Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d kl i Gildeborgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen"

Transkript

1 Mødereferat GILDEMESTERMØDE Torsdag d kl i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Flemming Hansen, SGS Klaus Cordes. Afbud fra SGK Lis Andersen, DUS Preben Nielsen. 2. Peter Jensen 1.g., Ulla Væver 2.g., Laust Dalsgård 5.g., Jørgen Orlien 6.g. Flemming Marcussen 7.g., Michael Jensen 8.g., Tove Husum 9.g., Annie Sperling10.g., Hanne Thusgaard Hansen 11.g., Anna-Marie Pedersen 12.g. 3. Redaktør Janne Voss Hansen. Dagsorden: 1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen. 2. Orientering om Distriktsforum. 3. Kalenderræs Økonomisk koordinering. 5. Nyt fra gilderne, herunder nye tiltag m.v. 6. Nyt fra GUF-udvalget. 7. Eventuelt Sct. Georgs Gilderne i Danmark Aalborg Stadsgilde Stadsgildekansler Lis Andersen Dronningensgade Nørresundby Tlf gmail.com Referat: Flemming Hansen bød velkommen til gildemestermødet. Ad. 1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen: Flemming Hansen (SGM): Redaktør for Gildeposten. o Vi har fundet en afløser for Erik Messmann som redaktør for Gildeposten. Den ny redaktør er Janne Voss Hansen fra 10. gilde, og jeg har den glæde at kunne præsentere hende for jer i aften. Tak fordi du vil overtage posten Janne. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke Erik for hans store arbejde med Gildeposten gennem årene. o Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvornår vi overgår til ren digital Gildepost. Det afhænger bl.a. af vores nye redaktør. Vi vil samtidig finde en ordning med at udskrive eksemplarer til de gildebrødre, der ikke har nogen mailadresse. Nytårskur. o Mange af os har været til Nytårskur den 10. januar i Restaurant Sanya, som er nabo til musikkens hus. Det blev et hyggeligt arrangement, arrangeret af 5. gilde. Vi fik et kort foredrag med film af Jens Pedersen, der fortalte om den nuværende forbedrede situation for den afghanske Medlem af International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults) 1

2 dreng, der har modtaget tilskud fra Katastrofekassen. Som resultat af den økonomiske koordinering blev der uddelt penge til flere spejdergrupper. Køreplan for Fredslys og Nytårskur. o Der er nu lagt en køreplan for disse to arrangementer i Regnbuebogen. OHP i Gildeborgen. o 6. gilde har behov for en Overheadprojektor til et gildemøde i maj måned. Jeg har derfor stillet en projektor i laugstuen. Det er et permanent lån hos Aalborghus Gymnasium. Lady Walk den 18. maj. o Eva Lykke Madsen har venligst stillet sig til rådighed som tovholder for Lady Walk arrangementet den 18. maj. Ridderoptagelse. o Vi har afholdt ridderoptagelse med kun én væbner den 5. marts. Den pågældende væbner var blevet udskudt fra sidste år, så vi valgte at optage ham alene. Det vil ikke blive gentaget. Frem over venter vi, til der er to væbnere, der skal optages. Vi vil ikke udelukke muligheden for at afholde ridderhaller igen. Forpagtning af Gildeborgen. o I Forpagtningsaftalen med Kjeld er det aftalt, at lejligheden på 1. sal bebos af forpagter eller hans stedfortræder. Da Curt flytter eller er flyttet, har vi bedt Kjeld om at finde en afløser for Curt. Dette også for at opretholde serviceniveauet i huset. Jeg er ikke vidende om, at der er fundet en afløser på nuværende tidspunkt. Alternativer til Gildeborgen. o På sidste års stadsgildeting fik Stadsgildeledelsen bemyndigelse til at undersøge alternativer til Gildeborgen. Bemyndigelsen var et resultat af et forslag fra Bent Ove Holm 1. gilde om at undersøge muligheden for leje af Spejdergården. En del af jer var til besigtigelse af Spejdergården. Dette besøg gav dog ikke mulighed for tilstrækkelige faciliteter for os. Vi følte dog, at vi ikke ved besøget havde fået afdækket, om der var mulighed for et samarbejde med Jens Bang Division. Vi bad derfor om et møde med divisionsledelsen. De har været meget langmodige med et møde, bl.a. fordi et medlem skulle hjem fra Singapore. Det lykkedes dog at få et møde den 4. marts. Divisionsledelsen tilbød os, at vi kan leje hele træbygningen, altså have den helt for os selv. Bygningen er ca. 150 m/2, hvis garagen i enden af bygningen inddrages (skal isoleres). Ved større arrangementer kan sal og køkken i murstensbygningen reserveres. Vi synes, at dette tilbud er det mest attraktive og realistiske, vi har fået ind til nu. Træbygningen er udlejet til marts Men hvad synes I?? o Vi har besigtiget to erhvervslejemål, som tidligere nævnt på forrige gildemestermøde. Umiddelbart er de for dyre. o Palle Bjørnstrup 5. gilde har foreslået et projekt med nybyggeri på Gl. Gugvej i samarbejde med en loge. Stadsgildeledelsen har bedt om økonomiske konsekvenser fra Palle. Det har vi ikke modtaget endnu. o John Pedersen 12. gilde har gjort opmærksom på, at Kærby Plejehjem står tomt. Borgmesteren har dog meddelt, at bygningen i første omgang skal anvendes til flygtninge. Bygningen ejes af et boligselskab. o Vi vil snarest få vurderet Gildeborgen ved to uafhængige vurderinger. Vi skal være flere o I får en orientering om udvalget senere i aften. 2

3 Internationalt udvalg o Udvalget har arbejdet med et projekt om Lys i Afrika i samarbejde med Energi Nord. o Udvalget har fremsat et forslag overfor Landsgildeledelsen. LGL ønsker ikke at binde sig til at samarbejde med en kommerciel virksomhed, som de udtrykker det. Der vil blive orienteret om lys i Afrika på et kommende møde for DIS er den april i Fredericia. Da vi ikke har en DIS, vil deltagelse af en af vores GIM er være meget velkommen. Kommentarer/bemærkninger til Flemmings Hansens meddelelser: Elektronisk gildepost o Ved overgang til elektronisk gildepost, skal det sikres at de gildebrødre, som ikke kan/vil modtage denne udgave får tilsendt en papirudgave umiddelbart efter, at udgaven er tilgængeligt. o Da vi ikke længere vil have de store trykkeri- og portoudgifter, var der enighed om, at Stadsgildet kunne påtage sig portoudgiften for den fremtidige forsendelse af papirudgaverne Forpagtning o Klaus Cordes snakker med Kjeld Larsen om retningslinier for selv at medbringe kaffe og brød til arrangementer i Gildeborgen, nu hvor Curt er stoppet. o Nyt menukort for 2015 blev efterlyst Klaus Cordes snakker med Kjeld Larsen Alternativer til Gildeborgen o Der blev efterlyst oplysninger om, hvilke udgifter Kjeld Larsen i dag betaler omkring Gildeborgen, og som vil falde tilbage på Sct. Georgs Gilderne, o hvis vi mister forpagtningen - Klaus Cordes undersøger hos Kjeld Larsen. o Generelt skal der opstilles en oversigt over de økonomiske konsekvenser (inkl. ændrede forpagtningsforhold) ved: forbliven i Gildeborgen, forbliven i Gildeborgen med yderligere udlejning af 1. sal, flytning til andet sted. o Flemming Hansen uddelte tegninger over den sorte bygning på spejdergården og fortalte kort om de muligheder, som Stadsgildeledelsen så i en fremtidig benyttelse. Klaus Cordes: Lis Andersen vil gerne have kopi af den nye gildeledelseserklæring fra hvert gilde. Derudover meddelelse om nye GIM er, spejderkontakter og Web-master (til brug ved a jourføring af skema til offentliggørelse i Gildeposten og på hjemmesiden). Alle ansøgninger om donationer sendes til Lis, der samler dem til økonomisk koordinering. Ad. 2. Orientering om Distriktsforum: Flemming Hansen orienterede Mødet mellem landsgildeledelsen og distriktsgildemestrene blev afholdt i Horsens den januar. 3

4 Arne Gotlieb (LGPR) orienterede: o Ønske om flere medlemmer af PR- udvalget, der i øvrigt er velfungerende. o Fredslyset skal nytænkes, der mangler en ny koordinator. o Pressemeddelelse omkring Sct. Georgs dag om størrelsen af donationer, gerne med en god historie. o Opfordring til at bruge den nye designmanual både indad og ud ad til. Peter Skræ (LGUS) orienterede: o Ny hjemmeside, moderne design, bruges på alle platforme, øget synlighed både internt og eksternt, debatforum på medlemsdelen, officiel Facebook side, dokumentarkiv på Onedrive. Fra april skal medlemsnummeret på Sct. Georg bruges til login på medlemsdelen af hjemmesiden. o De enkelte gilder vil kunne få hjælp til at oprette egen hjemmeside i samme design og med eget domæne. Det vil koste 2850 kr som engangsbeløb og 243 kr pr. år. Der har været afholdt et kursus i hjemmesiden, Onedrive og Facebook på Klarup Kro den 21. februar. Der var kun 6 deltagere. For at udbrede kendskabet til ovennævnte, vil vi inddrage det på det kommende ERFA møde for gildeledelser den 15. april. Der kan eventuelt blive tale om flere kurser til en større kreds. Oplæg fra DGM- grupperne: o Jeg er medlem af den nord/midtjyske gruppe af distriktsgildemestre. Vi havde lavet inden Forum en lille undersøgelse hos jer om reaktioner på og implementeringen af handlingsplanen Spejderideen for voksne, som blev vedtaget på Landsgildetinget i Slesvig i Af 48 gilder fik vi besvarelser fra 30 svarende til 63 %. Konklusionen på undersøgelsen var, at det var meget begrænset hvor meget handlingsplanen havde sat sig af spor i gilderne og det var meget begrænset hvor mange aktiviteter, der var sat i gang i de enkelte gilder som led i handlingsplanen. Gruppens opfordring var derfor, at glemme den nuværende handlingsplan, men i stedet at se fremad for at lave en ny plan måske for en længere periode end to år. o For at imødekomme denne kritik, har LGL gennem gildemestrene, altså jer, sendt en opfordring til alle gildebrødre om at komme med ideer og indspark til brug i det arbejde som DGM-erne skal udføre på et møde den 25. april i Ringsted. Jeg kan ikke være til stede på mødet i Ringsted, men jeg kan sende de oplæg, som jeg håber vil komme fra gildebrødrene i Aalborg. Jeg vil derfor opfordre jer til at gå hjem og få jeres grupper til at diskutere og komme med oplæg. o Som led i implementering af den kommende handlingsplan har DUSerne været indkaldt til møde i Horsens i sidste weekend. Vores DUS Preben Nielsen deltog herfra. Preben kan ikke være til stede i dag, men jeg har fået et mundtligt referat, som jeg vil prøve at gengive her. DUS arbejde på mødet skal danne grundlag for et idékatalog, og de skulle komme med forslag til aktiviteter inden for følgende overskrifter: Internationalt, natur, kultur, synlighed og humanitær, (det kan umiddelbart være overskrifter, som gildernes grupper kan arbejde ud fra). Aktiviteterne skulle prioriteres. Der var i øvrigt et ønske fra DUSerne om en reformpause og et ønske om en værdidebat. Jeg vender lige tilbage til Distriktsforum. 4

5 o En gruppe DGM fra Sjælland fortalte om et pilotprojekt med udsendelse af rejsehold, hvor gildebrødre kan give inspiration til andre gildebrødre. Projektet var blevet testet på 2 gilder. Sjællandsgruppen ønskede at teste projektet mere. Jeg fik det indtryk, at LGL betragtede projektet som afsluttet, men LGM glattede ud ved at sige, at han så Sjællands oplæg, som et godt oplæg, som der let kunne arbejdes videre med. o Der var på Forum også et gruppearbejde uden noget særligt struktureret oplæg fra LGL. Resultatet blev også derefter. Ad. 3. Kalenderræs 2016: Blev udført i god ro og orden. Eventuelle ønsker om ændringer meddeles hurtigst muligt til Lis, SGK. Udfyldt kalender 2016 er vedlagt. Ad.4. Ansøgningen om letvægtstelte til jamboreen i Japan blev behandlet og flg. beløb blev doneret: Gilde: Beløb: , , , , , , , , I alt 5760,00 Beløbet vil blive opkrævet via økonomisk koordinering. Klaus Cordes oplyste endvidere omkring indsamling af oplysninger vedr donationer: Der mangler fortsat tilbagemeldinger fra 8., 10. og 11. gilde. Det samlede donationsbeløb (indtil nu) er på ca ,- kr. Ad. 5. Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v. 1.gilde v. Peter Jensen: o Afholder høstmarked sammen med 9. gilde d o Prøvede sidste år med loppemarked i tilknytning til høstmarkedet, hvilket gik godt prøver igen i år. o Arrangerer Drageskydning. 2.gilde v. Ulla Væver: o Gildeweekend sidst i april på Egholm gl. skole. 5

6 o Tombola i november Gildet har tilbud fra Kvickly i Vestbyen og det er gratis. 5.gilde v. Laust Dalsgård: o Bryggerlaug mødes hver 14. dag. o Tall-Ship Race - Arbejder på en tovtrækningskonkurrence på vandet o Snak med 7. Gilde om koordinering af kalendere med henblik på afholdelse af fælles gildemøder. 6.gilde v. Jørgen Orlien: o Halvdelen af gildets brødre er over 80 år o Kustodejob i Urtehaven 07. juli til 31. juli. o Uddeler Sundsholmeren 4 gange årligt. o Gildet står for årets fredslysarrangment o Gildet står for nytårskuren gilde v. Flemming Marcussen: o 18 gildebrødre o Gildet er i dialog med 5. gilde omkring fælles gildemøder o Kurset i Klarup d o For få deltagere o Kedeligt at sidde i Klarup, når vi har Gildeborgen o Hvorfor brugte vi ikke Gildeborgen? forklaring: Eva Lykke Madsen havde overfor LG peget på Klarup Kro o Hvad er årsagen til at vi ikke bruger Gildeborgen mere end vi gør? Blev drøftet 8.gilde v. Michael Jensen: o Samme rille som sidste år 9.gilde v. Tove Husum: o 27 gildebrødre Gennemsnitlig alder ca. 70 år. o Gildeweekend i maj o Høstmarked 12. september sammen med 1. gilde. o Bod i Rebild 4. juli, hvor der bla. sælges kaffe/te, kage, bolscher m.v. o Rally sammen med 1. gilde i o Deltager i Ladywalk arrangementet, som støtter kvindesygdomme. o Tall-Ship Race Har fået Nej til en bod, hvor man ville reklamere for gildebevægelsen (synlighed). 10.gilde v. Annie Sperling: o 31 gildebrødre o Stille og fredeligt o Forårsudflugt til Løgstør og Aggersborg o Efterårsudflugt til Thy. 11.gilde v. Hanne Thusgaard Hansen: o 34 gildebrødre o Kedelig periode med 3 udmeldinger og en overflytning til andet gilde o Julemarked i november. o I april er der arrangeret en 4 dages tur til Berlin. 6

7 o Gildet står for efterårets ridderhal o Etablering af Ungpigegruppe 12.gilde v. Anna-Marie Pedersen: o Skrøbeligt gilde 1 gildebror på plejehjem. o 2 loppemarkeder på Nørresundby Torv i forbindelse med torvemarkedet (stort arbejde). o Julebazar (4 weekender) sammen med Nørresundbyspejderne. o Hjælper Lindholm-spejderne til deres julemarked o Vesterhavsmarchen Gildet er i Grønhøj o Gildet har ydet støtte til 2 Nibe-spejderes tur til jamboreen i Japan Det er aftalt at de efterflg. kommer og fortæller om jamboreen. Ad. 6. Nyt fra GUF-Udvalget: Flemming Marcussen orienterede: Kort om indholdet af kurset på Klarup Kro Der vil blive givet en længere og mere detaljeret orientering på ERFA-mødet i april (tidl. Orientering for nye ledelser ) GUF-Udvalget o Selvbestaltet udvalg o Omdøbes til aktivitets- og PR-udvalg retningslinier for udvalget vil snarest blive udarbejdet o Åben for alle dem der har lyst o Har etableret en Face-Book side, som gilderne kan anvende bruges allerede i forbindelse med flere arrangementer Jørgen Orlien oplyste, at Stifinderlauget havde fordoblet sit deltagerantal efter at de var kommet på Face-Book o Der er etableret kontakt til Naturvejlederne i Aalborg Kommune. Har resulteret i arrangement i Mølleparken og Gildeborgen d o Har med naturvejleder Esben Buch drøftet oprettelse af et specielt spejdergilde. Esben Buch, synes det er en god ide. Et sådan gilde skal leve sit eget liv vi skal blot være fødselshjælpere o Overvejer etablering af en egentlig Face-Book orientering/undervisning Ad.7. Eventuelt Anna-Marie Pedersen efterlyste 40 års nåle, som hun havde set omtalt i det forrige nr. af Gildeposten. Michael Jensen kunne oplyse at der var tale om specielt fremstillede nåle, samt at han har lavet forslag til såvel 10, 20, 30 som 40 års nåle, som han pt. var ved at indhente tilbud på. Flemming Marcussen spurgte efter papirsflag fra 12. gilde, og blev henvist til at spørge skatmesteren. Mailadr. på den nye redaktør Janne Voss Hansen: Mødet sluttede ca. kl. 22,00. Flemming takkede for et godt møde. 7

8 Klaus Cordes Referent (SGS) 8

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen Mødereferat STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Eva Lykke Madsen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Preben Nielsen. 2. Fra Gilderne : 26 gildebrødre

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 01.04.2014 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes

Læs mere

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg 1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg Gildeting tirsdag d. 3 marts 2015 kl. 19.15 i Gildeborgen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Henning Nielsen Begge blev valgt

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2008 75. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang Gildeposten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Nr. 1 februar 2015 68. årgang prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf. 98 16 90 22 l info Blytækkervej 7 9000 Aalborg www.budolfi-grafisk.dk

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73.

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? Sct. Georg Oktober 2006 73. ÅRGANG 5 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere