Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen, Jesper Nielsen Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 92 Venø Færgefart, nye færger og færgelejer (sks) 1 93 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23, boliger ved Bakke Allé - Rosenbjerg (jlh) 1 94 Parkeringsbekendtgørelse (ll) 3 95 Parkering og vejforløb i Voldgade (fa) 4 96 Udskiftning af naturgasfyr, Langhøjskolen (joa) 6 97 Serviceniveau, beredskabet 7 98 Beredskabskommission og beredskabschef (jj) 9 99 Lukket punkt: Kontrakt Lukket punkt: Projektudbud, Daginstitutioner (JOA) Lukket punkt: Udskiftning af administrative PC'er via miniudbud 11

2 S Venø Færgefart, nye færger og færgelejer (sks) I forbindelse med udarbejdelse af budget 2008 blev der afsat kr. på anlægsbudgettet til udarbejdelse af projekt (spec) for nye færger og færgelejer. Projektet for færger og færgelejer vil være så detaljeret, at det kan indgå som en del af licitationsmaterialet. Endvidere vil projektmaterialet kunne tilkendegive eventuelle problemstillinger og en mere konkret prisfastsættelse. Det anmodes om at projektering kan igangsættes samt om frigivelse af kr. Direktøren indstiller at der frigives kr. til projektering af nye færger og færgelejer. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 154) at der frigives kr. til projektering af nye færger og færgelejer. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 147) at der frigives kr. til projektering af nye færger og færgelejer. Godkendt som indstillet P Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23, boliger ved Bakke Allé - Rosenbjerg (jlh) Forslag til lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 for boliger ved Bakke Allé - Rosenbjerg har været sendt i offentlig høring. Med lokalplanen planlægges for udstykning af tre byggegrunde til åben-lav bebyggelse. Den resterende del af lokalplanområdet udlægges til grønt område, da arealet ligger i en afstand af mindre end 80 meter fra en højspændingsledning. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af tre parcelhusgrunde, der får vejadgang fra Bakke Allé. Bakke Allé skal ved byggemodningen forlænges med ca. 30 meter for at give den bedst mulige vejadgang og byggemulighed på den nordligste grund og for at give vejadgang til Rødevej 4, der ligger vest for lokalplanområdet. Forlængelse af Bakke Allé og flytning af vejadgang til Rødevej 4 vil ske i forbindelse med byggemodning af de tre grunde. Udgifterne hertil vil indgå i budgettet for byggemodning. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 1

3 I løbet af høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. To af høringssvarene er fra beboerne Rosenbjerg 2, 4, 6, 8 10 og 12 og det tredje er fra Holstebro Museum. Høringssvarene er vedlagt. Vedlagte notat indeholder en kort gengivelse af høringssvarene, med Planafdelingens kommentarer hertil og anbefaling til ændring. Ud over de anbefalede ændringer foretages mindre redaktionelle ændringer. Ændringer indføjes i lokalplanen efter Byrådets endelige vedtagelse og før offentliggørelse af den endelige vedtagede lokalplan. I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har beslutningen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen været sendt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Der er ikke indkommet indsigelser til denne beslutning. Planafdelingen indstiller at lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 143) at lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer. Bilagsliste Brev fra Holstebro Museum med indsigelse til lokalplan 300 Brev fra ejerne Rosenbjerg 2, 4, 6, 8, 10 og 12 vedr. bemærkninger til lokalplan nr. 300 for et område ved Bakke Allé og Rosenbjerg i Humlum Bemærkninger fra beboere på Rosenbjerg vedrørende forslag til lokalplan nr. 300 Lp kommentering af høringssvar - TMU Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 149) at lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endelig med de foreslåede ændringer. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 2

4 P Parkeringsbekendtgørelse (ll) Forslaget til parkeringsbekendtgørelse for Struer Kommune har været i tre ugers høring ved relevante parter og der er indkommet to indsigelser/kommentarer. De indkomne kommentarer er gennemgået med forvaltningens kommentarer og anbefalinger i vedlagte notat. Parkeringsbekendtgørelsen er udarbejdet for at skabe klarhed over de regler, der gælder for parkering i Struer Kommune. Den fastsætter nogle krav til parkering på veje og parkeringspladser eksempelvis i forhold til parkering af forskellige køretøjer og henstilling af containere. Endvidere fastsættes der generelle retningslinier i forhold til hvor og hvornår man må parkere. Det er vigtigt at understrege, at færdselslovens almindelige bestemmelser for parkering og standsning gælder uanset bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herunder også påbud om benyttelse af parkeringsskive på de parkeringspladser, der kræver det. Teknisk Drift og Anlæg indstiller at parkeringsbekendtgørelsen sendes til endelig vedtagelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet og efterfølgende til godkendelse hos Politimesteren i Holstebro. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 148) at parkeringsbekendtgørelsen sendes til endelig vedtagelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet og efterfølgende til godkendelse hos Politimesteren i Holstebro Bilagsliste Frugthavens Grundejerforening sender bemærkning til høring vedr. parkeringsbekendtgørelsen Jegindø Borgerforening sender indlæg vedrørende parkeringsbekendtgørelse i høring indsigelser parkeringsbkg Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 150) at parkeringsbekendtgørelsen vedtages og efterfølgende sendes til godkendelse hos politidirektøren i Holstebro. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 3

5 P Parkering og vejforløb i Voldgade (fa) Resumé Parkering til de 40 alm. plejeboliger i Voldgade er projekteret med direkte udkørsel til Voldgade ud over gangsti direkte ud på kørebanen. Ud fra projektets beskaffenhed fremkom forslag om lukning af Voldgade ved boligerne med tilkørsel fra begge sider. Efter en offentlig høring fravalgtes denne model, og der skulle søges en løsning blandt andet i samarbejde med Struer Boligselskab. Der er efterfølgende udarbejdet ét forslag i samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Boligselskab. Da dette forslag ikke kan rummes indenfor den økonomiske byggeramme har Kommunale Bygninger fået udarbejdet yderligere 2 forslag. Forslag 1 udarbejdet i samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Boligselskab Der udføres en forlægning af vejforløbet ind på græsarealet foran Vestcenter Kilen. Dette giver plads til en egentlig parkeringsplads foran de 40 boliger med indkørsel fra Voldgade. Parkeringsarealet overføres i den forbindelse til matriklen. Dette forslag koster kr. som skal udredes af udvalget. Trafiksikkerhedsmæssigt er denne løsning god. Der er gode oversigtsforhold ved udkørsel fra centret til Voldgade og ved den skitserede forlægning af Voldgade vil hastigheden naturligt blive mindsket. Forslag 2 I dette forslag etableres parallelparkering langs fortov i vejarealet. Der udføres opstribning af parkeringsbåse, som afsluttes med plantekasser, hvori der plantes træer. Dette forslag kræver dispensation fra lokalplanens 5.2, hvor det er præciseret, at der skal anlægges min. 20 P-pladser og 5 gæsteparkeringspladser på egen grund. Forslaget koster kr., som kan afholdes indenfor byggebudgettet. Trafiksikkerhedsmæssigt er forslaget ikke godt, da oversigten ved ind- og udkørsel i parkeringsbåsene er minimal. Der er endvidere fire udkørsler til Voldgade i området, hvis oversigt forringes af parkerede biler. Endelig vil hastigheden fortsat være forholdsvis høj - især fra Ølbyvej og ned mod Holstebrovej kan det være et problem med cykler i høj fart. Forslag 3 I dette forslag anlægges parkeringspladserne på egen grund som oprindelig projekteret. Herudover etableres 2 chikaner med beplantning, i hver ende af det område som bruges til parkering, således at trafikken ledes udenom udkørselsområdet. Chikanerne virker som trafikdæmpende foranstaltninger. Trafiksikkerhedsmæssigt er forslaget en dårlig idé, da der ligesom ved forslag 2 er meget dårlige oversigtsforhold når man skal bakke ud på vejen igen. Dette parkeringsforslag kan ikke anbefales, da føreren af bilen slet ikke kan se kørende i Voldgade, før de er lige bag bilen. Forslaget giver til trods for 2 chikaner i hver ende af området ikke nogen væsentlig fartnedsættelse og især cyklister vil være udsatte. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 4

6 Kommunale Bygninger indstiller at der tages stilling til valg af forslag, herunder udvalgets tilladelse til disponering af offentlig vejareal. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 151) at forslag 1 udføres og finansieres dels over Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto 2008 og 2009 og dels indenfor projektets budget - således: Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto: 2008: kr. og 2009: kr., i alt kr. Indenfor projektets budget: kr. Økonomi De økonomiske konsekvenser ved de tre forslag kan kort opsummeres således: 1. Kommunal anlægsudgift på 1,1 mio. kr. finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget eller ved merbevilling 2. Kommunal anlægsudgift på 0,2 mio. kr. skønnes at kunne afholdes indenfor projektets budget 3. Er med i det vedtagne byggeprojekt Arbejdet skal udføres i og ikke planlagte udgifter vil påvirke anlægsrammen i negativ retning (sanktion ved merforbrug). Såfremt udvalget beslutter sig for model 1, skal sagen videre til behandling i Byrådet. Bilagsliste Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 151) at forslag 1 udføres og finansieres dels over Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto 2008 og 2009 og dels indenfor projektets budget - således: Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto: 2008: kr. og 2009: kr., i alt kr. Indenfor projektets budget: kr. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 5

7 I Udskiftning af naturgasfyr, Langhøjskolen (joa) Der er i budget 2008 afsat kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Langhøjskolens gasfyr havde i slutningen af 2007 adskillige driftsstop, og udskiftning blev derfor iværksat hurtigst mulig til udskiftning i vinterferien 2008, da der var risiko for total nedbrud. Fyret forsyner Langhøjskolen/sognegård og LanghøjHallen. Langhøjskolens nuværende gasfyr på 450 kw, udskiftes til 2 nye gaskedler á 100 kw, som ligeledes vil være i stand til at forsyne både Langhøjskolen og LanghøjHallen. Der har været undersøgt mulighed for evt. at etablere varmeanlæg både på Langhøjskolen og i LanghøjHallen. Omkostninger hertil ville ikke være væsentlig mindre for Struer Kommunes vedkommende, men en stor anlægsudgift for Langhøj Hallen på kr. Den valgte løsning stiller Langhøj Hallen frit for selv at etablere varmeanlæg. Driftsmæssigt har LanghøjHallen hidtil afregnet varme- og varmtvandsforbrug efter en fast pris. I forbindelse med etablering af ny gasfyr på skolen, opsættes ny fjernvarmemåler i LanghøjHallen samt ny rørføring. Pr. 1. januar 2009 afregnes efter forbrug, med samme prisniveau som fjernvarmeprisen fra Struer Forsyning, i forbrug, målerafgift og fast afgift. Struer Kommunes anlægsudgifter: Nye gaskedler Rørføring, måler, div. installationer Samlet udgift ekskl. moms kr kr kr. Beregnet besparelse foretaget af Naturgas Midt Nord er kr. på grund af usikkerheder i teoretiske besparelsesberegninger realiseres en afledt driftsbesparelse på kr. fra Kommunale Bygninger indstiller at der frigives til projektet, samt at der fra 2009 afregnes efter Struer Forsynings fjernvarmepriser, samt at der inddrages en årlig besparelse på kr. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 6

8 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 141) at der frigives til projektet, samt at der fra 2009 afregnes efter Struer Forsynings fjernvarmepriser, samt at der inddrages en årlig besparelse på kr. Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 153) at der frigives til projektet at der fra 2009 afregnes efter Struer Forsynings fjernvarmepriser at der inddrages en årlig besparelse på kr. Godkendt som indstillet P Serviceniveau, beredskabet Beredskabet udarbejdede i 2006 et nyt serviceniveau for beredskabet i Struer Kommune, samt for en 2 årig periode for tidligere Vinderup Kommune. Serviceniveauet trådte i kraft med indsættelse af ny brandkontrakt med Falck den 1. januar Planen har jf. Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2004 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, været sendt til høring ved Beredskabsstyrelsen, som havde følgende bemærkninger: Rapporten lever i al væsentlighed op til kravene i bekendtgørelsen, men styrelsen fandt dog, at det forebyggende område ikke var belyst tilstrækkelig. Beredskabsstyrelsens bemærkninger blev forelagt Beredskabskommissionen til orientering den 7. august 2007, og siden har beredskabet indarbejdet manglende beskrivelser og forbedringer i rapporten. Uddrag af bemærkninger/anbefalinger til planen Ifølge planen, søges der indgået aftaler med en række nabokommuner om samarbejde og assistance (yderområderne Lyngs og Sønder Hjerm). - Aftalerne er endnu ikke indgået, da de omkringliggende kommuner har været travlt beskæftiget med dimensionering af eget beredskab. Aftalerne skal godkendes af beredskabsstyrelsen. Styrelsen anbefaler at der i planen redegøres nærmere for kommunens forventede assistancebehov fra redningsberedskabets niveau 2 og 3 (de kommunale støttepunkter og de statslige beredskabscentre). - Beredskabet har valgt kun at nævne deres eksistens, da nærmeste center ligger i Herning og Thisted. Med en køretid på mellem min. vil det kun være ved meget store indsatser, at det kan svare sig at kalde på hjælp fra beredskabscentret. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 7

9 Styrelsen påpeger at der mangler et oplæg til serviceniveau for den forebyggende indsats. I den forbindelse skulle det have været overvejet hvordan forebyggelsesinitiativerne prioriteres. Beredskabet har nu beskrevet hvilke forebyggelsesopgaver der er ressourcer til, i prioriteret rækkefølge, og hvilke områder og opgaver der søges udført med et øget budget. Planen indeholder en status for personalegruppernes uddannelsesmæssige status. Styrelsen anbefaler, at der i forbindelse med det videre arbejde sker en bredere synliggørelse og konkretisering af sammenhæng mellem kompetencer og opgaver, samt hvilke kompetencer og uddannelsesbaggrund der er målsætningen for personalegruppen. Målsætningen foreslås udbygget med en oversigt over, hvordan der løbende sikres den bedst mulige målopfyldelse. Beredskabsstyrelsen anbefaler at der i planen medtages målsætninger for hvordan lokale og regionale øvelsesvirksomheder kan indgå som elementer i både udvikling, træning og afprøvning af planlægning, samarbejde og mandskab. Beredskabet har i forbindelse med ny brandkontrakt for , beskrevet hvordan mandskabet, i forbindelse med Vinderups overgang til Holstebro, skal opgraderes med yderligere øvelser. Øvelserne bliver indsatslederplanlagte, og tilpasses aktuelle behov. Beredskabsstyrelsen beskrev i sin udtalelse, at Struer Kommune ikke anvendte mødeplaner. Beredskabet har via Falck købt computersystem til ISL-bilen, så planer, tegninger og beskrivelser af virksomhederne kan findes af ISL. Beredskabet har samtidig, som et forsøg indført, at der på udvalgte meldinger køres med 2 indsatsledere. ISL-2 står således med en liste over muligheder for tilkald af mandskab, materiel og andet som ellers ville skulle beskrives i mødeplaner. Beredskabet har i sin tilrettede plan taget redningsopgaverne med. Opgaverne overtages af kommunen 1. juli Serviceniveauet for redningsopgaver er godkendt af Beredskabskommissionen den 5. maj 2008, og indarbejdet i brandkontrakten fra Jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, skal kommunalbestyrelsen godkende planen efter udtalelse af Beredskabsstyrelsen. Beredskabsafdelingen indstiller, at planen godkendes. Bilagsliste BRS-udtalelse til Struer Kommune 27 serviceniveau Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 154) at planen godkendes. Planen godkendt som indstillet. Grethe Hestbech kunne ikke godkende forslag til serviceniveau på beredskabsområdet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 8

10 G Beredskabskommission og beredskabschef (jj) I politisk møde mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommune - i oktober blev det besluttet, at model 1A fra Cowi-rapporten skulle forelægges Sammenlægningsudvalgene i de tre kommuner. Model 1A indeholdt en fælles beredskabschef og en fælles beredskabskommission. I Sammenlægningsudvalgene i de tre kommuner blev det i december 2006 besluttet, at der skulle udarbejdes oplæg til etablering af et beredskabssamarbejde som beskrevet i model 1A. Model 1A dannede grundlag for politisk møde i april 2007 mellem de tre kommuner. Det blev på mødet oplyst, at alle Byråd havde vedtaget model 1A. I politisk møde oktober 2007 blev det besluttet: Den oprindelige beslutning om fælles beredskabschef og fælles beredskabskommission fastholdes. Hvis omstændighederne senere viser, at dette ikke er hensigtsmæssigt, tages spørgsmålet op igen. Udbudet af beredskabet i de tre kommuner viser, at beredskabet i fremtiden ikke skal varetages af den samme leverandør i alle tre kommuner. Med én kommission og én beredskabschef vil det være ledelsesmæssigt vanskeligt med flere serviceniveauer. Vanskelighederne forøges, når opgaven ikke løses af samme leverandør i alle tre kommuner. Direktøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der skal ikke være én fælles beredskabschef og en fælles beredskabskommission for de tre kommuner. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler ( 3. juli 2008, sag nr. 142) Byrådet at der arbejdes videre med én fælles beredskabschef og én fælles beredskabskommission sammen med Holstebro og Lemvig Kommuner. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 155) at der arbejdes videre med én fælles beredskabschef og én fælles beredskabskommission sammen med Holstebro og Lemvig Kommuner. Byrådet er af den opfattelse, at de rationaler og besparelser, der fremgik af COWIrapporten burde udmøntes, men Byrådet tager til efterretning, at der ikke er interesse fra Holstebro og Lemvig kommuner til fælles beredskabskommission og beredskabschef. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 9

11 G Lukket punkt: Kontrakt P Lukket punkt: Projektudbud, Daginstitutioner (JOA) Resumé Byrådet har i sin helhedsplan på daginstitutionsområdet vedtaget udbygningsplaner for blandt andet vuggestuepladser. Kommunale Bygninger har udarbejdet udbudsmaterialer for samlet projekteringsudbud for daginstitutionerne Mariehønen i Asp, Lindegården i Hjerm og Fuglereden i Bremdal. Udbuddet omfatter projekteringsopgaven fra udarbejdelse af byggeprogram til hovedprojekt til udbud i offentlig licitation i fagentrepriser. Projektet omfatter tilbygninger i størrelsen m 2 til hver institution, som i sin helhed gør, at institutionerne vil være dimensioneret til ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn, samt personalefaciliteter, alt i henhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets vedtagne standarder. De tre institutioner projekteres i èn arbejdsgang, hvor der arbejder én byggestyregruppe i programfasen, herefter etableres byggestyregruppe i hver institution. Der vil i projekteringen blive stillet krav om udbud på vedligeholdelse af specifikke installationer over en 5-8 årig periode. Der indbydes 5 rådgivende arkitektfirmaer til at byde på opgaven. Tidsrammen for projekteringen går til udgangen af 2008 med licitation for byggeentrepriserne i januar, byggestart i marts, og ibrugtagning af nye tilbygninger november 2009, ombygningsdelen i marts/april Opgaven udbydes efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Til opgaven vurderer Kommunale Bygninger, at der skal frigives kr. ekskl. moms. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (16. juni 2008, pkt. 93) sagen med anbefaling. Kommunale Bygninger indstiller at der frigives kr. til udarbejdelse af byggeprogram og hovedprojekt, som udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 10

12 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften kan finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, anlæg. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilagsliste Udbudsbrev Rådgivningsaftale Tidsplan Tilbudsliste Omfang af udbud Byggestyringsgruppe Tildelingskriterier Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 160) at der frigives kr. til udarbejdelse af byggeprogram og hovedprojekt, som udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser. Godkendt som indstillet Ø Lukket punkt: Udskiftning af administrative PC'er via miniudbud Struer Kommune skiftede til nuværende computere i september 2004, hvilket vil sige at de ældste er ca. fire år gamle i dag. I den mellemliggende tid er der sket meget. Kravene til den kommunale organisation er ændret markant, dels som følge af kommunalreformen og dels som følge af den almindelige udvikling. IT-afdelingen har tilstræbt at følge denne udvikling, og har i den sidste måned gennemført et miniudbud under SKI med det formål at udskifte de administrative PC'er til bærbare. Der er flere argumenter for valget af bærbare PC'er; Fleksibilitet, mobilitet, "grøn IT" og økonomi. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 11

13 Fleksibilitet og mobilitet skal dels ses som en understøttelse af organisationens tilstræbelser for at positionere sig som en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder vil kunne flytte sig efter opgaverne, frem for en statisk placering, som ikke altid er optimal i forhold til opgaveløsningen. Og dels som en mulighed for at fastholde medarbejderes mulighed for tilknytning til arbejdspladsen i forbindelse med delvis sygemelding og lignende situationer, samt en mulighed for at etablere mere fleksible og økonomiske løsninger på hjemmearbejdspladser/merarbejdspladser for ledere og politikere. "Grøn IT" - bærbare PC'er er mindre belastende for miljøet end traditionelle stationære PC'er. De bruger mindre energi, giver mindre affald når de skrottes og kræver færre ressourcer at producere. Økonomien i forbindelse med ene bærbare PC'er er også bedre. Tidligere har der været en del stationære og en del bærbare PC'er, ved at skifte til ene bærbare når vi op på en volumen, som giver en bedre pris. Udskiftningen af PC'er vil følge princippet én mand, én PC. Det vil så også medføre en besparelse i forhold til i dag, hvor der typisk stilles en PC til rådighed på kontoret og en PC til merarbejdspladsen for ledere m.fl., der vil ligeledes ikke være PC'er i mødelokaler fremover, der vil være en docking station, hvor medarbejderne kan bruge deres egen arbejdsplads. IT-afdelingen har udvalgt 2 af de tilbudte modeller som i den kommende tid vil blive testet og gennemgået for en endelig udvælgelse. Begge modeller er helt nye modeller fra to af de førende på PC-markedet, Dell og Lenovo (tidligere IBM). Der er i udbuddet lagt vægt på at det skal være såvel funktionelle maskiner, som maskiner med en lang levetid. Der er givet tilbud på PC'er med 4 års garanti, 3 års forsikring mod hændelige uheld og ikke mindst maskiner, hvor vi kan sikre data lokalt på maskinen i forbindelse med tyveri. Der er eksplicit bedt om at det skal være modeller, hvor der er en krypteringsfunktionalitet, som kan sikre alle data på maskinen. I forbindelse med udskiftningen af de administrative arbejdspladser er det aftalt med skolerne, at de får ca. 600 af de gamle maskiner, og at de øvrige institutioner tilbydes en maskine til brug for ikke administrativt personale eller klienter. Udover udgifterne til PC'er forventes det, at der skal bruges ca kr. til sikkerhedsløsninger på netværket, hvilket giver en forventet endelig udgift på 4,3 mill. kr. til PC'er og kr. til netværk, i alt 4,5 mill. kr. finansieret over 3 år. Finansieringen af udskiftningen forventes at ske med midler, der er afsat budgetmæssigt til leasing. Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkender at ovennævnte model følges at det finansieres med en leasingaftale på 4,5 mill. kr. over 3 år. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de nye PC-ere, som skønnes at koste kr., kan leases over tre år med en årlig ydelse på kr. Udgiften hertil kan rummes indenfor IT-afdelingens budget til leasing af udstyr mv. Supplerende kan oplyses, at ITudstyr, jf. Velfærdsministeriets bestemmelser, skal afskrives over tre år. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 12

14 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 161) at ovennævnte model følges at det finansieres med en leasingaftale på 4,5 mill. kr. over 3 år. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 13

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 243 Lejeaftale vedr. parkeringsplads tilhørende Søndergade 24 (anp)

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Møde 4. september 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 4. september 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 4. september 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst 171 Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 11.15 Pkt. Tekst Side 188 Ændring af regnskabspraksis vedrørende

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere