PowerPoint og andre materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerPoint og andre materialer"

Transkript

1 Strategisk Ledelse side 1 PowerPoint og andre materialer 8. september :40 Modul 1: PowerPoint Modul 2: PowerPoint Modul 3: PowerPoint Modul 4: PowerPoint Modul 5: PowerPoint Modul 6: PowerPoint Modul 7: PowerPoint Modul 8: PowerPoint

2 Ideer til eksamensstrategipapir 9. september :58 Strateginotat: 7-8 sider til direktion eller politisk udvalg. Præsentation af den strategiske udfordring. Mini analyse: af udfordringerne Anbefalinger Hvilke barrierer og derfor anbefaler vi denne proces. Hvilke aktører skal vi så inddrage. Målet er at der politisk bliver givet go efter notatet er frigivet. Det er meget praksisorienteret men referer gerne til teorimodel. Det skal ikke være højteoretisk. Ideer: Hvilke følgestrategier følger vores overordnede strategi om større inklusion. Jeg vil gennemanalysere vores inklusionscenterstrategi. Designstrategi - hvorfor organiserer vi skole som vi gør i dag. Strategi i en fusionsproces. Hvilke arenaer er vigtige? Koncerntænkning Vi kan kigge på om vi tænker som koncern i kommunen i forhold til denne fusion i vores Inklusionscentre. Det kunne være interessant at undersøge hvordan vi tænker om den samlede organisation. Hvor er forpligtetheden? Er den i forhold til kommunen eller i forhold til skolevæsenet. Min påstand er at den er mest i forhold til skolevæsenet. Jeg kan lave en analyse af hvilke faktorer der trækker i retning af en koncerntænkning på henholdsvis forvaltningsniveau og på kommunalt niveau. Det vil jeg bruge til at se på hvordan Strategien har været i forhold til de udviklingsområder vi har i vores skolevæsen. Hvilke koncernstrategier har vi egentligt? Vi siger vi har en virksomhedsmodel. Decentral styring og ledelse. Men har vi nu også det? Hvordan efterlever vi dem som skolevæsen? Organisatorisk identitet Jeg kan bruge noget af min teori omkring organisatorisk læring i fht. organisatorisk identitet. Refleksion eller undersøgelser Organisatoriske forandringer fra forelæsningerne: Den politisk arena: ændrer det på magten, så opstår der meget nemt politiske barrierer/forsinkelse De fleste vil lave en bidrag/belønnings kalkule ved en forandring: Hvad skal jeg bidrage med? Hvad får jeg Hvis kalkulen er negativ, så er vi imod ellers er vi for. Hvordan kan laves en positiv bidrag/belønnings kalkule for den enkelte. Hvordan er egeninteressen i forhold til organisationsinteressen. Hvordan kan man arbejde med den individuelle bidrag/belønnings kalkule i forhold til den organisatoriske bidrags/belønnings kalkule Brændende platform kan være med til at forandre folks individuelle syn. Vælg en magtbaseret forandringsstrategi: sørg for at der ikke er nogen der arbejder i det skjulte. Produktionsarenaen: Strukturforandringer - redesign Kulturarenaen: Værdimæssige barrierer - hvad kan børnene tåle Organisatorisk læring - dobbeltloop læreprocesser Vores kultur producerer problemet og den skal forandres med KRAP så strukturforandringen med inklusionscentre får gang på jorden. Hvis ikke man skaber alignment mellem struktur og kultur, så hjælper det ikke. Den sociale arena: Den sociale arena kan ikke altid følge med Typer af konflikter Social identitetsteori Vi må have HR strategier for at få forretningsstrategien til at finde sted. Bevidsthedsdannelse: Kommunikationsstrategi Visioner og tro Jeg tror ikke på denne strategi - satellitklasser Obama strategi - yes we can! Karismatisk meningsdannelse Arkitektur og æstetik Fysiske og virtuelle barrierer Markedet Barrierer i forhold til at finansiere flere specialpladser Org/koncern Organisationens identitet Selvforståelse Org/koncern Koncern Image De fremmedes forståelse af os. Legitimitet Foregår på den Kulturelle Arena. Men også Bevidsthedsarenaen og Arenaen for arkitektur Og æstetik. Sociale arena. Strategisk kommunikation Branding Sensemaking Senge - 5. disciplin Schein - tro Strategisk Ledelse side 2

3 Min model: Arena Arena Individuel Bidrag/belønning Organisatorisk Bidrag/belønning Arena-optikkerne er lodder på vægtskålen, så vi kan få hensynet til den organisatoriske bidrags/belønnings vægtskål til at give mere mening end den individuelle, så vi kan vise ægte statsmandskab og tænke organisationen højere end det individuelle. Nåv vi kan det er der medvind for forandringen. Idéer: Vi skal have lavet en hjemmeside så vi eksisterer virtuelt som arenaen for arkitektur og æstetik. Jeg kan lave et strategisk papir til Huno om hvordan han skal sætte den ledelsesmæssige kontekst for strategiarbejdet i forbindelse med fusionen. Jeg kunne lave en koncernstrategi i forhold til skolevæsenets inklusionsprojekt. - Strategisk kommunikation - mening indadtil og særligt i forhold til forældrene. - Er inklusion blot et postulat, så længe forældrene ikke er med. - Hvordan er den organisatoriske identitet. - Tankeledelse -kognitivt ledelse - procesledelse - mindsetting - Hvordan er sammenhængen mellem strategi og følelser. - Enacted environments - mulighed for at skabe noget der ikke er i forhold til vores omverden - en projektion - alle organisationer er en fare for sig selv - autopoesis er selvreferentielle systemer der fremmer deres egen blinde plet. - Storytelling og impression management tager følelser og kognition lige alvorligt. Modellen side 330 kan være aktuel i forhold til at lave en strategisk analyse inden jeg laver strategien. Man kan bruge Hamel og Breens dias om reengemering your management DNA = fornuftige humanistiske ledelsesprincipper. Det har vi set før siger Kurt. Jeg skal have læst artiklen om Prahalad og Krishnan - de har noget jeg kan bruge. Måske kan jeg kritisk kigge på hvad vores kernekompetencer er i forhold til Hamel og Prahalad og kommeind til kernekompetencerne og fjerne nogle af de andre opgaver, som vi har i skolevæsenet, så vi ikke tager tiden fra at reinventing kerneydelsen til helt nye vidder. Hvordan er den strategiske konkurrencesituation. Hvordan er alignmentsituationen ipå skolen. Altså hvordan hænger delstrategierne sammen med koncernstrategien. Strategisk Ledelse side 3

4 Strategisk Ledelse side 4 Forskellig modeller 9. september :56 SWOT Levins dimantmodel MacMillans matrix (er det nemt at implementere programmet og hvor godt er fittet)

5 Strategisk Ledelse side 5 Business Proces Reingeneering: Hammer og Champy 9. september :29 Reengineering = rekonstruering: Hvis jeg skulle rekonstruere dette firma i dag givet tilgængelig teknologi og hvad jeg ved i dag, hvordan ville den så se ud? Der er ikke tale om formler men værktøjer som virksomheder kan bruge. Definition: FUNDAMENTAL gentænkning og RADIKAL redesign af forretnings PROCESSER for at opnå DRAMATISKE forbedringer i kritiske midlertidige performancemålinger, som omkostninger, kvalitet, service og hastighed. Hvornår: Virksomheder i store vanskeligheder Hvis ledelsen ser at vanskeligheder er på vej. Dem der er i toppræstation Hvad det er og hvad det ikke er: Det er ikke it-effektivisering - det er bare at gøre de forkerte ting hurtigere. Det er ikke software forfining. Det er heller ikke at formindske eller restrukturere. Det er heller i TQM - styring af kvalitet, som kvalitetsforbedrer nuværende processer (BRP skaber nye processer.) Hvad er karakteristisk for redesignede virksomheder: Mange jobs er kombineret i ét job. Arbejdere træffer beslutninger. Processens trin bliver udført i en mere naturlig rækkefølge. Processer har mange versioner. Arbejdet bliver udført hvor det giver mest mening i organisationen på tværs af skel og fagligheder Tjek og kontroller er reduceret. Afstemning er minimeret Èn sagskontakt ind i processen, så man ikke skal tale med mange forskellige Centraliserede og decentraliserede operationer er fremherskende - går hånd i hånd.

6 Strategisk Ledelse side 6 Hovard Elcock: Analyse af politisk ledelse 9. september :38 Machiavelli taler om "Den gode politiker" Læse side 70 God dømmekraft! Offentlighedens interesse Personlige rådgivere - hvor går grænsen mellem politisk og administrativ indflydelse? Politikere skal lytte til gode råd men ikke føle sig bundet af dem. J.R.Lucas: Autoritet: x skal ske så x burde ske Magt: X skal ske og X sker Indflydelse: X skal ske og andre siger X skal ske MAX WEBER: 3 typer af autoritet: 1. Den historiske autoritet som har været længe - pavens magt f.eks. 2. Lovlig rationel autoritet. En der er valgt til at have autoritet. Uniform eller myndighed. 3. Karismatisk autoritet Thomas Carlyle: Den store helt vi tilbeder - den ægte leder som er karismatisk. - Napoleon Han fortæller ikke hvordan man identificerer den ægte leder.

7 Strategisk Ledelse side 7 Klausen 2006: Statsmandskab i regional politik 10. september :35 Statsmandskab: Fra Zelznick 1957: Leadership in Administration Definition: udøvelse af politisk ledelse der finder sted i historiske øjeblikke, i samfundets interesse, og i et langvarigt perspektiv. Statsmænd kæmper om magt og indflydelse på den politiske arena. Statsmænd kæmper på en arena for bevidsthedsdannelse og vidensproduktion om vilke idéer og forestillinger der skal være dominerende. Statsmandskab er at kunne sætte sig i spidsen for at fjerne deres egen stilling og nuværende eksistensberettigelse. Han fremhæver eksemplerne om en storkommune på Bornholm og lars Løkke Rasmussens udmanøvrering af amterne ved kommunalreformen.

8 Strategisk Ledelse side 8 Sørensen: På vej mod en ny demokratiforestilling og en ny politikerrolle - metapolitikeren 10. september :26 Politikeren som meta-guvernør modsat politikeren som suveræne beslutningstagere. Meta-guvernør: mange demokratiske beslutninger tages som politikere ikke har været med i Suveræne beslutningstagere: det er umuligt at følge med i alt. 4 grundlæggende spørgsmål: Er der en vej tilbage til den suveræne politiker - nej Kan demokratiet klare sig uden den suveræne politiker - ja Kan demokratiet opretnholdes i et samfund hvor politikerne er meta-guvernører - ja Hvilke demokratikrav skal der stilles til politikere som meta-guvernører - de skal delegere beslutninger ved at beslutte hvem der skal beslutte hvad og de skal være meningsdannere og identitetsskabere, og endelig skal de befordre politiske debatter mellem eliter og subeliter. Folket skal polittisk myndiggøres i forhold til at deltage i demokratiet. Ad 1: hjælper det at nedlægge råd og nævn? Globaliseringen gør det umuligt med et tilbagetog. Indskud: Den trditionelle demokratitænkning og netværkssamfundet: Folket er en én gang givet størrelse - netværkssamfundet angriber denne liberale opfattelse. Demokratiopfattelsen tog tidligere udgangspunkt i territoriale tilhør til demokratiet hvor vi i dag i højere grad ser på hvem beslutningerne berører - funktionelt demokrati. Territorielt og funktionelt netværksdemokrati er et mere åbent demokrati. Det er nødvendigt med konkurrerende politiske eliter og sub-eliter. Koalitionsdannelser er en trussel. Politikere repræsenterer folket - denne organiseringsform er også på institutionsniveau - eu - region - stat - kommune - foreninger m.m. statens monopol på politisk styring er antastet Forvaltningen er en ikke-aktør i demokratiet - udvikling af en embedsmandsetik Skarp adskillelse mellem offentlig og privat

9 Porters 5 forces 24. september :33 Strategisk Ledelse side 9

10 Porters værdikædeanalyse 24. september :00 Strategisk Ledelse side 10

11 Strategisk Ledelse side 11 Koncernstrategi 28. oktober :27 Politik Koncernstrategi Adm Det lille fællesskab er den enhed man nu er leder af: skolen Det store fællesskab: skolevæsenet eller de øvrige sektorer omkring skolevæsenet.

12 Strategisk Ledelse side 12 Modul november :54

13 Strategisk Ledelse side 13 Rita Gunther McGrath: Entrepreneursip, Small Firms and Wealth Creation: A Framework Using Real Options Reasoning. 20. november :54 Studier viser at det kun er ganske få virksomheder der ansætter over 100 medarbejdere de første 10 år af deres levetid. En organiseringsstruktur for entrepreneurielle processer 4 processer der fører til økonomiske forandringer: Identifikation af en mulighed (Opmærksomhed) Reduktion af usikkerhed Udfoldelse (skabe overskud) Begrænsning Disse 4 processer bliver så opdelt i 5 analyseniveauer: Individuelt (kreativitet - kognitioner - divergent tænkning - perception Netværk Organisatorisk Regionalt Institutionelt

14 Strategisk Ledelse side 14 Burgelman: Strategy is Destiny. How strategy-making shapes a company's future. 20. november :07 Strategi er skæbne! Strategiskabelse Koncentreret i topledelsen Simultane handlinger Handlinger i sekvenser Rationel aktør model Bureaukratisk model Distribueret ud i hele organisationen Intern økologisk model Skraldespandsmodellen (garbage can) (problemer, løsninger, beslutningsanledninger) Intel startede som intern økologisk model og blev så rationel aktør model bagefter. Evolutionær organisationsteori: 4 generiske processer Variation (individuelle avancementer og kompetencer) Selektion (administrative og kulturelle mekanismer) Fastholdelse (det som det eksterne miljø er med til at fastholde) Intern konkurrence (her har vi konkurrenrende strategier internt - f.eks. Lærings og triselspolitikken mod IT) Der er et stort gab imellem rent teoribaserede teorier og rent praksisbaserede tilgange. Det vi har læst os til på den ene side og det vi har erfaret der virker på den anden side. Se modellen på side værktøjer: Tool 1: Dynamiske kræfter eksternt der driver virksomhedsudviklingen Tool 2: udviklingsmæssige rammer i strategiskabelses processen Tool 3: Procesmodel om internt virksomhedsudvikling

15 Strategisk Ledelse side 15 Sørensen og Torfing: Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor. 20. november :16 Tese: Offentlige og private parter kan udveksle idéer, skabe gensidig læring og udvikle et fælles ejerskab til nye løsninger, der sikrer, at disse implementeres. Der er ugunstige betingelser for innovation i det offentlige: Ingen klar bundlinje Ingen stærke incitamenter for innovation Offentlige ydelser er lovregulerede og rettighedsbaserede Politisk ledet (innovationer kan styrke oppositionene og svække det politiske flertal)

16 Strategisk Ledelse side 16 Bog: Hamel & Prahalad: Competing for the Future 26. november :46 Denne bog er for de der er mere interesserede i at skabe fremtiden end i at se den komme. Denne bog er for dem der tror på at man skal reengenize individer i stedet for reengineering processer. Bogen bygger på én præmis: Vi har nået grænsen for inkrementalisme! Bogen handler ikke om at indhente men om at komme foran! Fremtiden tilhører ikke dem som har en krystalkugle med dem som er villige til at udfordre partiskhed og fordomme fra det etablerede samfundssystem. Forandringen skal ikke starte i toppen. Den skal starte i midten. Forord til paperback: - Vi har håb - Vi tror stadig at virksomheder kan påvirke deres skæbne - Udfordringen er det hastigt skiftende samfund 3 udfordringer: 1. Foranderlige omgivelser 2. Institutionel uorden 3. Dæmme op for strømmen af individuel fremmedgørelse Forord: Vi var mest interesserede i at se på processerne omkring strategiskabelse. Nogle havde den evne at forestille sig en fremtid, som ikke eksisterede og lave en strategi i forhold til den. De brugte mindre tid på at positionere sig på eksisterende markeder og mere tid på at kreere nye konkurrende rum. Denne strategibog handler om hvordan man skal tænke!

17 Strategisk Ledelse side 17 Kapitel 1: Getting off the Treadmill 26. november :01 Bedøm din egen organisation: Hvordan er ledelsens standpunkt i fht. fremtiden - reaktiv eller udsynet Hvad betyder noget for ledelsen - reorganisere kerneprocesser - eller regenerere kernestrategier Hvordan ser andre os - regel tager eller regel laver Hvad er vi bedst til at lave - effektivitet eller ny organisationsudvikling Hvor meget bruger vi på at indhente andre i forhold til at skabe fremtid Er vi styret af andres dagordener eller er vi mest optagede af at skabe vores egen fremtid Er jeg mest ingeniør af det bestående eller arkitekt af fremtiden Hvordan er balancen blandt medarbejderne i forholdet mellem angst og håb? 40/30/20 reglen: 40% på at kigge ud Heraf 30 % på at kigge ind i fremtiden Heraf 20 % er brugt på at kigge fremtid sammen med andre I alt 0,4x0,3x0,2 = 0,024 = 2,4 % bruger vi på at bygge fremtiden.

18 Strategisk Ledelse side 18 Bog: Blue Ocean Strategy 16. december :31 Nøgleordet e

19 Strategisk Ledelse side 19 Kapitel 1: 16. december :53 Værdiinnovation = man gør konkurrencen irrelevant ved at lave et værdispring for køberne og for sin virksomhed og derved åbner et nyt marked.

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Hvad er fremtidens krav til fremtidens planchefer? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management (MPM) og den Fleksible Master

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Udnyt bestyrelsens kompetencer bedst muligt i det strategie arbejde Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

UVM s Bestyrelseskonference 2014

UVM s Bestyrelseskonference 2014 UVM s Bestyrelseskonference 2014 Strategi i praksis vinkler og værktøjer som trædesten for fremtidig succes. Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse Institut for Statskundskab,

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen?

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004

Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004 Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004 Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør Formand for Børne- og kulturchefforeningen Klaus Nørskov Børne- og Undervisningsdirektør Bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Det Personlige Lederskab

Det Personlige Lederskab Det Personlige Lederskab.i spil og på spil i sammenspillet Ledelsesfilosofi Ledelsesidealet i Spar Nord Frihed til sin ledelsesstil Sætte sig i spil og på spil 08-12-2010 2 Hvordan udvikler jeg min personlige

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Den danske kommunekonstruktion Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Henrik Christoffersen og Kurt Klaudi Klausen Den danske kommunekonstruktion

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Jan Molin, Uddannelsesdekan

Jan Molin, Uddannelsesdekan Ledelsen står overfor en eksponentielt forøget forandringstakt (Gary Hamel) X 10 X 1 1960-1970 2000-2010 Planlægningens paradoks: meget stor mængde af tilgængelig information meget lille Projekt start

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT"

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT ØKONOMIDIREKTØRFORENING EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT" HOVEDPOINTER FRA INDLÆGGET Overordnet forståelse for begreberne management og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere