Censor-IT Et system til censorallokering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censor-IT Et system til censorallokering"

Transkript

1 Censor-IT Et system til censorallokering v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Januar 2015 Lembckesvej Haderslev Tlf.: Indledning Dette papir er en beskrivelse af censorallokeringssystemet Censor-IT, som benyttes af Professionshøjskolernes Censorsekretariat, der ligger i Haderslev. Formålet med beskrivelsen er at give almindelige it-brugere et indtryk af systemets brugerflader og funktionalitet, samt et indtryk af de rutiner, som sekretariatet benytter. Historie Med Prøvebekendtgørelsen og bestemmelserne om censorformandskaberne oplevede censorformandskaberne hurtigt et behov for it-løsninger til administration af prøver og censorer. Den første version af Censor-IT (kaldet c-it ) blev udviklet til Censorformandskabet for Pædagoguddannelsen i Bortset fra enkelte hjemmesideløsninger skete der ikke væsentlig udvikling ved grunddesignet frem til Med flytningen af dette censorformandskab og dets sekretariatet til Aabenraa blev det hurtigt tydeligt, at der var brug for et gennemgribende redesign af administrationsbasen og udvikling af hjemmesideløsninger til dataindsamling og kommunikation. For det første fordi tilpasninger og ny funktionalitet var designet som hytte på hytte, hvilket resulterede i en uhensigtsmæssig brugerflade. For det andet fordi programmet i sin daværende form ikke var fleksibelt nok til at håndtere væsentlige ændringer som for eksempel ændret habilitet ved etableringen af CVU erne (senere professionshøjskolerne), ny karakterskala mv. Med implementeringen af De Pædagogiske Diplomuddannelser (PD-uddannelserne) opstod ligeledes behovet for, at de enkelte uddannelser kunne skabe deres egen profil både i beskikkelsesområderne, men også i kommunikationen med censorkorpsene og eksamensadministrationerne. Siden 2007 er systemet således nydesignet, og der er tilføjet ny funktionalitet, som samlet har givet langt bedre administrative løsninger. For eksempel en forbedring af beskikkelsesmodulet, der blev taget i brug i foråret I sommeren 2009 stod det klart, at c-it trængte til at blive udskiftet. Professionshøjskolernes Rektorkollegium blev derfor ansøgt om en bevilling på 1,8 mil. kr. til udvikling af det eksisterende programdesign på en ny programplatform. Ansøgningen blev imødekommet i august Oprindeligt var det planen at sætte den nye version i drift den 1. september 2011, men pga. sygdom og behovet for en rolig periode i forbindelse med implementeringen, blev det rykket frem til uge 7 i februar Overgangen til det nye system, der hermed kom til at hedde Censor-IT, forløb efter planen, så de første prøver kunne allokeres i uge 9. I perioden fra februar 2011 til 1

2 foråret 2013 er der løbende blevet justeret i systemet for at sikre størst mulig driftsikkerhed og brugervenlighed. Disse justeringer har kunnet rummes inden for rammen på de 1.8 mil. kr. Censor-IT har vist sig at være uhyre effektiv til at håndtere allokeringer, og har dermed givet sekretariatet mulighed for at implementere flere nye uddannelser hurtigere end forventet, som det fremgår af denne oversigt: Censorformandskaber Implementeret i 1 Pædagoguddannelsen Ungdomspædagoguddannelsen Pædagogiske Diplomuddannelser Læreruddannelsen Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling Voksenunderviseruddannelsen Ungdoms- og voksenunderviseruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Administrationsbacheloruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Sundhedsfaglige Diplomuddannelser Socialrådgiveruddannelsen Sociale diplomuddannelser Dansk Tegnsprog og Tolkning Jordemoder Bachelor of Global Nutrition and Health Ernæring og sundhed Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Ergoterapeutuddannelsen Leisure Management Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i skat Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles 2014 professionsbacheloruddannelser 27 Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles akademi- og 2014 diplomuddannelser 28 Specialuddannelsen for sygeplejersker i kræftsygepleje 2014 Formålet med Censor-IT De formelle behov, som Censor-IT skal honorere, er primært defineret i Prøvebekendtgørelsen og i Forvaltningsloven. De opgaver, som sekretariatet løser i samarbejde med censorformandskaberne, kan struktureres som følger: Sammensætning og indstilling af et censorkorps til ministeriet, der samlet overholder de formelle krav og som har tilstrækkelig kapacitet til at dække behovet for censur. Allokering af censorer til de enkelte prøver, som enkeltvis overholder de formelle krav (for eksempel beskikkelse, ansættelseshabilitet mv.), og som har praktiske muligheder for at varetage opgaverne i overensstemmelse med institutionens planlægning. Indhentning af censorrapporter og datagrundlag for censorformandskabernes årlige beretning. 2

3 Administration af kurser og konferencer, som afholdes af censorformandskaberne, baggrundsmateriale til høringssvar mv. Administration af nybeskikkelser. Eksterne brugere Ud over de nævnte uddannelser, som primært ligger i professionshøjskolerne, er der andre censorformandskaber, der også benytter Censor-IT. Det drejer sig om Censorformandskaberne for de merkantile korte videregående uddannelser (KVU), akademiuddannelserne inden for det merkantile område (AU), Professionsbachelor uddannelserne (PBA) samt sundhedspraksis (AU). Disse varetages af et sekretariat i Aalborg: Fra efteråret 2013 er censorformandskaberne på HA-, HD- og Cand.merc.-uddannelserne på universiteterne ligeledes blevet varetaget i Censor-IT på samme vis som Censorsekretariatet i Aalborg, dvs. at Censor-IT benyttes med en særlig udviklet brugergrænseflade, der passer til disse uddannelser. Samarbejdet med de ovennævnte censorformandskaber er etableret, fordi de ønskede et bedre system end det hidtidige, og så fandt de det oplagt at benytte Censor-IT. Principper for design og drift Principperne for Censor-ITs administrative design er følgende. 1. Pålidelighed: Ofte er allokering af censorer til de forskellige prøver under tidspres, og en mail om censur, som ikke når frem, kan være afgørende for, om prøven afvikles tilfredsstillende. Derfor er der løbende datakontrol med stamoplysninger osv. 2. Monitorering: Prøver i de forskellige uddannelser afvikles i forskellige terminer, og i realiteten er der prøver året rundt med spidsbelastninger ved sommer og ved årsskiftet. For at kunne drage rettidig omsorg for, at censorkorpsets størrelse og kvalifikationer løbende tilpasses eksamensadministrationernes behov, er det nødvendigt at kunne hente statistik og udskrifter løbende. 3. Økonomisk drift: For at kunne etablere driftsikre, effektive og økonomiske rutiner, er det nødvendigt at finde det fælles i administrationen af de forskellige uddannelser, således at antallet af daglige rutiner kan begrænses. Dette giver stordriftsfordele, og sikrer personalet flere allround kompetencer og dermed mindre afhængighed af enkeltes spidskompetencer. 4. Uddannelsernes særpræg: Forskellige uddannelser er meget forskellige i forhold til indhold, fokuspunkter osv. Derfor skal de enkelte uddannelser have mulighed for at definere deres særlige behov, og have mulighed for at have egen brugerflade til deres målgrupper. Elementer og administrativt design Programmet indeholder 3 elementer, som arbejder integreret og trækker på fælles data, således at hvert element forudsætter de andre. For eksempel er der ikke megen glæde ved 2000 karakterindberetninger fra hjemmesiden, hvis svarene ikke kan sorteres og beregnes (i administrationsbasen). Ligesom svarprocenten for censorrapporter er helt afhængig af, at der er mulighed for at rykke censorer, som ikke har indgivet rapport, men dette kræver sorterede udskrifter af maillister fra administrationsbasen og et mailmodul til at sende. Programmets 3 elementer kan defineres som: 1. Hjemmesider, som primært bruges til datasamling og generel information. Sekretariatet har en portal, som er central for såvel eksamensadministrationer som 3

4 censorformandskaber, censorer og eksaminatorer. På portalen er der links til de enkelte censorformandskabers hjemmesider. På de enkelte censorformandskabers hjemmeside er der er link til sekretariatets hjemmeside. 2. Administrationsbase, som anvendes til databehandling. 3. Mailmodul, som anvendes til individualiseret envejs- og tovejskommunikation med brugere og andre. De administrative opgaver, som pt. er programmeret vedrører: Grundfunktioner løser de centrale opgaver vedr. etablering af censorkorps og allokering til prøver. Data og statistik giver baggrundsmateriale til årsberetning og høringssvar, for eksempel censorrapporter, karakterstatistik og andet datamateriale efter aftale med de enkelte censorformandskaber. Desuden giver det mulighed for anvendelse af surveymodulet samt sorterede udtræk herfra. Kommunikation giver kommunikationsmuligheder vha. den enkelte uddannelses egen hjemmeside, samt muligheder for direct-mail til alle eller sorteringer af censorer og eksamensadministrationer. Administrative rutiner og systemfunktioner Det følgende er en gennemgang af de centrale rutiner, som sekretariatet varetager. Forudsætning Grundlæggende skal det være muligt at afgøre, om der er match mellem censors kvalifikationer og de kvalifikationer, som prøves. Dette har som konsekvens, at censorernes beskikkelser skal matche de bestillinger, som kommer fra eksamensadministrationerne, og grundlaget for dette er en beskikkelsesstruktur. Beskikkelsesstruktur I Censor-IT arbejdes på 3 niveauer i forhold til censorernes beskikkelser og definitionerne fra prøvebestillingerne. 1. Uddannelse (for eksempel gammel pædagoguddannelse, PD-uddannelser m.fl.). Det mulige antal af uddannelser er uendeligt. 2. Kategorier (for eksempel fagprøver eller bachelorprøver i pædagoguddannelsen, De forskellige uddannelser i Bachelorprøverne m.fl.). En kategori er altid knyttet til én og kun én uddannelse. Det mulige antal af kategorier er uendeligt. 3. Kvalifikationer: (for eksempel psykologi, normalområdet, Læsevejleder m.fl.). En kvalifikation er altid knyttet til én og kun én kategori og dermed til én uddannelse. Det mulige antal af kvalifikationer er uendeligt. Relationen kan illustreres som nedenstående: 4

5 Da uddannelsernes indhold er vidt forskelligt, er det alene de enkelte uddannelsers censorformandskaber, som fastlægger strukturen. Ved fastlæggelsen af beskikkelsesstrukturen bør man overveje om uddannelsen er: 1. Grunduddannelse, hvor fag og prøver er defineret af en bekendtgørelse, og hvor de definerede kvalifikationer fra bekendtgørelsen samt antallet af prøver er relativt stabilt. Dette har som konsekvens, at beskikkelsesstrukturen kan defineres ud fra bekendtgørelsen og stort set indeholde de samme fagområder. 2. Efter- videreuddannelse, som i høj grad er markedsstyret, og hvor der løbende defineres nye kvalifikationer, eller hvor enkelte moduler boomer afhængigt af puljemidler osv. I denne situation vil det være vanskeligt at forudse, hvor behovene for beskikkelser kommer i løbet af en beskikkelsesperiode på 4 år, og muligheden for at sikre et passende antal censorer til alle kvalifikationer, som er nævnt i for eksempel centrale studieordninger. I denne situation kan det være hensigtsmæssigt at udkrystallisere et begrænset antal generelle kvalifikationer. Den nødvendige kompetence hos den enkelte censor i forhold til prøvens indhold kan sikres ved triangulering af kvalifikationerne. Denne metode anvendes bl.a. også til bachelorprøver for at sikre tilstrækkelig specialviden til de enkelte bachelorprojekter. Beskikkelse De enkelte censorformandskaber udarbejder selv stillingsopslag. Annoncering kan ske som directmail til det eksisterende censorkorps, direct-mail til eksamensadministrationerne som videresender til relevant personale og selvfølgelig som annoncer i fagblade eller relevante faglige foreninger. Ansøgerne søger via Censor-IT, og i tilfælde hvor de i forvejen er oprettet som censorer, benyttes de eksisterende data som udgangspunkt, og ansøgeren kan opdatere dem. Når ansøgningsfristen udløber, vurderer Censorformandskabet ansøgningerne og sender indstillingsliste til ministeriet. Efter modtagelse af ministeriets beskikkelser sendes beskikkelsesmail til censor. Den samme censor (som person) kan have mange beskikkelser til flere uddannelser. Allokering Ved allokering af censorer sikres et match mellem eksamensadministrationens behov og censors kvalifikationer og habilitet. Selvom der er prøver hele året rundt, er der perioder med spidsbelastninger: Afholdte prøver 500 Prøver oprettet 0 Eksamensadministrationen definerer selv sine behov i en censorbestilling. Ved login som eksamensadministration kan personalet se egne bestillinger i en oversigt over censorbestillinger. 5

6 Når data vedr. censorbestillinger er lagt ind i administrationsbasen, afvikles en batchrutine, der ud over at sikre de formelle bestemmelser vedr. censor, desuden beregner kortest mulig rejseafstand mellem censor og eksamenssted og den bredest mulige anvendelse af censorkorpset. Efter allokeringen fremsendes allokering til censor samt allokering til eksamensadministrationen. Hvis eksaminator eller eksamensadministrationen skulle ønske yderligere oplysninger om censor, har de mulighed for at hente hans/hendes censorprofil. Censorerne udfylder og vedligeholder selv profilen. For de institutioner, der benytter det digitale eksamenssystem WISEflow, tilgår oplysninger om censor direkte til WISEflow. Dokumentation og statistik Censorformandskabernes ønske om dokumentation og behandling af data har været stigende gennem de sidste år. Den dokumentation som sekretariatet kan tilbyde vedrører data fra censorrapporter, karakterindberetninger samt surveyundersøgelser. Samt naturligvis kvantitative opgørelser vedr. rejseafstande, aldersfordeling osv. for at kunne vurdere censorkorpsets sammensætning. Censorrapporter Med henvisning til prøvebekendtgørelsen er censorerne forpligtet til at indgive en rapport vedr. prøven. Censorformandskabet definerer spørgsmålene til censorrapporterne på deres uddannelse, og der er mulighed for både numerisk vurdering og tekst som data. Typisk ligger censorrapporterne til grund for censorformandskabets årsberetning, og spørgsmålene redigeres derfor for et år ad gangen, for eksempel i forhold til de temaer som ministeriet melder ud. Efter prøven finder censor rapportskemaet på sekretariatets hjemmeside. Her vises de spørgsmål, som hører til den pågældende prøve, og spørgsmålene til prøven besvares. Den enkelte eksamensadministration kan se og udskrive alle censorrapporter på prøver, som de har bestilt. Eksaminatorerne kan ligeledes se censorrapporterne på deres egne prøver. Ligeledes er der mulighed for, at eksaminatorerne laver en rapport, evt. som svar på censors rapport. Det er Censorformandskabet, der definerer spørgsmålene til eksaminatorrapport. Med 14 dages mellemrum udsender sekretariatet rykker til de censorer, som mangler at udfylde censorrapporter på prøver. Eksaminatorrapport er frivilligt. Sekretariatet har mulighed for forskellige sorteringer og udskrifter af censorrapporterne, som modsvarer Censorformandskabets fokuspunkter i årsberetningen. For eksempel kan der sorteres på prøvekvalifikationer, censorer, eksamensadministrationer, periode, censorspørgsmål samt kombinationer af disse. Karakterindberetninger Når prøven er afviklet, indberetter eksamensadministrationen karaktererne på hjemmesiden under censorbestillinger (for de prøver, der benytter WISEflow, sker dette automatisk). Censorbestilling og karakterindberetning kan udskrives. Med ca. 1 måneds mellemrum sendes rykker vedr. manglende karakterindberetning til eksamensadministrationerne. 6

7 På baggrund af karakterindberetningerne udarbejdes de karakterstatistikker, som Censorformandskabet ønsker. Statistikken kan sorteres på uddannelser, kategorier, kvalifikationer, enkelte censorer eller enkelte eksamensadministrationer mv. Survey-undersøgelser Med jævne mellemrum ønsker censorformandskaberne svar på isolerede spørgsmål, som ikke egner sig til at blive lagt ind i censorrapporterne. For eksempel vil der være behov for løbende undersøgelse af prøverne i de nye moduler i pædagoguddannelsen. Til dette formål har sekretariatet et surveymodul. Ved udsendelse af mailkampagner til udvalgte grupper fra administrationsbasen får den enkelte censor adgang til de undersøgelser, der er relevante for ham/hende, således at gruppen af adspurgte kan afgrænses til de relevante. Anden dokumentation Med den mængde data, som sekretariatet råder over, kan der desuden laves dataudtræk og statistik på mange af de spørgsmål, som løbende dukker op, uden at der skal indsamles nye data. Til illustration medtages nedenstående 2 eksempler: 1. Aldersfordeling på allokeringer: Sekretariatet blev bedt om at undersøge, om de gamle censorer fik overvægten af allokeringerne, og om fordelingen mellem interne og aftagercensorer også var tilfredsstillende, gjort op på allokeringer i stedet for kun på censorer (personer). 2. Censorernes rejseafstande: Med flytningen af censorernes ansættelseshabilitet fra CVU erne til Professionshøjskolerne opstod der dels risiko for, at censorernes rejseudgifter ville øges væsentligt dels risiko for, at censorkorpset skulle udvides. I den sammenhæng blev vi bedt om at dokumentere eventuelt øgede rejseafstande for censorerne. Sekretariatets styregruppe Censorinstitutionen er uafhængig af uddannelserne, men i og med at der er så mange uddannelser involveret i sekretariatet, og det administrativt håndteres af en professionshøjskole (UC Syddanmark), var der blandt censorformandskaberne enighed om at nedsætte en styregruppe. Styregruppens formål formuleres således: Der nedsættes en styregruppe bestående af rektor for det UC, som er hjemsted for sekretariatet, én repræsentant for hvert censorformandskab og én repræsentant for de institutionsansvarlige for hver uddannelse. Styregruppens opgave er at følge opgavevaretagelsen (tilsynsfunktion) og rådgive sekretariatslederen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat - herunder løbende at evaluere den konkrete opgavevaretagelse. Desuden kan styregruppen efter eget ønske drøfte alle relevante emner i forhold til professionshøjskolernes uddannelser. Der afholdes normalt to møder årligt i henholdsvis marts og september måned. Rektor for det UC, som er hjemsted for sekretariatet, indkalder til mødet og udsender dagsorden. Økonomi Forventningen til Censor-IT var, at det skulle give arbejds og økonomisk besparende rutiner for de enkelte eksamensadministrationer og for de enkelte censorformandskaber. 7

8 Hvordan situationen er for de enkelte eksamensadministrationer, har kun de enkelte professionshøj-skoler overblik over, men sikkert er det, at der spares tid hos censorformandskaberne. Som illustration af dette kan sekretariatets regnskab for udvalgte år anvendes (2013 og 2014 minder meget om 2012): Poster Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Sekretariatsledelse , , ,48 Sekretærer , , ,77 Systemudvikler ,00 0,00 0,00 Rejseudgifter m.v , , ,05 Dækningsbidrag, UC Syddanmark , , ,00 I alt , , ,30 STÅ Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Alle uddannelser Pris pr. STÅ I 2009 blev regnskabet opgjort pr. uddannelse og ikke for sekretariatets samlede opgaver. Det besluttede Rektorforsamlingen at ændre fra og med 2010, så der herefter ikke skelnes mellem, hvilke opgaver sekretariatet løser for det enkelte censorformandskab. Fremtiden Censor-IT har i sig selv ikke vanskeligheder med at rumme endnu flere uddannelser, og derfor er det forventningen, at så vidt muligt alle uddannelser på professionshøjskolerne bliver omfattet. Desuden vil andre interesserede uddannelser uden for professionshøjskolerne kunne indgå. Hidtil har der været en hel del arbejde med at få de nye uddannelser implementeret, og det har tydeligt vist sig, at når de enkelte uddannelser er kommet i drift i Censor-IT, er der tale om en mindre arbejdsmængde. Derfor er bemandingen i sekretariatet reduceret fra 4 til 3 sekretærer fra august

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne: Anders Hamming, Pædagoguddannelsen Dorthe Høst,

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013. Anders Rosdahl 8. november 2013 Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Pia Øxenberg Hansen,

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne:

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne: Turnusakkrediteringsplan for videregående uddannelser Uddannelsesudbuddene er opdelt i to grupper med et vist tidsmæssigt overlap for at give muligheder for fleksibilitet i opgavevaretagelsen under hensyn

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger - 2009. 23. november 2009 Sags nr.: 094.00D.

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger - 2009. 23. november 2009 Sags nr.: 094.00D. Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Årsberetning 2014/2015 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2014/2015 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2014/2015 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Censorformandskabets valgperiode...

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Censorformandskabet 15. november 2013

Censorformandskabet 15. november 2013 Censorformandskabet 15. november 2013 Beretning fra censorformandskabet for: Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed, Bachelor of Global Nutrition and Health Perioden 1.10.2012 30.9.2013.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE:

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed (PBES) Bachelor of Global Nutrition and Health (GNH) Opdatering: 17. september 2014 Den foreliggende vejledning bygger

Læs mere

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow Notat Afdeling/enhed Studieadministrationen Oprettelsesdato 08-nov-2014 Udarbejdet af EMKD Journalnummer Dokumentnavn Valg af prøverformer og uddannelser MILEPÆL 2 Dokumentnummer 501994 1. Valg af prøveformer

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Til kommunerne i Region Midtjylland,

Til kommunerne i Region Midtjylland, Til kommunerne i Region Midtjylland, Vedr. fælles kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk I dette notat kan I finde

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Censorformandskabet Pædagoguddannelsen

Censorformandskabet Pædagoguddannelsen Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3 / 1 4 Censorformandskabet Pædagoguddannelsen 2 Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet for Pædagoguddannelsen 3 Indholdsfortegnelse 4 Forord................................

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner 2016 Data

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne Nr. 9 - november 2007 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev LUDUS Sundhed Temadag i regionerne Seminar - Grundlæggende introduktion til LUDUS Sundhed Crystal Reports for LUDUS Sundhed Kommende

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15 Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 24 5 Formelle del jf. Ministeriet Resume De vigtigste konklusioner: Uddannelserne har et niveau, der generelt er relevant i forhold

Læs mere

VIAs forventninger NOTAT

VIAs forventninger NOTAT NOTAT Forventningsafstemning mellem VIA University College og kommunaldirektørnetværket under KKR Midtjylland om de kommunale repræsentanter i uddannelsesudvalgene Indledning VIA og styregruppen for uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere