Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling"

Transkript

1 Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

2 Indledning Bygningsstyrelsen har på vegne af Kulturministeriet i henhold til Bekendtgørelse nr af 04/10/2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri gennemført en OPP-forundersøgelse vedrørende et større fællesmagasin for en række statslige institutioner. Fællesmagasinet skal opbevare arkiv- og biblioteksmateriale samt natur- og kulturhistoriske genstande. I forbindelse med OPP-forundersøgelsen har Bygningsstyrelsen gennemført en markedsundersøgelse blandt potentielle tilbudsgivere inden for rammerne af den tekniske dialog. Følgende aktører deltog i markedsundersøgelsen: A. Enggaard KPC DEAS og MT Højgaard GVL Entreprise Kemp & Lauritzen og Thanex Alectia. Markedsundersøgelsen blev gennemført på baggrund af informationsmateriale, der var offentliggjort på bygst.dk. Nedenstående syv temaer blev drøftet med de enkelte aktører i markedsundersøgelsen: Tema 1: Udformning af eventuel OPP-model Tema 2: Kontraktens omfang Tema 3: Håndtering af særlige tekniske krav Tema 4: Mulighederne for totaløkonomisk optimering Tema 5: Risikodeling Tema 6: Håndtering af forhold vedrørende grund, herunder placering Tema 7: Aftaleperiode. De deltagende aktører tilkendegav ved gennemførelsen af OPP-forundersøgelsen, at deres udtalelser og vurderinger generelt set hvilede på en begrænset mængde af information om det konkrete projekt og i højere grad deres tidligere erfaringer med gennemførelsen af OPP-projekter. Supplerende informationer I forbindelse med gennemførelsen af markedsundersøgelsen blev følgende informationer (ud over de i informationsmaterialet indeholdte oplysninger) delt med de deltagende aktører: Der er hovedsageligt tale om en magasinbygning til opbevaring af lavfrekvente materialer. Det vil således kun være få medarbejdere, der vil have deres daglige gang i magasinfaciliteterne. Magasinbygningen forventes at indeholde besøgsrum til forskere. Byggesagen vil skulle bestykkes med sikring, der ligger ud over det gængse niveau. Magasinfaciliteterne forventes kun i meget begrænset omfang at give mulighed for at lukke dagslys ind (i form af vinduer). Dette skyldes blandt andet et fokus på at skabe en meget tæt bygningskrop uden for mange samlinger med henblik på at sikre opfyldelsen af de fremtidige klimakrav. Der findes eksempler på tilsvarende byggerier. PwC 2 af 6

3 Der er en forventning om en øget brug af digitalisering, hvilket vil mindske behovet for fremtagning og tilbagesætning af de opbevarede genstande. Magasinet vil, i modsætning til traditionelle lagerhaller, forventeligt kun indeholde et indgangsparti. PwC 3 af 6

4 Opsamling Tema 1 Udformning af eventuel OPP-model Flere af aktørerne vurderer overordnet set, at den beskrevne OPP-model er hensigtsmæssigt udformet, og at den vil have deres interesse, såfremt fællesmagasinerne udbydes som et OPP-projekt. En mindre forudbetaling (fx 10 %) i forbindelse med ibrugtagning har ingen betydning for aktørernes interesse. De fleste af aktørerne foretrak således en OPP-model uden forudbetaling frem for en OPP-model med forudbetaling. Flere af aktørerne tilkendegav, at det er vigtigt at have en aftale ved aftaleperiodens ophør, hvor staten har ret til at tilbagekøbe magasinfaciliteterne til en på forhånd aftalt pris og til en på forhånd aftalt stand, ligesom OPP-leverandøren har en ret til at sælge aktivet til staten på tilsvarende vilkår. To af aktørerne vurderede, at det ville være mere hensigtsmæssigt at udbyde projektet med offentlig finansiering (en af disse aktører vurderede, at OPP med offentlig finansiering ville være mest hensigtsmæssig, mens en anden vurderede, at det ville være hensigtsmæssigt med et mere traditionelt udbud). De fleste af aktørerne vurderede, at projektet havde en passende størrelse set i forhold til et eventuelt udbud som OPP med privat finansiering. Tema 2 Kontraktens omfang Flere af aktørerne påpegede, at der var mange forskellige modeller for en afgrænsning af driftsydelser indeholdt i OPP-kontrakten. Flere af aktørerne påpegede, at det var vigtigt, at der i driftsfasen var en klar ansvarsdeling mellem OPP-leverandøren og brugerne. Flere af aktørerne påpegede, at OPP-kontrakten som minimum skulle indeholde: o Vedligehold af klimaskærm o Drift af tekniske installationer o Udvendigt renhold (terræn) Flere af aktørerne påpegede, at OPP-kontrakten kunne indeholde følgende delydelser, men at der skulle foretages en konkret vurdering af, om det ville være hensigtsmæssigt at inkludere disse: o Indvendigt vedligehold o Rengøring o Drift af sikkerhedsudstyr (kameraer mv.) o Vedligehold af reolsystemer. Flere af aktørerne påpegede, at OPP-kontrakten ikke skulle indeholde: o Genstandshåndtering o Vagt og sikring [fysisk kontrol, vagtberedskab mv.] Tema 3 Håndtering af særlige tekniske krav De fleste af aktørerne mente, at det var muligt at udbyde etableringen og driften af fællesmagasinet som et OPP-projekt, selvom projektet ville indeholde en række detaljerede tekniske krav. Flere af aktørerne vurderede, at de forholdsvis snævre udfaldskrav i forhold til temperatur, luftfugtighed og samlet energiforbrug ville være med til at indsnævre mulighederne for forskellige tekniske løsningsforslag. Flere aktører vurderede dog, at der uanset de snævre udfaldskrav fortsat ville være plads til, at flere forskelige tekniske løsningsforslag til imødekommelse af udfaldskravene. PwC 4 af 6

5 Flere af aktørerne mente, at de i informationsmaterialet beskrevne udfaldskrav godt kunne håndteres inden for rammerne af en OPP-kontrakt. En af aktørerne påpegede, at det ikke gør OPP mindre interessant, såfremt der er få løsningsmuligheder. Det vil dog mindske forskellen på OPP og et traditionelt projekt (fx hovedentreprise), da det mindsker optimeringspotentialet. Flere af aktørerne påpegede, at en stramning af udfaldskravene i forhold til fx luftfugtighed og temperatur ville være med til at begrænse mængden af mulige tekniske løsningsforslag, men at der fortsat ville være plads til nytænkning og mulighed for flere forskellige løsninger til opfyldelse af udfaldskravene. Flere af aktørerne påpegede, at for at sikre de bedste muligheder for at imødekomme de tekniske krav til magasinfaciliteterne samt for at give mulighed for en dialog omkring flere forskellige tekniske løsningsforslag burde den konkurrenceprægede dialog benyttes som udbudsprocedure. Flere af aktørerne påpegede, at der også ved et udbud som OPP gennemføres en proces for brugerinddragelse efter kontraktunderskrift, hvor der sker en løbende inddragelse af de fremtidige brugere i projekterings- og anlægsfasen. Staten kan ved udformningen af udbuddet selv påvirke omfanget af brugerinddragelse. De fleste aktører vurderede, at det var muligt at sikre en vedvarende opfyldelse af de opstillede udfaldskrav og var indforståede med, at der kunne stilles krav om relevante overvågnings- og sikringssystemer samt nødberedskab. De fleste af aktørerne var indforståede med, at staten kunne stille krav om mulighed for indtræden i en begrænset periode med henblik på at sikre den fortsatte drift i overensstemmelse med de opstillede udfaldskrav. De fleste af aktørerne vurderede, at det var muligt at opstille en bodsmekanisme, der straffede OPP-leverandøren ved manglende efterlevelse af udfaldskravene der var dog også blandt alle aktørerne enighed om, at da der var tale om uvurderlige genstande med stor kulturhistorisk værdi, ville det ikke være muligt at beskrive en retfærdig og hensigtsmæssig bodsmekanisme udelukkende ved hjælp af økonomiske incitamenter. Tema 4 Mulighederne for totaløkonomisk optimering Flere af aktørerne påpegede, at der kan indarbejdes incitamentsmodeller, der sikrer en løbende implementering af nye og totaløkonomisk mere optimale løsningsforslag, samt at det vil være muligt for staten at få del i de økonomiske gevinster. Andre aktører påpegede, at OPP-leverandøren ville medtænke disse optimeringsmuligheder ved tilbudsafgivelse, og at det derfor kunne være svært for staten at få del i disse. Flere af aktørerne vurderede, at omfanget af driftsydelser ville have betydning for, hvor stort et totaløkonomisk potentiale der kunne realiseres i driftsfasen. En af aktørerne vurderede, at såfremt omfanget af driftsydelser var meget småt, ville OPP være mindre fordelagtigt. Flere af aktørerne vurderede, at såfremt der ikke var et væsentligt energiforbrug, ville der heller ikke være totaløkonomisk optimeringspotentiale forbundet hermed. Flere af aktørerne vurderede, at et udbud som OPP gav gode muligheder for en totaløkonomisk optimering i forhold til bygningsvedligehold samt drift af tekniske installationer. Flere af aktørerne vurderede, at selvom der blev opstillet en række specifikke udfaldskrav til fx temperatur, luftfugtighed mv., ville der forventeligt fortsat være gode muligheder for en totaløkonomisk optimering. En af aktørerne påpegede, at de beskrevne udfaldskrav ikke ville give rum til innovation og nye tekniske løsningsforslag, hvilket ville medføre, at et udbud som OPP ikke ville føre til en totaløkonomisk optimering. PwC 5 af 6

6 Tema 5 Risikodeling Flere af aktørerne vurderede, at de som eventuelle ejere naturligt ville påtage sig en ejers sædvanlige risici i anlægs-og driftsfasen. Flere af aktørerne påpegede, at det var vigtigt at oplyse tilbudsgiverne om den daglige brugeradfærd i fællesmagasinet samt vigtigt at medtænke brugeradfærden ved udarbejdelsen af forslag til risikodeling. Flere af aktørerne påpegede, at der var flere muligheder for en hensigtsmæssig håndtering af forbrugsrisici, herunder mulighed for at staten i højere grad kunne påtage sig mængderisici. Staten kunne i denne forbindelse stille krav om, at OPP-leverandøren eksempelvis skulle imødekomme en række dokumentationskrav i forhold til bygningens tæthed mv. I forhold til risici vedr. konkurs vurderer flere af aktørerne, at staten vil være godt stillet ved et udbud som OPP. Dette skyldes dels OPP-kontraktens udformning, samt at staten forventeligt får en solid aftalepart i form af et pensionsselskab, såfremt projektet udbydes som OPP-projekt. Flere af aktørerne påpegede, at de gerne vil påtage sig risikoen for de kendte forhold vedr. grunden, men at de ikke vil påtage sig risici forbundet med lokalplan, myndighedsgodkendelser mv. Tema 6 Håndtering af grunden Samtlige aktører mener, at det er mest fordelagtigt, hvis staten selv finder en grund og beskriver denne som led i udbudsmaterialet. De fleste af aktørerne vurderede, at det ville skabe megen støj, og at det ikke ville være hensigtsmæssigt for den fremtidige konkurrence, såfremt det blev stillet som krav, at tilbudsgiverne selv skulle tilvejebringe en grund. Flere af aktørerne påpegede, at eventuelle muligheder for en fremtidig udvidelse af magasinfaciliteterne bør medtænkes ved valg af grund. Såfremt staten ønsker det, påtager aktørerne sig gerne ejerskabet til den fremtidige grund grunden kan dog også stilles til rådighed for den vindende tilbudsgiver. Tema 7 - Aftaleperiode De fleste af aktørerne vurderede, at aftaleperioden i højere grad burde være mindst 20 år og ikke mere end 30 år. Flere af aktørerne vurderede, at der ved fastlæggelsen af aftaleperioden blandt andre forhold bør tages højde for: o Levetiden af de tekniske anlæg o Den forventede teknologiske udvikling o Inddragelsen af privat finansiering. PwC 6 af 6

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere