandske inspirasjoner d.d.: Med i forskergruppen Scandinavian Studies of Confinement Research Network i København. Dette nettverket består av forskere fra forskjellige fagmiljøer (sosiologi, rettssosiologi, historie, juss, menneskerettighetssentre og tortursentre) som arbeider med fengselsstudier d.d. : Med i forskergruppen Drugs Criminalisation som er organisert under GERN 7

8 Network (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités). Gruppen består av forskere innenfor narkotikaområdet fra Spania, Frankrike, Belgia, Danmark og Norge : Medlem i bydels-faggruppe for en annen narkotikapolitikk; Dugnad Vesterbo, København d.d.: Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, København 2003 d. d.: Medlem i Misbruksnet, en diskusjonsgruppe knyttet til misbruksbehandling og misbrukspolitikk i Danmark : Prosjektleder, sammen med Rachel Paul, for oppbygging av Krisesenteret i Vilnius, Litauen, finansiert av Utenriksdepartementet i Norge : Kontaktsekretær for Norge, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi : Medlem i komiteen Womens House in Vilnius, Litauen d.d. : Medlem i redaksjonen for Tidsskriftet Materialisten, Oslo : Medlem i Krisesentergruppa i Oslo. Evy Marie Frantzsen, Publikasjoner: 1. "Mamma, går alle mødre på sosialkontor?" (1988) Stensilserien nr. 54. Institutt for kriminologi, Universitetet ioslo. 2. "Mamma går alle mødre på sosialkontor?" (1988) Tidsskriftet Materialisten, Nr "Skikkelige jenter stiller ikke krav." (1991) Hovedfagsoppgave i kriminologi. Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo. 4. I den sorte fuglen Auschwitz. (1991) Tidsskriftet Materialisten, Nr "Mor og barn i fengsel". (1994) Om soningsmuligheter for foreldre i Norden. Stensilserien nr. 74. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 6. "Innsatte mødre - Norge henger etter" (1994) i Klar Tekst Nr.2. 8

9 7. "Livet er ikke det vi ønsker det skal være, men det vi har" (1994) i Ericsson & Giertsen (red). Andre Bøker. En antologi fra et litterært seminar, K-serien, Universitetet i Oslo, Nr "Hull i murene", (1994) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ensom død", kronikk i Dagbladet, "Metadon i Montréal". (1995) I Stoffmisbruk. Nr "Metadon: Fra tabu til forsiktig aksept". (1995) Stoffmisbruk. Nr Bokanmeldelse:Liana Millieu. Røyken fra Birkenau. (1995) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ingen velferd for enslige mødre". (1995) Tidsskriftet Materialisten Nr "Geografi og mangel på kjærlighet". (1996) Nordisk Alkoholtidsskrift. Nr Bokanmeldelse: Philip A. Thomas & Martin Moerings (Ed.): AIDS in Prison. (1996) Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Nr "Narkotikakontroll". (1996) I Cecilie Høigård og Liv Finstad (red). Kriminologi. Pax Forlag, Oslo. 17. "Mens vi venter på metadon". (1996) I Willy Pedersen, Helge Waal, (red). Rusmidler og veivalg. Cappelens Akademiske Forlag, Oslo. 18. "Ansvarlig helsepolitikk?" (1996) Kronikk i Stoffmisbruk Nr "Passe elendig. Ringvirkninger av et metadonprosjekt." (1997) Rapport til Norges Forskningsråd, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 20. "Narkotikakontroll". (1997) I Cecilie Høigård og Liv Finstad (red). Lærebok i kriminologi. Pax Forlag, Oslo. 21. "Aldri mer". (1997) Tidsskriftet Materialisten. Nr. 2/ "Overdosedøden i Oslo". Vitenskapsspalten i Klassekampen 27/ "Nye regler for metadonbehandling". Sammen med Arne Hart. Kronikk i Klassekampen 3/ "Overlevelse på Oslo S." (1998) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ingen ventelistegaranti for metadonsøkere." (1999) Krom Nytt Nr. 1 og "Gi oss de brennende hjerter" kronikk, Dagsavisen "Klimaskifte i narkodebatten" kronikk, Dagsavisen "De Andre", (1999) Sammen med Cecilie Høigård, TidsskriftetMaterialisten Nr To land. To kulturer. (2000) Sammen med Nils Christie, Nordisk alkohol&narkotikatidsskrift, vol. 17, (4) 9

10 30. Jøder og israelere er ikke det samme. (2000) Sammen med Eva-Lill Bekkevad, i Tidsskriftet Materialisten Nr "Hverdagsliv på gateplan", (2001) i Høyer, Gitte, Lene Ravn og Annika Snare (red): Kriminalistisk årbog 2000, Det retsvidenskabelige Institut D, Københavns Universitet. 32. Øye for øye gjør blind, (2001) Sammen med Eva-Lill Bekkevad, i Tidsskriftet Materialisten Nr Metadonmakt. Møte mellom narkotikabrukere og norsk metadonpolitikk. (2001) Universitetsforlaget, Oslo. 34. Dreper vi de narkomane? Filosofisk Poliklinikk (2002), Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen : 35. Report from `Police researchers working group meeting`, (2002) sammen med Lars Holmberg, Nordisk Kriminologi, 28(1), Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi 36. Skadereduksjon konkrete tiltak. (2002) I Kromnytt. Tidsskrift for Norsk forening for Kriminalreform, nr Drug enforcement in Copenhagen: negotiating space. (2003) I Pedersen E. & C. Tigerstedt (Ed.): Regulating Drugs Between Users, the Police and Social Workers, NAD nr Pusherlov og orden. Politiarbeid på Vesterbro. (2004) Delrapport Center for Rusmiddelforskning, Universitetet i Aarhus. 39. Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde. (2004) I STOF, Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. Nr Farlig politi (2004) Tidsskriftet Materialisten nr. 2/3 41. Plata versus den hippokratiske ed. (2005) Tidsskrift for Den norske Lægeforening Nr Politiets byrom. (2005) Tidsskriftet Materialisten nr Narkojakt på gateplan.om politikontroll av narkotika på Vesterbro (2006) Avhandling forsvart for doctor jur., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 44. Tvangsflytting av rusbefolkning. (2006) I Finstad, Liv (red): Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. Januar Inst. for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo 45. Politi-indsatsen på Vesterbro. (2006) I Gotfredsen, Nanna og Michael Lodberg Olsen (red): DUGNAD Vesterbro. 101 forslag til løsninger, Kommunikationsbureauet Taletid, København. 46. Danmark som kolonimakt. Grønlandske innsatte i Herstedvester. Sammen med Annemette Lauritsen. I: Rapport fra NSfK, Forskerkonferanse, Reykholt, Island, mai Grønlandske Herstedvesterfanger. En arkivstudie. (2007) Forskningsafdeling III, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 10

11 48. Kriminalitet og heroinmisbruk. Effekten av legeordinert heroin i forhold til den overordnede narkorelaterte kriminalitet. (2007) Høring om lægeordineret heroin. Teknologirådets rapport 2007/4 49. Straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv (2007) Kromnytt. Tidsskrift for Norsk forening for Kriminalreform nr.2 (under trykking) 11

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi Seminarets deltagerer: Deltager fra Finland Aarne Kinnunen (Rådsmedlem) Konsultativ tjänsteman Justitieministeriet aarne.kinnunen@om.fi Tero Mamia FIOH tero.mamia@ttl.fi Anne Alvesalo-Kuusi (Rådsmedlem)

Læs mere

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet Postboks 1061 3900 Nuuk E-mail: anla@samf.uni.gl Tlf.: +299-38 56 60 Uddannelse 2014 Adjunktpædagogikum,

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Dato: 23-03-2007 Sagsnr.: 1101-308419 Dok.nr.: 2007-91352 Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Det tidligere Familie- og Arbejdsudvalg besluttede d. 16. marts

Læs mere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Social Højskole Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet Indhold

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter STOF nr. 2, 2003 TEMA: model; Århus Amt Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter I Århus Amt har man valgt at udvikle sin egen misbrugsuddannelse. Det var der mange

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Forandring i fængslet hvorfor og hvordan?

Forandring i fængslet hvorfor og hvordan? STOF nr. 23, 2014 Der er 13 fængsler i Danmark, 5 lukkede og 8 åbne fængsler. Der er ca. 4.000 indsatte i de danske fængsler. Ca. 60 % af alle indsatte har haft et forbrug af illegale stoffer og/eller

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Filosofisk terapi i København

Filosofisk terapi i København Filosofisk terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg.

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. Høring om lægeordineret heroin Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. 1 Indholdsfortegnelse Program...4 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...6 Præsentation af

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL?

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? BAGGRUND What I call an evidence-based assessment tool, addiction counsellors call paperwork A. Thomas McLellan, citeret efter hukommelsen FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Hvad kan forklare, at praksis ikke profiterer af den forskning, der er lavet til formålet?

Hvad kan forklare, at praksis ikke profiterer af den forskning, der er lavet til formålet? behandling Fra viden til villen Hvad kan forklare, at praksis ikke profiterer af den forskning, der er lavet til formålet? AF MADS UFFE PEDERSEN Når man på Misbrugsnet (1) læser: Endnu en undersøgelse

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT Karriere 1960 Født 1992 Cand.psych Psykologisk Institut, Århus Universitet 1992-95 1995-1995- 98 Klinisk Psykolog ved Psykologhuset Kirsten Draiby, Aarhus. Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk ( Fakultet

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 35 Kommissorium for Midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015 Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? Mads Uffe Pedersen KL s Rusmiddelkonference 2015 Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University Unge sammenlignet med

Læs mere

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse Autorisationsordning for psykologer Retningslinier for den praktiske uddannelse December 2002 med ændring af maj 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Formålet med den praktiske uddannelse 3 Kapitel 2:

Læs mere

Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Undersøgelsens baggrund og formål Den kvalitative undersøgelse af studiemiljø på humaniora er en del af en samlet undervisningsmiljøvurdering,

Læs mere

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT DECEMBER 2003 FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT Sagsnr. 646-03-0028 Forskerskolens navn Forskerskolens leder Værtsuniversitet Deltagende universiteter

Læs mere

Filosofisk psykoterapi i København

Filosofisk psykoterapi i København Filosofisk psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

BRUGER- PERSPEKTIVER

BRUGER- PERSPEKTIVER REDIGERET AF VIBEKE ASMUSSEN OG STEFFEN JÖHNCKE BRUGER- PERSPEKTIVER FRA SOCIALPOLITIK? STOFMISBRUG TIL A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G Brugerperspektiver Brugerperspektiver fra stofmisbrug

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK >-r:- - - P R O S T I T U I O N I DANMARK Afdelingsleder; Lars Pico Geerdsen

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR)

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT CRAFT har 3 formål med rådgivningen: 1) At få den drikkende i behandling 2)

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008

Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008 Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008 Først mange tak for invitationen til at bidrage med en gadevinkel her på denne overordentligt interessante konference.

Læs mere

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper.

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper. INVITATION til Seminar - om faglige balancegange og afvejninger i indsatsen til gravide kvinder med stofproblemer De fleste professionelle drømmer om at kunne hjælpe den gravide kvinde med stofproblematikker

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde v. May Olofsson, overlæge, leder af Videncenteret og Familieambulatoriet Region H 1 BØRN AF MØDRE

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere