Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)"

Transkript

1 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Nyt ulykkesbegreb - flere arbejdsulykker kan anerkendes Nyt erhvervssygdomsbegreb flere erhvervssygdomme kan anerkendes (1. januar 2005) Administrativ forenkling I forhold til implementeringen af det ny erhvervssygdomsbegreb har Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget på 14 møder i løbet af 2004 forhandlet om indholdet i nye erhvervssygdomsfortegnelse, som trådte i kraft den 1. januar LO har i forhandlingerne været repræsenteret ved de 2 ordinære medlemmer samt de 4 suppleanter, som forestår arbejdet i Erhvervssygdomsudvalget. Før hvert af forhandlingsmøderne har der været gennemført formøder mellem LO s og FTF s repræsentanter i udvalget. Med arbejdsskadereformen gælder fremover et udvidet og lempet erhvervssygdomsbegreb. Målet med det nye erhvervssygdomsbegreb er blandt andet, at flere nedslidningsskader kan anerkendes. Der forventes anerkendt omkring flere erhvervssygdomme om året, hvilket svarer til en stigning i anerkendte sygdomme på 40 procent. Hidtil har loven stillet krav til en omfattende lægevidenskabelig dokumentation for en given årsagssammenhæng. Med arbejdsskadereformen ændres dette til et krav om medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem arbejde og sygdom. Der skal også fremover være en sandsynlig sammenhæng mellem bestemte påvirkninger og sygdomme, men kravet til den lægevidenskabelige dokumentation lempes. Der har blandt LO s repræsentanter været overvejende tilfredshed med resultaterne af forhandlingerne i Erhvervssygdomsudvalget. Nye erhvervssygdomme er blevet optaget på fortegnelsen. Der er sket lempelser for en række eksisterende sygdomme på fortegnelsen. Og der er iværksat udredningsarbejde på en del af de områder, hvor der ikke er sket lempelser eller som grundet mangel på medicinsk dokumentation ikke er blevet optaget på den nye erhvervssygdomsfortegnelse.

2 Forhandlingerne om den ny erhvervssygdomsfortegnelse fortsættes i 2005 på udvalgte områder. De fortsatte drøftelser vil kunne medføre, at nye sygdomme og/eller påvirkninger senere optages på den nye fortegnelse med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Fortegnelsen vil i øvrigt løbende blive revideret Foreløbigt har der som en udløber af forhandlingerne i 2004 vist sig behov for at iværksætte udredningsarbejder på følgende 4 områder: Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) Karpaltunnelsyndrom efter arbejde med pc-mus/tastatur Slidgigt i hofte og knæ (bl.a. belysning af sammenhæng med tungt løftearbejde samt trappe-/stigegang og med belastningens varighed) Andre øvre bevægeapparatsygdomme efter arbejde med pcmus/tastatur Kønnets betydning for udvikling af erhvervssygdomme har løbende indgået i udvalgets drøftelser. Der er dog ikke for nuværende medicinsk dokumentation for at opstille forskellige krav til påvirkninger for henholdsvis mænd og kvinder. Betydningen af en persons størrelse og fysik skal imidlertid indgå i den konkrete vurdering af den enkelte sag. 'HQQ\HHUKYHUYVV\JGRPVIRUWHJQHOVHLKRYHGSXQN WHU 1\HV\JGRPPHSnIRUWHJQHOVHQ 3RVWWUDXPDWLVNEHODVWQLQJVUHDNWLRQ Sygdommen optages på fortegnelsen efter en påvirkning i form af traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur. Kravene til påvirkningen svarer stort set til Erhvervssygdomsudvalgets hidtidige praksis ved anerkendelse, men optagelsen på fortegnelsen vil fremover sikre en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. 6OLGJLJWLNQ Sygdommen optages på fortegnelsen efter en påvirkning i form af mange års knæliggende og/eller hugsiddende arbejde. Som udgangspunkt skal der have fundet en påvirkning sted i år. Kravene til påvirkningen svarer også her stort set til udvalgets hidtidige praksis ved anerkendelse, men optagelsen sikrer en hurtigere og smidigere sagsbehandling. 3OHXUDOHSODTXHVXGHQOXQJHDVEHVWRVH 2

3 Sygdommen optages på fortegnelsen efter en påvirkning i form af asbestudsættelse. Som udgangspunkt skal der være tale om måneders udsættelse, men kravet kan nedsættes til dage/uger, hvis der har fundet en massiv påvirkning sted. *ROIDOEXH Sygdommen er optaget på fortegnelsen efter samme påvirkninger som tennisalbue. )RUDQGULQJHULELFHSVVHQHQ Sygdommen er optaget på fortegnelsen efter samme påvirkninger som forandringer i skulderleddets rotatorsener og skuldertendinit. 6\JGRPPHSnYLUNQLQJHUPHGY VHQWOLJHQ\HNUDYSnIRUWHJ QHOVHQ 6HQHVNHGHKLQGHEHW QGHOVHRJEHW QGHOVHVOLJQHQGHIRUDQGULQ JHULVHQH HOOHUY YRPNULQJVHQHKnQGRJKnQGOHG Kravene til selve sygdommene ændres ikke, men fremover kan sygdommene anerkendes efter en påvirkning i form af kraftfulde og gentagne bevægelser eventuelt i kombination med akavede arbejdsstillinger. Væsentlige nyheder: Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og er udført i akavede og hånd- /håndledsbelastende arbejdsstillinger. Tilsvarende kan kravet om gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt og eventuelt akavet Kravet om, at arbejdet højst må være udført i 6 måneder, udgår. Både belastninger af dages, ugers og års varighed kan anerkendes, hvis de er relevante for udvikling af den pågældende sygdom Kravet om uvant arbejde udgår Kravet om uvarieret arbejde udgår. Arbejdet skal fremover blot have været relevant belastende i mindst halvdelen af arbejdsdagen, men der kan godt være udført forskellige arbejdsfunktioner undervejs 7HQQLVDOEXHRJJROIDOEXH Golfalbue optages på fortegnelsen efter samme påvirkninger som tennisalbue. Det vil fremover gøre det lettere og hurtigere at få anerkendt en arbejdsbetinget golfalbue. Sygdommene vil kunne anerkendes efter én eller flere af følgende påvirkninger: 3

4 Kraftfulde og gentagne arbejdsbevægelser Kraftfulde og akavede arbejdsbevægelser Kraftfuldt statisk arbejde Væsentlige nyheder: Golfalbue optages på fortegnelsen efter samme krav som tennisalbue Kraftfuldt statisk arbejde og kraftfuldt arbejde udført i akavede arbejdsstillinger kan fremover anerkendes Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og er udført i belastende arbejdsstillinger. Tilsvarende kan kravet til gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt Kravet om, at arbejdet højst må være udført i 6 måneder, udgår. Både belastninger af dages, ugers og års varighed kan anerkendes, hvis de er relevante for udvikling af den pågældende sygdom Kravet om uvant arbejde udgår Kravet om uvarieret arbejde udgår. Arbejdet skal fremover blot have været relevant belastende i mindst halvdelen af arbejdsdagen, men der kan godt være udført forskellige arbejdsfunktioner undervejs.dusdowxqqhov\qgurp Fremover vil karpaltunnelsyndrom kunne anerkendes efter følgende påvirkninger på arbejdet: Arbejde med kraftigt vibrerende håndværktøj i længere tid En kombination af hurtigt gentagne, kraftfulde og/eller akavede håndledsbelastende arbejdsbevægelser i længere tid Arbejde med genstande, der medfører et direkte og vedvarende tryk på medianusnerven i karpaltunnellen i længere tid Sygdommen kan derudover fortsat anerkendes som komplikation til seneskedehindebetændelse på håndleddets bøjeside, når denne sygdom kan anerkendes efter fortegnelsen. Væsentlige nyheder: Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og er udført i belastende arbejdsstillinger. Tilsvarende kan kravet til gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt og/eller akavet 4

5 Der skal som udgangspunkt være tale om mindst 2 års belastning, men kravet til tiden kan reguleres, hvis der har fundet en omfattende belastning sted Kravet om uvarieret arbejde udgår. Arbejdet skal fremover blot have været relevant belastende i mindst halvdelen af arbejdsdagen, men der kan godt være udført forskellige arbejdsfunktioner undervejs 6NXOGHUV\JGRPPH Fremover vil både forandringer i skulderleddets rotatorsener og bicepssenen samt skuldertendinit være omfattet. Sygdommene vil kunne anerkendes efter følgende påvirkninger på arbejdet: Repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser, i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastningen Statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere Væsentlige nyheder: Forandringer i bicepssenen optages på fortegnelsen Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og udført i belastende arbejdsstillinger, herunder med mange vride- og drejebevægelser i skulderleddet, med mange løft af overarmen, med lange rækkeafstande, kort cyklustid (ringe restitution) og lignende. Tilsvarende kan kravet til gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt og/eller akavet Kravet om belastningens tidsmæssige udstrækning nedsættes fra tidligere 6-8 års belastning til en belastning i månedsvis, afhængigt af det konkrete arbejde + UHV\JGRPPH Støjbetinget hørenedsættelse kan fremover anerkendes efter en påvirkning i form af flere års udsættelse for kraftig støj. 5

6 Væsentlige nyheder: Det tidsmæssige krav til relevant udsættelse nedsættes fra mindst 10 år til 5 år Der stilles ikke længere krav om døvhed eller generende tunghørhed med et mén på mindst 5 procent, også mindre hørenedsættelser kan anerkendes. Blot skal der være tale om et karakteristisk audiogramforløb for støjskade, og hørenedsættelsen skal ligge ud over hørelse i normalområdet (for den pågældende alder). Tinnitus vil fremover være omfattet af en eventuel erstatning i tilknytning til hørenedsættelsen, hvis det samlede mén efter både hørenedsættelse og tinnitus er på mindst 5 procent. Der vil således også kunne ydes erstatning for tinnitus efter mindre grader af hørenedsættelse. 6\JGRPPHSnYLUNQLQJHUPHGPLQGUH QGULQJHUSnIRUWHJQHO VHQ.URQLVNHQDNNHVNXOGHUVPHUWHUFHUYLNREUDNLDOWV\QGURP Sygdommen vil fremover kunne anerkendes efter en påvirkning i form af hurtigt og ensidigt gentaget præcisionsarbejde med statisk belastning af nakke-skulderområdet i en længere årrække. Vilkårene for anerkendelse er stort set uændrede. Dog bortfalder kravet om arbejdsophør eller skift til kvalitativt andet arbejde, og kravet til belastningens tidsmæssige udstrækning kan nedsættes, hvis der har fundet en massiv påvirkning sted. Der skal have været tale om en belastning igennem en længere årrække. Det betyder, at der som udgangspunkt skal være udført nakke-skulderbelastende arbejde i: En belastningsperiode på 108 måneder inden for 9-12 år HOOHU En belastningsperiode på 162 måneder i mindst 18 år VDPW Mindst halvdelen af arbejdsdagen Antallet af arbejdsmåneder per år kan, afhængigt af den samlede tidsmæssige udstrækning, nedsættes til under 12 måneder per år, dog som udgangspunkt ikke til under gennemsnitligt 9 måneder per år. Hvis der har fundet en særlig nakke-skulderbelastende påvirkning sted, vil kravet til belastningens samlede tidsmæssige udstrækning (antal måneder/år) kunne nedsættes. Det kan for eksempel være: Meget akavede og nakke-skulderbelastende arbejdsstillinger eller bevægelser Kraftfulde nakke-skulderbelastende arbejdsbevægelser 6

7 En meget langvarig daglig belastning (omkring 10 timer/dag eller mere) En meget langvarig samlet belastningsperiode (omkring 25 år eller mere) / QGHU\JV\JGRPPH Fremover vil lænderygsygdomme kunne anerkendes efter én eller flere af følgende påvirkninger: Rygbelastende løftearbejde med løft/træk opad af tunge genstande og en samlet daglig løftebelastning på mange tons i en længere årrække Rygbelastende løftearbejde med almindeligt forekommende, ekstremt tunge og akavede enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en længere årrække Rygbelastende plejearbejde med mange daglige håndteringer af voksne eller større handicappede børn i en længere årrække Rygbelastende daglig udsættelse for helkropsvibrationer fra kraftigt vibrerende køretøjer Det tidsmæssige krav til udsættelse opretholdes stort set uændret (8-10 år). Også kravene til den enkelte belastning er stort set uændrede. Det tidsmæssige krav til udsættelse ved plejearbejde nedsættes dog til 8-10 år fra tidligere 10 år. 6\JGRPPHSnYLUNQLQJHUPHGX QGUHGHYLONnU Sygdomme, der optages på uændrede vilkår: Menisksygdom i knæleddet Bursitis (betændelseslignende forandringer i en slimsæk) Sygdomme, der fortsat ikke optages: Andre slidgigtsygdomme (slidgigt i halshvirvelsøjlen, skulderleddet og skulderhøjdeleddet, hofte, tommel med flere) Mangansygdom (toksisk hjerneskade) Indeklimasyndrom Sygdomme efter brug af pc-mus og/eller tastatur Psykisk sygdom efter påvirkninger i form af stress, chikane og mobning Sygdomme og påvirkninger, der ikke er optaget på fortegnelsen, vil fortsat kunne anerkendes. Det gælder de tilfælde, hvor Erhvervssygdomsudvalget indstiller en sag til anerkendelse, fordi sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder kravene 7

8 til optagelse på fortegnelsen, eller fordi sygdommen med overvejende sandsynlighed skyldes arbejdets særlige art. 8

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Kapitel 11. Arbejdsmiljø

Kapitel 11. Arbejdsmiljø Kapitel 11 Arbejdsmiljø 11. Arbejdsmiljø Arbejdspladsen er de senere år blevet et centralt forum for forebyggelse og sundhedsfremme, og der er kommet større fokus på arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere