Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune og drives efter Servicelovens paragraf 66. Adresse Oddervej 249, 8270 Højbjerg Telefonnummer adresse Web adresse Lederens navn Per Ruby Antal pladser: 42 pladser fordelt på afdelingerne Bakken, Krathuset, Længen og Solsiden Ved Afdeling Bakken der på dagen for tilsynet 10 børn og unge ved afdelingen Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Dette uanmeldte tilsyn finder sted ved Afdeling Bakken den 15. november 2012 i tidsrummet fra klokken 7.15 til kl. 9 Deltagere i tilsynet Ved tilsynet ved Afdeling Bakken deltager den medarbejder, som er på arbejde, og de børn som er på afdelingen på tidspunktet for tilsynsbesøget. Forstander Per Ruby orienteres ved tilsynets start telefonisk om tilsynets formål og tidsramme, og introduceres til muligheden for at deltage ved tilsynet, om dette måtte ønskes. Det aftales med Per Ruby, at der ved tilsynet refereres til den døgnmedarbejder, som er på arbejde. Fra Tilsynsenheden deltager tilsynsførende Helle Jeppesen og Gunner Simonsen.

2 Tilbuddets brugergruppe På Dalgaardens hjemmeside findes følgende målgruppebeskrivelse og udgangspunkt for arbejdet med de anbragte børn og unge: Vi modtager børn og unge mellem 5 og 12 år på indskrivningstidspunktet, med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle af børnene har udadrettede reaktionsmønstre, der giver sig udslag i motorisk uro, store vanskeligheder med at styre temperamentet, lav frustrations-tærskel og et højt konfliktniveau. Andre er mest præget af indre uro, angst, tristhed, tvangstanker og psykosomatiske problemer. Nogle af de henviste børn har desuden lettere organisk betingede kognitive vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder. Og næsten alle børnene har et meget lavt selvværd og negative opfattelser af sig selv. Udgangspunktet for vores arbejde er de individuelle mål for børn og forældre, som er beskrevet i den handleplan forældre og forvaltning har formuleret sammen. Samtidig ligger det os meget på sinde, at give børnene et godt børneliv, mens de bor på Dalgaarden. Vi ser det som et mål i sig selv, at barnet bevarer en tæt kontakt til sin familie og slægtninge, selvom de ikke bor hjemme. Vi bestræber os derfor på at inddrage forældre så meget i forløbet, som de magter. Der orienteres ved tilsynet om, at Afdeling Bakken i flere sammenhænge har fungeret som teenageafdeling, hvor børn fra de øvrige afdelinger kan flytte ind og få et ungdomsliv med jævnaldrende, og hvor der er større krav til selvstændighed, end den der kræves ved de øvrige afdelinger. Afdelingen har således også fungeret som buffer, når det har været relevant at samle børn fra de øvrige afdelinger, og der har været perioder, hvor afdelingen ikke har været i drift. Den aktuelle udvikling og aktuelle gruppesammensætning ved afdelingen har mere karakter af en almindelig børn- og ungeafdeling ved Dalgaarden. Endvidere bliver der givet udtryk for, at de nye børn som kommer til afdelingen, alle har flere og mere komplekse vanskeligheder, end der typisk sås tidligere. Der er indskrevet 10 børn og unge på Afdeling Bakken, tre piger og syv drenge i alderen fra 11 til 16 år. Der er herudover pige, som efter ophold på Dalgaarden er kommet på efterskole, og som i denne periode er delvist indskrevet på Bakken. Materiale der har indgået i forberedelse Oplysninger om Dalgaarden på Tilbudsportalen Oplysninger om tilbuddet på Dalgaardens hjemmeside Tilsynsrapporter fra uanmeldt tilsyn 28. december 2011, Tilsynsrapport fra varslet tilsyn 7., 8. og 9. februar 2012 På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil De tilsynsførende oplever det sociale liv og samspil, som udspiller sig ved Afdeling Bakken en almindelig hverdagsmorgen, hvor børnene skal op, hvor morgenrutinerne skal gennemføres, og hvor børn og unge kl skal være klar til at komme i skole. De tilsynsførende følger med til skolen, hvor det opleves, hvorledes børnene modtages. Efterfølgende overværes et morgenmøde, hvor de fire døgnmedarbejdere, som har haft morgenvagten på afdelingerne, orienterer hinanden og socialrådgiver om hændelser og oplevelser ved afdelingerne dagen før og i løbet af morgenen. Hvilke enheder og afdelinger er besigtiget Det er alene Afdeling Bakken ved Dalgaarden, som er besigtiget og omfattet af dette tilsyn. 2

3 Har der i den forbindelse været kontakt til og samtale med brugere Ved Afdeling Bakken er der kontakt til og dialog med otte børn og unge. Der er dialog med enkelte børn og unge og dialog med grupper af børn og unge ved morgenbordet. Tilsynet finder ved dette tilsyn ikke forhold, som giver anledning til egentlige samtaler med enkelte børn eller unge. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden sender denne rapport til forstander Per Ruby, som sikrer at rapporten er til rådighed for Dalgaardens brugere og medarbejdere. Tilsynet anbefaler, at rapporten er genstand for orientering og drøftelse på kommende afdelingsmøder, MED-udvalgsmøder og bestyrelsesmøder. Tilsynsenheden sender tilsynsrapporten til socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, og til Socialforvaltningens ledelse ved Steinar Eggen Kristensen og Lotte Lyhne, samt til Driftsområdet Familier, Børn og Unge ved Ann-Britt Wetche. Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside: Beskrivelse af det man møder Da de tilsynsførende ankommer til Bakken, er der endnu ikke nogle af de unge, som er stået op, og medarbejderen er i bad. Der dufter af friskbagt brød i køkken alrummet, hvor medarbejderen orienteres om tilsynets formål, og om tidsperspektivet. De tilsynsførende sidder således som gæster ved morgenbordet, og møder og hilser på børnene og de unge, efterhånden som de indfinder sig. Ved morgenbordet fortæller de unge om det, som vi interesseret spørger ind til: Om medarbejderne er søde og ordentlige ved de unge, og om man som ung ved Bakken får den hjælp, som man har brug for. Der fortælles om en række forhold for de unge ved afdelingen. De unge har tjanser omkring det praktiske, eksempelvis turnus i forhold til hvem der rydder af bordet efter måltidet, og hvem der skal dække bord om morgenen. Der fortælles også om fritidsinteresser, eksempelvis at følge AGF s fodboldhold ved alle hjemmekampe, hvor det er vurderet at der ikke risiko for slagsmål med udebanepublikummet. Dialogen med børnene og de unge efterlader et indtryk af tilfredshed med den måde, som medarbejderne møder dem på, og der gives udtryk for, at man får den hjælp og støtte, som man har behov for. Der er ved tilsynet perioder, hvor der ikke er børn og unge til stede, og hvor medarbejderen orienterer de tilsynsførende om forhold ved afdelingen, og perioder, hvor det opleves at medarbejderen forholder sig til børnene. Der opleves en medarbejder, som håndterer hele situationen med at skulle støtte børnene og de unge på en anerkendende og ikke konfliktoptrappende måde. Det opleves, at pedellen ved Dalgaarden deltager ved morgenbordet på afdelingen, og der orienteres om, at dette efterhånden er blevet en tradition. Pedellen giver udtryk for, at det giver god mening at have en relation til de unge på Dalgaarden, at dette også kan bruges konstruktivt. Som eksempel på dette orienteres om, at pedellen for tiden har en ung til at arbejde hos sig nogle timer hver dag, da dette blev vurderet som godt for den unge aktivt at blive taget ud af den skolesammenhæng, som gav anledning til konflikt, og i stedet få nogle succesoplevelser. 3

4 Børnene har ikke fysisk langt til skolen; der ligger i samme bygningskompleks som Bakken. En ung kommer ikke af sted til skole, og en ung bliver sendt tilbage til afdelingen, da han ikke er færdig med at spise morgenmad ved ankomsten til skolen. Medarbejderen orienterer om, at aftenen før tilsynsbesøget var den ene af de to medarbejdere, som var på arbejde, af sted sammen med en ung for at besøge en ungdomsklub, som måske kunne være noget for den unge. Tilbage på Bakken havde der samtidigt været en del uro ved afdelingen, hvor flere havde været ude at rende. Brugernes forhold Alle børn og unge har eget værelse, som de med forskellig grad af støtte fra medarbejderne selv skal holde, ligeledes i forhold til at vaske eget tøj. Afdelingen er indrettet på to etager, hvor der er værelser såvel oppe som nede, og de fysiske rammer fremstår pæne og præsentable. Børnene og de unge får under opholdet udbetalt tøj- og lommepenge efter vejledningens takster. Aktiviteter den pågældende dag Den tilstedeværende medarbejder orienterer om, at dette er en helt almindelig morgen på Bakken. Der er allerede lidt efter klokken syv én af de unge, som bliver afhentet af taxi for at kunne nå at møde i en skole i den nordlige ende af Aarhus Kommune. Personalesituationen Der er ved en hverdagsmorgen planlagt med én medarbejder til at støtte at ti børn og unge kommer op, klarer morgenrutinerne, og kommer af sted til skole til tiden. Der undersøges ved dette tilsyn, hvorledes dét at støtte de unge og kompensere for deres vanskeligheder og dét at give relevante udfordringer afbalanceres i dagligdagen en almindelig hverdagsmorgen. Ligeledes hvorvidt man ud over at være reaktiv i forhold til det børnene skaber af liv i samspillet, også har mulighed for at være proaktiv i forhold til det enkelte barns udvikling. Der orienteres om, at den gruppe børn og unge, som er på Bakken, ikke er de bedste til at rumme hinandens vanskeligheder og adfærd, at pædagogikken om morgenen handler om, at alle får en så god start på dagen som muligt og at det derfor er et bevidst valg ikke at være konfronterende om morgenen. Kommunikation og information Ved Afdeling Bakken ser de tilsynsførende hvorledes kommunikationen og informationen i mellem medarbejderne er organiseret. Medarbejdernes daglige arbejde understøttes af en stor tilgængelighed til relevante oplysninger på oversigtstavler, i mapper og via elektronisk dagbogssystem. Eksempelvis fremgår det af huskeliste på opslagstavle i medarbejdernes rum, hvem man kan ringe til, hvis der opstår situationer, hvor man har brug for assistance. De tilstedeværende medarbejderes nødvendige kendskab til arbejdsopgaverne Medarbejderen orienterer ved tilsynet om at være uddannet pædagog og om et mangeårigt ansættelsesforhold ved afdelingen, herunder hvilke kulturer og traditioner der er ved Bakken. Det er de tilsynsførende indtryk, at den tilstedeværende medarbejder har et godt og nuanceret kendskab til de enkelte unge, og til ungegruppens samspil og trivsel. Der opleves ved morgenbordet en gensidig tillid og respekt, hvor der også er plads til i en god og varm tone at kalde 4

5 hinanden kælenavne. Det opleves, at de unge er trygge ved medarbejderen og at de også tør sige ham imod. Forskellige almene forhold Der orienteres ved tilsynet om, at der er en ung, som efter et flerårigt ophold ved Dalgaarden nu er på efterskole, og i den forbindelse stadig er delvist indskrevet på Bakken. Det omtales som en solstrålehistorie, at en ung fra Bakken er kommet på efterskole, og man søger at understøtte, at dette bliver et godt forløb. Dette sker ved, at der er et sted at komme hjem til i hjemrejseweekends, og at der er nogle voksne, som kender en, og som man kan tale med om de udfordringer, som livet på efterskole giver. Tilsynets vurdering Ved dette uanmeldt tilsyn ved Afdeling Bakken oplever de tilsynsførende, hvad der vurderes at være en almindelig morgen ved afdelingen. Efter forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af dette tilsyn, har tilsynet følgende vurdering: At afdelingen nu har karakter af en almindelig børn- og ungeafdeling ved Dalgaarden. At de nye børn som kommer til afdelingen, alle har flere og mere komplekse vanskeligheder, end der typisk sås tidligere. At de børn og unge, som tilsynet er i dialog med, er tilfredse med den måde, som medarbejderne møder dem på, og giver udtryk for, at de får den hjælp og støtte, som de har behov for. At den tilstedeværende medarbejder vurderes at støtte børnene og de unge på en anerkendende og ikke-konfliktoptrappende måde, at vedkommende har et godt og nuanceret kendskab til de enkelte unge, og til ungegruppens samspil og trivsel. At der opleves en god og tryg stemning, hvor der er en gensidig tillid og respekt og tryghed, og hvor der også er en god og varm tone i kommunikationen. Tilsynet finder på baggrund af dette uanmeldte tilsyn ved Dalgaarden, Afdeling Bakken, ikke anledning til at give påbud, henstillinger eller anbefalinger. 5

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere