PowerPoint og andre materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerPoint og andre materialer"

Transkript

1 Strategisk Ledelse side 1 PowerPoint og andre materialer 8. september :40 Modul 1: PowerPoint Modul 2: PowerPoint Modul 3: PowerPoint Modul 4: PowerPoint Modul 5: PowerPoint Modul 6: PowerPoint Modul 7: PowerPoint Modul 8: PowerPoint

2 Ideer til eksamensstrategipapir 9. september :58 Strateginotat: 7-8 sider til direktion eller politisk udvalg. Præsentation af den strategiske udfordring. Mini analyse: af udfordringerne Anbefalinger Hvilke barrierer og derfor anbefaler vi denne proces. Hvilke aktører skal vi så inddrage. Målet er at der politisk bliver givet go efter notatet er frigivet. Det er meget praksisorienteret men referer gerne til teorimodel. Det skal ikke være højteoretisk. Ideer: Hvilke følgestrategier følger vores overordnede strategi om større inklusion. Jeg vil gennemanalysere vores inklusionscenterstrategi. Designstrategi - hvorfor organiserer vi skole som vi gør i dag. Strategi i en fusionsproces. Hvilke arenaer er vigtige? Koncerntænkning Vi kan kigge på om vi tænker som koncern i kommunen i forhold til denne fusion i vores Inklusionscentre. Det kunne være interessant at undersøge hvordan vi tænker om den samlede organisation. Hvor er forpligtetheden? Er den i forhold til kommunen eller i forhold til skolevæsenet. Min påstand er at den er mest i forhold til skolevæsenet. Jeg kan lave en analyse af hvilke faktorer der trækker i retning af en koncerntænkning på henholdsvis forvaltningsniveau og på kommunalt niveau. Det vil jeg bruge til at se på hvordan Strategien har været i forhold til de udviklingsområder vi har i vores skolevæsen. Hvilke koncernstrategier har vi egentligt? Vi siger vi har en virksomhedsmodel. Decentral styring og ledelse. Men har vi nu også det? Hvordan efterlever vi dem som skolevæsen? Organisatorisk identitet Jeg kan bruge noget af min teori omkring organisatorisk læring i fht. organisatorisk identitet. Refleksion eller undersøgelser Organisatoriske forandringer fra forelæsningerne: Den politisk arena: ændrer det på magten, så opstår der meget nemt politiske barrierer/forsinkelse De fleste vil lave en bidrag/belønnings kalkule ved en forandring: Hvad skal jeg bidrage med? Hvad får jeg Hvis kalkulen er negativ, så er vi imod ellers er vi for. Hvordan kan laves en positiv bidrag/belønnings kalkule for den enkelte. Hvordan er egeninteressen i forhold til organisationsinteressen. Hvordan kan man arbejde med den individuelle bidrag/belønnings kalkule i forhold til den organisatoriske bidrags/belønnings kalkule Brændende platform kan være med til at forandre folks individuelle syn. Vælg en magtbaseret forandringsstrategi: sørg for at der ikke er nogen der arbejder i det skjulte. Produktionsarenaen: Strukturforandringer - redesign Kulturarenaen: Værdimæssige barrierer - hvad kan børnene tåle Organisatorisk læring - dobbeltloop læreprocesser Vores kultur producerer problemet og den skal forandres med KRAP så strukturforandringen med inklusionscentre får gang på jorden. Hvis ikke man skaber alignment mellem struktur og kultur, så hjælper det ikke. Den sociale arena: Den sociale arena kan ikke altid følge med Typer af konflikter Social identitetsteori Vi må have HR strategier for at få forretningsstrategien til at finde sted. Bevidsthedsdannelse: Kommunikationsstrategi Visioner og tro Jeg tror ikke på denne strategi - satellitklasser Obama strategi - yes we can! Karismatisk meningsdannelse Arkitektur og æstetik Fysiske og virtuelle barrierer Markedet Barrierer i forhold til at finansiere flere specialpladser Org/koncern Organisationens identitet Selvforståelse Org/koncern Koncern Image De fremmedes forståelse af os. Legitimitet Foregår på den Kulturelle Arena. Men også Bevidsthedsarenaen og Arenaen for arkitektur Og æstetik. Sociale arena. Strategisk kommunikation Branding Sensemaking Senge - 5. disciplin Schein - tro Strategisk Ledelse side 2

3 Min model: Arena Arena Individuel Bidrag/belønning Organisatorisk Bidrag/belønning Arena-optikkerne er lodder på vægtskålen, så vi kan få hensynet til den organisatoriske bidrags/belønnings vægtskål til at give mere mening end den individuelle, så vi kan vise ægte statsmandskab og tænke organisationen højere end det individuelle. Nåv vi kan det er der medvind for forandringen. Idéer: Vi skal have lavet en hjemmeside så vi eksisterer virtuelt som arenaen for arkitektur og æstetik. Jeg kan lave et strategisk papir til Huno om hvordan han skal sætte den ledelsesmæssige kontekst for strategiarbejdet i forbindelse med fusionen. Jeg kunne lave en koncernstrategi i forhold til skolevæsenets inklusionsprojekt. - Strategisk kommunikation - mening indadtil og særligt i forhold til forældrene. - Er inklusion blot et postulat, så længe forældrene ikke er med. - Hvordan er den organisatoriske identitet. - Tankeledelse -kognitivt ledelse - procesledelse - mindsetting - Hvordan er sammenhængen mellem strategi og følelser. - Enacted environments - mulighed for at skabe noget der ikke er i forhold til vores omverden - en projektion - alle organisationer er en fare for sig selv - autopoesis er selvreferentielle systemer der fremmer deres egen blinde plet. - Storytelling og impression management tager følelser og kognition lige alvorligt. Modellen side 330 kan være aktuel i forhold til at lave en strategisk analyse inden jeg laver strategien. Man kan bruge Hamel og Breens dias om reengemering your management DNA = fornuftige humanistiske ledelsesprincipper. Det har vi set før siger Kurt. Jeg skal have læst artiklen om Prahalad og Krishnan - de har noget jeg kan bruge. Måske kan jeg kritisk kigge på hvad vores kernekompetencer er i forhold til Hamel og Prahalad og kommeind til kernekompetencerne og fjerne nogle af de andre opgaver, som vi har i skolevæsenet, så vi ikke tager tiden fra at reinventing kerneydelsen til helt nye vidder. Hvordan er den strategiske konkurrencesituation. Hvordan er alignmentsituationen ipå skolen. Altså hvordan hænger delstrategierne sammen med koncernstrategien. Strategisk Ledelse side 3

4 Strategisk Ledelse side 4 Forskellig modeller 9. september :56 SWOT Levins dimantmodel MacMillans matrix (er det nemt at implementere programmet og hvor godt er fittet)

5 Strategisk Ledelse side 5 Business Proces Reingeneering: Hammer og Champy 9. september :29 Reengineering = rekonstruering: Hvis jeg skulle rekonstruere dette firma i dag givet tilgængelig teknologi og hvad jeg ved i dag, hvordan ville den så se ud? Der er ikke tale om formler men værktøjer som virksomheder kan bruge. Definition: FUNDAMENTAL gentænkning og RADIKAL redesign af forretnings PROCESSER for at opnå DRAMATISKE forbedringer i kritiske midlertidige performancemålinger, som omkostninger, kvalitet, service og hastighed. Hvornår: Virksomheder i store vanskeligheder Hvis ledelsen ser at vanskeligheder er på vej. Dem der er i toppræstation Hvad det er og hvad det ikke er: Det er ikke it-effektivisering - det er bare at gøre de forkerte ting hurtigere. Det er ikke software forfining. Det er heller ikke at formindske eller restrukturere. Det er heller i TQM - styring af kvalitet, som kvalitetsforbedrer nuværende processer (BRP skaber nye processer.) Hvad er karakteristisk for redesignede virksomheder: Mange jobs er kombineret i ét job. Arbejdere træffer beslutninger. Processens trin bliver udført i en mere naturlig rækkefølge. Processer har mange versioner. Arbejdet bliver udført hvor det giver mest mening i organisationen på tværs af skel og fagligheder Tjek og kontroller er reduceret. Afstemning er minimeret Èn sagskontakt ind i processen, så man ikke skal tale med mange forskellige Centraliserede og decentraliserede operationer er fremherskende - går hånd i hånd.

6 Strategisk Ledelse side 6 Hovard Elcock: Analyse af politisk ledelse 9. september :38 Machiavelli taler om "Den gode politiker" Læse side 70 God dømmekraft! Offentlighedens interesse Personlige rådgivere - hvor går grænsen mellem politisk og administrativ indflydelse? Politikere skal lytte til gode råd men ikke føle sig bundet af dem. J.R.Lucas: Autoritet: x skal ske så x burde ske Magt: X skal ske og X sker Indflydelse: X skal ske og andre siger X skal ske MAX WEBER: 3 typer af autoritet: 1. Den historiske autoritet som har været længe - pavens magt f.eks. 2. Lovlig rationel autoritet. En der er valgt til at have autoritet. Uniform eller myndighed. 3. Karismatisk autoritet Thomas Carlyle: Den store helt vi tilbeder - den ægte leder som er karismatisk. - Napoleon Han fortæller ikke hvordan man identificerer den ægte leder.

7 Strategisk Ledelse side 7 Klausen 2006: Statsmandskab i regional politik 10. september :35 Statsmandskab: Fra Zelznick 1957: Leadership in Administration Definition: udøvelse af politisk ledelse der finder sted i historiske øjeblikke, i samfundets interesse, og i et langvarigt perspektiv. Statsmænd kæmper om magt og indflydelse på den politiske arena. Statsmænd kæmper på en arena for bevidsthedsdannelse og vidensproduktion om vilke idéer og forestillinger der skal være dominerende. Statsmandskab er at kunne sætte sig i spidsen for at fjerne deres egen stilling og nuværende eksistensberettigelse. Han fremhæver eksemplerne om en storkommune på Bornholm og lars Løkke Rasmussens udmanøvrering af amterne ved kommunalreformen.

8 Strategisk Ledelse side 8 Sørensen: På vej mod en ny demokratiforestilling og en ny politikerrolle - metapolitikeren 10. september :26 Politikeren som meta-guvernør modsat politikeren som suveræne beslutningstagere. Meta-guvernør: mange demokratiske beslutninger tages som politikere ikke har været med i Suveræne beslutningstagere: det er umuligt at følge med i alt. 4 grundlæggende spørgsmål: Er der en vej tilbage til den suveræne politiker - nej Kan demokratiet klare sig uden den suveræne politiker - ja Kan demokratiet opretnholdes i et samfund hvor politikerne er meta-guvernører - ja Hvilke demokratikrav skal der stilles til politikere som meta-guvernører - de skal delegere beslutninger ved at beslutte hvem der skal beslutte hvad og de skal være meningsdannere og identitetsskabere, og endelig skal de befordre politiske debatter mellem eliter og subeliter. Folket skal polittisk myndiggøres i forhold til at deltage i demokratiet. Ad 1: hjælper det at nedlægge råd og nævn? Globaliseringen gør det umuligt med et tilbagetog. Indskud: Den trditionelle demokratitænkning og netværkssamfundet: Folket er en én gang givet størrelse - netværkssamfundet angriber denne liberale opfattelse. Demokratiopfattelsen tog tidligere udgangspunkt i territoriale tilhør til demokratiet hvor vi i dag i højere grad ser på hvem beslutningerne berører - funktionelt demokrati. Territorielt og funktionelt netværksdemokrati er et mere åbent demokrati. Det er nødvendigt med konkurrerende politiske eliter og sub-eliter. Koalitionsdannelser er en trussel. Politikere repræsenterer folket - denne organiseringsform er også på institutionsniveau - eu - region - stat - kommune - foreninger m.m. statens monopol på politisk styring er antastet Forvaltningen er en ikke-aktør i demokratiet - udvikling af en embedsmandsetik Skarp adskillelse mellem offentlig og privat

9 Porters 5 forces 24. september :33 Strategisk Ledelse side 9

10 Porters værdikædeanalyse 24. september :00 Strategisk Ledelse side 10

11 Strategisk Ledelse side 11 Koncernstrategi 28. oktober :27 Politik Koncernstrategi Adm Det lille fællesskab er den enhed man nu er leder af: skolen Det store fællesskab: skolevæsenet eller de øvrige sektorer omkring skolevæsenet.

12 Strategisk Ledelse side 12 Modul november :54

13 Strategisk Ledelse side 13 Rita Gunther McGrath: Entrepreneursip, Small Firms and Wealth Creation: A Framework Using Real Options Reasoning. 20. november :54 Studier viser at det kun er ganske få virksomheder der ansætter over 100 medarbejdere de første 10 år af deres levetid. En organiseringsstruktur for entrepreneurielle processer 4 processer der fører til økonomiske forandringer: Identifikation af en mulighed (Opmærksomhed) Reduktion af usikkerhed Udfoldelse (skabe overskud) Begrænsning Disse 4 processer bliver så opdelt i 5 analyseniveauer: Individuelt (kreativitet - kognitioner - divergent tænkning - perception Netværk Organisatorisk Regionalt Institutionelt

14 Strategisk Ledelse side 14 Burgelman: Strategy is Destiny. How strategy-making shapes a company's future. 20. november :07 Strategi er skæbne! Strategiskabelse Koncentreret i topledelsen Simultane handlinger Handlinger i sekvenser Rationel aktør model Bureaukratisk model Distribueret ud i hele organisationen Intern økologisk model Skraldespandsmodellen (garbage can) (problemer, løsninger, beslutningsanledninger) Intel startede som intern økologisk model og blev så rationel aktør model bagefter. Evolutionær organisationsteori: 4 generiske processer Variation (individuelle avancementer og kompetencer) Selektion (administrative og kulturelle mekanismer) Fastholdelse (det som det eksterne miljø er med til at fastholde) Intern konkurrence (her har vi konkurrenrende strategier internt - f.eks. Lærings og triselspolitikken mod IT) Der er et stort gab imellem rent teoribaserede teorier og rent praksisbaserede tilgange. Det vi har læst os til på den ene side og det vi har erfaret der virker på den anden side. Se modellen på side værktøjer: Tool 1: Dynamiske kræfter eksternt der driver virksomhedsudviklingen Tool 2: udviklingsmæssige rammer i strategiskabelses processen Tool 3: Procesmodel om internt virksomhedsudvikling

15 Strategisk Ledelse side 15 Sørensen og Torfing: Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor. 20. november :16 Tese: Offentlige og private parter kan udveksle idéer, skabe gensidig læring og udvikle et fælles ejerskab til nye løsninger, der sikrer, at disse implementeres. Der er ugunstige betingelser for innovation i det offentlige: Ingen klar bundlinje Ingen stærke incitamenter for innovation Offentlige ydelser er lovregulerede og rettighedsbaserede Politisk ledet (innovationer kan styrke oppositionene og svække det politiske flertal)

16 Strategisk Ledelse side 16 Bog: Hamel & Prahalad: Competing for the Future 26. november :46 Denne bog er for de der er mere interesserede i at skabe fremtiden end i at se den komme. Denne bog er for dem der tror på at man skal reengenize individer i stedet for reengineering processer. Bogen bygger på én præmis: Vi har nået grænsen for inkrementalisme! Bogen handler ikke om at indhente men om at komme foran! Fremtiden tilhører ikke dem som har en krystalkugle med dem som er villige til at udfordre partiskhed og fordomme fra det etablerede samfundssystem. Forandringen skal ikke starte i toppen. Den skal starte i midten. Forord til paperback: - Vi har håb - Vi tror stadig at virksomheder kan påvirke deres skæbne - Udfordringen er det hastigt skiftende samfund 3 udfordringer: 1. Foranderlige omgivelser 2. Institutionel uorden 3. Dæmme op for strømmen af individuel fremmedgørelse Forord: Vi var mest interesserede i at se på processerne omkring strategiskabelse. Nogle havde den evne at forestille sig en fremtid, som ikke eksisterede og lave en strategi i forhold til den. De brugte mindre tid på at positionere sig på eksisterende markeder og mere tid på at kreere nye konkurrende rum. Denne strategibog handler om hvordan man skal tænke!

17 Strategisk Ledelse side 17 Kapitel 1: Getting off the Treadmill 26. november :01 Bedøm din egen organisation: Hvordan er ledelsens standpunkt i fht. fremtiden - reaktiv eller udsynet Hvad betyder noget for ledelsen - reorganisere kerneprocesser - eller regenerere kernestrategier Hvordan ser andre os - regel tager eller regel laver Hvad er vi bedst til at lave - effektivitet eller ny organisationsudvikling Hvor meget bruger vi på at indhente andre i forhold til at skabe fremtid Er vi styret af andres dagordener eller er vi mest optagede af at skabe vores egen fremtid Er jeg mest ingeniør af det bestående eller arkitekt af fremtiden Hvordan er balancen blandt medarbejderne i forholdet mellem angst og håb? 40/30/20 reglen: 40% på at kigge ud Heraf 30 % på at kigge ind i fremtiden Heraf 20 % er brugt på at kigge fremtid sammen med andre I alt 0,4x0,3x0,2 = 0,024 = 2,4 % bruger vi på at bygge fremtiden.

18 Strategisk Ledelse side 18 Bog: Blue Ocean Strategy 16. december :31 Nøgleordet e

19 Strategisk Ledelse side 19 Kapitel 1: 16. december :53 Værdiinnovation = man gør konkurrencen irrelevant ved at lave et værdispring for køberne og for sin virksomhed og derved åbner et nyt marked.

Bestyrelsesseminar UCSJ Kurt Klaudi Klausen, professor, leder af MPM og FMOL, SDU. Bestyrelsens arbejde med strategisk ledelse

Bestyrelsesseminar UCSJ Kurt Klaudi Klausen, professor, leder af MPM og FMOL, SDU. Bestyrelsens arbejde med strategisk ledelse Bestyrelsesseminar UCSJ Kurt Klaudi Klausen, professor, leder af MPM og FMOL, SDU Bestyrelsens arbejde med strategisk ledelse Hvordan praktiseres strategisk ledelse? Intentionelt bevidst med henblik på

Læs mere

Strategisk ledelse læseplan

Strategisk ledelse læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet FMOL Efteråret 2014 Underviser: Professor Kurt Klaudi Klausen Strategisk ledelse læseplan Bemærk at der er et ganske omfattende pensum. Jeg tager Jer igennem en

Læs mere

Koncernledelse Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Koncernledelse Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Chefforeningernes konference 4. april 2014 Koncernledelse Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 1 tankegang Jeg vil tematisere

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige Høje- Taastrup Kommune, Strategisk lederforum Fyraftensmøde for ledere Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for

Læs mere

Strategisk ledelse Efterårssemestret 2010

Strategisk ledelse Efterårssemestret 2010 Master i Offentlig Ledelse Strategisk ledelse Efterårssemestret 2010 Ved Kurt Klaudi Klausen Vi gennemgår i dette fag en række klassiske og moderne tekster om strategisk ledelse. Det er hensigten, at de

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

SDU Samfundsvidenskab MPM-UDDANNELSEN Efterårssemestret 2009. Strategisk Ledelse

SDU Samfundsvidenskab MPM-UDDANNELSEN Efterårssemestret 2009. Strategisk Ledelse SDU Samfundsvidenskab MPM-UDDANNELSEN Efterårssemestret 2009 Strategisk Ledelse Vi gennemgår i dette fag en række klassiske og moderne tekster om strategisk ledelse. Det er hensigten, at de skal give både

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Hvad er fremtidens krav til fremtidens planchefer? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management (MPM) og den Fleksible Master

Læs mere

Strategisk ledelse Læseplan Lokale 150

Strategisk ledelse Læseplan Lokale 150 Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Efterårssemestret 2013 Strategisk ledelse Læseplan Lokale 150 Underviser: Professor Kurt Klaudi Klausen Bemærk at der er et

Læs mere

Læseplan Strategisk ledelse

Læseplan Strategisk ledelse Syddansk Universitet Aarhus Universitet Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Hold 1 Læseplan Strategisk ledelse Efterårssemestret 2011 Underviser: Professor Kurt Klaudi Klausen. Bemærk at der er et ganske

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Strategisk ledelse. Læseplan

Strategisk ledelse. Læseplan Strategisk ledelse Læseplan Underviser: Professor Kurt Klaudi Klausen Bemærk at der er et ganske omfattende pensum. Jeg tager Jer igennem en teoretisk tour de force, og har tilladt mig at angive en del

Læs mere

Læseplan. Strategisk ledelse

Læseplan. Strategisk ledelse SDU Samfundsvidenskab Master of Public Management 3. semester, efteråret 2012 Læseplan Juni 2012 Strategisk ledelse Underviser: Professor Kurt Klaudi Klausen Bemærk at der er et ganske omfattende pensum.

Læs mere

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet Dagtilbudskonference, 14. November, 2014 Nyt fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening Vingstedcentret, 6. Marts, 2013 Hvorfor offentlig innovation?

Læs mere

Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004

Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004 Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004 Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør Formand for Børne- og kulturchefforeningen Klaus Nørskov Børne- og Undervisningsdirektør Bestyrelsesmedlem,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab

Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab Jacob Torfing Aarhus Byråd Silkeborg, 23. Januar, 2014 Store udfordringer Allerførst: tillykke med valget Dernæst: store udfordringer venter Udfordringskatalog:

Læs mere

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Nye styringsparadigmer og offentlig innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Offentlig styring i opbrud Den offentlige sektor blev af Old Public Administration opfattet som en myndighed New

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Strategisk ledelse. Professionshøjskolen Metropol. Lederkonference Ledelse former fremtidens fællesskaber

Strategisk ledelse. Professionshøjskolen Metropol. Lederkonference Ledelse former fremtidens fællesskaber Professionshøjskolen Metropol. Lederkonference Ledelse former fremtidens fællesskaber Strategisk ledelse Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Lektor, cand. pæd. Peter Rod

Lektor, cand. pæd. Peter Rod Lektor, cand. pæd. Peter Rod Det frie valg i velfærdsydelsen NPM - DRP I det postmoderne samfund flyder den liberale økonomis principper om de frie markedskræfter udover den offentlige sektor. Strukturreformen

Læs mere

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Udnyt bestyrelsens kompetencer bedst muligt i det strategie arbejde Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Affaldsdage 2013 10. oktober Hvorfor offentlig innovation? Den gode: Innovation gør det muligt at indfri

Læs mere

UVM s Bestyrelseskonference 2014

UVM s Bestyrelseskonference 2014 UVM s Bestyrelseskonference 2014 Strategi i praksis vinkler og værktøjer som trædesten for fremtidig succes. Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse Institut for Statskundskab,

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen?

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

James G. March Beslutningsadfærd i organisationer:

James G. March Beslutningsadfærd i organisationer: James G. March Beslutningsadfærd i organisationer: March arbejder med 4 forestillinger om, hvordan beslutninger bliver til i organisationer: 1.Bevidst konsekvensstyret handling 2. Identitetslogik regelbaseret

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Fra NPM til NPG: Samskabelse, Innovation og Ledelse Jacob Torfing Bibliotekskonference, 16. September, 2015 Biblioteker i et vadested Bibliotekerne befinder sig i et vadested I fremtiden købes og lånes

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Folkebibliotekerne i vidensamfundet OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Udvalget anbefaler, at biblioteket arbejder

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

1.Omstilling af velfærd 2.Herning- diagnosen 3.Direktionens bud og Herning twistet 4.HR rolle 5.Spørgsmål

1.Omstilling af velfærd 2.Herning- diagnosen 3.Direktionens bud og Herning twistet 4.HR rolle 5.Spørgsmål 1.Omstilling af velfærd 2.Herning- diagnosen 3.Direktionens bud og Herning twistet 4.HR rolle 5.Spørgsmål Globalisering Store forventninger mod kerneopgaven Risikominimering Teknologi udvikling Herning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet dagsorden Ledelse og ledelsesrum Fra enevælde til konkurrencestat Velfærdsstatens udvikling Værdikonflikten mellem

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Monaco 31. marts 2011

Monaco 31. marts 2011 HR tur Monaco 31. marts 2011 Sådan sikrer du HR succes og effekt, når der skal arbejdes med social kapital, strategi og udvikling V/Vibeke Bendix Didriksen ekstern lektor CBS og PID HR-strateg 1 Fokus

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Jacob Torfing Seminar om grøn omstilling 2. December, 2013 Fokus på offentlig innovation Siden Schumpeter har innovation været set som kilde til øget

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk)

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Debatarrangement CBS Den 25. november 2014 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Program 17:30: Velkomst 17:40: Præsentation af bogen "Potentialeledelse strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer"

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Hvordan arbejde innovativt med gamle problemstillinger? Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet 1. Hvorfor taler alle om innovation? 2. Hvad er offentlig innovation? 3. Forskellige slags innovation

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland Bodø, 4. Marts, 2014 Fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk vækst

Læs mere

Inkluderende praksis og pædagogisk udviklingsarbejde. Morten Sand Knudsen

Inkluderende praksis og pædagogisk udviklingsarbejde. Morten Sand Knudsen Pædagogisk udviklingsarbejde Inkluderende praksis og pædagogisk udviklingsarbejde. 1 1 Afgørende for om du når dine mål, er ikke vindens luner, men måden du sætter dine sejl. 2 3 Pædagogisk udviklingsarbejde

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Lederen i forandring. Nyborg 11. november 2013 VELKOMMEN

Lederen i forandring. Nyborg 11. november 2013 VELKOMMEN Lederen i forandring. Nyborg 11. november 2013 VELKOMMEN Flemming Andersen, Ledelsesrådgiver Henning Korsbæk Frandsen, Ledelsesrådgiver Ledersparring I ledersparring taler vi med mellem 1500 og 2000 ledere

Læs mere

Læseplan Strategisk ledelse

Læseplan Strategisk ledelse Syddansk Universitet/Aarhus Universitet Den fleksible master i offentlig ledelse Efterårssemestret 2015 Læseplan Strategisk ledelse Lokale, se Undervisningsplan maj 2015 Underviser: Professor Kurt Klaudi

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU?

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? GRATIS HR & GRATIS HR & LEDELSESTILBUD LEDELSESTILBUD HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? INSPIRATION TIL GOD PERSONALE LEDELSE HVAD MÅ DU..? Ifølge loven og reglerne.. HVAD KAN DU? Den gode måde at drive ledelse

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune StyringsAgenda 2014 Session 1: Eksekvering Torsdag 18. september 2014 Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Reformtid i den offentlige sektor Udgangspunktet Reformerne er vigtige og nødvendige

Læs mere

Byledelse og netværk - fremtiden skabes gennem lederskab

Byledelse og netværk - fremtiden skabes gennem lederskab Byledelse og netværk - fremtiden skabes gennem lederskab Byplandage 2013 Peter Andreas Norn, Realdania By og CBS Byer er ikke maskiner Temperaturen på lokaldemokratiet og det politiske lederskab Interessen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere