Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder"

Transkript

1 UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af modellen er fortsat begrænset. Nogle få rammebetingelser, særligt deponeringsreglen, har stået i vejen for dens udbredelse. Hvis ikke rammebetingelserne ændres, er det derfor tvivlsomt, om OPP-modellen vil udbredes hurtigere fremover. Da rammebetingelserne ikke er ideelle, bør det for konkrete byggeprojekt nøje overvejes, om de mål, som har ligget bag ønsket om at anvende OPP, kan nås på andre måder. OPP-modellens fordele kommer for alvor til sin ret, hvor man kender de præcise funktionskrav mange år frem, og hvor der vil være klare gevinster ved tidlig inddragelse af private. 10 år med OPP OPP er en samlebetegnelse for et formaliseret samarbejde, hvor en offentlig part indgår i et partnerskab med en privat aktør om løsningen af en offentlig opgave. Selv om OPP i princippet kan omfatte mange typer offentlige opgaver, har modellen i Danmark indtil videre hovedsagligt været anvendt i anlægs- og byggeopgaver. Her er kernen, at den offentlige part udbyder både projekteringen og etableringen af byggeriet samt varetagelsen af den efterfølgende vedligeholdelse og drift i én samlet opgave. I mange tilfælde overdrages finansieringen af byggeriet ligeledes til den private part. I kontraktperioden, der strækker sig over år, lejer det offentlige sig så ind, typisk med en forpligtelse til at købe bygningerne tilbage ved kontraktens ophør. OPP adskiller sig fra mere traditionelle måder at organisere offentligt byggeri, da private aktører inddrages i større omfang, og ved at udbuddet af forskellige opgavedele indgår i én samlet pakke. I OPP kan det offentliges rolle bedst betegnes som en bestiller, hvorimod bygherrerollen overdrages til den private OPP-leverandør. Figur 1 illustrerer OPP-modellen sammenholdt med andre udbredte modeller for organiseringen af offentlige anlægs- og byggeopgaver. Det første danske OPP-projekt løb af stablen i 200, hvor der blev indgået kontrakt om opførelsen Figur 1: Modeller for organiseringen af offentlige anlægs- og byggeopgaver Note: Figur fra Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2014). 1

2 og driften af skolen i Vildbjerg i Herning Kommune (daværende Trehøje Kommune). Dermed har modellen 10 års historik i Danmark. Spørgsmålet, der rejser sig, er om modellen har en fremtid og i hvilket omfang? Hvorfor vælge OPP? OPP-modellen indeholder en række teoretiske fordele i forhold til andre mere traditionelle organisationsformer som eksempelvis en totalentreprise. De teoretiske fordele udgør bevæggrunde for at vælge modellen. Den grundlæggende idé bag OPP-modellen er, at sammentænkningen af de forskellige opgavedele og tidsperspektivet giver et naturligt fokus på projektets totaløkonomi. I stedet for, at beslutninger træffes ud fra kortsigtede økonomiske konsekvenser, indtænkes de langsigtede omkostninger både i materialevalget og i de specifikke løsninger. Den private bygherre, der også skal varetage den efterfølgende vedligeholdelse, har således en interesse i at vælge holdbare og slidstærke materialer og løsninger. Dette giver en bedre kvalitet i byggeriet. Derudover opnår den offentlige bestiller i et OPPprojekt en gevinst i form af at kende de årlige udgifter i mange år frem i tiden. Eksempelvis vil en kommune, der vælger at opføre en skole som OPP, være bekendt med de præcise udgifter hertil i en periode på år. Dette øger budgetsikkerheden. Der kan også være mere pragmatiske fordele, og dermed bevæggrunde, for at anvende OPPmodellen. Dette gælder særligt i forhold til adgangen til alternativ finansiering. Over de seneste årtier har presset på de offentlige udgifter været stadigt voksende, ikke mindst på anlægsbudgetterne. Mange offentlige byggeopgaver har derfor en likviditetsmæssig udfordring. Denne udfordring kan umiddelbart løses ved at opnå adgang til privat finansiering gennem OPP. Virkeligheden: Barrierer og ulemper De teoretiske fordele ved OPP bliver imidlertid ofte overskygget af de barrierer den offentlige bestiller oplever og af de ulemper, der har vist sig at være iboende i OPP-modellen. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 1 viser, at 72 % af de danske kommuner og regioner overvejer at bruge OPP-modellen. Der er altså en forholdsvis stor opbakning til ideen om OPP. Resultatet peger dog samtidig mod, at de offentlige parter støder på afgørende barrierer, når de overvejer modellen. Tabel 1: Væsentlige bevæggrunde og barrierer for OPP Bevæggrunde Mulighed for privat finansiering Større fokus på totaløkonomi Bedre kvalitet i byggeriet Budgetsikkerhed Ideologi Midlertidige OPP-puljer Barrierer Dyrere privat finansiering Transaktionsomkostninger Lav fleksibilitet i anvendelsen af byggeriet Politisk modstand Deponeringsregler Skatte- og momsregler I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt til, hvilke forhold, de mener, udgør de største forhindringer for brugen af OPP. Her fremgår det, at deponeringsreglerne anses som den suverænt største barriere. Deponeringsreglen betyder i korte træk, at den offentlige part i OPP-projekter skal deponere et beløb svarende til det, den private finansiering udgør. 2 Praktisk talt betyder reglen, at den umiddelbare gevinst fra den private finansiering forsvinder. Næsten 80 % af de adspurgte angiver, at reglerne i nogen eller høj grad opleves som en barriere. Herefter følger den ressourcekrævende proces, den dyre finansiering og den lange bindingsperiode som største oplevede barrierer. Den lange bindingsperiode reducerer fleksibiliteten i anvendelsen af byggeriet. 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013): Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter. 2 Se mere om deponeringsreglerne påwww.kfst.dk. 2

3 I bunden findes skatte- og momsreglerne, et fravær af interne og eksterne kompetencer samt politisk modstand som de forhold, der i mindst grad opfattes som barrierer. Figur 2: Fordeling af OPP-projekter Fritagelse for deponering er afgørende I en mere kvalitativ undersøgelse af tre danske OPP-projekter fremgår det ligeledes, 3 at deponeringsreglerne udgør en betydningsfuld faktor for brugen af OPP. I alle tre projekter var det afgørende for valget af OPP, at man gennem de særlige OPP-puljer opnåede delvis fritagelse fra deponeringsforpligtelsen. Flere af de involverede parter siger direkte, at man kun valgte modellen, fordi det lykkedes at få fritagelse fra deponeringen, og OPP-modellen derfor udgjorde en pragmatisk løsning på finansieringsudfordringen. Således var man parat til at finde andre løsninger, hvis man skulle have deponeret hele anlægsbeløbet. I ingen af projekterne var det altså en ideologisk præference for privatisering eller hensynet til de langsigtede totaløkonomiske eller effektiviseringsmæssige gevinster, der var udslagsgivende for valget af OPP. Ringe udbredelse af OPP I Danmark har de 10 år med OPP indtil videre ført til 29 OPP-projekter. I rollen som offentlig bestiller har såvel staten som kommunerne og regionerne benyttet modellen. Staten, typisk i form af Bygningsstyrelsen, har anvendt OPP en smule oftere (12) end kommunerne (10), mens regionerne har benyttet modellen færrest gange (7). Det er bemærkelsesværdigt, at Region Midtjylland noterer sig for fem ud af de syv projekter i regionalt regi. Blandt kommunerne er projekterne spredt, og der er indtil nu ingen kommuner, der har anvendt modellen mere end én gang. I figur 2 ses fordelingen af OPP-projekterne på en række kategorier. Her fremgår det, at de fleste OPP-projekter har været i forbindelse med byggeri til politi & retsvæsen, uddannelse & idræt samt sundhed & pleje. Derudover har OPP også været brugt i en række anlægsopgaver til parkering. 3 Jakob Rasmussen (201): Drivkræfter for OPP Et casestudie af tre danske OPP-projekter. Aarhus, IFSK. Politi & retsvæsen Sundhed & pleje Arkivering Kultur Uddannelse & idræt Parkering Administration & kontor Infrastruktur Kilde: Jakob Rasmussen (201) Drivkræfter for OPP Et casestudie af tre danske OPP-projekter. Aarhus, IFSK. Figur 3 viser antallet af årlige OPP-projekter fra 200 til udgangen af Der er en svagt stigende tendens over de senere år mod en øget brug af OPP. Omvendt kan det indvendes, at udviklingen skal fortsætte over en årrække, før det er muligt at konkludere, om OPP-modellens udbredelse for alvor er tiltagende. Samtidig kan det konstateres, at OPP-projekter fortsat kun udgør en marginal andel af det samlede antal byggeprojekter. Det er vanskelligt at få et fuldstændigt billede af alle offentlige anlægs- og byggeopgaver. Fra en nylig opgørelse 4 fremgår det imidlertid, at antallet af anlægs- og byggeprojekter i 2014 var over 20 alene for de fem største offentlige bygherrer. På den baggrund antages det, at det årlige antal offentlige anlægs- og byggeopgaver ligger på flere hundreder. Med kun syv OPP- 4 I opgørelsen Trends for Byggebranchen fra CRM Byggefakta fremgår det, at Vejdirektoratet, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Bygningsstyrelsen og Region Midtjylland tilsammen påbegyndte 24 anlægsarbejder eller byggerier i

4 Figur 3: Årlige OPP-projekter projekter i samme periode, må brugen af OPP betragtes som yderst begrænset. Fremtiden for OPP I lyset af ovenstående er det svært at forestille sig et gennembrud for OPP-modellen. Ganske vist er der en svag stigning i anvendelsen af modellen, men det er nødvendigt at se en større og mere kontinuerlig udbredelse, før modellen for alvor kan betragtes som værende på lige fod med andre organisationsformer i byggeriet. OPP-projekterne udgør også fortsat en forsvindende lille del af markedet. Dertil kommer, at barrierene hos de offentlige parter ved at anvende OPP i høj grad opleves som større end gevinsterne. Netop de eksisterende barrierer og de potentielle gevinster rejser en anden og mere relevant diskussion. For det væsentlige spørgsmål er måske ikke om OPP har en fremtid, da modellens anvendelse ikke bør ses som et mål i sig selv, men om hvilke hensyn og mål, man ønsker at forfølge med modellen, og om OPP-modellen er det rette redskab til at nå disse mål. I svaret findes formentlig også en forklaring på den hidtidige begrænsede brug af OPP. Flere veje til målet Over de sidste 10 år har skiftende regeringer fremsat ønske om et generelt større samarbejde mellem det offentlige og private. Herunder også brugen af OPP. Idéen er, at den private sektor besidder egenskaber, som kan komme til gavn i den offentlige opgaveløsning. Fra politisk og ministeriel side er de væsentligste argumenter for at anvende OPP, at modellen fremmer hensynet til totaløkonomi, kvalitet i byggeriet og giver større budgetsikkerhed. Men OPP-modellen kan her ofte fremstå som en tung, ressourcekrævende og ufleksibel måde at fremme private investeringer i offentlige opgaver. Et alternativ kan være en grundig indarbejdelse af driftshensyn og driftsopgaver i udbud af anlægsopgaverne i forbindelse med offentligt byggeri. Hvis fokus er på at udvikle innovative løsninger, kan brugen af de såkaldte OPI-partnerskaber (offentligprivat innovationssamarbejde), hvor forholdet mellem de to parter ikke er et klassisk bestiller/ leverandørforhold, være et alternativ. Totaløkonomi Totaløkonomi og større kvalitet i byggeriet er vigtige målsætninger, og grundlæggende en god grund til at vælge OPP. Men de kan måske fremmes og sikres mere effektivt på andre måder? Samlet udbud ( OPP-light ), hvor anlægs- og driftsopgaverne udbydes samlet, men uden at finansieringen overdrages, er et relevant alternativ. Denne og andre nyere organisationsformer for byggeprojekter giver mulighed for at indtænke de langsigtede økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser, men uden omkostningerne fra den dyrere private finansiering og med færre transaktionsomkostninger. Ligeledes rummer andre modeller større mulighed for fleksibilitet i forbindelse med bygningsanvendelsen. At tænke i totaløkonomi, kvalitet og effektiv drift på lang sigt i byggeriet må også til en vis grad opfattes som et spørgsmål om viden og information og om at bryde indgroede vaner. Og udbredelse af viden og 4

5 erfaringer, redskabsudvikling og udbredelse af god praksis osv. kan måske i lige så høj grad være med til at fremme det totaløkonomiske perspektiv i byggeriet som at fremme brugen af den fulde OPPmodel? Budgetsikkerhed Budgetsikkerhed mange år frem er en anden principiel fordel ved OPP-byggerier. Og hensynet til budgetsikkerhed og ønsket om vished omkring de fremtidige omkostninger er kommet for at blive. Disse hensyn kan dog også til en vis grad opnås gennem politiske styringsredskaber såsom fx resultatkontrakter og via den allerede eksisterende budgetlov. Netop budgetloven har eksempelvis demonstreret, at det er muligt at styre de offentlige udgifter fra centralt hold, uden at kommunerne og regionerne skal binde sig til langvarige leverandøraftaler som til gengæld risikerer at låse dem uhensigtsmæssigt i andre henseender, i forhold til anvendelsen af byggeriet til nye formål. I andre typer projekter vil man derimodformentlig kunne finde andre mindst lige så gode veje for at nå målsætninger om totaløkonomiske hensyn i byggeriet, højere kvalitet og langsigtet budgetsikkerhed. Større udbredelse med bedre rammer I lyset af denne konklusion kræver det yderligere handling, hvis man fra centralt hold ønsker at styrke udbredelsen af OPP-modeller i byggeriet. Tager man deponeringsreglerne og afhængigheden af de Kuben Management og OPP Målrettet brug af OPP De mål, som ligger bag ønsket om at bruge OPP, kan med andre ord i mange tilfælde også nås på andre måder. Lægger man dertil ulemperne ved OPP, kan det ofte være tvivlsomt, hvor attraktiv modellen er. Ulemperne tæller den ofte dyrere privatfinansiering, transaktionsomkostningerne og en langsigtet fastlåsning af brugen af byggeriet en ulempe der formentlig vil vise sig vigtigere i de kommende år, da meget tyder på, at kravet om fleksibilitet i bygningsmassen udelukkende vil stige fremover. OPPmodellen er i den henseende langt fra ideel, da pointen med modellen netop er, at man binder sig til en bestemt løsning over mange år. Fremtiden for OPP Dermed ikke sagt, at OPP ikke har en fremtid. Men modellen bør ses som en alternativ organisationsform for bygge- og anlægsprojekter, som under de rette omstændigheder kan give gode fordele. Modelfoto: Region Sjælland. Kuben Management har deltaget i en række danske OPP-projekter: Parkeringshus ved Aarhus Sygehus, Retsbygninger i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding, Helsinge skole og svømmehal samt Næstved Sygehus - Center for Stråleterapi. Her er bl.a. ydet bestillerrådgivning og procesrådgivning. Kuben Management har også udarbejdet OPPegnethedsanalyser i en række sammenhænge midlertidige OPP-puljer i betragtning, er det tvivlsomt, om OPP-modellen i fremtiden vil nyde markant større anvendelse end tilfældet er nu. Ofte optræder ønsket om alternativ finansiering således som den vigtigste drivkraft bag valget af OPP, mens de principielle hensyn ikke spiller nogen væsentlig rolle. Lempelser i deponeringsreglerne eller større øremærkede puljer til OPP-byggeri vil derfor være en forudsætning. Det kan være i projekter, hvor man kender de specifikke funktionskrav mange år frem i tiden, og hvor man har velbegrundede forventninger om, at en tidlig og omfattende inddragelse af private aktører giver økonomiske gevinster. Kuben Management A/S er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på bygherrerådgivning og udvikling af det byggede miljø. Vi står ved bygherrens side og hjælper med at virkeliggøre visioner og håndtere forløbet fra idéoplæg til det færdige projekt og dets drift. Kuben Management er et datterselskab af NRGi og har ca. 11 medarbejdere.

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af Emil Schjødt Hamelsvang Vejleder: AMHE - Anne Marie Herforth VIA University College, Campus Aarhus Dato for aflevering: 27.03.2015 TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk)

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk) Redigeret af Ole Helby Petersen 2 halvår 2010 Indhold Redaktørens intro... 1 Privat jobindsats afprøvet i Køge Kommune... 3 OPP vs. OPP-light... 5 Kommunernes (manglende) omfavnelse af OPP... 8 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Lasse Ring Christensen og Ole Helby Petersen Reguleringen af udlicitering og offentlig-private partnerskaber (OPP) i de danske kommuner 1

Lasse Ring Christensen og Ole Helby Petersen Reguleringen af udlicitering og offentlig-private partnerskaber (OPP) i de danske kommuner 1 politica, 42. årg. nr. 2 2010, 235-257 Lasse Ring Christensen og Ole Helby Petersen Reguleringen af udlicitering og offentlig-private partnerskaber (OPP) i de danske kommuner 1 Den danske tradition for

Læs mere

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren 4-4-2014 7. SEMESTER SPECIALE OPP OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB Partnerskab i bygge- og anlægssektoren Bygningskonstruktør uddannelsen VIA University College Aarhus N Vejleder: Anne Marie Herforth Michael

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indhold 1 Forord 3

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere