Session 4: OPP et gennembrud på vej?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Session 4: OPP et gennembrud på vej?"

Transkript

1

2 Session 4: OPP et gennembrud på vej? Rikke Beckman Danielsen, Assistant Director, Deloitte Torben Kyed Larsen, Afdelingschef, Psykiatriens Anlægssekretariat, Region Syddanmark Moderator: Klaus Ahm, Partner, Ernst & Young

3 Session 4: OPP et gennembrud på vej? Torben Kyed Larsen, Afdelingschef, Psykiatriens Anlægssekretariat, Region Syddanmark

4 OPP et gennembrud på vej?? Case: Etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP 4 v. Torben Kyed Larsen, psykiatriens anlægschef, Region Syddanmark

5 Agenda Generelt - hvorfor og hvornår skal man bruge OPP? Den konkrete case ny psykiatrisk afdeling i Vejle OPP-modeller - kort Markedstest i 2012 hvad siger markedet? Den konkurrenceprægede dialog hvad er det? Processen og erfaringerne pt. Transaktionsomkostninger Opsamling på muligheder og begrænsninger ved OPP på baggrund af opsamlede erfaringer med OPP-projektet i Vejle OPP-på vej til et gennembrud? Svaret er.. 5

6 OPP-modellen generelt - forventede fordele Investering; Den offentlige part får mulighed for at fremrykke investeringer til et tidspunkt, hvor der ellers ikke er de nødvendige finansielle muligheder for anlægsinvesteringer. Totaløkonomi; Den private part har et større incitament til at tænke i totaløkonomiske løsninger og dermed projektoptimere end ved en traditionel byggeopgave, idet den private part efterfølgende er ansvarlig for driftsopgaverne. Tid; OPP-modellen indebærer erfaringsmæssigt færre tilpasninger af byggeprojektet undervejs, hvilket gør processen hurtigere (og billigere). Den private part har samtidig et større incitament til at færdiggøre byggeriet hurtigere end ved en traditionel byggeopgave, idet betalingen af anlægget normalt først foretages efter afleveringen. Risiko og ansvarsfordeling; Den private part står med såvel byggeopgaven som drift og vedligeholdelse af byggeriet i kontraktperioden og kan derfor påtage sig ansvar og risiko for fejl og mangler i hele kontraktperioden og dermed også efter den generelle 5 års ansvarsperiode. Kvalitet; Med risiko- og ansvarsfordelingen samt som følge af de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som skal varetages af den private part, har denne et særligt incitamentet til at bygge i en højere kvalitet, forventeligt højere end ved en traditionel byggeopgave. Innovation via funktionskrav; Det at skulle udarbejde meget langsigtede og samtidig meget præcise outputbaserede kravspecifikationer, vurderes at give grobund for høj grad af nytænkning og innovation både i udarbejdelse af funktionskravene og den efterfølgende udmøntning af kravene i konkrete bygningsløsninger fra den private parts side. 6

7 OPP-modellen generelt mulige ulemper 1. Tilbudsfase; Tilbudsfasen er ofte længere, og tilbudsomkostningerne er som følge heraf højere, hvilket særligt i mindre projekter kan begrænse antallet af interesserede private leverandører. 2. Transaktionsomkostninger: Hvor udbuddet gennemføres ved anvendelse af den konkurrenceprægede dialog er denne kombineret med den efterfølgende indgåelse af OPP-kontrakten ressourcekrævende og omkostningstung i forhold til et mere traditionelt udbud. OPP-processen vil derfor typisk forudsætte relativt store projekter. 3. Langsigtet kontrakt: Kontraktperioden vil ofte være år. Som følge af den lange kontaktperiode vil der derfor være behov for fleksibilitet i forhold til at kunne imødekomme nye behandlingsbehov og krav, selv om langt de fleste ændringer vil kunne håndteres ved fleksible kontraktbestemmelser. Bestiller skal have mulighed for at kræve genforhandling og efter omstændighederne udbud af ombygningsopgaven, også for at sikre en hensigtsmæssig forhandlingsposition. Det gælder derfor også, selvom udbudsreglerne ikke stiller krav om udbud af ombygningsopgaven. Den lange kontaktperiode indebærer alt andet lige mindre fleksibilitet i forhold til nye og ændrede politiske prioriteringer. 4. Investering; Den offentlige sektor kan låne penge billigere end den private sektor, hvilket betyder, at det kan blive dyrere for den offentlige part at leje aktivet af den private part, end hvis den offentlige part selv havde finansieret. Derfor kan det ofte - afhængig af en konkret vurdering - være gunstigt, at ejerskabet ikke overgår til den private part, men at den offentlige part overtager bygningen ved færdiggørelsen (afleveringen). 7

8 Projektet 99 psykiatrisenge Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Areal: kvm Anlægsbudget: ca. 450 mio. kr. alt inkl. Relativ ukompliceret sygehusbyggeri ingen tunge teknologiske løsninger indbygget. Fuldt funktionsdygtig lille sygehus. Driftsopgaver i kontrakten: kun ikke-kliniske opgaver. Hvor mange afklares senere. Udgangspunkt: Ikke egen serviceafdeling, der servicerer i dag. Får leveret fra somatikken. Fysisk adskilt egen matrikel ved siden af Vejle Sygehus Alt i alt tilpas stort, meget ukompliceret og tilpas volume i driftskontrakt til at være OPP-egnet. Organisation: Projektorganisation etableret i eget regi og tilknyttet et hold af rådgivere (juridisk, finansiel og teknisk). Økonomi og jura fylder meget i forhold til traditionel byggeri. 8

9 Status tidsplan Politisk beslutning - januar 2012 Rådgivere økonomi, jura, teknik på plads juli 2012 Visionsfase forsommeren 2012 Markedstest - aug-sept 2012 Funktionsbeskrivelser eftersommeren 2012 Prækvalifikation efterår 2012 Udbudsmateriale januar 2013 Dialogfase konkurrencepræget dialog - foråret 2013 Udbud sommeren 2013 Kontraktindgåelse december 2013 Projektering og opførelse Indflytning 4. kvartal

10 Markedstest aug hvad siger markedet? Generelt stor interesse i leverandørmarkedet Kontrakten skal være overskuelig anvend standardkontrakten Markedsaktørerne (inklusive pensionskasserne) er interesserede Længden på kontrakten bør være år Exit model skal være kendt. Indeksering af betalinger til leverandør Uenighed om omfanget af driftsydelser (kommer an på hvem man spørger) 10

11 Anbefaling på baggrund af markedstest - hvorfor OPP i Vejle? Oprindelig begrundelse -Fremrykke investering min. 3 år Kvalitativ analyse af modellerne giver et blandet billede Kvantitativ vurdering af modellerne peger på OPP-modellen OPP er dyrere, isoleret set i forhold til anlægsøkonomi. Finansieringen er ekstern og skal forrentes, men alternativet er, at der ikke bygges eller at det blive bygget senere Er der et drifts rationale? Ja men størrelse kan diskuteres Samtidig gør OPP det muligt at indhente driftsbesparelser min. 3 år tidligere. De skal også regnes med Driftssikkerhed i forhold til leverancen, men det er svært at kapitalisere. 11

12 Den konkurrenceprægede dialog hvornår kan den bruges og hvad kan den? Hvornår kan den bruges? Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, som udelukkende kan anvendes ved særligt komplekse aftaler, hvor det ikke på forhånd er muligt, at beskrive de tekniske vilkår for opgavens løsning og / eller de retlige og / eller de finansielle forhold i forbindelse med projektet. Den konkurrenceprægede dialog er en tidskrævende proces, hvor transaktionsomkostningerne er høje. Det er ikke mindst derfor meget væsentligt på forhånd at overveje, hvilket eventuelt gevinstpotentiale der er ved denne udbudsform. Hvad kan den?? En væsentlig fordel ved konkurrencepræget dialog er, at det er den udbudsform, som bedst fremmer udviklingen af anvendelige, innovative løsninger - idet dialogen kan føre til udbudsvilkår, som muliggør innovative løsninger, idet disse løsninger kan være genstand for dialog med tilbudsgiverne før tilbud afgives. 12

13 Konkurrencepræget dialog - proces 3 dialogrunder med passende mellemrum afhængig af dagsorden. 1 uge til hver runde. Stort set up på begge sider vi stiller med ca. 10 mand (ledelse, projektfolk, brugerrepr og 3 rådgivere) og de andre ofte det samme. Stort tidsforbrug for hver runde skal ca. 5 mand hos sætte 3 uger af udelukkende til dette. Følgegruppe og styregruppe møder før og efter runderne Løbende svar på spm. både under og efter runderne Referat for hvert møde og opfølgning på tværs af møderne efter runden Brug af viden på tværs af møderne fortrolighed og rum for nye ideer Regionen har fastlagt emnerne og de overordnede forhold, der skal afklares på møderne, men OPP-selskaberne prioriterer hvad tiden konkret skal bruges på 13

14 Erfaringerne med konkurrencepræget dialog efter 1. ud af 3 dialogrunder Stor investering (tid og penge) for alle involverede, men stort udbytte Giver plads til anderledes skæve og nytænkende ideer både teknisk, økonomisk og juridisk Giver et mere gennemarbejdet (gennemtestet og gennemtænkt) udbudsmateriale Fastholder interessen hos selskaberne Øger den gensidige tillid når det går godt Vi bliver udfordret på vores vanetænkning godt, men vanskeligt Øger trygheden i eget system mulighed for at korrigere undervejs, så vi tør godt spille ud/slippe lidt af detailstyringen.. 14

15 Transaktionsomkostninger? JA! MEN er det fordi, vi ikke løbende trykprøver vores eget system - burde vi gøre det? Svarer til udlicitering, hvor der også er en leverandør der skal holdes i ørene Betaler for løbende vedligehold gør det dyrere. Men det er fordi vi ikke gør det løbende i vores byggerier, og så står vi med en regning om 30 år kvaliteten kan reguleres kontraktligt. 15

16 Hvad tænker vi lige nu om OPP og dets muligheder her midtvejs i udbudsprocessen? Er vi overbeviste? Er det til at arbejde med? Kræver det mere end traditionelt udbud? Hvad siger politikerne? Er rådgiverne til at samarbejde med? Kan OPP noget vi ikke kan i forvejen? Hvad med Innovationen holder det? Mange af fordelene/mulighederne ved OPP kan opnås gennem traditionel model, men vi gør det bare ikke. Det lange perspektiv sammentænkning af anlæg og drift på den lange bane - det skal vi sådan set allerede i dag, men vi høster ikke gevinsten i driften. OPP modellen har incitamenterne indbygget til at gå efter det. Den lange bindingsperiode er et problem det reducerer vores frihedsgrader, men alternativet er jo ikke total frihed OPP bliver ikke standardmodellen for byggeri anvendelsen er primært drevet af nødvendighed (mangel på penge, mangel på tålmodighed, mangel på byggeorganisation), men modellen indeholder nye eller forstærkede muligheder og incitamenter, der potentielt kan forbedre både anlæg og drift Der er meget tro men meget lidt viden (fra DK) om OPP gælder på begge sider af OPP-hegnet. Bliver ikke klogere hvis vi ikke prøver det her tegner til en god case på det. Derfor har vi også inviteret forskere ind i processen med henblik på at sammenligne to projekter i Region Syddanmark af nogenlunde samme volume og kompleksitet. 16

17 OPP et gennembrud på vej? Vurderet ud fra erfaringer i OPP-Vejle er svaret: Måske!!! Efterspørges flere succeser og erfaringer over flere år, der demonstrerer fordele og ulemper/begrænsninger ved modellen. Kommer der den ønskede synergi, forbedrede totaløkonomi, mere innovation mv.?? Regionen medfinansierer et KORA forskningsprojekt, der skal sammenligne OPP-Vejle med et andet tilsvarende traditionel byggeri mht. størrelse og økonomi i Aabenraa Væsentlige udfordringer vurderet ud fra OPP-Vejle projektet: Partnerskabsdelen i OPP det skal der arbejdes med Konkurrencepræget dialog understøtter partnerskabstanken her samarbejdes, udvikles og udveksles, men ellers vil den mangle Anlægsdelen: Markedet: Væk fra at betragte det som en ejendomsinvestering og over til at se det som en obligation/realkredit med en mindre risikopræmie. Region er klar til at arbejde med risikodelingen for at muliggøre dette. I en situation med en alternativ finansieringsmulighed er forsikringspræmien fortsat for høj. Driftsdelen: Fleksibelt samarbejde driftsherreønske: smidig, give og tage, skrue op og ned på tværs af de aftalte rammer uden ekstrakrav (eller fradrag) her overfor krav om meget udspecificerede/detaljerede opgavebeskrivelser fra især OPP-selskab side med risiko for en rigid tilgang til driften. Hvis de ikke får det så detaljeret, så lægger de en ekstra risikopræmie på. Væk fra at maksimere risikohåndtering årligt, men overalt vurdere det i et flerårigt perspektiv og på tværs af områder (gynger og karuseller). Ex. Ud fra dokumenteret belægnings% de sidste 5 år arbejdes med et gennemsnit på 90 og et udsvingsbånd på mellem 85-95% belægning, som selskabet skal håndtere før det kan sende en ekstraregning hvis OPP-selskab Det bliver for dyrt hvis OPP-selskab altid budgetterer med max. På 95% hvert år når de prissætter. 17

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL... 1 Indholdsfortegnelse 2 FORORD...3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...4 1.1 DRIFT, ANLÆG ELLER BEGGE DELE?...5 1.2 HVORNÅR ER DER UDBUDSPLIGT?...5 2. KLASSISK UDBUD...6 3. SERVICEPARTNERSKAB

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber Online ISBN 978-87-7029-602-1 Analysen er udarbejdet af en tværministeriel

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Offentlig-private partnerskaber

Offentlig-private partnerskaber 17 KAPITEL 1 Offentlig-private partnerskaber Per Nikolaj Bukh og Torben Korsager Selvom statens overskud i disse år når nye højder, er der fokus på den offentlige sektors opgaveløsning og effektivitet.

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af Emil Schjødt Hamelsvang Vejleder: AMHE - Anne Marie Herforth VIA University College, Campus Aarhus Dato for aflevering: 27.03.2015 TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere