2 Abstrakte datatyper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Abstrakte datatyper."

Transkript

1 2 Abstrakte datatyper. Motivere eksempel: top-down udvikling af program 'mini-bank' Strukturering af et program: efter data eller funktion? Definition af en abstrakt datatype og tilknyttede begreber. Fænomener, begreber og begrebsdannelse. Objekt-orienteret udvikling af programmet 'mini-bank'. Abstrakte datatyper udgør den allervigtigste ide i forhold til objekt-orienteret programmering. I denne forelæsning vil vi behandle emnet uafhængigt af programmeringssprog. 19

2 Topdown udvikling af programmet 'minibank' (1) Program mini-bank; Type Bankkonto-typedefinitioner af alle konto-arter; Transaktions-procedurer på de forskellige konto-typer; begin while not fyraften do begin indlæs kontotype KT; udfør en transaktion på KT For at forstå egenskaberne af et objekt-orienteret program baseret på abstrakte datatyper er det nyttigt at sætte fokus på en anden programudviklingsteknik. I denne forelæsning starter vi derfor med at studere et program udviklet ved såkaldt top-down programmering. Når et program udvikles top-down, startes med de overordnede dele af programmet, og dele deraf forfines trinvis, indtil alle detaljer er fuldt ud implementeret. En modsætning til top-down programmering kaldes bottom-up programmering. I en bottom-up teknik starter man med at udvikle detaljer, og bygger op til en helhed. Man kan naturligvis forestille sig kombinerede top-down og bottom-up teknikker. 20

3 Topdown udvikling af programmet 'minibank' (2) Eksempel på bankkonto typedefinition: check-konto = record id: KontoId; balance: Kroner; rente-sats: real; antal-udnyttede-checks: integer udfør en transaktion på kontotype KT : procedure transaktion(kt: kontotype); begin case KT of check-konto: check-konto-transaktion; aktionær-konto: aktionær-konto-transaktion; pensions-konto: pensions-konto-transakton; gevinst-konto: gevinst-konto-transaktion;... ; ; Her er vist et eksempel på en type-definition (af check-konti). Endvidere er det centrale fragment af hovedprogrammet forfinet i forhold til forrige slide. Denne forfining har vi givet status af en procedure, transaktion, som naturligvis så skal kaldes af hovedprogrammet. Procedurerne check-konto-transaktion, aktionær-konto-transaktion m.m., som kaldes i proceduren transaktion, vil vi på en naturlig måde kunne definere som lokale procedurer til transaktion. Typen med navnet kontotype kan være en enumeration type, altså en type defineret ved kontotype = (check-konto, aktionær-konto, pensions-konto, gevinst-konto,...). På næste slide viser vi en definition af proceduren check-konto-transaktion. 21

4 Topdown udvikling af programmet 'minibank' (3) procedure checkkonto-transaktion; var ck: check-konto; transaktions-procedurer på check-konto begin hent-konto(ck); indlæs transaktionstype TT; case TT of opret: opret-check-konto(ck); hæve: hæve-check-konto(ck); indsætte: indsætte-check-konto(ck); tilskriv-rente: tilskriv-rente-check-konto(ck); clear-check: clear-check(ck, check); nedlæg: nedlæg-check-konto(ck) For hver type af bank-konti BKT antager vi, at der findes en procedure BKT-kontotransaktion, som i interaktion med brugeren udfører en af flere mulige transaktioner på en konto. Vi har vist proceduren for check-konti. Man skal bemærke, at nogle af procedurerne tilsynelade mangler noget information for at kunne virke. F.eks. er det ikke oplagt, hvilke beløb der hæves og indsættes på kontoen af hhv. hæve-check-konto og indsætte-check-konto. Vi antager, at disse procedurer spørger brugeren af programmet om den mangle information. De enkelte transaktionsprocedurer antages at være lokale procedurer til den viste check-konto-transaktion, placeret under transaktions-procedurer på check-konto. Bemærk, at vi "uden videre" ved at udføre den trinvise forfinelse har fået procedurer i tre indlejrede niveauer. Dette er meget karakteristisk for denne udviklingsteknik. 22

5 Tabel med oversigt over bankkonto-operationer. Transaktions-type Kontotype Checkkonto Oprette Hæve Indsætte Rentetilskrivning hæve-checkkonto indsættecheck-konto tilskriv-rentecheck-konto opretcheck-konto... Aktionær konto Pensionskonto Gevinstkonto hæve-aktionærkonto hæve-pensionskonto hæve-gevinstkonto indsætteaktionær-konto indsættepensions-konto indsættegevinst-konto tilskriv-renteaktionær-konto tilskriv-rentepensions-konto tilskriv-rentegevinst-konto opretaktionær-konto opretpension-konto opretgevinst-konto... Med den skitserede fremgangsmåde kræves der en transaktionsprocedure pr. kontotype pr. transaktion. Dette giver et stort antal forskellige procedurer, som vist i tabellen ovenfor. Nogle af disse procedurer har sikkert lighedspunkter, som det kunne være hensigtsmæssigt at samle på ét sted. Hvis man ønsker at opretholde konto-type-definitionerne som hver sin record type, er det nødvig at have en procedure for hvert felt i tabellen. Procedurerne er struktureret således, at hver række af procedurer er lokale til den bank-konto type specifikke transaktionsprocedure. Man kan i Pascal arrangere tingene mere hensigtsmæssigt, nemlig ved at definere én type, som dækker alle konto-typer. En sådan record type skal have afdelinger med felter, der er specifikke for den enkelte konto-type. Sådanne records kaldes variantrecords. Hvis ikke man allerede har gjort det i forbindelse med "grundbegreber", anbefales det at repetere dette begreb, som bl.a. findes i Pascal. Opgave 1. Det blev observeret ovenfor, at vi primært har struktureret vores program efter rækker af operationer, og sekundært efter søjler. Demonstrer, at vi også kunne have valgt at gøre det omvt; altså primært at strukturere efter arten af vores transaktion, og sekundært efter kontotype. Skitser det resultere program. Hvilken af de to strategier (transaktions-art-først, kontotype-først) skal man foretrække, hvis vi antager, at der oftere skal tilføjes nye transaktioner nye kontotyper? Og oftere nye kontotyper nye transaktioner? Opgave 2. Antag nu, at vi definerer en variant-record, hvor felterne id og balance er fælles for alle kontotyper, mens andre felter er specifikke for de forskellige typer af bankkonti. Vi vil nu forvente, at vi kan programmere nogle af bankkonto operationerne på et "fælles niveau". Skitser nu proceduren transaktion og dets lokale procedurer, og illustrer hvor de enkelte operationer nu hører hjemme. 23

6 Strukturering af et program: Efter data eller funktion "Hvilke handlinger udfører programmet?" kontra "Hvad udfører programmet handlinger på?" Top-down udvikling af et program afspejler trinvis nedbrydning af et problem i mindre delproblemer og er som sådan med til at nedbringe "kompleksiteten" af problemløsningen. En funktionel strukturering af et program er mindre stabil en datastrukturering i programmets samlede levetid. "Rigtige systemer" har ingen top. Top-down udvikling og strukturering efter funktion virker hæmme på udvikling af genbrugelige programkomponenter. Mange af pointerne på denne slide er kondencerede udsagn fra Meyers: Object-oriented Program Construction, kapitel 4. 24

7 Definition af abstrakt datatype. En abstrakt datatype er en mængde af værdier samt en mængde af operationer på disse værdier. Et program arbejder på instanser af en ADT, ikke på typen som så. Instanser af en ADT kaldes også for objekter. Udvalgte operationer på en ADT udgør det interface, som en klient af typen benytter til manipulation af instanser af typen. En abstrakt datatype skjuler, beskytter og indkapsler data-repræsentationen for klienter af typen. Ved programændringer i interne dele af den abstrakte datatype udgør operations-interfacet en "brandmur" mellem klient og data-repræsentation. Operationsinterfacet opdeler operationerne på datatypen i interne og eksterne operationer. Mængden og naturen af interne operationer er af mindre betydning, sålænge de eksterne operationer fungerer, som det forventes (se nedenfor). Tilsvare er selve datarepræsentationen som regel skjult for klienter. Det betyder, at selv om en abstrakt datatype har en variable V som en del af sin repræsentation, kan man ikke udefra assigne til eller aflæse fra V direkte. Det skal ske gennem en operation. Det dermed skabte operations interface udgør et indirekte niveau med hensyn til både aflæsning af og skrivning i instanser af typen. Dette indirekte niveau er meget værdifuldt. Hvis der sker ændringer i typens interne dele (i interne operationer eller i repræsentation) kan man nøjes med at ændre i eksterne operationers definition, og ikke i deres anvelse rundt omkring i programmet. Det er på denne måde, at operationsinterfacet kommer til at spille rollen af en brandmur om datatypen. Spørgsmålet melder sig, om det er muligt at angive, hvordan eksterne operationer i typen skal fungere, uden at programmere dem. Det kan man godt! På dette kursus vil vi studere to forskellige måder at specificere abstrakte datatyper. Allerede i næste forelæsning vil vi introducere den første af disse. 25

8 Bestanddele af en abstrakt datatype Op1 Op2 Op3 Op4 Operationsinterface Op5 Op6 Data Repræsentation Interne operationer datarepræsentation Man kan naturligvis opfinde mange forskellige tekstuelle såvel som grafiske notationer for abstrakte datatyper. Her er bestanddelene af en abstrakt datatype illustreret grafisk. 26

9 En abstrakt datatype og dens instanser. Instans af T Instans af T Instans af T Instans af T Objekter Relation mellen instans og ADT En abstrakt datatype T Abstrakt datatype Ovenfor er abstrakte datatyper rektangulære, medens objekter har afrundede kanter. Forholdet mellem en abstrakt datatype og dets instanser er illustreret ved en pil fra instansen til dens ADT. Instanser indeholder selvfølgelig objektets tilstand (i form af variable af konkrete, primitive typer, eller af andre abstrakte datatyper). Derimod repræsenteres objekternes operationer sædvanligvis ikke i objekterne, men i den tilhøre klasse. Dette kan lade sig gøre, idet operationer er ens for alle instanser af en given abstrakt datatype. 27

10 Hvordan finder man objekter? Hvis et program modellerer en del af virkeligheden (såsom en bank), giver denne virkelighed ofte inspiration til hvilke objekter, og dermed abstrakte datatyper, et program skal indeholde. Referent system Model system Begreber Fænomener ADT-er Objekter Virkeligheden Et program Overskriften af denne slide skal læses som "hvordan finder man på, hvilke objekter der skal indgå i et program". Pointen er, at hvis programmet, man skal skrive, behandler data, som er en del af vores virkelighed, giver begreber og fænomener (ting) i denne virkelighed inspiration til abstrakte datatyper og objekter. Hvis programmet ikke retter sig mod virkeligheden, men måske internt mod maskinen, kan det være vanskeligere at finde på, hvilke abstrakte datatyper og hermed typer af objekter, der skal indgå i programmet. 28

11 Fænomener og begreber Fænomen: En ting i den virkelige (eller "tænkte") verden med individuel eksistens. Begreb: Et begreb er karakteriseret af: Navn. Intension : mængden af egenskaber, der karakteriserer begrebet. Extension : mængden af fænomener, som er dækket (beskrevet) af begrebet. Begreb Klassificering Eksemplificering Fænomen Begreber og fænomener hører til i den virkelige verden, i referent systemet. Abstrakte datatyper og objekter dannet ud fra abstrakte datatyper hører hjemme i programmeringsverdenen. Emnet på denne slide er ikke beskrevet i bøgerne, som vi benytter på dette kursus. Hvis man ønsker at vide mere henvises der til f.eks. Jørgen Lindskov Knudsen og Kristine Stougaard Thomsen "A Conceptual Framework for Programming Languages" (DAIMI PB-192, April 1985). Klassificering/eksemplificering er let at få øje på blandt begreber og fænomener i vores hverdag. Begrebet 'gravhund' kan have 'Fido' og 'King' som eksempler; omvt klassificerer 'gravhund' de nævnte to eksempler på hunde. 29

12 Begrebsdannelse. Hvordan danner man begreber ud fra andre begreber? Begreb Aggregering Begreb Begreb Begreb Begreb Dekomponering Begreb Begreb Begreb Begreb Generalisering Begreb Begreb Specialisering Begreb De fire nævnte former for begrebsdannelse forekommer i par. Aggregering samler et antal begreber i et nyt begreb. Dekomponering løsriver allerede samlede begreber i dets bestanddele. Et generaliseret begreb betegner et bredere dække begreb det specialiserede begreb. Ekstensionen af et specialiseret begreb er en delmængde af ekstensionen af det mere generelle begreb. Intensionen af det specialiserede begreb udvides typisk med nye egenskaber; det kan også forekomme, at eksistere egenskaber redefineres (pålægges bånd) når man beskriver et specialiseret begreb. Næste slide viser eksempler på de nævnte former for begrebsdannelse. 30

13 Eksempler på begrebsdannelse Aggregering Begrebet en flyvemaskine består af Et cockpit En krop Et haleparti To vinger Et antal motorer En record record f1: T1; f2: T2; f3: T3 er en aggregering af typerne T1.. T3 Specialisering Befordringsmiddel bil båd flyvemaskine personbil bus skib sejlbåd jetjager passagerfly færge DC10 Boing747 Indbyrdes generaliserede/specialiserede begreber danner et begrebshierarki. Roden i hierarkiet er det mest generelle begreb. Hvis A->B i hierarkiet er B en specialisering af A (og A en generalisering af B). Specialisering af abstrakte datatyper er et nøgleemne i objekt-orienteret programmering. Emnet vil komme til at spille en stor rolle senere i kurset. Den programmeringssproglige mekanisme, der understøtter specialisering af abstrakte datatyper, kaldes nedarvning. I senere kapitler af disse noter vil vi komme stærkt tilbage til dette. 31

14 Objekt-orienteret udvikling af 'minibank' (1) bank-konto check-konto aktionær-konto gevinst-konto ADT bank-konto id: KontoId rentesats: real balance: kroner opret (init-beløb: kroner) hæv (beløb: kroner) indsæt (beløb: kroner) tilskriv-rente () bank-konto ADT check-konto : bank-konto antal-udskrevne-checks: integer tilskriv-rente () clear-check(beløb: kroner) check-konto Tilsvare definitioner af aktionær-konto og gevinst-konto Generaliserings/specialiserings hierarkiet af bankkonto-typer fastlægges som det første. Dette er et meget vigtigt trin i designet af et hvilket som helst objekt-orienteret program, der manipulerer bank-konti. Hver af typerne, som indgår i hierarkiet, beskrives hvad angår repræsentation og operationer. Operationerne implementeres. På denne slide er implementationen af operationerne hverken vist eller antydet. Der er benyttet en pseudo-syntax for abstrakte datatyper, som ikke er en del af noget programmeringssprog. Det eneste formål med denne slide er at illustrere principperne i objekt-orienteret udvikling, som et modstykke til den allerede viste top-down udvikling af mini-bank programmet. En abstrakt datatype svarer til record-typen for bank-konto på den tidligere viste slide. Endvidere er udvælgelse af bank-konto operationen, som vist i check-konto-transaktion (se tidligere slide) implicit tilstede via mekanismer i det objekt-orienterede sprog. Vi mangler "blot" at lave en (eller flere) hovedprogrammer med en passe brugerinteraktion på instanser af typerne. Et sådan er skitseret på næste slide. 32

15 Objekt-orienteret udvikling af 'minibank' (2) procedure mini-bank-main-program var K: bank-konto begin while not fyraften do begin indlæs en bank-konto K indlæs en transaktions-type TT case TT of opret: instantiering af et nyt bank-konto objekt hæve: indlæs beløb B; K.hæv(B); indsætte: indlæs beløb B; K.indsæt(B); tilskriv-rente: K.tilskriv-rente; clear-check: indlæs beløb B; K.clear-check(B) nedlæg: nedlæg bank-konto instans ; Hovedprogrammet vist ovenfor er et af mange mulige hovedprogrammer, som kan programmeres med basis i de viste klasse-definitioner. Flere steder i ovenståe program forekommer notationen K.operation(parameter). Denne notation kaldes "dot notation", og udtryksformen forekommer i mange objektorienterede programmeringssprog. Betydningen er at operation udføres på kontoen K med den angivne parameter. I mere konventionel Pascal-stil ville man skrive operation(k, parameter). Det er værd at bemærke, at ovennævnte case-sætning kan bruges for alle typer af bankkonti forudsat at alle typer af bankkonti har det samme sæt af operationer. (Dette er ikke altid en realistisk antagelse. I så fald må man programmere en interaktion pr. kontotype). I ovenståe program vil det være op til den objekt-orienterede omgivelse at udvælge kontotype-specifikke operationer. Når, f.eks. K.indsæt(B) kaldes i ovenståe program, udvælger systemet således den indsættelsesoperation, som er relevant på netop typen af kontoen K. Dette er en meget vigtig og karakteristisk egenskab ved objekt-orienterede programmeringsomgivelser. Senere i kurset ver vi tilbage til dette under betegnelsen "dynamisk binding". 33

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

En note om Programmering

En note om Programmering En note om Programmering Kurt Nørmark Institut for Datalogi Aalborg Universitet normark@cs.aau.dk Resumé Denne note er en introduktion til programmering. Formålet er at give dig et indblik i hvad programmering

Læs mere

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser 3/10/96 Seminaret den 26/10 vil omhandle den sidste fase af analysen og de første skridt i kodegenereringen. Det drejer sig om at finde betydningen af programmet, nu hvor leksikalsk og syntaktisk analyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen/Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Oversigt. Modellering.6. Begrebsmodellering. Begrebsapparat til OO. Fænomener og begreber. Objektorienteret modellering

Oversigt. Modellering.6. Begrebsmodellering. Begrebsapparat til OO. Fænomener og begreber. Objektorienteret modellering Oversigt Modellering Begrebsmodellering, UML og Java Begrebsapparat til objektorientering Begrebsopfattelser og -modellering Strukturer: specialisering, aggregering, associering Anvendes til organisering

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Programmering

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Dynamisk programmering

Dynamisk programmering Dynamisk programmering Dynamisk programmering Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Har en hvis lighed med divide-and-conquer: Begge opbygger løsninger til større problemer

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Kontraktbaseret Design. Anker Mørk Thomsen

Kontraktbaseret Design. Anker Mørk Thomsen Kontraktbaseret Design Anker Mørk Thomsen 5. marts 2014 -2 Kontraktbaseret Design Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 9788740491500 Forord Bogen er blevet til gennem undervisning i faget Kontraktbaseret

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Dynamisk programmering. Flere eksempler

Dynamisk programmering. Flere eksempler Dynamisk programmering Flere eksempler Eksempel 1: Længste fælles delstreng Alfabet = mængde af tegn: {a,b,c,...,z}, {A,C,G,T}, {,1} Streng = sekvens x 1 x 2 x 3... x n af tegn fra et alfabet: helloworld

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer.

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer. Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Programopsætning AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indholdsfortegnelse Introduktion 0-1 Velkommen...0-1 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics...0-2 Dokumentationskonventioner...0-3

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Objektorienteret Programmering

Objektorienteret Programmering Objektorienteret Programmering Struktureret Systemudvikling Jan Bendtsen Automation and Control Indhold Lidt om programmeringssprog Klasser i Java Klasser i C++ Oversættelse og kørsel af kode Et eksempel:

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000 Kapitel 9 Optimering i Microsoft Excel 97/2000 9.1 Indledning... 164 9.2 Numerisk løsning af ligninger... 164 9.3 Optimering under bibetingelser... 164 9.4 Modelformulering... 165 9.5 Gode råd ommodellering...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Computerstøttet beregning

Computerstøttet beregning CSB 2009 p. 1/16 Computerstøttet beregning Lektion 1. Introduktion Martin Qvist qvist@math.aau.dk Det Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Basisår, Aalborg Universitet, 3. februar 2009 people.math.aau.dk/

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA UML-Light (Note: UML-Light T33, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA Programmering PRG + Semesterprojekter PRJ+PRJ2 Version: 20--2004 Indhold Første del: Introduktion til UML-Light og UML Klasser og objekter

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Brugsvejledning Manualnr. 012-08107 pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Manualnr. 012-08107 Manualnr. 012-08107 Startmanual til DataStudio Indledning Hvad er DataStudio? DataStudio er et program til indsamling,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Sandsynlighedsregning og statistik

Sandsynlighedsregning og statistik og statistik Jakob G. Rasmussen, Institut for Matematiske Fag jgr@math.aau.dk Litteratur: Walpole, Myers, Myers & Ye: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 8th ed. Slides

Læs mere