Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret"

Transkript

1 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på Fjaltring kirke Sag: Provstiudvalgsmøde d. 9. april 2013 (855) Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på Fjaltring kirke Knud Fuusgaard viser billeder af loft og tag på Fjaltring kirke. Fjaltring menighedsråd er inviteret til at deltage i denne del af mødet. Provstiudvalget drøfter efterfølgende problemet med Fjaltring kirkes loft, og tager stilling til det videre forløb. Knud Fuusgaard orienterede grundigt om problemerne vedr. tag, mur og og træværk på Fjaltring kirke. Provstiudvalget drøftede efterfølgende sagen, og provstiudvalget er af den opfattelse, at problemerne skal underkastes en nærmere undersøgelse af arkitekten. Provstiudvalget foreslår derfor, at arkitekten grundigt undersøger problemerne og deres omfang og udarbejder et projekt med det formål, at skaderne kan udbedres tilfredsstillende. Provstiudvalget ønsker, at projektet udarbejdes sådan, at det kan opdeles i etaper. Provstiudvalget tog ikke stilling til, om projektet skal opdeles i etaper, så derfor ønsker provstiudvalget, at projektet inderholder en helhedsløsning, der kan etapeopdeles samt et overslag over økonomien, hvad enten den ene eller den anden løsning foretrækkes. Finansieringen vil skulle ske ved lån i stiftsmidlerne, fordi projektet er at et sådant omfang, at det ikke kan indeholdes i den kirkelige ligning. 3 Regnskabsinstruks for PUK Sag: PUK (814) Godkendt og underskrevet Regnskabsinstruks for PUK Ny regnskabsinstruks til godkendelse Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Kvartalsrapport PUK kassen Sag: PUK 2013 (865) Godkendt Kvartalsrapport PUK kassen Til provstiudvalgets godkendelse 5 Folkekirkens Skoletjeneste - revideret vedtægt Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift (807) - Viborg Stift Godkendt Folkekirkens Skoletjeneste - revideret vedtægt Bestyrelsen for Folkekirkens skoletjeneste i Viborg stift har fremsendt reviderede vedtægter for Folkekirkens skoletjeneste til endelig godkendelse i provstiudvalgene. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 6 Menighedsrådet ansøgning Sag: Ombygning af kapel i Fabjerg (851) - Fabjerg Sogn Godkendt Menighedsrådet ansøgning Fabjerg menighedsråd har fremsendt projekt vedr. om- og tilbygning af kapel og mandskabsfaciliteter udenfor kirkegårdsdiget ved Fabjerg kirke til provstiudvalgets godkendelse. Man ønsker at inddrage kapelfunktionen, og kan i fremtiden anvende kapellet i Gudum. Den eksisterende kapelbygning med mandskabsfaciliteter totalrenoveres, så det bliver tidssvarende med toilet og bad til anvendelse for personalet på kirkegården. Der etableres handicaptoilet med indgang fra østsiden til besøgende på kirkegården. Der opsættes tørreskab, og graveren får bedre depotplads. Arkitekten har udregnet en overslagspris på: kr. incl. moms. Mht. finansiering er der i Fabjerg kirkekasses budget 2013 afsat kr. til formålet. Hertil kommer, at der i årsregnskab 2011 er overført kr. til projektet. Menighedsrådet oplyser endvidere, at årsregnskabet for 2012 udviser et overskud, så der er mulighed for at overføre kr. til formålet. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 7 Provstiudvalget bedes tage stilling til projektet Sag: Hospitalskirke i Gødstrup (842) - Viborg Stift Provstiudvalget bedes tage stilling til projektet Den midlertidige arbejdsgruppe vedr. hospitalskirke ved hospitalet i Gødstrup har fremsendt et brev samt en række bilag, der beskriver projektet. Arbejdsgruppen anmoder provstiudvalgene i optageområdet om at tage stilling til projektet og derefter orientere menighedsrådene. Det er meningen, at hospitalskirken skal bygges og drives af de otte provstier i optageområdet. - Det bliver således de samme otte provstier, der kommer til at finansiere dels byggeriet og dels den fremtidige drift af kirken. Det foreslås, at hvert enkelt provsti bidrager i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i provstiet. Provstiudvalget er positiv overfor projektet. Projektet videresendes til menighedsrådene, så man i de enkelte menighedsråd kan forholde sig til det, og tage stilling til, om man er for eller imod samarbejdet om en hospitalskirke ved hospitalet i Gødstrup. Provstiudvalget drøftede på mødet forskellige finansieringsmuligheder. På budgetsarmrådet skal menighedsrådene, udover at stemme om man er for eller imod, drøfte hvilken af følgende forslag til finansiering der skal anbefales fra Lemvig provsti: 1. Opsparing over de følgende budgetår. 2. Delvis stiftsmiddellån. 3. Stiftsmiddellån til hele projektet. Arbejdsgruppen anslår, at hospitalskirken kan opføres og indrettes for ialt 10 millioner kroner, og der lægges op til, at anlægsmidlerne opspares i løbet af Lemvig provstis bidrag til opsparingen bliver: kr. over de næste 3 budgetår. Arbejdsgruppen har udarbejdet en vedtægt for samarbejdet omkring hospitalskirken. Er provstiudvalget positiv overfor projektet, skal den endelige beslutning om at iværksætte et sådant samarbejde træffes på budgetsamrådet, hvor de enkelte menighedsråds stemmer vægtes i forhold til antal af valgte medlemmer i det enkelte råd. For vedtagelse af et samarbejdet kræves et kvalificeret flertal på 2/3. Beslutter de otte provstier at indgå i det foreslåede samarbejde om byggeri og drift af en hospitalskirke i Gødstrup, er det meningen, at den foreløbige arbejdsgruppe skal erstattes at et mere permanent hospitalskirkeudvalg. Et sådant udvalg foreslås nedsat med følgende sammensætning: 4 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer, hvoraf den ene udpeges af provstiudvalgene i Holstebro, Struer og Lemvig. 2 provster 1 hospitalspræst Hospitalspræsten for Region Midt. (Materialet er sendt pr. d ) Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 8 Forpagtningskontrakt til provstiudvalgets godkendelse Sag: Forpagtning Vandborg (858) - Vandborg Sogn Godkendt Forpagtningskontrakt til provstiudvalgets godkendelse Forpagtningen omfatter et areal på 9.90 ha. beliggende Gåskærvej 21, Vandborg. Forpagtningsafgiften udgør kr. pr. ha. Forpagtningsperioden: d. 1. januar 2013 til d. 31.december Forpagter er: Bjarne Kloster, Gåskærvej 28, Vandborg, 7620 Lemvig Referat, Side: 5

6 Mødepunkt 9 Fastsættelse af den foreløbige driftsrammebevilling vedr. budget 2014 Sag: Budget 2014 (846) Fastsættelse af den foreløbige driftsrammebevilling vedr. budget 2014 Provstiudvalget skal senest d. 15. april 2013 udmelde foreløbige driftsrammebevillinger vedr. budget 2014 til kirkekasserne. Vi har med udgangspunkt i den foreløbige driftsrammebevilling for 2013 udregnet forslag til den foreløbige driftsrammebevilling vedr. budget Der er taget højde for de beslutninger om ekstra bevillinger / nedskæringer, som provstiudvalget tog i forbindelse med budget Det fremgår af oversigterne, hvilke forhold det drejer sig om. Pga. problemer i forbindelse med implementeringen af GIAS og KAS har vi ikke kunnet få de sædvanlige oplysninger fra stiftet. Det betyder, at beløbet vedr. rateudbetalingerne af nye gravstedsaftaler fra 2007 og frem, er et skønnet beløb. Forskellen i hjemfaldne gravstedskapitaler fra 2013 / 2014 total for alle kasser udgør ca kr., som udbetales mere i 2014 end i Kirkeministeriet har endnu ikke meddelt størrelsen på forsikringsbidraget for de lokale kasser i 2014, og udgangspunktet er derfor, at beløbet er uændret. Renteindtægterne af kapitaler i stiftet stiger i 2014 med 1,5 % i forhold til I budget 2013 regnede vi med 3%. Stiftet har oplyst, at indlånsrenten for 2014 er 4,5%. Provstiudvalget besluttede at udmelde en 0-løsning til budget 2014, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender udskrivningsgrundlaget fra kommunen, ligesom vi ikke kender landskirkeskattens størrelse eller udligningstilskuddets størrelse. Ud over de forhold, som allerede var indarbejdet i beregningerne af de foreløbige driftsrammebevillinger, besluttede provstiudvalget at trække kr. ud af Nørlem kirkekasses budget vedr. personaleområdet, ligesom det blev besluttet at trække Harboøre kirkekasse kr. vedr. virkarudgifter til organister. Der blev på mødet mundtligt gjort opmærksom på forlydender om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers fond til almene Formaal havde givet tilsagn om flere midler til klokkestolen i Hygum kirke. Det er efterfølgende undersøgt hos menighedsrådet, og vi har fået oplyst, at fonden har bevilget et beløb på kr. til færdiggørelse af udskiftning af klokkestolen og reparationer i klokkestolen. Iflg. menighedsrådets skrivelse er det en forhøjelse af allerede bevilget beløb på kr. - og ikke en tillægsbevilling. Menighedsrådet oplyser samtidig, at der er uforudsete udgifter på projektet i forhold til det budgetterede, og arkitekten udarbejder en oversigt, som provstiudvalget vil modtage, når den foreligger. Provsten vurderer derfor, at de afsatte midler til renteudgifter på stiftsmiddellånet bevilges jf. oversigten vedr. Hove-Hygum-Tørring. (Oversigt over foreløbige driftsrammebevillinger vedr efter PU-møde d vedlægges) Stiftet har samtidig oplyst, at udlånsrenten fortsat er 3,5%. Der er taget højde for rentens størrelse i udmeldingerne. Med hensyn til fremskrivningsprocenter for 2014 har Kirkeministeriet har oplyst, at de seneste p/l-indekstal ministeriet har modtaget fra Finansministeriet er: Løn: 0,0 % Øvrig drift: 1,4 % Finansministeriet vil efter planen udmelde opdaterede p/l-indekstal i maj Det skal i denne forbindelse oplyses, at der er en vis usikkerhed om løntallet, da alle overenskomstaftaler endnu ikke er på plads. Referat, Side: 6

7 Mødepunkt Der kan blive tale om en negativ regulering af lønnen i Vi har på skemaet til beregning af den foreløbige driftsrammebevilling lavet 2 forskellige beregningsmodeller. 1. hvor vi går ud fra en 0-løsning: "budgettal til fremskrivning" 2. hvor Kirkeministeriets fremskrivningsprocenter er indregnet. Referat, Side: 7

8 Orientering 10 Det bindende stiftsbidrag 2014 Sag: Det bindende stiftsbidrag (835) - Viborg Stift Det bindende stiftsbidrag 2014 Stiftet har oplyst, at det bindende stiftsbidrag for 2014 udgør 0,5% af den kirkelige ligning i Det bindende stiftsbidrag i 2014 for Lemvig provstis vedkommende udgør: kr. 11 Nyt cirkulære og ny vejledning om kirke- og provstiudvalgskasser budget, regnskab og revision mv. Sag: Kirkeministeriet, orientering (735) - Kirkeministeriet. Det nye cirkulære og vejledning er nu offentliggjort i Retsinformation efter endt høring De væsentligste ændringer er: Budgetoverslagsår fjernes fra driftsrammen i budgettet. Den likvide kassebeholdningen kan nu være op til 5000 kr. uden anden godkendelse. Kravet om prohibering ved opsparing på anlægskonti afskaffes. Minimum 2 måneder fra provstiudvalget udmelder den foreløbige driftsramme til at menighedsrådet skal aflevere budgetbidrag. Regnskaber bliver offentliggjort på sogn.dk og provsti.dk 12 Anmodning om redegørelse Sag: Energibesparelser i kirkerne (863) Anmodning om redegørelse De 3 menighedsråd som i budget 2012 fik midler til installering af energibesparende foranstaltninger, er anmodet om at fremsende en redegørelse til provstiudvalget for erfaringer i forbindelse hermed, - både positive og negative. Provstiudvalget kan herefter vurdere, om der skal afsættes midler til flere tiltag i forbindelse med budget Referat, Side: 8

9 Orientering 13 Stiftet godkender udskiftet af 2 vinduer i Nørre Nissum kirke Sag: Udskiftning af 2 stk. vinduer i Nørre Nissum kirke (782) - Nørre Nissum Sogn Stiftet godkender udskiftet af 2 vinduer i Nørre Nissum kirke Stiftet har, på baggrund af indhentede udtalelser fra Den Kgl. bygningsinspektør samt Nationalmuseet, godkendt udskiftningen af 2 stk. vinduer i Nørre Nissum kirkes tårn. Godkendelse er betinget af, at vinduerne udarbejdes i udsøgt kernetræ og at de males med linoliemaling i samme mørke grå farve som eksisterende. Ligeledes betinges, at både ud- og indvendige fuger mod murværk udføres som traditionelle fuger. Referat, Side: 9

10 Orientering 14 Ansøgning til PU ekstra stole mv marts 2013 Sag: Lemvig Kirke, indvendig renovering fortsat (734) - Lemvig Sogn Ansøgning til PU ekstra stole mv marts 2013 Lemvig-Heldum menighedsråd har i forbindelse med nyindretning og indvendig renovering af Lemvig kirke afsat et beløb til køb af løse stole på kr. excl. moms. Det ønskede antal er indkøbt til en samlet pris på kr. excl.moms. Efter at kirken er taget i brug, har man et ønske om yderligere 50 stole med 2 tilhørende stolevogne. Man forventer, at disse kan indkøbes til ca kr. incl. moms. I forbindelse med genåbningen af Lemvig kirke blev der afholdt et frokostarrangement på Hotel Lidenlund. Omkostningerne til dette er kr. incl. moms. I forbindelse med ibrugtagningen af kirken, har menighedsrådet konstateret nogle mindre ønsker til sammenlagt ca kr. incl. moms. Menighedsrådet ansøger om at måtte indregne kr. til ovennævnte i budgettet for den indvendige renovering. Menighedsrådet oplyser, at det forventes, at byggeregnskabet for den indvendige renovering incl. ovennævnte ansøgning fortsat vil vise en besparelse i forhold til det godkendte budget. Provsten har på provstiudvalgets vegne givet tilladelse til ovennævnte. Referat, Side: 10

11 Orientering 15 Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg i regnskab 2012 Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) - Lemvig Sogn Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg i regnskab 2012 Lemvig-Heldum menighedsråd har opgjort en samlet besparelse på renteudgifter på ,69 kr. i forhold til budget Besparelsen skyldes dels, at man har en tilladelse til at sammenkøre opsparinger, hjemtagning lån og alm. driftskonto på driftskonto. Samtidig er lånebeløbet hjemtaget senere end forventet, da budgettet for 2012 blev lavet. Lemvig-Heldum nenighedsråd ansøger om at overføre ,69 kr. fra drift til anlæg (indvendig renovering af Lemvig kirke) i regnskabet for Provsten har på provstiudvalgets vegne givet tilladelse til ovenstående. Referat, Side: 11

12 Orientering 16 Ang. kirketællingen Sag: Kirketælling (784) - Viborg Stift Ang. kirketællingen Fra den 1. april 2013 vil der blive gennemført en tælling af deltagerantallet ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i Viborg stift. en om at foretage tællingen har biskoppen truffet, og biskoppen oplyser, at følgende forhold har været udslagsgivende for beslutningen: 1. Det er vigtigt, at der kan gives klare og præcise oplysninger til offentligheden om brugen af kirkerne. Der er intet i folkekirkens offentlige virksomhed, som ikke tåler dagens lys. Det gælder i særlig grad over for medierne, fordi der er mange myter om folkekirken. Kun præcise og gennemsigtige oplysninger kan gennemhulle disse myter. 2. Hvis ikke vi selv tæller, er der andre, som gør arbejdet for os. Vi kan ikke acceptere, at optællinger af kirkegængere m.v. foretages af medierne, måske på et mangelfuldt og ikke dækkende grundlag. 3. Tællingerne vil give menighedsråd og præster en nyttig viden i forbindelse med tilrettelæggelse af det kirkelige arbejde for så vidt angår fastlæggelse af tidspunkt, ugedag m.v. for de forskellige gudstjenester og arrangementer. Naturligvis vil resultatet af tællingen også kunne indgå i overvejelser om den fremtidige kirkelige struktur, men dette er ikke et hovedformål med tællingen, og i øvrigt vil strukturændringer altid blive gennemført efter møder og samtaler med de berørte præster og menighedsråd. 17 Stiftet har sendt sagen videre til udtalelse hos stiftets konsulenter Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794) - Fjaltring Sogn Stiftet har sendt sagen videre til udtalelse hos stiftets konsulenter Der kan forventes en svartid på op til 3 måneder. Referat, Side: 12

13 Orientering 18 Svar til Nationalmuseet - generel tilladelse, Viborg Stift Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift Svar til Nationalmuseet - generel tilladelse, Viborg Stift Biskoppen har givet tilladelse til, at Nationalmuseet udtager dendrokronologiske prøver i udvalgte kirker i Viborg Stift, uden at der i hvert enkelt tilfælde skal søges om stiftsøvrighedens godkendelse heraf. Redaktionen af Danmarks Kirkers arbejde vil opbygge en vidensbank med dendrokronologiske dateringer fra danske middelalderkirker. Dendrokronologi, eller årringsdatering, er en metode indenfor arkæologi til datering af træ. Efter udtagningen foretager Nationalmuseets Dendrokronologiske Laboratorium et dateringsforsøg, som præsenteres i en rapport, som vil tilgå menighedsrådet. Forud for udtagningen vil de respektive kirker blive kontaktet og informeret om udtagningen. 19 Eventuelt Referatet godkendt: Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 4. juni 2013 kl Referat, Side: 13

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 5. oktober 2009 Vor ref.: 86.09/0324 OW/PFS Forslag vedrørende nyt cirkulære om kirke-

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere