KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN"

Transkript

1 KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

2 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 2 opgaver kapitel 1 Innovationsbegrebet 1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for virksomheder og for dig som forbruger. 2. Kender du selv en virksomhed, som er god til at innovere? Hvis ikke, så find artikler eller videoklip om en innovativ virksomhed. 3. Schumpeter taler om, at innovation kan handle om at kombinere eksisterende ressourcer på en ny måde. Hvad mener han med det? Find eksempler på innovationer, der er skabt ved at kombinere eksisterende ressourcer. 4. Gå ud i dit køkken og find en ting, som du mener er en innovation. Find ud af historien bag produktet, og (hvis du kan) hvem der har opfundet tingen. 5. Diskuter, hvornår der ikke er tale om innovationer. Find eksempler på et produkt, en service og en proces, som ikke er en innovation. Radikal og inkremental innovation og kreativ destruktion 6. Forklar, hvad du forstår ved en radikal og en inkrementel innovation ud fra tabel 1.1 i bogen. Giv mindst ét eksempel på hvert af begreberne og find et eksempel på en radikal og inkrementel innovation, der ikke er nævnt i kapitlet. 7. Se filmen: A Day made of Glass: v=6cf7il_ez38 og giv eksempler på radikale og inkrementale innovationer i filmen. Giv også et bud på brancher, der vil opleve kreativ destruktion, hvis filmens produkter bliver kommercialiseret.

3 3 INNOVATION C opgaver kapitel 1 8. Del jer i grupper. Fortæl i gruppen, hvilke mobiltelefoner I har haft, hvornår I fik dem, og hvilket design/hvilke funktioner telefonerne havde. Lav en Power Point-præsentation med billeder af de telefoner, I har haft i gruppen (brug Google-billeder). Præsentationen skal vise den tidsmæssige udvikling, der er sket inden for mobiltelefoner/smartphones, og I skal fortælle, hvilke inkrementelle og radikale innovationer der har været tale om. 9. Telefonens udvikling a. Se filmen om telefonens udvikling: historien-om-telefonen/historien-om-telefonen-3#!/ b. Beskriv telefonens udvikling og inddrag begreberne: Radikal og inkremental innovation og kreativ destruktion. 10. Giv et eksempel på et produkt, der har medført kreativ destruktion, og fortæl, hvilke branche(er) det har berørt, og hvilke konsekvenser den kreative destruktion har haft. 11. Giv et eksempel på en service, der har medført kreativ destruktion for andre services. 12. Diskuter fordele og ulemper ved kreativ destruktion. 13. Del jer i grupper, nu skal I på fotosafari! Gå i grupperne ind i jeres lokale by og tag billeder af innovationer. Hvilken gruppe kan finde de mest radikale innovationer i løbet af en time? Billederne skal præsenteres på klassen.

4 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 4 opgaver kapitel 1 Invention, innovation og diffusion 14. Hvad forstår man ved kommercialisering af en innovation? 15. Forklar med dine egne ord de tre begreber invention, innovation og diffusion. Fortæl også, hvordan begreberne hænger sammen. 16. Giv eksempler på, hvad virksomheder kan arbejde med i praksis i disse faser: a. Inventionsfasen b. Innovationsfasen c. Diffusionsfasen 17. Diskuter, om der er forskel på den måde, man skal arbejde på, når man arbejder i de tre faser invention, innovation og diffusion. Schumpeters innovationsformer 18. Schumpeter skelner mellem fem måder, man kan innovere på. Beskriv de fem måder. 19. Giv på tavlen et konkret eksempel på hver af de fem former for innovation. Alle i klassen skal skrive mindst ét eksempel på tavlen. 20. Håndværksbagerne er i hård konkurrence med supermarkederne. Lav en fælles brainstorming i klassen, hvor I giver bud på, hvordan bagerne kan arbejde med de fem innovationsformer (inklusiv serviceinnovation) for at forbedre deres konkurrenceevne. 21. Nu skal du tænke kreativt! Hvordan kan man bruge råvareinnovation til at forbedre miljøet?

5 5 INNOVATION C opgaver kapitel Giv et eksempel på en innovation, som både rummer en produkt- og en procesinnovation. 23. Find film på Youtube om Googles måde at lede virksomheden på (tag fx udgangspunkt i nedenstående links). Se de små klip. Diskuter, hvilken form for innovation der er tale om og om metoderne kan bruges i andre brancher. a. b. c. Innovationstragten 24. Forklar ideen med innovationstragten i figur 1.2 og giv eksempler på, hvad der kan være input og output i modellen. 25. Forklar udtrykkene: Forretningside, social værdi, forretningskoncept, prioriteringsfase og implementering. 26. Klip og klistr! Hvilke begreber eller udsagn hører til hvilke dele af innovationstragten? Klip ordene/sætningerne ud og placer dem det rigtige sted i innovationstragten UDEN at kigge i bogen. Del jer i grupper og udvælg tre kontrollanter i klassen. Det gælder om at være den gruppe, der hurtigst har udført opgaven. Opgaven er først godkendt, når en kontrollør har sagt ja. Grupperne har ingen hjælpemidler. Kontrolløren må slå op i bogen. Kontrolløren må ikke hjælpe, kun godkende eller afvise. Læreren siger start og alle går i gang.

6 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 6 opgaver kapitel 1 Denne fase er et stadie mellem den abstrakte ide og det færdige produkt/service Denne fase svarer til inventionsfasen Disse faser svarer til Schumpeters innovationsstadie Forretningskoncepter, som afvises I denne fase arbejdes med implementering I denne fase beskriver virksomheden, hvordan den prioriterer og vælger mellem ideer, og arbejder videre med den eller de mest lovende ideer I denne fase gennemføres en indledende vurdering af forretningsideens forretningspotentiale I denne fase prioriteres forretningsideer I denne fase undersøges, om det er teknisk muligt at gennemføre ideen Ideer, som sorteres fra Input til denne fase kommer fra eksterne kilder Input til denne fase kommer fra interne kilder Invention og idegenerering Nye ideer Nye processer Nye produkter Output er en forretningside Output fra denne fase er en eller flere forretningsideer Output fra denne fase er forretningskoncepter God kamp!

7 7 INNOVATION C opgaver kapitel 1 Pentathlon-modellen 27. Pentathlon-modellen (figur 1.3) rummer fem elementer samt yderligere to elementer. Hvad hedder de syv elementer? Redegør også kort for alle syv elementer. 28. Beskriv, hvilken rolle mennesker og organisation har for en virksomheds innovative aktiviteter. 29. Forklar begreberne innovationsstrategi og konkurrenceevne. 30. Beskriv, hvilke roller innovationsstrategi og konkurrenceevne har for en virksomheds innovative aktiviteter. 31. Find eksempler på teknologileaders- og followers inden for brancherne: Sportsudstyr og biler. Innovationshøjde 32. Se tabel 1.2 i bogen. Find et andet eksempel, for hver af de otte innovationshøjder.

8 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 8 opgaver kapitel Der skelnes mellem fire grader af innovationshøjde ved innovationsprocesser i tabel 1.3 i bogen. Beskriv den højeste og laveste grad af innovationshøjde ved processer og forklar forskellen mellem dem. 34. I tabel 1.3 i bogen kan man se fire niveauer (højder) af innovationsprocesser. Tænk på et supermarked og find eksempler på innovationer, der har været anvendt i forbindelse med de processer, der finder sted i supermarkedet. Placer dine eksempler i forhold til de fire højder i innovationsgrad. 35. Vurder innovationshøjde a. Se hjemmesiden b. Udvælg tre opfindelser på: genopfindelser%20stamdokument%20-%20august% pdf c. Kategoriser opfindelserne med hensyn til, hvilken innovationsform (se side 13 i bogen) der er tale om d. Vurder innovationshøjden på de tre produkter på baggrund af tabel 1.2 i bogen e. Tag stilling til, om de tre valgte produkter vil skabe/har skabt kreativ destruktion f. Udvælg de to (af de tre) valgte produkter, der har henholdsvis størst og mindst forretningspotentiale 36. Sidst i kapitel 1 beskrives den mørke side af en innovation. Der tales om, at en innovation eller opstart af en virksomhed kan vurderes ud fra om den er: a. Økonomisk bæredygtig b. Socialt bæredygtig c. Bæredygtig for naturen og kloden

9 9 INNOVATION C opgaver kapitel 1 Er de tre hensyn lige vigtige, eller er der et af hensynene, du mener, er det absolut vigtigste? 37. Roskilde Festivalen ses som et eksempel på socialt entreprenørskab. Giv eksempler på, hvilke mørke sider der kan være ved denne form for innovation. 38. Dan grupper på tre-fire personer. a. Alle personer bruger tre minutter til at notere flest mulige innovationsbegreber ned på et stykke papir, UDEN at kigge i bogen. Vindergruppen er den, som samlet har noteret flest (forskellige) begreber b. Forklar, hvordan hvert enkelt innovationsbegreb hænger sammen med andre innovationsbegreber. Lav et mindmap, hvor de enkelte innovationsbegreber er grupperet efter, hvordan de hænger sammen med andre innovationsbegreber 39. Lav en undervisningsfilm om kapitel 1. Din målgruppe er folkeskoleelever, der ikke ved noget som helst om innovation. 40. Beskriv mindst tre vigtige begreber inden for innovation og entreprenørskab, som bliver forbundet med Schumpeter.

10 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 10 opgaver kapitel 2 Entreprenør og iværksætter 1. Du får en innovativ ide og vil starte virksomhed. Vil du foretrække at starte som enkeltmandsvirksomhed, eller vil du danne en virksomhed sammen med andre? Opstil fordele og ulemper ved begge måder. 2. Diskuter, om det er bedst for samfundet at få flere iværksættere eller at få flere entreprenører. Forskellige betegnelser for entreprenører 3. Forklar forskellen på en entreprenør og en intraprenør og hvorfor vi i medierne hører mere om entreprenører end om intraprenører.

11 11 INNOVATION C opgaver kapitel 2 4. Kender du en entreprenør? Beskriv, hvad der gør denne person eller gruppe af personer til entreprenør. 5. Forklar, hvad der menes med profit og non-profit i tabel 2.1 i bogen. 6. Forklar, hvad de fire hovedtyper af entreprenørskab i tabel 2.1 i bogen egentligt betyder. Giv konkrete eksempler (gerne nogle, du selv kender) på hver af de fire typer. 7. Nogle virksomheder bevæger sig i løbet af deres eksistensperiode fra at være én type entreprenør til at være en anden (se tabel 2.1). Kan en virksomhed være to eller flere typer på en gang? Fra ikke-entreprenør til entreprenør 8. Diskuter, om alle kan blive iværksættere/entreprenører. 9. Diskuter fordele og ulemper ved at være entreprenør eller iværksætter. a. Skriv fem ting, der kunne få dig til at ville være iværksætter eller entreprenør b. Skriv fem ting, der kunne holde dig fra at starte egen virksomhed 10. Del jer i grupper og vælg en kendt entreprenør. Søg informationer om entreprenøren (artikler, film eller interview). Lav en beskrivelse af entreprenørens liv og find de vigtigste grunde til, at denne person blev entreprenør. Prøv at trække de fem faser fra figur 2.2 i bogen ind i beskrivelsen. 11. Forklar forskellen på den individuelle proces og organisationsdannelsesprocessen i figur 2.3 i bogen.

12 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 12 opgaver kapitel Vælg en større dansk virksomhed og beskriv virksomhedens historie ud fra faserne 1-4 i figur 2.3 i bogen. Er grundlæggeren stadig med i organisationen i dag? Syv arketyper 13. Forestil dig, at du bliver entreprenør. Hvilken af de syv arketyper (side 33 i bogen) ville du ligne mest? 14. Lav sedler, hvor navnet på en af de syv arketyper står (lige så mange sedler, som der er elever i klassen). I skal alle sammen trække en seddel med et navn på en af arketyperne. Nu skal de andre i klassen gætte, hvilken arketype du er. De må ikke bruge ordene (fx arving eller globalist), og du må kun svare ja eller nej. Hvem kan gætte flest personer på fem minutter? 15. Mærsk, Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk, Vestas, Arla, Carlsberg, Bestseller, Lego er nogle af de mest succesfulde danske virksomheder. Del jer i grupper, vælg en virksomhed og undersøg, hvem der har grundlagt virksomheden. Diskuter, hvilke arketyper grundlæggerne ligner mest. Entreprenørskab og netværk 16. Forklar, hvorfor en entreprenør har brug for et netværk. 17. Forklar forskellen mellem divergente og konvergente netværk. 18. Forklar, hvorfor betydningen af de konvergente og divergente netværk ændrer sig fra en virksomheds opstartsfase til dens driftsfase.

13 13 INNOVATION C opgaver kapitel Hvordan opbygger man et (stærkt) netværk? Start med at tænke modsat! a. Opstil fem forslag, der kan forhindre, at man får opbygget et godt netværk b. Vend derefter forslagene om og lav en liste med fem gode råd til at opbygge et stærkt netværk for en kommende entreprenør 20. Hvad skal man gøre for at vedligeholde et stærkt netværk? Udarbejd tre konkrete forslag. 21. Sammenlign Facebook.com og LinkedIn.com. Opgaven kræver, at du melder dig ind i begge netværk. Du kan altid melde dig ud bagefter, hvis du ikke er interesseret i at være medlem. Undersøg på begge sociale netværk: a. Muligheder for at finde kontakter, der kan hjælpe dig med at starte egen virksomhed b. Mulighed for at finde kunder c. Mulighed for at få hjælp til konkrete opgaver i en virksomhed 22. Find eksempler på andre organiserede netværk end Linkedin.com og Facebook, man som entreprenør kan deltage i. Se bl.a. disse film: Interview en iværksætter/entreprenør om, hvordan han eller hun har brugt og bruger sit netværk.

14 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 14 opgaver kapitel Hvis I skal starte egen virksomhed, kan det være en fordel at kende nogle, der ved noget om kunder, økonomi, markedsføring, produktudvikling, produktion osv. Arranger en netværksaften (eller en iværksætteraften), hvor I inviterer personer, I kunne tænke jer at have I jeres netværk. Inviter dem til en flot middag, fortæl om jeres uddannelse og projekter og hør deres historie. Måske kan de inviterede gæster blive en del af jeres fremtidige netværk2 Socialt entreprenørskab 25. a. I medierne taler man om, at behovet for socialt entreprenørskab stiger i Danmark. Hvilke grunde kan der være til det? b. Fordel jer i grupper, vælg en social entreprenørvirksomhed. Læs på virksomhedens hjemmeside, i artikler eller se Youtube-klip om virksomheden. Alle grupper præsenterer deres sociale entreprenørvirksomhed for klassen. I præsentationen skal I komme ind på baggrunden for, at den socialentreprenante virksomhed er opstået og hvilke form for socialt entreprenørskab, der er tale om. Tip: I kapitel 2.7 kan du læse om en række eksempler på social økonomiske virksomheder 26. Hvad forstår man ved CSR? Hvorfor kan CSR ikke betegnes som socialt entreprenørskab? 27. Undersøg, hvilke former for socialt entreprenørskab der findes i jeres lokalområde.

15 15 INNOVATION C opgaver kapitel Del jer i grupper. Diskuter, om der er problemer i jeres lokalområde, der ikke bliver løst af det offentlige, af virksomheder eller af eksisterende private organisationer. Lav en liste over de problemer, I finder frem til. Udarbejd herefter en forslag til en model for en social entreprenørvirksomhed. Placer jeres forslag i figur 2.4 med hensyn til, hvilken type af sociale entreprenører I arbejder med. Entreprenør eller intraprenør 29. Tag udgangspunkt i en virksomhed, du kender (fx din arbejdsplads). Overvej, om der er intraprenører i denne virksomhed? Og hvad der skal til for, at de skaber innovation i virksomheden? 30. Læs artiklen nedenfor (google den), og diskuter om, det er en fordel eller en ulempe for Danmark at have flere intraprenører end entreprenører. Vi dyrker ideer inden for virksomhederne 07. mar Fyn & øerne Det er ikke så tit, at en iværksætter popper op med en ny virksomhed i Danmark. Til gengæld er vi noget nær verdensmestre i INTRAprenørskab, altså at få og dyrke idéer inde i virksomhederne. Det viser en global rapport om iværksætteri. Blandt 54 lande kommer vi på iværksætter-siden ind på en andensidsteplads før Slovenien. Men i disciplinen intraprenørskab er det kun Sverige, der kan overgå os. Forsker Thomas Schøtt fra Syddansk Universitet har forsket længere ned i de danske forhold af undersøgelsen. Han siger, at grunden til, at vi ikke iværksætter mere, er simpelthen, at vi har det for godt på vores arbejdspladser

16 KAPITEL 2 Entreprenører og entreprenørskab 16 opgaver kapitel 2 Vores undersøgelse antyder, at de danske arbejdspladser er tiltrækkende. Og det holder folk inde på arbejdspladserne, sådan at folk ikke har megen grund til at springe ud som selvstændige, siger Thomas Schøtt. Kilde: 31. Konkurrence: Hvem kan huske flest begreber fra kap. 2? Print tabellen på næste side ud. Sæt jer i grupper med tabellen foran jer. Vælg en dommer. Dommeren må bruge bogen, de øvrige deltagere må kun bruge hovedet. I gruppen skiftes I til at vælge et felt i tabellen her. Besvar spørgsmålet. Hvis dommeren godkender svaret, skriver I jeres navn på feltet, hvor I har besvaret spørgsmålet. Hvis svaret ikke svarer godkendes, må andre svare på spørgsmålet. Det gælder naturligvis om at besvare flest spørgsmål.

17 17 INNOVATION C opgaver kapitel 2 Forskellen på en entreprenør og en iværksætter Beskriv forskellen på forretningsmanden og idealisten (arketyper) Forklar forskellen på den individuelle proces for en entreprenør og organisationsdannelsesprocessen for en virksomhed Hvad er forskellen på forretningsorienterede aktivister faser i den indi- radikale sociale Nævn de fem Giv eksempler på og professionelle folkeorganisationer? mod entreprenør- 2) viduelle proces innovationer (mindst skab Giv tre eksempler på socialt Forklar, hvorfor Hvad forstår man ved entreprenørskab (konkrete frivilligt arbejde socialt entreprenørskab? eksempler) og CSR IKKE er socialt entreprenørskab Forklar begreberne konvergente og divergente berne: ren og legebarnet Forklar begre- Beskriv bjergbestige- netværk Entreprenant og entreprenørskab Giv to eksempler på entreprenante socialarbejdere Nævn mindst fire forskelle på at være entreprenør og intraprenør Forklar, hvilken betydning divergente og konvergente netværk har i en virksomheds udvikling. Nævn mindst fem begreber fra kapitel Se filmen Social Network og brug så mange begreber som muligt fra kapitel 2 til at beskrive Mark Zuckerbergs entreprenørskab.

18 KAPITEL 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau 18 opgaver kapitel 3 Økonomisk velstand 1. Forklar, hvad begrebet velstand betyder. 2. Beskriv og forklar udviklingen i Danmarks velstand i tabel Forklar, hvorfor velstanden målt ved bruttonationalproduktet kan sammenlignes på tværs af lande, når den opgøres pr. indbygger. 4. Kan man sige noget om fordeling af velstand blandt rige og fattige i et land eller globalt ved at betragte tabel 3.1? 5. Brug bruttonationalprodukt-tallene i figur 3.1 og find de tre rigeste og tre fattigste lande for alle årene. Rigeste lande Fattigste lande Hvilke lande er nævnt flest gange blandt de rige lande? Hvilke lande er nævnt flest gange blandt de fattige lande?

19 19 INNOVATION C opgaver kapitel 3 6. Brug de senest tilgængelige opgørelser over bruttonationalprodukt og finde de fem rigeste og fem fattigste lande. Find de nyeste tal om bruttonationalprodukt på Tre drivere bag økonomisk velstand 7. a. Se figur 3.1 og tabel 3.2 i bogen. Forklar hvad begreberne nedenfor betyder: Basale krav: Markedseffektivitet: Sofistikerede forretningsfaktorer: Infrastruktur: Finansielle markeder: Innovationsdrevne økonomier: Makroøkonomi: Teknologisk parathed: Effektivitetsforøgere: 7. b. Hvilken type økonomi i figur 3.1 hører Danmark til? Begrund dit svar. 8. I figur 3.1 i bogen er vist en række faktorer, som påvirker den globale konkurrenceevne. I tabel 3.2 er vist en inddeling af lande efter deres velstand. Beskriv og forklar med udgangspunkt i figur 3.1 og tabel 3.2, hvilken rolle innovation spiller for faktordrevne-, effektivitetsdrevneog innovationsdrevne økonomier. 9. Find tre eksempler på lande, som ikke er nævnt i tabel 3.1, med henholdsvis faktor-, effektivitets- og innovationsdrevne økonomier. Find de nyeste tal om bruttonationalprodukt på

20 KAPITEL 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau 20 opgaver kapitel I hvilken type økonomi/fase vil du placere lande med bruttonationalprodukt mellem de angivne intervaller i tabel 3.2? a. Find artikler eller videoer, der viser entreprenører fra lande, der er henholdsvis faktordrevne, effektivitetsdrevne og innovation drevne b. Find forskelle og ligheder på entreprenørernes historier Måling af innovative aktiviteter 11. Man kan måle innovation og entreprenørskab ud fra input, proces og output. Forklar forskellen på input, proces og output i figur 3.2 i bogen. Giv eksempler på input, proces og output. 12. Hvilken slags måling af innovation viser forskning og udvikling som procentdel af bruttonationalprodukt i tabel 3.3? Hvor er Danmark placeret i forhold til gennemsnittet i EU? 13. Find tal for bruttonationalprodukt for alle EU-lande. Du kan finde relevante informationer ved at søge på internettet under eurostat og finde bl.a. økonomiske indikatorer for medlemslandene. 14. Lav en liste over hvilke indikatorer for input til innovation, du kan finde i publikation fra eurostat. Diskuter, hvilke indikatorer der er bedst til at beskrive den innovative indsats i et land. 15. Patenter er en indikator på proces. Brug publikationen fra eurostat til at beskrive, hvilke fem lande i EU der har det laveste antal patenter pr. indbygger, og hvilke fem lande, der har det højeste antal patenter

21 21 INNOVATION C opgaver kapitel 3 pr. indbygger. Undersøg, om der er en sammenhæng mellem størrelse af input i form af, hvor stor en andel af bruttonationalprodukt der anvendes på forskning og udvikling og omfanget af patenter pr. indbygger. 16. Figur 3.4 i bogen viser entreprenante aktiviteter i den tidlige fase, et såkaldt TEA-indeks. Der er vist TEA-indeks for de lande, som er med i GEM-undersøgelsen. Hvor er Danmark placeret i forhold til alle lande og i forhold til innovationsdrevne økonomier mht. TEA? 17. Man kan skelne mellem nødvendighedsdreven entreprenørskab og mulighedsdreven entreprenørskab. Nødvendighedsdreven entreprenørskab handler om, at man ikke kan få et job, og pga. ingen eller ringe hjælp ved arbejdsløshed skal man selv skaffe sig en indkomst. Mulighedsdreven entreprenørskab handler om, at man vælger at blive entreprenør ud fra en forretningsmulighed. Beskriv og diskuter TEA-indekset for faktordrevne økonomier, effektivitetsdrevne økonomier og innovationsdrevne økonomier. Diamantmodellen 18. Undersøg den nuværende regerings politik mht. at skabe vækst. Hvor i Porters Diamant satser politikerne især? Find artikler om de øvrige partiers holdninger (de partier, der ikke sidder i regeringen) i forhold til at skabe vækst i Danmark. Hvor i Porters Diamant satser disse partier? Lav et rollespil, hvor I spiller forskellige partier. I skal hver argumentere for jeres partis holdning til at skabe vækst i Danmark.

22 KAPITEL 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau 22 opgaver kapitel Prøv at formulere tre tiltag du som politiker kunne foreslå for at gøre Danmark og danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Brug diamantmodellen. Diskuter, hvilke tiltag der ville have størst effekt. Case (forudsætter, at kapitel 2 og 3 er læst) I kapitel 2 læste du om iværksættere og entreprenører. I kapitel 3 har vi set på området fra en mere overordnet vinkel. Du/I skal på baggrund af nedenstående artikler, egen informationssøgning og det I har lært i kapitel 2 og 3, besvare opgaverne 1-3: Artikler (alle fra Berlingske Business, Innovation, tirsdag den 14. august 2012) Sådan er de danske iværksættere Iværksættere er god forretning for Danmark Her er danske iværksætteres styrker, svagheder, muligheder og trusler Det kan vi lære af udlandet Iværksættere af rette støbning 1. Karakteriser den typiske danske iværksætter/entreprenør. 2. Forklar, ud fra Porters Diamantmodel, hvad det er, der gør, at henholdsvist USA, Israel og Tyskland scorer så højt mht. opstart af egne virksomheder. 3. Diskuter, OM Danmark kan lære af USA, Israel og/eller Tyskland.

23 23 INNOVATION C opgaver kapitel 4 B-2-C og B-2-B 1. Hvilke af nedenstående virksomheder vil du kategorisere som hhv. B-2-C og B-2-B (sæt kryds) Virksomhed B-2-C B-2-B Lego Bilka En tømrervirksomhed Et gymnasium En fabrik, der producerer vindmøllevinger Post Danmark 2. Forklar, hvad der forstås ved B-2-C og B-2-B. Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem B-2-C og B-2-B? Begrund dit svar. Pain 3. Find og beskriv mindst tre forskellige pains, som er nævnt i dette kapitel. 4. Vil du betegne de pains, du har fundet i opgave 4.3, som behov, ønsker eller problemer? Begrund dit svar for hver enkelt pain. 5. Hvorfor er det vigtigt at tale om kundens helhedsopfattelse i forbindelse med pain? Giv et eksempel.

24 KAPITEL 4 Pain, value proposition og jury 24 opgaver kapitel 4 Value proposition 6. Hvad vil du oversætte begrebet value proposition til på dansk? 7. Forklar forskellen på egenskab og nytte i tabel 4.1. Er det egenskab eller nytte, som er vigtigst i forbindelse med en forståelse af value proposition? Begrund dit svar. 8. Tag din mobiltelefon frem og sammenlign den med sidemandens (den sidemand, der har en telefon, der er forskellig fra din). Opstil egenskab, nytte og bevis for de to valgte produkter. Hvis value proposition er en buket eller kombination af produkt og service, hvorfor har du så foretrukket den telefon, du har, frem for den telefon, din sidemand har? 9. Gå på internettet og find reklamer for to forskellige kaffemaskiner. Opstil egenskab, nytte og bevis for de to valgte produkter. Tip: Prøv en af de store elektronikkæders hjemmeside. Jury 10. Kig ned. Hvem var Jury, da du købte de sko, som du har på? 11. Find et tilfældigt produkt i en reklameavis (eller fra en tv-reklame). Beskriv produktet ud fra begreberne pain, value proposition og jury ved at kigge på billeder og tekst til reklamen (eller ud fra billeder og eventuel lyd og tekst til en tv-reklame). Beskriv også, hvordan det valgte produkt løser en pain hos jury.

25 25 INNOVATION C opgaver kapitel 4 Pain, value proposition og jury ved B-2-C 12. I figur 4.3 i bogen er vist en købsbeslutningsmodel for forbrugere. Beskriv de seks trin og giv et eksempel fra din hverdag på et køb, som gennemgår de seks trin. 13. Forklar, hvorfor Parker Ballograf-kuglepennen koster ca. 40 gange mere end BIC-kuglepennen. Brug Maslows behovspyramide, figur 4.2 i bogen, til at forklare prisforskellen. 14. Forklar, hvorfor nogle forbrugere køber vand på flaske, som koster ca. 100 gange eller endnu mere sammenlignet med at tappe vand fra vandhanen? Brug Maslows behovspyramide til at forklare køb af vand på flaske. 15. Nedenfor ser du Maslows behovspyramide og nogle forskellige produkter og ydelser. Forbind produkterne og ydelserne med de behov, som du mener, de dækker i Maslows behovspyramide.

26 KAPITEL 4 Pain, value proposition og jury 26 opgaver kapitel 4 En god rødvin til 200 kr. flasken Klipklapper En datingprofil Din facebook-profil Et par Converse sko Toiletpapir Selvrealisering Egobehov Sociale behov Tryghedsbehov Fysiske behov Et par læsebriller til 20 kr. En ½ liter coca-cola En hurtig sportsvogn En klipning hos din frisør En ipad En krykke Et hulleapparat Maslow s behovspyramide 16. Forklar, hvordan begrebet jury kan beskrives mere nuanceret gennem forskellige køberoller på B-2-C- markedet. Tag eventuelt udgangspunkt i eksemplet i tabel 4.2 i bogen med et barns køb af en is og beskriv de forskellige juryer. 17. Lav et lille skuespil om købet af et par moderne cowboybukser, hvor der indgår de fem køberoller fra tabel 4.2 i bogen. Pain, value proposition og jury ved B-2-C 18. Forklar, hvorfor det er vigtigt, at begrebet jury ved B-2-B nuanceres gennem forskellige roller i købscentret. Begrund dit svar med udgangspunkt i eksemplet med Alcoa samt figur 4.4 og tabel 4.3 i bogen. 19. Hvorfor kan man ikke bare bruge de samme roller ved jury for både B-2-C-markedet og for B-2-B-markedet? Begrund dit svar.

27 27 INNOVATION C opgaver kapitel Der er angivet tre trin i undersøgelsen af pain, value proposition og jury. Kan du ændre på rækkefølgen af disse trin i en undersøgelse og fx starte med en value proposition? Hvad forventer du, konsekvensen vil være af at tage udgangspunkt i en value propostion? Begrund dit svar. 21. Prøv at udvikle en ide til en innovation, som ikke bygger på en pain. 22. Beskriv en pain for en bestemt jury. Kom med en ide til en value proposition, som kan løse en pain helt eller delvist. Vil du, med udgangspunkt i figur 4.5 i bogen, anbefale en virksomhed at starte udviklingen af denne value proposition (go), overveje udvikling (maybe go), eller vil du anbefale, at virksomheden ikke udvikler value proposition (no go)? Begrund dit svar. 23. Beskriv et produkt, som ikke løser en pain. Forklar, hvorfor det ikke løser en pain. 24. Beskriv en ide til et produkt, som løser en pain, men som helt sikkert vil få no go mht. til innovation af en virksomhed i figur 4.5. Forklar, hvorfor det vil få no go. 25. Et kendt innovationscitat lyder sådan her: I think, there is a worldmarket for maybe five computers. Citatet siges at stamme fra 1940 erne og tillægges topchefen for IBM, Thomas Watson. Det holdt ikke helt stik. Prøv (med udgangspunkt i pain, value proposition og jury) at forklare, hvor der tilsyneladende tages fejl.

28 KAPITEL 4 Pain, value proposition og jury 28 opgaver kapitel I kapitel 4, har I arbejdet med en række modeller: 1. Pain, value, proposition og jury 2. Egenskaber, nytte og bevis 3. Maslows behovspyramide 4. Købsbeslutningsmodellen for forbruger (B-2-C) 5. Købsmodel på B-2-B-markedet 6. Køberoller (B-2-C) Lav en quiz, hvor I i grupper formulerer ti spørgsmål. Aftal på klassen, hvordan quizzen skal organiseres.

29 29 INNOVATION C opgaver kapitel 5 1. Hvordan definerer man en forretningsmodel? 2. Hvad er sammenhængen mellem en strategi og en forretningsmodel? 3. Hvilke fordele er der ved at anvende en forretningsmodel til at forstå og analysere en forretningside? 4. Tag udgangspunkt i figur 5.1 i bogen. En forretningsmodel består af fire hoveddele, som kan opdeles i ni delelementer. Hoveddele Placer de ni elementer i forretningsmodellen, så de er placeret rigtigt i forhold til hoveddelene Kunder mv. Value proposition Virksomhed mv. Økonomi 5. Hvor i de ni elementer i forretningsmodellen, figur 5.1, plejer man at starte for at forstå logikken i en virksomheds forretningsmodel? Begrund dit svar. Tip, se filmene: Business model canvas explainet: eller den tidligere Young Enterprise virksomhed HEDclip s film: 6. Klip disse ni delelementer fra forretningsmodellen ud. Prøv, om du (uden at kigge i bogen!) kan placere dem korrekt i forretningsmodellen.

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Håndbog for sociale iværksættere

Håndbog for sociale iværksættere Kan man blive rig og lykkelig af at gøre verden til et bedre sted? Det er spørgsmålet, og hvis du har lyst til at finde svaret, er social iværksætteri et godt sted at starte. Men hvad er det? Hvordan kommer

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere