Fortegningsemission. Det nye Nordic Tankers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegningsemission. Det nye Nordic Tankers"

Transkript

1 Fortegningsemission Det nye Nordic Tankers

2 Nordic Tankers Nordic Tankers gennemførte et betydeligt strategiskifte i forbindelse med overtagelsen af dele af Clipper Groups kemikalietankaktiviteter i januar Nordic Tankers er således i dag et fullservice rederi, der varetager alle normale funktioner inden for rederidrift. Rederiets flåde består af ni kemikalietankskibe på mellem ca og tons dødvægt (dwt) og seks produkttankskibe på mellem ca og dwt. Herudover står rederiet også for kommerciel management af Clipper Groups tilbageværende kemikalietankskibe (35 skibe helt eller delvist ejet af Clipper Group plus 15 skibe på time charter), samt teknisk management af 24 af Clipper Groups skibe. Endelig varetager rederiet kommerciel og teknisk management af et mindre antal skibe ejet af tredjemand. Rederiet havde 105 kontorbaserede ansatte pr. 31. januar 2010, hvoraf 84 af disse arbejder i Harbour House i København, henholdsvis 21 i Stamford (Connecticut), Houston (Texas) og Bogota (Colombia). Hertil kommer 28 søfarende. Direktionen i Nordic Tankers udgøres af CEO Tommy Thomsen og CFO Christian Hassel, mens de øvrige ledende medarbejdere er den tidligere CEO i Nordic Tankers A/S, Jens Pontoppidan, samt Claus Thornberg. Nordic Tankers A/S er noteret på NASDAQ OMX og har ca aktionærer. Nordic Tankers havde i 2009 en timecharterækvivalent-indtjening på USD 61,9 millioner (2009 proforma). Strategi og ambition Efter den 7. januar 2010 har Nordic Tankers reformuleret sit forretningsgrundlag og formuleret følgende vision: At blive en ledende global operatør af kemikalie- og produkttankskibe med de bedste medarbejdere og den højeste effektivitet. I overensstemmelse med visionen følger rederiet nu følgende ambitioner for 2013: Flere end 150 skibe i flåden (egne og indchartrede skibe samt eksterne skibe i kommerciel management) Overskudsgrad på minimum 20% (før salgsavancer og nedskrivninger af skibe) Soliditet på minimum 30%. Væksten i flåden søges opnået ved at tiltrække flere skibe i kommerciel og teknisk management, indchartre flere skibe samt ved tilkøb af nye skibe i markedet. Væksten i flåden søges dog kun opnået såfremt dette er rentabelt for Nordic Tankers, og der dermed kan bidrages til en forbedring af den nuværende negative overskudsgrad og skabe værdi for aktionærerne. Rederiets nuværende overskudsgrad og soliditet er dog langt fra ovenstående ambition, og en positiv overskudsgrad kan kun opnås i et mere normaliseret marked, hvor fragtraterne er væsentligt højere end for nærværende. Alderen på Nordic Tankers skibe er godt under gennemsnittet for verdensflåden Hensigtserklæring med en samarbejdspartner i Asien I overensstemmelse med Nordic Tankers ambition indgik rederiet 21. april 2010 en hensigtserklæring om at indlede et samarbejde med det singaporeanske shippingselskab WOMAR Holdings LLC. WOMAR har sin primære styrke i Asien, hvor Nordic Tankers har en relativt begrænset tilstedeværelse. WOMAR kontrollerer i dag omkring 40 skibe. Det er intentionen på kort sigt, at aftalen skal udmønte sig i et nyt fællesejet pool management selskab, som skal drive coatede kemikalietankskibe mellem og dwt. Nordic Tankers vil med denne aftale have taget et stort skridt i retning af at nå ambitionen om vækst i flåden. Nordic Tankers flåde er yngre end gennemsnittet Nordic Tankers flåde er inddelt i to hoved segmenter: kemikalietankskibe og produkttankskibe. Kemikalietankflåden er Nordic Tankers primære segment, hvor rederiet opererer egne såvel som eksternt kontrollerede skibe under kommerciel og teknisk management. Kemikalietankskibene, som Nordic Tankers opererer, er i størrelsen op til dwt og transporterer organiske kemikalier (oliebaserede kemikalier), uorganiske kemikalier (kemikalier af mineralsk oprindelse, eksempelvis syrer og kaustisk soda), vegetabilsk olie, smøreolie, animalske fedtstoffer, m.v. Produkttanksegmentet er rederiets sekundære segment, og skibene i dette segment indgår i kommerciel og teknisk management uden for Nordic Tankers. Nordic Tankers råder over ét LR1 pro-

3 Den nuværende markedssituation er svær, men bringer også muligheder BNP real vækst 15% dukttankskib på dwt, som indgår i LR1-poolen drevet af Torm, og fem handy-size produkttankskibe med en størrelse omkring dwt, som indgår i Handytankers-poolen drevet af Mærsk Tankers. Alderen på kemikalietank- og produkttankflåde er godt under gennemsnittet for verdensflåden. Gennemsnitsalderen for verdensflåden, bestående af IMO I, II og III skibe, er opgjort til 10,5 år. Nordic Tankers kemikalietankskibe har en gennemsnitsalder på 7,1 år, mens rederiets produkttankskibsflåde er endnu yngre med en gennemsnitsalder på blot 3,2 år var et svært år for Nordic Tankers. Der blev realiseret et underskud på USD 94,5 millioner efter skat, hvoraf hovedparten, USD 84,8 millioner, relaterede sig til nedskrivninger på rederiets skibe. Ledelsen forventer også, at 2010 bliver et svært år for Nordic Tankers, og har således opstillet følgende forventninger til året: Timecharterækvivalent-indtjening på USD 60 til 65 millioner. EBITDA på USD 4 til 8 millioner. Finansielle nettoomkostninger på USD 14 millioner. Resultat før skat, eksklusiv nedskrivning af goodwill på USD 8 millioner, på USD -20 til -25 millioner. Resultatet før skat på USD -28 til -33 millioner. Den primære årsag til det negative resultat i 2009, og det forventede negative resultat for 2010, er de historisk lave fragtrater. Fragtraterne er i høj grad påvirket af den underliggende generelle økonomiske vækst, som i 2009 var direkte negativ på globalt plan. IMF forventer dog at væksten i BNP for 2010 vil være positiv og at vækstraterne frem mod 2014 vil stige til et niveau, der ligger omkring vækstraterne som fandtes før krisen. 5% 0-5% E 2014E USA Europa Kina Kilde: IMF oktober 2009 rapport BNP real vækst er sammenlignet med året før Udover fragtraternes indvirkning på Nordic Tankers forretningsgrundlag har det totale udbud af tankskibskapacitet også en stor betydning for rederiet. Før krisen var der en stor nettotilgang af ny tonnage, som er fortsat i 2009 og Grundet krisen, herunder bl.a. de lave fragtrater, forventes tilgangen dog at være kraftigt aftagende allerede fra I takt med at BNP væksten og dermed industriproduktionen igen stiger, samt at nettotilgangen af ny tonnage bliver mindre, er der basis for en bedring i forholdet mellem udbud og efterspørgsel af tankskibstonnage. Flådetilvækst kemikalietankskibsflåde dwt Millioner dwt 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 8% 17% 13% 12% E 2011E 2012E Note: Der er ikke inkluderet cancelleringer eller forsinkelser i flådetilvæksten Kilde: Nordic Tankers og industriel kilde 16% Flåde tilvækst (HS) Nybygning (VS) Skrotning (VS) 1% -1% % vækst 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 2% Nordic Tankers har stor erfaring samlet i den nye direktion og bestyrelse Som led i fornyelsen af Nordic Tankers, som et full-service rederi, er der tiltrådt nye medlemmer i såvel direktionen som bestyrelsen. Der er tilført en betydelig erfaring til rederiet ved indsættelsen af Tommy Thomsen og Christian Hassel som den nye direktion, samt Knud Pontoppidan, Erik Bartnes og Henrik Lund Dal som nye medlemmer af bestyrelsen. Nordic Tankers har således skabt et ledelsesmæssigt fundament, som står mål med rederiets ambitioner. Tommy Thomsen udtaler: Tankskibsmarkedet er i øjeblikket ugunstigt, men der er indikationer på, at vi befinder os på bunden af et cyklisk marked, som dermed kan bedres på længere sigt

4 Det kontante nettoprovenu, som selskabet modtager i forbindelse med dette udbud, skal ikke anvendes til tilbagebetaling af lån, men til at styrke Nordic Tankers likviditet Mange støtter Nordic Tankers og den nye ledelses strategi og ambitioner For at Nordic Tankers kan positionere sig som en af de stærke spillere, når markedet når et mere normaliseret niveau, kræver det en bred opbakning fra rede riets aktionærer og interessenter i øvrigt. En del store aktionærer og interessenter har således givet deres opbakning gennem forhåndstilsagn eller garanti i forbindelse med fortegningsemissionen. Med en ejerandel på 30,94% er Clipper den største aktionær i Nordic Tankers. Clipper giver bindende forhåndstilsagn om at deltage i emissionen for sin andel, primært ved konvertering af ansvarlige lån. Derudover har andre investorer, der også deltog i transaktionen med Clipper den 7. januar, mulighed for at konvertere ansvarlige lån for op til DKK 7,6 millioner i forbindelse med deres deltagelse i fortegningsemissionen. Endelig har (i) Henrik Lund Dal givet bindende forhåndstilsagn om tegning af stk. Nye Aktier, dog således at Henrik Lund Dal sammen med andre juridiske personer, der har en tilknytning til Clipper Group, maksimalt kommer til at eje 33% af Nordic Tankers A/S aktiekapital efter Udbuddet, (ii) Siva Limited og Rederiaktiebolaget Gotland garanteret at tegne henholdsvis (dog således Siva Limited ikke opnår en ejerandel i Selskabet på mere end 30% efter Udbuddet) og stk. Nye Aktier prorata såfremt fortegningsemissionen ikke fuldtegnes (iii) samt en række personer inden for direktionen, bestyrelse og den øvrige ledelse garanteret at tegne stk. Nye Aktier prorata, såfremt Udbuddet ikke fuldtegnes. På denne måde har en væsentlig kreds af investorer bakket op om emissionen således, at fortegningsemissionen er garanteret med et provenu på mindst DKK 167,7 millioner af det forventede provenu på DKK 251,8 millioner ved gældskonvertering og/eller kontante indbetalinger. Det skal bemærkes at Clipper Group alene tegner således at deres ejerandel på 30,94% opretholdes. Derudover har Nordic Tankers indgået aftaler med Nordea Bank og Danmarks Skibskredit, som har indvilget i at bevilge afdragsfrihed på en del af Nordic Tankers lån frem til 2. januar (Afhængigt af opfyldelsen af visse forudsætninger vil de manglende afdrag forfalde til betaling den 2. januar 2012, eller over perioden 2012 til Der forventes pr. 2. januar 2012 at være ydet afdragshenstand for i alt USD 35 millioner.) Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Ved fuldtegning forventer Nordic Tankers at modtage et nettoprovenu på DKK 228,3 millioner, som skal anvendes til at styrke rederiets likvide beredskab under de fortsat vanskelige markedsvilkår, samt forbedre Nordic Tankers soliditet (opgjort pr ) fra 11,7% til 23,1% ved fuldtegning. Rederiets langsigtede målsætning er en soliditet på minimum 30%. En forbedret likviditet og soliditet vil styrke ledelsens muligheder for aktivt at drive konsolideringen af kemikalietankskibssegmentet. I henhold til rederiets aftale, som løber indtil 31. december 2011, med Selskabets bankforbindelser, Nordea Bank og Danmarks Skibskredit, skal det kontante nettoprovenu, som selskabet modtager i forbindelse med Udbuddet, ikke anvendes til tilbagebetaling af lån, men til at styrke Nordic Tankers likviditet. Risikofaktorer De investorer, som har eller som overvejer at investere i Nordic Tankers, skal gøre sig klart, at der er risici forbundet med investering i de Nye Aktier og tegningsretter. Der er herunder risici i forbindelse med Nordic Tankers forretningsområder samt virksomhed, og i forbindelse med fortegningsemissionen, som bør tages i betragtning, inden der træffes beslutning om erhvervelse eller udnyttelse af tegningsretter og/eller tegning af de Nye Aktier. For en mere omfattende analyse henvises til afsnittet Risikofaktorer i prospektet. Som investor bør du omhyggeligt overveje hver af risikofaktorerne, samt alle andre oplysninger i prospektet. Udbuddet er garanteret med et provenu på mindst DKK 167,7 millioner via forhåndstegning og garanti

5 2009 var et svært år for Nordic Tankers Hovedtal Proforma 2009 (USD tusinde) Nordic Clipper Proforma Sammenlagt Tankers Aktiviteterne reg. relateret proforma til resultatakkvisitionen opgørelse Resultatopgørelse Timecharterækvivalent indtjening Bruttoresultat Resultat før finansiering, skat, afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) (658) Afskrivninger (11.068) (5.803) (1.088) (17.959) Nedskrivninger (84.835) 0 0 (84.835) Resultat før nedskrivning af goodwill, skat og finansiering (88.544) (6.461) (1.088) (96.093) Resultat før skat og finansiering (EBIT) (88.544) (6.461) (9.205) ( ) Resultat før skat (94.524) (10.794) (10.850) ( ) Årets resultat (94.552) (13.596) (10.850) ( ) Balance Immaterielle aktiver i alt Skibe Materielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital, modervirksomhedens aktionærer (1.791) Egenkapital, minoritetsinteresser Egenkapital i alt (1.791) Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser (10.150) Passiver i alt

6 Udbudsbetingelser Deltagelse i Udbuddet af Nye Aktier kan i visse retsområder være begrænset ved lov. De fuldstændige udbudsbetingelser er beskrevet i prospektet, og investorer opfordres til at læse udbudsbetingelserne i prospektet. Nedenstående er kun et uddrag af disse. Udbud og tegningsforhold Dette udbud (Udbuddet) omfatter op til stk. nye aktier (Nye Aktier) a nom. DKK 10, der udbydes med fortegningsret for eksisterende aktionærer. De nye aktier udbydes med fortegningsret for Nordic Tankers eksisterende aktionærer i forholdet 1:2, hvilket betyder, at der for hver eksisterende aktie tildeles to (2) tegningsretter, og at en (1) tegningsret berettiger ejeren til at tegne 1 ny aktie. Forhåndstilsagn og garanti Clippers forhåndstilsagn udgør i alt DKK 77,9 millioner, som primært indgår ved konvertering af ansvarlige lån, under hensyntagen til at deres ejerandel på 30,94% opretholdes. Henrik Lund Dals forhåndstilsagn udgør i alt DKK 2,5 millioner, dog således at Henrik Lund Dal sammen med andre juridiske personer, der har en tilknytning til Clipper Group, maksimalt kommer til at eje 33% af Nordic Tankers A/S aktiekapital efter fortegningsemissionen. Siva Limited og Rederiaktiebolaget Gotland garanterer at tegne henholdsvis DKK 108 millioner og DKK 10 millioner, dog således, at Siva Limited ikke opnår en ejerandel i Selskabet på mere end 30% efter Udbuddet, såfremt Udbuddet ikke fuldtegnes. Udover dette er der en gruppe af personer omkring Nordic Tankers som har garanteret for i alt DKK 15,5 millioner, såfremt Udbuddet ikke fuldtegnes. Notering af og handel med tegningsretter og nye aktier Handel med tegningsretter foretages på NASDAQ OMX Copenhagen. Handelsperioden for tegningsretterne løber fra den 23. april 2010 kl til den 7. maj 2010 kl , begge dage inklusiv. De Nye Aktier vil blive registreret under en midlertidig ISIN kode, der forventes optaget til handel og officiel notering i ISIN koden for eksisterende aktier den 21. maj Udbudskurs Alle Nye Aktier udbydes til DKK 10 pr. aktie a nom. DKK 10 (Udbudskursen). Tegningsperiode De Nye Aktier kan tegnes i perioden fra den 28. april 2010 til den 12. maj 2010 kl. 17:00 dansk tid, begge dage inklusiv. Procedure for udnyttelse af tegningsretter Indehavere af tegningsretter, der ønsker at tegne Nye Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut i henhold til det pågældende instituts regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger for indehavere af tegningsretter af aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i tegningsperioden. Når en ejer har udnyttet sine tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. Efter udnyttelse af tegningsretter og betaling af Udbudskursen i løbet af tegningsperioden, vil de Nye Aktier ved udgangen af en handelsdag blive midlertidigt tildelt via VP Securities. Prospekt Denne brochure er et kort uddrag af oplysningerne i prospektet offentliggjort den 22. april Enhver beslutning om investering bør som minimum være baseret på de oplysninger, der er indeholdt i prospektet. Anmodning om prospektet, som indeholder detaljerede oplysninger om Nordic Tankers og de fuldstændige udbudsbetingelser, kan rettes til: Nordea Bank Danmark A/S, Securities Operations/HH 7324 Postboks København C Tlf: Fax: Prospektet kan også med visse undtagelser, herunder for personer i USA, downloades fra Nordic Tankers hjemmeside: Disclaimer Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i Australien, Canada, Japan eller USA Denne brochure må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan, Australien og United Kingdom. Denne brochure er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Nordic Tankers A/S ( Værdipapirer) i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn. Der bør ikke træffes beslutning baseret på sådanne fremadrettede udsagn, da de relaterer sig til og er afhængig af omstændigheder, som måske eller måske ikke vil indtræde i fremtiden, og de faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra dem, som er indeholdt i de fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn vedrørende vores forretning, finansielle omstændigheder, strategi, driftsresultater, finansiering og andre planer, formål, antagelser, forventninger, udsigter, overbevisninger og andre fremtidige begivenheder og udsigter. Nordic Tankers påtager sig ikke nogen forpligtelse til og har ikke til hensigt at offentliggøre opdateringer eller ændringer til nogen af disse fremadrettede udsagn uanset om det er med henblik på at afspejle ny information eller fremtidige begivenheder eller omstændigheder eller med andet formål. Denne brochure indeholder oplysninger om Nordic Tankers i summarisk form. Beslutning om at undlade at udnytte eller om at udnytte tegningsretter udstedt af Nordic Tankers og dermed at investere i Nordic Tankers aktier bør træffes alene på grundlag af (i) prospektet udarbejdet af Nordic Tankers til brug for Udbuddet, herunder i særdeleshed de i prospektet beskrevne risikofaktorer, (ii) eventuelle meddelelser udstedt af Nordic Tankers, der udtrykkeligt ændrer betingelserne for udbuddet (iii) eventuelle undersøgelser af Nordic Tankers, som den potentielle investor vurderer, er nødvendige.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16 Resumé Rederiet har i 1. kvartal arbejdet videre med implementering af strategien og med integrationen af den fra Clipper overtagne

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission Prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission på DKK 273,6 mio., side 1 af 5 Head Office Til OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 10/2008 Kontaktperson: Administrerende direktør Peter

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16)

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Udbud af op til 25.176.592 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 10 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Nordic Tankers

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 16/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT MAJ 2011 CVR-nr kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1

1. KVARTALSRAPPORT MAJ 2011 CVR-nr kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1 1. KVARTALSRAPPORT 2011 24. MAJ 2011 CVR-nr. 76 35 17 16 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1 Resumé I 1. kvartal 2011 steg Nordic Tankers omsætning på time-charter basis

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering SELSKABSMEDDELELSE Nr. 4/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt,

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Indhold. indhold. 5 Indhold

Indhold. indhold. 5 Indhold årsrapport 2010 4 Indhold 5 Indhold 6 Koncernens hoved- og nøgletal for 2006-2010 8 2010 i hovedtræk 10 Ledelsesberetning 18 Regnskabsberetning 20 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 22 Intern

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574)

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574) Prospekt dateret den 1. november 2007 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574) Optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, udbud af op til 700.595 stk. nye

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Fortegningsretsemission. Zepto Computers A/S Maj 2009

Fortegningsretsemission. Zepto Computers A/S Maj 2009 Fortegningsretsemission Zepto Computers A/S Maj 2009 Fortegningsretsemission 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Vigtig information før investering på First North First

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Udbud af 1.830.000 stk. nye aktier á nom. DKK 10 med et udbudsinterval på DKK 82 til 94 pr. aktie samt notering på OMX-Københavns Fondsbørs.

Udbud af 1.830.000 stk. nye aktier á nom. DKK 10 med et udbudsinterval på DKK 82 til 94 pr. aktie samt notering på OMX-Københavns Fondsbørs. Prospekt dateret den 25. maj 2007 Dette prospekt ( Prospektet ) er oversat fra dansk til engelsk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser vil den danske udgave være gældende. Udbud af 1.830.000 stk.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere