Møde- og informationsaktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde- og informationsaktivitet"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens beretning Møde- og informationsaktivitet Landsbyrådet har i perioden fra generalforsamlingen 29. oktober 2012 afholdt 11 bestyrelsesmøder, som alle er foregået på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Landsbyrådets hjemmeside indeholder kontaktinformation og bl.a. de 3 nyhedsbreve der er udsendt til grundejerforeninger og bylaug i alt omkring 50 mailadresser. Dette med en opfordring til at videresende oplysningerne i de enkelte netværk. Flere af bylaugenes hjemmesider er dog inaktive, og enkelte nævner at de ikke har økonomi til at drive en hjemmeside. Det skal her nævnes at Landsbyrådes hjemmeside er gratis, og denne er oprette på De 3 nyhedsbreve har bl.a. indeholdt følgende emner: Generalforsamling i FLR Grønt Forum Landdistrikternes dag Ministeriets nye hjemmeside høring i Landdistriktsudvalget Skuldelev en levende landsby - opfordring til gensidig information oplysninger om støttekontingenter Kommuneplan Temadag i FLR friluftsguide borgerpanel Budget i høring landdistrikternes dag generalforsamling i FLR. Landsbyrådet er medlem af Landdistrikternes Fællesråd, og har gennem året modtaget nyhedsbreve med links til relevante emner, disse er alle videre sendt via mailbasen. Landsbyrådet har fået invitation til Landdistrikternes dag på Christiansborg, men var desværre forhindret i at deltage i mødet. FLR afholdte temadag på Skuldelev skole omkring emnet Det gode liv på landet med deltagelse af 25 personer heraf flere politikere. Der er efterfølgende blevet lavet en rapport fra mødet, som er på hjemmesiden og udsendt til politikere og bylaug.

2 Frederikssund Kommunes Landsbystøttepulje. Landsbyrådet arbejder for at bevare og udbrede kendskabet til ordningen og følger løbende med i ansøgninger og udbetalinger fra puljen. Grønt Forum Landsbyrådet er medlem af Grønt Forum og har ikke deltaget i møder i perioden, men har modtaget 2 mødereferater i henholdsvis januar og marts Møder og høringssvar Landsbyrådet har modtaget invitation til inspirationsdag for Hammergården. Invitation til deltagelse i projektgruppe vedr. Borgernes Hus Har deltaget i borgermøde omkring Kommuneplan. Modtaget Hvidbog efter høring vedrørende Råstofplan. FLR har sendt høringssvar ang. Kommuneplan omhandlende erhvervsudvikling i Hornherred/landsbyerne, cykelstier, busdrift, intranet/digitalisering og landdistriktspolitik. Samtidigt er sendt separat høringssvar vedr. vindmølleplaner i kommuneplan Brev til byrådet vedr. kæmpevindmøller Brev til byrådsmedlemmerne vedr. Borgernes Hus Svarbrev modtaget fra Jan Milandt, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur Invitationer udsendt til temadag til alle bylaug, samt til hvert enkelt byrådsmedlem, samt annonce i lokalaviserne Rykker for svar til temadagen Høringssvar for budget sendt omhandlende besparelser på ældreområdet, og manglende tiltag i budgettet ift. landdistrikterne Landsbyrådets økonomi Landsbyrådet har ikke egen økonomi eller i øvrigt midler, hvilket pt. begrænser rådets aktiviteter i et omfang, som ikke er tilfredsstillende for det frivillige arbejde. Rådet arbejder på at få indtægter via kontingenter og støttekontingenter, dels til daglig drift og fremtidige aktiviteter, som kan fremme interesse og deltagelse for rådets arbejde. Landsbyrådet har ansøgt om tilskud og har modtaget kr ,- til en temadag, annoncering mm. Dirigenten satte beretningen til debat: Der blev spurgt, hvad landdistrikternes dag er? Michael Tange svarede, at det er en høringsdag, der berører folk, der bor på landet. Det foregår i landstingssalen på Christiansborg. Man møder politikere og møder andre folk, der arbejder for forholdene på landet. Det er interessant at møde politikerne. Der blev spurgt, hvad temadagen var?

3 Michael svarede, at der var en temadag på Skuldelev skole i september. Landsbyråde søgte tilskud fra kommunen og samlede bylaug og kommunens politikere omkring temaet Det gode liv på landet. Der var 3 foredragsholdere. Niels fra Skuldelev, Kim fra Vejleby og en fra landdistrikternes fællesråd. De gav alle deres bud på, hvad vi skal gøre for at fastholde det gode liv på landet. Der ligger rapport fra temadagen på landsbyrådets hjemmeside. Dirigenten oplyste, at han havde talt med Kristian Moberg, Venslev om at de sammen stiller et forslag til kommunalbestyrelsen om, at kommunen stiller 6000 kr. til rådighed til hvert bylaug til administration. I Silkeborg Kommune har man lavet lokalråd for at få ordentlig høring. Hvert bylaug eller lokalråd i Silkeborg modtager kr. til administration. Det er svært at få ændret noget i kommuneplanen, når den endelig sendes til høring. Poul Henrik Hedeboe vil gerne have oplyst, om bylaugene er interesseret i at høres tidligere i processen, hvilket Michael Tange bekræftede, at man gerne ville. Han oplyste også, at der er iværksat et samarbejde med Københavns Universitet i 2014 for at få undersøgt mulighederne for aktiviteter i Hornsherred Syd. Kan Frederikssund Kommune udvide planlovens bevægelighed? Michael Tange spurgte Poul Henrik Hedeboe, om kommunen påtænker at lade mindre landejendomme på op til 5 hektar beskatte som parcelhuse? Jørgen Christensen oplyste, at det ville komme til at koste meget for ejeren, da der så bliver stillet krav om energirapport, ejerskifteforsikring, tilstandsrapport, hvilket ikke findes på små landejendomme nu. Det kan blive til et tab på flere hundrede kroner, hvis ejeren af en lille ejendom vil sælge. Hanne Normann Hansen gjorde opmærksom på, at en forhøjelse at grundbeskatning fra 5 promille til 32 promiller også vil gøre, at de enkelte ejere, der bortforpagter deres jord, vil blive nødt til at forhøje forpagtningsafgiften, hvilket vil give ulige konkurrencevilkår. Der blev spurgt, hvad der var sket med hensyn til vindmølleplacering? Svaret var, at der kan opstilles vindmølle ved Svanholm og i Vinge, samt en mindre i frugtplantagen i Dalby. Planerne om store vindmøller ved Kyndby og Skoven er ophævet. Der er givet tilladelse til helikopterlandingsplads ved Skoven. Stig Pedersen, Vejleby spurgte Poul Henrik Hedeboe, om det er almindeligt, at man ikke får svar, når man henvender sig til Teknik- og Miljøforvaltning. Han har sendt henvendelse i september og har endnu ikke modtaget endeligt svar. Michael Tange oplyste, at Landerslev Bylaug også har korrespondance omkring grusgrav, som de mangler svar på. Poul Henrik Hedeboe svarede, at Teknik og Miljø har fået ny chef Claus Steen Madsen og at hans holdning er, at sagsbehandling skal være hurtigt og at man skal have et svar.

4 Beretning godkendt 3. Forelæggelse af revideret regnskab Keld Chor forelagde det reviderede regnskab. Der var en undring over, at der ikke var flere, der havde betalt støttekontingent. Man mente, at flere gerne ville betale. Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag 5. Forslag til planer for kommende år Flg. blev fremlagt under formandens beretning: Skaffe øgede midler via medlemskab og sponsorer mv. Konference for bylaug og foreninger Udvikling af hjemmesiden, opfølgning på data samt link fra kommunen til FLR hjemmeside. Følge udbetaling og anvendelse af støttepuljen, samt overførsel til næste budgetår Deltage i borgermøde og give høringssvar til kommunen Formidle information fra landsorganisationerne Øget engagement for at udbrede kendskabet til rådets virke blandt befolkningen og politikere i Frederikssund Kommune for at skabe synlig interesse og input til en landdistriktspolitik. Michael sagde, at Landsbyrådets arbejde afhænger af, hvad der kommer til os. Han opfordrede til at give feedback. Deltager fra Onsved ønskede oplysning om det planlagte Kildemarked. Jørgen Christensen oplyste, at det var et udslag af Skuldelev Bylaugs fremtidsværksted om, hvordan man kan gøre landsbyen et bedre sted at være. Han fortalte, at man havde afholdt 2 møder. På det første var kun de, som man vidste, var interesseret i landsbyens forhold blevet inviteret. På det andet møde havde man inviteret bredt. Herunder kom et kildemarked frem som en ide. Tanken er primært aktivitet, hvor alle egnens producenter kan komme og vise deres produkter. Skuldelev Bylaug håber på mødet den 30. januar at kunne samle en gruppe der vil stå for det. Man har også 2 andre projekt under planlægning. Lars Juul Christiansen ny formand Dalby sagde, at bylaugsarbejdet hos dem kører lidt tungt. Han spurgte om det kunne være en opgave på hjemmeside at være med til at give inspiration til hinanden. Han kunne også ønske oplysning om, hvor man kan leje grill mv.

5 Hanne Normann Hansen oplyste, at det var en enkel hjemmeside, som Landsbyrådet havde oprettet, fordi det ikke kostede noget. Hun havde ikke meget erfaring med hjemmeside, men kunne anbefale, at man lagde aktiviteter ind på hjemmesiden KultuNaut, så man ikke lagde arrangementer på samme dato. Michael Tange svarede, at Landsbyrådet har forsøgt at deltage i nogle bylaugsmøder for at få inspiration. Stig Pedersen, Vellerup oplyste, at Vellerup Bylaug laver folder, som de husstandsomdeler Hanne Normann Hansen oplyste, at der var et samarbejde mellem Venslev, Vejleby og Vellerup Bylaug, samt at disse havde samarbejde med Hammergården og Sejlskibsklubben. Man kunne godt lave et samarbejde mellem Dalby, Lyngerup og Landerslev. Onsved Bylaug ville også gerne indgår i det samarbejde. Jørgen Christensen, Skuldelev oplyste, at der er et bredt samarbejde mellem bylaug allerede, f.eks. er Skuldelev og Vejleby i samarbejde omkring forestilling på Klaverfabrikken 6. Vedtagelse af støttekontingent Forslag: 100 kr. pr. år for enkeltpersoner, 250 kr. pr. år for bylaug, grundejerforeninger og foreninger Flere gav udtryk for, at de gerne vil betale kontingent, men at det er nødvendigt, at Landsbyrådet gør lidt mere for at opfordre bylaugene til at betale, fordi de glemmer det. Forslag til kontingent godkendt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Michael Tange, Landerslev Keld Chor, Sundbylille Udtrådt af bestyrelsen pga. sygdom: Jørgen Mørkholt Andersen, Skuldelev Valgt: Michael Tange, Landerslev Keld Chor, Sundbylille Lars Juul Christiansen, Dalby 8. Valg af op til 4 suppleanter

6 På valg: Niels Pedersen, Skuldelev Lasse Gustavsen, Onsved Valgt: Jens Brogaard Jensen, Vejleby Niels Pedersen, Skuldelev 9. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg revisor: Jørgen Christensen, Skuldelev På valg revisorsuppleant: Kim Beckmann, Vejleby Valgt til revisor: Jørgen Christensen, Skuldelev Valgt til revisorsuppleant: Kim Beckman 10. evt. Mie Hansen og Ingrid Nielsen vil gerne repræsentere Landsbyrådet på mødet 30. januar på Skuldelev Skole omkring stand på kildemarkedet, hvor Frederikssund Landsbyråd kan præsentere sig. Skuldelev den 27.januar 2014 Poul Henrik Hedeboe / Hanne Norman Hansen Dirigent Referent

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn GENERALFORSAMLING 2015 Afholdt 27. maj 2015 kl. 19:00 21:45 i Fløng Forsamlingshus Fremmødt var 45 deltagere. Fra bestyrelsen var fremmødt: Søren E. Sørensen, formand Jeanette Ingemann, næstformand Kenth

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere