Ny revisionsstandardisering en empirisk undersøgelse af effekten på danske revisorers holdninger til habilitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny revisionsstandardisering en empirisk undersøgelse af effekten på danske revisorers holdninger til habilitet"

Transkript

1 Working Paper Series Department of Business Studies No. 9, 2008 Ny revisionsstandardisering en empirisk undersøgelse af effekten på danske revisorers holdninger til habilitet By Lars Kiertzner Aalborg University, Department of Business Studies, Fibigerstræde 4, DK-9220 Aalborg East, Tel ,

2 Ny revisionsstandardisering en empirisk undersøgelse af effekten på danske revisorers holdninger til habilitet Lars Kiertzner Associate professor Aalborg University Department of Business Studies Fibigerstræde 4 DK-9220 Aalborg Ø Tel: Abstract: Hovedformålet med dette paper er at sammenholde revisorers holdninger i 1995 og i 2005 i relation til habilitet ved forskellige opgavetyper, der varetages for en klient sammen med opgavetypen revision af historisk finansiel information. Analysepunkterne er ved dette longitudinale formål udvalgt fra Kiertzner (1996). Udover hovedformålet er der i 2005 suppleret med yderligere spørgsmål til belysning af grænserne for regnskabsassistance som det for praksis mest centrale spørgsmål ved vurdering af risici for selvrevision. Revisors holdninger bliver analyseret på basis af surveys i 1995 og Generelt forventes det, at revisorer har skærpet deres holdninger på de ud-valgte gråzone-områder i relation til habilitet. De nye revisionsstandarders stigende indhold af omgåelsesrelaterede regler krav om skepsis og øget detailregulering forventes at føre til en mere kritisk indstilling til varetagelse af dobbeltroller. Hypotesen H1, hvorefter det forventedes, at revisor oftere vil anse sin habili-tet for truet i 2005 end i 1995, herunder oftere vil betinge sin accept af opgaver ud over revisionen af sikkerhedsforanstaltninger, bekræftes delvist. Den holder stik ved opgaver, der traditionelt ligger i direkte sammenhæng med (regnskabsassistancespørgsmålene) eller i forlængelse af (skat og it) regnskabsmæssige forhold, Hypotesen holder derimod ikke ved opgaver, der ligger længere væk fra regnskabet, eksemplificeret ved juridisk/selskabsret-lige opgaver. Hypotese 2, hvorefter det forventedes, at revisor i 2005 vil påtage sig rene assistanceopgaver i større omfang end assistanceopgaver, der involverer rådgivning om regnskabsmæssigt relevante dispositioner og regnskabsprak-sis, kunne ligeledes kun bekræftes delvist. ISBN Aalborg University, Department of Business Studies, Fibigerstræde 4, DK-9220 Aalborg East, Tel ,

3 1 Formål Hovedformålet med dette paper er at sammenholde revisorers holdninger i 1995 og i 2005 i relation til habilitet ved forskellige opgavetyper, der varetages for en klient sammen med opgavetypen revision af historisk finansiel information. 1 Analysepunkterne er ved dette longitudinale formål udvalgt fra Kiertzner (1996). Udover hovedformålet er der i 2005 suppleret med yderligere spørgsmål til belysning af grænserne for regnskabsassistance som det for praksis mest centrale spørgsmål ved vurdering af risici for selvrevision. I perioden har den danske regulering om habilitet gennemgået et paradigmeskift. Den tidligere kombination af et næsten altomfattende generelt habilitetskrav suppleret med konkrete opgavespecifikke krav er erstattet af den internationale regulerings principper om synlig og faktisk uafhængighed vurderet i den konkrete opgavesammenhæng. 2 Hertil kommer, at IFACs (2004) Etiske regler for revisorer er blevet implementeret i Danmark, hvilket på en række punkter konkretiserer de generisk principielle uafhængighedstrusler og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger yderligere. 3 Det er ved designet af den logitudinale hovedundersøgelse tilstræbt, at dette paradigmeskift i reguleringen ikke i sig selv får betydning for de logiske udfaldsrum for svar på spørgsmål, der genbruges fra Kiertzner (1996). Udvalgte spørgsmål er alle søgt placeret i gråzoneområdet, hvor der ikke entydigt kan konstateres noget forbud efter hverken gammel eller ny regulering. Det er således respondenternes holdninger, der er objektet for testene. Generelt forventes det, at revisorer har skærpet deres holdninger på de udvalgte gråzone-områder i relation til habilitet. De nye revisionsstandarders stigende indhold af omgåelsesrelaterede regler krav om skepsis og øget detailregulering forventes at føre til en mere kritisk indstilling til varetagelse af dobbeltroller. 1 Terminologien er hentet fra IAASBs framework for opgavetyper, hvor der skelnes mellem erklæringsopgaver med sikkerhed herunder revision og review af historiske finansielle oplysninger og andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver. 2 Dette paradigmeskift gennemførtes i LSRR , der implementerede EU Commission (2002). 3 FSR (Bestyrelse og Etikudvalg) (2004) og IFAC (2004). 1

4 1.1 Skepsis Dagsordenen fra regnskabsreguleringen om mere skepsis manifesterer sig stadigt stærkere i revisionsreguleringen: overfor regnskabsaflægger, og i et mere begrænset omfang overfor revisor. Krav til revisors skepsis overfor regnskabsaflægger kommer frem i en stadig længere række af ekspliciteringer. Vigtigheden af en skeptisk grundindstilling bliver understreget ved indsamlingen af revisionsbevis ikke blot ved risikovurderingshandlinger, men også ved udførelse af test af kontroller og substanshandlinger, jf. således overordnet i RS 315 og RS 330, og i ekstraordinær udtalt grad i RS 240 (ajourført 2006) i forhold til besvigelser. Konkret udmøntes skepsiskravet stærkt i kommende standarder om revisionsbevis. Der lægges eksempelvis op til en mere detaljeret vurdering af eventuel skævhed i ledelsens udøvelse af regnskabsmæssige skøn, jf. ED ISA 540 4, mens hele opdateringsprojektet ISA 550 om revision af nærtstående parter sker med udtrykkelig reference til Enron og Maxwell sagerne, hvor ikke oplyste forhold herom var en væsentlig forudsætning for, at det lykkedes at snyde markedet så længe. 5 Endvidere skinner kravet om skepsis igennem, når standardiseringen fremhæver ledelsesansvaret igen og igen, hvilket skåret ind til benet egentlig er overflødig højtlæsning af det selskabsretlige reguleringsgrundlag. Når revisor efter lovgivning og standardisering i stigende omfang skal løfte pegefingeren overfor klienten for at minde denne om dens ansvar, er det manifestationer af skepsis. Ledelsesansvaret fremhæves for eksempel i relation til besvigelser i RS 240 (ajourført 2006), samt i den i forhold til nugældende RS 700 langt mere detaljerede beskrivelse af ledelsesansvaret i den kommende ISA 700 om revisionspåtegningen. 6 4 Jf. afsnittene i ED ISA 540 (2004). 5 Jf. IAASB (september 2004), agenda 2 A, Revision of ISA 550 Related Parties. Issues Paper, hvor afsnittene 2-5 med projektets begrundelse bærer overskriften Lessons From the Enron and Maxwell Cases. 6 Jf. om ledelsens regnskabserklæring den i Danmark hidtil gældende RS 240 (2004), afsnit 51, og den kommende anden generations standard RS 240 (ajourført 2006), afsnit 91. Om ledelsesansvaret i revisionspåtegningen, jf. den nye ISA 700 (revised 2004), afsnit 60. 2

5 En lignende skepsis er langt fra en så konsekvent gennemført tendens over for revisor. Standarderne bygger stadig i hovedsagen på tillid til, at revisor vil rette sig efter reglerne, eller i hvert fald ikke aktivt søge efter huller i, systemet, og at revisor vil udfylde huller i reguleringen fra en faglig synsvinkel om, hvad der bør gøres for at opnå høj grad af sikkerhed. Når dette stadig er tilfældet, kan det dog skyldes, at revisionsstandardisering i international sammenhæng stadig i vidt omfang er selvregulering. 7 Der kan på trods heraf ses tegn på, at standardudsteder nærer en lille mistillid til, at revisor altid vil gøre det rette, i obligatoriske opstramninger i RS 240 (ajourført 2006). Herefter skal revisor udføre handlinger rettet mod vurdering af ledelsens mulige tilsidesættelse af intern kontrol, foretage brede forespørgsler om besvigelser på flere organisatoriske niveauer samt dokumentere med begrundelse, når han, underforstået i sjældne tilfælde, er i stand til at afkræfte, at indtægtsregistreringen er en betydelig besvigelsesrisikofaktor. 8 De nævnte handlinger kan rent fagligt ses som udtryk for, at det aldrig (eller sjældent, for så vidt angår indtægtsregistreringen) vil være muligt for revisor at afkræfte, at der er betydelige risici, der skal afdækkes i de nævnte sammenhænge. 9 Ekspliciteringen heraf i detaljeret form udtrykker dog en lille skepsis over for, om revisor af egen drift altid ville komme frem til disse vurderinger. Et andet tegn på mistillid kan ses i begrundelsen for at opdele i en ED ISA 705 (2005) om forbehold som termen modifikationer fremover reserveres til for ikke at forvirre og ED ISA 706 (2005) om supplerende oplysninger og andre oplysninger. Opdelingen synliggør for revisor, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de to begreber. Underforstået, det er ikke muligt at 7 Her er der dog pres på, jf. Public Company Accounting Oversight Board i US, og i EU kommissionens pres på IFAC og IAASB for at få brugerinteresser (læs herunder også politiske interesser) ind i standardiseringsprocessen som vilkår for at kunne godkende de internationale standarder efter proceduren i det nye 8. direktiv, jf. EU Commission 2004, side 6 EU-godkendelse vil afhænge af satisfactory governance arrangements relating to the operation of the IAASB being established. 8 Jf. RS 240 (ajourført 2006). Om handlinger, der skal udføres vedrørende den altid eksisterende risiko for, at den daglige ledelse tilsidesætter kontroller, se afsnittene 74-76, om forespørgsler, der skal foretages bredt i virksomheden, se afsnittene 34-47, og om dokumentationskravet for, at indtægtsregistreringen undtagelsesvist (hovedreglen om, at den er en betydelig besvigelsesrisikofaktor, er i afsnit 60) ikke skal anses for at være en født besvigelsesrisikofaktor, se afsnit Konsekvenserne af klassifikation som en betydelig risiko for væsentlig fejlinformation er, at intern kontrol altid skal vurderes og om muligt testes, at der skal udføres yderligere substanshandlinger, der, hvis de står alene, ikke udelukkende kan være regnskabsanalytiske handlinger, og at der ikke kan foretages rotation af test af kontroller. 3

6 skjule et forbehold som en i klientens øjne måske mindre kritisk supplerende oplysning. 10 Sådanne udtryk for skepsis i selvreguleringen kunne opfattes som forsøg på at afværge, at standardiseringen tages ud af revisorernes hænder. Dette er dog alligevel allerede sket i USA og på vej til at ske i EU som element i 8. direktivs forventede godkendelsesmekanisme af ISA standarder, hvor branchen i hvert fald ikke får direkte indflydelse. 1.2 Detailregulering Et andet konstituerende karakteristika for udviklingen er detaljeringen i nyere internationale standarder, der indikerer, at det US amerikanske detailreguleringsparadigme bliver mere dominerende, og at det principdrevne paradigme, der hyldes i IAASB, dermed trænges i baggrunden. Modsætningen imellem paradigmerne har allerede længe været trukket skarpere op principielt, end den forefindes i virkeligheden. Det har lydt mere og mere hult i de senere år, når principstyring blev påkaldt som et mantra fra eksempelvis IAASBs, IABSs og EU's side. Og overvejelser i USA om det hensigtsmæssige i at blive mere principstyret frem for at tilstræbe en udtømmende detailregulering skal næppe heller tages for mere end principielle overvejelser. Principper styrer rent principielt og teoretisk, mens reguleringen i alle lejre bliver mere detaljeret. Umiddelbart er detailreguleringens sejrsgang paradoksal i lyset af, at krisen i international revision især har et amerikansk afsæt. At ordinere mere af den samme medicin, der så tydeligt ser ud til ikke at have virket, synes et dårligt valg i situationen og bygger tilmed oven i købet ofte på deciderede forkerte diagnoser. 11 Detaljeringen kommer frem overordnet i selve revisionsprocesmodellen som sådan i RS 300, RS 315, 330 og 500 om planlægning og generisk revisionsbevis. Især RS 315 forekommer umiddelbart meget kompleks, fuld af redundans, ordrig, unødigt detaljeret og i sidste ende uoverskuelig for revisor. Hertil kan den nye RS 240 (ajourført 2006) fremhæves med eksplicitte krav om konkrete revisionshandlinger og med en fra vugge-til-grav indlejring af besvigelsesrelaterede overvejelser i den nye revisionsprocesmodel. I kommende standarder bredes tendensen yderligere ud. I ED ISA 540 om regn- 10 Jf. IAASB (marts 2005), Explanatory Memorandum side En mere analytisk tilgang tyder på, at de fleste skandalesager i USA ikke havde baggrund i udnyttelse af huller i en utilstrækkelig detailregulering, men snarere tilsidesættelse af regler. Om Enron, jf. således Enron Report (2002) og på basis heraf George Benston, Michael Bromwich, Robert E. Litan & Alfred Wagenhofer (2003). 4

7 skabsmæssige skøn og ED ISA 320 om væsentlighed i relation til indlejringen i revisionsprocesmodellen med svært tilgængelige forskrifter for fejlanalyser, og i opdateringen af reguleringen i ISA 700, ED ISA 705 og ED ISA 706 om revisionspåtegninger med mere vidtgående krav til beskrivelse af udført arbejde som afspejling af den nye revisionsproces samt en væsentligt udvidet beskrivelse af revisors respektive ledelsens ansvar. 12 Endvidere er tendensen også slået igennem i IFAC s etiske regler, der er overliggende til og en integreret del af hele IAASBs standardsæt. Eksempelvis prætenderer reglerne om uafhængighed, der er specielt relevante her, at være principdrevne ud fra den velinformerede tredjemands opfattelse/vurdering af trusler mod revisors uafhængighed og mulige sikkerhedsforanstaltninger. De meget detaljerede eksemplifikationer kan ved den gældende tidsånd imidlertid uden videre forventes at glide over til at blive opfattet som standardregler, hvorefter det principstyrede fremstår som tynd fernis Forventede konsekvenser af øget skepsis og detailregulering Krav om skepsis i sammenhæng med den øgede mængde detailregulering beskrevet ovenfor kan få revisorer til helt at afvise dobbeltroller for at forebygge enhver mistanke om inhabilitet. Selv om reguleringens synlige habilitetsvurdering principielt kræver vurdering af, hvorledes en velinformeret tredjemand vil opfatte situationen, kan det tænkes, at revisor vil være restriktiv herudover for at være på den sikre side og dermed implicit tager den uinformerede og måske ligefrem uvidende tredjemand som målestok for praksis. En tendens til ukritisk puritanisme kan få uheldige konsekvenser i form af øgede omkostninger for virksomhederne og samfundsmæssige tab som følge af revisors afvisning af eksempelvis at yde assistance forud for afgivelse af en erklæring med sikkerhed. Fuldstændig afvisning af dobbeltroller kan opfattes som den ultimative sikkerhedsforanstaltning. Det er dog også tænkeligt, at respondenternes accept af dobbeltroller i 2005 i højere grad end i 1995 sker under iagttagelse af mindre omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Derfor er spørgsmålenes ja/nej suppleret med betinget af som svarmulighed, for at hele spektret dækkes fra ultimativ til mindre omfattende afholdenhed. 12 ED ISA 540 (revised), ED ISA 550 (revised), ISA 700 (revised 2004), der først skal anvendes på umodificerede revisionspåtegninger, der afgives eller senere, jf. afsnit 72, samt ED ISA 705 om modificerede revisionspåtegninger og ED ISA 706 om supplerende oplysninger og andre oplysninger. 13 Generelt kan alt materiale findes på Det gælder både det gældende standardsæt og udestående Exposure Drafts, samt arbejdsudkast m.v., der enten kan findes via stien Current Projects eller via Meetings. 5

8 2 Beskrivelse af undersøgelsesdesign og respondenter 2.1 Undersøgelsesdesign spørgeskemaet I bilag 1 gengives det anvendte spørgeskema, der i hovedsagen sammensætter sig af de udvalgte relevante spørgsmål, der blev anvendt ved undersøgelsen i 1995, jf. Kiertzner (1996) Longitudinal analyse I spørgsmål 2 indgår der ni forskellige scenarier fra 1995 undersøgelsen, hvor respondenterne skal tage stilling til, om de vil påtage sig opgaver ved siden af den lovpligtige revision. I den første undergruppe på tre spørgsmål går opgaven ud på juridisk assistance i form af selskabsretlige opgaver om: Udarbejdelse af vedtægter Udarbejdelse af aktionæroverenskomst Udfyldelse af diverse anmeldelsesformularer. Undergruppens karakter indebærer en mulighed for, at svarene ikke kun afspejler habilitetsovervejelser, idet respondenterne også kan inddrage deres kompetence. For det longitudinale hovedformål er det interessante dog selve trenden. Denne kan rimeligvis anses for udelukkende at afspejle udviklingen i synet på habilitet, idet revisorers kompetence på området ikke har ændret sig i perioden fra 1995 til Den anden undergruppe på tre spørgsmål vedrører de traditionelle rådgivningsområder skat og administrative systemer, hvor alle revisionsfirmaer ved deres kumulative kompetencer og de fleste revisorer individuelt altid har anset sig for kompetente. Derfor er det en rimelig antagelse, at udviklingen fra 1995 til 2005 alene udtrykker revisorers opfattelse af deres habilitet. Karakteren af undergruppen af spørgsmål gør det nødvendigt at tilføje i 2005, at der ikke er tale om en såkaldt særligt betydningsfuld virksomhed. Dette skal afholde respondenterne fra at kunne problematisere, om skatte- 6

9 spørgsmålet kunne være omfattet af et absolut forbud. 14 Tilføjelsen sker således for at fastholde spørgsmålet i gråzoneområdet. Rådgivningsspørgsmålene om skat og administrative systemer omfatter samtidig varetagelse af revision og: Skatterådgivningsopgaver for det fremtidige selskab Skatterådgivningsopgaver for stifterne personligt Udvikling og implementering af bogholderisystemer. Endelig vedrører den tredje undergruppe det klassiske område regnskabsmæssig assistance. I en dansk kontekst med den meget brede revisionspligt benytter det store flertal af virksomheder i varierende grad revisors kompetencer. Synliggørelsen af revisor som skeptisk kontrollant i den nyere revisionsstandardisering er i overensstemmelse med revisors rolle som ren udefra kommende tekniker i en stor revisionsopgave. Krav til revisors skepsis overfor regnskabsaflægger er klart stigende, jf. i indledningen ovenfor. I en mindre eller mellemstor revisionsopgave harmonerer den rene kontrollantrolle dårligt med de reelle forhold og behov, idet revisor næsten altid har assistanceog rådgivningsopgaver ved siden og simultant med erklæringsopgaven. Dette er tilfældet for alle virksomheder i regnskabsklasse B 15 ; men det gælder også langt op i regnskabsklasse C, hvor hovedparten af de mellemstore og et synligt mindretal af de store virksomheder benytter sig af revisors assistance Jf. LSRR Særligt betydningsfulde virksomheder er børsnoterede selskaber, alle virksomheder under Finanstilsynet uanset størrelse og Mega-regnskabsklasse C virksomheder (overstiger to af tre grænser i to på hinanden følgende år nettoomsætning og balancesum 5 mia.kr., ansatte). 15 Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Deloitte) 2004b, tabel 4.3 side 13, rekvirerer 21.5 % bogføringsassistance, 69.3 % regnskabsmæssig assistance og hele 82.5 % assistance med regnskabsopstilling. Da respondenterne i undersøgelsen næppe har foretaget nogen knivskarp skelnen mellem disse ydelser, er det nok en rimelig konklusion, at alle regnskabsklasse B virksomheder har behov for assistance i et eller andet omfang for at kunne opfylde lovgivningens krav. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2004a, side 38, skønnes det ved en mindre undersøgelse, at dette i praksis gælder for alle virksomhederne. Således er 93 % af regnskaberne tilmed trykt på revisors papir (stikprøve på regnskaber undersøgt). 16 Jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2004a, side med noget divergerende tendenser i undersøgelser ved interview af virksomheder/revisorer, survey i Mortensen & Beierholm og en stikprøve på regnskaber. Tendensen er dog nok, at ca. 2/3 af mellemstore og 1/3 af store regnskabsklasse C virksomheder benytter sig af revisors assistance. 7

10 Mister klienten muligheden for at bruge revisor i denne dobbeltrolle, kan det føre til et de facto torevisorsystem, til, at rådgivnings- og assistanceopgaver overlades til uuddannede eller mindre kompetente kræfter, eller til, at klienterne i større omfang selv begynder at disponere, med hvad det vil komme til at indebære af fejlbeslutninger og heraf afledt pres på offentlige kontrolinstanser og i sidste ende retssystemet som sådan. Hertil kan en sådan offentlig opklarende kontrol ikke forventes at være lige så stærk som revisors forebyggende indsats, hvorfor det er rimeligt at antage, at sortetallene i økonomien vil vokse. 17 Nedenfor er spørgsmålene fra Kiertzner (1996) gengivet. Som det ses, omfatter det sidste spørgsmål i denne gruppe en allerede imødeset sikkerhedsforanstaltning. Bogføring ud fra kasserapporter Assistance ved opstilling af regnskab En anden revisor i revisionsfirmaet yder assistance med regnskabsopstilling Grænser for regnskabsassistance særskilt 2005 analyse Ud over de ni gengangere fra 1995-undersøgelsen omfatter spørgsmål 2 tre delspørgsmål, der skal belyse grænserne for regnskabsmæssig assistance yderligere som et biformål i En opdeling i forskellige typer af assistance er vist nedenfor i sekventiel orden: 1 Dispositioner, der genererer grunddata i regnskabsmaterialet 2 Systematisering af regnskabsmaterialet (kontering) 3 Registrering af regnskabsmaterialet (bogføring) 4 Afslutningsdispositioner anvendt på regnskabsmaterialet (skøn, praksis m.v. efter den regnskabsmæssige begrebsramme, dvs. sædvanligvis ÅRL) 5 Præsentation af afslutningsbalancen efter kravene i den regnskabsmæssige begrebsramme. 17 I debatten om begrænsninger af revisionspligten i regnskabsklasse B var dette et klart underspillet punkt. Generelt er det da også lettere at vurdere omkostningssiden end nyttesiden af revision. Jf. således Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005). 8

11 Trin 3- og 5-assistance om henholdsvis ren bogføring og ren opstilling af regnskabet samt den dermed forbundne beslutningstagen er uden problemer og repræsenterer således ikke uafhængighedstrusler. Det giver ingen mening at forestille sig, at revisor skulle lave fejl i bogføringen eller den mekaniske regnskabsopstilling, som han efterfølgende får en egeninteresse i at dække over ved revisionen. Disse to assistancetyper dækkes af den tredje undergruppe af spørgsmål ovenfor fra Kiertzner (1996). Trin 2 er også under almindelige omstændigheder ubetænkeligt, når kontering sker efter forhåndsfastsatte retningslinier (kontoplan/konteringsinstruks). Trin 1 og 4 repræsenterer derimod reelle uafhængighedstrusler, som udelukker revisionsvirksomheden fra egentlig beslutningstagen, fordi de vedrører forretningsmæssige dispositioner (1) og stillingtagen til regnskabsmæssig præsentation heraf (4). Dermed begrænses de mulige ydelser til accessorisk rådgivning i tilknytning til revisionsydelsen (trin 4) og egentlig rådgivning i begge sammenhænge, men under iagttagelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, såsom adskillelse mellem revisions- og rådgivningsteam. De tre tilføjede assistancespørgsmål er vist nedenfor sekventielt med de relevante delspørgsmål fra 2.1.1: Due diligence rapport forud for køb af en dattervirksomhed (trin 1 assistance) Kontering ud fra en af ledelsen godkendt kontoplan (trin 2 assistance) Bogføring ud fra kasserapporter (trin 3 assistance) Vurdering af levetiden for materielle anlægsaktiver. Ledelsen lægger efterfølgende denne vurdering til grund (trin 4 assistance) Assistance ved opstilling af regnskab (trin 5 assistance). Som det fremgår, forventes der større villighed til at påtage sig trin 2, 3 og 5 assistance i forhold til trin 1 og trin 4 assistance Revisorernes subjektive opfattelse i 2005 I spørgsmål 4 i bilag 1 spørges der på en traditionel 5-skalering, om revisorerne opfatter habilitetsbestemmelserne som skærpede. Spørgsmålet muliggør en sammenligning mellem faktisk oplyst adfærd og deres subjektive opfattelser. 9

12 2.1.4 Baggrundsvariablers betydning Udover hovedformålet den longitudinale analyse af revisors vurdering af sin habilitet i 2005 kontra i 1995 og biformålet revisors vurdering af grænserne for assistance i 2005 inddrages mulige forklarende baggrundsvariabler, jf. spørgsmål 1 i bilag 1. Den første variabel er en eventuel revisionsspecialist effekt, der udtrykker respondentens andel af produktiv tid anvendt på revision. Den anden variabel er respondenternes alder. Disse to variabler analyseres i diskrete versioner som 0/1 variabler med en pragmatisk fastlagt grænse for specialist/ikkespecialist og yngre/ældre med henblik på at opdele respondenterne i to omtrent lige store grupper. Den tredje variabel er den traditionelle analyseparameter, om respondenten kommer fra et af de store multinationale netværk, der i 1995 var Big Six og i 2005 Big Four. Opsummeret analyseres for fire baggrundsvariabler: Diskret 0 1 Svarår Specialist Ikke-specialist Specialist Højest 30 % af produktiv Mere end 30 % af produktiv tid på revision tid på revision Alder Yngre Ældre Højest 45 år Mere end 45 år Big Firm Ikke Big Six/Big Four Big Six/Big Four 2.2 Respondenterne I 1995 blev der udsendt spørgeskemaer til 216 systematisk tilfældigt udvalgte statsautoriserede revisorer, og der blev modtaget 94 brugbare svar, jf. Kiertzner (1996). Udvælgelsen skete fra en medlemsfortegnelse, som FSR stillede til rådighed. I 2005 udsendtes skemaer til 400 simpelt tilfældigt udvalgte statsautoriserede revisorer ud fra FSR s elektroniske medlemsfortegnelse. Der blev modtaget 121 brugbare svare. Svarprocenten er således faldet fra 43 til 30 %. Faldende villighed til deltagelse er en generel tendens som udtryk for, at revisorerne får mere travlt og formentlig også modtager flere spørgeskemaer. I begge år er der testet for, om respondenterne, der svarede efter rykning, adskiller sig fra de tidlige respondenter. Dette var ikke tilfældet. Det er derfor rimeligt at antage, at respondenterne i begge år er et acceptabelt grundlag at vurdere holdninger i branchen ud fra. 10

13 I bilag 2 er der vist nogle demografiske karakteristika for respondenterne. Neden for i tabel 1 vises de anvendte diskrete opdelinger ved analyserne af baggrundsvariablernes betydning. Tabel 1 Baggrundsvariabler Big Six/Big Four, alder og revisionsspecialiststatus I alt Big Six/Big Four Nej Ja Total Opdelt efter alder +45 Yngre (højest 45) Ældre (mindst 46) Total Revisionsspecialist Nej (højest 30 %) Ja (over 30 %) Total Hypoteser og test heraf 3.1. Hypoteser Spørgsmål 2 omfatter ni situationer fra 1995 undersøgelsen, hvor revisor skal tage stilling til, om der er konflikt mellem varetagelse af de nævnte opgaver og hans hverv som revisor. Umiddelbart er det forventeligt, at den nyere regulering har ført til, at revisor oftere vil anse sig for at være inhabil, den ultimative sikkerhedsforanstaltning, eller gøre sin accept af andre opgaver ved siden af revisionen afhængig af mindre restriktive sikkerhedsforanstaltninger i 2005 end i Eller formuleret som hypotese: H 1 Det forventes, at revisor oftere vil anse sin habilitet for truet i 2005 end i 1995, herunder oftere vil betinge sin accept af opgaver ud over revisionen af sikkerhedsforanstaltninger. Endvidere foretages der ved biformålet specielt for 2005 test af de særligt udvidede assistancespørgsmål. En logisk hypotese er her, at ren assistance i form af bogføring og regnskabsopstilling, samt nok også kontering ud fra en af ledelsen godkendt kontoplan, anses for mindre uafhængighedstruende end assistance, der involverer foretagelse af regnskabsmæssigt relevante vurde- 11

14 ringer, der lægges til grund for dispositioner, og stillingtagen til regnskabsmæssig behandling. Formuleret som hypotese: H 2 Det forventes, at revisor i 2005 vil påtage sig rene assistanceopgaver i større omfang end assistanceopgaver, der involverer rådgivning om regnskabsmæssigt relevante dispositioner og regnskabspraksis. 3.2 Test af holdningerne i 2005 i forhold til 1995 (H 1 ) Ved opgaver, der tangerer juridisk assistance, kan H 1 ikke understøttes. Der er tilmed en øget andel i 2005, der ubetinget eller betinget af sikkerhedsforanstaltninger vil yde assistance med udarbejdelse af vedtægter, jf. tabel 2. Heraf fremgår endvidere, at der ikke er forskel ved de to andre spørgsmål, og at kun små andele vil påtage sig opgaver med substans (de to første) modsat den store andel ved simpel udfyldelse af anmeldelsesformularer. Tabel 2 Assistance ud over revisionsopgaven 2005 kontra 1995 juridisk Assistance ved udarbejdelse af vedtægter Nej Faktisk/forventet antal I alt 86/ / Ja, betinget Faktisk/forventet antal 5/9.7 17/ Ubetinget ja Faktisk/forventet antal 3/7.9 15/ Chi , p I alt Assistance ved udarbejdelse aktionæroverenskomst Nej Faktisk/forventet antal 79/ / Ja, betinget Faktisk/forventet antal 11/9.3 10/ Ubetinget ja Faktisk/forventet antal 4/4.0 5/5.0 9 Chi , p I alt Assistance med anmeldelsesformularer Nej Faktisk/forventet antal 24/ / Ja, betinget Faktisk/forventet antal 7/ / Ubetinget ja Faktisk/forventet antal 63/ / Chi , p I alt Ved skatteassistance og i væsentligt højere grad assistance med udformning og implementering af administrative it-systemer er der flere, der afstår eller betinger leveringen af ydelsen af sikkerhedsforanstaltninger. I nedenstående tabel 3 er svarmulighederne nej og betinget ja lagt sammen overfor dem, der ubetinget vil påtage sig opgaverne, af hensyn til at opfylde kriterierne for chi 2 test blot nogenlunde. 12

15 Skatteassistance opfattedes som helt problemfrit i 1995, mens en lille gruppe betinger assistancen af sikkerhedsforanstaltninger i Ved assistancen om implementering af administrative systemer er svarene fra 1995, hvor ubetinget accept var dominerende med en andel på 84 %, vendt rundt, således at kun 37 % ubetinget accepterer revisionen sammen med denne opgave i Kravet om sikkerhedsforanstaltninger er dermed slået ret bredt igennem her. Tabel 3 Assistance ud over revisionsopgaven 2005 kontra 1995 skattemæssig assistance og assistance vedrørende implementering af administrative systemer Skatterådgivning for det stiftede selskab I alt Nej eller betinget ja Faktisk/forventet 0/2.6 6/3.4 6 Ubetinget ja Faktisk/forventet 94/ / Chi , p I alt Skatterådgivning for Nej eller betinget ja Faktisk/forventet 2/6.6 13/ stifterne personligt Ubetinget ja Faktisk/forventet 92/ / Chi , p I alt IT-rådgivning og overtagelse af Nej eller betinget ja Faktisk/forventet 15/ / revisionen Ubetinget ja Faktisk/forventet 76/ / Chi , p I alt For assistance vedrørende regnskabsgrundlaget kan samme udvikling i retning af øgede krav om sikkerhedsforanstaltninger iagttages. Her er den gennemgående ret stærk, jf. nedenfor i tabel 4, selv om der stadig er et flertal i 2005, der uden videre vil påtage sig opgaverne ved siden af revisionen. Det fremgår, at assistance med regnskabsopstilling, herunder en kollegas assistance hermed, ikke anses for at kræve sikkerhedsforanstaltninger i samme omfang som bogføring gør det. Det ser ud til, at behovet for sikkerhedsforanstaltninger anses for at vokse med nærheden til det basale regnskabsgrundlag. 13

16 Tabel 4 Assistance ud over revisionsopgaven 2005 kontra 1995 assistance med regnskabsgrundlaget Bogføring ud fra kasserapporter Chi , p Assistance med opstilling af regnskab Chi , p Kollegas assistance med opstilling af regnskab Chi , p I alt Nej eller betinget ja Faktisk/forventet 8/ / Ubetinget ja Faktisk/forventet 86/ / I alt Nej eller betinget ja Faktisk/forventet 1/7.1 15/ Ubetinget ja Faktisk/forventet 93/ / I alt Nej eller betinget ja Faktisk/forventet 5/ / Ubetinget ja Faktisk/forventet 85/ / I alt Hypotesen H 1, hvorefter det forventedes, at revisor oftere vil anse sin habilitet for truet i 2005 end i 1995, herunder oftere vil betinge sin accept af opgaver ud over revisionen af sikkerhedsforanstaltninger, kan således kun siges at være delvist bekræftet. Den synes at holde stik ved opgaver, der traditionelt ligger i direkte sammenhæng med (regnskabsassistancespørgsmålene) eller i forlængelse af (skat og it) regnskabsmæssige forhold, selvom der på de fleste af disse spørgsmål stadig er klare flertal, der uden videre vil påtage sig de respektive yderligere opgaver. Tendensen holder heroverfor entydigt ikke for opgaver, der ligger længere væk fra regnskabet, såsom juridisk/selskabsretlige opgaver. Nedenfor analyseres den gennemsnitlige ubetingede acceptgrad på alle ni delspørgsmål (skaleret mellem 0 og 1) som afhængig variabel, og svaråret samt de andre tidligere præsenterede baggrundsvariabler som uafhængige variabler. Analysen viser, at svaråret som forventeligt gennemsnitligt påvirker acceptgraden nedadgående. Accepttotal = *år 0.183*BigFirm *Alder 0.073*Spec R

17 Hertil fremgår, at tilknytningen til Big Six/Big Four også påvirker acceptgraden nedad. 3.3 Test af assistancespørgsmålene i 2005 Udover spørgsmålene fra 1995 omfattedes yderligere tre opgaver i relation til assistance med regnskabsgrundlaget i undersøgelsen i I nedenstående oversigt i tabel 5 er nummereringen af ydelser fastholdt og villigheden til at påtage sig ydelserne ud over revisionen er vist i faldende orden. Det forventedes, at villigheden til, at påtage sig kontering (2), bogføring (3) og regnskabsopstilling (5) ville overstige villigheden til at skønne over aktiver levetid (4) og gennemføre en due diligence (1), hvor der kan tales om medvirken ved tilblivelsen af data til regnskabet/regnskabsgrundlaget. Dette holder kun næsten. Ved due diligence ydelsen er andelen af ubetinget villige større end umiddelbart forventet. Tabel 5 Assistance ved siden af revisionsopgaven 2005 assistance med regnskabsgrundlaget i bred forstand (t-tests af andelene parvist) Ubetinget ja Assistance med opstilling af regnskab 1 Due diligence forud for køb af dattervirksomhed 3 Bogføring ud fra kasserapporter 2 Kontering ud fra kontoplan Vurdering af aktivs levetid Dette gør, at H 2, hvorefter det forventedes, at revisor i 2005 vil påtage sig rene assistanceopgaver i større omfang end assistanceopgaver, der involverer rådgivning om regnskabsmæssigt relevante dispositioner og regnskabspraksis, kun kan anses for delvist bekræftet. 3.4 Sammenhæng med revisors subjektive opfattelse? I spørgsmål 4 anfører respondenterne deres subjektive opfattelser af, hvorvidt kravene til revisors uafhængighed er skærpet. Det mener 100 respondenter er tilfældet, mens kun 19 mener de er uændrede eller lempede. T-test analyser af den gennemsnitlige villighed til ubetinget at påtage sig opgaver understøtter disse subjektive skøn. Den lille gruppe, der holder på uændrede/lempede krav, har en gennemsnitlig villighed på 0.70 over for 15

18 0.60 i gruppen, der mener, kravene er lidt skærpede, og 0.59 i gruppen, der opfatter kravene som stærkt skærpede. Gennemsnittene er signifikant forskellige ved Afslutning Revisors holdninger til varetagelse af forskellige opgaver ved siden af revisionen blev analyseret på basis af surveys i 1995 og Generelt forventedes det, at revisorer har skærpet deres holdninger på de udvalgte gråzone-områder i relation til habilitet. De nye revisionsstandarders stigende indhold af omgåelsesrelaterede regler krav om skepsis og øget detailregulering forventes at føre til en mere kritisk indstilling til varetagelse af dobbeltroller. Hypotesen H 1, hvorefter det forventedes, at revisor oftere vil anse sin habilitet for truet i 2005 end i 1995, herunder oftere vil betinge sin accept af opgaver ud over revisionen af sikkerhedsforanstaltninger, bekræftes overordnet. Den holder stik ved opgaver, der traditionelt ligger i direkte sammenhæng med (regnskabsassistancespørgsmålene) eller i forlængelse af (skat og it) regnskabsmæssige forhold, Hypotesen holder derimod ikke ved opgaver, der ligger længere væk fra regnskabet, eksemplificeret ved juridisk/selskabsretlige opgaver. Hypotese 2, hvorefter det forventedes, at revisor i 2005 vil påtage sig rene assistanceopgaver i større omfang end assistanceopgaver, der involverer rådgivning om regnskabsmæssigt relevante dispositioner og regnskabspraksis, kunne ligeledes kun bekræftes delvist. Også her tydede det på, at den umiddelbare nærhed til regnskabet var afgørende. Due diligence-ydelsen opfattedes således som mindre kritisk end forventet på grund af denne afstand. Overordnet vurderer revisor uafhængighedstrusler nøjere i 2005 end i Det kunne dog befrygtes, at selve identifikationen af trusler bliver noget mekanisk, så forhold/trusler, der ikke direkte er behandlet i anførte eksempler i lovbemærkninger og etiske regler, ikke identificeres. Dette kunne udviklingen for de juridiske opgaver fra 1995 til 2005, samt revisors overraskende store ubetingede villighed til at udføre due diligence ydelser i 2005 tyde på. Det skal anføres, at nærværende undersøgelse lider af samme svaghed som alle surveys: Respondenterne oplyser, hvad de ville gøre, mens undersøgel- 16

19 sen ikke belyser, hvad de rent faktisk gør. Da formålet her dels er vurdering af en udviklingstendens og af en relativ villighed til at påtage sig for-skellige opgaver, kan de relative forhold, resultaterne peger på, antages at være valide. Det ville naturligvis være ideelt at underbygge resultaterne med praksis. På dette område er det dog svært at forestille sig, hvordan en sådan empiri kunne tilvejebringes. 17

20 Referencer George Benston, Michael Bromwich, Robert E. Litan & Alfred Wagenhofer (2003) ED ISA 320 (revised 2004 ff) ED ISA 540 (revised 2004 ff) ED 705 (2005 f) ED 706 (2005 f) Paragraphs in Following the Money The Enron Failure and the State of Corporate Disclosure, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies Materiality in the Identification and Evaluation of Misstatements. Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures (Other than Those Involving Fair Value Measurements and Disclosures ) Modifications to the Opinion in the Independent Auditor`s Report Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matters the Independent Auditor`s Report Enron Report (2002) Report of Investigation by the Special Investigative Committee of the Board of Directors of Enron Corp. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2004a) (2004b) AMVAB Basismåling på årsregnskabsloven Revisionshonorar for B-virksomheder med en vis erhvervsaktivitet (sammen med Deloitte) (2005) Rapport om revisionspligten for B-virksomheder (små selskaber), marts 2005 European Commission (2002) Recommendation (2002/590/EC) of 16 May 2002 on Statutory Auditors Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles (2004) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts and amending Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC, presented by the Commission FSR (Bestyrelse og Etikudvalg) (2004) Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Claus Holm & Bent Outline of the Transition from National to International Audit Warming-Rasmussen Regulation in Denmark, ASB, AFL (2004) 18

21 IAASB møde i september 2004 IAASB møde i marts 2005 Agenda Item 2A, Revision of ISA 550 Related Parties. Issues Paper Agenda Item 13, Modified Auditors Report. Explanatory Memorandum IFAC Code of Ethics Code of Ethics for Professional Accountants (2004) ISA 700 (revised 2004) The Independent Auditor's Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements Lars Kiertzner En komparativ undersøgelse af revisors tilgang til den lovpligtige (1996) revision af kapitalselskabers årsregnskaber i UK, Tyskland og Danmark, ph.d.-afhandling HHÅ 1996 RS 240 (ajourført 2006) RS 300 (2006) RS 315 (2005) RS 330 (2005) RS 500 (2005) Revisors pligt til at overveje besvigelser ved revision af regnskaber Planlægning af revision af regnskaber Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici Revisionsbevis 19

22 Bilag 1 Spørgeskema 1 Baggrundsvariabler Deres arbejdsområder De bedes skønsmæssigt angive følgende oplysninger om Deres arbejde. Omtrentligt antal arbejdstimer på årsbasis timer Fordeling mellem klienttid og indirekte tid Klientarbejde % Indirekte tid % 100 % Fordeling af klientarbejde Revision af regnskaber % Regnskabsassistance % Skattemæssig rådgivning og assistance % Juridisk rådgivning % Andet klientarbejde % 100 % Deres alder De bedes give følgende oplysninger om Deres alder Nuværende alder Alder ved revisoreksamen år år Deres køn 1 Kvinde 2 Mand Oplysninger om Deres firma Tilknyttet the Big Four? 1 ja 2 nej Omtrentligt antal ansatte i Danmark Omtrentligt antal kontorsteder i Danmark 20

23 2 Habilitet Nedenfor bedes De tage stilling til, om De som statsautoriseret revisor kan udøve forskellige hverv udover revisionen i de beskrevne situationer. Der er ikke tale om en særligt betydningsfuld virksomhed (børsnoterede m.v.) a. I forbindelse med opstart af en virksomhed i selskabsform har De accepteret hvervet som revisor. Stifterne spørger Dem, om De herudover kan påtage Dem følgende opgaver: Udarbejdelse af vedtægter 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Udarbejdelse af aktionæroverenskomst 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Udfyldelse af diverse anmeldelsesformularer 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Skatterådgivningsopgaver for det fremtidige selskab 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Skatterådgivningsopgaver for stifterne personligt 1 ja 2 nej 3 ja, hvis 21

24 2 Habilitet (fortsat) b. De har rådgivningsopgaver for et selskab. Disse opgaver giver et samlet honorar, der svarer til 9 % af Deres årsomsætning. Rådgivningen vedrører edb-området, herunder udvikling og implementering af bogholderisystemer. Klienten foreslår, at De overtager revisionen, når De nu alligevel kender systemerne så godt. Honoraret fra revisionen vil ligge på niveau med, hvad De p.t. modtager som rådgiver. 1 De er villig til at 2 De er ikke villig til at overtage revisionen overtage revisionen 3 De vælger mellem revisions- og rådgivningsopgaven c. En af Deres revisionsklienter spørger Dem: Om De kan overtage bogføringen ud fra kasserapporter ført af klientens personale. De svarer 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Om De kan yde assistance ved opstillingen af regnskabet. De svarer 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Om en anden statsautoriseret revisor i Deres firma kan yde assistance ved opstillingen af regnskabet, mens De vedbliver med udelukkende at være revisor. De svarer 1 ja 2 nej 3 ja, hvis 22

25 2 Habilitet (fortsat) d. En af Deres revisionsklienter spørger Dem: Om De kan overtage konteringen ud fra en af ledelsen godkendt kontoplan. De svarer 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Om De kan udarbejde en due diligence rapport forud for køb af en dattervirksomhed. De svarer 1 ja 2 nej 3 ja, hvis Om De ud fra Deres erfaring kan foretage en vurdering af levetiden for materielle anlægsaktiver, som efterfølgende lægges til grund. De svarer 1 ja 2 nej 3 ja, hvis 3 Betydning af og holdning til nye revisionsstandarder Nyere lovgivning og revisionsstandarder har følgende betydning for kravene til * Revisors uafhængighed 1 Lempede 2 Lidt lempede 3 Uændrede 4 Lidt skærpede 5 Skærpede 23

26 Bilag 2 Nogle demografiske oplysninger om respondenterne i 1995 og 2005 undersøgelserne Revisorerne bliver gennemsnitligt ældre, og revisionsvirksomhederne har nedlagt kontorsteder de senere år. Dette er som forventeligt, jf. nedenfor. Gennemsnittene fra 1995 til 2005 er forskellige ved Svarandelene fra Big Six/Big Four, antal ansatte i de revisionsvirksomheder, respondenterne kommer fra, samt deres alder ved SR-eksamen adskiller sig derimod ikke markant fra 1995 til Big Six/Big Four, antal ansatte, antal kontorsteder, alder, alder ved SR-eksamen (t-test af gennemsnit) Svar fra 1995 eller 2005 Big Six/Four tilknytning Antal ansatte i firmaet Antal kontorsteder firma Alder Alder ved SR kvalifikation 1995 Andel/gennemsnit,38 647,85 17,64 44,47 31,27 Antal svar Andel/gennemsnit,45 707,21 9,73 48,24 31,52 Antal svar P-værdier Antal arbejdstimer stiger, men ikke signifikant, fra 2016 timer i gennemsnit i 1995 til 2067 timer i Det ser dog ud til, at tallene dækker over, at Big Six/Big Four revisorer arbejder uændret meget i 2005, mens andre revisorer er nået op på siden af dem fra et lidt lavere udgangspunkt i Andelen af produktiv tid er faldet fra ca. 67 til ca. 63 %, hvilket er signifikant ved 0.042, jf. nedenfor. Arbejdstimer, direkte tid og indirekte tid (t-test af gennemsnit) Svar fra 1995 eller 2005 Antal arbejdstimer på årsbasis Klienttid i % Indirekte tid i % 1995 Gennemsnit 2015,55 66,98 33,02 Antal svar Gennemsnit 2066,94 63,29 36,71 Antal svar P-værdier

27 Fordelingen af den produktive tid på arbejdsopgaver har gennemsnitligt ikke ændret sig fra 1995 til 2005, jf. nedenfor. Skævheden i, hvad respondenterne beskæftiger sig med, er dog for stor til, at det giver mening at teste dette. Direkte tid fordelt på arbejdsopgaver Svar fra 1995 eller 2005 Klienttid - revision af regnskaber Klientttid regnskabsmæssig assistance Klienttid - skattemæssig assistance Klienttid - juridisk rådgivning Klienttid andet 1995 Gennemsnit i % 30,62 24,35 22,08 2,69 20,26 Antal svar Gennemsnit i % 31,43 23,25 22,75 3,70 18,87 Antal svar

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Forord. 1 Jf. FSRs Retningslinjer for revisors etiske adfærd.

Forord. 1 Jf. FSRs Retningslinjer for revisors etiske adfærd. Praktiske eksempler på anvendelse af Etiske regler for revisorer om revisors uafhængighed ved udførelse af assistance- og rådgivningsopgaver mv. for små og mellemstore erklæringskunder Notat udarbejdet

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revi Partner Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revisionsprotokollat til årsrapport for regnskabsåret 2009 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere