Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [ ] Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Anders Hermansen T: Operatør: Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tørvebryggen Randers C Att: Per Søndergaard CVR. Nr: Resumè Initiativet Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter har som formål at udvikle og gennemføre et program, der skal bibringe etablerede iværksættere og mikrovirksomheder (1-10 ansatte) i landdistrikter og yderkommuner i Region Midtjylland viden om og interesse for mulighederne for tilførsel af ekstern viden, kompetencer og ressourcer, der kan være afgørende for overlevelse og vækst. Projektet indeholder ud over en ekstraordinær erhvervsserviceindsats en læringsdel, der skal opsamle og bibringe ny viden og metoder til deltagerkredsen. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem operatøren og de lokale erhvervsserviceoperatører i de deltagende kommuner. 1 Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet blev sat i gang pr med kick-off hos Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Læringsdelen er gennemført 75 % med 4, af 5 i alt, afholdte workshops. Virksomhedsbesøg og øvrige aktiviteter foretages i henhold til aktivitetsbudget. Godt 600 mikrovirksomheder er blevet kontaktet indtil nu, og knap 300 er blevet vejledt. Projektet består af 2 hovedbestanddele: en læringsdel og en del med virksomhedsopsøgning, vejledningsbesøg og øvrige virksomhedsrettede aktiviteter. Læringsdelen indeholder 5 workshops. Projektdeltagerne har fundet det hensigtsmæssigt at afholde 4 ud af 5 workshops i Dette er aftalt for at opnå kontinuitet og kvalitet i idégenereringsfasen. Samtidig giver det mulighed for at afprøve de udviklede metoder og processer under så mange vejledningsbesøg som muligt. Alle workshops afholdes på skift mellem de lokale operatører bl.a. for at integrere projektdeltagerne og øge kendskabet til de regionale ligheder og forskelle i arbejdet med opsøgende erhvervsservice. Projektforløbet er som konsekvens af ovenstående tidsmæssigt udlagt så virksomhedsopsøgning og vejledningsbesøg udføres fortrinsvis i Der er dog udført vejledningsbesøg i 2010 også. Projektet løber til og med Q Q1 i 2012 er reserveret som buffer for ikke opnåede budgetmål. Q2 er reserveret for opsamling, rapportskrivning og projektafslutning med samlet evaluering. Den nu fastlagte tidsplan og aktivitetsbudget sikrer ikke blot, at projektet når de opstillede kvantitative mål indenfor projektperioden, men sikrer også maksimal effekt af indsatsen. Der er forventning om yderligere besøgsaktivitet ud over det fastsatte resultatkrav på vejledningsbesøg. Der er oprettet et fildelingsforum på og der afrapporteres om besøg via det fælles CRM system driftet af Væksthus Midt. Der er udarbejdet fælles skabelon for direct mail kampagne, der bl.a. ligger til grund for virksomhedsbesøg. Skabelonen kan bruges både til og til almindelig brev post. (se: Afholdelse af aktiviteter som workshops, gruppemøder, projektmøder afholdes i henhold til projektets tidsplan. Næste gruppeplenum er den og næste, og sidste, workshop er den Tidsforbruget til læringsdelen fremgår af vedlagte oversigt. 2

3 Der er udviklet nye metoder og processer til vejledningsforløbets 3 faser, før, under og efter. Idéerne afprøves i første kvartal af 2011 i marken, opsamling og idébeskrivelser med henblik på udarbejdelse af idékatalog sker i 2. kvartal Der arbejdes pt ud fra et brutto idékatalog, hvor nye metoder og processer til understøttelse af et vejledningsforløb både før-under og efter afprøves i marken af de 13 deltagende lokale operatører. I raffineringen af de enkelte idéer har 4 virksomheder, der alle selv enten er eller er startet som mikrovirksomheder i landdistriktet, fungeret som sparring for bl.a. at kvalitetssikre grundlaget for det videre arbejde. De 4 virksomheder er: Solo Design v. Margrete Bak, Elevated v. Jacob Salomon, E-glu v. Jens O. Ladefoged og Højlund Productions v. Thomas Højlund. De repræsenterer brancherne IT, jern- og metalfremstilling, konsulentvirksomhed m.m. Bl.a. med baggrund i ovenstående har vi i projektet, efter den første workshop og analyse af hvor er vi, hvordan gør pt. i erhvervsservice valgt en bredere tilgang til Udvikling af nye kommunikationsværktøjer. Forstået sådan, at vi også vil kigge på idéer med længere rækkende perspektiver som grundlag for nye projektinitiativer til en forbedret indsats i erhvervsservice overfor virksomheder i almindelighed og målgruppen i særdeleshed. Opsøgning, udvælgelse og besøg hos virksomheder i de enkelte kommuner følger det aftalte besøgsbudget. Se bilag Projektmål. Godt 600 virksomheder er pr registreret i CRM i dette projekt. 28 virksomheder er blevet henvist til Væksthus Midt, heraf har 8 allerede fået tildelt vækstpakker. 23 virksomheder er blevet hjulpet til ansøgning om LAG-midler. 5 virksomhedsnetværk er blevet oprettet og der arbejdes målrettet med erfaringer og videndeling herfra blandt de lokale operatører mhp. at danne flere netværk. 32 virksomheder er blevet koblet til eksterne videnkilder, heraf er 12 til videninstitutioner (GTS institutter, universiteter etc.). Projektet arbejder aktivt med pressedækning af alle aktiviteter via lokale medier, typisk ugeaviser i de enkelte kommuner, der husstandsomdeles. Nyhedsartikler og annoncer med aktiviteter indrykkes i medierne. Projektet har oprettet et pressearkiv, som tænkes benyttet i forbindelse med slutrapporteringen af projektet. Første rate af de tildelte midler til de deltagende lokale operatører er udbetalt som aftalt pr. oktober Anden rate vil blive udbetalt pr iflg. mål og retningslinjer i resultatkontrakten. (første rate er dog ikke udbetalt for Holstebro, Lemvig og Struer Kommune endnu, da de først er indtrådt i projektet pr For de 3 kommuner vil første rate blive udbetalt sammen med anden rate). Budgettet følges derudover præcist som aftalt i resultatkontrakten og i de enkelte delresultatkontrakter. Pr er de sidste 3 kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer, med i projektet på fuld styrke. Alle kommuner med tilsagn om deltagelse er nu med og deltager aktivt. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At skabe kontakt med 4000 mindre virksomheder i landdistrikterne Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antallet af mails og direkte henvendelser til målgruppen 4000 virksomheder i målgruppen kontaktes gennem en direct mail kampagne, der udrulles af de lokale operatører. Mål 2 Gennemføre 1000 vejledningsbesøg Pr er flere end 570 virksomheder blevet kontaktet Resultatkrav 2.1 CRM system og via den lø virksomheder i målgruppen modtager vejledning via et bende dialog med de lokale aktører. konsulentbesøg fra den lokale operatør Mål 3 Skabe 200 kontakter mellem virksomheder og ekstern viden Pr har knap 300 virksomheder gennemgået vejledningsforløb Resultatkrav 3.1 CRM system og via den lø- De 200 kontakter til ekstern viden vil blive skabt på baggrund bende dialog med de lokale aktører. af de behovsafklaringer som vejledningerne skaber. Mål 4 Pga. det tidlige tidspunkt i forløbet er det vanskeligt at måle, men flere end 40 virksomheder er udvalgt pt Henvise 50 vækstvirksomheder/iværksættere til Væksthus Midtjylland Resultatkrav 4.1 De 50 henvisninger vil blive skabt på baggrund af de behovsafklaringer som vejledningerne skaber. CRM system og via den løbende dialog med de lokale aktører. Efter godt 2 mdr. er flere end 25 virksomheder henvist til VH, 1 har fået tildelt vækstpakke pt Side 4

5 Mål 5 Vejlede 10 virksomheder pr kommune i forhold til udviklingsprojekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 CRM system og via den lø- I alt skal laves 130 vejledninger (10 x 13) med fokus på udviklingsprojekterbende dialog med de lokale aktører. P.t. er 12 virksomheder udvalgt Mål 6 Hjælpe 2 virksomheder pr kommune med at ansøge om udviklingsfinansiering fra LAG Resultatkrav 6.1 CRM system og via den lø- De lokale aktører vil evt. i samarbejde med ekstern rådgiver bende dialog med de lokale aktører. vil bistå med at søge eks. LAG midler. Mål 7 7 virksomheder er henvist til LAG Oprette virksomhedsnetværk i alle kommuner gerne tværkommunale Resultatkrav 7.1 CRM system og via den lø- På baggrund af de lokale erfaringer og behov vil der blive oprettet mindst 1 netværk pr. tører. bende dialog med de lokale ak- kommune. Mål 8 Udarbejdelse af læringskatalog med anbefalinger og værktøjer Resultatkrav 8.1 Operatøren vil løbende registrere de erfaringer der gøres via På baggrund af læringsdelen udarbejdes der et katalog med læringsdelen. anbefalinger og værktøjer der Der vil foreligge et samlet katalog med anbefalinger og værk- fremadrettet kan anvendes i forhold til projektets målgruppe. tøjer ved projektets afslutning. Der henvises til den særskilte beskrivelse af læringsdelen. Mål 9 5 nye virksomhedsnetværk er enten oprettet eller under stiftelse Læringsdelen er endnu i proces, frem til Maj testes metoder og processer forud for viden opsamling i Juni Udvikle minimum 5 nye kommunikationsinitiativer der kan anvendes fremadrettet Resultatkrav 9.1 Som en del læringen vil der løbende blive udviklet nye kommunikationsinitiativer. Der henvises til den særskilte beskrivelse af læringsdelen. Operatøren vil løbende registrere de erfaringer der gøres via læringsdelen. Der vil foreligge et samlet katalog med anbefalinger og værktøjer ved projektets afslutning. Læringsdelen er endnu i proces, frem til Maj testes metoder og processer forud for viden opsamling i Juni. Da læringsdelen er et fælles læringsrum, er det Side 5

6 ikke muligt at hæfte nye kommunikationsinitiativer op på de enkelte projektdeltagere. I stedet søges målet opnået gennem den samlede opsamling efter afslutning på læringsdelen som første trin og ved afslutning af hele projektforløbet som endelig. I projektet har vi valgt at se bredere på begrebet Kommunikationsinitiativ, således at alle initiativer, der kan understøtte og forbedre hele vejledningsforløbet både før, under og efter bliver medtaget. Side 6

7 6.1 Opfølgning på Økonomi Budgettet følger det aftalte i resultatkontrakten for operatøren og de enkelte delresultatkontrakter med de lokale operatører. Der er ikke afvigelser på det samlede budget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Projektet har følgende totalbudget: Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Operatør Udvikling, drift, revision Konsulentydelser - læring Markedsføring/kommunikation/evaluering Operatør i alt Lokal indsats Vejledning 1000 virksomheder Netværksdannelse 13 netværk Vejledning-udviklingsprojekter vejledninger (udg. til screening og vejledning) Projektskrivning-udv.projekter 26 projekter (udg. til screening og vejledning) Viden opsamling og evaluering Nye kommunikationsinitiativer Lokal indsats i alt Total Finansieringsbudget Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Finansiering (i 1000 kr.) Total Region / Kommuner Total Side 7

8 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Operatør Udvikling, drift, revision Konsulentydelser - læring Markedsføring/kommunikation/evaluering Operatør i alt Lokal indsats Vejledning 1000 virksomheder Netværksdannelse 13 netværk Vejledning-udviklingsprojekter vejledninger (udg. til screening og vejledning) Projektskrivning-udv.projekter 26 projekter (udg. til screening og vejledning) Viden opsamling og evaluering Nye kommunikationsinitiativer Lokal indsats i alt Total Finansieringsbudget Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 Finansiering (i 1000 kr.) Total Region / Kommuner Total Side 8

9 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Det samlede budget, overordnet, set er uændret. Der er dog behov for en omfordeling af posterne pga. de 3 kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer, senere indtræden i projektet. Ændret tilrettelæggelse af læringsdelens workshops medfører også en omfordeling af posterne uden at ændre på det samlede billede. 4 af de 5 workshops er afholdt i 2010 og der resterer således kun et arrangement til 2011, derfor er der i 2010 forbrugt DKK mod DKK i budget. Til gengæld vil udgiften i 2011 kun være DKK mod budgetteret DKK , og ingen aktivitet/udgift i 2012, så den samlede post for hele projektet på DKK fastholdes uændret. Holstebro, Lemvig og Struer Kommune er først indtrådt i projektet pr For de 3 kommuner vil første rate blive udbetalt sammen med anden rate. Derfor er posterne for den lokale indsats korrigeret så udgifterne i 2010 er mindre end budgetteret og udgifterne i 2011 er tilsvarende større end budgetteret. De samlede poster for hele projektet fastholdes uændret. Tallene i nedenstående forslag til nyt budget med blå skrift og i kursiv er de nye ændrede tal. Side 9

10 Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2011 Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Operatør Udvikling, drift, revision Konsulentydelser - læring Markedsføring/kommunikation/evaluering Operatør i alt Lokal indsats Vejledning 1000 virksomheder Netværksdannelse 13 netværk Vejledning-udviklingsprojekter vejledninger (udg. til screening og vejledning) Projektskrivning-udv.projekter 26 projekter (udg. til screening og vejledning) Viden opsamling og evaluering Nye kommunikationsinitiativer Lokal indsats i alt Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2011 Finansiering (i 1000 kr.) Total Region / Kommuner Total Side 10

11 Bilag: Tidsforbrug reserveret til læringsdelen Forventet realiseret i hele perioden Totalbudget iflg. Resultatkontrakter Besøgsbudget for marts december 2011 Kommune: Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Skive Viborg Ringkøbing Skjern Syddjurs Norddjurs Herning Ikast/Brande Samsø Hedensted Randers Lemvig Holstebro Struer

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Februar 2014. De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark

Februar 2014. De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark Februar 2014 De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark Analysens fem hovedresultater: Ø Ø Ø Ø Ø Alle kommuner i Danmark udbyder

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere