Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution)."

Transkript

1 Ansøgning til Københavns kommune vedrørende Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet. Vi ønsker med nedenstående ansøgning at byde ind med en efter vores opfattelse relevant undersøgelse i Københavns kommune. Vi står begge til rådighed for evt. uddybende spørgsmål. MVH Evy Frantzen og Liese Recke Bilag: CV for Evy Frantzen og Liese Recke Ansøgere: Dr. jur. og kriminolog Evy Frantzen og cand. psyk. Liese Recke Kortlægningsundersøgelse af borgere i København med problematisk forbrug af rusmidler samt involvering i sexarbejde (prostitution). Formål 1) Undersøgelsens hovedformål er at vurdere antallet af personer som tilkendegiver at have et problematisk forbrug af illegale rusmidler, og som samtidig er involveret i sexarbejde, herunder prostitution, i Københavns kommune. Samtidigt indsamles en række kvantitative data medhenblik på at afdække sociodemografiske karakteristika samt omfanget af rusmiddelforbrug. 2) Et delmål i undersøgelsen består i indsamling af kvalitative data med henblik på generere viden om de erfaringer der findes hos målgruppen omkring anvendelsen af de sociale lavtærskeltilbud i kommunen 3) Et andet delmål er indsamling af viden om behandlingserfaringer og viden om hvordan denne gruppe aktuelt oplever adgang til og relevansen af kommunens behandlingstilbud, og herunder beskrive nogle af de vanskeligheder og dilemmaer, der erfaringsmæssigt eksisterer i relationen mellem behandlingssystemet og denne gruppe borgere. 4) Endelig vil vi etablere en database med en dansk litteraturoversigt, som indeholder rapporter, evalueringer og undersøgelser, som er relevante i forhold til udvikling af tilbud til denne målgruppe samt etablere en hjemmeside med information om undersøgelsen Om målgruppen Undersøgelsen retter sig primært mod borgere, som er bosiddende i Københavns kommune, sekundært borgere, som opholder sig overvejende i København uden at have bopæl i kommunen, og som selv tilkendegiver at have et forbrug af illegale rusmidler som opleves problematisk i forhold til enten økonomi, 1

2 straffelov eller som et socialt eller sundhedsmæssigt problem. Udover at tilkendegive at have et problematisk forbrug af rusmidler skal den pågældende også tilkendegive at være involveret i sexarbejde (prostitution), enten på gadeplan, på massageklinikker eller barer, gennem aviser eller internettet. Metodiske overvejelser Ud over registrering og kategorisering af de kvantitative data, arbejdes der overordnet med kvalitative metoder hvor det teoretiske udgangspunkt tages i grounded theory, hvorved vi anvender den viden og kundskab på området, som vi har praktiske og teoretiske erfaringer med gennem vores tidligere arbejder. Vi vil anvende disse erfaringer sammen med ny konkret kundskab fra praksis til at generere ny viden overvejende gennem fokusgruppeinterviews i slutningen af undersøgelsen. Vi ved, at denne målgruppe i udgangspunktet er vanskeligt tilgængelig for forskere, og derfor vil vi starte med at udarbejde en informations og kontaktbrochure, som skal være tilgængelig på væresteder og behandlingssteder i Københavns kommune og i de omkringliggende kommuner. Brochuren skal medvirke til at skabe kontakt med væresteder og behandlingsinstitutioner og samtidig være grundlag for at nå de brugere, vi ønsker at skabe kontakt til. I forlængelse hermed interviewes relevante medarbejdere på væresteder og behandlingsinstitutioner med henblik på at indsamle information om omfanget og karakteren af ovennævnte målgruppe i den pågældende institution/værested. Vi anser imidlertid et intensivt opsøgende gadeplansarbejde som forudsætning for at skabe de nødvendige kontakter, ligesom en vis opsporing via internettet også kan være nødvendig, ikke mindst når der skal etableres kontakt med de mænd, som antages at udgøre en del af målgruppen. Efter etablering af initial kontakt med enkelte interviewpersoner, anvendes sneboldmetoden til at skabe nye kontakter. Det tilstræbes, at alle kontakter registreres i et anonymiseret spørgeskema med henblik på at indsamle demografiske, sundhedsmæssige og sociale data. Ligeledes interviewes de pågældende om deres erfaringer med behandlingssystemet og anvendelsen af væresteder. Databearbejdning Der vil foregå en overvejende kvalitativ behandling af den indsamlede information samt en afrapportering af faktuelle data. I sidste del af undersøgelsen vil der blive udarbejdet en rapport, som indeholder anonymiserede data, analyser og fremlæggelser af de informationer, som er indsamlet i projektperioden. Tidsplan Projektet starter 1. januar 2008 og afsluttes 31. december 2008 Januar, februar, marts: Etablere oversigt over væresteder og behandlingsinstitutioner, udarbejde litteraturdatabase, udarbejde kontakt brochure, hjemmeside, registreringsskema, afholde interview med medarbejdere på væresteder og behandlingsinstitutioner April, maj, juni: Intensivt opsøgende arbejde med målgruppen, udarbejde fokusgruppemateriale August, september: Afholde fokusgruppe interview Oktober, november, december: Bearbejdning, analyser og udskrivning af materiale 2

3 Formidling Der vil blive udarbejdet en litteraturgennemgang i slutningen af første kvartal, som vil være tilgængelige på projektets hjemmeside. Der vil blive afholdt et seminar i december/januar 2008 for ansatte i Københavns kommune Budget a. Løn; to personer i halvtidsstillinger i et år svarende til Dertil udgifter svarende til for nedenstående poster b. Lokaler c. Konferencer og møder d. Kontorartikler i. Bøger ii. IT iii. telefon i alt , som vi går ud fra kan revideres og udbetales gennem Københavns kommune. Litteraturreference: Gunilla Guvå og Ingrid Hylander( 2005) Grounded theory. Et teorigenererende forskningsperspektiv. Hans Reitzels Forlag. Høigård, Cecilie og Liv Finstad: (1986) Bakgater. Pax Forlag A/S, Oslo Liese Recke Gasværksvej 4a, 2.tv, 1656 København V Evy Frantzen CV Liese Recke født : Deltager i projektarbejde i samarbejde med Århus Kommunes Ungdomscenter omkring opsøgende gadeplansarbejde i forbindelse med stofmisbrugere. 3

4 1996: Deltager i projekt Detox97 i samarbejde med en gruppe tidligere misbrugere og en medarbejder fra Ungdomscenteret i Århus. Projektet støttes af PUF midler. 1996: Bestyrelsesarbejde i forbindelse med etablering og drift af Madam Grøn, et aktivitetssted for afgiftede stofafhængige. Projektet støttes af Socialministeriet og Århus Kommune 1997: Medstifter og medarbejder i den frivillige forening Narko info (Århus), støttet af midler fra Århus byråd samt socialministeriet; planlægning og afholdelse af offentlig høring om Hepatitis C, samt trykning og udgivelse af informationsmateriale til stofmisbrugere om Hepatitis C Supervision af personale på Dykto`eren, et værested for stofafhængige i Århus midtby 1998: Varetagelse af en længere række gruppeterapeutiske sessioner med kvindegruppe på Århusiansk værested for afgiftede misbrugere 1998 : Bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Misbrugsbehandling under Dansk Psykologforening. Mine arbejdsopgaver har blandt andet drejet sig om udvikling af efteruddannelse til misbrugspsykologer samt planlægning og afholdelse af seminarer og temadage. 1/9/98 1/12/99 Projektansættelse i Kbh.kommune som projektkoordinator i LAAM projektet under socialoverlæge Peter Ege. Mit arbejdsområde omfattede indsamling og koordinering af data på ti københavnske behandlingsinstitutioner, som har indført LAAM i den medicinske behandling. Derudover udfærdigelse af rapport over projektforløbet. 2000:. Beståelse af den psykologiske kandidateksamen ved Århus universitet. 01/01/2000 ansat som klinisk psykolog i Vejle Amt på behandlingsinstitutionen Kråsiglund, som varetager behandlingen af stofmisbrugere. Mine arbejdsopgaver har været: Metodeudvikling Undervisning Kliniske udredninger Længere og kortere psykoterapeutiske forløb 2001 : Konsulentarbejde for Århus Amt Misbrugscenter og Center for Misbrugsbehandling i Århus kommune. Supervision og undervisning. Løbende konsulentarbejde for private institutioner, der varetager behandling af stofmisbrugere. Tilknyttet Kognitiv Terapi Center Århus som underviser på den tværfaglige misbrugsuddannelse : ansat som behandlings og udviklingsleder i Århus Amts Misbrugscenter med ansvar for faglig og organisatorisk udvikling, samt udvikling af hjemmeside : ansat som underviser på diplomuddannelsen i misbrugsbehandling ved Diakonhjemmet, Oslo : ansat som udviklingschef i KABS med ansvar for faglig udvikling 1/ ophørte min ansættelse, hvorefter jeg har etableret mig som selvstændig konsulent. 4

5 Klinisk CV : Ydet psykologisk rådgivning under supervision i Sex og samlivsgruppen/studenterrådgivningen : Individuel jungiansk analyse og supervision hos analytisk psykolog Lisbeth Myers føl hos psykolog og specialist i psykoterapi: Carl Weltzer i et tre måneders gruppeterapeutisk forløb i Studenterrådgivningen i Århus 1998: Kusus i choktraume terapi hos Bodynamic Institute i København 1999: Kursus i "Kognitivt struktureret tilbagefaldsforebyggelse" med Per Nielsen Ph.D.(Ringgården) 2000 : regelmæssig supervision ved neuropsykolog Louise Brücker Wive (retspsykiatrisk afd.) 2000 : regelmæssig supervision ved psykolog Bodil Leth Thomsen (Misbrugsteamet, Psykiatrien i Århus Amt) : Længere DISPUK kursus. Gruppesupervision på systemisk grundlag 2000: Deltagelse i workshop ved psykolog Morten Hesse i kognitiv misbrugspsykologi 2000 : Workshop i kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser ved Christine Padesky. London. 2001: Deltagelse i seminar ved professor Alv Dahl om behandling af svære personlighedsforstyrrelser 2002 Modtaget autorisation som klinisk psykolog fra Dansk Psykologforening varetaget diverse supervisionsforløb af psykologer og socialarbejdere : deltagelse i en lang række kurser med klinisk relevans.. ikke udspecificeret her Andre opgaver 1. Etablering og drift af e gruppe misbrugsnet. 450 deltagere på landsplan 2. Etablering og organisering af tværamtslig døgngruppe. Gruppen har fungeret som tværamtslig vidensbank, samt været initiativtagere og organisatorer til flere konferencer om døgnbehandling af stofmisbrugere 3. Etablering af tværamtslig erfaringsgruppe om behandling af unge misbrugere 4. Initiativtager til og medarrangør af en række forskellige landsdækkende konferencer om rus og behandling 5. Undervisningsopgaver i indland og udland om rusfaglige og kliniske emner. Oplæg på konferencer i ind og udland 6. Deltagelse i nordisk netværk om rusuddannelser 7. Deltagelse i projekt RUF national arbejdsgruppe vedrørende rusfaglig uddannelse i DK 8. Deltagelse i europæisk netværk om sundhedsrum 5

6 9. Deltagelse i tænketank under Videnscenter for Socialt Udsatte Deltagelse i foreningsarbejde i Selskab for Misbrugspsykologi 11. Forfatter til behandlingsmanual samt en række artikler i forskellige fagblade 12. Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, Københavns kommune Curriculum Vitae, Evy Marie Frantzsen, f Utdanning: 2006 : Københavns Universitet: Doctor Jur : Universitetet i Oslo : Cand.polit. kriminologi 1991 : Universitetet i Oslo : Folkloristikk gr.fag : Universitetet i Oslo: Kriminologi hovedfag : Universitetet i Oslo: Sosiologi gr.fag : Universitetet i Oslo: Kriminologi gr.fag og mellomfag : Universitetet i Oslo: Ex. phil. Yrkeserfaring: 2007 dd : Førsteamannuensis i rettssosiologi, Universitetet i Oslo : Forskningslektor, Forskningsafdeling III, Juridisk fakultet, Københavns Universitet : Prosjektleder i SVOB ved Gadejuristen, København : Forskningsassistent, Center for Rusmiddelforskning, Universitetet i Aarhus : 75% Prosjektleder Fjernundervisning Kriminologi, UiO : 50% Forskerstilling ved Institutt for kriminologi, UiO : 50% Vit.ass.,Institutt for kriminologi, UiO. 6

7 : Fengselskonsulent, Bredtveit Kvinnefengsel, Arbeidsformidlingen i Oslo : Vit.ass., Institutt for kriminologi, UiO : Dagarbeider ved Kriseseneret i Oslo Undervisning: 1991 d.d.: Undervisnings- og sensorarbeide ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, grunnfag, mellomfag, spesialfag for jusstudenter, rettssosiolog og hovedfag. Etter ny ordning også sensorarbeid på alle nivåer BA og Master. Veileder for mellomfagsstudenter i 3 semestre, samt veileder for hovedfag. Biveileder for hovedfag sosiologi, Universitetet i Bergen og er d.d. biveileder for en student i hovedfag kriminologi, København. 2005/2006 : Undervisning for frivillige i Gadejuristen, København i temaene Sosial kontroll / Stigma/ Narkotikakontroll / Reaksjonsapparatet og 2006 : Undervisning i rettssosiologi ved Juridisk fakultet, Københavns Universitet i emnene Narkotikakontroll / Politisosiologi 2004, 2006 og 2007 : Undervisning i Rus-emnet på IKRS, Universitetet i Oslo : Undervisning i Kriminologi grunnfag ved Folkeuniversitetet i Sandnes, i Tromsø og ved Fjernundervisning i kriminologi ved Universitetet i Oslo : Brevlærer for fjernstudenter i kriminologi ved Fjernundervisningen, UiO Annet: 2006 d.d.: Forskergruppa Forsoningsrett. Grønlandske inspirasjoner d.d.: Med i forskergruppen Scandinavian Studies of Confinement Research Network i København. Dette nettverket består av forskere fra forskjellige fagmiljøer (sosiologi, rettssosiologi, historie, juss, menneskerettighetssentre og tortursentre) som arbeider med fengselsstudier d.d. : Med i forskergruppen Drugs Criminalisation som er organisert under GERN 7

8 Network (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités). Gruppen består av forskere innenfor narkotikaområdet fra Spania, Frankrike, Belgia, Danmark og Norge : Medlem i bydels-faggruppe for en annen narkotikapolitikk; Dugnad Vesterbo, København d.d.: Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, København 2003 d. d.: Medlem i Misbruksnet, en diskusjonsgruppe knyttet til misbruksbehandling og misbrukspolitikk i Danmark : Prosjektleder, sammen med Rachel Paul, for oppbygging av Krisesenteret i Vilnius, Litauen, finansiert av Utenriksdepartementet i Norge : Kontaktsekretær for Norge, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi : Medlem i komiteen Womens House in Vilnius, Litauen d.d. : Medlem i redaksjonen for Tidsskriftet Materialisten, Oslo : Medlem i Krisesentergruppa i Oslo. Evy Marie Frantzsen, Publikasjoner: 1. "Mamma, går alle mødre på sosialkontor?" (1988) Stensilserien nr. 54. Institutt for kriminologi, Universitetet ioslo. 2. "Mamma går alle mødre på sosialkontor?" (1988) Tidsskriftet Materialisten, Nr "Skikkelige jenter stiller ikke krav." (1991) Hovedfagsoppgave i kriminologi. Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo. 4. I den sorte fuglen Auschwitz. (1991) Tidsskriftet Materialisten, Nr "Mor og barn i fengsel". (1994) Om soningsmuligheter for foreldre i Norden. Stensilserien nr. 74. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 6. "Innsatte mødre - Norge henger etter" (1994) i Klar Tekst Nr.2. 8

9 7. "Livet er ikke det vi ønsker det skal være, men det vi har" (1994) i Ericsson & Giertsen (red). Andre Bøker. En antologi fra et litterært seminar, K-serien, Universitetet i Oslo, Nr "Hull i murene", (1994) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ensom død", kronikk i Dagbladet, "Metadon i Montréal". (1995) I Stoffmisbruk. Nr "Metadon: Fra tabu til forsiktig aksept". (1995) Stoffmisbruk. Nr Bokanmeldelse:Liana Millieu. Røyken fra Birkenau. (1995) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ingen velferd for enslige mødre". (1995) Tidsskriftet Materialisten Nr "Geografi og mangel på kjærlighet". (1996) Nordisk Alkoholtidsskrift. Nr Bokanmeldelse: Philip A. Thomas & Martin Moerings (Ed.): AIDS in Prison. (1996) Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Nr "Narkotikakontroll". (1996) I Cecilie Høigård og Liv Finstad (red). Kriminologi. Pax Forlag, Oslo. 17. "Mens vi venter på metadon". (1996) I Willy Pedersen, Helge Waal, (red). Rusmidler og veivalg. Cappelens Akademiske Forlag, Oslo. 18. "Ansvarlig helsepolitikk?" (1996) Kronikk i Stoffmisbruk Nr "Passe elendig. Ringvirkninger av et metadonprosjekt." (1997) Rapport til Norges Forskningsråd, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 20. "Narkotikakontroll". (1997) I Cecilie Høigård og Liv Finstad (red). Lærebok i kriminologi. Pax Forlag, Oslo. 21. "Aldri mer". (1997) Tidsskriftet Materialisten. Nr. 2/ "Overdosedøden i Oslo". Vitenskapsspalten i Klassekampen 27/ "Nye regler for metadonbehandling". Sammen med Arne Hart. Kronikk i Klassekampen 3/ "Overlevelse på Oslo S." (1998) Tidsskriftet Materialisten Nr "Ingen ventelistegaranti for metadonsøkere." (1999) Krom Nytt Nr. 1 og "Gi oss de brennende hjerter" kronikk, Dagsavisen "Klimaskifte i narkodebatten" kronikk, Dagsavisen "De Andre", (1999) Sammen med Cecilie Høigård, TidsskriftetMaterialisten Nr To land. To kulturer. (2000) Sammen med Nils Christie, Nordisk alkohol&narkotikatidsskrift, vol. 17, (4) 9

10 30. Jøder og israelere er ikke det samme. (2000) Sammen med Eva-Lill Bekkevad, i Tidsskriftet Materialisten Nr "Hverdagsliv på gateplan", (2001) i Høyer, Gitte, Lene Ravn og Annika Snare (red): Kriminalistisk årbog 2000, Det retsvidenskabelige Institut D, Københavns Universitet. 32. Øye for øye gjør blind, (2001) Sammen med Eva-Lill Bekkevad, i Tidsskriftet Materialisten Nr Metadonmakt. Møte mellom narkotikabrukere og norsk metadonpolitikk. (2001) Universitetsforlaget, Oslo. 34. Dreper vi de narkomane? Filosofisk Poliklinikk (2002), Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen : 35. Report from `Police researchers working group meeting`, (2002) sammen med Lars Holmberg, Nordisk Kriminologi, 28(1), Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi 36. Skadereduksjon konkrete tiltak. (2002) I Kromnytt. Tidsskrift for Norsk forening for Kriminalreform, nr Drug enforcement in Copenhagen: negotiating space. (2003) I Pedersen E. & C. Tigerstedt (Ed.): Regulating Drugs Between Users, the Police and Social Workers, NAD nr Pusherlov og orden. Politiarbeid på Vesterbro. (2004) Delrapport Center for Rusmiddelforskning, Universitetet i Aarhus. 39. Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde. (2004) I STOF, Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. Nr Farlig politi (2004) Tidsskriftet Materialisten nr. 2/3 41. Plata versus den hippokratiske ed. (2005) Tidsskrift for Den norske Lægeforening Nr Politiets byrom. (2005) Tidsskriftet Materialisten nr Narkojakt på gateplan.om politikontroll av narkotika på Vesterbro (2006) Avhandling forsvart for doctor jur., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 44. Tvangsflytting av rusbefolkning. (2006) I Finstad, Liv (red): Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. Januar Inst. for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo 45. Politi-indsatsen på Vesterbro. (2006) I Gotfredsen, Nanna og Michael Lodberg Olsen (red): DUGNAD Vesterbro. 101 forslag til løsninger, Kommunikationsbureauet Taletid, København. 46. Danmark som kolonimakt. Grønlandske innsatte i Herstedvester. Sammen med Annemette Lauritsen. I: Rapport fra NSfK, Forskerkonferanse, Reykholt, Island, mai Grønlandske Herstedvesterfanger. En arkivstudie. (2007) Forskningsafdeling III, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 10

11 48. Kriminalitet og heroinmisbruk. Effekten av legeordinert heroin i forhold til den overordnede narkorelaterte kriminalitet. (2007) Høring om lægeordineret heroin. Teknologirådets rapport 2007/4 49. Straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv (2007) Kromnytt. Tidsskrift for Norsk forening for Kriminalreform nr.2 (under trykking) 11

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter STOF nr. 2, 2003 TEMA: model; Århus Amt Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter I Århus Amt har man valgt at udvikle sin egen misbrugsuddannelse. Det var der mange

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg.

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. Høring om lægeordineret heroin Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. 1 Indholdsfortegnelse Program...4 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...6 Præsentation af

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper.

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper. INVITATION til Seminar - om faglige balancegange og afvejninger i indsatsen til gravide kvinder med stofproblemer De fleste professionelle drømmer om at kunne hjælpe den gravide kvinde med stofproblematikker

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008

Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008 Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008 Først mange tak for invitationen til at bidrage med en gadevinkel her på denne overordentligt interessante konference.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Profession Af Morten Hesse og Liese Recke

Profession Af Morten Hesse og Liese Recke Profession Af Morten Hesse og Liese Recke Psykolog fagligheden bør være i front på misbrugsområdet. Det kræver god organisering, og psykologerne må være specialister på deres område. Men det kniber med

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT Karriere 1960 Født 1992 Cand.psych Psykologisk Institut, Århus Universitet 1992-95 1995-1995- 98 Klinisk Psykolog ved Psykologhuset Kirsten Draiby, Aarhus. Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk ( Fakultet

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler Få den nyeste viden CONFEX KONFERENCE: Den 29. og 30. september 2009 i Hvidovre Den 2. og 3. december 2009 i Århus Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler og opdatering på problematikken

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse

Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (det gamle Fyns Amts Behandlingscenter, FAB) har igennem en 5 års periode været igennem et

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere