KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN"

Transkript

1 KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

2 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 2 opgaver kapitel 1 Innovationsbegrebet 1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for virksomheder og for dig som forbruger. 2. Kender du selv en virksomhed, som er god til at innovere? Hvis ikke, så find artikler eller videoklip om en innovativ virksomhed. 3. Schumpeter taler om, at innovation kan handle om at kombinere eksisterende ressourcer på en ny måde. Hvad mener han med det? Find eksempler på innovationer, der er skabt ved at kombinere eksisterende ressourcer. 4. Gå ud i dit køkken og find en ting, som du mener er en innovation. Find ud af historien bag produktet, og (hvis du kan) hvem der har opfundet tingen. 5. Diskuter, hvornår der ikke er tale om innovationer. Find eksempler på et produkt, en service og en proces, som ikke er en innovation. Radikal og inkremental innovation og kreativ destruktion 6. Forklar, hvad du forstår ved en radikal og en inkrementel innovation ud fra tabel 1.1 i bogen. Giv mindst ét eksempel på hvert af begreberne og find et eksempel på en radikal og inkrementel innovation, der ikke er nævnt i kapitlet. 7. Se filmen: A Day made of Glass: v=6cf7il_ez38 og giv eksempler på radikale og inkrementale innovationer i filmen. Giv også et bud på brancher, der vil opleve kreativ destruktion, hvis filmens produkter bliver kommercialiseret.

3 3 INNOVATION C opgaver kapitel 1 8. Del jer i grupper. Fortæl i gruppen, hvilke mobiltelefoner I har haft, hvornår I fik dem, og hvilket design/hvilke funktioner telefonerne havde. Lav en Power Point-præsentation med billeder af de telefoner, I har haft i gruppen (brug Google-billeder). Præsentationen skal vise den tidsmæssige udvikling, der er sket inden for mobiltelefoner/smartphones, og I skal fortælle, hvilke inkrementelle og radikale innovationer der har været tale om. 9. Telefonens udvikling a. Se filmen om telefonens udvikling: historien-om-telefonen/historien-om-telefonen-3#!/ b. Beskriv telefonens udvikling og inddrag begreberne: Radikal og inkremental innovation og kreativ destruktion. 10. Giv et eksempel på et produkt, der har medført kreativ destruktion, og fortæl, hvilke branche(er) det har berørt, og hvilke konsekvenser den kreative destruktion har haft. 11. Giv et eksempel på en service, der har medført kreativ destruktion for andre services. 12. Diskuter fordele og ulemper ved kreativ destruktion. 13. Del jer i grupper, nu skal I på fotosafari! Gå i grupperne ind i jeres lokale by og tag billeder af innovationer. Hvilken gruppe kan finde de mest radikale innovationer i løbet af en time? Billederne skal præsenteres på klassen.

4 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 4 opgaver kapitel 1 Invention, innovation og diffusion 14. Hvad forstår man ved kommercialisering af en innovation? 15. Forklar med dine egne ord de tre begreber invention, innovation og diffusion. Fortæl også, hvordan begreberne hænger sammen. 16. Giv eksempler på, hvad virksomheder kan arbejde med i praksis i disse faser: a. Inventionsfasen b. Innovationsfasen c. Diffusionsfasen 17. Diskuter, om der er forskel på den måde, man skal arbejde på, når man arbejder i de tre faser invention, innovation og diffusion. Schumpeters innovationsformer 18. Schumpeter skelner mellem fem måder, man kan innovere på. Beskriv de fem måder. 19. Giv på tavlen et konkret eksempel på hver af de fem former for innovation. Alle i klassen skal skrive mindst ét eksempel på tavlen. 20. Håndværksbagerne er i hård konkurrence med supermarkederne. Lav en fælles brainstorming i klassen, hvor I giver bud på, hvordan bagerne kan arbejde med de fem innovationsformer (inklusiv serviceinnovation) for at forbedre deres konkurrenceevne. 21. Nu skal du tænke kreativt! Hvordan kan man bruge råvareinnovation til at forbedre miljøet?

5 5 INNOVATION C opgaver kapitel Giv et eksempel på en innovation, som både rummer en produkt- og en procesinnovation. 23. Find film på Youtube om Googles måde at lede virksomheden på (tag fx udgangspunkt i nedenstående links). Se de små klip. Diskuter, hvilken form for innovation der er tale om og om metoderne kan bruges i andre brancher. a. b. c. Innovationstragten 24. Forklar ideen med innovationstragten i figur 1.2 og giv eksempler på, hvad der kan være input og output i modellen. 25. Forklar udtrykkene: Forretningside, social værdi, forretningskoncept, prioriteringsfase og implementering. 26. Klip og klistr! Hvilke begreber eller udsagn hører til hvilke dele af innovationstragten? Klip ordene/sætningerne ud og placer dem det rigtige sted i innovationstragten UDEN at kigge i bogen. Del jer i grupper og udvælg tre kontrollanter i klassen. Det gælder om at være den gruppe, der hurtigst har udført opgaven. Opgaven er først godkendt, når en kontrollør har sagt ja. Grupperne har ingen hjælpemidler. Kontrolløren må slå op i bogen. Kontrolløren må ikke hjælpe, kun godkende eller afvise. Læreren siger start og alle går i gang.

6 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 6 opgaver kapitel 1 Denne fase er et stadie mellem den abstrakte ide og det færdige produkt/service Denne fase svarer til inventionsfasen Disse faser svarer til Schumpeters innovationsstadie Forretningskoncepter, som afvises I denne fase arbejdes med implementering I denne fase beskriver virksomheden, hvordan den prioriterer og vælger mellem ideer, og arbejder videre med den eller de mest lovende ideer I denne fase gennemføres en indledende vurdering af forretningsideens forretningspotentiale I denne fase prioriteres forretningsideer I denne fase undersøges, om det er teknisk muligt at gennemføre ideen Ideer, som sorteres fra Input til denne fase kommer fra eksterne kilder Input til denne fase kommer fra interne kilder Invention og idegenerering Nye ideer Nye processer Nye produkter Output er en forretningside Output fra denne fase er en eller flere forretningsideer Output fra denne fase er forretningskoncepter God kamp!

7 7 INNOVATION C opgaver kapitel 1 Pentathlon-modellen 27. Pentathlon-modellen (figur 1.3) rummer fem elementer samt yderligere to elementer. Hvad hedder de syv elementer? Redegør også kort for alle syv elementer. 28. Beskriv, hvilken rolle mennesker og organisation har for en virksomheds innovative aktiviteter. 29. Forklar begreberne innovationsstrategi og konkurrenceevne. 30. Beskriv, hvilke roller innovationsstrategi og konkurrenceevne har for en virksomheds innovative aktiviteter. 31. Find eksempler på teknologileaders- og followers inden for brancherne: Sportsudstyr og biler. Innovationshøjde 32. Se tabel 1.2 i bogen. Find et andet eksempel, for hver af de otte innovationshøjder.

8 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 8 opgaver kapitel Der skelnes mellem fire grader af innovationshøjde ved innovationsprocesser i tabel 1.3 i bogen. Beskriv den højeste og laveste grad af innovationshøjde ved processer og forklar forskellen mellem dem. 34. I tabel 1.3 i bogen kan man se fire niveauer (højder) af innovationsprocesser. Tænk på et supermarked og find eksempler på innovationer, der har været anvendt i forbindelse med de processer, der finder sted i supermarkedet. Placer dine eksempler i forhold til de fire højder i innovationsgrad. 35. Vurder innovationshøjde a. Se hjemmesiden b. Udvælg tre opfindelser på: genopfindelser%20stamdokument%20-%20august% pdf c. Kategoriser opfindelserne med hensyn til, hvilken innovationsform (se side 13 i bogen) der er tale om d. Vurder innovationshøjden på de tre produkter på baggrund af tabel 1.2 i bogen e. Tag stilling til, om de tre valgte produkter vil skabe/har skabt kreativ destruktion f. Udvælg de to (af de tre) valgte produkter, der har henholdsvis størst og mindst forretningspotentiale 36. Sidst i kapitel 1 beskrives den mørke side af en innovation. Der tales om, at en innovation eller opstart af en virksomhed kan vurderes ud fra om den er: a. Økonomisk bæredygtig b. Socialt bæredygtig c. Bæredygtig for naturen og kloden

9 9 INNOVATION C opgaver kapitel 1 Er de tre hensyn lige vigtige, eller er der et af hensynene, du mener, er det absolut vigtigste? 37. Roskilde Festivalen ses som et eksempel på socialt entreprenørskab. Giv eksempler på, hvilke mørke sider der kan være ved denne form for innovation. 38. Dan grupper på tre-fire personer. a. Alle personer bruger tre minutter til at notere flest mulige innovationsbegreber ned på et stykke papir, UDEN at kigge i bogen. Vindergruppen er den, som samlet har noteret flest (forskellige) begreber b. Forklar, hvordan hvert enkelt innovationsbegreb hænger sammen med andre innovationsbegreber. Lav et mindmap, hvor de enkelte innovationsbegreber er grupperet efter, hvordan de hænger sammen med andre innovationsbegreber 39. Lav en undervisningsfilm om kapitel 1. Din målgruppe er folkeskoleelever, der ikke ved noget som helst om innovation. 40. Beskriv mindst tre vigtige begreber inden for innovation og entreprenørskab, som bliver forbundet med Schumpeter.

10 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 10 opgaver kapitel 2 Entreprenør og iværksætter 1. Du får en innovativ ide og vil starte virksomhed. Vil du foretrække at starte som enkeltmandsvirksomhed, eller vil du danne en virksomhed sammen med andre? Opstil fordele og ulemper ved begge måder. 2. Diskuter, om det er bedst for samfundet at få flere iværksættere eller at få flere entreprenører. Forskellige betegnelser for entreprenører 3. Forklar forskellen på en entreprenør og en intraprenør og hvorfor vi i medierne hører mere om entreprenører end om intraprenører.

11 11 INNOVATION C opgaver kapitel 2 4. Kender du en entreprenør? Beskriv, hvad der gør denne person eller gruppe af personer til entreprenør. 5. Forklar, hvad der menes med profit og non-profit i tabel 2.1 i bogen. 6. Forklar, hvad de fire hovedtyper af entreprenørskab i tabel 2.1 i bogen egentligt betyder. Giv konkrete eksempler (gerne nogle, du selv kender) på hver af de fire typer. 7. Nogle virksomheder bevæger sig i løbet af deres eksistensperiode fra at være én type entreprenør til at være en anden (se tabel 2.1). Kan en virksomhed være to eller flere typer på en gang? Fra ikke-entreprenør til entreprenør 8. Diskuter, om alle kan blive iværksættere/entreprenører. 9. Diskuter fordele og ulemper ved at være entreprenør eller iværksætter. a. Skriv fem ting, der kunne få dig til at ville være iværksætter eller entreprenør b. Skriv fem ting, der kunne holde dig fra at starte egen virksomhed 10. Del jer i grupper og vælg en kendt entreprenør. Søg informationer om entreprenøren (artikler, film eller interview). Lav en beskrivelse af entreprenørens liv og find de vigtigste grunde til, at denne person blev entreprenør. Prøv at trække de fem faser fra figur 2.2 i bogen ind i beskrivelsen. 11. Forklar forskellen på den individuelle proces og organisationsdannelsesprocessen i figur 2.3 i bogen.

12 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 12 opgaver kapitel Vælg en større dansk virksomhed og beskriv virksomhedens historie ud fra faserne 1-4 i figur 2.3 i bogen. Er grundlæggeren stadig med i organisationen i dag? Syv arketyper 13. Forestil dig, at du bliver entreprenør. Hvilken af de syv arketyper (side 33 i bogen) ville du ligne mest? 14. Lav sedler, hvor navnet på en af de syv arketyper står (lige så mange sedler, som der er elever i klassen). I skal alle sammen trække en seddel med et navn på en af arketyperne. Nu skal de andre i klassen gætte, hvilken arketype du er. De må ikke bruge ordene (fx arving eller globalist), og du må kun svare ja eller nej. Hvem kan gætte flest personer på fem minutter? 15. Mærsk, Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk, Vestas, Arla, Carlsberg, Bestseller, Lego er nogle af de mest succesfulde danske virksomheder. Del jer i grupper, vælg en virksomhed og undersøg, hvem der har grundlagt virksomheden. Diskuter, hvilke arketyper grundlæggerne ligner mest. Entreprenørskab og netværk 16. Forklar, hvorfor en entreprenør har brug for et netværk. 17. Forklar forskellen mellem divergente og konvergente netværk. 18. Forklar, hvorfor betydningen af de konvergente og divergente netværk ændrer sig fra en virksomheds opstartsfase til dens driftsfase.

13 13 INNOVATION C opgaver kapitel Hvordan opbygger man et (stærkt) netværk? Start med at tænke modsat! a. Opstil fem forslag, der kan forhindre, at man får opbygget et godt netværk b. Vend derefter forslagene om og lav en liste med fem gode råd til at opbygge et stærkt netværk for en kommende entreprenør 20. Hvad skal man gøre for at vedligeholde et stærkt netværk? Udarbejd tre konkrete forslag. 21. Sammenlign Facebook.com og LinkedIn.com. Opgaven kræver, at du melder dig ind i begge netværk. Du kan altid melde dig ud bagefter, hvis du ikke er interesseret i at være medlem. Undersøg på begge sociale netværk: a. Muligheder for at finde kontakter, der kan hjælpe dig med at starte egen virksomhed b. Mulighed for at finde kunder c. Mulighed for at få hjælp til konkrete opgaver i en virksomhed 22. Find eksempler på andre organiserede netværk end Linkedin.com og Facebook, man som entreprenør kan deltage i. Se bl.a. disse film: Interview en iværksætter/entreprenør om, hvordan han eller hun har brugt og bruger sit netværk.

14 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 14 opgaver kapitel Hvis I skal starte egen virksomhed, kan det være en fordel at kende nogle, der ved noget om kunder, økonomi, markedsføring, produktudvikling, produktion osv. Arranger en netværksaften (eller en iværksætteraften), hvor I inviterer personer, I kunne tænke jer at have I jeres netværk. Inviter dem til en flot middag, fortæl om jeres uddannelse og projekter og hør deres historie. Måske kan de inviterede gæster blive en del af jeres fremtidige netværk2 Socialt entreprenørskab 25. a. I medierne taler man om, at behovet for socialt entreprenørskab stiger i Danmark. Hvilke grunde kan der være til det? b. Fordel jer i grupper, vælg en social entreprenørvirksomhed. Læs på virksomhedens hjemmeside, i artikler eller se Youtube-klip om virksomheden. Alle grupper præsenterer deres sociale entreprenørvirksomhed for klassen. I præsentationen skal I komme ind på baggrunden for, at den socialentreprenante virksomhed er opstået og hvilke form for socialt entreprenørskab, der er tale om. Tip: I kapitel 2.7 kan du læse om en række eksempler på social økonomiske virksomheder 26. Hvad forstår man ved CSR? Hvorfor kan CSR ikke betegnes som socialt entreprenørskab? 27. Undersøg, hvilke former for socialt entreprenørskab der findes i jeres lokalområde.

15 15 INNOVATION C opgaver kapitel Del jer i grupper. Diskuter, om der er problemer i jeres lokalområde, der ikke bliver løst af det offentlige, af virksomheder eller af eksisterende private organisationer. Lav en liste over de problemer, I finder frem til. Udarbejd herefter en forslag til en model for en social entreprenørvirksomhed. Placer jeres forslag i figur 2.4 med hensyn til, hvilken type af sociale entreprenører I arbejder med. Entreprenør eller intraprenør 29. Tag udgangspunkt i en virksomhed, du kender (fx din arbejdsplads). Overvej, om der er intraprenører i denne virksomhed? Og hvad der skal til for, at de skaber innovation i virksomheden? 30. Læs artiklen nedenfor (google den), og diskuter om, det er en fordel eller en ulempe for Danmark at have flere intraprenører end entreprenører. Vi dyrker ideer inden for virksomhederne 07. mar Fyn & øerne Det er ikke så tit, at en iværksætter popper op med en ny virksomhed i Danmark. Til gengæld er vi noget nær verdensmestre i INTRAprenørskab, altså at få og dyrke idéer inde i virksomhederne. Det viser en global rapport om iværksætteri. Blandt 54 lande kommer vi på iværksætter-siden ind på en andensidsteplads før Slovenien. Men i disciplinen intraprenørskab er det kun Sverige, der kan overgå os. Forsker Thomas Schøtt fra Syddansk Universitet har forsket længere ned i de danske forhold af undersøgelsen. Han siger, at grunden til, at vi ikke iværksætter mere, er simpelthen, at vi har det for godt på vores arbejdspladser

16 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 16 opgaver kapitel 2 Vores undersøgelse antyder, at de danske arbejdspladser er tiltrækkende. Og det holder folk inde på arbejdspladserne, sådan at folk ikke har megen grund til at springe ud som selvstændige, siger Thomas Schøtt. Kilde: 31. Konkurrence: Hvem kan huske flest begreber fra kap. 2? Print tabellen på næste side ud. Sæt jer i grupper med tabellen foran jer. Vælg en dommer. Dommeren må bruge bogen, de øvrige deltagere må kun bruge hovedet. I gruppen skiftes I til at vælge et felt i tabellen her. Besvar spørgsmålet. Hvis dommeren godkender svaret, skriver I jeres navn på feltet, hvor I har besvaret spørgsmålet. Hvis svaret ikke svarer godkendes, må andre svare på spørgsmålet. Det gælder naturligvis om at besvare flest spørgsmål.

17 17 INNOVATION C opgaver kapitel 2 Forskellen på en entreprenør og en iværksætter Beskriv forskellen på forretningsmanden og idealisten (arketyper) Forklar forskellen på den individuelle proces for en entreprenør og organisationsdannelsesprocessen for en virksomhed Hvad er forskellen på forretningsorienterede aktivister faser i den indi- radikale sociale Nævn de fem Giv eksempler på og professionelle folkeorganisationer? mod entreprenør- 2) viduelle proces innovationer (mindst skab Giv tre eksempler på socialt Forklar, hvorfor Hvad forstår man ved entreprenørskab (konkrete frivilligt arbejde socialt entreprenørskab? eksempler) og CSR IKKE er socialt entreprenørskab Forklar begreberne konvergente og divergente berne: ren og legebarnet Forklar begre- Beskriv bjergbestige- netværk Entreprenant og entreprenørskab Giv to eksempler på entreprenante socialarbejdere Nævn mindst fire forskelle på at være entreprenør og intraprenør Forklar, hvilken betydning divergente og konvergente netværk har i en virksomheds udvikling. Nævn mindst fem begreber fra kapitel Se filmen Social Network og brug så mange begreber som muligt fra kapitel 2 til at beskrive Mark Zuckerbergs entreprenørskab.

18 KAPITEL 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau 18 opgaver kapitel 3 Økonomisk velstand 1. Forklar, hvad begrebet velstand betyder. 2. Beskriv og forklar udviklingen i Danmarks velstand i tabel Forklar, hvorfor velstanden målt ved bruttonationalproduktet kan sammenlignes på tværs af lande, når den opgøres pr. indbygger. 4. Kan man sige noget om fordeling af velstand blandt rige og fattige i et land eller globalt ved at betragte tabel 3.1? 5. Brug bruttonationalprodukt-tallene i figur 3.1 og find de tre rigeste og tre fattigste lande for alle årene. Rigeste lande Fattigste lande Hvilke lande er nævnt flest gange blandt de rige lande? Hvilke lande er nævnt flest gange blandt de fattige lande?

19 19 INNOVATION C opgaver kapitel 3 6. Brug de senest tilgængelige opgørelser over bruttonationalprodukt og finde de fem rigeste og fem fattigste lande. Find de nyeste tal om bruttonationalprodukt på Tre drivere bag økonomisk velstand 7. a. Se figur 3.1 og tabel 3.2 i bogen. Forklar hvad begreberne nedenfor betyder: Basale krav: Markedseffektivitet: Sofistikerede forretningsfaktorer: Infrastruktur: Finansielle markeder: Innovationsdrevne økonomier: Makroøkonomi: Teknologisk parathed: Effektivitetsforøgere: 7. b. Hvilken type økonomi i figur 3.1 hører Danmark til? Begrund dit svar. 8. I figur 3.1 i bogen er vist en række faktorer, som påvirker den globale konkurrenceevne. I tabel 3.2 er vist en inddeling af lande efter deres velstand. Beskriv og forklar med udgangspunkt i figur 3.1 og tabel 3.2, hvilken rolle innovation spiller for faktordrevne-, effektivitetsdrevneog innovationsdrevne økonomier. 9. Find tre eksempler på lande, som ikke er nævnt i tabel 3.1, med henholdsvis faktor-, effektivitets- og innovationsdrevne økonomier. Find de nyeste tal om bruttonationalprodukt på

20 KAPITEL 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau 20 opgaver kapitel I hvilken type økonomi/fase vil du placere lande med bruttonationalprodukt mellem de angivne intervaller i tabel 3.2? a. Find artikler eller videoer, der viser entreprenører fra lande, der er henholdsvis faktordrevne, effektivitetsdrevne og innovation drevne b. Find forskelle og ligheder på entreprenørernes historier Måling af innovative aktiviteter 11. Man kan måle innovation og entreprenørskab ud fra input, proces og output. Forklar forskellen på input, proces og output i figur 3.2 i bogen. Giv eksempler på input, proces og output. 12. Hvilken slags måling af innovation viser forskning og udvikling som procentdel af bruttonationalprodukt i tabel 3.3? Hvor er Danmark placeret i forhold til gennemsnittet i EU? 13. Find tal for bruttonationalprodukt for alle EU-lande. Du kan finde relevante informationer ved at søge på internettet under eurostat og finde bl.a. økonomiske indikatorer for medlemslandene. 14. Lav en liste over hvilke indikatorer for input til innovation, du kan finde i publikation fra eurostat. Diskuter, hvilke indikatorer der er bedst til at beskrive den innovative indsats i et land. 15. Patenter er en indikator på proces. Brug publikationen fra eurostat til at beskrive, hvilke fem lande i EU der har det laveste antal patenter pr. indbygger, og hvilke fem lande, der har det højeste antal patenter

21 21 INNOVATION C opgaver kapitel 3 pr. indbygger. Undersøg, om der er en sammenhæng mellem størrelse af input i form af, hvor stor en andel af bruttonationalprodukt der anvendes på forskning og udvikling og omfanget af patenter pr. indbygger. 16. Figur 3.4 i bogen viser entreprenante aktiviteter i den tidlige fase, et såkaldt TEA-indeks. Der er vist TEA-indeks for de lande, som er med i GEM-undersøgelsen. Hvor er Danmark placeret i forhold til alle lande og i forhold til innovationsdrevne økonomier mht. TEA? 17. Man kan skelne mellem nødvendighedsdreven entreprenørskab og mulighedsdreven entreprenørskab. Nødvendighedsdreven entreprenørskab handler om, at man ikke kan få et job, og pga. ingen eller ringe hjælp ved arbejdsløshed skal man selv skaffe sig en indkomst. Mulighedsdreven entreprenørskab handler om, at man vælger at blive entreprenør ud fra en forretningsmulighed. Beskriv og diskuter TEA-indekset for faktordrevne økonomier, effektivitetsdrevne økonomier og innovationsdrevne økonomier. Diamantmodellen 18. Undersøg den nuværende regerings politik mht. at skabe vækst. Hvor i Porters Diamant satser politikerne især? Find artikler om de øvrige partiers holdninger (de partier, der ikke sidder i regeringen) i forhold til at skabe vækst i Danmark. Hvor i Porters Diamant satser disse partier? Lav et rollespil, hvor I spiller forskellige partier. I skal hver argumentere for jeres partis holdning til at skabe vækst i Danmark.

22 KAPITEL 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau 22 opgaver kapitel Prøv at formulere tre tiltag du som politiker kunne foreslå for at gøre Danmark og danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Brug diamantmodellen. Diskuter, hvilke tiltag der ville have størst effekt. Case (forudsætter, at kapitel 2 og 3 er læst) I kapitel 2 læste du om iværksættere og entreprenører. I kapitel 3 har vi set på området fra en mere overordnet vinkel. Du/I skal på baggrund af nedenstående artikler, egen informationssøgning og det I har lært i kapitel 2 og 3, besvare opgaverne 1-3: Artikler (alle fra Berlingske Business, Innovation, tirsdag den 14. august 2012) Sådan er de danske iværksættere Iværksættere er god forretning for Danmark Her er danske iværksætteres styrker, svagheder, muligheder og trusler Det kan vi lære af udlandet Iværksættere af rette støbning 1. Karakteriser den typiske danske iværksætter/entreprenør. 2. Forklar, ud fra Porters Diamantmodel, hvad det er, der gør, at henholdsvist USA, Israel og Tyskland scorer så højt mht. opstart af egne virksomheder. 3. Diskuter, OM Danmark kan lære af USA, Israel og/eller Tyskland.

23 23 INNOVATION C opgaver kapitel 4 B-2-C og B-2-B 1. Hvilke af nedenstående virksomheder vil du kategorisere som hhv. B-2-C og B-2-B (sæt kryds) Virksomhed B-2-C B-2-B Lego Bilka En tømrervirksomhed Et gymnasium En fabrik, der producerer vindmøllevinger Post Danmark 2. Forklar, hvad der forstås ved B-2-C og B-2-B. Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem B-2-C og B-2-B? Begrund dit svar. Pain 3. Find og beskriv mindst tre forskellige pains, som er nævnt i dette kapitel. 4. Vil du betegne de pains, du har fundet i opgave 4.3, som behov, ønsker eller problemer? Begrund dit svar for hver enkelt pain. 5. Hvorfor er det vigtigt at tale om kundens helhedsopfattelse i forbindelse med pain? Giv et eksempel.

24 KAPITEL 4 Pain, value proposition og jury 24 opgaver kapitel 4 Value proposition 6. Hvad vil du oversætte begrebet value proposition til på dansk? 7. Forklar forskellen på egenskab og nytte i tabel 4.1. Er det egenskab eller nytte, som er vigtigst i forbindelse med en forståelse af value proposition? Begrund dit svar. 8. Tag din mobiltelefon frem og sammenlign den med sidemandens (den sidemand, der har en telefon, der er forskellig fra din). Opstil egenskab, nytte og bevis for de to valgte produkter. Hvis value proposition er en buket eller kombination af produkt og service, hvorfor har du så foretrukket den telefon, du har, frem for den telefon, din sidemand har? 9. Gå på internettet og find reklamer for to forskellige kaffemaskiner. Opstil egenskab, nytte og bevis for de to valgte produkter. Tip: Prøv en af de store elektronikkæders hjemmeside. Jury 10. Kig ned. Hvem var Jury, da du købte de sko, som du har på? 11. Find et tilfældigt produkt i en reklameavis (eller fra en tv-reklame). Beskriv produktet ud fra begreberne pain, value proposition og jury ved at kigge på billeder og tekst til reklamen (eller ud fra billeder og eventuel lyd og tekst til en tv-reklame). Beskriv også, hvordan det valgte produkt løser en pain hos jury.

25 25 INNOVATION C opgaver kapitel 4 Pain, value proposition og jury ved B-2-C 12. I figur 4.3 i bogen er vist en købsbeslutningsmodel for forbrugere. Beskriv de seks trin og giv et eksempel fra din hverdag på et køb, som gennemgår de seks trin. 13. Forklar, hvorfor Parker Ballograf-kuglepennen koster ca. 40 gange mere end BIC-kuglepennen. Brug Maslows behovspyramide, figur 4.2 i bogen, til at forklare prisforskellen. 14. Forklar, hvorfor nogle forbrugere køber vand på flaske, som koster ca. 100 gange eller endnu mere sammenlignet med at tappe vand fra vandhanen? Brug Maslows behovspyramide til at forklare køb af vand på flaske. 15. Nedenfor ser du Maslows behovspyramide og nogle forskellige produkter og ydelser. Forbind produkterne og ydelserne med de behov, som du mener, de dækker i Maslows behovspyramide.

26 KAPITEL 4 Pain, value proposition og jury 26 opgaver kapitel 4 En god rødvin til 200 kr. flasken Klipklapper En datingprofil Din facebook-profil Et par Converse sko Toiletpapir Selvrealisering Egobehov Sociale behov Tryghedsbehov Fysiske behov Et par læsebriller til 20 kr. En ½ liter coca-cola En hurtig sportsvogn En klipning hos din frisør En ipad En krykke Et hulleapparat Maslow s behovspyramide 16. Forklar, hvordan begrebet jury kan beskrives mere nuanceret gennem forskellige køberoller på B-2-C- markedet. Tag eventuelt udgangspunkt i eksemplet i tabel 4.2 i bogen med et barns køb af en is og beskriv de forskellige juryer. 17. Lav et lille skuespil om købet af et par moderne cowboybukser, hvor der indgår de fem køberoller fra tabel 4.2 i bogen. Pain, value proposition og jury ved B-2-C 18. Forklar, hvorfor det er vigtigt, at begrebet jury ved B-2-B nuanceres gennem forskellige roller i købscentret. Begrund dit svar med udgangspunkt i eksemplet med Alcoa samt figur 4.4 og tabel 4.3 i bogen. 19. Hvorfor kan man ikke bare bruge de samme roller ved jury for både B-2-C-markedet og for B-2-B-markedet? Begrund dit svar.

27 27 INNOVATION C opgaver kapitel Der er angivet tre trin i undersøgelsen af pain, value proposition og jury. Kan du ændre på rækkefølgen af disse trin i en undersøgelse og fx starte med en value proposition? Hvad forventer du, konsekvensen vil være af at tage udgangspunkt i en value propostion? Begrund dit svar. 21. Prøv at udvikle en ide til en innovation, som ikke bygger på en pain. 22. Beskriv en pain for en bestemt jury. Kom med en ide til en value proposition, som kan løse en pain helt eller delvist. Vil du, med udgangspunkt i figur 4.5 i bogen, anbefale en virksomhed at starte udviklingen af denne value proposition (go), overveje udvikling (maybe go), eller vil du anbefale, at virksomheden ikke udvikler value proposition (no go)? Begrund dit svar. 23. Beskriv et produkt, som ikke løser en pain. Forklar, hvorfor det ikke løser en pain. 24. Beskriv en ide til et produkt, som løser en pain, men som helt sikkert vil få no go mht. til innovation af en virksomhed i figur 4.5. Forklar, hvorfor det vil få no go. 25. Et kendt innovationscitat lyder sådan her: I think, there is a worldmarket for maybe five computers. Citatet siges at stamme fra 1940 erne og tillægges topchefen for IBM, Thomas Watson. Det holdt ikke helt stik. Prøv (med udgangspunkt i pain, value proposition og jury) at forklare, hvor der tilsyneladende tages fejl.

28 KAPITEL 4 Pain, value proposition og jury 28 opgaver kapitel I kapitel 4, har I arbejdet med en række modeller: 1. Pain, value, proposition og jury 2. Egenskaber, nytte og bevis 3. Maslows behovspyramide 4. Købsbeslutningsmodellen for forbruger (B-2-C) 5. Købsmodel på B-2-B-markedet 6. Køberoller (B-2-C) Lav en quiz, hvor I i grupper formulerer ti spørgsmål. Aftal på klassen, hvordan quizzen skal organiseres.

29 29 INNOVATION C opgaver kapitel 5 1. Hvordan definerer man en forretningsmodel? 2. Hvad er sammenhængen mellem en strategi og en forretningsmodel? 3. Hvilke fordele er der ved at anvende en forretningsmodel til at forstå og analysere en forretningside? 4. Tag udgangspunkt i figur 5.1 i bogen. En forretningsmodel består af fire hoveddele, som kan opdeles i ni delelementer. Hoveddele Placer de ni elementer i forretningsmodellen, så de er placeret rigtigt i forhold til hoveddelene Kunder mv. Value proposition Virksomhed mv. Økonomi 5. Hvor i de ni elementer i forretningsmodellen, figur 5.1, plejer man at starte for at forstå logikken i en virksomheds forretningsmodel? Begrund dit svar. Tip, se filmene: Business model canvas explainet: eller den tidligere Young Enterprise virksomhed HEDclip s film: 6. Klip disse ni delelementer fra forretningsmodellen ud. Prøv, om du (uden at kigge i bogen!) kan placere dem korrekt i forretningsmodellen.

Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012

Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen, hka@ef.dk Omslag: Charlotte Eltang Grafisk tilrettelæggelse: Charlotte Eltang Dtp: Dorthe Møller ISBN:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen Nyt Teknisk Forlag 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation niv. B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation C Lisbeth Storm Christiansen STU-InnovationChh1213-F16-MAR

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2014 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag og niveau Innovation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen, hka@nyttf.dk Omslag: Charlotte Eltang Grafisk tilrettelæggelse og

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Claus Munch

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-juni 2012/2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF, Valgfag Innovation C

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad de producerer? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra

Læs mere

Innovation er mere end bare ord

Innovation er mere end bare ord Innovation er mere end bare ord Lotte Darsø Lektor, Ph.d. i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er innovationskompetence?

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Master Mind - Innovation i praksis Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Hall of shame. Udgangspunkt Rejsen Ønsket resultat At vælge: Brugerdreven innovation: input

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling

Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling KIEprojektet1 Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling Formulér et fælles mål fra starten Gør dig/gruppen formålet med den kreative session klar:

Læs mere