HEDENSTED. Om agurker og vikarmidler! LÆRERKREDS 116. Nr. 22. JUNI årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED. Om agurker og vikarmidler! LÆRERKREDS 116. Nr. 22. JUNI 2008 8. årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM"

Transkript

1 HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 Om agurker og vikarmidler! Af Edvin Gustafsson Kredsformand JUNI årgang Nr. 22 Nogen kan måske mene, at det er tidlig agurketid og andre kan blive ganske forargede. Men altså. Tidligere på året var jeg ude med påstande om, at skolernes vikarkonto ikke blev brugt efter hensigten. Vi havde konstateret, at skoler giver eleverne fri, man sender elever i specialundervisningen tilbage til klasserne, og når lærerne tager på kursus, bliver der ikke vikardækket, på trods af, at skolerne får vikarmidler hertil fra forvaltningen. Efter en rundrejse til skolerne måtte man på forvaltningen konstatere, at en del skoler mente at lærernes overtidsbetaling var til hindring for vikarpåsætning vi var for dyre. På nogle skoler havde Fortsættes side 3

2 INDHOLD Alle billeder i denne udgave er fra generalforsamlingen i Hedensted onsdag den 12. marts 2008 Evaluering af Hedensted-aftalen... 4 Kursusudvalget... 6 Den professionelle lærer... 8 Læsebånd/ morgenlæsning - en god idé... 9 Arbejdsmiljø Ferie i ferieåret Nyt fra kredskassereren Konsulentens hjørne Ferielukning på kredskontoret Kredsens nye hjemmeside Næste nummer udkommer uge

3 man ansat uuddannet billigere arbejdskraft, og på andre skoler havde man et stort overskud man havde ikke rigtigt turde bruge af midlerne, for ikke senere på året hen imod sommerferien, at have opbrugt vikarkontoen. Nu nærmer sommerferien sig så, og hvad er status. Status er foruroligende meldinger om overskud på nogle skoler mellem ¼ og ½ mill. Penge som man nu vil anvende til at renovere legepladser og klasselokaler. I den nye selvforvaltningsånd er det vel helt i orden, og ingen kan vel komme efter én for det. Nej selvforvaltningstanken og kreativiteten fejler ikke noget Måske ikke. Men det er simpelthen for dårligt, at eleverne ikke får den undervisning, de har krav på, og man må håbe, at når eleverne skal måles og vejes og testes, at de klarer sig så godt, at man ikke i kommunens kvalitetsrapport på skoleområdet må konstatere sorte pletter i det kommunale geografiske landkort, det kunne jo være, at man så ville ihukomme dette område, som en mulig årsag hertil. Vi har nu indgået en ny overarbejdsaftale, så man i hvert fald ikke om et år kan komme med samme argument om, at vi er for dyre som vikarer. Afsatte vikarmidler bør anvendes til sit formål. Giv kejseren hvad kejserens er.... og spis godt med agurker i sommerferien!

4 Evaluering af Hedensted-aftalen Af Kenneth Reinholt Næstformand Hedensted aftalen trådte i kraft i august 2007, og det var derfor naturligt for lærerkredsen og forvaltningen at evaluere aftalen. Tr- og lærere har været gode til at gøre opmærksom på de problemer, der har været i forbindelse med indfø-relsen af den nye arbejdstidsaftale. Forhandlingsudvalget, bestående af Edvin Gustafsson, Jann Besenbacher og undertegnede havde derfor en lang dagsorden med mange punkter, der skulle drøftes med Peter Hüttel og Søren Eriksen fra Skoleafdelingen. Desuden var lederne repræsenteret ved Peter Sigtenbjerggård, Finn Gatten og Ebba Jakobsen. Ændringerne i Hedensted aftalen kort skitseret: Overarbejde: For skoleåret 2008/09 afregnes overtid i forbindelse med undervisning med time pr lektion (0, % = 1,875 time). Til og fratræden i et skoleår: Ved ansættelses ophør i løbet af skoleåret beregnes antallet af skoledage i ansættelsesperioden i forhold til 200 skoledage mod tidligere 209. Samarbejde m.m.: Alle lærere er medlem af et selvstyrende team, som er et årgangs-/ afdelingsteam. De 184 timer fordeles efter følgende model, hvis der ikke kan opnås enighed i teamene. Selvstyrende team 30 timer. Klasseteam m.v. 60 timer. Fagteam 5 timer. Samarbejde i øvrigt 10 timer. Andet samarbejde 40 timer. Pædagogisk råd og dage 35 timer. MED-møder 4 timer. I alt 184 timer. Aftale for selvstyrende team: Hele beskrivelsen for selvstyrende team er ændret. De væsentligste ændringer er: De fire planlægningsperioder er væk. Nu planlægger teamet

5 selv undervisningens konkrete placering i løbet af skoleåret og afleverer en bemandingsplan til ledelsen. Teamet skal kun dække planlagt fravær, såfremt der er timer til rådighed i teamet. Såfremt teamet pålægges merarbejde af skolens ledelse, er det teamet der omprioriterer andre opgaver. Teamkoordinator udpeges af ledelsen. Kurser: Ved kurser op til én dags varighed fastholdes grundskemaet, som læses af en vikar og der gives fri i fornødent omfang. Kompetencegivende kurser (f. eks læsevejleder, linjefag mv.) Kursisten tildeles den tid, der er i kursusopslag samt transport. Desuden tildeles kursisten 50 timer pr modul til vejledning, opgaveskrivning og eksamensforberedelse og bliver frigjort fra sit skema i 5 skoledage til opgaveskrivning eller eksamen. PUC: Det stod hurtigt klart, at aftalen omkring PUC var et område, der ikke kunne gøres færdig på det første møde, da der havde været vidt forskellige opfattelser af udmøntningen af PUC tidsressourcen på skolerne. Et underudvalg fik til opgave at lave et nyt forslag således, at alle skoler får en fælles forståelse af, hvordan udmøntningen bør være. Der blev efterfølgende afholdt et møde i Daugård, hvor udmøntningen blev gennemgået og eventuelle spørgsmål kunne blive besvaret. På dette møde var skoleledere, tr ere samt PUC personale indbudt. Det er således kun udmøntningen, der er ændringer til, tidstildelingen er som før. Prøveafvikling: Læreren der skal fungere som eksaminator i mundtlige udtrækningsfag, tildeles 30 timer. Skal læreren desuden fungere som censor tildeles yderligere 8,5 time. De lektioner, der ikke læses i prøveperioden ganges med 1,48 og fratrækkes den tildelte tid. (se eksempler s. 28 i Hedensted aftalen, hvor censorudsendelser er beskrevet). Sikkerhedsrepræsentant: Fra skoleåret 2008/09 tildeles SIR 30 timer, for også at kunne deltage i tværkommunalt samarbejde. Koordinator i indskolingen: Af koordinatortiden er 12 timer afsat til 4 årlige netværksmøder inkl. transport. Funktionslærer teamarbejde og praktik: Funktionslæreren er også koordinerende person omkring praktikordningen i forhold til den nye læreruddannelse. Den samlede tidstildeling er 800 timer årligt. Hele den reviderede Hedensted aftale kan findes på lærerkredsens hjemmeside:

6 Kursusudvalget Af Margit Mejdahl Kredsstyrelsesmedlem På kursusudvalgets møde i april, kunne der gøres status over, hvor mange kurser, der kører i det kommende skoleår. Af de 20 kurser, der er opslået i det lokale kursuskatalog, kommer 14 kurser i gang. Det betyder, at 257 lærere får deres lokale kursusønsker opfyldt, hvilket er ganske pænt. Naturligvis er det uheldigt, at kurserne i bl.a. idræt, håndarbejde og historie ikke har et ansøgertal, der er stort nok til, at det er muligt at oprette disse kurser lokalt.

7 Ud over de kurser, der er oprettet lokalt, er der mange lærere på kommunens skoler, der deltager i linjefagskurser, læsevejlederkurser og i PUC-kurser. For disse kurser har kredsen og kommunen indgået en speciel aftale, som tilgodeser den enkelte lærer med hensyn til tid, forberedelse, opgaveskrivning og eksamen. Kursusudvalget har drøftet, hvorledes kataloget for det kommende år kan gøres bedre. Udvalget vil udarbejde et forslag til kompetenceafdækning og udvikling, som kan danne inspiration til MUS. Det er skoleledernes ansvar, at de kursusønsker, der kommer ind til udvalget er beskrevet, så kurserne kan udarbejdes og dække det behov for kompetenceudvikling, de enkelte ansøgere har. For første gang er der i marts afviklet fælles svømmeprøve for hele kommunen. Tilbagemeldingerne til udvalget har været positive, og udvalget ønsker fortsat, at de krav, der stilles til denne prøve, er af en kvalitet, så vi kan sige, at svømmelærerne i Hedensted kommune har de bedst tænkelige kompetencer til at forebygge evt. ulykker. Ved tilbagemeldingerne peges der også på svømmelærernes træningsmuligheder som noget særdeles positivt. Underviserne har meddelt, at der er meget fravær på kurserne. Hvis det er tilfældet, er det uholdbart, idet kursustiden er en del af arbejdstiden. Dette forhold har kursusudvalget drøftet, og da der er kurser, hvor man ikke har ført protokollen og dermed mangler dokumentation for det anførte, har kursusudvalget besluttet, at der for det kommende skoleår SKAL føres protokol på alle kurser. Styregruppen for projektet Partnerskab for folkeskolen har afholdt møde og besluttet at fastholde og videreføre arbejdet ved bl.a. at nedsætte arbejdsgrupper, der skal se på: Den gode undervisning Evalueringskulturen Den gode ledelse I øjeblikket afventes disse gruppers arbejde. DLF følger op på projektet ved en konference, som afholdes i juni måned,og hvor alle medarbejderrepræsentanter er indbudt til at drøfte og evaluere arbejdet i de kommuner, der deltager i projektet.

8 Den professionelle lærer Af Kenneth Reinholt Næstformand Prøv at smage på ordet professionel. Det lyder flot. Man kan næsten blive helt høj af det. Fodboldspillerne, der har spillet som amatører i mange år, føler sig først rigtig anerkendte den dag, de bliver professionelle. Men det er mere end blot en anerkendelse, det er også et råderum. Et råderum hvor der er plads til udfoldelse, kreative ideer og at gøre tingene lidt anderledes. For den professionelle lærer er det kort sagt; Frihed til at forberede og gennemføre lige netop den undervisning, vi som lærere vurderer, er den bedste i den konkrete situation. Det er når, vi er professionelle, at vi løfter os, og det er der, vi kan gøre en forskel men det er samtidig også der, det bliver så forbandet svært. For hvornår har vi gjort det godt nok? Jeg er ikke i tvivl om hvem, der bedst kan vurdere dette. Det må uden tvivl være den professionelle lærer. Nu er virkeligheden bare ikke altid så simpel. Der er rigtig mange, der gerne vil give deres råd med og det er altid velkomment men hvis de, der giver de velmenende ord, vil blive ved med at have en varieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elev, så skal der ikke pilles ved råderummet. Vi kan nemt lave udenadslære, vi kan nemt undervise eleverne, så de kan klare diverse tests godt. Men giver det selvstændige elever, der kan finde utraditionelle løsninger på problemer? Nej, for udenadslære giver ikke plads til den selvstændige tankegang hos eleverne, som den danske folkeskole er kendt for at praktisere. Problemet med denne undervisning er, at den ikke altid kan måles og vejes, og så sættes der spørgsmål ved vores undervisning. Jeg har ikke noget imod spørgsmål, heller ikke de kritiske, for det giver mig en sund refleksion. Så er vi tilbage ved fodboldspillerne, der følte sig anerkendte for deres arbejde. Lærerne er professionelle, men er lærerne også anerkendte? Lærerne er deres egne værste arbejdsgivere, de vil ikke sende noget hjem om eleverne til forældrene, som ikke er 100 % i orden også selvom de ikke får ekstra tid til det. Citat af Anders Bondo Christensen, formand for DLF. Sagt i forbindelse med indførelsen af elevplaner.

9 Læsebånd/morgenlæsning en god idé Af Lillian Bech Jensen Kredsstyrelsesmedlem Flere skoler i Hedensted Kommune starter nu morgenen med læsning et læsebånd lagt ind i skemaet med 20 minutters effektiv læsning fra dagens start i alle klasser. Lektionerne starter så kl. 8.20, så der går ikke tid fra nogen fag. I Hedensted Kommune er skoledagens længde kl , og i den

10 struktur, der oprindeligt blev indført, lå der 10 minutter til god morgen-tid fra og 10 minutter til farveltid og oprydning fra kl Disse 20 minutter er blevet samlet til et læsebånd om morgenen. Inspiration og idé til at gøre det på denne måde kommer oprindelig fra Egtved, hvor man allerede for 3 år siden indførte et læsebånd og her har man med begejstring og med positive evalueringer fortalt om, at det virker. På Øster Snede Skole startede vi for 2 år siden et morgenlæseprojekt, og det er nu en så indarbejdet del af skoledagen, at vi har svært ved at forestille os at skulle gå tilbage til den struktur, vi havde tidligere. Vores begrundelser har vi hentet i forskningsresultater, som siger, at det mest udbredte læseproblem er mangelfuld automatisering. Dette hænger sammen med for lidt læsning. Derfor er det helt afgørende, at skolen arbejder intenst med at tilskynde eleverne til at læse, og at man afsætter mere tid til den enkelte elevs læsning Selvstændig læsning er en yderst vigtig kilde til vækst i ordforrådet og til flydende læsning. Hyppigheden af elevernes læsning i og uden for skolen afhænger af, hvor stor vægt lærerne lægger på selvstændig læsning. Denne vægtning har vi prioriteret højt. Rent praktisk gør vi det på den måde, at når eleverne møder om morgenen, går de direkte til egen klasse/plads og finder deres bog frem. Kl er der morgensang derefter læsning i klassen i 20 minutter. Det er den lærer, der har 1. lektion i klassen, der er hos børnene. Børnene læser i selvvalgte frilæsningsbøger ikke lektier, men lystlæsning, og alle klasser er velforsynede med bøger, men der må naturligvis også læses i bøger hjemmefra eller fra andre biblioteker. Vi oplever ro fordybelse fast struktur gode læsevaner læseforståelse læselyst og en rolig, konfliktfri start på skoledagen og mange flere ord kunne sættes på. Og så tror vi selvfølgelig på, at eleverne bliver dygtige. Læsetestene viser, at der er en stor gruppe hurtige og sikre læsere måske fordi mange nu læser mere end tidligere. Men selvfølgelig har vi også nogle, der klarer sig knap så godt. Hvis nogen af jer har lyst til at starte et lignende projekt, er I velkomne til at kontakte Øster Snede Skole og høre mere om vores erfaringer. 10

11 Arbejdsmiljø Af Randy Kjærgaard Kredsstyrelsesmedlem Jeg vil gerne sige tak for valget til kredsstyrelsen. Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til den tillid, I har vist mig. Som ny i kredsstyrelsen er jeg meget glad for den støtte, som jeg får af de gamle i kredsen, og er så småt ved at finde mine egne ben at stå på. Jeg er arbejdsmiljøansvarlig for kredsen og sidder i den forbindelse i KSØ s Arbejdsmiljøforum i det forpligtende kredssamarbejde. Vi arbejder i øjeblikket bl.a. med at udarbejde et oplæg til en introduktionsdag om arbejdsmiljøarbejdet for nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter. Dagen kommer til at indeholde information til de nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter om foreningens tilbud på området samt instruktion i, hvordan man søger information. Introduktionsdagen bliver afholdt i andet halvår af 2008 med deltagelse af to konsulenter fra Danmarks Lærerforening. Der kommer nærmere information om dagen, når planlægningen er endelig. Til efteråret skal jeg deltage på et kursus i Danmarks Lærerforening for kredsstyrelsesmedlemmer, der er nye som arbejdsmiljøansvarlige. Kurset indeholder information om væsentlige emner vedrørende politikker og indsatser i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og skal være med til at sikre, at der arbejdes aktivt i kredsene med arbejdsmiljøspørgsmål. Derudover vil der blive givet et indblik i centrale emner for kredsens arbejdsmiljøarbejde som psykisk arbejdsmiljø og samarbejdet mellem ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Jeg glæder mig meget til at deltage på dette kursus og håber, at jeg bliver godt klædt på til at varetage hvervet som arbejdsmiljøansvarlig. 11

12 Ferie i ferieåret Af Jann Besenbacher Sagsbehandler I dette ferieår holdes ferien for alle lærere i Hedensted kommune i ugerne 28, 29 og 30 samt i uge 42 og uge Det er for de fleste uinteressant, hvornår ferien holdes, men for de der i 2007 ikke har haft fuld beskæftigelse, haft orlov eller andet, er det vigtigt at få styr på, hvornår ferien holdes. Spørgsmålet er nemlig: Får man løn i ferien? Kan man få feriedagpenge fra A-kassen? Skal man møde på Arbejdsformidlingen og melde sig ledig? Alle der i 2007 er nyuddannede eller har fået dagpenge, fordi de har været ledige eller været på barsel burde i april/maj måned 2008 have fået brev fra A-kassen. Det er vigtigt, at du får svaret på dette brev, for ellers fraskriver du dig eventuelt muligheden for at få feriedagpenge, hvis du er berettiget til dette. Vigtigt for lærere der har været på barselsorlov!! For lærere, der har været på barselsorlov, gælder det, at du har optjent feriedækning under barselsorloven også i de uger, hvor du har været på dagpenge. Dette skyldes, at der ved OK 2005 blev indgået aftale om, at man optjener ferietimer og får indsat pension på sin pensionsordning. Da pensionen efter en afgørelse mellem forligsparterne blev sidestillet med løn, optjener man således fuld ferie, mens man på barselorlov. Derfor skulle alle, der har været på barsel i 2007, have optjent de samlede 185 ferietimer og skal derfor ikke tænke på A- kassens brev, men vil få fuld løn i ferieugerne. 12

13 OBS!! Foranstående gælder udelukkende for de lærere, der har været på barsel og har haft ansættelse i Hedensted kommune i hele Kommer du fra en anden kommune, skal du udfylde skemaet, som det er beskrevet brevet fra DLF-a. Sygdom før og i ferien Feriereglerne siger, at hvis du er syg før ferien påbegyndes, er der mulighed for at få tildelt erstatningsferie. Bliver du syg, skal du sørge for at sygemelde dig, og kan du ikke få fat i din skoleleder eller viceinspektør, skal du ringe til skoleafdelingen i Klakring og sygemelde dig her. Ligeledes skal du sørge for at raskmelde dig, når du er blevet rask igen. Når skoleåret igen starter, skal det aftales, hvordan du holder sin erstatningsferie. Bliver du syg, når ferien er begyndt, tilråder kredsen, at du sygemelder/ raskmelder dig som ovenfor anført, og efterfølgende kan der blive tale om en vurdering fra kommunens side, om der kan bevilges en erstatningsferie. I Hedensted Lærerkreds afholder vi hvert år to møder for sikkerhedsrepræsentanterne. Det første af disse møder vil blive afholdt på kredskontoret i efteråret, og I vil få besked om det konkrete indhold, når tiden nærmer sig. Som I kan læse af ovenstående, er kredsstyrelsesarbejdet meget nyt for mig endnu. Jeg er meget glad for arbejdet i kredsstyrelsen og gør mit bedste for at sætte mig ind i de nye ansvarsområder, jeg har fået som arbejdsmiljøansvarlig. 13

14 Nyt fra kredskassereren Af Jann Besenbacher Kredskassererw DLF kalender Pensionister og andre medlemmer, der ikke har modtaget lærerkalenderen for kan ved henvendelse til kredskontoret afhente eller få tilsendt denne. Ændringer i dit kontingentforhold 1. august 2008 Har du fået nyt job i en anden kreds, på en anden skole i Hedensted Lærerkreds, eller bliver du pensionist, er det meget vigtigt, at du får fat i din TR og sørger for at orientere om, hvordan din medlemsstatus er pr 1. august Vi skal på kredskontoret gerne have et opdateret medlemskartotek, så derfor er information om ændringer i ens medlemsstatus meget vigtigt, at få orienteret videre til os på kredskontoret. Nedsat kontingent? Er du ledig, på barsel eller holder en anden type orlov, kan du søge om nedsat kontingent. Man kan få nedsat sit kontingent med 50% i de uger, hvor man er på dagpenge. Man skal selv søge om nedsat kontingent, og det skal ske før orloven starter, man kan ikke få bevilget kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft. Man kan få et ansøgningsskema ved at ringe til kredskontoret eller man kan finde det på kredsens hjemmeside eller på Danmarks Lærerforenings hjemmeside Ansøgning om lån Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du søge lån 2 forskellige steder enten i Danmarks Lærerforenings lånekasse eller i Statstjenstemændenes lånekasse. Du kan finde oplysninger om lånemulighederne på eller ved at kontakte kredskontoret. 14

15 Gruppelivsforsikringen den frivillige Du kan som medlem blive tilmeldt Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring. Det koster p.t. 597,00 kr. pr år, som betales direkte til Danmarks Lærerforening. Gruppelivsdækningen gælder dødsfald, men hvis man er ledig også ved Kritisk sygdom. Man kan tegne forsikring både for sig selv, men også for sin ægtefælle eller samlever. Der er en god dækning i denne Gruppelivsordning, Du kan finde oplysninger om ordningen ved af gå ind på under Medlem og tilbud eller ved at kontakte kredskontoret. 15

16 KONSULENTENS HJØRNE Af Jann Besenbacher Konsulent Løn Med lønnen 1. juni 2008 blev første del af OK 2008 forliget på KTO og LC området udmøntet på vore lønsedler. Der er sket en generel lønstigning på 4,09 %. Desuden blev det tillæg der på lønsedlens bagside hedder: Tidsbegrænset tillæg videreført i et år fra den 1. april i år til 31. marts Der kommer så igen en lønstigning den 1. oktober 2008, der er udmøntet via reguleringsordningen, denne lønstigning er ved OK 2008 fastsat til 1,62 %, men kendes først når reguleringsprocenten er endelig beregnet. Den 1. april 2009 kommer så de omplaceringer af vort lønsystem, som var en del af det samlede LC forlig. Disse omplaceringer omtales i et senere nummer af kredsbladet. Min lønseddel Der viser sig desværre her i foråret 2008 stadig lønsedler, hvor de tillæg, der blev udmøntet i vores forhåndsaftale, der var gældende fra den 1. august 2008, ikke er kommet med på den enkeltes lønseddel.det vil være en god ide, at du ser på bagsiden af din lønseddel, hvor din lønsammensætning fremgår. I lønsammensætningen skal der udover de centralt fastsatte beløb som grundløn, kvalifikationsløn og tidsbegrænset tillæg være linjer, der har nedenstående tekster: Hedensted tillægget Dette tillæg gælder for alle uanset ansættelsesform Arb. tidsbestemte ti eller Tillæg iht lønaftale Det er afhængig af ansættelsen, hvilke af disse 2 tekstformer, der er på din lønseddel Akkord for arbejdsti Dette tillæg, der er et løntrin, gælder udelukkende Tjenestemænd i den lukkede gruppe. 16

17 Der er forskel på løntillæggene, der er afhængig af din ansættelsesform, men vil du vide mere om beløbenes størrelse, kan du finde forhåndsaftalen, der er indgået mellem kommunen og Lærerkredsen på kredsens hjemmeside Har du spørgsmål til din lønseddel, så spørg din TR eller kontakt kredsen konsulent Tjenestemandspension Hvad betyder lønstigningerne så for min Tjenestemandspension? Denne overenskomst giver ikke lønstigninger, der for Tjenestemænd udmøntes som løntrin, så det er udelukkende forskellen på de kommunale og statslige lønninger, der har indflydelse på beregningerne. Vi har modtaget en oversigt fra Danmarks Lærerforenings sekretariat, der viser, hvad OK 2008 lønstigningerne, der udmøntes i 2008, betyder for forskellen på de kommunale løntrin og de statslige skalatrin. Der er stadig en vis usikkerhed, idet de konflikter, der i skrivende stund er kørende på BUPL, FOA og Sundhedsområdet, har betydet, at de endelige løntabeller ikke er færdige. Det ser udfra foreningens beregninger ud til, at alle lærere, der er tjenestemænd og som lader sig pensionere før den 1. april 2009, vil få pensionen beregnet pensionen fra et løntrin, der ligger over det aktuelle løntrin, du er indplaceret på. Er du børnehaveklasseleder vil det endda betyde 2 ekstra løntrin. Har du spørgsmål til din tjenestemandspension, kan du få yderligere oplysninger hos kredsens konsulent, der gerne udarbejder en pensionsoversigt udfra de forhold, der er kendt på nuværende tidspunkt. 17

18 Ferielukning på kredskontoret 2008 Kredskontoret er ferielukket i uge 28, 29, 30 og 31. I ferielukningsperioden kan du, hvis du skal have fat i Lærerkredsen, ringe på og få oplyst, hvordan du skal forholde dig. 18

19 Kredsens nye hjemmeside I februar 2008 blev kredsens hjemmeside ændret, så den nu i udseende ligner den hjemmeside, som Danmarks Lærerforening anvender. Har du ikke endnu været inde på kredsens hjemmeside, anbefaler vi, at du klikker ind på Har du kommentarer, eller er der noget, du har søgt og som eventuelt burde være på hjemmesiden, modtager vi meget gerne dine kommentarer enten pr telefon eller via en mail til God sommerferie til alle! 19

20 POSTBEFORDRET BLAD: Kredsstyrelsen: Formand Edvin Gustafsson, Tvedvej 71, 6000 Kolding Mail: Næstformand Kenneth Reinholt, Kokborgvej 4, 7323 Give Mail: Kredsstyrelsesmedlemmer: Margit Mejdahl, Birkeallé 14, 8722 Hedensted Mail: Lillian Bech Jensen, Bredalvej 83, 8722 Hedensted Mail: Randy Kjærgaard, Højlund 13, 8700 Horsens Mail: Træffetider HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM LÆRERKREDS 116 Kredsformand Edvin Gustafsson træffes efter aftale Kredskontor: Niels Espesvej Hedensted fax Mail: Telefontider: Mandag - fredag kl. 8:30-13:30 Bladudgiver: Hedensted Lærerkreds REDAKTION & LAYOUT: Ling Døssing Mail: TRYK: Sagsbehandler Jann Besenbacher træffes tirsdag, torsdag og fredag fra 8:30 13:30 JOHNSEN Offset A /S Grenå Fotografier: Sikkerhedsrepræsentantmøde i Hedensted. Nr. 23 [Dead-line 28. oktober 2008] uge mandag og onsdag fra kl 10:00 13:30 - eller efter aftale. H e d e n s t e d L æ r e r k r e d s H EDENSTED, J UELSMINDE & T ØRRING-U LDUM Nørre Snede Brædstrup Gedved Tørring - Uldum Horsens Kreds 114 Give Jelling Vejle Kreds 113 Hedensted Juelsminde Egtved Børkop Fredericia Kreds 112 Lunderskov Kolding Kreds 111 Vamdrup

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Opdateret 21. marts 2013 - Tilføjelser siden sidste opdatering den 19. marts er fremhævet med gult i oversigten Oversigt Hvem er omfattet af lockoutvarslet?...

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13 SKRIFTLIG BERETNING Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13 Generalforsamling 14. marts 2013 1 ÅRETS GANG i de to kommuner i Kreds 60 Begge kommuner lagde i år ud med at beslutte

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE 23.06.14 (15.00 17.00) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde 08.05.14

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere