Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives i henhold til Servicelovens 107 Adresse Skovbakkevej 51, 8220 Brabrand Telefonnummer Beboere: Personale: adresse Web adresse Lederens navn Sanne Thybo Antal pladser 6 Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tilsynet finder sted mandag den 12. november 2012 i tidsrummet til Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Efter telefonisk kontakt til leder Sanne Thybo er tilsynet varslet ved brev den 28. september Deltagere i tilsynet Tilsynet starter med tilsynsmøde, hvor deltagerne er: Sanne Thybo, leder, Isak Pedersen, pædagog, Mette Rask Mikkelsen, pædagog. Jobkollegiet har endvidere inviteret pårørende og bestyrelsesrepræsentanter til dialogmøde med de tilsynsførende. Til mødet deltager formanden for bestyrelsen, samt to pårørende til to beboere. Ved besigtigelse deltager fem af de seks beboere, der bor ved Jobkollegiet. Fra Tilsynsenheden deltager Marianne Toft og Signe Bang Tilbuddets brugergruppe Af godkendelsen der har virkning fra den 1. januar 2012 fremgår det, at målgruppen for botilbuddet er: Unge med særlige behov, der ved indflytningen på stedet er i alderen år. Målgruppen er karakteriseret ved dels, at have behov for betydelig støtte og vejledning med henblik på at lære at bo mere selvstændigt og samtidig vurderes til på sigt, at kunne opnå ansættelse på særlige vilkår på det almindelige arbejdsmarked.

2 Af drejebogen, der er udarbejdet af medarbejdere og leder ved tilbuddet, fremgår det endvidere, at Jobkollegiet er et midlertidigt tilbud, hvor en beboers ophold tilstræbes ikke at vare længere end 3-5 år. Længden af opholdet varierer dog fra beboer til beboer, hvortil Jobkollegiet har selvstændig visitationsret. Materiale der har indgået i forberedelse Seneste godkendelse med virkning fra 1. januar 2012 Oplysninger på tilbuddets hjemmeside Rapport fra uanmeldt tilsyn den 24. august 2012 Drejebog for Jobkollegiet, udarbejdet forår 2012, sidst revideret oktober 2012 Referat fra to personalemøder afholdt i september Eksempler på delhandleplaner for to beboere Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 22. maj og den 3. september 2012 Dagbogsnotater for perioden maj 2012 Folder om Jobkollegiet Et eksempel på uge program og et udspecificeret piktogramsystem for hver enkelt dag for en beboer På hvilke måder har det været muligt at opleve det sociale liv og samspil i tilbuddet Fem af botilbuddets seks beboere er hjemme, og alle ønsker at tale med tilsynet. Det sociale liv og samspil opleves dels i fællesrummet, dels på værelsesgangen og ved besigtigelsen af tilbuddet. Ved dialogen med beboerne i fællesrummet orienteres tilsynet af beboerne om stedets støttebeboer, som bor ved på Jobkollegiet og som deltager i livet på stedet, men som samtidig passer sit studie og/eller arbejde, sit fritids- og ungdomsliv med mere. De tilsynsførende inviteres til at se fire værelser. På hvilke måder har der været kontakt og dialog med tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse Tilsynet ved Jobkollegiet er planlagt udført på et tidspunkt, hvor det er muligt at møde beboerne. Dette varslede tilsynsbesøg er det første efter Jobkollegiets godkendelse pr. 1. januar Der har ved tilsynet været kontakt til fem af de seks beboere. Tilsynet har i forbindelse med tilrettelæggelsen af dette varslede tilsyn over for Jobkollegiets leder udtryk ønske om, at forældre, pårørende og bestyrelsesmedlemmer meddeles, hvordan Tilsynsenheden kan kontaktes, og samtidig er de inviteret til dialog med de tilsynsførende ved besøget. To pårørende til to beboere, samt bestyrelsesformanden tager imod tilbuddet om at deltage i dialogen med tilsynet. Ved besigtigelsen af Jobkollegiet er det beboerne der viser rundt og som informerer de tilsynsførende om mere generelle forhold ved botilbuddet. Fem af de seks beboere viser deres værelser frem, og er her i dialog med de tilsynsførende blandt andet omkring deres forskellige fritidsinteresser. Der er dækket op til kaffe ved spisebordet i fællesrummet, og her orienteres tilsynet om en nylig overstået ferie, endvidere om hvordan det er at bo sammen ved Jobkollegiet. Ved tilsynsmødet drøftes emner som tilsynet ønsker belyst. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden sender rapporten til Sanne Thybo, der sikrer at rapporten er til rådighed for de indskrevne beboere, medarbejdere og bestyrelsen. Efter anmodning kan Sanne Thybo sende rapporten til pårørende. Tilsynsenheden sender rapporten til socialdirektør Erik Kaastrup- Hansen, socialchef Steinar Eggen Kristensen og sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. 2

3 Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside: www. aarhuskommune.dk/tilsyn Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige målsætninger og praksis Det fremgår af drejebogen, der er udarbejdet i forbindelse med etableringen af tilbuddet, at indsatsen ved botilbuddet er baseret på tre centrale elementer: erhvervstræning, bo- og fritidstræning og social færdighedstræning. Erhvervstræning: Foregår i en kombination af mentorstøtte og job- og uddannelsesmæssig vejledning. Det finder hovedsagelig sted på eksisterende virksomheder, hvor der foregår en grundlæggende oplæring i arbejdskultur og arbejdsfunktioner. Der etableres individuelle jobtræningsforløb på virksomheder og i arbejdsfunktioner, som er tilpasset den enkelte unges evner og muligheder. På Jobkollegiet er der ansat en job/uddannelsesvejleder, som følger de unge ude på virksomhederne tæt, og som kan tilkaldes af både virksomheder og de unge, når der er behov for det. Bo- og fritidstræning: I botræningen arbejdes der målrettet og struktureret, både individuelt og gruppevis, med henblik på at styrke de unges bomæssige kompetencer, såsom hygiejne, madlavning, vaner, døgnrytme, tøjvask mm. Ligeledes styrkes de unges kompetencer i forhold til mere almene emner såsom privatøkonomi og samfundsforhold. Disse emner er relevante i forhold til at opnå en så selvstændig boform som muligt, såvel som i forhold til erhvervsansættelse. Social færdighedstræning: Har til formål at forbedre, udvikle og fastholde de unges basale sociale kompetencer, således at de kan fungere i mødet med andre mennesker, både på arbejdsplads og generelt set. Den sociale færdighedstræning omfatter blandt andet forbedring af kommunikative færdigheder. Som en del af Jobkollegiets pædagogiske indsats bor der en støttebeboer ved tilbuddet. Støttebeboeren er en ressourceperson, som skal være brobygger mellem personer med særlige handicaps og det normale. Støttebeboeren er ofte under uddannelse og bor ved Jobkollegiet i en periode og varetager mange opgaver såsom: Hjælpe og støtte beboere til at tage ejerskab i huset Bo-træneren skal støtte den enkelte unge gennem dialog og ved at være bevidst om sin funktion som rollemodel i forhold til opgaverne At tage ejerskab over eget liv er et tema som der arbejdes kontinuerligt med og lederen orienterer om, at selv om de, som medarbejdere, ofte dumper i, i rollen som mor og far, er de meget opmærksomme på, ikke at overtage opgaver, som er beboernes egne. Deres fornemste opgave er, at beboerne selv lærer at mestre og udføre opgaver, og at de får støtte til at føle ejerskab over eget liv. Ved dialogmødet med beboerne orienterer flere beboere om, at det er rart, at de ved Jobkollegiet lærer, at skulle klare sig selv. Blandt andet fortæller en beboer, at vedkommende under en nylig overstået ferie fandt det svært at overskue og vurdere, hvor meget mad der skulle indtages under et måltid, da der var buffet. Beboeren siger videre at det, med medarbejdernes støtte i løbet af ugen, blev lettere. Beboerens fortælling understøtter ovennævnte, hvor medarbejderne beskriver dilemmaet mellem at støtte og udvikle. Tilsynet ved Jobkollegiet efterlader indtryk af, medarbejderne har et relevant overblik og kendskab til den enkelte beboer, såvel som til hele gruppen. Det er tilsynets vurdering at den praksis der udøves ved tilbuddet stemmer overens med den pædagogiske målsætning. 3

4 Aktiviteter og kontakt Temaet for dette varslede tilsyn er blandt andet at undersøge, hvordan tilbuddet spiller sammen med civilsamfundet, samt med de frivillige organisationer. En forælder der deltog i dialogen med tilsynet fortæller, at hun var en del af den gruppe, der var med til at starte Jobkollegiet op. Gruppen var fra starten optaget af, at der ved Jobkollegiet skulle være fokus på at etablere kontakt for beboerne til det ordinære arbejdsmarked, ligesom der skulle arbejdes henimod en frigørelse fra forældrene. Lederen orienterer tilsynet om, at fem af de seks beboere arbejder under jobtræningsforløb ved virksomheder, og at en enkelt beboer arbejder ved et aktivitetscenter. Ved dialog med beboerne fortælles om deres arbejdsopgaver ved deres respektive arbejdspladser, og flere nævner, at det er rart at opgaverne med tiden ændrer karakter således, at de får flere udfordrende arbejds- og ansvarsopgaver. Beboerne oplyser at de hver onsdag får besøg af to frivillige medarbejdere fra Røde Kors, som kommer i huset med det formål at lave aktiviteter med dem. Aktiviteterne kan være at lave mad sammen, se en film, aktiviteter ud af huset eller andet. Det er frivilligt for beboerne om de ønsker at deltage i aktiviteterne. Endvidere orienterer beboerne om en nylig overstået tur til La Santa Sport, hvor gruppen var af sted sammen. Efter dialog med beboere og medarbejdere ved tilsynet, er det de tilsynsførendes indtryk og vurdering, at der ved Jobkollegiet er et tæt samarbejde med det omgivende samfund, såsom beboernes arbejdspladser og frivillige organisationer. Sprogbrug og omgangsformer i tilbuddet Det skriftlige materiale som tilsynet har fået tilsendt forud for tilsynsbesøget er velbeskrevet og i et sprogbrug, der bærer præg af en høj faglig standard. Tilsynet er bekendt med dagbogsnotater, der bærer præg af at være informative og samtidig med et sprogbrug, der bærer præg af at være respektfuldt. Tilsynet informeres af lederen om, at beboerne er bekendt med at de har mulighed for aktindsigt i det skriftlige materiale, der udarbejdes ved Jobkollegiet. En medarbejder orienterer om, at der er indkøbt ipads til det formål, at beboerne på sigt skal være med til at skrive dagbogsnotater. Indtil videre kører ordningen på forsøgsbasis, hvilket involverer en enkelt beboer. Besøget ved Jobkollegiet efterlader tilsynet med indtrykket af, at der er en god etik i den måde medarbejderne omtaler beboerne på. Kendetegnet for kommunikationen i mellem beboerne og medarbejderne er, at det foregår på en anerkendende måde med indføling og respekt for den enkelte beboer. Brugerindflydelse Der er ved Jobkollegiet stor opmærksomhed på at det er et 107 tilbud, og dermed et midlertidigt tilbud. I drejebogen står beskrevet at beboernes ophold tilstræbes ikke at vare længere end 3-5 år, hvilket understreges af en forælder, der deltog i dialogmødet og som har været med til at starte Jobkollegiet. Vedkommende nævner, at ideen bag Jobkollegiet er, at det er tænkt som en midlertidig bolig, der bærer præg af en ungdomskultur. Delhandleplanerne for beboerne ved Jobkollegiet er udarbejdet ud fra ovennævnte grundlag, og nævnes at være det grundlæggende arbejdsredskab, som medarbejderne arbejder ud fra. Skabelonen og indholdet i delhandleplanen er udviklet ved Jobkollegiet og en medarbejder orienterer om, at der i et samarbejde med beboerne, bruges lang tid på at implementere og på at gøre delmålene konkrete og tydelige. Tilsynet orienteres om, at beboerne holder egne værelser, endvidere har de forskellige ansvarsområder, heri indgår en ugentlig madtjans. Lederen nævner at madordningen fungerer godt, blandt andet fordi det er en opgave, der ikke kan løbes fra, i såfald bliver der ikke serveret mad, hvilket vil skabe konflikter i forhold til de øvrige beboere. 4

5 Som en del af metoden ved Jobkollegiet indgår desuden social færdighedstræning. Ved tilsynsmødet orienteres om, at det for beboerne kan være svært at agere hensigtsmæssigt i kontakten med andre mennesker, der kommer i huset eller på deres arbejdspladser. En del af det pædagogiske arbejde ved Jobkollegiet handler derfor om, at beboerne får støtte til at lære, hvordan man eksempelvis kan være venner med nye mennesker, man møder. Det er tilsynets indtryk og vurdering at brugerne har stor indflydelse på eget liv og egne interesser, det orienteres eksempelvis at der efter beboernes ønske ikke længere afholdes julefest og sommerfest, hvor pårørende inviteres. På beboermøder er det ytret, at der ikke ønskes afholdt fastlagte arrangementer, men beboerne har bestemt at de hellere vil invitere deres pårørende efter behov. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Som en del af tilbuddets fokusområder indgår, at der er fokus på at beboerne på sigt, skal lære at kunne leve et selvstændigt liv i andre rammer og med mindre hjælp, end hvad der tilbydes ved Jobkollegiet. Der arbejdes ikke med pædagogiske støtte og hjælpemidler såsom piktogramsystemer, som kan være en hjælp for beboere til at huske daglige rutiner. Piktogramsystemer udgør ifølge medarbejderne en synliggørelse af et handicap, som beboerne ikke ønsker at identificere sig med. En medarbejder fortæller at pædagogisk støtte omkring beboernes hygiejne, derfor kræver en særlig indsats og nævner i den henseende at delhandleplans mål i forhold til, at lære at bede om hjælp til at lære at få børstet tænder, for nogle beboeres vedkommende, er en lang læringsproces, som kræver en kontinuerlig indsats. En medarbejder orienterer tilsynet om, at der for nogle beboeres vedkommende kan være emner, som det på grund af deres funktionsnedsættelser, kan være svært at agere i. Det nævnes at der eksempelvis arbejdes med at støtte beboerne i, hvordan man er kærester og hvordan rammerne er for at være kærester, når man bor i et bofællesskab. Medarbejderne orienterer om at det findes naturligt, at søge faglig viden om seksualitet. Det nævnes at der blandt beboergruppen er en beboer, der får medicin. Jobkollegiet orienterer om, at de opbevarer medicinen, men det er beboeren selv, der fylder medicinen i en ugeboks. Beboerens psykiater følger op på medicinen ved et årligt møde. Medarbejderne oplyser at de ved, hvilke signaler de skal være særlig opmærksomme på hos beboeren, hvis medicinen ikke fungerer optimalt, hvorefter de handler på deres observationer. Brugerøkonomi Det orienteres ved tilsynet om at beboernes økonomi håndteres på Jobkollegiet efter de gældende vejledninger. Alle beboerne har egne dankort, i det tilfælde hvor en beboer kan have brug for hjælp med eksempelvis NEM-ID, nævnes det, at hjælpen gives af de pårørende. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Ved dette tilsyn er der særligt fokus på at undersøge hvordan der arbejdes med konflikthåndtering ved tilbuddet, herunder magtanvendelse og håndtering af og opfølgning ved sådanne episoder, samt kendskab til regelsæt om magtanvendelse. Lederen oplyser at der blandt medarbejderne er kendskab til Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 vedrørende magtanvendelse, men at der dags dato endnu ikke har været anvendt magt ved Jobkollegiet. Fra tilsynet anbefales det at ovenstående magtbeføjelser medskrives i den udarbejdede drejebog, så det sikres, at nye medarbejdere har kendskab til beføjelserne, endvidere hvordan de skal handle i tilfælde af, at der anvendes magt. Samarbejde med pårørende, herunder håndtering af klager Ifølge drejebogen er det den enkelte beboer selv der definerer, hvem der er nære pårørende, og hvem der skal informeres og medinddrages. Endvidere er det defineret, at det er beboeren selv, der afgør i hvilken grad og omfang, samarbejdet skal foregå. En medarbejder nævner at 5

6 der for nogle beboeres vedkommende er sagt fra overfor, at besøge forældrene i faste weekender. Hjemmebesøg forsøges nu på forsøgsbasis tilrettelagt efter beboernes individuelle ønsker og behov. Ved tilsynsmødet orienterer lederen om, at graden af den kontakt beboerne har til deres pårørende, opleves som et dilemma af medarbejderne. Vigtigheden af at holde jul med familien understreges i det, det er medarbejdes holdning, at beboerne kan have svært ved at overskue de langvarige konsekvenser af, ikke at være sammen med familien, eksempelvis i julen. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan der forventningsafstemmes med pårørende, og tilsynet orienteres af lederen om der forekommer en forventningsafstemningssamtale ved indflytningen, og derudover efter behov. Ved dialogmødet med pårørende udtrykkes stor tilfredshed med den indsats som medarbejderne leverer ved Jobkollegiet. Endvidere udtrykkes stor tilfredshed med tilbuddets fokus på henholdsvis relationen til det ordinære arbejdsmarked og på frigørelsen fra forældrene. Eksternt samarbejde Lederen nævner at de oplever at have et konstruktivt samarbejde med diakonhøjskolen og pædagogseminarierne, hvorfra de modtager studerende. Seminarierne tilkendegiver at Jobkollegiet har et fyldigt og velbeskrevet grundlag for at kunne have studerende i praktik og vurderes derfor velegnet til at modtage studerende i praktik. Endvidere nævnes det, at der er et tæt samarbejde med beboernes arbejdspladser. Klager over tilbuddet Det oplyses at der ikke har været klager over tilbuddet. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Jobkollegiet ligger på en stille villavej. Beboerne har egne værelser, og deles om to badeværelser. Der er fælles køkken og stue med adgang til en overdækket terrasse, som det nævnes bruges det meste af året. Tilsynet finder de fysiske rammer ved Jobkollegiet velegnede til formålet. Beboerne nævnte at de kunne tænke sig større værelser. Struktur Jobkollegiet er en privat fondsdrevet botilbud efter Servicelovens 107, hvilket betyder at Jobkollegiet tilbyder bolig, samt intensiv bo-, erhvervs- og fritidstræning til unge med særlige behov, herunder unge med psykisk udviklingshæmning. Strukturen med en støttebeboer tilknyttet som ressourceperson og som brobygger, vurderes af tilsynet som en gennemtænkt og relevant løsning. Intern samarbejde og kommunikation Lederen orienterer om, at der siden Jobkollegiets godkendelse, der trådte i kraft den 1. januar 2012, har været mange procedurer at arbejde med, blandt andet den nævnte drejebog, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde, der udføres ved botilbuddet. Drejebogen er tænkt som et arbejdsredskab, der løbende justeres. Interne meddelelser, generelle og information om beboerne skrives i et it-system, der hedder planner. Medarbejdere og lederen orienterer om, at de på sigt påtænker at udnytte dagbogssystemet yderligere, så det skriftlige materiale bliver lettere omsætteligt og anvendeligt i forhold til eksempelvis statusrapporter. 6

7 Arbejdstilrettelæggelse I den udarbejdede drejebog er der beskrevet retningslinjer for arbejdstilrettelæggelse, hvoraf det blandt andet fremgår at arbejdsplaner udarbejdes af forstander senest fire uger inden start. Det er tilsynets indtryk at arbejdet tilrettelægges således, at medarbejdernes ressourcer benyttes konstruktivt i forholdt til de opgaver, som der er med brugerne. Arbejdsmiljø Ifølge tilbuddets drejebog har alle medarbejdere ansvar for arbejdsmiljøet ved Jobkollegiet, en medarbejder har dog som arbejdsopgave at have særlig fokus på arbejdsmiljøet. Med til opgaven som arbejdsmiljø repræsentant hører 1,5 dages efteruddannelse pr. år. Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Temaet omkring fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere har ikke været genstand for tilsynets undersøgelser ved dette varslede tilsyn. Personaleudvikling personaleuddannelse Tilsynet informeres om, at medarbejderne hele tiden søger at videreudvikle deres pædagogiske kompetencer, og at der hentes faglig ekspertise udefra i det omfang, det skønnes nødvendigt. Blandt medarbejderne findes det aktuelt naturligt, at søge den nyeste viden omkring seksualitet, da målgruppen er unge mennesker, der har brug for støtte omkring det at have kærester med mere. Det nævnes at det i 2012 er prioriteret at sende to medarbejdere på praktikvejlederkursus, men at man tænker at kursusbudgettet for 2013 kan indeholde supervision. En medarbejder fortæller om vedkommendes oplevelse af, at der ved Jobkollegiet er opbygget et åbent forum blandt medarbejderne, hvor det er legalt at tale om faglige uenigheder. Det er tilsynets vurdering at der ved Jobkollegiet er et fagligt miljø, hvor det findes naturligt at sparre med hinanden og endvidere at holde sig ajour med den nyeste viden om forhold, der er relevante for målgruppen. Øvrige emner tilbuddet ønsker fremført Ved Jobkollegiet er det prioriteret at uge 29, samt julen, er uden personale dækning, men hvor der er mulighed for telefonisk at kontakte de faste medarbejdere. Ved tilsynsmødet drøftes, hvorvidt ovenstående burde formuleres anderledes, idet der reelt ikke er tale om lukke uger, men om en prioriteret arbejdsplanlægning i disse uger. Tilsynet vil derfor anbefale Jobkollegiet at formulere ordlyden under punktet lukke uger, således at punktet, for beboere, eventuelt kommende beboere, pårørende og samarbejdspartnere fremstår tydeligt og i overensstemmelse med, hvad der reelt tilbydes i de nævnte uger. Kvalitet og udvikling af tilbuddet Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Forstanderen orienterer om der ved tilbuddet er en proces i gang, omkring udarbejdelse af en Arbejdsplads Vurdering(APV). Tilsynets vurdering Jobkollegiet er et privat fondsdrevet botilbud til unge voksne efter Servicelovens 107, hvilket betyder, at det er et midlertidigt tilbud, og hvor det af beskrivelsen for Jobkollegiet fremgår, at en beboers ophold tilstræbes ikke at vare længere end 3-5 år. 7

8 På baggrund af fremsendt materiale, tilsynsbesøg, dialogmøde med pårørende og bestyrelsen, tilsynsmøde og dialog med beboere, medarbejdere og ledelse er det tilsynets generelle indtryk og vurderinger: At den pædagogiske indsats ved Jobkollegiet, der er baseret på de tre centrale elementer: erhvervstræning, bo- og fritidstræning og social færdighedstræning, danner grundlag for, at beboerne kan tilegne sig færdigheder, så de på sigt kan meste eget liv under rammer med mindre pædagogisk støtte, end den der ydes ved Jobkollegiet. At den pædagogiske indsats med en støttebeboer tilknyttet til tilbuddet som ressourceperson og som brobygger, fungerer efter hensigten. At samspillet med civilsamfundet er en integreret del af tilbuddet ved Jobkollegiet. At der er en god etik i måden, som medarbejderne omtaler beboerne på. At pårørende er meget tilfredse med den indsats, som medarbejderne leverer ved tilbuddet. De pårørende føler sig meget velkomne og føler at de har et godt samarbejde med medarbejderne. At beboerne har stor indflydelse på eget liv og egne interesser. Tilsynet har ikke ved forberedelsen, udførelsen eller ved bearbejdelsen af tilsynet fundet forhold, der giver anledning til påbud eller henstilling, men har følgende anbefalinger: Det anbefales. At Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 vedrørende magtanvendelse, skrives ind i, den af Jobkollegiet udarbejdede, drejebog således at det sikres, at medarbejdere har det fornødne kendskab til hvilke beføjelser, de kan agere ud fra. At Jobkollegiet omformulerer ordlyden under punktet lukke uger i drejebogen således, at det for beboere, eventuelt kommende beboere, pårørende og samarbejdspartnere fremstår tydeligt, at tilbuddet ikke holder lukket i de nævnte uger, men at der er tale om en prioriteret arbejdsplanlægning. Tilbuddet lever således op til godkendelsesgrundlaget. 8

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 7. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Chiligruppen Tilbudstype og form Botilbud i henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 19. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Babakian Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vand og By Ungdom. Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 23. november 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Skejbyhave, Center for Bostøtte i eget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 5. december 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Værket Tilbudstype og form Botilbud jævnfør servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Tingagergården 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Tingagergården

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret 2. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Heimdal 12. september 2012 20. september 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Heimdal Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 18. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bakkegården afdelingen Bakkegården og Bakkehuset Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 14. oktober 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Halvvejshuset Tilbudstype og form Et botilbud efter 107

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Den Grønne Elevator Tilbudstype og form Et dagtilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Botilbuddet Elev Kollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 31. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl.

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 25. august 2009 Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype og form Ellengården drives efter

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 17. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Lenskjoldhus Tilbudstype og form Privat opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 7. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. oktober 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Allé Huset, Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 25. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Madam Grøn Tilbudstype og form Et dagtilbud efter 104 i

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg 23. maj 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Sydvest

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda 13. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen 10. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Birkebakken

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen 2. december 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt Miniinstitutionerne,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord 29. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Arbejds- og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Sølyst 12. maj 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 18. februar 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Kragelunds Allé, Center for Bostøtte

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset.

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. 1. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden afdeling Krathuset.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 26. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Rejsecaféen Tilbudstype og form Et dagtilbud efter paragraf

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Nord Skejbyparken.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Nord Skejbyparken. Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Nord Skejbyparken. 26. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Nord bofællesskabet

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Syd Nygårdsvej

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden 9. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem 15. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 20. januar 2011. Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Boområdet, Socialpsykiatri, Boformen Tuesten Huse Tilbudstype

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012 Aarhus kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012 31. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stensagergården

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 26. januar 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Lokalpsykiatri NORD Tilbudstype og form Bostøtte efter

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 8. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bakkegaarden Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdsted

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 8. marts 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aktivitets- og Kontaktsted Annagade Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen 30. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bofællesskabet Harlev

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bofællesskabet Harlev Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bofællesskabet Harlev 22. august 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Vest, Bofællesskabet Harlev.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret 7. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Botilbuddet Katrinebjerg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 10. april 2013 Oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 25. februar 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier Afdeling Pavillonen Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 24. juni 2010. Oplysninger om tilbudet Tilbuddets navn Lokalpsykiatri CENTRUM Tilbudstype og form Bostøtte efter

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen 1. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Neuro/Fysisk Handicapcenter 18. og 19. november 2010

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Neuro/Fysisk Handicapcenter 18. og 19. november 2010 Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Neuro/Fysisk Handicapcenter 18. og 19. november 2010 21. december 2010 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere