PowerPoint og andre materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerPoint og andre materialer"

Transkript

1 Strategisk Ledelse side 1 PowerPoint og andre materialer 8. september :40 Modul 1: PowerPoint Modul 2: PowerPoint Modul 3: PowerPoint Modul 4: PowerPoint Modul 5: PowerPoint Modul 6: PowerPoint Modul 7: PowerPoint Modul 8: PowerPoint

2 Ideer til eksamensstrategipapir 9. september :58 Strateginotat: 7-8 sider til direktion eller politisk udvalg. Præsentation af den strategiske udfordring. Mini analyse: af udfordringerne Anbefalinger Hvilke barrierer og derfor anbefaler vi denne proces. Hvilke aktører skal vi så inddrage. Målet er at der politisk bliver givet go efter notatet er frigivet. Det er meget praksisorienteret men referer gerne til teorimodel. Det skal ikke være højteoretisk. Ideer: Hvilke følgestrategier følger vores overordnede strategi om større inklusion. Jeg vil gennemanalysere vores inklusionscenterstrategi. Designstrategi - hvorfor organiserer vi skole som vi gør i dag. Strategi i en fusionsproces. Hvilke arenaer er vigtige? Koncerntænkning Vi kan kigge på om vi tænker som koncern i kommunen i forhold til denne fusion i vores Inklusionscentre. Det kunne være interessant at undersøge hvordan vi tænker om den samlede organisation. Hvor er forpligtetheden? Er den i forhold til kommunen eller i forhold til skolevæsenet. Min påstand er at den er mest i forhold til skolevæsenet. Jeg kan lave en analyse af hvilke faktorer der trækker i retning af en koncerntænkning på henholdsvis forvaltningsniveau og på kommunalt niveau. Det vil jeg bruge til at se på hvordan Strategien har været i forhold til de udviklingsområder vi har i vores skolevæsen. Hvilke koncernstrategier har vi egentligt? Vi siger vi har en virksomhedsmodel. Decentral styring og ledelse. Men har vi nu også det? Hvordan efterlever vi dem som skolevæsen? Organisatorisk identitet Jeg kan bruge noget af min teori omkring organisatorisk læring i fht. organisatorisk identitet. Refleksion eller undersøgelser Organisatoriske forandringer fra forelæsningerne: Den politisk arena: ændrer det på magten, så opstår der meget nemt politiske barrierer/forsinkelse De fleste vil lave en bidrag/belønnings kalkule ved en forandring: Hvad skal jeg bidrage med? Hvad får jeg Hvis kalkulen er negativ, så er vi imod ellers er vi for. Hvordan kan laves en positiv bidrag/belønnings kalkule for den enkelte. Hvordan er egeninteressen i forhold til organisationsinteressen. Hvordan kan man arbejde med den individuelle bidrag/belønnings kalkule i forhold til den organisatoriske bidrags/belønnings kalkule Brændende platform kan være med til at forandre folks individuelle syn. Vælg en magtbaseret forandringsstrategi: sørg for at der ikke er nogen der arbejder i det skjulte. Produktionsarenaen: Strukturforandringer - redesign Kulturarenaen: Værdimæssige barrierer - hvad kan børnene tåle Organisatorisk læring - dobbeltloop læreprocesser Vores kultur producerer problemet og den skal forandres med KRAP så strukturforandringen med inklusionscentre får gang på jorden. Hvis ikke man skaber alignment mellem struktur og kultur, så hjælper det ikke. Den sociale arena: Den sociale arena kan ikke altid følge med Typer af konflikter Social identitetsteori Vi må have HR strategier for at få forretningsstrategien til at finde sted. Bevidsthedsdannelse: Kommunikationsstrategi Visioner og tro Jeg tror ikke på denne strategi - satellitklasser Obama strategi - yes we can! Karismatisk meningsdannelse Arkitektur og æstetik Fysiske og virtuelle barrierer Markedet Barrierer i forhold til at finansiere flere specialpladser Org/koncern Organisationens identitet Selvforståelse Org/koncern Koncern Image De fremmedes forståelse af os. Legitimitet Foregår på den Kulturelle Arena. Men også Bevidsthedsarenaen og Arenaen for arkitektur Og æstetik. Sociale arena. Strategisk kommunikation Branding Sensemaking Senge - 5. disciplin Schein - tro Strategisk Ledelse side 2

3 Min model: Arena Arena Individuel Bidrag/belønning Organisatorisk Bidrag/belønning Arena-optikkerne er lodder på vægtskålen, så vi kan få hensynet til den organisatoriske bidrags/belønnings vægtskål til at give mere mening end den individuelle, så vi kan vise ægte statsmandskab og tænke organisationen højere end det individuelle. Nåv vi kan det er der medvind for forandringen. Idéer: Vi skal have lavet en hjemmeside så vi eksisterer virtuelt som arenaen for arkitektur og æstetik. Jeg kan lave et strategisk papir til Huno om hvordan han skal sætte den ledelsesmæssige kontekst for strategiarbejdet i forbindelse med fusionen. Jeg kunne lave en koncernstrategi i forhold til skolevæsenets inklusionsprojekt. - Strategisk kommunikation - mening indadtil og særligt i forhold til forældrene. - Er inklusion blot et postulat, så længe forældrene ikke er med. - Hvordan er den organisatoriske identitet. - Tankeledelse -kognitivt ledelse - procesledelse - mindsetting - Hvordan er sammenhængen mellem strategi og følelser. - Enacted environments - mulighed for at skabe noget der ikke er i forhold til vores omverden - en projektion - alle organisationer er en fare for sig selv - autopoesis er selvreferentielle systemer der fremmer deres egen blinde plet. - Storytelling og impression management tager følelser og kognition lige alvorligt. Modellen side 330 kan være aktuel i forhold til at lave en strategisk analyse inden jeg laver strategien. Man kan bruge Hamel og Breens dias om reengemering your management DNA = fornuftige humanistiske ledelsesprincipper. Det har vi set før siger Kurt. Jeg skal have læst artiklen om Prahalad og Krishnan - de har noget jeg kan bruge. Måske kan jeg kritisk kigge på hvad vores kernekompetencer er i forhold til Hamel og Prahalad og kommeind til kernekompetencerne og fjerne nogle af de andre opgaver, som vi har i skolevæsenet, så vi ikke tager tiden fra at reinventing kerneydelsen til helt nye vidder. Hvordan er den strategiske konkurrencesituation. Hvordan er alignmentsituationen ipå skolen. Altså hvordan hænger delstrategierne sammen med koncernstrategien. Strategisk Ledelse side 3

4 Strategisk Ledelse side 4 Forskellig modeller 9. september :56 SWOT Levins dimantmodel MacMillans matrix (er det nemt at implementere programmet og hvor godt er fittet)

5 Strategisk Ledelse side 5 Business Proces Reingeneering: Hammer og Champy 9. september :29 Reengineering = rekonstruering: Hvis jeg skulle rekonstruere dette firma i dag givet tilgængelig teknologi og hvad jeg ved i dag, hvordan ville den så se ud? Der er ikke tale om formler men værktøjer som virksomheder kan bruge. Definition: FUNDAMENTAL gentænkning og RADIKAL redesign af forretnings PROCESSER for at opnå DRAMATISKE forbedringer i kritiske midlertidige performancemålinger, som omkostninger, kvalitet, service og hastighed. Hvornår: Virksomheder i store vanskeligheder Hvis ledelsen ser at vanskeligheder er på vej. Dem der er i toppræstation Hvad det er og hvad det ikke er: Det er ikke it-effektivisering - det er bare at gøre de forkerte ting hurtigere. Det er ikke software forfining. Det er heller ikke at formindske eller restrukturere. Det er heller i TQM - styring af kvalitet, som kvalitetsforbedrer nuværende processer (BRP skaber nye processer.) Hvad er karakteristisk for redesignede virksomheder: Mange jobs er kombineret i ét job. Arbejdere træffer beslutninger. Processens trin bliver udført i en mere naturlig rækkefølge. Processer har mange versioner. Arbejdet bliver udført hvor det giver mest mening i organisationen på tværs af skel og fagligheder Tjek og kontroller er reduceret. Afstemning er minimeret Èn sagskontakt ind i processen, så man ikke skal tale med mange forskellige Centraliserede og decentraliserede operationer er fremherskende - går hånd i hånd.

6 Strategisk Ledelse side 6 Hovard Elcock: Analyse af politisk ledelse 9. september :38 Machiavelli taler om "Den gode politiker" Læse side 70 God dømmekraft! Offentlighedens interesse Personlige rådgivere - hvor går grænsen mellem politisk og administrativ indflydelse? Politikere skal lytte til gode råd men ikke føle sig bundet af dem. J.R.Lucas: Autoritet: x skal ske så x burde ske Magt: X skal ske og X sker Indflydelse: X skal ske og andre siger X skal ske MAX WEBER: 3 typer af autoritet: 1. Den historiske autoritet som har været længe - pavens magt f.eks. 2. Lovlig rationel autoritet. En der er valgt til at have autoritet. Uniform eller myndighed. 3. Karismatisk autoritet Thomas Carlyle: Den store helt vi tilbeder - den ægte leder som er karismatisk. - Napoleon Han fortæller ikke hvordan man identificerer den ægte leder.

7 Strategisk Ledelse side 7 Klausen 2006: Statsmandskab i regional politik 10. september :35 Statsmandskab: Fra Zelznick 1957: Leadership in Administration Definition: udøvelse af politisk ledelse der finder sted i historiske øjeblikke, i samfundets interesse, og i et langvarigt perspektiv. Statsmænd kæmper om magt og indflydelse på den politiske arena. Statsmænd kæmper på en arena for bevidsthedsdannelse og vidensproduktion om vilke idéer og forestillinger der skal være dominerende. Statsmandskab er at kunne sætte sig i spidsen for at fjerne deres egen stilling og nuværende eksistensberettigelse. Han fremhæver eksemplerne om en storkommune på Bornholm og lars Løkke Rasmussens udmanøvrering af amterne ved kommunalreformen.

8 Strategisk Ledelse side 8 Sørensen: På vej mod en ny demokratiforestilling og en ny politikerrolle - metapolitikeren 10. september :26 Politikeren som meta-guvernør modsat politikeren som suveræne beslutningstagere. Meta-guvernør: mange demokratiske beslutninger tages som politikere ikke har været med i Suveræne beslutningstagere: det er umuligt at følge med i alt. 4 grundlæggende spørgsmål: Er der en vej tilbage til den suveræne politiker - nej Kan demokratiet klare sig uden den suveræne politiker - ja Kan demokratiet opretnholdes i et samfund hvor politikerne er meta-guvernører - ja Hvilke demokratikrav skal der stilles til politikere som meta-guvernører - de skal delegere beslutninger ved at beslutte hvem der skal beslutte hvad og de skal være meningsdannere og identitetsskabere, og endelig skal de befordre politiske debatter mellem eliter og subeliter. Folket skal polittisk myndiggøres i forhold til at deltage i demokratiet. Ad 1: hjælper det at nedlægge råd og nævn? Globaliseringen gør det umuligt med et tilbagetog. Indskud: Den trditionelle demokratitænkning og netværkssamfundet: Folket er en én gang givet størrelse - netværkssamfundet angriber denne liberale opfattelse. Demokratiopfattelsen tog tidligere udgangspunkt i territoriale tilhør til demokratiet hvor vi i dag i højere grad ser på hvem beslutningerne berører - funktionelt demokrati. Territorielt og funktionelt netværksdemokrati er et mere åbent demokrati. Det er nødvendigt med konkurrerende politiske eliter og sub-eliter. Koalitionsdannelser er en trussel. Politikere repræsenterer folket - denne organiseringsform er også på institutionsniveau - eu - region - stat - kommune - foreninger m.m. statens monopol på politisk styring er antastet Forvaltningen er en ikke-aktør i demokratiet - udvikling af en embedsmandsetik Skarp adskillelse mellem offentlig og privat

9 Porters 5 forces 24. september :33 Strategisk Ledelse side 9

10 Porters værdikædeanalyse 24. september :00 Strategisk Ledelse side 10

11 Strategisk Ledelse side 11 Koncernstrategi 28. oktober :27 Politik Koncernstrategi Adm Det lille fællesskab er den enhed man nu er leder af: skolen Det store fællesskab: skolevæsenet eller de øvrige sektorer omkring skolevæsenet.

12 Strategisk Ledelse side 12 Modul november :54

13 Strategisk Ledelse side 13 Rita Gunther McGrath: Entrepreneursip, Small Firms and Wealth Creation: A Framework Using Real Options Reasoning. 20. november :54 Studier viser at det kun er ganske få virksomheder der ansætter over 100 medarbejdere de første 10 år af deres levetid. En organiseringsstruktur for entrepreneurielle processer 4 processer der fører til økonomiske forandringer: Identifikation af en mulighed (Opmærksomhed) Reduktion af usikkerhed Udfoldelse (skabe overskud) Begrænsning Disse 4 processer bliver så opdelt i 5 analyseniveauer: Individuelt (kreativitet - kognitioner - divergent tænkning - perception Netværk Organisatorisk Regionalt Institutionelt

14 Strategisk Ledelse side 14 Burgelman: Strategy is Destiny. How strategy-making shapes a company's future. 20. november :07 Strategi er skæbne! Strategiskabelse Koncentreret i topledelsen Simultane handlinger Handlinger i sekvenser Rationel aktør model Bureaukratisk model Distribueret ud i hele organisationen Intern økologisk model Skraldespandsmodellen (garbage can) (problemer, løsninger, beslutningsanledninger) Intel startede som intern økologisk model og blev så rationel aktør model bagefter. Evolutionær organisationsteori: 4 generiske processer Variation (individuelle avancementer og kompetencer) Selektion (administrative og kulturelle mekanismer) Fastholdelse (det som det eksterne miljø er med til at fastholde) Intern konkurrence (her har vi konkurrenrende strategier internt - f.eks. Lærings og triselspolitikken mod IT) Der er et stort gab imellem rent teoribaserede teorier og rent praksisbaserede tilgange. Det vi har læst os til på den ene side og det vi har erfaret der virker på den anden side. Se modellen på side værktøjer: Tool 1: Dynamiske kræfter eksternt der driver virksomhedsudviklingen Tool 2: udviklingsmæssige rammer i strategiskabelses processen Tool 3: Procesmodel om internt virksomhedsudvikling

15 Strategisk Ledelse side 15 Sørensen og Torfing: Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor. 20. november :16 Tese: Offentlige og private parter kan udveksle idéer, skabe gensidig læring og udvikle et fælles ejerskab til nye løsninger, der sikrer, at disse implementeres. Der er ugunstige betingelser for innovation i det offentlige: Ingen klar bundlinje Ingen stærke incitamenter for innovation Offentlige ydelser er lovregulerede og rettighedsbaserede Politisk ledet (innovationer kan styrke oppositionene og svække det politiske flertal)

16 Strategisk Ledelse side 16 Bog: Hamel & Prahalad: Competing for the Future 26. november :46 Denne bog er for de der er mere interesserede i at skabe fremtiden end i at se den komme. Denne bog er for dem der tror på at man skal reengenize individer i stedet for reengineering processer. Bogen bygger på én præmis: Vi har nået grænsen for inkrementalisme! Bogen handler ikke om at indhente men om at komme foran! Fremtiden tilhører ikke dem som har en krystalkugle med dem som er villige til at udfordre partiskhed og fordomme fra det etablerede samfundssystem. Forandringen skal ikke starte i toppen. Den skal starte i midten. Forord til paperback: - Vi har håb - Vi tror stadig at virksomheder kan påvirke deres skæbne - Udfordringen er det hastigt skiftende samfund 3 udfordringer: 1. Foranderlige omgivelser 2. Institutionel uorden 3. Dæmme op for strømmen af individuel fremmedgørelse Forord: Vi var mest interesserede i at se på processerne omkring strategiskabelse. Nogle havde den evne at forestille sig en fremtid, som ikke eksisterede og lave en strategi i forhold til den. De brugte mindre tid på at positionere sig på eksisterende markeder og mere tid på at kreere nye konkurrende rum. Denne strategibog handler om hvordan man skal tænke!

17 Strategisk Ledelse side 17 Kapitel 1: Getting off the Treadmill 26. november :01 Bedøm din egen organisation: Hvordan er ledelsens standpunkt i fht. fremtiden - reaktiv eller udsynet Hvad betyder noget for ledelsen - reorganisere kerneprocesser - eller regenerere kernestrategier Hvordan ser andre os - regel tager eller regel laver Hvad er vi bedst til at lave - effektivitet eller ny organisationsudvikling Hvor meget bruger vi på at indhente andre i forhold til at skabe fremtid Er vi styret af andres dagordener eller er vi mest optagede af at skabe vores egen fremtid Er jeg mest ingeniør af det bestående eller arkitekt af fremtiden Hvordan er balancen blandt medarbejderne i forholdet mellem angst og håb? 40/30/20 reglen: 40% på at kigge ud Heraf 30 % på at kigge ind i fremtiden Heraf 20 % er brugt på at kigge fremtid sammen med andre I alt 0,4x0,3x0,2 = 0,024 = 2,4 % bruger vi på at bygge fremtiden.

18 Strategisk Ledelse side 18 Bog: Blue Ocean Strategy 16. december :31 Nøgleordet e

19 Strategisk Ledelse side 19 Kapitel 1: 16. december :53 Værdiinnovation = man gør konkurrencen irrelevant ved at lave et værdispring for køberne og for sin virksomhed og derved åbner et nyt marked.

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - din strategiske udviklingspartner 1 STRATEGI OG FORANDRINGER 01 Alle tænker vi på, at verden burde forandres. Men ingen tænker på, at vi selv burde være anderledes.

Læs mere

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Den danske kommunekonstruktion Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Henrik Christoffersen og Kurt Klaudi Klausen Den danske kommunekonstruktion

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Kvalitet i områdeledelsen. Projektrapport april 2008. Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner

Kvalitet i områdeledelsen. Projektrapport april 2008. Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner Kvalitet i områdeledelsen Projektrapport april 2008 Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach

Læs mere

Netværksstyring fra government til governance

Netværksstyring fra government til governance Netværksstyring fra government til governance Eva Sørensen og Jacob Torfing Fire styringsteorier fire metastyringsstrategier Interpendensteori Kap. 2 s. 39-62 Indledning Fokus på interpendens skyldes at

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer

Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer 1 Toplederblog Væksthus for Ledelse Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer Kommuner og regioner står over for en række ledelsesmæssige udfordringer de kommende år: Den statslige styring

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

1 Læs mere James Q. Wilson The Politics of Regulation.

1 Læs mere James Q. Wilson The Politics of Regulation. Forår 2013 I mit arbejde med foredrag og analyser bruger jeg statistikker med produktivitetsudviklingen over tid og påpeger det problem, som ligger i, at den danske produktivitet har været stærkt faldende

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur?

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Hvorfor er det så svært for skoler, daginstitutioner og børn- og familieafdelinger at samarbejde, når nu alle vil

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Kommunen som innovationslaboratorium

Kommunen som innovationslaboratorium Kommunen som innovationslaboratorium 8. Organisation, ledelse og kommunikation Af Annemette Digmann * Der er pres på velfærdsydelserne som aldrig før. Det er blevet tydeligt for de fleste, at vi ikke kan

Læs mere