Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny organisering af Randers Kommune"

Transkript

1

2 Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at der skal laves et sparekatalog på 200 millioner kr. Det er besluttet at både borgere og medarbejdere skal inddrages i forslag til sparekataloget. Hovedudvalgets medarbejderside har nedsat sin egen sparebande og har kigget på hele Randers kommunes struktur med fokus på antal ledere i de forskellige ledelsesniveauer og på den forvaltningsmæssige placering af kerneydelser. Siden kommunesammenlægningen har der hvert år været tilpasninger, genopretninger og strukturændringer. Alt sammen ord der dækker over effektivisering og nedskæringer på såvel kerneydelserne til borgerne som på medarbejderstaben. Vi har skåret så meget ned og effektiviseret så meget, at det virker helt surrealistisk at forestille sig, at det skulle være muligt at skære mere ned. Kvalitetsstandarder er forringet, der er stigende antal børn, handicappede og sagsantal, samtidigt med at der er reduceret i medarbejderstaben. Vi skal alle bidrage til de besparelser vi skal opnå, blandt andet på grund af regeringsaftalen og de store problemer, der er omkring det specialiserede socialområde. En problemstilling der er landsdækkende. Et område man her i Randers har forsøgt at rammebelægge som har bevirket yderligere nedskæringer af kerneydelser og medarbejdere. Der er lovændringer og større krav om kontrol, fra Christiansborg. Kommunerne har siden kommunesammenlægningen haft stadig sværere vilkår, år efter år. Afbureaukratisering har også medført forringelser. Stigende antal opgaver, borgere, sagsantal eller børn og færre hænder, betyder at der skal prioriteres i opgaverne og at der skal prioriteres på en måde så opgaverne løses inden for de rammer, der er i lovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen. Yderligere nedskæringer af medarbejder og kerneydelser imødeser vi, som kommende på kant med gældende lovgivning og som værende i strid med god etik og moral. En stor del af medarbejderne har stresssymptomer og har svært ved at overskue en arbejdsopgave der er konstant stigende samtidigt med at der er færre til at løfte disse opgaver. Der er tale om et konstant stigende arbejdstempo og som følger deraf et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

3 Et arbejdsmiljø er lettere at nedbryde end at genopbygge og der er brug for at genoprette arbejdsmiljøet på mange arbejdspladser. Der er gjort en stor indsats for at hjælpe de medarbejdere der bliver syge. Der er budgetteret med 11 millioner til indsatsen omkring sygefravær i Randers Kommune en indsats vi selvfølgelig sætter pris på. Men også en budgetmæssig indsats, vi gerne ville have brugt på arbejdsmiljøet og til flere hænder såvel kolde som varme. Medarbejderrepræsentanterne vil ikke acceptere besparelser af kerneydelser eller medarbejder for at styrke et anlægsbudget. Vi mener at vores anlægsbudget svarer til, hvad det gennemsnitligt ligger på i hele landet. Vi er af den opfattelse, at der allerede nu er godt gang i udviklingen af Randers. Der kan nævnes Thorgrunden, Sundhedshus, Naturskolen, Ældreboliger og Vandland. Og vi er derfor af den opfattelse af en styrkelse af anlægsbudgettet ikke er presserende lige nu set i relation til nedskæring af serviceniveauet for børn, skole og ældre. Kerneydelser ligger ikke kun i den borgernære ydelse, men rent faktisk også i administrationen, eksempelvis sagsbehandling i sygedagpengeopfølgning, byggesager og på familieområdet. Og endelig er det vigtigt at huske på, at Randers kommune er den 11. billigste kommune i Danmark rent administrativt. 1. januar 2007 startede en ny Randers Kommune, som et resultat af kommunalreformen. En sammenlægning af 3 delte kommuner, 3 hele kommuner og Amtet. En ny organisation opstod på baggrund af de ledere og medarbejdere der blev virksomhedsoverdraget. En organisation der bar præg af at være ledelsestung. Et forståeligt valg når man tænker på hvor stor en organisation det blev. Nu 3½ år senere en organisation der bør evalueres og justeres i forhold til de forudsætninger, der er for at løse de opgaver der ligger i kommunerne. Det gælder for medarbejder, kerneydelser og ledelse. Ved nedlæggelse eller sammenlægning af områder, indebærer det at lederstillingen bliver opslået på almindelige vilkår.

4 Det er væsentligt at understrege: at der i dette forslag udelukkende er tænkt i funktioner og ikke i personer. at der er tænkt i sammenlægninger, hvor lovområder, budgetområder og det rammebelagte specialiserede socialområde, samles under et direktørområde. at der kan kompetence- og udviklingsløftes, ved at sammenlægge ens eller sammenlignelige områder. Vi foreslår besparelser svarende til nedenstående opgørelse og diagrammer, over en helt ny organisationsplan for Randers Kommune. Direktionen: 2010: : 5 løn i 2007 kr kr ,00 Fagchefer: 2010: : 17 løn i 2007 kr kr ,00 Afledte besparelser: Hjemme-PC-ordninger Mobiltelefoner Avisabonnementer M.m.? anslået besparelse kr ,00 Niveau 3 ledere: 2010:? 2014: - 43 snit pr. år kr kr ,00 MED-udvalg: 2 områdeudvalg kr ,00 5 sektorudvalg kr ,00 Afledt besparelse i form af fortæring og kurser er ikke beregnet. Samlet besparelse: kr ,00

5 Nyt overordnet organiseringsdiagram over Randers Kommune Direktørområderne: Vicekommunaldirektør og Kultur og Borgerservice sammenlægges med de resterende 5 direktørområder. Vicekommunaldirektørens områder overflyttes til Kommunaldirektørens område. Kultur overføres til Børn og Skole Borgerservice overgår til Social og Arbejdsmarked Der oprettes en Økonomichefstilling med reference til Kommunaldirektøren. Vi mener at en central økonomifunktion skal ledes på et niveau der refererer direkte til Direktionen. Decentrale sekretariater centraliseres. Budget og regnskab centraliseres i Økonomi. Vi mener det vil give et, til enhver tid, sikkert overblik over Randers Kommunes samlede budget og regnskab. Konsulenter overføres til et centralt konsulentkorps, sammen med erhverv og udvikling og Byråds- og Direktionssekretariatet, i personale og HR. Vi mener at en fælles konsulentenhed, vil give bred mulighed for kompetenceudvikling, ved at konsulenter kan rokere mellem de forskellige opgaver. Vi mener der på denne måde vil være en afledt besparelse, idet vi vil kunne spare på udgifter til udefra kommende konsulenter. Hver direktør har derefter en personlig sekretariatsstab, uden ledelsesmæssig funktion.

6 Miljø og Teknik Rådhusservice overgår fra Byrådssekretariatet Parker og Sportsarealer overgår fra Kultur og Borgerservice Vi er vidende om at der er besparelser i gang i forvaltningen, som ikke er beskrevet her.

7 Notat Sundhed og Ældre Psykiatrien overgår til Social Der forventes i den kommende tid at ske ledelsesmæssige ændring på ældreområdet, hvor der ligger konkret forslag om færre ledere. En ændring fra 9 - til mellem 3 og 6 ledere. Der bliver færre ældreområder at koordinere imellem hvorfor det burde vurderes om der er behov for koordinerende chef og souschef for ældreområdet. Den sygeplejefaglige leder er indskrevet i ledelsesdiagrammet, da vi mener denne funktion skal sikre kvalitet og udvikling og sikre at bekendtgørelser og lovgivning implementeres og overholdes på tværs af ældreområdet. Det foreslås at Handicapbiler overgår til Visitationen. Der foreslås fælles ledelse af Sundhedscentret. I dag er der leder for sundhedshuset og for rehabilitering.

8 Børn og Skole Kultur og Fritid og Biblioteket overføres fra Kultur og Borgerservice På sigt kunne overvejes at Biblioteket bliver en del af Kultur Familie overføres til Social Det giver et samlet budgetmæssigt og lovmæssigt område og samler det rammebelagte specialiserede socialområde under et direktørområde. Yderligere ser vi en gevinst rent opgave- og kvalitetsmæssigt ved at anbringelsesområderne samles her tænker vi på Familie og Handicap. Vi ser også et større fokus på beskæftigelsesdelen. Sekretariatet centraliseres Vi foreslår centralisering af budget og regnskab og et centralt konsulentkorps. Vi foreslår at der laves en analyse der tager udgangspunkt i antallet af daginstitutioner og en evt. ny ledelsesstruktur. Afledt heraf en vurdering af behovet for en koordinerede leder for daginstitutionerne. Der foreslås en evaluering af nødvendigheden af at have pædagogiske konsulenter. Vi foreslår at der laves en analyse der tager udgangspunkt i antallet af skoler og en evt. ny ledelsesstruktur.

9 Notat Social og Arbejdsmarked Det forslås er der fremadrettet er 2 fagchefer i Social og Arbejdsmarked 1 fagchef for Arbejdsmarked og 1 fagchef for Social Psykiatri foreslås at overgår til Social Familie overgår fra Børn og Skole Psykiatri, Social, Familie og Handicap samles under 1 fagchef Der foreslås sammenlægning af center for stormisbrugsbehandling, Alkoholrådgivningen og Perron 4 under en fælles niveau 3 leder Vi forslår at der er 1 niveau 3 ledere med ansvar for hver af de 4 overordnede Sociale områder Psykiatri, Social, Familie og Handicap. Vi mener det er vigtigt at sikre en høj specialisering i hver af de 4 områder. Med 4 sociale områder tror vi at der på sigt vil kunne ske yderligere sammenlægninger af funktioner der er sammenlignelige. Vi foreslår at funktionen som Jobcenterchef ændres til at være Arbejdsmarkedschef. Vi foreslår 4 niveau 3 ledere under Jobcenterchefen: Sygedagpengeopfølgning(syg), Aktiv indsats(rask) Ydelseskontor og Sprogskole. Sygedagpengeopfølgningen består af 2 opfølgningsgrupper, Tekstilværkstedet og CBR. Aktiv indsats består af Virksomhedskontakt, Faglig konsulent, Revalidering og UU Randers Sprogskolens opgaver hænger sammen med integrationsarbejdet som ligger i ydelseskontoret. Ydelseskontoret er en sammenlægning af ydelseskontorerne for sygedagpenge, kontanthjælp og den del af Borgerservice der ikke skal centraliseres. Vi mener at dette forslag til samling af områder giver et klart fælles beskæftigelsesmæssigt fokus.

10 Notat vedr. MED I forbindelse med ny organisation er der MED-udvalg, der ikke længere vil være relevante. Foreslået sammenlægning af familieområdet, fra 3 distrikter til 1 distrikt, betyder at der fremover vil være 1 lokaludvalg. Familieområdet foreslås overført til Social og Arbejdsmarked under Social og vil derfor ikke længere have behov for et sektorudvalg. Foreslået sammenlægning af psykiatri, handicap og social vil umiddelbart også betyde at den fremtidige MED-udvalg, er Områdudvalget. Det er forslået at der skal være færre ledere i Ældreområdet og at der derfor ikke, i den forbindelse, vil være behov for et sektorudvalg fremtidige MED-udvalg er Områdeudvalget. Omlægninger og sammenlægninger betyder at der er 2 områdeudvalg og 5 sektorudvalg, der kan nedlægges. Forslaget fremsættes ud fra vores MED-aftale, hvor det fremgår at MED-organisationen til enhver tid, skal afspejle Randers Kommunes organisation.

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

HR-nøgletal og tendenser for 2014

HR-nøgletal og tendenser for 2014 HR-nøgletal i Haderslev Kommune 2014 Indhold HR-nøgletal og tendenser for 2014... 2 1. Tiltrækning og Fastholdelse... 3 1.1. Personaletilgang og personaleomsætning... 3 1.1.2. Personaletilgang i % - fordelt

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats Master of Health Management, CBS, & Center for Ledelsesudvikling, KL November 2010 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse Indhold Forord... 4 2- Metode... 5 3- Summary...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere