Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019"

Transkript

1 Forlig af 24. september 2015 Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene Følgende budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø). 1. Indledning overordnede temaer Syddjurs Kommune udfordres fortsat økonomisk i de kommende år. For Byrådet er det naturligvis afgørende, at der fortsat er balance mellem indtægter og udgifter i kommunens økonomi, herunder at der fortsat sikres budgetoverholdelse på alle niveauer i organisationen. Det er centralt for parterne bag budgetforliget at understrege, at der fortsat skal føres en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på økonomien. Af resultatopgørelsen fremgår det at budgettet er tæt på balance i såvel 2016 som budgetoverslagsår og generelt er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik. En økonomi i balance og et fortsat højt serviceniveau forudsætter betydelige omstillinger i den kommunale drift i de kommende år. Dette vil blive en udløber af budgetforliget. Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder. På områder med et relativt større ressourceforbrug i forhold til sammenlignelige kommuner, er det fortsat målsætningen at afklare mulighederne for at ændre omkostnings- og serviceniveauet svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne. Ud over at vedtage et budget i økonomisk balance, har der været en række andre centrale pejlemærker bag dette politiske forlig: Flerårigt perspektiv i budgetlægningen Omstilling af vores fælles velfærd tager tid. Dette er baggrunden for at omlægningen af vores fælles velfærdstilbud vil tilrettelægges over en flerårig periode. De større omstillinger i organisationen som er en følge af budgetforliget har derfor først fuldt økonomisk gennemslag i overslagsårene Klare mål og fokus på resultater Der skal fremover i endnu højere grad fokuseres på mål og resultater og på at skabe et øget lokalt handlerum til at finde de bedste løsninger, som vi ved virker. Til gengæld skal der lægges mindre vægt på krav til processer og gives større frihed med ansvar for resultaterne i den lokale opgaveløsning. Styringen i Syddjurs Kommune skal fokusere mere på, at de fastsatte mål nås og mindre på, hvordan de nås. Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer I Syddjurs Kommune skal vi have større blik for borgernes ressourcer. Vi skal have fokus på hvad borgerne selv kan, inddrage borgerne mere i løsninger og generelt gentænke borgernes rolle i udviklingen af løsninger. Det giver værdi for den enkelte, og det giver værdi for samfundet som helhed. Samtidig skal der altid være hjælp at hente for de medborgere, som ikke har forudsætningerne for at klare sig på egen hånd. Side 1 af 9

2 Tidligere, tættere og mere tværfagligt samarbejde Tidlig indsats, tættere opfølgning og mere tværfagligt samarbejde står centralt. Blandt andet fordi vi fra den internationale forskning ved, at jo tidligere der sættes ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen. For forligskredsen er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af høj kvalitet, med nærhed i opgaveløsningen og som understøtter borgerne. Budgettet for 2016 og overslagsårene har en betydelig vægt på investeringer i forbedret service. Det skal i mødet med borgerne give bedre resultater i forhold til eksempelvis beskæftigelse, uddannelse, selvforsørgelse og øget mestring af eget liv. Syddjurs Kommune skal fortsat opleves som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen er placeret midt i den skønneste natur, men tæt på storbyen. I hele kommunen skal bosætning styrkes, væksten understøttes og flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse. Konkret etableres der en pulje til erhvervsudvikling. Den skal understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i Syddjurs Kommune ud over de erhvervsinitiativer Syddjurs etablerer sammen med de andre østjyske kommuner i regi af Business Region Aarhus. De forskellige erhvervsindsatser skal bidrage til at skabe fortsat bæredygtig vækst og arbejdspladser i Syddjurs Kommune. Budgetforliget rummer også et historisk højt anlægsniveau Det skal understøtte en modernisering og udvikling af kommunens tilbud i de kommende år. Af større anlægsinvesteringer planlagt i perioden skal fremhæves: 1. Ældre: Udbygning af plejeboliger mv. i Rønde og Kolind med i alt ca. 150 mio. kr. 2. Ældre: Renovering af dagcenterfaciliteter på Bakkegården i Ebeltoft og i Ringparken i Ryomgård med i alt ca. 4,6 mio. kr. 3. Dagtilbud til børn: Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård med i alt ca. 22,6 mio. kr., ud af hvilke 2,6 mio. kr. anvendes i samarbejde med idrætsforening til udvikling af faciliteter til fælles anvendelse. 4. Dagtilbud til børn: Ny daginstitution i Knebel med i alt ca. 10 mio. kr. 5. Dagtilbud til børn: Udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind med i alt ca. 10 mio. kr. 6. Natur og teknik: Der afsættes over 20 mio. kr. de kommende år til nye cykelstier og trafiksikkerhed rundt i kommunen. 7. Natur og teknik: Der afsættes 10 mio. kr. over de kommende år i nye stationsanlæg beliggende i Syddjurs til Aarhus Letbane. Der arbejdes videre med både konditionerne for etablering af trinbræt i Thorsager og etableringen af niveaufri skæring af letbanen på Løgtenvej ved Hornslet. Letbanen forventes at være i drift i Syddjurs Kommune i Natur og teknik: der investeres knap 50 mio. kr. i energioptimering i de kommende år, herunder optimering af kommunale bygninger og vejbelysning. 9. Kultur: Den ny Maltfabrik skal være et dynamisk center for kreativt erhverv og kultur i Maltfabrikken i Ebeltoft. Kommunens andel af anlægsfinansieringen udgør i budgettet i alt ca. 25 mio. kr. 10. Kultur: Der afsættes en idrætspulje på knap 9 mio. kr. de kommende år til kommunal medfinansiering af nye idrætsanlæg, herunder nye kunstgræsbaner. 11. I de kommende år arbejdes der videre med projektering og etablering af vestlig omfartsvej ved Nimtofte. Budgetlægningen for 2016 og overslagsårene påvirkes af, at der mellem regering og KL er blevet aftalt et nyt omprioriteringsbidrag svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. Omprioriteringsbidraget forventes Side 2 af 9

3 at lægge et betydeligt pres på fortsat effektivisering af den kommunale opgavevaretagelse i de kommende år. Som afsæt for de politiske prioriteringer forbundet med budget 2017 og fremover, skal der laves en række nye budgetanalyser. De skal beskrive muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Målet er at reducere driftsomkostningerne med 20 mio. kr. årligt fra og med Analyserne skal dække kommunens samlede virksomhed, og skal også belyse mulighederne for at optimere driftsøkonomien via investeringer i respektive områder, herunder øge indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den kommunale drift. Formålet er, at medvirke til at skabe det nødvendige råderum til de kommende års budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den daglige drift og skabe et råderum til nye investeringer. Kommunens økonomiske politik udgør den overordnede politiske rettesnor for en ansvarlig og langsigtet økonomistyring i kommunen. Den indeholder målsætninger vedrørende driftsoverskud, anlægsniveau, låneoptag og niveau for kassebeholdning. Med baggrund i ændrede vilkår for den kommunale virksomhed, blandt andet som følge af skærpede behov for økonomisk risikoafdækning på overførselsområdet, er der enighed om behovet for at revurdere den økonomiske politik i kommunen. I naturlig forlængelse heraf skal kommunens administrative økonomiske styringsprincipper også revurderes. Inden udgangen af 2. kvartal 2016 skal revisionen af den økonomiske politik og de økonomiske styringsprincipper være politisk godkendt. På den måde kan de udgøre et velfungerende afsæt for budgetarbejdet frem mod budget Ændringsforslagene vedrørende drift og anlæg i dette budgetforlig indebærer samlet set en merudgift i forhold til budgetforslaget fremlagt ved den politiske 1. behandling. Ændringerne til budgetforslaget ved 1. behandlingen er beskrevet i det vedlagte bilag. 2. Emnespecifikke temaer i budgettet, som forligsparterne stiller sig bag Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe et økonomisk råderum. Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk. Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i økonomiudvalget. Side 3 af 9

4 Skoler, specialundervisning og dagtilbud Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune, hvor antallet af ældre stiger, mens børnetallet falder. Udviklingen betyder, at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år. Forligskredsen har med forslaget etableret et godt grundlag for at kunne opretholde den nuværende nærhed og kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet samt styrke indsatsen vedrørende inklusion. Familieområdet det specialiserede børneområde Den positive omstilling på familieområdet styrkes med øget vægt på tidlig og koordineret indsats i et stadigt tættere samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet samt social- og beskæftigelsesområdet. Afgørende bliver en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der involverer borgeren. Beskæftigelsesområdet I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skulle medvirke til at knække kurven på overførselsindkomsterne. I forlængelse heraf udbredes investeringerne til flere sammenhængende områder, med det formål at sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse. Derfor er det hensigten, at gennemføre en tættere opfølgning i forhold til de ledige og virksomhederne. Byrådet vil følge udviklingen tæt, og løbende vurdere om indsatsen kan udvikles og indsatsen forbedres yderligere. Plejeboliger til ældre, sektorplanlægning X Forligskredsen er enig om, at der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige behov for udbygning af plejeboliger til ældre. Efter en debat skal beslutning vedrørende eventuel udbygning træffes senest i På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlægningen 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende plejeboligområdet: Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca m2. Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal. Forligskredsen ønsker en debat om den fremtidige dækning på plejeboligområdet. På baggrund af befolkningsfremskrivningen kombineret med en gennemgang af ventelisterne, ønsker forligskredsen en bred debat om den fremtidige plejeboligstruktur. Beslutninger på plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er forankret i hele byrådet. Ældrepuljen Forligskredsen er enig om at de aktiviteter som foreslås reduceret som følge af en reduceret ældrepulje forventes videreført, såfremt der i forbindelse med Finansloven for 2016 tilføres midler hertil. Kafé Kolind Kafé Kolind er et socialt mødested i Kolind. Udvalget for sundhed, ældre og social skal inden udgangen af 1. halvår af 2016 afslutte et økonomisk og fagligt funderet analysearbejde omkring kommunens fremtidige tilbudsvifte på området. Resultaterne af analysen skal kunne indgå i budgetlægningen for Side 4 af 9

5 Sektorplanlægning dagtilbud I forbindelse med sektorplanlægning for dagtilbud søges at placere dagtilbud i nærheden af skoler, dels for at kunne benytte fælles faciliteter som gymnastiksal og legepladser, dels for at skabe naturlig overgang til indskoling og skole. I Ryomgård planlægges, at der på sigt skal ske sammenlægning af Ringvejens børnehave og Poppelvejens Børnehave. Der er ikke besluttet hvordan og hvornår. Der lægges op til at en sammenlægning kan ske gennem nybygning af en samlet institution på et areal ved Marienhoff Skolen, og at arealet ved Ringvejen på sigt stilles til rådighed for en udbygning på ældreområdet. Der arbejdes intenst videre med at etablere en ny daginstitution i Mørke, hvor Syddjurs Kommune forventer at købe Firkløverskolen. Ændret økonomisk ressourcetildelingsmodel på skoleområdet På skoleområdet skal der skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Tildelingsmodellen baseres således fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Der vil derfor være en indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17 og udarbejdes med afsæt i følgende principper: Bevarelse af 10 folkeskole lokationer. En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengene-følger-barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede. På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune. Reduktion i specialundervisning og øget inklusion En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig indsats. Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference. Yderligere tilpasning af budgettet på skoleområdet Budgettet tilpasses over tid med afsæt i følgende forudsætninger: Kvaliteten i undervisningen skal fastholdes. Organiseringen i skolevæsenet tilpasses og der udarbejdes planlægning, der beskriver undervisningstilbuddet på hver enkelt af folkeskolernes 10 lokationer frem mod Planlægningen præsenteres for byrådet senest i april Ved fremlæggelsen skal der præsenteres modeller for den fremtidige organisering af folkeskolerne, der tager højde for fastholdelse af kvalitet i undervisningen på de skoler, der vil opleve den største nedgang i elevtal. Side 5 af 9

6 Foreløbige elementer til opnåelse af det planlagte budgetresultat er: o Demografi vedr. specialskoler (fald i elevtal). Da det samlede elevtal falder kraftigt forventes andelen af specialskoleelever ligeledes at falde. I 2018/19 kan tilgangen således være lavere til specialskoler mv. svarende til en mindre udgift på ca.1,5 mio. kr. årligt. o Overbygningsklasser. Omplacering af overbygningsklasserne i 2018 kan reducere udgifterne med ca. 1,5 mio. kr. årligt. o Befordring. Der kan forventes et fald i kørsel af elever til almindelige skoler og specialskoler og dermed vil udgifterne kunne reduceres på ca. 2 mio. kr. årligt. Klubtilbud Klubberne er i dag et tilbud ungdomsskolen driver på alle sine lokationer. Tilslutningen til klubtilbuddet er imidlertid vigende. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der på de lokationer, hvor der er en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende tilbud til klasse trin, sådan at et tilbud til børn på klassetrin kan opretholdes. Forslaget skal pege på muligheder for at indarbejde en reduktion i de nuværende udgifter til klubtilbud fra 2017 på 1,5 mio. kr., stigende til 4 mio. kr. i de efterfølgende budgetoverslagsår. Natur, teknik og miljø En række rammebesparelser skal udmøntes af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø ultimo Besparelserne skaludmøntes fra 2016 og overslagsår vedrørende vejvedligeholdelse og de grønne områder. Ligeledes skal indlagte rammebesparelser vedrørende den kollektive trafik også udmøntes af NTM-udvalget med udgangen af 2015 for at kunne udmøntes fra 2016 og frem. Udvalget opfordres til at overveje udfordringer vedrørende klimasikring af anlæg, samt mulighederne for via ledelsesindsats at kunne reducere i omkostningerne til serviceproduktion. Forligskredsen vil fortsat arbejde for at Staten (Vejdirektoratet) anlægger manglende cykelsti langs Færgevej (rute 21) fra sti/tunnel til Tolløkke-udstykning og ind til Falckvej. Plan, udvikling og kultur En nedlukning af bogbussen bekymrer forligskredsen; men det anerkendes at fortsatte rammebesparelser på biblioteket heller ikke er en holdbar løsning. Derfor skal Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur fremkomme med et forslag til fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen af 1. kvartal 2016 for at kunne indfri de budgetmæssige forudsætninger i 2016 og overslagsår. 3. Politiske ændringer til budgetforslaget Drift Nr. 3. Der er enighed om at indregne halvdelen af omprioriteringsbidraget årligt fra 2017, dvs. 8,5 mio. kr. stigende til 25,5 mio. kr., i forventning om at staten tilgodeser Syddjurs Kommune med halvdelen af egenbidraget. Nr. 4. Målene for omlægning af tilbuddet fastholdes. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der på de lokationer, hvor der er en efterspørg- Side 6 af 9

7 sel, kan oprettes et klublignende tilbud til klasse trin, sådan at et tilbud til børn på klassetrin kan opretholdes. Nr. 5. De påkrævede økonomiske rationaler på ældreområdet skal ses i sammenhæng med en skærpet effektiviseringsindsats og strukturer på området. Nr. 7. Rationalet forudsættes opnået uden brug af ekstern bistand. Den bygningsmæssige optimering skal ske ved intern opgaveløsning. Nr. 8. Det opsatte rationale reduceres således at besparelsen ikke omfatter renholdelse, fejning, blomsterkummer og byvåben. Fagudvalget har ansvaret for at udmønte rationalet ultimo 2015 for at kunne udmønte den resterende rammebesparelse allerede fra Nr. 9. Fagudvalget har ansvaret for at udmønte det reducerede rationale vedr. kollektiv trafik ultimo Nr. 10. En nedlukning af bogbussen bekymrer forligskredsen; men det anerkendes at fortsatte rammebesparelser på biblioteket heller ikke er en holdbar løsning. Derfor skal PUK-udvalget fremkomme med et forslag til fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen af 1. kvartal 2016 for at kunne indfri de budgetmæssige forudsætninger i 2016 og overslagsår. Nr. 13. Der indarbejdes en administrativ besparelse ind i overslagsårene Nr. 14. Erhvervsudviklingspuljen administreres af økonomiudvalget, som snarest udarbejder kommissorium for puljens anvendelse. Nr. 17. Forligskredsen ønsker investeringer i velfærdsteknologi også i overslagsårene , for fortsat at kunne opnå driftsmæssige rationaler. Nr. 18. Puljen udmøntes i udvalget for Familie og Institutioner. Nr. 21. Puljen udmøntes i udvalget for Familie og Institutioner. Nr. 22. Forligskredsen ønsker en mere skånsom tilpasning af budgetterne på skoleområdet i de kommende år, som muliggør en styrkelse af kvaliteten på skoleområdet. Nr. 25. Udvidelse af transporttilskud for skolebørn til naturcenteret. Nr. 28. Forligskredsen ønsker lavere deltagerbetaling for pensionister på kommunens aktivitetscentre. Nr. 29. Forligskredsen sikrer langsommere indfasning af besparelsen på BPA-området. Nr. 30. Forligskredsen ønsker en højere normering på sygeplejeområdet. Nr. 43. Forligskredsen ønsker fortsat naturpleje på nuværende serviceniveau. Nr. 44. Forligskredsen ønsker, at sygedagpengeindsatsen og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens ansatte skal styrkes igennem bedre ledelse indenfor de nuværende budgetter. Side 7 af 9

8 Anlæg Nr. 36. Etableringen af stien skal sammentænkes med udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn. Nr. 37. Cykelsti mellem Ryomgård og Kolind prioriteres i næste statslige ansøgningsrunde og skal samtænkes med sikring/hævning af Korup Skovvej. Nr. 38. Forligskredsen ønsker fortsat investeringer i trafiksikkerhed i de kommende år. Nr. 39. Færdiggørelse af dobbeltrettet cykelsti i Vrinners fra Møllebakken til Rolsøgårdsvej i vestlig side af vejen. Nr. 40. IF Midtdjurs fodboldafdeling meddeles medfinansieringsbidrag på 1 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane, som finansieres af idrætspuljen. 4. Afsluttende bemærkninger Vedrørende Kolindsund, er det en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet om opgaven bevilger et tilsvarende beløb på kr. i Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget fremsat af forligskredsen til økonomiudvalget indeholdende de ændringer på drift og anlæg, i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af det vedlagte bilag af 24. september 2015: Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering. Herudover er der enighed forligsparterne imellem om, at der ikke i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016, fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Som forhandlingsleder: Claus Wistoft, borgmester På vegne af partier og grupper: Socialdemokratiet Ole Bollesen Enhedslisten Jesper Yde Knudsen Side 8 af 9

9 Socialistisk Folkeparti Kirstine Bille Liberal Alliance Per Zeidler Venstre Torben Therkelsen Konservative Jørgen Brøgger Borgerlisten Jørgen Brøgger Det Radikale Venstre Jan Kjær Madsen Side 9 af 9

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune

Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune 1 of 6 Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune - Overordnede retningslinjer for analysearbejdet - Skabelon for kommissorie for de enkelte analyser

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune

Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Den 27. januar 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Det politiske udgangspunkt... 5 3 Baggrund... 7 3.1 Kraftigt faldende elevtal frem til 2027...

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke 1 of 7 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø)

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budget 2015. Budgetresume

Budget 2015. Budgetresume Budget 2015 Budgetresume 9. oktober 2014 Indledning Dette budgetresume er lavet, for at give alle mulighed for, at danne sig et hurtigt overblik over reduktioner, udvidelser og tekniske blokke i budgettet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere