Afrapportering Ungesamråd 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Ungesamråd 2014"

Transkript

1 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire kommuner i Københavns Politikreds. Ungesamrådet har til formål at styrke samarbejdet mellem de deltagende myndigheder og derigennem forbedre den helhedsorienterede indsats over for unge, der er tiltalt for alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Ungesamrådets målgruppe er de unge, der sigtes for kriminalitet og fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten. Der er både tale om de unge, der varetægtsfængsles og de unge, der løslades, men hvor sigtelsen er opretholdt. Ungesamrådets hovedopgave er enkeltsagsbehandling og udarbejdelse af indstillinger til retten. Ungesamrådets deltagere mødes desuden to til tre gange årligt i et bredt samarbejdsforum på tværs af kommuner og myndigheder. Her udveksles viden og erfaringer om indsatser over for Ungesamrådets målgruppe. Sagerne Ungesamrådet har i 2014 afholdt 23 møder og behandlet 49 sager. Tre sager 1 er blevet behandlet på Ungesamrådet to gange, hvilket betyder, at der i alt er behandlet 46 unikke sager. Tabellen nedenfor viser fordelingen af unikke sager 2 på kommune/lokale enhed i Borgercenter Børn og Unge (BBU). Tabel 1 Fordeling af ungesamrådssager i 2014 Kommune/lokalenhed Antal Amager 16 Bispebjerg 3 Brønshøj Husum Vanløse 5 City Østerbro 3 Frederiksberg 5 Nørrebro 3 Tårnby 1 Valby Vesterbro 10 I alt 46 Fordelingen af sager viser, at langt de fleste sager kommer fra hhv. Amager og Valby Vesterbro. Grunden til dette kan være, at begge enheder grundet sammenlægning af to enheder i 2014 fik et større 1 Yderligere én sag blev genbehandlet i Ungesamrådet, men den blev behandlet første gang i 2013 og tæller derfor som en enkelt sag i Når der i det følgende refereres til unikke sager, henvises der til Ungesamrådets endelige indstilling. 1

2 optageområde end tidligere. Sammenlignet med 2013 er det sket et fald i antallet af sager, der er blevet behandlet på Ungesamrådet. Dette hænger i høj grad sammen med faldet i antallet af dommervagtsfremstillinger, som fra 2013 til 2014 faldt med 35 %. De sociale myndigheder har i samtlige sager udarbejdet en skriftlig udtalelse om den unges personlige forhold og forslag til evt. foranstaltninger i forbindelse med en evt. dom. I ca. 93 % af sagerne er der desuden udarbejdet en personundersøgelse med henblik på samfundstjeneste. De sociale myndigheders udtalelse og Kriminalforsorgens personundersøgelse danner grundlag for Ungesamrådets drøftelse og sendes med til retten som bilag til samrådets anbefaling. I 96 % af sagerne har den unge været anbragt i varetægtssurrogat på en sikret eller en særligt sikret institution for børn og unge, og i 65 % af disse sager var den unge fortsat anbragt i surrogat på det tidspunkt, hvor sagen blev behandlet i Ungesamrådet. Der er udarbejdet en psykologisk screening i 32 % af de sager, hvor den unge er eller har været anbragt i varetægtssurrogat på en sikret institution 3. Dette er et bemærkelsesværdigt fald sammenlignet med 2014, hvor der blev udarbejdet psykologiske screeninger i 55 % af de sager, hvor en ung havde siddet varetægtsfængslet på en sikret institution. Psykologfaglige hensyn gør, at screeningen først kan påbegyndes, når den unge har været varetægtsfængslet i tre til fire uger. Den væsentligste årsag til faldet i antallet af screeninger er, at den unge har siddet varetægtsfængslet i en kortere periode end fire uger. Andre forklaringer til det registrerede fald i psykologiske screeninger er, at screeningen enten ikke er påbegyndt eller er under udarbejdelse på det tidspunkt, hvor sagen behandles i samrådet eller at der foreligger en nyere psykologisk eller psykiatrisk undersøgelse, hvorfor det ikke findes nødvendigt at udarbejde en screening. I nogle tilfælde har den unge ikke ønsket at deltage. Socialforvaltningen arbejder sammen med de involverede parter på at øge antallet af psykologiske screeninger af unge, der varetægtsfængsles, idet screeningen kan fungere som et vigtigt afsæt for det videre arbejde med den unge. De unge, der har fået deres sag behandlet på Ungesamrådet, er i gennemsnit tiltalt for 3,5 kriminelle forhold. Der er primært tale om et eller flere forhold af røveri (ca. 80 % af sagerne), kvalificeret vold 4 (22 % af sagerne), overtrædelse af våbenloven (ca. 20 % af sagerne) og /eller indbrud (17 % af sagerne). I alt ca. 17 % af de unge var desuden tiltalt for forhold, der involverede trusler eller afpresning 5. Indstillingerne Ungesamrådets indstillinger udarbejdes på selve mødet. I indstillingen anbefaler Ungesamrådet en given sanktion, som står mål med den kriminalitet, den unge er tiltalt for, og som tager højde for de sociale 3 I henhold til bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, 33 stk. 1-4, er det lovpligtigt, at alle børn og unge på sikrede og særligt sikrede afdelinger, der ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, skal tilbydes en psykologisk screening med henblik på at beskrive og præcisere den unges vanskeligheder og behov for støtte, samt belyse behovet for yderligere udredning. 4 I ca. 22 % af sagerne var de unge tiltalt for kvalificeret vold (Straffelovens 245) og i ca. 15 % af sagerne var der rejst tiltale om vold efter Straffelovens 244. Samtlige unge, der var tiltalt for vold efter 244, var også tiltalt for andre kriminelle forhold (herunder røveri og/eller kvalificeret vold). 5 Straffelovens 119, 123, 266 og

3 forhold, som kendetegner den unges situation, samt eventuelle problemstillinger knyttet til fx misbrug og psykisk helbred. Indstillingen består af en primær indstilling og en eller flere sekundære indstillinger. Den primære indstilling vil altid pege på den foranstaltning, der anses for mest formålstjenstlig. Der peges i udgangspunktet på den mindst indgribende foranstaltning. En sekundær indstilling forholder sig til en situation, hvor retten vurderer, at der i forbindelse med helt eller delvist betingede domme er behov for en mere indgribende foranstaltning fx samfundstjeneste. Tabel 2 illustrerer fordelingen af Ungesamrådets primære indstillinger. Tabel 2 Ungesamrådets primære indstillinger til retten 2014 Ungesamrådets indstilling Antal Andel Vilkår om foranstaltninger efter Servicelovens ,2 % Vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen 2 4,1 % Vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen 0 0 % Vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen samt 0 0 % foranstaltninger efter 52 Ungdomssanktion 6 12,2 % Almindelig straf 4 8,2 % Udarbejdelse af mentalundersøgelse 4 8,2 % Udsættelse af beslutning 2 4,1 % Ungesamrådet var ikke enige om konklusion 0 0 % I alt % Tabellen viser, at Ungesamrådet i størstedelen af sagerne anbefaler, at den unge idømmes en hel eller delvist betinget dom med vilkår om foranstaltninger efter Servicelovens 52. Dette skyldes sandsynligvis, at der i langt de fleste sager allerede er iværksat forebyggende foranstaltninger, eller at der i forbindelse med varetægtsfængslingen er igangsat en børnefaglig undersøgelse, der peger på et behov for støtte. I ca. 12 % af sagerne er der indstillet til ungdomssanktion, hvilket er en stigning fra 2013, hvor der kun blev indstillet til en ungdomssanktion i ca. 7 % af sagerne. I ca. 4 % af sagerne har samrådet indstillet til, at Kriminalforsorgen skal varetage tilsynet i hele tilsynsperioden. Dette vil ofte være i sager, hvor den unge snart fylder 18 år. Der er ikke indstillet til samfundstjeneste som primær indstilling i nogen af ungesamrådets sager i I fire sager (ca. 8 % af sagerne) har samrådet vurderet, at den unge ikke var egnet til foranstaltninger efter Servicelovens 52, ungdomssanktion, samfundstjeneste eller vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen. Her har samrådet vurderet, at der ikke kunne peges på mindre indgribende foranstaltninger end almindelig straf. I langt de fleste sager udarbejdes en sekundær indstilling. Tabel 3 illustrerer fordelingen af Ungesamrådets sekundære indstillinger. Tabel 3 Ungesamrådets sekundære indstillinger til retten 2014 Ungesamrådets indstilling Antal Andel Vilkår om samfundstjeneste 2 4,1 % Vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen 5 10,2 % 3

4 Vilkår om samfundstjeneste samt tilsyn af Kriminalforsorgen og 22 44,9 % foranstaltninger efter Serviceloven 52 Ikke relevant 20 40,8 % I alt % I tilknytning til Ungesamrådets primære og sekundære indstilling til dom er der i ca. 15 % af de unikke sager knyttet en anbefaling om særvilkår til en helt eller delvis betinget dom. Tabel 4 Ungesamrådets indstillinger til særvilkår i 2014 Særvilkår Antal Vilkår om behandling for misbrug af euforiserende stoffer 6 Vilkår om psykiatrisk behandling 1 I alt 7 De tre tabeller ovenfor viser, at Ungesamrådet i 2014 både har anbefalet foranstaltningstyper hos de sociale myndigheder og Kriminalforsorgen. Særligt i forhold til de sekundære indstillinger ses det, at der anbefales en kombination af henholdsvis samfundstjeneste samt tilsyn af Kriminalforsorgen og foranstaltninger efter Servicelovens 52. Dette imødekommer et af Ungesamrådets formål, som netop er at sikre en helhedsorienteret indsats. Dette gøres ved at udvide tilbudsviften i forbindelse med domme til unge under 18 år, fordi det bliver muligt at indstille til tilbud såvel i kommunalt regi som i regi af Kriminalforsorgen - samt en kombination af begge. Det er bemærkelsesværdigt, at Ungesamrådet som hovedregel anbefaler en eller anden form for foranstaltning. I 2014 har samrådet således kun i et enkelt tilfælde indstillet til en hel eller delvis betinget dom uden vilkår. Dommene I april 2015 havde Døgnvagten modtaget tilbagemeldinger om endelig dom i 96 % af de unikke sager, der har været behandlet på Ungesamrådet i 2013 og 78 % af de unikke sager, der har været behandlet på Ungesamrådet i Særligt tallene fra 2014 skal derfor anvendes med varsomhed, da der ikke er tale om endelige tal 7. Nedenstående tabel viser fordelingen af domme, hvor den unge er kendt hhv. skyldig og uskyldig i anklageskriftets hovedforhold. Tabel 5 Foreløbigt udfald af domme i 2013 og 2014 Dommens udfald Kendt skyldig i hovedforholdet % % Frifundet i hovedforholdet 8 12 % 1 3 % 6 De øvrige 4 % sager fra 2013 og 22 % sager fra 2014, hvor der mangler tilbagemelding, dækker primært over sager, der er anket og sager, der endnu ikke har været for retten. Tallene fra 2013 er i denne rapport blevet opdateret med indkomne domme siden udgivelsen af Ungesamrådets afrapportering fra Derfor adskiller tallene sig. 7 Der er dog tale om så forholdsvis stor en andel af afgjorte sager, at de tendenser, der vises nedenfor, forventes at danne et nogenlunde korrekt billede af, hvordan den endelige fordeling af domme må forventes at falde ud. 4

5 I alt % % I de foreløbige opgørelser fra 2013 og 2014, hvor den unge er blevet kendt skyldig i hovedforholdet, fordeler sanktionerne sig således: Tabel 6 Foreløbig fordeling af sanktioner i 2013 og 2014-sager Sanktion 2013 (96 % domme modtaget) 2014 (78 % domme modtaget) Betinget fængselsstraf % 3 9 % Kombinationsdom % % Ubetinget fængselsstraf % 5 16 % Ungdomssanktion 3 5 % 6 19 % I alt % % Som det fremgår af tabellen, bliver de fleste sager, hvor den unge kendes skyldig i hovedforholdet, afgjort med helt eller delvist betingede domme. Samlet set udgør denne gruppes afgørelser 65 % af de samlede sanktioner. Det er desuden værd at bemærke, at tæt på en femtedel af sagerne afgøres med en dom til ungdomssanktion. I 2013 udgjorde denne gruppe kun 5 % af afgørelserne. På trods af, at tallene fra 2014 endnu ikke er endelige, kan det således konstateres, at der er sket en stigning i antallet af ungdomssanktioner. Dette kan hænge sammen med, at Ungesamrådet i 2014 i højere grad indstillede til ungdomssanktioner sammenlignet med I forbindelse med afgørelser, hvor dommen gøres helt eller delvist betinget, knyttes der ofte vilkår om eksempelvis tilsyn, foranstaltninger efter Servicelovens 52, samfundstjeneste og lignende. I de foreløbige opgørelser, har retten i både 2013 og 2014 knyttet vilkår til ca. 95 % af de helt eller delvist betingede domme. Vilkårene fordeler sig således: Tabel 7 Foreløbig fordeling af vilkår på helt eller delvist betingede domme i 2013 og 2014-sager Sanktion 2013 (96 % domme modtaget) 2014 (78 % domme modtaget) Foranstaltninger efter SEL % % Tilsyn af Kriminalforsorgen % 7 33 % Samfundstjeneste 4 10 % 1 5 % Særvilkår om behandling mod misbrug af euforiserende stoffer 3 7 % 4 19 % Særvilkår om behandling mod misbrug af alkohol 1 2 % 0 - Særvilkår om udredning (psykologisk og/eller psykiatrisk) 3 7 % 0 - Den foreløbige opgørelse viser, at der fra 2013 til 2014 er sket en stigning i antallet af sager, hvor den unge skal underlægge sig behandling af misbrug af euforiserende stoffer. Hvor stor en stigning der er tale om, vil dog først kunne konstateres, når der er faldet endelig dom i samtlige sager fra Opgørelsen tyder ligeledes på, at der fra 2013 til 2014 er der sket en stigning i andelen af sager, hvor den unge skal undergive sig foranstaltninger efter Servicelovens 52 (fra 76 % i 2013 til 90 % i 2014), mens der er sket et fald i 5

6 antallet af sager, hvor den unge skal i tilsyn af Kriminalforsorgen (fra 49 % i 2013 til 33 % i 2014). Denne forskel kan dog vise at udligne sig, når der falder dom i de resterende sager fra Indstillinger fulgt af retten Ses der på de sager, hvor den unge blev kendt skyldig i hovedforholdet, blev Ungesamrådets indstillinger i 2013 fulgt helt eller delvist i 46 ud af 56 sager 8, svarende til ca. 82 % af sagerne. I 9 ud af de 10 sager, hvor Ungesamrådets indstilling ikke blev fulgt, blev den unge idømt en ren ubetinget fængselsstraf. I 2014 er indstillingerne indtil videre blevet fulgt helt eller delvist i 29 ud af 32 sager, svarende til ca. 91 % af sagerne. I de tre sager, hvor Ungesamrådets indstilling ikke blev fulgt, har den unge fået en ren ubetinget fængselsstraf. Tallet skal tolkes med et stort forbehold, da der ved afrapporteringstidspunktet fortsat mangler domme i 22 % af de sager, der er blevet behandlet på samrådet i Mistede sager Ungesamrådet har i 2014 behandlet 71,8 % af de sager, hvor den unge er i målgruppen 9. Det er en stigning på 8,2 procentpoint i forhold til 2013, hvor 63,6 % af sagerne blev behandlet i Ungesamrådet. Nedenstående tabel viser årsagerne til, at de øvrige sager fra 2014 ikke er blevet behandlet. Tabel 8 Årsager til manglende behandling på Ungesamrådet 2014 Årsag Antal Andel Ikke muligt at behandle sagen på Ungesamråd inden retsmøde 10* 55,6 % Manglende samtykke 6 33,3 % Lokal enhed (BBU) vurderer, at sagen ikke skal på samråd 2 11,1 % I alt % * Dækker over sager, hvor der er afsagt straksdom, hvor retsmødet er berammet hurtigt efter varetægtsfængsling (under 4 uger), samt sager som det af andre grunde ikke har været muligt at behandle inden der faldt dom i sagen. Som det fremgår af tabellen er de to hyppigste årsager til, at en sag ikke er blevet behandlet på Ungesamrådet, at den unge eller forældrene ikke har ønsket at give samtykke, eller at det ikke har været muligt at behandle sagen inden retsmødet. Døgnvagten er løbende i dialog med de lokale enheder i BBU for at sikre, at flest mulige sager bliver behandlet på Ungesamrådet. Ud over løbende opfølgning i sagerne, rykkere for samtykke m.m. er der i ultimo 2013 primo 2014 foretaget besøg i alle enheder, hvor der bl.a. er blevet sat fokus på vigtigheden af, at samtykket indhentes tidligt i processen og på de udfordringer sagsbehandlerne oplever i forhold til at få de unge til at sige ja til, at sagen kan behandles på Ungesamrådet. I to tilfælde, har den lokale enhed i BBU vurderet, at en sag ikke skulle behandles på Ungesamrådet. I den ene af disse sager er begrundelsen, at Ungesamrådet inden for det sidste år har behandlet den unges sag i forbindelse med en tidligere tiltale. I den anden sag er begrundelsen, at den unge fylder 18 år blot to måneder efter retsmødet. 8 Kun 56 sager er medtaget, da Ungesamrådet i en enkelt sag ikke var enige om konklusionen. 9 Sager i målgruppen er sager, hvor der er faldet dom i Sager hvor den unge er fyldt 18 år inden domfældelse, hvor den unge er fraflyttet kommunen, eller hvor der er sket påtalefrafald, er ikke medregnet. 6

7 Resultater i 2014 Udover driftsopgaver i form af udarbejdelse af indstillinger til retten har Ungesamrådet i 2014 opnået følgende resultater: Ungesamrådet er nu i drift. Dette betyder at alle kommuner og myndigheder har indarbejdet arbejdsgange og rutiner, der i stadig større grad sikrer, at sagerne bliver behandlet på Ungesamrådet inden domsafsigelse. Dette ses fx ved, at der nu i 93 % af sager foreligger en personundersøgelse fra Kriminalforsorgen, samt ved at en stadig større andel af de potentielle ungesamrådssager behandles på samrådet. I starten af 2014 besluttede Ungesamrådets parter, at der skulle etableres et samarbejdsforum, hvor alle faste repræsentanter og suppleanter på tværs af kommuner og myndigheder mødes to til tre gange årligt og drøfter et relevant tema. Samarbejdsforummet skal medvirke til en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde omkring Ungesamrådet særlig med fokus på at skabe sammenhæng i behandlingen af ungesamrådssager på tværs af de fire kommuner. Målet er, at deltagerne gennem erfaringsudveksling får mulighed for at opnå fælles fagligt fodslag i ungesamrådssagerne og skabe grundlag for nye samarbejdsflader, der har til hensigt at mindske sagsbehandlingstiden i straffesager vedr. unge under 18 år og forebygge gentagen kriminalitet hos Ungesamrådets målgruppe. Der er i 2014 afholdt samarbejdsmøder med temaerne: Ankesager nedbringelse af sagsbehandlingstiden for unge under 18 år med deltagelse af Vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich, Anvendelse af ungdomssanktioner samt Brugen af samfundstjeneste til unge. Ungesamrådet har i 2014 deltaget i et juristmøde hos Statsadvokaten og Anklagemyndigheden i Københavns Politikreds, samt i et gå-hjem-møde for beneficerede forsvarsadvokater og byretsdommere ved Københavns Byret med henblik på at udbedre viden om samrådets arbejde og målgruppe. Ungesamrådets sekretariat har varetaget projektansvaret for pilotprojektet Kortere tid i varetægt, som løber i perioden september 2014 til august Pilotprojektet har til hensigt at nedbringe varetægtsfængslingstiden på sikrede institutioner for unge under 18 år. Konkret udarbejdes der i en række sager handleplaner, som beskriver et alternativ til en varetægtsfængsling i surrogat på en sikret institution. Handleplanerne fremlægges ved fristforlængelserne i byretten. Pilotprojektet involverer et styrket samarbejde mellem enheder og institutioner internt i BBU, samt et styrket samarbejde med henholdsvis forsvarsadvokater, byret samt anklagemyndighed og politi. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en erfaringsopsamling, som forventes færdig inden udgangen af På vegne af Ungesamrådet i Københavns Politikreds Ungesamrådskoordinator Mette Nielsen Leder af Døgnvagten og formand for Ungesamrådet i Københavns Kommune Klaus Scheibye 7

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2016

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2016 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2016 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2012

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2012 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2012 Dommervagtsprojektet marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Om Dommervagtsprojektet... 2 Introduktion til Afrapportering af Dommervagtsprojektet 2012... 2 Resultater

Læs mere

Erfaringsopsamling. Kortere tid i varetægt Et pilotprojekt

Erfaringsopsamling. Kortere tid i varetægt Et pilotprojekt Erfaringsopsamling Kortere tid i varetægt Et pilotprojekt Døgnvagten september 2015 Resumé Pilotprojektet Kortere tid i varetægt har været forankret i Socialforvaltningen i Københavns Kommune og har fungeret

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark 1 Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark (Notatet afløser notat af 11. maj 2007. Der er kun tale om tilpasninger, bl.a. fordi

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Årsberetning 2011 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden.

Årsberetning 2011 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden. 1 Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2015 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Indhold 1 Baggrund:... 3 2 Hovedprincip:... 3 3 Lovgrundlag:...

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

retningslinjer for sagsbehandling og tilsyn i sager om borgere med nedsat psykisk funktionsevne og kriminalitet Social & Handicap - Job & Velfærd

retningslinjer for sagsbehandling og tilsyn i sager om borgere med nedsat psykisk funktionsevne og kriminalitet Social & Handicap - Job & Velfærd retningslinjer for sagsbehandling og tilsyn i sager om borgere med nedsat psykisk funktionsevne og kriminalitet Social & Handicap - Job & Velfærd guldborgsund kommune April 2010 INDHOLD INDLEDNING... 2

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2010 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark.

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark. Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark Årsrapport 2009 Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samrådets medlemmer

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2009 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: børn og unge, Adm. afgørelser;ungdomskontrakter;ungdomssanktion;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede

Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede syv vejledende standarder Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde Kofoedsminde er Danmarks eneste behandlingsinstitution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger. Institutionen er

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere