Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen, Jesper Nielsen Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 92 Venø Færgefart, nye færger og færgelejer (sks) 1 93 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23, boliger ved Bakke Allé - Rosenbjerg (jlh) 1 94 Parkeringsbekendtgørelse (ll) 3 95 Parkering og vejforløb i Voldgade (fa) 4 96 Udskiftning af naturgasfyr, Langhøjskolen (joa) 6 97 Serviceniveau, beredskabet 7 98 Beredskabskommission og beredskabschef (jj) 9 99 Lukket punkt: Kontrakt Lukket punkt: Projektudbud, Daginstitutioner (JOA) Lukket punkt: Udskiftning af administrative PC'er via miniudbud 11

2 S Venø Færgefart, nye færger og færgelejer (sks) I forbindelse med udarbejdelse af budget 2008 blev der afsat kr. på anlægsbudgettet til udarbejdelse af projekt (spec) for nye færger og færgelejer. Projektet for færger og færgelejer vil være så detaljeret, at det kan indgå som en del af licitationsmaterialet. Endvidere vil projektmaterialet kunne tilkendegive eventuelle problemstillinger og en mere konkret prisfastsættelse. Det anmodes om at projektering kan igangsættes samt om frigivelse af kr. Direktøren indstiller at der frigives kr. til projektering af nye færger og færgelejer. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 154) at der frigives kr. til projektering af nye færger og færgelejer. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 147) at der frigives kr. til projektering af nye færger og færgelejer. Godkendt som indstillet P Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23, boliger ved Bakke Allé - Rosenbjerg (jlh) Forslag til lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 for boliger ved Bakke Allé - Rosenbjerg har været sendt i offentlig høring. Med lokalplanen planlægges for udstykning af tre byggegrunde til åben-lav bebyggelse. Den resterende del af lokalplanområdet udlægges til grønt område, da arealet ligger i en afstand af mindre end 80 meter fra en højspændingsledning. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af tre parcelhusgrunde, der får vejadgang fra Bakke Allé. Bakke Allé skal ved byggemodningen forlænges med ca. 30 meter for at give den bedst mulige vejadgang og byggemulighed på den nordligste grund og for at give vejadgang til Rødevej 4, der ligger vest for lokalplanområdet. Forlængelse af Bakke Allé og flytning af vejadgang til Rødevej 4 vil ske i forbindelse med byggemodning af de tre grunde. Udgifterne hertil vil indgå i budgettet for byggemodning. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 1

3 I løbet af høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. To af høringssvarene er fra beboerne Rosenbjerg 2, 4, 6, 8 10 og 12 og det tredje er fra Holstebro Museum. Høringssvarene er vedlagt. Vedlagte notat indeholder en kort gengivelse af høringssvarene, med Planafdelingens kommentarer hertil og anbefaling til ændring. Ud over de anbefalede ændringer foretages mindre redaktionelle ændringer. Ændringer indføjes i lokalplanen efter Byrådets endelige vedtagelse og før offentliggørelse af den endelige vedtagede lokalplan. I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har beslutningen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen været sendt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Der er ikke indkommet indsigelser til denne beslutning. Planafdelingen indstiller at lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 143) at lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer. Bilagsliste Brev fra Holstebro Museum med indsigelse til lokalplan 300 Brev fra ejerne Rosenbjerg 2, 4, 6, 8, 10 og 12 vedr. bemærkninger til lokalplan nr. 300 for et område ved Bakke Allé og Rosenbjerg i Humlum Bemærkninger fra beboere på Rosenbjerg vedrørende forslag til lokalplan nr. 300 Lp kommentering af høringssvar - TMU Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 149) at lokalplan nr. 300 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endelig med de foreslåede ændringer. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 2

4 P Parkeringsbekendtgørelse (ll) Forslaget til parkeringsbekendtgørelse for Struer Kommune har været i tre ugers høring ved relevante parter og der er indkommet to indsigelser/kommentarer. De indkomne kommentarer er gennemgået med forvaltningens kommentarer og anbefalinger i vedlagte notat. Parkeringsbekendtgørelsen er udarbejdet for at skabe klarhed over de regler, der gælder for parkering i Struer Kommune. Den fastsætter nogle krav til parkering på veje og parkeringspladser eksempelvis i forhold til parkering af forskellige køretøjer og henstilling af containere. Endvidere fastsættes der generelle retningslinier i forhold til hvor og hvornår man må parkere. Det er vigtigt at understrege, at færdselslovens almindelige bestemmelser for parkering og standsning gælder uanset bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herunder også påbud om benyttelse af parkeringsskive på de parkeringspladser, der kræver det. Teknisk Drift og Anlæg indstiller at parkeringsbekendtgørelsen sendes til endelig vedtagelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet og efterfølgende til godkendelse hos Politimesteren i Holstebro. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 148) at parkeringsbekendtgørelsen sendes til endelig vedtagelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet og efterfølgende til godkendelse hos Politimesteren i Holstebro Bilagsliste Frugthavens Grundejerforening sender bemærkning til høring vedr. parkeringsbekendtgørelsen Jegindø Borgerforening sender indlæg vedrørende parkeringsbekendtgørelse i høring indsigelser parkeringsbkg Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 150) at parkeringsbekendtgørelsen vedtages og efterfølgende sendes til godkendelse hos politidirektøren i Holstebro. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 3

5 P Parkering og vejforløb i Voldgade (fa) Resumé Parkering til de 40 alm. plejeboliger i Voldgade er projekteret med direkte udkørsel til Voldgade ud over gangsti direkte ud på kørebanen. Ud fra projektets beskaffenhed fremkom forslag om lukning af Voldgade ved boligerne med tilkørsel fra begge sider. Efter en offentlig høring fravalgtes denne model, og der skulle søges en løsning blandt andet i samarbejde med Struer Boligselskab. Der er efterfølgende udarbejdet ét forslag i samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Boligselskab. Da dette forslag ikke kan rummes indenfor den økonomiske byggeramme har Kommunale Bygninger fået udarbejdet yderligere 2 forslag. Forslag 1 udarbejdet i samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Boligselskab Der udføres en forlægning af vejforløbet ind på græsarealet foran Vestcenter Kilen. Dette giver plads til en egentlig parkeringsplads foran de 40 boliger med indkørsel fra Voldgade. Parkeringsarealet overføres i den forbindelse til matriklen. Dette forslag koster kr. som skal udredes af udvalget. Trafiksikkerhedsmæssigt er denne løsning god. Der er gode oversigtsforhold ved udkørsel fra centret til Voldgade og ved den skitserede forlægning af Voldgade vil hastigheden naturligt blive mindsket. Forslag 2 I dette forslag etableres parallelparkering langs fortov i vejarealet. Der udføres opstribning af parkeringsbåse, som afsluttes med plantekasser, hvori der plantes træer. Dette forslag kræver dispensation fra lokalplanens 5.2, hvor det er præciseret, at der skal anlægges min. 20 P-pladser og 5 gæsteparkeringspladser på egen grund. Forslaget koster kr., som kan afholdes indenfor byggebudgettet. Trafiksikkerhedsmæssigt er forslaget ikke godt, da oversigten ved ind- og udkørsel i parkeringsbåsene er minimal. Der er endvidere fire udkørsler til Voldgade i området, hvis oversigt forringes af parkerede biler. Endelig vil hastigheden fortsat være forholdsvis høj - især fra Ølbyvej og ned mod Holstebrovej kan det være et problem med cykler i høj fart. Forslag 3 I dette forslag anlægges parkeringspladserne på egen grund som oprindelig projekteret. Herudover etableres 2 chikaner med beplantning, i hver ende af det område som bruges til parkering, således at trafikken ledes udenom udkørselsområdet. Chikanerne virker som trafikdæmpende foranstaltninger. Trafiksikkerhedsmæssigt er forslaget en dårlig idé, da der ligesom ved forslag 2 er meget dårlige oversigtsforhold når man skal bakke ud på vejen igen. Dette parkeringsforslag kan ikke anbefales, da føreren af bilen slet ikke kan se kørende i Voldgade, før de er lige bag bilen. Forslaget giver til trods for 2 chikaner i hver ende af området ikke nogen væsentlig fartnedsættelse og især cyklister vil være udsatte. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 4

6 Kommunale Bygninger indstiller at der tages stilling til valg af forslag, herunder udvalgets tilladelse til disponering af offentlig vejareal. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 151) at forslag 1 udføres og finansieres dels over Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto 2008 og 2009 og dels indenfor projektets budget - således: Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto: 2008: kr. og 2009: kr., i alt kr. Indenfor projektets budget: kr. Økonomi De økonomiske konsekvenser ved de tre forslag kan kort opsummeres således: 1. Kommunal anlægsudgift på 1,1 mio. kr. finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget eller ved merbevilling 2. Kommunal anlægsudgift på 0,2 mio. kr. skønnes at kunne afholdes indenfor projektets budget 3. Er med i det vedtagne byggeprojekt Arbejdet skal udføres i og ikke planlagte udgifter vil påvirke anlægsrammen i negativ retning (sanktion ved merforbrug). Såfremt udvalget beslutter sig for model 1, skal sagen videre til behandling i Byrådet. Bilagsliste Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 151) at forslag 1 udføres og finansieres dels over Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto 2008 og 2009 og dels indenfor projektets budget - således: Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto: 2008: kr. og 2009: kr., i alt kr. Indenfor projektets budget: kr. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 5

7 I Udskiftning af naturgasfyr, Langhøjskolen (joa) Der er i budget 2008 afsat kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Langhøjskolens gasfyr havde i slutningen af 2007 adskillige driftsstop, og udskiftning blev derfor iværksat hurtigst mulig til udskiftning i vinterferien 2008, da der var risiko for total nedbrud. Fyret forsyner Langhøjskolen/sognegård og LanghøjHallen. Langhøjskolens nuværende gasfyr på 450 kw, udskiftes til 2 nye gaskedler á 100 kw, som ligeledes vil være i stand til at forsyne både Langhøjskolen og LanghøjHallen. Der har været undersøgt mulighed for evt. at etablere varmeanlæg både på Langhøjskolen og i LanghøjHallen. Omkostninger hertil ville ikke være væsentlig mindre for Struer Kommunes vedkommende, men en stor anlægsudgift for Langhøj Hallen på kr. Den valgte løsning stiller Langhøj Hallen frit for selv at etablere varmeanlæg. Driftsmæssigt har LanghøjHallen hidtil afregnet varme- og varmtvandsforbrug efter en fast pris. I forbindelse med etablering af ny gasfyr på skolen, opsættes ny fjernvarmemåler i LanghøjHallen samt ny rørføring. Pr. 1. januar 2009 afregnes efter forbrug, med samme prisniveau som fjernvarmeprisen fra Struer Forsyning, i forbrug, målerafgift og fast afgift. Struer Kommunes anlægsudgifter: Nye gaskedler Rørføring, måler, div. installationer Samlet udgift ekskl. moms kr kr kr. Beregnet besparelse foretaget af Naturgas Midt Nord er kr. på grund af usikkerheder i teoretiske besparelsesberegninger realiseres en afledt driftsbesparelse på kr. fra Kommunale Bygninger indstiller at der frigives til projektet, samt at der fra 2009 afregnes efter Struer Forsynings fjernvarmepriser, samt at der inddrages en årlig besparelse på kr. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 6

8 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. juli 2008, sag nr. 141) at der frigives til projektet, samt at der fra 2009 afregnes efter Struer Forsynings fjernvarmepriser, samt at der inddrages en årlig besparelse på kr. Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 153) at der frigives til projektet at der fra 2009 afregnes efter Struer Forsynings fjernvarmepriser at der inddrages en årlig besparelse på kr. Godkendt som indstillet P Serviceniveau, beredskabet Beredskabet udarbejdede i 2006 et nyt serviceniveau for beredskabet i Struer Kommune, samt for en 2 årig periode for tidligere Vinderup Kommune. Serviceniveauet trådte i kraft med indsættelse af ny brandkontrakt med Falck den 1. januar Planen har jf. Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2004 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, været sendt til høring ved Beredskabsstyrelsen, som havde følgende bemærkninger: Rapporten lever i al væsentlighed op til kravene i bekendtgørelsen, men styrelsen fandt dog, at det forebyggende område ikke var belyst tilstrækkelig. Beredskabsstyrelsens bemærkninger blev forelagt Beredskabskommissionen til orientering den 7. august 2007, og siden har beredskabet indarbejdet manglende beskrivelser og forbedringer i rapporten. Uddrag af bemærkninger/anbefalinger til planen Ifølge planen, søges der indgået aftaler med en række nabokommuner om samarbejde og assistance (yderområderne Lyngs og Sønder Hjerm). - Aftalerne er endnu ikke indgået, da de omkringliggende kommuner har været travlt beskæftiget med dimensionering af eget beredskab. Aftalerne skal godkendes af beredskabsstyrelsen. Styrelsen anbefaler at der i planen redegøres nærmere for kommunens forventede assistancebehov fra redningsberedskabets niveau 2 og 3 (de kommunale støttepunkter og de statslige beredskabscentre). - Beredskabet har valgt kun at nævne deres eksistens, da nærmeste center ligger i Herning og Thisted. Med en køretid på mellem min. vil det kun være ved meget store indsatser, at det kan svare sig at kalde på hjælp fra beredskabscentret. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 7

9 Styrelsen påpeger at der mangler et oplæg til serviceniveau for den forebyggende indsats. I den forbindelse skulle det have været overvejet hvordan forebyggelsesinitiativerne prioriteres. Beredskabet har nu beskrevet hvilke forebyggelsesopgaver der er ressourcer til, i prioriteret rækkefølge, og hvilke områder og opgaver der søges udført med et øget budget. Planen indeholder en status for personalegruppernes uddannelsesmæssige status. Styrelsen anbefaler, at der i forbindelse med det videre arbejde sker en bredere synliggørelse og konkretisering af sammenhæng mellem kompetencer og opgaver, samt hvilke kompetencer og uddannelsesbaggrund der er målsætningen for personalegruppen. Målsætningen foreslås udbygget med en oversigt over, hvordan der løbende sikres den bedst mulige målopfyldelse. Beredskabsstyrelsen anbefaler at der i planen medtages målsætninger for hvordan lokale og regionale øvelsesvirksomheder kan indgå som elementer i både udvikling, træning og afprøvning af planlægning, samarbejde og mandskab. Beredskabet har i forbindelse med ny brandkontrakt for , beskrevet hvordan mandskabet, i forbindelse med Vinderups overgang til Holstebro, skal opgraderes med yderligere øvelser. Øvelserne bliver indsatslederplanlagte, og tilpasses aktuelle behov. Beredskabsstyrelsen beskrev i sin udtalelse, at Struer Kommune ikke anvendte mødeplaner. Beredskabet har via Falck købt computersystem til ISL-bilen, så planer, tegninger og beskrivelser af virksomhederne kan findes af ISL. Beredskabet har samtidig, som et forsøg indført, at der på udvalgte meldinger køres med 2 indsatsledere. ISL-2 står således med en liste over muligheder for tilkald af mandskab, materiel og andet som ellers ville skulle beskrives i mødeplaner. Beredskabet har i sin tilrettede plan taget redningsopgaverne med. Opgaverne overtages af kommunen 1. juli Serviceniveauet for redningsopgaver er godkendt af Beredskabskommissionen den 5. maj 2008, og indarbejdet i brandkontrakten fra Jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, skal kommunalbestyrelsen godkende planen efter udtalelse af Beredskabsstyrelsen. Beredskabsafdelingen indstiller, at planen godkendes. Bilagsliste BRS-udtalelse til Struer Kommune 27 serviceniveau Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 154) at planen godkendes. Planen godkendt som indstillet. Grethe Hestbech kunne ikke godkende forslag til serviceniveau på beredskabsområdet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 8

10 G Beredskabskommission og beredskabschef (jj) I politisk møde mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommune - i oktober blev det besluttet, at model 1A fra Cowi-rapporten skulle forelægges Sammenlægningsudvalgene i de tre kommuner. Model 1A indeholdt en fælles beredskabschef og en fælles beredskabskommission. I Sammenlægningsudvalgene i de tre kommuner blev det i december 2006 besluttet, at der skulle udarbejdes oplæg til etablering af et beredskabssamarbejde som beskrevet i model 1A. Model 1A dannede grundlag for politisk møde i april 2007 mellem de tre kommuner. Det blev på mødet oplyst, at alle Byråd havde vedtaget model 1A. I politisk møde oktober 2007 blev det besluttet: Den oprindelige beslutning om fælles beredskabschef og fælles beredskabskommission fastholdes. Hvis omstændighederne senere viser, at dette ikke er hensigtsmæssigt, tages spørgsmålet op igen. Udbudet af beredskabet i de tre kommuner viser, at beredskabet i fremtiden ikke skal varetages af den samme leverandør i alle tre kommuner. Med én kommission og én beredskabschef vil det være ledelsesmæssigt vanskeligt med flere serviceniveauer. Vanskelighederne forøges, når opgaven ikke løses af samme leverandør i alle tre kommuner. Direktøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der skal ikke være én fælles beredskabschef og en fælles beredskabskommission for de tre kommuner. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler ( 3. juli 2008, sag nr. 142) Byrådet at der arbejdes videre med én fælles beredskabschef og én fælles beredskabskommission sammen med Holstebro og Lemvig Kommuner. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 155) at der arbejdes videre med én fælles beredskabschef og én fælles beredskabskommission sammen med Holstebro og Lemvig Kommuner. Byrådet er af den opfattelse, at de rationaler og besparelser, der fremgik af COWIrapporten burde udmøntes, men Byrådet tager til efterretning, at der ikke er interesse fra Holstebro og Lemvig kommuner til fælles beredskabskommission og beredskabschef. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 9

11 G Lukket punkt: Kontrakt P Lukket punkt: Projektudbud, Daginstitutioner (JOA) Resumé Byrådet har i sin helhedsplan på daginstitutionsområdet vedtaget udbygningsplaner for blandt andet vuggestuepladser. Kommunale Bygninger har udarbejdet udbudsmaterialer for samlet projekteringsudbud for daginstitutionerne Mariehønen i Asp, Lindegården i Hjerm og Fuglereden i Bremdal. Udbuddet omfatter projekteringsopgaven fra udarbejdelse af byggeprogram til hovedprojekt til udbud i offentlig licitation i fagentrepriser. Projektet omfatter tilbygninger i størrelsen m 2 til hver institution, som i sin helhed gør, at institutionerne vil være dimensioneret til ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn, samt personalefaciliteter, alt i henhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets vedtagne standarder. De tre institutioner projekteres i èn arbejdsgang, hvor der arbejder én byggestyregruppe i programfasen, herefter etableres byggestyregruppe i hver institution. Der vil i projekteringen blive stillet krav om udbud på vedligeholdelse af specifikke installationer over en 5-8 årig periode. Der indbydes 5 rådgivende arkitektfirmaer til at byde på opgaven. Tidsrammen for projekteringen går til udgangen af 2008 med licitation for byggeentrepriserne i januar, byggestart i marts, og ibrugtagning af nye tilbygninger november 2009, ombygningsdelen i marts/april Opgaven udbydes efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Til opgaven vurderer Kommunale Bygninger, at der skal frigives kr. ekskl. moms. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (16. juni 2008, pkt. 93) sagen med anbefaling. Kommunale Bygninger indstiller at der frigives kr. til udarbejdelse af byggeprogram og hovedprojekt, som udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 10

12 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften kan finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, anlæg. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilagsliste Udbudsbrev Rådgivningsaftale Tidsplan Tilbudsliste Omfang af udbud Byggestyringsgruppe Tildelingskriterier Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 160) at der frigives kr. til udarbejdelse af byggeprogram og hovedprojekt, som udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser. Godkendt som indstillet Ø Lukket punkt: Udskiftning af administrative PC'er via miniudbud Struer Kommune skiftede til nuværende computere i september 2004, hvilket vil sige at de ældste er ca. fire år gamle i dag. I den mellemliggende tid er der sket meget. Kravene til den kommunale organisation er ændret markant, dels som følge af kommunalreformen og dels som følge af den almindelige udvikling. IT-afdelingen har tilstræbt at følge denne udvikling, og har i den sidste måned gennemført et miniudbud under SKI med det formål at udskifte de administrative PC'er til bærbare. Der er flere argumenter for valget af bærbare PC'er; Fleksibilitet, mobilitet, "grøn IT" og økonomi. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 11

13 Fleksibilitet og mobilitet skal dels ses som en understøttelse af organisationens tilstræbelser for at positionere sig som en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder vil kunne flytte sig efter opgaverne, frem for en statisk placering, som ikke altid er optimal i forhold til opgaveløsningen. Og dels som en mulighed for at fastholde medarbejderes mulighed for tilknytning til arbejdspladsen i forbindelse med delvis sygemelding og lignende situationer, samt en mulighed for at etablere mere fleksible og økonomiske løsninger på hjemmearbejdspladser/merarbejdspladser for ledere og politikere. "Grøn IT" - bærbare PC'er er mindre belastende for miljøet end traditionelle stationære PC'er. De bruger mindre energi, giver mindre affald når de skrottes og kræver færre ressourcer at producere. Økonomien i forbindelse med ene bærbare PC'er er også bedre. Tidligere har der været en del stationære og en del bærbare PC'er, ved at skifte til ene bærbare når vi op på en volumen, som giver en bedre pris. Udskiftningen af PC'er vil følge princippet én mand, én PC. Det vil så også medføre en besparelse i forhold til i dag, hvor der typisk stilles en PC til rådighed på kontoret og en PC til merarbejdspladsen for ledere m.fl., der vil ligeledes ikke være PC'er i mødelokaler fremover, der vil være en docking station, hvor medarbejderne kan bruge deres egen arbejdsplads. IT-afdelingen har udvalgt 2 af de tilbudte modeller som i den kommende tid vil blive testet og gennemgået for en endelig udvælgelse. Begge modeller er helt nye modeller fra to af de førende på PC-markedet, Dell og Lenovo (tidligere IBM). Der er i udbuddet lagt vægt på at det skal være såvel funktionelle maskiner, som maskiner med en lang levetid. Der er givet tilbud på PC'er med 4 års garanti, 3 års forsikring mod hændelige uheld og ikke mindst maskiner, hvor vi kan sikre data lokalt på maskinen i forbindelse med tyveri. Der er eksplicit bedt om at det skal være modeller, hvor der er en krypteringsfunktionalitet, som kan sikre alle data på maskinen. I forbindelse med udskiftningen af de administrative arbejdspladser er det aftalt med skolerne, at de får ca. 600 af de gamle maskiner, og at de øvrige institutioner tilbydes en maskine til brug for ikke administrativt personale eller klienter. Udover udgifterne til PC'er forventes det, at der skal bruges ca kr. til sikkerhedsløsninger på netværket, hvilket giver en forventet endelig udgift på 4,3 mill. kr. til PC'er og kr. til netværk, i alt 4,5 mill. kr. finansieret over 3 år. Finansieringen af udskiftningen forventes at ske med midler, der er afsat budgetmæssigt til leasing. Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkender at ovennævnte model følges at det finansieres med en leasingaftale på 4,5 mill. kr. over 3 år. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de nye PC-ere, som skønnes at koste kr., kan leases over tre år med en årlig ydelse på kr. Udgiften hertil kan rummes indenfor IT-afdelingens budget til leasing af udstyr mv. Supplerende kan oplyses, at ITudstyr, jf. Velfærdsministeriets bestemmelser, skal afskrives over tre år. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 12

14 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (12. august 2008, sag nr. 161) at ovennævnte model følges at det finansieres med en leasingaftale på 4,5 mill. kr. over 3 år. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 19. august 2008 Side 13

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 243 Lejeaftale vedr. parkeringsplads tilhørende Søndergade 24 (anp)

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: John Christoffersen, Orla Bjørkmann Pedersen indkaldt som suppleant. Caroline Kjelsmark deltog i pkt. 229 i stedet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Møde 1. april 2008 kl. 19:00 i Langhøj Sognegård

Møde 1. april 2008 kl. 19:00 i Langhøj Sognegård Struer Byråd Referat Møde 1. april 2008 kl. 19:00 i Langhøj Sognegård Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 20.00 Pkt. Tekst Side 34 Underskriftsbemyndigelse 1 35 Forslag til lokalplan nr. 300 med tilhørende

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 03. november 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Kursuscenteret Smålandshavet 4736 Karrebæksminde Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 8. august 2016, kl. 15:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 15:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget 9. december 2015

Økonomiudvalget 9. december 2015 378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 REFERAT Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 i mødelokale Lunden Halsnæs Rådhus Rådhuspladsen 1 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Forslag til Lokalplan LK

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 13.00 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 143 kl. 13.20 - Britta Rasmussen vedr. punkt

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere