Budget Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014"

Transkript

1 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

2 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten)

3 Syddjurs Kommune har egne udfordringer Demografisk pres og tab af arbejdspladser Ugunstig udligning Serviceudgifter, der er relativt lave Omkostningstunge og risikobetonede områder som eksempelvis beskæftigelsesog familieområderne Højt skattetryk Lav kassebeholdning

4 Syddjurs Kommune har muligheder Bosætning i den vestlige del af børnefamilier, mod øst seniorer En erhvervsstruktur præget af små- og mellemstore virksomheder Syddjurs Kommune er en integreret del af bybåndet omkring Stor Aarhus Høj mobilitet i arbejdsstyrken Natur og kultur

5 Demografi Service

6

7 Forudsatte budgetforbedringer Der er i budgettet forudsat forbedringer på 50 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2018 Driftsreduktioner Udskydelse af anlæg Øgede finansieringsmuligheder i aftale mellem KL og regeringen, f.eks. likviditetstilskud Andre øgede lånemuligheder og særtilskud Skatteforhøjelse Ændringer i udligningssystemet (kan også betyde tab f.eks. på refusionsområdet)

8 Skatteforhøjelse Et flertal i byrådet har besluttet at hæve skatten fra 25,7 til 25,9 Nettoprovenuet ved en sådan stigning er 11,7 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeriet har givet tilladelse til en skattestigning på 0,2 i Syddjurs Kommune.

9 Udligning Med baggrund i en refusionsændring på beskæskæftigelsesområdet er der mulighed for justering af udligningssystemet, måske endda en egentlig reform! Syddjurs Kommune har i et samarbejde med 6 kommuner bakket op omkring Aarhus og andre kommuners kritik af systemet med hovedstadsudligning De 6 kommuner påpeger endvidere For lidt vægt på demografiske udgifter til børn og ældre For høj vægt på udgifter til udlændinge For unøjagtig beregning af sociale udgifter i landdistrikter

10 Indsatsområder- Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling At der inden juni 2015 udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analyserne skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften. Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for For så vidt angår skoleog dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015, således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.

11 Indsatsområder- Øget produktivitet Syddjurs Kommune skal fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele, der kan findes på en række områder. Opgaven omhandler også nedprioritering og eventuelt ophør af opgaveområder. Det skal ske ved fokus på strukturændringer, reduktion, innovation og nytænkning i den kommunale organisation. Der er budgetlagt med effektivisering på 1% årligt i overslagsårene.

12 Emner fra budgetforliget skoler, specialundervisning og dagtilbud Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune hvor antallet af ældre stiger mens børnetallet falder. Det betyder at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år. Derfor skal der frem til senest maj 2015 gennemføres en analyse, som kan udgøre grundlaget for fremtidige beslutninger i forhold til skole og dagtilbudsområdet. Byrådet målsætning er at opretholde den nuværende nærhed på dagtilbuds- og skoleområdet.

13 Emner fra budgetforliget - familieområdet Der er igangsat en omfattende indsats for at nedbringe de senere års budgetoverskridelser på området. Regnskabet for 2017 bør ikke ligge over niveauet for vore sammenligningskommuner. Indsatsen skal følges og udvikles så det, ud over budgetoverholdelse, sikres at investeringsindsatsen også resulterer i sagsbehandling på et højt fagligt niveau.

14 Emner fra budgetforliget - beskæftigelsesområdet I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skal medvirke til at knække kurven på overførselsindkomsterne. Der investeres med det formål at sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse.

15 Resultat, budget 2015 Netto, mio. kr Tilskud og udligning -563,7-545,5-542,9-534,2 Skatter , , , ,2 Finansiering i alt , , , ,4 Basisbudget 2.362, , , ,7 Lov- og cirkulæreprogram -9,6-9,6-8,0-8,0 Tekniske driftsændringer 39,5 70,2 98,8 125,4 Forudsatte budgetforbedringer 0,0-50,0-100,0-150,0 Budgetværn -32,8-40,4-44,7-44,7 Reduktioner 5,1 4,9 3,9 5,3 Udvidelser 11,7 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.375, , , ,7 Pris- og lønstigninger i overslagsårene 0,0 47,5 96,9 148,4 Renter 9,4 10,8 11,7 12,2 Resultat ordinær drift -66,9-74,4-89,3-96,1

16 Resultat, budget 2015 Netto, mio. kr Resultat ordinær drift -66,9-74,4-89,3-96,1 Afdrag 35,9 36,3 40,9 40,1 Anlæg 81,0 80,9 79,1 62,3 Forsyningsvirksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter afdrag og anlæg 50,0 42,9 30,7 6,3 Finansforskydninger 0,1 1,1 1,1-0,1 Indskud Landsbyggefonden 4,8 6,0 4,6 0,0 Optagelse af lån -68,1-50,4-46,9-38,2 Resultat (- = overskud) -13,2-0,4-10,5-31,9

17 Pris- og lønfremskrivning Der er indarbejdet årlige pris- og lønstigninger på 2%, hvilket cirka svarer til knap 50 mio. kr. om året

18 Tekniske budgetændringer Korrektioner, mio. kr Økonomiudvalget 3,6 2,6 1,6 1,6 Udvalget for familie og institutioner -2,8-4,6-7,9-10,2 Udvalget for sundhed, ældre og social 32,4 60,4 87,2 110,6 Udvalget for natur, teknik og miljø -0,3-0,3-0,2-0,2 Udvalget for plan, udvikling og kultur 0,1 0,1 0,1-0,4 Arbejdsmarkedsudvalget 12,5 18,0 24,0 30,0 Tekniske budgetkorrektioner i alt 45,6 76,3 104,9 131,5

19 Udvidelser Udvidelse, mio. kr KOMBIT s monopolbrud 0,5 0,5-0,5-0,5 Byggesagsgebyr, halvering for erhverv 0,7 0,7 0,7 0,7 Analyse af mobiliteten på Djursland 0,2 0,0 0,0 0,0 Familie: Organisatoriske tilpasninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskole, Demo-råd ungemiljøer 0,2 0,2 0,2 0,2 Dagtilbud: Opnormering på institutioner 1,0 1,0 1,0 1,0 Sundhed: Demografi og forebyggelse 2,0 2,0 2,0 2,0 Folkeskoler: Kørselsordning, naturcenter 0,1 0,1 0,1 0,1 Kolindsund undersøgelse 0,3 0,0 0,0 0,0 Naturcenter Syddjurs 0,2 0,4 0,4 0,4 Save-registrering af bygninger 0,0 0,2 0,2 0,2 Aprilfestival - teaterfestival i ,0 0,0 0,0 1,3 Udvidelser i alt 5,1 4,9 3,9 5,3

20 Reduktioner Samlet 32,7 mio. kr. Hertil kommer at der er overført anlæg til 2016, således at resultatet er forbedret med cirka 50 mio. kr. i forhold til udgangspunktet Der er behov for et budget i balance, da kommunen kassebeholdning er forholdsmæssig lav

21 Økonomiudvalget Reduktioner, mio. kr Reduktioner på Økonomiudvalgets område -3,0-3,0-3,0-3,0 Forudbetalings af driftsstøtte til destination Djursland -1,0 0,0 0,0 0,0 Effektivisering af beredskabsområdet 0,0-1,1-1,1-1,1 Reduktioner i alt -4,0-4,1-4,1-4,1

22 Udvalget for familie og institutioner Reduktioner, mio. kr Reduktion på folkeskoler fælles -0,5-0,5-0,5-0,5 Reduktion på SFO fælles -0,5-0,5-0,5-0,5 Fuld forældrebetaling i SFO -1,0-2,0-2,0-2,0 Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne i ,0-0,7-0,7-0,7 Reduktion i skolernes decentrale budgetter 0,0-2,8-6,7-6,7 Dagtilbud: Yderligere fald i børnetal -2,5-2,5-2,5-2,5 Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte -1,1-1,1-1,1-1,1 Teknisk ejendomsservice, pulje -0,6-1,2-1,2-1,2 Reduktioner i alt -6,1-11,3-15,2-15,2

23 Udvalget for sundhed, ældre og social Reduktioner, mio. kr Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard -0,2-0,2-0,2-0,2 Brugerbetaling for kørsel til dagcentre -0,2-0,2-0,2-0,2 Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling -0,5-0,5-0,5-0,5 Nedlæggelse af plejeboliger Lindebo -1,5-3,4-3,4-3,4 1% effektivisering voksen- og handicapområdet -1,1-1,1-1,1-1,1 Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet -2,5-2,5-2,5-2,5 Sundhed, organisering m.v. -0,7-0,7-0,7-0,7 Reduktioner i alt -6,7-8,6-8,6-8,6

24 Udvalget for natur, teknik og miljø Reduktioner, mio. kr Vejvedligehold - belægninger -0,7-0,7-0,7-0,7 Vejvedligehold - belægninger - yderligere besparelse -2,0-2,0-2,0-2,0 Vejvedligehold - vejbelysning -0,2-0,2-0,2-0,2 Kollektiv trafik - mindre skolekørsel -0,4-0,4-0,4-0,4 Vej og parkvæsen - 1% -1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktioner i alt -4,3-4,3-4,3-4,3

25 Udvalget for plan, udvikling og kultur Reduktioner, mio. kr Generel reduktion -0,5-0,5-0,5-0,5 Museum Østjylland - ingen fremskrivning af 0,0 0,0 0,0 0,0 tilskud Reduktioner i alt -0,5-0,5-0,5-0,5

26 Arbejdsmarkedsudvalget Reduktioner, mio. kr Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet -10,4-11,0-11,3-11,3 1%-reduktion på driftsudgifter til -0,5-0,5-0,5-0,5 beskæftigelsesområdet Reduktioner i alt -10,9-11,5-11,8-11,8

27 Anlæg med finansiering Projekt, mio. kr Jord ved Toftevang / Brændpunktet, Ebeltoft -4,4 Salg af administrationsbygning i Rønde -7,1 Salg af museumsbygning i Ebeltoft -3,0 Salg af grunde -10,0-10,0-10,0-10,0 Byggemodning boliger i Syddjurs 8,0 10,0 12,0 10,0 Landsbyfornyelse 2015, nedrivningspulje 1,7 Energibesparende bygningsrenoveringer 7,5 7,5 7,5 7,5 Lindebo, renovering 0,6 Vejbelysning udfasning af lyskilder 5,0 5,0 5,0 5,0 Administrationsbygninger, ombygning 22,6 3,0 Ældreområdet, velfærdsteknologi 3,7 2,8 Samlet 39,0 6,8 11,5 12,5

28 Anlæg på velfærdsområder Projekt, mio. kr Skoler, strukturtilpasning i.f.m. reform 1,0 4,0 4,0 3,0 Skoler, bygningsgenopretning skoler 7,0 7,0 7,0 Skoler, IT-visionsplan 3,1 3,1 2,0 2,0 Skoler, arbejdsmiljøprojekter o. lign 0,5 0,5 0,5 0,5 Skoler, ABA anlæg 0,8 1,8 1,8 Dagtilbud, strukturtilpasning (Mørke og Mols) 1,0 11,0 10,0 5,0 Dagtilbud, Æblehaven Ebeltoft 1,0 Dagtilbud, Mosegården 2,3 Bibliotek og borgerhus i Kolind 10,3 3,0 Maltfabrik, bibliotek og museum 0,9 13,1 6,0 Hotel Rønde 3,8 Renovering af bygn. til sundhedscenter 0,3 Ældreområde, ABA-anlæg 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældreområdet, Lyngparken i Knebel 4,7 Ældreområdet, Rønde inkl. demensafsnit 1,0 7,5 13,0 10,6 Ældreområdet, Renovering Bakkegården 4,5 Social, Aktivitetscenter Marie-Magd. Udv. 2,0 1,4 Samlet 26,5 53,5 50,7 33,3

29 Anlæg på øvrige områder Projekt, mio. kr Ejendomspulje radon og rotter 0,5 0,3 0,3 0,3 Ebeltoft Sundhedscenter kloak 1,5 1,9 Områdefornyelse Mørke 1,0 2,0 1,0 Midtbyplaner, Rønde og Hornslet 0,2 Hovedgaden 79 Rønde servicearealer 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrætsanlæg m.v. - pulje 1,0 3,6 2,0 2,0 Vejafvandingsbidrag 3,2 3,2 3,2 3,2 Cykelstier/trafiksikkerhed 2,0 2,0 2,5 2,5 Cykelsti Skrejrup - Thorsager 3,0 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole 2,2 1,0 Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov 1,0 2,0 Korupskovvej - sikring 0,4 2,9 Salthal 3,5 Omkørsel Nimtofte og øvrige trafikinvesteringer 5,0 5,0 5,0 Kantsikring af Rosenholm Å 0,4 Samlet 15,5 21,7 16,9 16,5

30 Budgettets resultat Der er et overskud på det ordinære driftsresultat på 67,0 mio. kr. i 2015 stigende til 96,2 mio. kr. i 2018 Efter afdrag på lån og anlæg er der et underskud på 50,0 mio. kr. i 2015 som falder til 6,3 mio. kr. i 2018 Lånemuligheder gør, at der er overskud i 2015 på 13,2 mio. kr. stigende til 31,9 mio. kr. i 2018 Der er i 2015 afsat et budgetværn på 12,7 mio. kr.

31 Den videre proces Pixi-budget og budgetavis kommer nu Budgethæfte og politikerhåndbog kommer senere Udmøntning af aftale Spørgsmål?

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere