US Quadrennial Defense Review Konsekvenser for dansk internationalt engagement?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US Quadrennial Defense Review 2006 - Konsekvenser for dansk internationalt engagement?"

Transkript

1 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE København K DIIS Brief US Quadrennial Defense Review Konsekvenser for dansk internationalt engagement? Michael Jedig Jensen November 2006 Quadrennial Defense Review (QDR) udstikker retningen for de amerikanske væbnede styrker på baggrund af de trusler USA står overfor. Denne udvikling er interessant for et land som Danmark, der med en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik hvilende op ad USA, skal tage væsentlige beslutninger, når det gælder den bedst mulige udnyttelse og udvikling af danske militære kapaciteter. I særdeleshed når der er tale om afgørende og samtidig ressourcekrævende militære indsatser som stabiliserings- og genopbygningsoperationer. QDR 2006 peger på en ændring i amerikansk alliance- og partnerskabspolitik, der ganske vist støtter tanken om opbygning af stabiliserings- og genopbygningskapacitet, men helst ser det ske i regi af NATO og EU. Dermed ses byrderne i fremtiden for dansk Forsvar ikke at blive mindre, og det bliver derfor mere end tidligere relevant at finde dansk spidskompetence, og herfra udvikle de rigtige kapaciteter indenfor såvel materiel- som personaleområdet. Dette Brief indgår i DIIS's Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier, som foretages på en bevilling fra Forsvarsministeriet. Michael Jedig Jensen er major og ansat ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS

2 I februar 2006 udsendte det amerikanske forsvarsministerium det længe ventede Quadrennial Defense Review 2006 (QDR). En rapport, der har været længe ventet, fordi den ikke blot giver et overordnet billede af, hvordan Pentagon rent sikkerhedspolitisk opfatter verden netop nu, men samtidig også viser hvordan det amerikanske militær på et meget praktisk niveau har tænkt sig at håndtere de udfordringer, som det overordnede billede udmønter sig i. Den amerikanske QDR hænger nøje sammen med den nationale sikkerhedsstrategi (NSS), udgivet af præsidenten, og bærer naturligt præg af at være udarbejdet i tæt samarbejde mellem det Hvide Hus og Pentagon. Sammenhængen mellem de to dokumenterr er tydelig i den overordnede strategi, og derfor er det særligt overraskende, hvordan der alligevel er divergens i opfattelsen af et centralt område i begge dokumenter; krigen mod terror. Denne divergens ses i prioriteringen mellem kæmpende enheder og enheder med stabiliserings- og genopbygnings-kapabiliteter, hvor QDR 2006 ikke følger op på strategien, men overlader det stabiliserende og genopbyggende arbejde til myndigheder og samarbejdspartnere uden for departementet. Dette kan få indflydelse på den måde vi anskuer dansk internationalt engagement i fremtiden og ikke mindst den fremtidige samarbejdsstrategi. Dette brief vil først ridse de store linier op i QDR 2006, dernæst behandle sammenstødet mellem QDR og NSS, for endelig at se på konsekvenserne heraf i dansk sammenhæng. QDR 2006 hovedindhold og ændringer siden 2001 Manifestly, this document is not a new beginning. Sådan beskrives QDR 2006 i forordet, og dermed er rammerne sat for et dokument, der i manges øjne ikke byder på de helt store ændringer, mens der mellem linierne alligevel kan anes en drejning i amerikansk forsvarsstrategi. QDR 2006 er bygget ovenpå fire fokusområder, der er en konkretiseret version af den tidligere QDR fra Bekæmpelse af terroristnetværk er som det første en betydelig del af den lange krig også kaldet den globale krig mod terrror. 1

3 Forsvar af USA i dybden 1 et selvstændigt fokusområde, hvilket primært omhandler forsvar mod terroristangreb med eksempelvis masseødelæggelsesvåben på amerikansk jord. Påvirkning eller det at forme beslutninger taget i de stater, der står ved en såkaldt strategisk korsvej. Endelig at forhindre fjendtlige stater og ikke-statslige aktører i at anskaffe eller bruge masseødelæggelsesvåben. Disse fire fokusområder bunder alle i en eller anden grad i den lange krig, der ligeledes har størstedelen af fokus i NSS. Kort har den overordnede udvikling fra QDR 2001 til 2006 ændret sig på tre områder. Temaet er ændret fra i QDR 2001 at være en gennemgående transformation af de væbnede styrker til i QDR 2006 at være den lange krig. Fokus i styrkeopstillingen er ændret fra teknologi som universalløsning til øget specialstyrke kapacitet og andre kapaciteter, der giver adgang til denied areas, dvs. områder, hvor der af geografiske eller politiske grunde ikke umiddelbart kan interveneres. Endelig er bibeholdelse af en global permanent militær tilstedeværelse ændret til en fleksibel tilstedeværelse afhængig og afbalanceret i forhold til den aktuelle situation. Der er altså ganske vist tale om mindre ændringer, om end det interessante er udmøntningen af drejningen og sammenhængen med NSS, der trods alt angiver den overordnede sikkerhedsstrategi. Ses der for eksempel isoleret på de strukturelle ændringer i det amerikanske forsvar, er det bemærkelsesværdigt at konstatere, hvordan der, trods en midlertidig bevilling på ekstra soldater frem til , reduceres i US marine Corps fra i dag at have aktive soldater til i 2011 kun at have (2005-tal) 3. For hæren gælder det samme billede med en reduktion fra (2005-tal, der topper i 2009 med med den fuldt implementerede 1 Terminologien i dybden omfatter forsvar mod terrorangreb, indsættelse i forbindelse med naturkatastrofer, o.lign. 2 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2005 (US Congressional Budget Office). 3 Quadrennial Defense Review Report (February 2006): p

4 midlertidige bevilling) til aktive i I målene for styrkestrukturen er der i stedet lagt vægt på afbalancering, den fortsatte transformation af enheder fra QDR 2001 og modularitet i styrkeopbygningen, og dermed ikke lagt op til at løse det stadigt stigende behov for flere soldater på jorden, der netop nu strækker den amerikanske styrkestruktur til det yderste. Samtidig er der blandt de større igangværende materielprojekter ikke taget nogen skridt til prioritering, og projekterne videreføres stort set uændrede trods kritik af netop dette forhold. Det er blevet påpeget fra flere sider, at nogle af disse investeringer er forældede, om end ikke i deres teknologi så i deres tankegang, og dermed bør stoppes til fordel for eksempelvis opnormering af styrkestrukturen. Endelig er der med QDR 2006 sket en drejning mod et større fokus på Stillehavsområdet. Drejningen er et resultat af Kinas vækst, ikke blot økonomisk men ligeledes på det militære område. QDR 2006 beskriver direkte den amerikanske bekymring for den kinesiske udvikling, der uden tvivl betragtes at stå ved en strategisk korsvej. Dette udtryk for bekymring ses dog snarere som et politisk signal, end et forhold der får egentlig betydning for styrkestrukturen, til trods for at de kapabiliteter der anvendes i bekæmpelsen af terrornetværk, vil være de samme anvendt i forbindelse med militært pres i relation til en uheldig regional udvikling i eksempelvis dele af Kina. Den strukturelle prioritering i QDR 2006 er bare ikke eksplicit målrettet mod Kina. QDR og NSS - Strategisk sammenhæng? Grundlæggende for QDR 2006 og NSS 2006 er den lange krig mod terror. NSS slår fast, at en sejr i kampen mod terror kræver at kampene i Afghanistan og Irak vindes. Vejen til denne sejr sker i to trin. Først den indledende militære kampagne, der bekæmper den militære modstand og terroristnetværk, og således forhindrer terroristerne adgang til masseødelæggelsesvåben samt stopper støtten til dem. I det lange løb skal the battle of ideas, eller den ideologiske kamp, vindes, hvilket der er enighed om mellem NSS og QDR 5. Denne kamp skiller dog de to dokumenter, hvor NSS taler om demokrati som løsningen, mens QDR taler om strategisk 4 Ibid: p The National Security Strategy of the United States of America (March 2006): p. 9 og Quadrennial Defense Review Report (February 2006): p

5 kommunikation, der involverer en skønsom blanding af psykologiske operationer, informationsoperationer og propaganda. QDR 2006 slår fast, at selv om Pentagon støtter den ideologiske kamp, ligger ekspertisen på de rent militære operationer. Dermed overlader Pentagon den langsigtede del af indsatsen til samarbejdspartnere og andre statslige myndigheder. Helt konkret er der tale om en divergens i opfattelsen af hvordan der skal prioriteres, for at vinde den lange krig. Pentagon prioriterer ikke the battle of ideas i QDR til trods for, at dette er hjørnestenen til succes jævnfør NSS. Dermed sker der en skævvridning i forholdet mellem den politisk stillede opgave, løsningsmodellen og de opstillede kapaciteter, der efterfølgende udmønter sig i den amerikanske alliance- og partnerskabspolitik som kompensation for den manglende prioritering. Som noget af det sidste i QDR 2006 beskrives allianceforhold og partnerskaber. Heri nævnes tre centrale elementer, der er med til at tegne amerikansk alliance- og partnerskabstænkning. De tre centrale elementer bygges på den præmis, at USA helst ser et engagement udført i samarbejde indenfor en alliance- eller partnerskabsramme, men samtidig gøres det klart, at USA ligeledes og i lige så høj grad er klar til enegang om nødvendigt. Først og fremmest slås det fast, at de vigende forsvarsbudgetter samt den aldrende befolkning og det faldende befolkningstal i Europa udmønter sig i en manglende evne til at kæmpe side om side med amerikanske soldater. Dernæst støttes opbygningen af en stabiliserings- og genopbygningskapacitet i NATO samt en europæisk politistyrke, og endelig støttes allierede eller andre samarbejdspartnere, der indgår i militært samarbejde med amerikanske styrker. Sidstnævnte er eksempelvis set med det polske engagement i Irak, hvor Polens bidrag og støtte affødte et 3.8 mia. (USD) lån ydet af USA til bl.a. indkøb af 48 F-16 kampfly hos Lockheed-Martin 6, der samtidig forpligtigede sig til at investere over 6 mia. USD i Polen over de næste 10 år i Offset-forpligtigelse 7. Med sådanne økonomiske incitamenter vil det ikke være overraskende, hvis endog meget kontroversielle partnerskaber i krigen mod terror bliver etableret. I QDR 2006 skrives det direkte, at the United States must also work with new international 6 Zaborowski/Longhurst (2003),International Affairs vol. 79, no.5: p Offsets in Defense Trade Tenth study (December 2005): p

6 partners in less familiar areas of the world. Hermed åbnes døren for nye partnerskaber, der ikke var troet mulige blot få år tilbage. Sættes denne nye alliance og partnerskabstankegang i en militær sammenhæng, ved vi, at stabilisering og genopbygning er afgørende for den samlede succes. Skal krigen i Afghanistan og Irak derfor vindes som NSS 2006 beskriver det 8, betyder det en overvejende tyngde på stabiliserings- og genopbygningsoperationer, operationstyper USA helst ser løst i NATO-regi. Det kendetegnende ved disse operationstyper er, at de er ressourcekrævende i form af mange soldater på jorden, har en lang tidshorisont og kræver en anden mentalitet end den af en kriger. Dansk Forsvar opererer i denne sammenhæng med kompetencerne diplomat og kriger, hvor disse typer af operationer i særdeleshed kalder på diplomaten. To forudsætninger for at kunne udøve diplomatisk tilgang til problemløsninger er sprog og kulturforståelse. Begge nævnes kort i QDR, men i den praktiske udmøntning fremhæves kun de sproglige kundskaber, mens kulturel forståelse forbigås. Ses disse to som facilitatorer, har sproglige kundskaber en umiddelbar virkning og generel anvendelse, mens kulturel forståelse giver sig udslag på længere sigt. Den samtidige reducering i styrketal frem til 2011 og det svindende fokus på stabiliserings- og genopbygningskapacitet, kunne pege i retning af, at Pentagon sigter mod indsatser med kortere tidshorisont, og dermed nedtoner dette behov. At styrkestrukturen ikke tilpasses, at vægten er på den militære operation frem for stabilisering, den beskrevne alliancepolitik og det manglende fokus på grundlæggende kundskaber peger på et bestemt tankesæt i fremtidige interventioner, nemlig first in, first out. Hvor stiller det USA? At amerikansk indsats ikke er afhængig af hverken opbakningen hjemme, i FN eller blandt internationale samarbejdspartnere er historisk bevist, og som tidligere nævnt slås det endog fast i QDR 2006, at USA om nødvendigt vil engagere sig alene. USA har dog brug for alliancer og samarbejdspartnere, der udover at kunne legitimere en militær indsats, også kan støtte op om genopbygnings- og stabiliseringsfasen, oftest med kapaciteter og ekspertise USA ikke selv er i besiddelse af eller ikke behersker i 8 The battle of ideas kan sidestilles med det ofte anvendte udtryk winning hearts and minds. 5

7 tilstrækkelig grad. Derfor giver det mening, at QDR 2006 åbner mulighed for at opbygge nye partnerskaber hvor nødvendigt, eventuelt støttet materielt og økonomisk. Endelig skal den moralske støtte det er, at andre lande involverer sig trods udsigt til større tab, ikke undervurderes, og slet ikke den effekt det har i den amerikanske befolkning. Det billede QDR 2006 tegner i brede linier, synes derfor at vise et USA der går i front og udfører den indledende militære kampagne, som både NSS og QDR foreskriver. Denne kampagne følges op af en demokratiseringsproces, hvor Pentagon i den optimale situation ser NATO overtage det stabiliserende og genopbyggende arbejde støttet af EU. Denne arbejdsdeling kunne, for så vidt angår ekspertiseområder, lyde fornuftig, men ressourcemæssigt betragtet er den problematisk. Indsatsen i Afghanistan og Irak presser allerede de involverede lande, og da indsatsen her må forventes bibeholdt i lang tid fremover, vil det råderum og den fleksibilitet der kræves ikke være til stede til at følge op på nye amerikanske indsatser. Set ud fra en ressourcemæssig betragtning vil derfor selv trofaste samarbejdspartnere risikere at være nødsaget til at afstå fra at yde styrkebidrag grundet igangværende, ressourcekrævende engagementer. Dette gør tankegangen problematisk på lang sigt og peger derfor på, at USA til trods for deres oprindelige enegang på mange områder alligevel formentlig vil gøre en større indsats for at skabe international konsensus, og dermed udvise tilbageholdenhed overfor amerikansk enegang i fremtidige konflikter. Konsekvenser i et dansk perspektiv Danmark har valgt en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik 9. Samtidig læner vi os mod USA som strategisk partner, hvor Danmark for tiden har en enestående position i forhold til Danmarks størrelse. Et sådan samarbejde er naturligt så længe mål og interesser er sammenfaldende, hvilket er ensbetydende med, at Danmark løbende må overveje sin internationale rolle og sine samarbejdspartnere. 9 Dansk holdning til udenrigs- og sikkerhedspolitik er eksempelvis givet til kende af statsministeren i et interview til ugebrevet Mandag Morgen (11. september 2006) 6

8 Danmark har samtidig militært valgt en kapacitetstankegang, der på fornuftig vis arbejder ud fra grundprincippet use it or loose it. Såvel personel som materiel skal anvendes og målrettes mod internationale operationer, og gerne som first in kapacitet. Ønsket er at kunne gøre sig gældende ved hurtig indsættelse i forreste række. Denne first in kapacitet søges så vidt muligt efterfulgt af et ønske om en first out strategi, for at kunne minimere bindinger i indsatsområder, og dermed kunne profilere sig andre steder. Samtidig er den kortsigtede og aktive indsættelse ressourcemæssigt at foretrække frem for genopbygnings- og stabiliseringsopgaver, der kan trække ud i årevis. Balkan er her et glimrende eksempel. Tankegangen har umiddelbart to afledte konsekvenser. Fastholdes et strategisk samarbejde ukritisk, kan det betyde et farvel til det ideologiske grundlag, der hidtil har karakteriseret dansk udenrigspolitisk indsats. Kapacitets- og first in, first out - tankegangen, om end økonomisk og fornuftig i et stabilt miljø, binder Danmark til en række roller efter dansk ønske, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med vores samarbejdspartneres ønsker. Ser vi derfor ovenstående i lyset af vores amerikanske samarbejdspartners to vigtigste strategiske dokumenter, synes en rolle som Danmarks ikke at pege mod first in, first out, men snarere second in, last out. Behovet fra amerikansk side er ikke støtte til den egentlige militære kampagne, hvor samarbejde med andre nationer, der er lysår bagud i den teknologiske udvikling, vanskeliggør den militære koordination og indsættelse. USA har som verdens eneste supermagt brug for at kunne manifestere sig og have frihed til at intervenere globalt, hvilket ikke er muligt, hvis størstedelen af de amerikanske styrker er bundet i stabiliserings- og genopbygningsopgaver i Irak og Afghanistan. Der er ingen tvivl om, at USA, som tidligere nævnt, stadig har brug for sine alliancer og samarbejdspartnere, men måske ikke i den rolle vi ønsker. Om man ser den amerikanske tilgang som en et udtryk for specialisering eller blot en ide om at NATO, EU og andre skal fungere som afryddere for den globale politibetjent, er egentlig ligegyldig. Det man i stedet bør forholde sig til, er om amerikansk strategi bryder med dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Med et 7

9 ressourceknapt Forsvar vil et permanent engagement i stabiliserings- og genopbygningsindsatser, af det omfang vi ser i Irak og Afghanistan, hurtigt dræne og tære på både personel og materiel i et omfang vi ikke tidligere har været vant til. Det samme gør sig gældende for de øvrige involverede nationer, og det bliver derfor mere og mere relevant at drage sine egne nationale grænser for hvor, hvordan, i hvad og med hvem vi vil indsættes. Samtidig bør det på et militærfagligt plan i endnu højere grad klarlægges, hvilke områder der skal prioriteres som dansk spidskompetence i fremtiden, og især hvilke kapaciteter der skal dyrkes og i den forbindelse tilsikre en udvikling af uddannelsesområdet i takt med denne opdyrkning. En sådan fremgangsmåde vil kunne omsætte de politiske og militære hurra-ord til konkret handling, der udretter noget i internationalt regi. Det skal være usagt her, om vejen til sejr i the battle of ideas går gennem demokrati, strategisk kommunikation, fattigdomsbekæmpelse eller alle tre for den sags skyld, men fælles for de tre står et tydeligt samspil mellem militær sikkerhed, civil genopbygning og økonomisk vækst. Dermed bringes området omkring Civil Military Cooperation (CIMIC) og Concerted Planning and Action (CPA)/samtænkning i fokus, både som spidskompetence og som strategi til at afgrænse varigheden af internationale operationer. En videreudvikling af dansk viden og erfaring indenfor områderne i samspil med en politisk prioritering af indsatsen, kan med den politiske indflydelse Danmark er i besiddelse af nu, give dansk indsættelse en rolle, der ikke er afhængig af drejningen i amerikansk strategi og politik, men som bibeholder sin relevans og i særdeleshed i et eventuelt fremtidigt EU-perspektiv. Militært set skaber dette ikke problemer. Det vil dog indebære en fortsat kritisk tilgang til vurderingen af danske kapaciteter, der vil skulle udvikles ud fra en utraditionel militær tankegang i lyset af det brede samarbejdsfelt. Det største dilemma i dette spil er det faktum, at den indledende militære indsats baner vejen for den efterfølgende stabiliserende og genopbyggende indsats, hvilken gør den til forudsætningsskabende for den langvarige løsning. Derfor er det sund fornuft at være med i alle faser af et engagement, men samtidig utrolig ressourcekrævende. Vægtningen af denne indsats bliver derfor afgørende i det samlede billede. 8

10 Sammenfatning Samlet set er det nye amerikanske militær ikke så nyt endda. Til gengæld giver koblingen mellem det politiske og militære lag i et strategisk lys grund til eftertænksomhed. Fra et synspunkt som samarbejdspartner er skismaet mellem Pentagons snævre fokus på militær overlegenhed i den indledende militære indsats i modsætning til det Hvide Hus fokus på det demokratiske og langsigtede element det, der bør vække størst bekymring. Selv den amerikanske strategi for bekæmpelse af terrorisme 10 giver et klart billede af at FN, G8, alliancer og partnere forventes at træde til, når det kommer til den langsigtede indsats, hvilket bør give stof til eftertanke for så vidt angår selektiv alliancedannelse og intervention udenom FN eller anden bred international sanktionering, da den efterfølgende regning kan blive højere end indledningsvis beregnet. Tages rygter om et kommende amerikansk fokus på militær tilbagetrækning fra Irak og Afghanistan for gode varer, vil det på lang sigt kunne skabe et sikkerhedsvakuum, hvis amerikansk enegang fortsættes med engagementer andre steder. I særdeleshed hvis disse sker under forventning om opfølgende indsættelse af styrker fra partnernationer eller NATO. Der er ingen grund til at tro, at vore forpligtigelser i Irak og Afghanistan vil være forsvundet inden for en kort årrække, og det vil derfor ikke i samme grad være muligt at støtte lignende engagementer andre steder, om end vi gerne ville. Derfor bliver det interessant at se, hvordan amerikansk udenrigsog sikkerhedspolitik udvikler sig i den nærmeste fremtid, og om der kommer mere amerikansk fokus på FN-baserede indsatser, hvilket er i dansk interesse, for små koalitioner er ressourcekrævende, og rollen som oprydder efter en amerikansk indsats er ikke ønskværdig for Danmark. 10 National Strategy for Combating terrorism (September 2006) 9

11 DIIS s Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier Denne publikation indgår i de Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier. Projektet, der er finansieret af Forsvarsministeriet, blev påbegyndt i 2000 og løber frem til Forskning og formidling indenfor De Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier er inddelt i seks hovedområder: Globale sikkerhedsforhold og FN, Det transatlantiske forhold og NATO, Europæiske sikkerhedsforhold og EU, Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, Militær magt, krisestyring og operationer, og endelig Nye trusler, terror og spredning af masseødelæggelsesvåben. Forskningsopgaver formuleres i samarbejde med Forsvars- og Udenrigsministeriet. Forskningen og konklusionerne af denne er uafhængige, og afspejler hverken de involverede ministeriers synspunkter eller en officiel DIIS-holdning til det givne spørgsmål. Resultaterne af de Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier tager mange former fra research briefs til artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter for at leve op til vores mål om at foretage forskning af høj kvalitet og formidle denne til offentligheden. Fagligt panel Christopher Coker, Professor of International Relations, London School of Economics and Political Science Heather Grabbe, Advisor to the EU Commissioner for Enlargement Lene Hansen, lektor, Københavns Universitet Sten Rynning, lektor, Syddansk Universitet Knud Erik Jørgensen, Jean Monnet Professor, Aarhus Universitet Ole Kværnø, Chef, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet Theo Farrell, Reader in War in the Modern World, Department of War Studies at King's College London Iver Neumann, seniorrådgiver, det norske udenrigsministerium, forskningsprofessor, NUPI Mehdi Mozaffari, professor, Aarhus Universitet Robert C. Nurick, Director, Carnegie Endowment for International Peace, Moscow Mikkel Vedby Rasmussen, lektor, Københavns Universitet Terry Terriff, Senior Lecturer and Director of the Graduate School of Political Science and International Studies, University of Birmingham Ståle Ulriksen, vicedirektør og leder af FN-programmet, NUPI Michael C. Williams, Professor, University of Wales at Aberystwyth 10

De lette krige og de hårde sejre

De lette krige og de hårde sejre DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief De lette krige og de hårde sejre Mikkel Vedby Rasmussen December 2004 Dette brief

Læs mere

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Den strategiske alliance mellem Iran, Syrien og Hizbollah og dens betydning for

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief KONSEKVENSER AF NATO S NYE IKKE-MILITÆRE OPGAVER MICHAEL JEDIG

Læs mere

Totalforsvar på tværs af landegrænser

Totalforsvar på tværs af landegrænser DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Totalforsvar på tværs af landegrænser Kristoffer Astrup Oktober 2006 Dette

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark?

Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark? DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief 34 Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark? Dan Brømsøe Termansen,

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Vi må lære at leve med usikkerheden Interview med Hans Blix

Vi må lære at leve med usikkerheden Interview med Hans Blix DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Vi må lære at leve med usikkerheden Interview med Hans Blix Jørgen Staun Juni 2004

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Hvorfor samtænkning af militær og civil indsats er nødvendig i felten

Hvorfor samtænkning af militær og civil indsats er nødvendig i felten DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Hvorfor samtænkning af militær og civil indsats er nødvendig i felten Nicolas T.

Læs mere

Den tveæggede fredsaftale: Hvordan nordsyd-fredsaftalen. løsningen af landets andre konflikter

Den tveæggede fredsaftale: Hvordan nordsyd-fredsaftalen. løsningen af landets andre konflikter DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Den tveæggede fredsaftale: Hvordan nordsyd-fredsaftalen i Sudan har hæmmet

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 FAD-DI Konference om mulighederne for dansk industri indenfor global sikkerhed, stabilisering og genopbygning i skrøbelige stater. Foto fra Strategi for den danske

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

'First-in'-kapacitet og dansk forsvar

'First-in'-kapacitet og dansk forsvar DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief 38 'First-in'-kapacitet og dansk forsvar Orlogskaptajn Dan B. Termansen Bach. scient.

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

DIIS REPORT. hvad Skal afgøre DanSk DElTagElSE? Michael Jedig Jensen DIIS REPORT 2008: DIIS REPORT 2008:

DIIS REPORT. hvad Skal afgøre DanSk DElTagElSE? Michael Jedig Jensen DIIS REPORT 2008: DIIS REPORT 2008: DIIS REPORT Fremtidens internationale militære operationer hvad Skal afgøre DanSk DElTagElSE? Michael Jedig Jensen DIIS REPORT 2008: DIIS DanISh InSTITUTE for InTERnaTIOnal STUDIES Copenhagen 2008 Danish

Læs mere

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling:

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling: 1. Indledning: Relevans, problemstilling og synopsens opbygning Hvem er fjenden? Det er et af kernespørgsmålene indenfor I.P.-teori. I denne synopsis vil jeg redegøre for to forskellige fjendebilleder:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Sten Rynning, professor, Leder, Center for War Studies, Syddansk Universitet Atlantsammenslutning, sikkerhedspolitisk seminar, 28 okt 2015 Etik og globalisering

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Gældskrisen og Fremtidens EU

Gældskrisen og Fremtidens EU Gældskrisen og Fremtidens EU Oplæg ved Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Undervisningskonference om EU s fremtid organiseret af Oplysningsforbundet DEO Onsdag den 10. september 2012 Aarhus Universitet,

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG CHARLOTTE AAGAARD H.-C. MATHIESEN JENS RINGSMOSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier Principprogram Europæisk Ungdoms værdier Fred Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

På vej mod en dansk veteranpolitik?

På vej mod en dansk veteranpolitik? Executive summary Dansk veteranpolitik er for nærværende ikke-eksisterende. Tiltag og forslag har været spredt fægtning baseret mere på holdninger end på egentlig viden om behovet blandt veteraner og ikke

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Kosovos status: Hvad mener befolkningen?

Kosovos status: Hvad mener befolkningen? DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Kosovos status: Hvad mener befolkningen? Niels Aadal Rasmussen Januar 2006 Abstract

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier Principprogram Europæisk Ungdoms værdier Fred Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA I EN BEDRE VERDEN EUROPÆISK SIKKERHEDSSTRATEGI

ET SIKKERT EUROPA I EN BEDRE VERDEN EUROPÆISK SIKKERHEDSSTRATEGI ET SIKKERT EUROPA I EN BEDRE VERDEN EUROPÆISK SIKKERHEDSSTRATEGI Bruxelles, den 12. december 2003 Indledning Europa har aldrig været så velstående, så sikkert og så frit som nu. Volden i første halvdel

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere