ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17"

Transkript

1 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD

2 INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 Faktuelle oplysninger på dagtilbudsområdet 8 Faktuelle oplysninger om børnehusene og dagplejen 10 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 Brugen af kvalitetsfremmende redskaber 17 Børneundersøgelse blandt skolestarterne i dagtilbuddene 18 Forældreundersøgelse om børnenes trivsel 22 Børnemiljøvurderingen 26 Evaluering af de pædagogiske læreplaner 31 MEDARBEJDERNES ARBEJDSVILKÅR 33 Brugen af kvalitetsfremmende redskaber 33 Sygefravær og personaleomsætning 34 Arbejdspladsvurderingen 36 DE PÆDAGOGISKE KOMPETENCER 43 Brugen af kvalitetsfremmende redskaber 43 Kompetencekort 43 Uddannelsesniveau 48 Kompetenceudvikling 51 DEN PÆDAGOGISKE KONSULENTS VURDERING 55 DEN GODE HISTORIE: 56 2

3 ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD I Greve Kommunes dagtilbud har vi valgt at sætte fokus på kvalitet. Det gør vi, fordi børnenee skal have de bedst mulige dagtilbud, og fordi vi ved, at der altid er noget, vi kan gøre endnu bedre. Derfor har vi samlet vores om kvaliteten i kvalitetsrapporterr for de enkelte børnehuse/dagplejen. Ledelsen i hvert børnehus/dagplejen vurderer i dialog med personalet den om kvalitet, som deres kvalitetsrapport giver. På baggrund af denne vurdering udarbejder hvert børnehus/dagplejen en plan for hvilke projekter, initiativer og opmærksomhedspunkter, de fremover skal sætte fokus på. Det er nemlig vigtigt for os, at vi ikke blot samler om kvaliteten, men at vi også bruger dennee til at udvikle kvaliteten i de enkelte dagtilbud. Børnehusenes/dagplejens egne kvalitetsrapporter er et internt udviklingsredskab, som skal kunne bruges løbende og tæt på hverdagen og derforr offentliggøres de ikke. Som opfølgning på børnehusenes/dagplejens kvalitetsrapporter inviteres hvert børnehus/dagplejen til en kvalitetssamtale med Center for Dagtilbud, hvor vi drøfter, hvad der går godt og hvor der er behov for udvikling. På baggrund af børnehusenes/dagplejens kvalitetsrapport udarbejder vi en fælles kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet. Det er den, du sidder og læser nu. I den fælles kvalitetsrapport, giver vi en samlet vurdering af kvaliteten i alle dagtilbuddene som helhed, hvor vi ser på de bagvedliggende rammer, børnenes trivsel, de voksnes arbejdsvilkårr og de voksnes kompetencer, da vi mener, at alle disse forhold er vigtige for at sikre kvalitet i dagtilbuddene. Center for Dagtilbud bruger den fælles kvalitetsrapport til at følge og understøtte udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsområdet som helhed. Den fælles kvalitetsrapport er et billedee af kvaliteten. Billeder indfanger et begrænset område af virkeligheden, hvad der ligger uden for kameraets linse i tid og sted, ses ikke på et billede. Det betyder ikke, at det ikke er betydningsfuldt, blot at det ikke med på dette billede. Med kvalitetsrapporten ønsker vi at give et billede af kvaliteten i Greve Kommunes dagtilbudd i tillid til, at vi på baggrund af dette kan få større indsigt i, hvad vi kan gøre endnu bedre. God fornøjelse! Vibeke Lindahl Centerchef Center for Dagtilbud 3

4 DET SAMLEDE BILLEDE I dette afsnit gives en sammenfattende opsamling på kvaliteten i Greve kommunes dagtilbud. I den fælles kvalitetsrapport beskrives og vurderes dagtilbudsområdet i Greve Kommune som helhed. Det betyder, at de udfordringer og problemstillinger som fremhæves i den fælles kvalitetsrapport ikke nødvendigvis gælder for alle dagtilbuddene. Hvert børnehus/dagplejen har deres egen kvalitetsrapport, som mere konkret viser, hvor de gør det godt og hvor de har nogle udfordringer, de skal arbejde med. RAMMERNE FOR DAGTILBUDDENE Kapacitetstilpasning Kvalitetsrapporten viser, at der i 2009 var en overkapacitet af pladser til de 0 2årige i kommunen, hvilket er en tendens, der også kan ses i de befolkningsprognoser, der udarbejdes for hele kommunen. På baggrund heraf er der i 2010 løbende foretaget kapacitetstilpasninger i daginstitutionerne og i dagplejen, en tendens der fortsætter i de kommende år. Børn med særlige behov Der er en stor spredning mellem børnehusene i forhold til andelen af børn, der enten får støtte i alment dagtilbud eller som modtager specialpædagogisk bistand. Det skyldes formodentlig børnenes forskellige behov for støtte i de forskellige børnehuse, men det er tankevækkende, at nogle børnehuse har en andel af børn, der modtager specialpædagogisk bistand på mellem 14 og 19 %. På den baggrund vil det være relevant fremadrettet at undersøge om der en ensartet praksis i og omkring børnehusene i forhold til børn med særlige behov. BØRNENES TRIVSEL Børnene om deres dagtilbud Greve Kommune har gennemført en børneskemaundersøgelse blandt de børn, der skulle starte i skole i august Undersøgelsen viser, at børnene generelt er glade for at gå i børnehave (95 %). Børnene er også glade for de udendørsfaciliteter, der er i deres institution. Børnenes svarer også, at de er glade for de voksne i børnehaven og at de voksne lytter til dem. Det er positivt. Men en af de ting, der bl.a. fremadrettet skal arbejdes med i dagtilbuddene er drilleri og mobning. Hele 78 % af børnene svarer i spørgeskemaet, at der er nogen i børnehaven, der driller og 34 % svarer, at de selv har været med til at drille. Der er allerede en indsats i gang rundt omkring i institutionerne i forhold at modvirke mobning. Denne indsats skal fortsat styrkes og udbygges. En anden ting, der skal sættes fokus på fremover, er børnenes oplevelse af mulighederne for at lege vildt i institutionen og mulighederne for at lege i fred og have et sted, hvor man kan slappe af og hvile sig. En del af børnene oplever ikke, at der er muligheder herfor. Institutionerne vil have fokus herpå fremover og vil prøve at synliggøre mulighederne for børnene og forbedre mulighederne der, hvor de ikke er optimale. Forældrenes oplevelse af dagtilbuddene Forældrespørgeskemaundersøgelsen viser, at hovedparten af forældrene oplever (95 %), at personalet er omsorgsfuldt i samværet med deres barn og ligeledes har en god kontakt med barnet. Tryghed og omsorg er en afgørende del af kerneydelsen og en forudsætning for børnenes trivsel og udvikling. Derfor er det godt, at så mange forældre har den oplevelse af dagtilbuddene. Tryghed og omsorg er noget alle dagtilbud lægger stor vægt på. Det er ligeledes positivt at en stor del af forældrene (89 %) har en oplevelse af, at deres barn har gode venner og legerelationer i dagtilbuddet, fordi det er vigtigt for børnene at have gode venner og relationer i hverdagen. 4

5 Den del af den daglige omsorg, som handler om afleverings og afhentningssituationerne, er der mulighed for yderligere at udvikle og forbedre. 80 % af forældrene oplever, at personalet er med til at skabe en god atmosfære, når børnene skal hentes, men 20 % oplever det i mindre grad eller slet ikke. 86 % af forældrene oplever, at personalet modtager deres barn på en god og personlig måde ved aflevering, men de sidste 14 % oplever det i mindre grad eller slet ikke. Derfor er det et område, der forsat vil blive sat fokus på i dagtilbuddene. I forhold til forældrenes oplevelse af deres barns muligheder for at få oplevelser og udfordringer i dagtilbuddene er der også nogle områder, der fremover skal arbejdes med i dagtilbuddene. Det gælder særligt i forhold til forældrenes oplevelse af personalets bidrag til at fremme børnenes forståelse for naturen og kulturelle værdier samt personalets bidrag til, at børnene får kulturelle oplevelser. Det er områder, der allerede arbejdes med i alle dagtilbud, da det er temaer, som indgår i de pædagogiske læreplaner. Samarbejdet mellem forældre og dagtilbud er vigtigt for både forældre, børn og personale. Generelt er forældrene tilfredse med forældresamarbejdet, men der er særligt et af spørgsmålene, hvor en større andel (27 %) svarer, at personalet i mindre grad eller slet ikke er gode til at informere om deres barns hverdag i dagtilbuddet. Forældresamarbejdet vægtes højt i alle dagtilbuddene og det vil være et område som hele tiden kan udvikles og gøres bedre. Børnemiljø Overordnet vurderer institutionerne og dagplejen, at børnene har et godt børnemiljø i Greve Kommunes dagtilbud. Det gælder både, hvad angår det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø. Men der er særligt tre områder, hvor der er udviklingsbehov: Det ene vedrører det fysiske børnemiljø vedr. rengøringsstandarden, som forældreundersøgelsen også fremhæver. Det gælder i forhold til institutionerne og legestuerne, men ikke i forhold til dagplejehjemmene. Det andet handler om det psykiske børnemiljø i institutionerne, hvor 27 % af institutionerne svarer, at de i høj grad eller nogen grad ser tendenser til mobning blandt børnene, en problematik børnene også selv peger på i børnespørgeskamundersøgelsen. Det tredje er i forhold til det æstetiske børnemiljø i legestuerne, hvor dagplejepædagogerne vurderer, at 67 % af legestuerne i mindre grad eller slet ikke har en æstetisk indretning, der retter sig mod børn. Baggrunden herfor kan være, at en del af legestuerne er etableret i lånte lokaler, der ikke er Dagplejens egne, hvilket også vanskeliggør en forbedring af det æstetiske børnemiljø i disse legestuer. Læreplaner Det er Center for Dagtilbuds oplevelse, at dagtilbuddene nu er fortrolige med at udarbejde de pædagogiske læreplaner. Der lægges et stort arbejde i opgaveløsningen, og institutionerne betragter de pædagogiske læreplaner som konkrete værktøjer i den pædagogiske praksis. Evalueringsarbejdet volder dog fortsat en del vanskeligheder. Fx har nogle dagtilbud ikke anvendt den besluttede evalueringsmodel, andre steder er samspillet med Børne og Ungepolitikken ikke tilstrækkelig tydelig og endelig er der nogen, som mangler en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen er blevet inddraget. Der er derfor stadig brug for opmærksomhed i forhold til at styrke evalueringen. 5

6 DE VOKSNES ARBEJDSVILKÅR Sygefravær Der er en stor spredning mellem dagtilbuddene, når man kigger på sygefraværet i de enkelte dagtilbud. Det skyldes bl.a., at nogle dagtilbud er blevet særligt hårdt ramt af få medarbejdere, som har været langtidssyge. Det har en stor betydning for sygefraværet i negativ retning. Lederne i kommunens dagtilbud har generelt stort fokus på sygefraværet både i forhold til arbejdsmiljø og trivsel, men også i forhold til kulturen omkring det at melde sig syg. Men det er bemærkelsesværdigt, at både sygefraværet og personaleomsætningen er højere i de rene kommunale børnehaver end de øvrige kommunale dagtilbud. En mulig forklaring herpå kan være, at der i gennemsnit er flere børn pr. voksen i børnehaverne end i dagplejen, vuggestuer og integrerede institutioner. Fremadrettet vil der blive sat fokus på denne problematik. Arbejdspladsvurdering (APV) I børnehusene er der introduceret et nyt APV koncept, som tager udgangspunkt i en løbende dialog i institutionerne om de gode forhold og udfordringerne i arbejdsmiljøet. Tilbagemeldingen fra institutionerne i forhold til brugen af konceptet har været positive. 2/3 af alle de arbejdsmiljøudfordringer, der er peget på, forventes at kunne løses på kort sigt. I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er der overvejende udfordringer på tre områder: Det drejer sig om støj, ergonomi og indeklima. Til imødegåelse heraf er alle institutioner indbudt til deltagelse i et støj og ergonomiundervisningsforløb. 2/3 af udfordringer vedr. indeklimaet forventes løst på kortsigt via ændret adfærd og indretning. De mere langsigtede problematikker vedr. indeklimaet, som typisk handler om ventilation eller bygninger, skal løftes i en langsigtet prioritering. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø peger institutionerne på to forhold: Kollegiale relationer og samarbejdet personalet imellem samt økonomiske udfordringer om opleves som et pres på fagligheden. 5/6 af alle psykiske udfordringer forventes løst på kort sigt. I forhold til dagplejen er arbejdspladsvurderingen gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Den viser, at dagplejerne oplever, at de fysiske forhold i dagplejehjemmene er tilfredsstillende på alle områder. Dagplejens udfordringer og indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet handler primært ergonomi, støj i legestuerne, procedure for skadestuebesøg, krav om røgalarmer og brandkursus samt retningslinjer for opbevarelse af kemikalier. DE VOKSNES KOMPETENCER Kompetenceudvikling og uddannelsesniveau I forhold til personalets gennemsnitlige kompetenceniveau placerer næsten alle dagtilbud sig mellem gennemsnitlig og omfattende på de fleste kompetenceområder, hvilket må siges at være positivt. Ser man på graden af kompetencer indenfor de enkelte kompetenceområder, bør der fremadrettet arbejdes på, at minimere antallet af medarbejdere med minimal eller begrænset, inden for de kompetenceområder der er mest centrale, når man arbejder med børn. Denne prioritering bør derfor afspejle sig i den fremtidige efteruddannelsesindsats i de enkelte dagtilbud. Der er stor spredning i personalets formelle uddannelsesniveau børnehusene/dagplejen i mellem. Greve Kommune har en målsætning om, at minimum 60 % af personalet bør have en pædagogisk uddannelse i institutionerne. 7 ud af 11 børnehuse (inkl. de tre institutioner uden for børnehus, men eksklusiv dagplejen) havde en lavere andel af pædagogisk uddannet personale i 2009 og levede således ikke op til målsætningen. Center for Dagtilbud har taget problematikken op med de relevante børnehuse med henblik på fremadrettet at få en større andel af pædagogisk uddannet personale i institutionerne. Børnehusene prioriterer det ved fremtidig rekruttering. 6

7 Omkring halvdelen af alle Greve Kommunes ledere på dagtilbudsområdet har eller er i gang med en diplomuddannelse i ledelse, hvilket er positivt. Den sidste halvdel skal fortsat tilskyndes til og gives mulighed for at tage en lederuddannelse. Generelt er det positivt, at børnehusene/dagplejen prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling, men der er meget stor spredning mellem de enkelte børnehuse/dagplejen i forhold til midler anvendt til kompetenceudvikling og antallet af kompetenceudviklingsdage pr. medarbejder Der bør fremadrettet tilstræbes en mere ensartet kompetenceudviklingsaktivitet imellem de enkelte børnehuse/dagplejen, da alle medarbejdere i Greve Kommunens dagtilbud skal have mulighed for løbende kompetenceudvikling, til gavn for såvel den enkelte medarbejder som børnene i dagtilbuddene. 7

8 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE På de følgende sider præsenteres Greve Kommunes dagtilbud på baggrund af en række faktuelle data. Der er tale om en række nøgletal og data, som tilsammen kan give et billede af, hvilke forhold der sætter rammerne for arbejdet i dagtilbuddene i Greve Kommune. Alle data i nedenstående afsnit vedrører år FAKTUELLE OPLYSNINGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET ØKONOMI Bruttodriftsudgifter i alt (regnskab) 1 Bruttoudgifter pr. barn (regnskab) Udgifter til økonomisk og/eller pædagogisk friplads Tilskud i alt Samlet antal børn 2 Kroner Kroner Kroner Antal Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner / Pasning af egne børn Max et år pr. barn Søskendetilskud Total Samtlige bruttodriftsudgifter eksklusiv anlægs og ejendomsrelaterede udgifter m.m. Det vil sige, at det er lig med beregningsgrundlaget for takstfastsættelse. 2 Antal børn opgøres som hele årsværk. 3 En institution skiftede status fra børnehave til integreret institution pr. 1. august 2009, men er alene medregnet under integrerede institutioner. 8

9 KAPACITET Indskrevne børn 4 Belægnings procent 5 Pladser i alt Antal % Antal 0 2 årige i dagpleje % årige i daginstitution % årige i daginstitution % I alt % FORÆLDREBETALING 6 Forældrebetaling for fuldtidsplads Forældrebetalingsandelen 7 pr. år Kroner % Vuggestue Børnehave Integrerede institutioner 0 2 år Integrerede institutioner 3 5 år Dagplejen ÅBNINGSTID Gennemsnitlig fuld åbningstid i en normal uge 8 timer Gennemsnitligt antal lukkedage pr. år 9 Vuggestue 52 2 Børnehave 52 2 Integrerede daginstitutioner 52 2 Dagplejen 48 2 dage 4 Børn opgøres i årsværk, et barn der benytter dagtilbuddet fra tæller således for 0,75 årsværk. 5 Belægningsprocenten er forholdet mellem antal indskrevne børn og antal disponible pladser, beregnet som et gennemsnit over et helt år. 6 Betalingen for at have mulighed for at benytte dagtilbuddet i den fulde åbningstid. 7 Forældrebetalingsandelen opgjort i procent af beregningsgrundlaget (jf. Vejledning om Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009, kap ). 8 En normal uge er en uge med fem hverdage og ingen lukkedage. 9 Lukkedage uden pasningsordning: Den 5. juni og den 24. december. Løsrevne lukkedage: Fredag efter Kr. Himmelfart, 3 dage før påske samt december (Men der holdes ikke lukket disse dage, hvis mere end 40 % af forældrene til børnene i institutionen ønsker pasning). 9

10 FAKTUELLE OPLYSNINGER OM BØRNEHUSENE OG DAGPLEJEN GREVE KOMMUNES DAGTILBUD ER ORGANISERET PÅI FØLGENDE MÅDE: Navn: Institutionstyper: Særlige kendetegn eller profiler Børnehuset Eventyrhuset 10 Børnehuset Firkløveren Børnehuset Jupiter Børnehuset Nordlyset Børnehuset Syvstjernen Børnehuset Troldelunden Børnehuset Sirius Børnehuset Karlsvognen (selvejende) Børnehuset Karlslunde strand (selvejende) Nældebjerg børnegård (selvejende) Abels Hus, børnehave Tejstgården, børnehave Troldebo, integreret institution Trekløveren, vuggestue Grevehaven, børnehave Ungdomsgården, børnehave Årstiderne, integreret institution Kæret, vuggestue Mosebo, børnehave Blåbærhaven, børnehave Holmebo, integreret institution Vibemosen, integreret institution Krogårdens Vuggestue Solsikken, børnehave Nova, integreret institution Kernehuset, integreret institution Familieinstitutionen Grøften, integreret Luna, vuggestue Noah s ark, børnehave Toftegården, integreret institution Tune vuggestue Tune Børnehave Lundegårdens Børnehave Vesterbo, børnehave Nørregården integrerede institution Lundebo integrerede institution Børnehaven Damager Møllehaven, integreret institution Dammen, integreret institution Solstrålen, integreret institution Eriksminde vuggestue Prinsesseparkens vuggestue Eriksminde børnehave Prinsesseparkens børnehave Blågårdsvej børnehave Lillebo, børnehave Sandrøjel, integreret institution Egedal Vuggestue Børnehaven Åsagergård Vuggestuen Åsagergård Strandhuset, integreret institution Integreret institution Mange intelligenser Fordybelse og nærhed Tryghed og skolestart Tryghed og oplevelser Tryghed, anerkendelse, æstetisk miljø Musik og rytmik Kulturelle oplevelser Inklusion Rytmik for 2årige Fri for mobberi Omsorg for det enkelte barn Funktionsbaseret stuer/samarbejde på tværs Stort fokus på sproglig udvikling Trafikpolitik og trafiksikkerhed Samarbejde med børnenes familier Reggio Emilia/Barnets spor Sang og bevægelse Natur Barnets spor Idræt Sang og musik Natur og bevægelse Åben plan, værksteder, aldersopdelte hjemmegrupper, skolegruppe og busgruppe. Primærgrupper, aldersopdelte aktiviteter, busgruppe. Aldersopdelte grupper og Åbne døre Åben plan, aldersopdelte grupper, busgruppe Har fået nyanlagt legeplads i 2010 Har Christianiacykler til ture ud af huset Mindre børnehave, arbejder årstidsbestemt Strukturen/indretningen er funktionsopdelt Mindre børnehave, åben plan institution Større institution, der bl.a. har høns Basisgruppe for børn med hørevanskeligheder Har Christianiacykler til ture ud af huset Arbejder funktionsopdelt, stort udendørs legeområde og ny legeplads. Arbejder med sansemotorik, Christianiacykler Arbejder med udelivet, har krybdyr og padder Arbejder med det anerkendende børnesyn 10 Eventyrhuset og Syvstjernen blev sammenlagt til ét børnehus pr. 1. marts 2010 og hedder nu Børnehuset Pinocchio. 10

11 Institutioner uden børnehus (selvejende) Tjørnelyparkens vuggestue Tjørnelyparkens børnehave Børnehuset Syd Selvværd og sociale kompetencer, sund kost Sprog, fællesaktiviteter, social udvikling Sprog, bevægelse og natur Dagplejen 5 dagplejegrupper Ro, tryghed og læring REGNSKAB OG BØRNETAL 11 : Regnskab løn Regnskab drift Børn (0 2 år) Børn (3 6 år) Medarbejder e (årsværk) Børn pr. pædagogisk medarbejder Dagplejen kr kr ,0 3,0 Eventyrhuset kr kr ,8 7,7 Firkløveren kr kr ,0 8,2 Jupiter kr kr ,9 6,6 Karlslunde Strand kr kr ,5 5,6 Karlsvognen kr kr ,4 6,4 Nordlyset kr kr ,6 5,2 Nældebjerg børnegård kr kr ,6 7,7 Sirius kr kr ,1 6,1 Syvstjernen kr kr ,6 7,5 Troldelunden kr kr ,1 6,3 Udenfor børnehus kr kr ,0 5,5 Alle dagtilbud kr kr ,2 1850,3 528,5 5,7 11 Børn og medarbejdere regnes i hele årsværk. Bemærk at et lavt antal børn pr. pædagogisk medarbejder kan skyldes, at en børnehave har mange 2 årige børn, eller at et dagtilbud har flere børn, der beregnes ekstra ressourcer til uden at de får en specifik specialindsats fx børn der tæller for to. 11

12 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV INTEGRERET I ALMENE DAGTILBUD 12 Total antal børn pr Børn med støtte i alment dagtilbud pr Børn i specialgrupper pr Børn med specialpædagogisk bistand pr Antal % Antal % Antal % Dagplejen ,00% 0 0,00% 12 4,36% Eventyrhuset ,62% 6 3,70% 17 10,49% Firkløveren ,80% 0 0,00% 36 14,46% Jupiter ,22% 6 1,83% 38 11,62% Karlslunde Strand ,00% 0 0,00% 17 9,04% Karlsvognen ,47% 0 0,00% 53 15,63% Nordlyset ,33% 3 0,98% 22 7,19% Nældebjerg børnegård ,25% 0 0,00% 8 10,00% Sirius ,96% 0 0,00% 61 19,43% Syvstjernen ,00% 12 6,78% 20 11,30% Troldelunden ,85% 0 0,00% 46 14,15% Udenfor børnehus ,65% 0 0,00% 15 12,40% Alle dagtilbud ,87% 27 0,94% ,05% BØRN MED SÆRLIGE BEHOV I SÆRLIGE DAGTILBUD I Børn i særlige dagtilbud Børn med særlige behov i særlige dagtilbud uden for Greve Kommunes almene dagtilbud Antal 11 børn svarende til 9,5 heltidspladser 12 Børn med støtte i alment dagtilbud (Dagtilbudslovens 4, stk. 2) samt Børn i specialgrupper (Dagtilbudslovens 4 stk. 3) opgøres som antal børn, der modtager indsatsen pr. 30. september (dog opgøres børn med specialpædagogisk bistand (Folkeskolelovens 4 stk. 1) pr. 1. september, dette kan betyde en lille unøjagtighed i procentberegningen da denne er baseret på et samlet børnetal pr. 30. september) 13 Efter Servicelovens 32 12

13 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3 ÅRIGE 14 Børnehuset/dagpl ejen Sprogvurderede 3 årige anbefalet: 3 årige pr. institution Generel indsats antal Generel indsats % Fokuseret indsats antal Fokuseret indsats % Særlig indsats antal Særlig indsats % Eventyrhuset ,87% 2 6,45% 0 0,00% Firkløveren ,96% 4 8,51% 2 4,26% Jupiter ,78% 2 2,47% 2 2,47% Karlslunde Strand ,00% 1 5,00% 1 5,00% Karlsvognen ,25% 2 3,17% 2 3,17% Nordlyset ,29% 0 0,00% 1 7,14% Nældebjerg børnegård ,64% 0 0,00% 0 0,00% Sirius ,70% 2 3,51% 2 3,51% Syvstjernen ,68% 0 0,00% 0 0,00% Troldelunden ,41% 1 1,45% 4 5,80% Udenfor børnehus ,73% 1 9,09% 0 0,00% Dagplejen ,00% 0 0,00% 0 0,00% I alt ,02% 15 3,30% 14 3,08% 14 Sprogvurdering af 3 årige (Dagtilbudslovens 11) opgøres som andelen af alle 3 årige tilbudt en sprogstimulerende indsats. Det betyder, at procenterne ikke summer til 100, da enkelte børn ikke er blevet sprogvurderet, fordi forældrene har takket nej til tilbuddet. 13

14 SPROGSCREENING OG SPROGSTIMULERING AF TOSPROGEDE SMÅBØRN PR. 30. SEPTEMBER Børnehuset/dagplejen Indmeldte børn i alt pr. 30. september To sprogede børn med behov for særlig sprogstimulering efter screening pr. 30. september Antal Antal % Eventyrhuset ,17% Firkløveren ,80% Jupiter ,53% Karlslunde Strand ,53% Karlsvognen ,59% Nordlyset ,15% Nældebjerg børnegård ,00% Sirius ,96% Syvstjernen ,13% Troldelunden ,92% Dagplejen ,00% Udenfor børnehus ,40% Alle dagtilbud i alt ,48% Børn i 15 timers sprogstimulering ,00% Alle dagtilbud plus 15 timers sprogstimulering ,65% 15 jf. folkeskolelovens 4a og efter 1. juli 2010 dagtilbudslovens

15 SKOLEUDSÆTTELSER VEDR. SKOLEÅRET 2009/2010 Børn der fyldte 6 år i kalenderåret Skoleudsættelser Drenge Skoleudsættelser Piger Skoleudsættelser i alt Antal Antal % Antal % Antal % Børnehuset Eventyrhuset ,5 1 1,9 7 13,4 Børnehuset Firkløveren , ,1 Børnehuset Jupiter ,8 1 1,3 4 5,1 Børnehuset Nordlyset , ,1 Børnehuset Syvstjernen , ,5 Børnehuset Troldelunden ,7 4 5,5 9 12,5 Børnehuset Sirius ,5 1 1, ,6 Børnehuset Karlsvognen ,1 2 2,1 4 4,2 Børnehuset Karlslunde strand , ,7 Nældebjerg børnegård , ,6 Institutioner uden børnehus ,1 1 3,5 3 10,6 Alle dagtilbud , , ,53 BEMÆRKNINGER TIL DE FAKTUELLE OPLYSNINGER Kapacitetstilpasning Belægningsprocenten var i 2009 relativ høj for både for 0 2årige i daginstitution (95 %) og 3 5årige i daginstitution (98 %). I forhold til 0 2årige i dagpleje var belægningsprocenten noget mindre, nemlig 87 %. Dette kommer også til udtryk i antallet af børn pr. dagplejer, som i gennemsnit var 3 børn pr. dagplejer i En dagplejer er normalt normeret til 4 børn, dog er nogle dagplejere normeret til et mindre antal børn, hvis der er tale om børn, som kræver en særlig støtte eller hvis dagplejeren ar gæstedagpleje eller på seniorordning. Der var således i 2009 en overkapacitet af pladser til de 0 2årige i kommunen, hvilket også er en tendens, der kan ses i de befolkningsprognoser, der udarbejdes for hele kommunen. De seneste befolkningsprognoser skønner nemlig, at der bliver færre børn i kommunen, der fremover skal have et pasningstilbud og derfor vil det være nødvendigt med en løbende kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet. På baggrund heraf er der i 2010 løbende foretaget kapacitetstilpasninger i daginstitutionerne og i dagplejen. Udviklingen i antallet af 0 5årige følges fortsat tæt. Børn med særlige behov Der er en stor spredning mellem børnehusene i forhold til andelen af børn, der enten får støtte i alment dagtilbud eller som modtager specialpædagogisk bistand. Det skyldes formodentlig børnenes forskellige behov for støtte i de forskellige børnehuse, men det er tankevækkende, at nogle børnehuse har en andel af børn, der modtager specialpædagogisk bistand på mellem 14 og 19 %. På den baggrund vil det være relevant fremadrettet at undersøge om der en ensartet praksis i og omkring børnehusene i forhold til børn med særlige behov. 15

16 Sprogscreening og sprogstimulering af tosprogede småbørn Ser man på opgørelsen over tosprogede børn med behov for særlig sprogstimulering viser den, at børnene primært er koncentreret på 3 børnehuse/ institutioner udenfor børnehus. Men det er interessant, at disse børnehuse ikke har samme høje andel af børn med særlige behov, som nogle af de øvrige børnehuse har, der ligger i mindre socialt belastede områder. Profil Alle børnehusene/dagplejen har i kvalitetsrapporten skulle beskrive, hvad der særligt kendertegner de enkelte børnehuse/institutioner og dagplejen. Det er meget forskelligt, hvordan de har gjort det, og beskrivelserne har meget forskelligt perspektiv. Nogle skriver, at de arbejder ud fra en anerkendende pædagogik eller har naturen som et vigtigt omdrejningspunkt. Andre igen beskriver, at de har en ny legeplads, Christianiacykler eller at de er en åben plan institution. For at sikre et mere ensartet og pædagogisk perspektiv vil Center for Dagtilbud fremadrettet sætte fokus på denne problemstilling i samarbejdet med distriktslederne og de tre ledere uden for børnehus. 16

17 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING Børnenes trivsel og udvikling er kernen i dagtilbuddenes kvalitet. I det følgende præsenteres forskellige indikatorer på kvaliteten i dagtilbuddene set ud fra perspektivet: Børnenes trivsels og udvikling. Først ses på om børnehusene/dagplejen bruger de kvalitetsfremmende redskaber de har fået stillet til rådighed. Derefter vises resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt de skolestartende børn i institutionerne og resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle børnenes forældre. Dernæst ses nærmere på børnemiljøet i form af børnemiljøvurderinger foretaget af de pædagogiske ledere/dagplejepædagogerne. Sidst præsenteres evalueringen af de pædagogiske læreplaner. For hver af de fire ovennævnte undersøgelser gives en kort vurdering af, hvad der går godt, og hvor der er behov for en øget opmærksomhed eller nye indsatser. Alle data i nedenstående afsnit er indsamlet i første halvdel af BRUGEN AF KVALITETSFREMMENDE REDSKABER Brugen af kvalitetsfremmende redskaber Resultat for alle børnehuse, dagplejen og institutioner uden for børnehus (sidstnævnte tæller for én) Slet ikke Delvist Fuldt ud Bemærkninger Dagplejen er ikke med, da Er Børnespørgeskema til skolestartere anvendt? 11 den ikke har skolestartende børn Er gennemført alle steder Er forældretilfredshedsundersøgelse gennemført? 12 men ikke med lige høj svarprocent Er PLP udfærdiget? 12 ER der fulgt op på sidste års PLP? 1 11 Er PLP evalueret med brug af Tegn på læring? 2 9 Er BMV udfærdiget? 12 Et børnehus skriver delvist, fordi de har brugt egen model. Et andet børnehus har ikke svaret på spørgsmålet. Er der udarbejdet handleplan for BMV? 3 9 Er der fulgt op på sidste års handlingsplan for BMV?

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTIL- BUDSOMRÅDET 2013

KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTIL- BUDSOMRÅDET 2013 KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTIL- BUDSOMRÅDET 2013 1 Formål Kvalitetsrapporten er et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udgør en

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T H V I D O V R E K O M M U N E 2 0 1 2 Side 1 af 27 K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T Kommunens

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2011/12

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2011/12 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2011/12 1 Indhold INDLEDNING 5 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 6 Rammerne 6 De pædagogiske læreplaner 7 Børn med særlige behov 7 Arbejdet med børnemiljøet 8 Dagtilbuddenes styrkesider

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Troldemosen Leder, mail, tlf. Bente Staack-Petersen bestp@holb.dk 7236

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere