Høringssvar - Socialudvalgets område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar - Socialudvalgets område"

Transkript

1 Socialudvalg

2 Høringssvar - Socialudvalgets område Nr. Afsender 2 Tove Schou Pedersen, formand bestyrelsen Klub 85 7 Ansatte beskyttet beskæftigelse, CBR 11 Bestyrelsen Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Varmestue 12 Klub 85, Personalet 41 Perron 4 45 Personale MED Social og arbejdsmarkedssekretariat 48 Bostedet Høvejen Tronholm, MED 55 Samarbejdsrådet/brugerne Nyholm 68 Personalet Alkoholbehandlingen og misbrugscentret 70 TR Metal, FOA og 3 F vedr. cbr 85 CBR, MED 86 Brugerrådet Beskyttet beskæftigede CBR 87 Sektor MED Social, personalet 88 Sektor MED Social 92 Område MED social og Arbejdsmarked 93 Ruth Sloth Petersen, leder af Den Blå Paraply 97 KFUM s sociale Arbejde, Lars Rahbek 104 Klubrådet Klub Børnecenter Randers, MED 125 Specialbistand, personale MED 128 Hjemmevejlederteamet, MED 129 Center for Stofmisbrugsbehandling, MED 130 Nyholm, MED 133 Handicaprådet vedr. det sociale område 135 Sektor MED Handicap 141 Det fælles brugerråd for de sociale institutioner 142 Hjørnestenen, ledelse og personale 143 Lærene på FOF s Kunstskole BIFROST 145 Den selvejende institution Ladegården, bestyrelsen 226 Beboere bofællesskab, Spentrup 250 HK og DS

3 Oversigt over høringssvar som vedrører socialudvalgets område Nr. Spareforslag høringsnummer Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte børn. Forældrebetaling Tilbud til voksne med særlige behov 4201 Handicapområdet. Genopretningsplan 48, 115, 135 Handicapområdet. 5 % reduktion på det takstfinansierede 4202 område 2,12, 48, 55, 104, 125, 128, 130, 4203 Klub 85. Tilbuddet nedlægges 133, 135, 143, Bostøtte. Omlægning til Mentor-ordning Botilbud. Nedlæggelse af tilbud på handicapområdet 48, 125,133 Øvrige sociale formål 4301 Socialområdet. 5% reduktion på det takstfinansierede område Perron 4. Lukning af Værestedet 3,11, 41, 63, 84, 141, 142, 145, Beskyttet beskæftigelse. Tilbud på CBR flyttes til Nyholm 7, 70,85, 86, 130, Beskyttet beskæftigelse. Lønnen på CBR reduceres til Nyholm-niveau, alternativt forslag, ikke medtalt i sammentællingen 7, 70, 85, 86, 133 CBR. Omdannes til selvejende institution og konkurrenceudsættes 85, 88, Sammenlægning af misbrugscentret og alkoholrådgivningen 68, Den Blå Paraply. Kommunalt tilskud ophører 63, 84, 93, 97, 141, 142, Kørsel 117. Individuel konkret vurdering

4 Til Randers byråd Høringssvar til spareforslag 4203: Nedlæggelse af Klub 85 Alene er vi svage men sammen er vi stærke Indledningsvis skal bestyrelsen for den selvejende institution Klub 85 gøre opmærksom på, at den stiller sig uforstående overfor den foretagne beregning af udgiften til Klub 85. De reelle fakta er, at der i Randers Kommune er 220 udviklingshæmmede over 18 år, som er potentielle brugere og som frit kan gøre brug af det meget eftertragtede klubtilbud, hvilket bevirker, at prisfastsættelsen pr. enkeltbruger fra forvaltningens side er direkte forkert. Den korrekte prisfastsættelse vil derfor være: 2,5 mio. kr./220 brugere. Bestyrelsen må desuden på det kraftigste advare mod konsekvenserne af lukningen, idet det for de berørte borgere vil have vidtrækkende betydning, hvis tilbuddet forsvinder: Det er af stor vigtighed at have et sted, hvor man bare er menneske, ikke mindst i forhold til selvværd og selvforståelse, og brugerne af Klub 85 giver ofte udtryk for, at de er glade for at have et netværkstilbud, som er helt uafhængig af det personale, som de møder i deres bo- og/eller arbejdsliv. Vi kan frygte, at den positive udvikling, som denne gruppe er i, nedjusteres, specielt fordi socialiseringen med andre end dem, man har bo- eller arbejdsfællesskab med, forsvinder. En del af brugerne (specielt den yngre del af klubmedlemmerne) vil muligvis havne på gaden, hvor de meget let kan blive udnyttet af stærkere personer (kriminalitet, alkoholmisbrug og/eller narkotika). Andre brugere vil uden tvivl vælge at blive hjemme, hvis klubtilbuddet nedlægges - med øget isolation til følge. Bestyrelsen skal til slut advare imod, at man alternativt nednormerer Klub 85 til et værested, med kun en enkelt ansat i åbningstiden. En del af Klub 85s brugere er udadrettede og giver en del uro og nervøsitet blandt de øvrige brugere. Der er derfor tidspunkter, hvor der er brug for massiv støtte, hvilket ikke kan tilgodeses med kun en enkelt ansat. På vegne af bestyrelsen i Klub 85 Tove Schou Pedersen formand

5

6

7

8

9

10 Til Randers Byråd Høringssvar til spareforslag 4203: Nedlæggelse af klub 85. Randers, den 7. september, 2010 Personalet i klub 85 ønsker i det følgende at redegøre for det, der vil gå tabt ved en nedlæggelse af klub 85. Ved nedlæggelse forsvinder det sted, der samler alle borgerne fra denne gruppe på tværs af bosted, arbejdssted, aleneboende, ikke arbejdende, ung eller gammel. Klubben er et sted, der skal være og også opleves af medlemmerne som et fristed. Her er ingen journaler på hver enkelt, her laves der ikke handleplaner, her skal man blot opføre sig ordentligt i forhold til de øvrige medlemmer og personaler. Det er her, man danner venskaber og bliver kærester og får sig et netværk, der holder også uden for klubtiden. En mulighed ikke mindst tilflyttere har brug for. I klubben lærer man at tage hensyn til andre, her læres om demokratiske beslutninger og om at indrette sig efter dem, selvom man selv mener noget andet. Her løses problemer, inden de vokser sig for store. Her vejledes også dem, der ikke har støtte i hjemmet. Her læres om hygiejne (vi er jo mange sammen), ind i mellem gribes shampoo og saks, her kommer man også, hvis ferierne forekommer lidt lange. Vi tror også, vi kan sige, at det ofte er på klubdagene, personalet i bofællesskaberne har fridag. Vi vil gerne medvirke, som alle andre, til de nødvendige besparelser. En reduktion af klubben til et værested med meget lidt personale tror vi ikke vil blive et mødested for gruppen og slet ikke et sted med den rummelighed over for de mere kantede medlemmer, som der er her på stedet. Vi håber, at vore argumenter vil hjælpe klub 85 til fortsat at bestå. I tro på at det er argumenterne, der tæller, har vi fravalgt at gøre opmærksom på os selv via ting som Facebook, bannere på bygningen, demonstrationer, underskriftsindsamlinger etc. Med venlig hilsen Personalet i Klub 85

11

12

13 Bostedet Høvejen / Tronholm Randers Kommune Randers, d Høringssvar fra MED-udvalg, Bostedet Høvejen-Tronholm Set i sammenhæng med genopretningsplanen for handicapområdet, er det med stor bekymring vi ser spareforslagene for budget Forslagene vil igen ramme handicapområdet. Et område der i forvejen har sparet så meget, at det har ramt helt ind i kerneydelserne til en i forvejen sårbar gruppe borgere. Rammes området af nedlæggelse af botilbudspladser, vil det medføre en venteliste og sjældne udbud af ledige pladser. Vi kan frygte at borgere derved kan risikere at få et botilbud, som har en anden målgruppe, hvilket kan få afsmittede effekt på deres livskvalitet og i værste fald kan konsekvensen være at adfærden bliver destruktiv. Vi har en bekymring for, at en nedlæggelse af Klub 85 vil medføre en markant forringelse af denne gruppe borgeres mulighed for et varieret social- og fritidsliv. Mange af de udviklingshæmmede borgere er ikke inkluderet i det normale fritidsliv, da de har brug for et specialiseret fritidstilbud. De har behov for at kunne være sammen i andre sociale sammenhænge, som de selv vælger. På vegne af MED-udvalget på Bostedet Høvejen-Tronholm Hanne Vittrup Formand Poul Thaarup Mikkelsen Næstformand Bostedet Tronholm Telefon Bostedet Høvejen Telefon Grenåvej 10 Telefax Høvejen 23 Telefax Randers SØ 8940 Randers SV Ean-nr Ean-nr

14 Høringssvar til politikkerne i Randers kommune: Nyholm d. 10 sep.2010 Onsdag den 8. Sep. blev der på Nyholm indkaldt til ekstra ordinært samarbejdsrådsmøde. Vores leder Søren Pedersen fortalte os om et spareforslag, der blandt andet handlede om lukning af Klub 85. Klub 85 er et tilbud for os handicappede, og det betyder rigtig meget, for mange af os. Vi mødes i klubben 3-4 gange om ugen til forskellige aktiviteter. Hvis I vælger at lukke stedet, har vi ingen steder, hvor vi kan mødes, og være sammen med vores venner. Mange af os har brug for hjælp og støtte, når vi er sammen, vi bliver kede af det og bange for, at I tager hjælpen og stedet fra os. Vi bliver i godt humør af at være i klubben, får det godt inden i, og glæder os til at komme igen. Det er et trygt og godt sted for os, skal vi nu mødes på gaderne? Klub 85 skal bevares. Vi er meget glade for at komme der, ellers har vi ingen steder, vi kan mødes med vores venner i fritiden. Vi har brug for hjælp og støtte, og et sted hvor vi kan være sammen!! På vegne af samarbejdsrådet Nyholm. Lars Sjøgren, Christian Almbjerg, Gitte Kaas, Tina Lystrup, Linda Frederiksen, Pernille Hald, Mogens Jægergaard, Mikala Kronborg, Hanne Hansen og Palle Andersen.

15 Høringssvar ang Side 1 af 1 Annemette La Cour Fra: Kirsten Kok Sendt: 13. september :40 Til: Budgetkontor Emne: Høringssvar alkohol 2011 Høringssvar ang. forslag om samling af Alkoholbehandlingen og Misbrugscenteret, ifm budgetforhandlingerne Vi har d drøftet forslag om samling af vore to organisationer, på et personalemøde i Alkoholbehandlingen. Vi er nået frem til følgende høringssvar: Vi forstår overordnet set godt, at man grundet Randers Kommunes økonomiske situation, er nødt til at omstrukturere nogle organisationer under fælles ledelse. Vi vil gerne indgå i en åben proces om en fusion af vore to organisationer men mener samtidig, at det er vigtigt, at man er opmærksomme på følgende. 1. Vore to organisationer er meget forskellige, og vore målgrupper er meget forskellige, både kulturelt, socialt og psykologisk. Ca. 70 % af dem der d.d. søger behandling i alkoholbehandlingen, er mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet, og et relativt stort netværk. Lige netop denne gruppe kunne man frygte, i større grad, ville reagere negativt på en sammenblanding af de to brugergrupper, og dermed udeblive fra et offentligt behandlingstilbud. Konsekvensen af dette kunne fremover være, at tidligere klienter i alkoholbehandling i større grad vil søge behandling i de private behandlingsorganisationer, med en efterfølgende stor økonomisk udgift til Randers Kommune. Derfor er det vigtigt, at der fysisk stadig er en adskillelse mellem de to organisationer, som det er planlagt i vore nye lokaler. 2. Det er vigtigt at sikre at den specialviden, som er tilegnet i hver vor personalegruppe, fortsat bevares. Skal vi styre udgifterne til døgnbehandling, hænger dette uløseligt sammen med faglig kvalitativ og specialiseret ambulant behandling. På sigt vurderer vi dog, at vi vil kunne tilegne os specialviden om andre misbrugsformer, end dem vi d.d. er i besiddelse af. Dette værende sig for vort område stof, men det kunne ligeledes være behandling af sove /nervemedicinmisbrug, spiseforstyrrelser eller ludomani. 3. Det er vigtigt at en sammenlægning, mellem Alkohol- og Stofområdet, sker mellem to ligeværdige organisationer. En fusion mellem de to organisationer, åbner op for en række muligheder for udvikling og nytænkning indenfor misbrugsbehandlingen. Som et led i denne proces er det vigtigt for os at det sikre, at en fælles leder bliver hele personalegruppens leder. Derfor vil vi gerne anbefale, at stillingen som afdelingsleder for en samlet ny organisation bliver slået op, så det sikres at de rette ledelsesmæssige kvalifikationer er til stede under en fusion. 4. Vi finder det ikke hverken muligt eller hensigtsmæssigt, at beskære vore administrative kollegaer. De administrative medarbejdere er i det daglige en uundværlig del af vort behandlingsmæssige tilbud, f.eks. i forhold til udlevering af antabus og abstinensmedicin. En beskæring af de administrative medarbejdere vil være ensbetydende med mindre A til A tid mellem behandlere og klienter og dermed forringe den behandlingsmæssige indsats. Med venlig hilsen Alkoholbehandlingen v. Kirsten Kok

16 Forslag til besparelser på Beskyttede område på CBR-Randers. Der er i alt 54 borger i beskyttede beskæftigelse (BB) på CBR, hvor centeret får en fast takst på 110,000 kr. Jeg vil gerne have at vi får en mulighed for at niveau dele Denne takst. Opgørelse over pensioner BB pladser. 2. ingen pension 14. forhøjet alm. Pension 15. mellemste førtidspension 1. Højeste førtidspension 22. førtidspension (ny) Som det er i dag får vi kr. pr. år i takst Ny takstmodel. 2 ingen pension, deraf en på vej til pension og 1 evt. i fleksjob, de bort falder fra udregningen 29 til en takst på kr.: kr. 1 til en takst på kr.: kr. 22 til en takst på kr.: kr. Samlet takst pr. år kr. besparelse pr. år kr. Dertil kommer også den personalemæssige besparelse, da man i hele organisationen skal tilpasse den.(svært at sætte antal stillinger på) Den nye takst model forudsætter at man kan regulere lønnen, på dem der er på den gamle pension ordning, hvad vi ikke må i dag (dette er en gammel politisk beslutning) Den kompetence der er på værkstederne er unik, da man har en realistisk måde til afklaring, aktivering, afprøvning og revalidering, det er en meningsfuld måde for de borger som er indskrevet i de forskellige forløb her. Værkstederne er derudover gode til at håndterer borger men psykisk problemstillinger og Borger men andre problem stillinger eks. Adhd og div. Misbrugsproblemer. Med venlig hilsen Mogens Andersen. Tillidsmand. Dansk metal, foa og 3F. Den

17 Side 1 af 4 Annemette La Cour Fra: Lotte Busk på vegne af Ulla Jespersen Sendt: 13. september :27 Til: Cc: Budgetkontor; Knud Aarup; Oluf Kroer Charlotte Sørensen; Helle Marie Taastrøm (Naturskolen); Jeanette Hoffmann; Jessi Sørensen; Kirsten Nørgaard-Pedersen; Liselotte Frier Pedersen; Mogens Andersen; Per Jespersen; Thomas Borup; Ulla Jespersen; Yvonne Nørgaard Hansen Emne: Høring om sparekatalog for budget Vedhæftede filer: Bilag vedr besparelsesforslag doc; Forslag til besparelser BB på CBR MA.doc Medudvalget på CBR-Randers har drøftet spareforslag nr. 4303, 4304 og 4305 på møder den 6. og 9. september På baggrund af drøftelserne i møderne kan medudvalget oplyse følgende: Til spareforslag 4303 har medudvalget på CBR følgende bemærkninger: CBR har følgende bemærkninger i forhold til flytning af den beskyttede beskæftigelse fra CBR til Nyholm. Målgruppen der tilbydes beskyttet beskæftigelse på CBR er primært psykisk og socialt sårbare voksne og ikke voksne med vidtgående psykiske og fysiske handicaps (udviklingshæmmede). Der er således en markant forskel på de interesser og behov for meningsfyldt arbejde og en meningsfuld hverdag de 2 målgrupper får udbytte af. Forudsætningerne for en harmonisering af timelønnen til et ensartet lønniveau på kr. årligt vil stille ca. 60 % af de beskyttede medarbejdere på CBR økonomisk dårligere end målgruppen på Nyholm, idet en del af de beskyttede medarbejdere på CBR ikke er omfattet af de nye eller høje pensioner, men modtager pension efter de gamle pensionsregler og dermed har en restarbejdsevne, der udnyttes i forbindelse med varetagelse af arbejdsopgaverne på CBR. De beskyttede medarbejdere på CBR har derfor behov for arbejdsfaciliteter til udnyttelse af rest arbejdsevnen samt til indtjening af supplerende løn. Derfor honoreres de med en højere løn end arbejdsdusøren på Nyholm. (se vedlagte regneeksempel). Konsekvenser: Gennemførelse af spareforslaget vil få som konsekvens, at størstedelen af CBR s værkstedsafdelinger nedlægges. Dette vil samtidig betyde en væsentlig reduktion i antallet af personale knyttet til værkstedsfunktionerne. Samtidig vil det være nødvendigt at afvikle en del af bygningerne på CBR og flytte de resterende aktiviteter sammen på mindre areal. Det vil ydermere ikke være muligt forsat at have arbejdsfunktioner til beskæftigelse af 20 personer i fleksjob (Jf. tidligere besparelse) Ydermere vil værkstedstilbuddet som redskab i de afklarende og udviklende forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere blive stærk begrænset. Aktuelt benyttes værkstederne af gennemsnitlig 100 borgere fra de øvrige beskæftigelsestilbud. Medudvalget på CBR har følgende bemærkninger til spareforslag 4304: CBR ser forslaget som et forslag om at harmonisere serviceniveau og løn på CBR svarende til Nyholm niveau. Det vil gennem en omlægning og tilpasning af de nuværende værkstedstilbud på CBR være muligt at imødekomme forslaget for ca. 20 af de nuværende beskyttede medarbejdere, da de har et sammenligneligt pensionsniveau som udgangspunkt for en lavere honorering / arbejdsdusør. Det skal dog påpeges, at der fortsat vil være tale om en anden målgruppe og derfor behov for et andet type tilbud med andet arbejdsindhold end på Nyholm. Der vil derudover være 2 personer som ikke har pension, hvor det bør undersøges om de evt. er målgruppe for fleksjob og tildeling af mentorstøtte. For 30 personer i beskyttet beskæftigelse på CBR vil forslaget få væsentlige økonomiske omkostninger, da forudsætningerne for disse medarbejdere ikke svarer til forudsætningerne i

18 Side 2 af 4 Forslag: forslaget. De 30 personer modtager pension efter de gamle pensionsregler (lavere ydelses niveau) og får supplerende indtægt gennem udnyttelse af restarbejdsevnen på CBR. Denne gruppe vil naturligvis over nogle år forsvinde pga. alder, mv. men pt. vil der være behov for at se på mulige overgangsmodeller. (se vedlagte regneeksempel). Takst og arbejdsdusør tilpasses Nyholm for de personer på CBR der har sammenligneligt pensionsgrundlag med målgruppen på Nyholm. Samtlige borgere i beskyttet beskæftigelse får kun løn og arbejdsdusør i henhold til faktiske arbejdstimer. Løn under sydom vil ikke længere være muligt, da vi ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til det. Der udarbejdes en plan og model for takst og løn differentiering for de beskyttede medarbejdere der har pension efter de gamle regler. Der gennemføres en individuel løn gennemgang så samtlige beskyttede medarbejders løn fastsættes og aftales i henhold til den individuelle arbejdsevne. Det er væsentligt at bemærke at også dette spareforslag vil få konsekvenser for dele af de nuværende værkstedstilbud på CBR og at CBR ikke kan gennemføre en tilpasning af tilbuddet uden, at det også får personalemæssige og evt. mindre bygningsmæssige konsekvenser. De konkrete konsekvenser vil afhænge af om hele forslaget eller en mulig overgangsmodel besluttes. Uanset beslutning forventes det ikke realistisk med dette spareforslag, at opretholde fleksjob arbejdsfunktioner til samtlige 20 personer ansat i fleksjob (Jf. tidligere besparelse). Denne model vil også få betydning for viften af værkstedstilbud til at understøtte de jobafklarende og jobudviklende forløb for CBR øvrige målgrupper. På mødet blev fremlagt forslag til besparelser på det beskyttede område på CBR-Randers udarbejdet af tillidsmand Mogens Andersen. Se vedlagte forslag. Medudvalget er enige i de tanker, der er skitseret og vil drøfte forslaget videre, såfremt Randers byråd beslutter, at der skal ske besparelser på det beskyttede område på CBR. Medudvalget drøftede endvidere spareforslag 4305 Omdannelse til selvejende institution og konkurrenceudsættes. Medudvalget fremkommer med følgende bemærkninger: Indledende skal det bemærkes at CBR har vanskeligt ved at gennemskue forudsætningerne for forslaget, idet der peges på 100 % konkurrenceudsættelse samtidig med en besparelse på ca. 10 % af centrets nuværende budget. Dette må alt andet lige medføre en form for aftalegrundlag eller driftsoverenskomst med Randers kommune for de resterende 90 % af budgettet på LAB området.!? Bemærkninger til det mest vidtgående! Som udgangspunkt er det et sundt princip, at de bedste og billigste vinder de tilbud der udbydes fra Jobcentret på beskæftigelsesområdet. Dog er det så også helt centralt i en 100 % konkurrence situation indenfor (LAB loven), at CBR har sammen konkurrencemæssige vilkår som øvrige aktører på området. Det vil betyde, at CBR vil have behov for og frihed til at ansætte personale under andre ansættelsesformer end de der i dag er gældende i Randers kommune. Det vil få som konsekvens, at CBR må opsige de overenskomster og personalepolitikker, der pt. er gældende for de ansatte på CBR. Ligeledes vil der være behov for at gennemgå alle centrets nuværende aktiviteter og tilpasse eller nedlægge samtlige tilbud der er ikke er 100 % rentable. Dette kan betyde at nogle af de mere udgift tunge aktiviteter såsom eks. at drive Naturskolen ikke længere er økonomisk muligt. Der vil også være behov for en meget skarp og stram adskillelse mellem centrets tilbud indenfor LAB loven samt evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse indenfor socialområdet. En tidshorisont på en så radikal omstilling på CBR vurderes urealistisk, når der lægges op til, at omstillingen skal ske indenfor ½ år. CBR vil I den sammenhæng have behov for at drøfte mulighederne andre organisationsformer end selvejende institution eks. Erhvervsdrivende Fond eller lign. I en 100 % konkurrenceudsættelse af CBR, som der er lagt op til I spareforslaget er det vanskeligt at få øje på hvilke fremtidige referencer CBR vil eller skal have til Randers kommune. Dog ser CBR positivt på tankerne

19 Side 3 af 4 om selveje eller lign. organisering med egen bestyrelse. Det skal også påpeges, at denne omstilling vil give meget usikkerhed, utryghed og evt. stigende sygefravær, blandt CBR s 130 ansatte. Mange vil evt. vælge at forlade Randers kommune inden der er opbygget en ny platform og en ny Virksomhed for opgaveløsningen på CBR. En så stor omstillingsproces kan få negativ indflydelse på det tilbuds udbud, (pt. tilbydes 3500 borgere forløb på CBR pr. år) og den fleksibilitet CBR er med til at sikre Jobcentret. Dette såvel i forhold til kvalitative jobrettede forløb for Randers kommunes svageste borgere, samt en stor aktiveringsindsats på såvel sygedagpengeområdet samt på kontanthjælpsområdet, der medvirker til at Randers kommune / Jobcentret kan hjemtage en ikke ubetydelig statsrefusion indenfor de 2 områder. En mindre vidtgående model. Såfremt forslaget skal forstås som en konkurrenceudsættelse her og nu på 10 % af budgettet samt en form for årlig kontrakt, aftalegrundlag eller driftsoverenskomst med Randers kommune/ Jobcentret for de øvrige 90 % af det nuværende budget imødekommes forslaget positivt. Allerede på nuværende tidspunkt er der minimum en gang om året møder med ledelsen på Jobcentret og CBR omkring rammen for den opgaveløsning Jobcentret gerne vil have CBR varetager. Udover disse overordnede møder er der regelmæssige møder om tilpasninger og justeringer af de enkelte ydelser. Selvom CBR er sikret et aftalegrundlag eller lign. for dele af budgettet vil det på ingen måde fritage CBR for konkurrence på både pris og kvalitet om de opgaver der udbydes såvel på LAB området som på det sociale område. CBR vil fortsat have øje for hvordan beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges bedst og billigst for såvel borger som for Randers kommune/jobcentret. Ligeledes vil CBR fortsat kunne yde den nødvendige fleksibilitet i opgaveløsningen. I de snart 4 år CBR har været en del af Randers kommune er samtlige tilbud på beskæftigelsesområdet tilpasset aktuelle behov. Dette gælder såvel målgrupper, fokus i opgaven, volumen, effektivitet, dokumentation og rettidighed. Selvom CBR vil se opgave om delvis konkurrenceudsættelse som en god udfordring skal det dog påpeges, at der ikke er garanti for at CBR vinder opgaver svarende til den budgetmæssige reduktion, hvilke kan få som konsekvens, at der vil ske personalereduktion samt evt. tilpasning af bygninger og materiel. En organisations model hvor CBR får status som selvejende institution vurderes i overensstemmelse med en delvis konkurrenceudsættelse. Medarbejderne i medudvalget på CBR udtager følgende vedr. forslag nr i direktionens spareforslag: Vi finder det overordentlig utilfredsstillende, at forslaget er så upræcist og så lidt gennemarbejdet. Dette gør, at vi finder det umuligt at forholde sig til. Af budgettet på side 101 får man den opfattelse, at CBR omdannes til en selvejende institution og konkurrenceudsættes svarende til 10 % af budgettet i årene Går man derimod til teksten på side 117, fremgår det af næstsidste afsnit, at CBR fra midten af 2011 omdannes til en selvejende institution, der selv skal generere sine indtægter. Det betyder, at hele CBR s opgaveportefølje konkurrenceudsættes. Det er frustrerende, at det ikke er muligt at få et enslydende svar fra de ansvarlige i Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen er der tale om 10 % eller 100 % konkurrenceudsættelse? Er der tale om en driftsoverenskomst / aftale med Randers kommune eller ej? Denne situation har allerede skabt en stor usikkerhed og utryghed hos de 130 ansatte på CBR. Vi vil opfordre til, at situationen afklares hurtigt, og skal samtidig gøre opmærksom på, at vi som medarbejderrepræsentanter naturligvis stiller os til rådighed i forhold til den videre proces. På medarbejdernes vegne Mogens Andersen, næstformand i medudvalget Afslutningsvis skal medudvalget anmode om at blive medinddraget i den videre proces, hvis spareforslagene

20 Side 4 af 4 måtte blive vedtaget. Med venlig hilsen Ulla Jespersen Formand i medudvalget Mogens Andersen Næstformand

21 Bilag vedr. besparelsesforslag 4303 Med den foreslåede arbejdsdusør på ,- vil en beskyttet gift/samlevende medarbejder på såvel mellemste som forhøjet almindelig førtidspension på den gamle ordning i 2010 satser have en månedlig bruttoindtægt på ,- (pension) og 1.250,- (arbejdsdusør), i alt ,- En beskyttet gift/samlevende medarbejder, som modtager pension efter den nye ordning vil have ,- (pension) og 1.250,- (arbejdsdusør), i alt ,- 1 Til sammenligning ser en konkret udregning efter den nuværende aflønningsform på 4 af de beskyttede medarbejdere således ud: Forhøjet almindelig førtidspension ,- og løn for 25 t/uge 5.079,- = ,- svarende til en nedgang på kr måned Forhøjet almindelig førtidspension ,- og løn for 20 t/uge 3.759,- = ,- svarende til en nedgang på kr måned Forhøjet almindelig førtidspension ,- og løn for 25,77 t/uge 3.734,- =14.567,- svarende til en nedgang på kr måned Forhøjet almindelig førtidspension ,- og løn for 29,60 t/uge 2.339,- = ,- svarende til en nedgang på kr måned 1 Kilde; Borger.dk dog skal tages højde for individuelle indtægtsforhold, der kan påvirke pensionsberegningen

22 Forslag til besparelser på Beskyttede område på CBR-Randers. Der er i alt 54 borger i beskyttede beskæftigelse (BB) på CBR, hvor centeret får en fast takst på 110,000 kr. Jeg vil gerne have at vi får en mulighed for at niveau dele Denne takst. Opgørelse over pensioner BB pladser. 2. ingen pension 14. forhøjet alm. Pension 15. mellemste førtidspension 1. Højeste førtidspension 22. førtidspension (ny) Som det er i dag får vi kr. pr. år i takst Ny takstmodel. 2 ingen pension, deraf en på vej til pension og 1 evt. i fleksjob, de bort falder fra udregningen 29 til en takst på kr.: kr. 1 til en takst på kr.: kr. 22 til en takst på kr.: kr. Samlet takst pr. år kr. besparelse pr. år kr. Dertil kommer også den personalemæssige besparelse, da man i hele organisationen skal tilpasse den.(svært at sætte antal stillinger på) Den nye takst model forudsætter at man kan regulere lønnen, på dem der er på den gamle pension ordning, hvad vi ikke må i dag (dette er en gammel politisk beslutning) Den kompetence der er på værkstederne er unik, da man har en realistisk måde til afklaring, aktivering, afprøvning og revalidering, det er en meningsfuld måde for de borger som er indskrevet i de forskellige forløb her. Værkstederne er derudover gode til at håndterer borger men psykisk problemstillinger og Borger men andre problem stillinger eks. Adhd og div. Misbrugsproblemer. Med venlig hilsen Mogens Andersen. Tillidsmand. Dansk metal, foa og 3F. Den

23 Side 1 af 1 Annemette La Cour Fra: Lotte Busk på vegne af Ulla Jespersen Sendt: 13. september :28 Til: Cc: Budgetkontor; Knud Aarup; Oluf Kroer Charlotte Sørensen; Helle Marie Taastrøm (Naturskolen); Jeanette Hoffmann; Jessi Sørensen; Kirsten Nørgaard-Pedersen; Liselotte Frier Pedersen; Mogens Andersen; Per Jespersen; Thomas Borup; Ulla Jespersen; Yvonne Nørgaard Hansen Emne: Høring om sparekataloget for budget 2011/2014 Fællesmødet for beskyttede medarbejdere på CBR (brugerråd) har drøftet spareforslag nr og 4304 i sit møde den 10. september På baggrund af drøftelsen i fællesmødet skal de beskyttede medarbejdere på CBR-Randers udtale følgende: Kommunen sammenligner os med Nyholm, for at kunne sætte vores løn meget ned fra ca kr. årligt og ned efter. Nu vil de have os til maks årligt. CBR er for skrøbelige personer, der ofte kommer fra det normale arbejdsmarked, men nu er på grund af reduceret arbejdsevne er beskæftiget på CBR. Langt de fleste har pension. På Nyholm er brugerne personer med vidtgående handicaps/nedsat funktionsevne (evnesvage). Og et af deres spare forslag er at lukke CBR (Center For Beskæftigelse og Revalidering) og sende de beskyttede der er interesseret på Nyholm. Stedet her er en mulighed for os beskyttede for at vi kan føle os normale, passe et arbejde, være en del af sammenfundet menneskeligt. Vi var på kommunen mandag den 6/ og fik en snak med Leif Gade. Her er hvad vi havde med derned af punkter som berører os: Spare Tur For CBR Vi kan ikke sammenlignes med Nyholm, da brugerne der er meget mere personale krævende end vi er. Her arbejder vi (de beskyttede) selvstændigt og hjælper de nye borgere tilrette på værkstederne. Lønnen skal svare til arbejdsevne og funktion. Stedet her har stor betydning fysisk og psykiske for vores ve og vel, i vores daglige være. Sådanne tiltag, som der bliver lagt op til nu, kan for visse personer vælte hele deres dagligdag. Vi har brug for trygge og faste gode rammer, som vi har nu. Vi får følelsen af at være normale når vi har vores arbejde, og samtidig bliver vi respekteret som ligesindet mennesker her på stedet. Vi vil alle blive berørt på forskellige måder, hvis stedet her forsvinder. Det vil være et meget stort tab for alle. Vi møder ind og her er som en rigtig arbejdsplads, har vores områder hvor vi har ansvaret for at tingene går sin gang et meget stort plus for at føle sig normal. Men samtidig har vi støtten fra vores værkstedsleder, når tingene er for meget eller vores verden vælter. En ting der ikke er så nem at få med i den virkelige verden. Selvfølgelig er folk syge her, ellers ville de ikke være her. Men det ville være meget værre, hvis vi gik hjemme. Frihed er godt for meget frihed er skidt. Det ville være meget rart at kunne få jeres opmærksomhed, så i kunne komme op her på CBR og se tingene som de fungerer. Vi er meget nervøse og bange, nogle græder, andre kan ikke sove om natten på grund af disse spare forslag. På vegne af Medarbejderrepræsentanterne på fællesmødet Jakob Kristjansen Carlo Jensen Thorkild Vøldike Anette P. Jensen Birgith Hansen Torbjørn Baldvinsson

24 Høringssvar direktionens spareforslag Medarbejderrepræsentanter fra Sektor-MED Socialområdet udtaler: Vi finder, det er voldsomme besparelser, der er lagt til op på det sociale område i direktionens sparekatalog. De fleste af forslagene rammer de svageste borgere i vores kommune, og konsekvenserne af nedlæggelse af tilbud til disse borgere kan blive ganske alvorlige og på længere sigt forudser vi, at det kan blive meget dyrt for Randers kommune. Yderligere medfører spareforslagene stor usikkerhed hos medarbejderne og dermed et dårligt arbejdsmiljø. Vi opfordrer politikerne til at undlade at gennemføre besparelser med det formål at øge anlægsbudgettet. Yderligere opfordrer vi politikerne til at lade sig inspirere af Spareforslag fra Hovedudvalgets medarbejdserside På medarbejderrepræsentanternes vegne Jessi Sørensen, næstformand.

25 Direktionen Social og arbejdsmarked Socialchefen Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon Telefax september 2010 Vedr.: Sparekataloget fra direktionen Sektor-MED udvalget for socialafdelingen har drøftet ovennævnte udkast til sparekatalog for Randers Kommune, og der er udarbejdet følgende høringssvar: Der var enighed i udvalget om, at besparelserne på det sociale område vil ramme meget hårdt og få konsekvenser for såvel borgere som medarbejdere i Randers Kommune. Forslaget om en konkurrenceudsættelse af CBR findes kompliceret at kommentere, da alle forhold ikke er belyst tilstrækkeligt i det foreliggende materiale. Udvalget udtrykte forståelse for en tilretning af antallet af sektor-med eller nedlæggelse af samme, såfremt en ændret organisationsstruktur taler for dette. Medarbejderrepræsentanterne ønskede at udfærdige en tilføjelse, som indsendes separat. Med venlig hilsen Oluf Kroer Formand for Sektor-MED Social Jessi Sørensen Næstformand for Sektor-MED Social

26 Direktionen Social og arbejdsmarked Direktøren Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon september 2010 Vedr.: Sparekataloget fra direktionen Område-MED udvalget for Social og Arbejdsmarked har drøftet ovennævnte udkast til sparekatalog for Randers Kommune, og der er udarbejdet følgende høringssvar: Område-MED udvalget i Social og Arbejdsmarked udtrykte stor betænkelighed ved omfanget af de besparelser, som Randers Kommune står overfor. Der var enighed om, at besparelserne vil føre til en væsentlig kvalitetsforringelse for borgerne og til et dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne. Medarbejderrepræsentanterne ønskede at udfærdige en tilføjelse, som indsendes separat. Knud Aarup Formand for Område-MED Jojo Verndal Næstformand for Område-MED

27 Den Blå Paraply, Vestergade 25, 8900 Randers C. 13. september Høringssvar Inden der træffes endelig beslutning om, hvor der skal skæres og spares i budgettet for 2011, vil vi gerne appellere til, at kommunen overvejer de langsigtede konsekvenser, hvis Den Blå Paraply, som foreslået i sparekataloget, fratages al kommunal støtte og dermed må dreje nøglen om. Til orientering vil vi forsøge kort at beskrive det helt unikke tilbud Randers Kommune er i fare for at miste. Hvad er / tilbyder Den Blå Paraply. *Et socialt værested med en ugentlig åbningstid på 40 timer fordelt over ugens 6 dage. Der er åbent 2 aftner samt alle søn og helligdage. I alt har cafeen ca. 300 åbningsdage om året. Der foregår ingen visitation. Brugerne kan være anonyme og medarbejderne har tavshedspligt. *Et rummeligt og inkluderende fællesskab for mennesker der har særlige behov Den primære målgruppe er mennesker der har særlig behov for omsorg og støtte, hvad enten baggrunden er misbrug, psykisk sygdom eller sociale og personlige problemer og ensomhed. Brugergruppen er bredt sammensat både hvad angår alder, køn og baggrund og kommer fra såvel Randers by som fra mange forskellige steder af oplandet. Den Blå Paraply har kontakt med ca. 180 forskellige brugere, - det samlede besøgstal i 2009 var: 9873 *Et omsorgstilbud baseret på nærhed, samtaler og fokus på den enkeltes ressourcer: Den enkelte bruger er i centrum. At blive hørt, set og husket og i videst muligt omfang inddraget i aktiviteter, opgaver og beslutninger er medvirkende til at den enkeltes selvværdsfølelse og livskvalitet øges. I den udstrækning der er behov for / ønske om det følges kontakten op også hvis brugeren i en periode har det for dårligt til at komme i cafeen. Opfølgning kan ske telefonisk, ved hjemmebesøg eller sygehusbesøg. * En lang række af meget forskellige aktivitetstilbud der har som væsentlig funktion at inspirere den enkelte bruger til udvikling af personlige og sociale kompetencer og styrke netværksdannelser. Bl. ferieture, udflugter, fester, forskellige kulturoplevelser, motion, højskolekurser, foredrag m.v. Tilbuddene justeres løbende i forhold til brugernes behov og ønsker. Indtægtsgivende aktiviteter i form af markedsdage og loppesalg bidrager til driften med ca ,- kr. årligt. *En alkoholfri cafe og et billigt spisested: D.B.P er åbent for alle. I hele åbningstiden tilbydes der mad og drikke til rimelige priser 3 gange ugentlig er der fællesspisning. Cafeen giver et årligt overskud på ca ,- kr der indgår i driften. * Forebyggelse: At inddrage brugerne i et aktivt fællesskab, hvor den enkelte bliver mødt og taget alvorligt, og iværksætte aktiviteter som støtter netværksdannelser og den enkeltes positive udvikling er en væsentlig indsats i forhold til at afhjælpe og forebygge brugernes ensomhed, isolation og misbrug. * Hjemsted for N.A. 1 aften om ugen lånes lokalerne ud til Anonyme Narkomaner. *Hjemsted for Liljen 1 aften om ugen lånes lokalerne ud til Liljen som er et rådgivnings og støtte tilbud for unge der har været udsat for incest. Den Blå Paraply er også:

28 *Arbejdsplads for et stort antal frivillige medarbejdere For størstedelen af de frivillige gør det sig gældende at de af forskellige årsager, ofte grundet sygdom, ikke længere har nogen tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. De ønsker derfor at bruge deres tid og ressourcer på noget, som de på samme tid finder meningsfyldt og som dækker et personligt behov for socialt fællesskab og livskvalitet. Og det har de fundet her i Den Blå Paraply. Også en del tidligere brugere og mennesker fra cafeens primære målgruppe indgår som frivillige. På årsbasis er ca. 28 frivillige medarbejdere tilknyttet. Tilsammen lægger de gratis arbejdstimer svarende til 4,4 fuldtidsstillinger. *Jobtræningssted for mennesker i forskellige jobtræningsordninger Den Blå Paraply samarbejder med Jobcenteret og CBR. Vi har i årenes løb modtaget rigtig mange mennesker i forskellige jobtræningsordninger og dermed opbygget stor erfaring i at introducere og integrere mennesker som har behov for store skånehensyn og en lempelig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I det daglige arbejde har vi indarbejdet rutiner, der sikrer at vi har tid til fokus på den enkeltes trivsel generelt samt tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og arbejdstider der matcher det den enkelte har kræfter og ressourcer til p.t. og i forhold til de mål der er for jobtrænings/afklaringsforløbet. ( i 2009 : 6 personer ) * Praktiksted for studerende fra pædagogseminariet, elever fra sprogskolen, samt personer i forskellige afklaringsforløb. *Samfundstjenestested for 8 10 personer årligt. Heraf vælger nogle efterfølgende at benytte stedet som bruger eller indgå i arbejdet som frivillig medarbejder. *Arbejdsplads for 2 fastansatte pædagogiske medarbejdere hvis opgave det er at sikre stabilitet og kvalitet i cafeens vidt forgrenede arbejde og hvis arbejde bl.a. er: Tilrettelæggelse af diverse aktivitetstilbud for brugerne, hjemmebesøg, sygebesøg og opfølgende og motiverende samtaler med brugerne. Tilrettelæggelse af det daglige arbejde, konfliktløsning, tilrettelæggelse af kurser, individuel vejledning og støtte samt opfølgende samtaler / møder i forhold til såvel frivillige medarbejdere som mennesker i jobtræningsordninger. Samarbejde med eksterne samarbejdsparter samt med bestyrelse, støttekreds og landsorganisationer. Søge diverse fonds - og puljemidler til ferieaktiviteter, undervisning m.v. Oplysende arbejde i form af foredrag og skriftligt materiale. * Et bagland der støtter og bidrager Tilknytningen til de to landsdækkende organisationer Blå Kors og KFUM s Sociale Arbejde betyder at der er stor erfaring og faglig vejledning at trække på og med jævne mellemrum tilbydes oplevelser, kurser, temadage og aktiviteter for såvel brugere, frivillige som ansatte. En lille støttekreds omkring Den Blå Paraply gør det muligt at tilbyde eks. vis udflugtsture der ellers ikke var økonomisk grundlag for. En lang række af lokale enkeltpersoner og foreninger som har set værdien af, at der findes et sted som Den Blå Paraply bidrager ved deres pengegaver til driften, ligesom vi i årenes løb har fået sponsoreret forskellige brugsting til cafeen. Senest har en lokal Y s mens klub doneret kr. til at dække en del af det underskud Socialudvalget for 1 mdr. siden valgte at give afslag på. ************************* Alt dette og meget mere vil forsvinde hvis stedet bliver nødsaget til at lukke. Det vil få store konsekvenser for rigtig mange mennesker og komme til at koste dyrt både menneskeligt og økonomisk på længere sigt. Har Randers Kommune råd til det?? Den Blå Paraply har i årevis balanceret på kanten af en lukning p.g.a. et meget begrænset kommunalt tilskud, så i stedet for, som foreslået, at spare Den Blå Paraply væk, vil vi opfordre til at byrådet træffer beslutning om endelig at sikre stedets fremtidige eksistens ved at efterkomme bestyrelsens ansøgning og afsætte godt 1. mill. kr. årligt til drift af stedet. Med venligste hilsner, Ruth Sloth Petersen, daglig leder af Den Blå Paraply gennem 15 år.

29 Beskrivelse af formål, målgruppe og arbejdsmetoder i Den Blå Paraply. Formål: Den Blå Paraply er et socialt værested / en aktivitetscafe, hvor formålet er at tilbyde udsatte borgere et alkoholfrit, trygt og positivt miljø. Et omsorgsmiljø, hvor brugerne oplever at få den støtte og omsorg de har behov for, og ligeledes tilbydes hjælp til selvhjælp, så de bedre bliver i stand til at løse de forskellige vanskeligheder og problemer de befinder sig i. Endvidere er formålet med stedet at være netværksskabende, for hermed at medvirke til at afhjælpe og forebygge ensomhed og misbrug. Målgruppe: Den Blå Paraply er åben for alle. Den primære målgruppe er mennesker, der af en eller anden grund har behov for særlig omsorg og støtte, herunder psykisk syge og skrøbelige, mennesker med misbrugsproblemer, samt mennesker med sociale og ensomhedsproblemer. Den Blå Paraply er ét ud af flere tilbud til udsatte borgere i Randers, hvorfor vi er meget opmærksomme på at cafeen skal være såvel et supplement som et alternativ til de øvrige væresteder. Vi har bestræbt os på at skabe et tilbud der er rummeligt, samtidig med at der er tydelighed omkring hvilken adfærd vi finder acceptabel. Formålet er at skabe et miljø hvor forældre også trygt kan komme sammen med deres børn, hvilket også ofte er tilfældet. I cafeen er ansat 2 lønnede medarbejdere, medens den øvrige del af medarbejdergruppen består af såvel frivillige, mennesker i samfundstjeneste, aktivering og diverse jobtræningsforløb. P.t. er 28 tilknyttet som medarbejdere heraf tilhører en stor del cafeens målgruppe. Arbejdsmetode: Forudsætningen for at etablere brugernes tillid er, at den enkelte bruger oplever sig set, hørt og taget alvorligt, når vedkommende kommer i cafeen. Brugergruppen er bredt sammensat og vi prioriterer at bruge tid på at lære den enkelte bruger at kende, så vi kan møde ham / hende på dennes præmisser og imødekomme dennes ønsker og behov bedst muligt. Det sociale samvær og de individuelle samtaler er derfor en meget central del af Den Blå Paraplys samlede tilbud. Endvidere er der i hele cafeens åbningstid ( ca. 42 timer om ugen ) mulighed for at købe mad og drikke til rimelige priser, læse aviser, spille forskellige spil eller benytte computerne. Dertil kommer de ugentlige tilbud som fællesspisning, gåture og forskellige hobbybetonede aktiviteter og de øvrige arrangementer der løbende afholdes. Dette være sig udflugter og ferieture eller kulturelle, oplysende eller underholdende arrangementer samt alkoholfrie fester i forbindelse med højtider eller brugernes fødselsdage. De forskellige aktiviteter som tilbydes, tjener forskellige formål. For nogle af aktiviteterne er det primære formål at skabe gode og hyggelige oplevelser der styrker fællesskabet med cafeens øvrige brugere, medens andre aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte bruger og dennes særlige behov og situation. Den Blå Paraply er ikke et tilbud der specielt retter sig mod enlige forældre og deres børn. Til gengæld har vi stor opmærksomhed på denne gruppe, hvilket afspejler sig i det daglige. Eks.vis betales der kun halv pris for børn der deltager i fællesspisningen eller aktiviteter såsom ferier, udflugter, juletræsfest og øvrige fester. I cafeen forfindes en legetøjskasse og diverse børnespil, som børnene kan hygge sig med, medens deres forældre har samtaler med én af medarbejderne eller andre voksne. På samme vis som vi forsøger at tilgodese andre forskellige brugergrupper med særlige tilbud har vi også haft flere tilbud specielt tilrettelagt for enlige forældre og deres børn. Bl.a. kanoture og ferieture i sommerhus eller ferieland. Vi har også i flere tilfælde holdt børnefødselsdage og fastelavnsarrangementer, Ferietur, omsorgsture og aktiv ferie Vi har gennem årene erfaret, hvor stor en forskel det kan gøre for den enkelte at komme af sted og få nye impulser. Den udvikling og positive forandring der kan ske, når mennesker for en tid får mulighed for at holde en pause fra hverdagen og befinder sig i nye omgivelser med gode muligheder for fællesskab, oplevelser og samtaler er svært at overvurdere. For en stor del af cafeens brugere gør det sig gældende, at de ikke har det fornødne overskud hverken psykisk eller økonomisk til selv at få planlagt ferieaktiviteter for hverken sig selv eller evt. børn. Vi har således oplevet, at de udflugter og ferieture, som brugerne får tilbudt og deltager i via Den Blå Paraply, ofte er den eneste form for ferie de får. Derfor er det noget de efterspørger og glæder sig rigtig meget til. Vi er i de seneste år blevet mere og mere opmærksomme på at give ret forskellige og målrettede tilbud, for herved at tilgodese de forskellige brugers behov bedst muligt.

30 Kære Klaus. Tak for din hilsen og dit svar, der er til stor hjælp. Den Blå Paraply har faktisk lavet et høringssvar, men har tilsyneladende ikke helt vidst, hvor det skal sendes hen. Jeg har bedt dem sende det til dig. Jeg håber, du vil tage det med. Hvis du har brug for et kort resume i forbindelse med høringssvaret, der så vidt jeg er orienteret, ikke indeholder budgettal, må du meget gerne bruge teksten: Vedr. Forslag 4307: Den Blå Paraply. Kommunalt tilskud ophører Vi er bekendt med situationen i Randers Kommune, men denne besparelse er ikke hensigtsmæssig. Der er flere forhold, der taler for, at bevare Den Blå Paraply. Den Blå Paraply skaffer selv i 2011 via: PUF (Socialministeriet): kr. OAK Foundation: kr. Salg i caféen: kr. Diverse fonde: og gaver: kr. Penge til socialt arbejde, der alle sammen er tabt, hvis Randers Kommune lukker Den Blå Paraply. Hertil kommer, at den selvejende institution Den Blå Paraply lønner to fuldtidsmedarbejdere, der betaler skat til Randers Kommune. Den Blå Paraply aktiverer ca. 30 frivillige, der lægger en arbejdsindsats svarende til ca. 4 fuldtidsstillinger, tager sig af ca. 180 faste brugere (socialt udsatte) og har et besøgstal på ca på de 40 timere om ugen (6 dage om ugen) de holder åbent. Hertil kommer, at stedet tager imod mennesker i samfundstjeneste og studerende i praktik (begge dele uden honorar). Med venlig hilsen Lars Rahbek Telefon /

31

32

33

34

35 Handicapafdelingen Randers Kommune Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon september 2010 Høringssvar fra Specialbistands personalemøde med MED-status Specialbistand har på personalemøde den 2. september 2010 drøftet direktionens sparekatalog. Vedr. rammebesparelse på administrationen og den overordnede ledelsesstruktur. Det er som udgangspunkt vanskeligt, at afgive høringssvar på en besparelse, som endnu ikke er udmøntet. Det forventes, at der bliver en ny høringsfase, når der foreligger et konkret forslag til udmøntning af besparelsen. Herudover finder personalet i Specialbistand umiddelbart, at en besparelse på 12 mio. kroner er stor, idet det er os bekendt, at Randers Kommune i forvejen er en af landets billigste kommuner at administrere. Vi ønsker som kernepersonale så vidt muligt at bevare borgerkontakten og mener ikke, at der kan spares yderligere på medarbejdere med borgerrelationer. Vedr. bevillingsområde: Tilbud til voksne med særlige behov (handicap) Det foreslås i sparekataloget, at der udover den iværksatte besparelse i form af genopretningsplanen, yderligere foretages en besparelse ved lukning af Klub 85. Specialbistand vil gøre opmærksom på følgende: - Klub 85 er for de udviklingshæmmede en af meget få muligheder for socialt samvær med ligesindede. Det kan frygtes, at problemer med alkoholmisbrug, kriminalitet og lignende blandt de udviklingshæmmede vil stige ved lukning af klub 85. Typisk vil de, som alternativ, opsøge andre mindre hensigtsmæssige miljøer i stedet. Udviklingshæmmede accepteres ikke alle steder og ender ofte i miljøer, hvor de er nemme ofre for udnyttelse både økonomisk og på anden vis. - For mange udviklingshæmmede i Randers, er Klub 85 en del af deres ugentlige struktur. Bla. er det her man kan få sin varme mad i løbet af ugen. - Klub 85 er en enestående mulighed for, at de Randers Kommunes udviklingshæmmede kan danne sociale relationer og indlede parforhold under trygge rammer. Ved lukning vil mange være i farezonen for social isolation

36 Side 2 - Flere medlemmer i klub 85 modtager ikke anden hjælp, men henter støtte til små dagligdags problemer, så som postlæsning og lettere konfliktløsning ved pædagogerne i klub 85. For denne gruppe må det forventes, at der bliver et behov for hjemmevejledning eller lign. Der foreslås en samlede reduktion af pladser med 22 svarende til ca. 16% Specialbistand vil i den forbindelse gøre opmærksom på følgende: - Voksne svært handicappede mennesker har et retskrav på pleje og omsorg i dertil indrettede boformer. - Der er allerede nu eksempler på svært handicappede midaldrende borgere, som bliver passet hjemme af deres familie, typisk ældre forældre. For nogle er dette ikke et valg, men en nødvendighed, fordi kommunen ikke kan tilbyde en institutionsplads. - Der er allerede nu voksne svært handicappede anbragt på børneinstitutioner, fordi kommunen ikke kan tilbyde dem plads i et egnet voksen botilbud. - Randers kommune kan ikke forvente at forældre kan eller vil passe deres svært handicappede børn i mange år, efter de er blevet voksne. - Hvis besparelsen gennemføres betyder det reelt, at der ikke bliver ledige pladser på kommunens botilbud i mange år frem. Vedtaget i personalemøde den 2. september 2010

Spareforslag fra social til budget 2011-14

Spareforslag fra social til budget 2011-14 101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d.

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d. Notat Projekt nr. 160 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 29-10-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 89 59 10 50 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk Auning d. 14/5-2016 Høringssvar vedr. Børne- og ungdomsudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Forslag om lukning af Rougsøcentret

Forslag om lukning af Rougsøcentret 29. oktober 2015 Forslag om lukning af Rougsøcentret I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at lukke Rougsøcentret i Allingåbro og derved opnå

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Høringssvar om de kommende kvalitetsstandarder på socialområdet - Fra Pårørenderåd Nord Voksen Bo ved Bent Lunø

Høringssvar om de kommende kvalitetsstandarder på socialområdet - Fra Pårørenderåd Nord Voksen Bo ved Bent Lunø Høringssvar om de kommende kvalitetsstandarder på socialområdet - Fra Pårørenderåd Nord Voksen Bo ved Bent Lunø På Socialudvalgets møde den 22.4.2015 var ovennævnte på dagsordenen. Da vi i pårørenderådet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan Støttecentret Ådalen 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Det selvejende kan altså både være en del af, og supplere den kommunale drift. Men det kræver nærhed og respekt for historie og kultur.

Det selvejende kan altså både være en del af, og supplere den kommunale drift. Men det kræver nærhed og respekt for historie og kultur. Fra: Mikkel Warming [mailto:mikkel_warming@hotmail.com] Sendt: 6. oktober 2015 16:30 Til: Borgmesteren for BUF Emne: Om selvejende institutioner Kære Pia! På Jeres udvalgsmøde den 7/10-15 har I en temadrøftelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse Kvalitetsstandard Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt i Byrådet den 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere