Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september Kl Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af Lomborg kirkegård Sag: Belægning ved Lomborg kirke (582) - Lomborg Sogn Besigtigelse af Lomborg kirkegård 3 Datoer 1. halvår 2013 Efter at have besigtiget adgangsforholdene til kirken og mandsskabsbygningen på Lomborg kirkegård drøftede provstiudvalget forholdene. Provstiudvalget er af den opfattelse, at fliserne fra kirkegårdslågen og op til kirken ikke er tjenlige til omlægning foreløbig. Provstiudvalget kan ikke anbefale udskiftning af flisebelægningen på nuværende tidspunkt. M.h.t. flisebelægningen fra kirken til mandskabsbygningen mener provstiudvalget, at der ikke bør lægges fliser fra kirken til mandskabsbygningen, før end der vil kunne laves en helhedsløsning, når de øvrige fliser skal udskiftes. Provstiudvalget anbefaler i stedet for, at menighedsrådet sørger for en bedre fundering af adgangsvejen fra kirken til mandskabsbygningen, og at der efterfølgende kun lægges et tyndt lag grus på, så det er til at "køre" på for rollatorer og kørestole. Provstiudvalget er indstillet på, at der kan bevilges max kr. til formålet i budget De foreslåede datoer blev vedtaget. Fastsættelse af datoer for provstiudvalgsmøder i 1. del af Følgende datoer foreslås: Tirsdag d. 5. februar 2013 kl Tirsdag d. 9. april 2013 kl Tirsdag d. 4. juni 2013 kl Tirsdag d.13. august 2013 kl Onsdag d. 4. september 2013 kl (Budgetsamråd) Tirsdag d. 10. september 2013 kl (Off. budgetmøde) Der afholdes møde for formænd og kirkeværger onsdag d. 30. januar 2013 kl Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Projekt udarbejdet af Knud Fuusgaards tegnestue Sag: Klokkestolen i Hygum kirke (135) - Hygum Sogn Projekt udarbejdet af Knud Fuusgaards tegnestue Hygum menighedsråd ansøger provstiudvalget om tilladelse til at udskifte kirkens klokkestol og istandsætte tårnets indvendige murværk, hvælv og tømmerkonstruktioner i.h.t. arkitektens materiale. Provstiudvalget besluttede at anbefale, at Hygum kirkes klokkestol udskiftes, og at tårnets indre murværk istandsættes som anført i arkitekt Fuusgaards projektbeskrivelse. Såfremt menighedsrådet ikke bevilges de resterende midler af A.P. Møller og hustru Chastine Mc. Kinney Møllers fond, foreslår provstiudvalget, at restfinansieringen finder sted ved egne midler og/eller evt. ved stiftsmiddellån. Menighedsrådet er som bekendt stillet midler i udsigt fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene formål: kr. Mht. finansieringsplan: se vedlagte (Projekt vedlagt) Tillæg til ansøgning af midler til ny klokkestol m.v. Hygum menighedsråd har sendt en tillægsansøging til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. (Ansøgning vedlagt) Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 5 Ærtbjergvej 3, 7620 Lemvig. Orientering om landzonetilladelse Sag: Husstandsmølle, Ærtbjergvej 3, 7620 Lemvig (651) - Dybe Sogn Provstiudvalget foretager sig ikke mere på nuværende tidspunkt. Ærtbjergvej 3, 7620 Lemvig. Orientering om landzonetilladelse Lemvig kommune har fremsendt orientering om, at der er meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen Ærtbjergvej 3, 7620 Lemvig. Dybe-Ramme menighedsråd, provstiudvalget og stiftet har tidligere gjort følgende indsigelse mod projektet: "Da møllen ikke er en traditionel husstandsmølle, men en 22 KW genbrugsmølle med en totalhøjde på 24 meter og en vingediameter på 10 meter, er dens fremtoning som en stor mølle. Møllen vil visuelt skæmme Dybe kirke, og erfaringsmæssigt er støjgenerne store fra den type møller". Skal afgørelsen påklages, skal det ske inden d. 2. oktober. 6 Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Sag: Vejledende lønblad (697) Godkendt Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Vejledende lønblad til provstiudvalgets godkendelse. (vedlagt) Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 7 Orientering til PU fra formanden for skoletjenesten Sag: Skole-kirke samarbejde (359) Provstiudvalget godkender, at projektet forlænges til og med 2015, og godkender samtidig at være med til at finansiere projektet med bibeholdelse af den nuværende betaling. Orientering til PU fra formanden for skoletjenesten Vi har modtaget orientering til PU om status quo for folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift og ansøgning om økonomisk støtte til forlængelse af projektet. I foråret og sommeren 2011 tilsluttede samtlige provstiudvalg sig til det fælles provstelige tiltag Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift, med en betaling på 4 kr. pr. medlem pr. provsti. Provstierne forpligtede sig på det tidspunkt til at finansiere projektet for en to-årig periode i 2012 og I løbet af den korte tid konsulenterne har været ansat, har det vist sig, at det overordnet set ikke fungerede med halvtidsstillinger placeret rundt om i stiftet, og at der heller ikke har været en ordentlig klarhed over ledelsesstrukturen. Bestyrelsen har derfor været nødt til at gennemtænkte strukturen igen, og det er besluttet at samle skoletjenesten, således at der i løbet af efteråret 2012 vil være et fælles kontor i Viborg med to fuldtidsansatte konsulenter, og stiftspræsten for undervisning skal være konsulenternes nærmeste leder. Arbejdsudvalgene vil fortsætte uforandrede, for at tilgodese det vigtige lokale arbejde i provstierne både i forhold til kirkeverdenen og i forhold til skoleverdenen. En af arbejdsudvalgenes opgaver er, sammen med konsulenterne, at gøre det kirkelige bagland (præster, sognemedhjælpere og menighedsråd) positivt opmærksomme på skoletjenesten, så alle kan fungere som talsmænd i den rigtig gode kontakt, mange allerede har med skolerne omkring sig. For at give projektet mulighed for at komme ordentlig i gang, ansøges der om, at at projektet forlænges til og med 2015 med bibeholdelse af den nuværende betaling fra de enkelte provstier. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 8 Restaurering af kalkmalerierne i Ferring kirke Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn Ferring MR ansøgning samt Nationalmuseets overslag Ferring menighedsråd anmoder om tilladelse til at igangsætte processen vedr. den endelig konservering og reasturering af kalkmalerierne fra Ferring kirke. Nationalmuseets bevaringsafdeling har nu afsluttet forundersøgelserne af kalkmalerierne og har sendt en rapport samt et overslag over prisen på ovenstående. Provstiudvalget behandlede ansøgningen om restaureringen af kalkmalerierne i Ferring kirke. Provstiudvalget betinger sig, at såfremt kalkmalerierne skal restaureres, må det ske ved hjælp af fondsmidler. De reele udgifter i forbindelse med restaureringen er: kr. incl. moms + udgifter til transport, afdækning og stillads. (I sagsbeskrivelsen er beløbet uden moms). Provstiudvalget kan anbefale projektet godkendt, såfremt Augustinusfonden er villig til at finansiere projektet. Provstiudvalget fastholder den oprindelige beslutning om, at der ikke kan bevilges ligningsmidler til formålet. Menighedsrådet håber at tilladelse kan gives og at man efter den gennemgribende indvendige restaurering af Ferring kirke kan se frem til at kunne modtage de ny konserverede og restaurerede kalkmalerier på deres plads i kirkerummet når arbejdet med dem er afsluttet. Menighedsrådet fremsender ansøgning til Augustinus Fonden om bevilling af beløbet på kr., som overslaget iflg. Nationalmuseet lyder på. Menighedsrådet har forhåbninger om, at Augustinus Fonden vil følge op på sagen omkring Ferring kirkes kalkmalerier. Referat, Side: 5

6 Orientering 9 Bevilling af lån i stiftsmidlerne Sag: Konfirmandfaciliteter i Møborg præstegård (387) - Møborg Sogn Bevilling af lån i stiftsmidlerne Stiftet har bevilget Møborg-Nees kirkekasse et stiftsmiddellån på kr. med en løbetid på 10 år til finansiering af nye konfirmandfaciliteter og ny dobbelt garage i Møborg præstegård. 10 Stiftet godkender ny kirkegårdsmur Sag: Ny kirkegårdsmur i Harboøre (669) - Harboøre Sogn Stiftet godkender ny kirkegårdsmur Stiftet godkender det indsendte vedr. ny kirkegårdsmur på nordside af hovedindgang. Det anbefales, at den ønskede nye mur knækkes i en ret vinkel i hjørnet i stedet for at blive bøjet af, jf. skitse fra hhv den kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten. Det er en forudsætning for godkendelsen, at: Anlægsarbejdet på kirkegården følges af en arkæolog fra Nationalmuseet jf. udtalelsen fra museet. Der skal derfor senest 5 uger før indledningen af dels opførelsen af den nye mur, dels terrænreguleringen, rettes henvendelse til nationalmuseets kirkearkæologer. (Konsulenternes udtalelser vedlægges) Referat, Side: 6

7 Orientering 11 Ang. Leje af SFO-bygning i Klinkby Sag: SFO-bygning i Klinkby (689) - Hove Sogn Ang. Leje af SFO-bygning i Klinkby Menighedsrådene i Hove, Hygum og Tørring har sendt en orientering om, at man arbejder videre med sagen om lokaler til konfirmandfaciliteter. Man har besigtiget SFO og Klinkby skole, med henblik på at vurdere hvilken mulighed man anser for den bedst egnede. Man har lavet en opsummering af fordele og ulemper. Denne opsummering viser, at SFObygningen i alle henseender er at foretrække, og man har derfor rettet henvendelse til Lemvig Kommune vedr. leje af bygningen. Menighedsrådet har har spurgt kommunen om muligheden for at leje SFO bygningen for foreløbig 1 år, da der er megen usikkerhed omkring Multihus og menighedsrådenes deltagelse heri, Man vil i den periode afprøve huset med hensyn til møder og undervisning, men også om muligheden for, at bygningen kan benyttes for fælles base for graverne ved de 3 kirker. Menighedsrådet har endnu ikke fået tilbagemelding fra Lemvig kommune og har derfor ikke på nuværende tidspunkt et overblik over de økonomiske konsekvenser, men man håber, at provstiudvalget vil være behjælpelig med, såfremt det ikke kan klares indenfor eget budget, at finde de nødvendige økonomiske midler til leje / drift af lokalerne. Provsten har på provstiudvalgets vegne bedt menighedsrådene arbejde videre med sagen og forsøge at finde frem til den bedst mulige løsning af de muligheder, der nævnes. Provsten pointerer samtidig, at provstiudvalget i flere omgange har givet sin mening til kende angående multihuset, og at denne mulighed som følge heraf helt kan lades ude af betragtning i fremtiden. Der er truffet en myndighedsafgørelse om, at dette projekt bliver der ikke bevilget midler til. Referat, Side: 7

8 Orientering 12 Stiftet har sendt sagen til udtalelse Sag: Diget ved Heldum kirke (656) - Heldum Sogn Stiftet har sendt sagen til udtalelse Stiftet har sendt sagen ang. omsætning af østdiget ved Heldum kirke til udtalelse hos stiftets konsulenter. 13 Stiftet har sendt sagen til udtalelse Sag: Vinduer i Vandborg kirke (679) - Vandborg Sogn Stiftet har sendt sagen til udtalelse Stiftet har sendt sagen om istandsættelse af vinduer i Vandborg kirke til udtalelse hos div. konsulenter. 14 Stiftets AFGØRELSE vedr. kirkegård Sag: Østdiget ved Vandborg kirke (540) - Vandborg Sogn Stiftets AFGØRELSE vedr. kirkegård Stiftet godkender projektet endeligt. 15 Eventuelt Personalekonsulent Louis Torp mødte op under eventuelt og orienterede provstiudvalget om de sager, han arbejder på i øjeblikket. Referatet godkendt: Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 23. oktober kl Referat, Side: 8

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere